LUYEN de cung gv dinh duc hien file word co loi giai chi tiet

16 14 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:19

ĐỀ SỐ 10 I MA TRẬN ĐỀ THI Cấp độ câu hỏi Chuyên đề Nhớ ADN- cấu trúc chức Câu Câu Câu 1 1 1 1 Mã di truyền Quá trình dịch mã chế di Điều hòa hoạt động gen Đột biến gen truyền Đột biến số lượng NST biến dị Đột biến gen Đột biến số lượng NST- XĐ thể Quy luật phân li độc lập di truyền Vận dụng Câu 16 Câu 18 Câu 19 Câu 28 Câu 30 Câu 32 Tương tác gen Liên kết gen Hốn vị gen DT ngồi nhân DT liên kết giới tính Quy luật Hiểu Câu 31 Câu 37 1 1 Bài tập tích hợp quy luật di Bài tập tính số loại, tỉ lệ giao tử Câu 36 Câu 33 1 Bài tập tính số loại, tỉ lệ KG, KH Câu 38 Câu 26 Câu 34 Câu 25 Di truyền Bài tập quần thể tự phối Câu 35 quần thể Bài tập quần thể ngẫu phối Câu 39 Bài tập DT người Câu 40 Di truyền người Ứng dụng di Tiến hóa Tổng Đơn vị kiến thức Tạo giống nhờ pp gây đột biến Các chứng tiến hóa Các nhân tố tiến hóa q trình hình thành lồi Câu Câu Nguồn gốc sống phát Câu 1 1 Câu 20 Câu 22 1 1 sinh sống Quần thể sv Quần xã sv Câu Câu 17 Câu 21 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết1 Diễn sinh thái Sinh thái Sinh học thể thực vật Câu 13 Hệ sinh thái Câu 23 Chu trình sinh địa hóa, Sinh quyển, ứng dụng STH Sự hấp thụ nước muối khoáng Dinh dưỡng nitơ Hô hấp thực vật Sinh sản vô tính thực vật thể Hơ hấp động vật Tuần hồn máu Cân nội mơi Điện nghỉ, điện hoạt động vật động, lan truyền xung thần Sinh học Câu 15 Câu 11 Câu 10 1 1 Câu 24 Câu 27 Câu 13 1 Câu Câu 1 kinh truyền tin qua xinap Tổng Câu 29 12 Câu 14 15 13 40 II ĐỀ THI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cần nội mơi chức năng: A Làm tăng hay giảm hoạt động thể đưa môi trường trạng thái cân ổn định B Tiếp nhận kích thích từ mơi trường hình thành xung thần kinh C Điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmon D Làm biến đổi điều kiện lý hóa mơi trường thể Câu 2: Các ba mã di truyền khác bởi: 1.Số lượng nuclêôtit; Thành phần nuclêôtit; Trình tự nuclêơtit; Số lượng liên kết photphodieste Câu trả lời là: A B 1, C D Câu 3: Bằng chứng tiến hóa cho thấy đa dạng thích ứng sinh giới: A Bằng chứng phôi sinh học B Bằng chứng giải phẫu so sánh C Bằng chứng sinh học phân tử D Bằng chứng tế bào học truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết2 Câu Trong q trình dịch mã thì: A Mỗi Riboxom hoạt động loại mARN B Mỗi axit amin hoạt hóa liên kết với tARN để tạo thành phức hợp axit amin –tARN C Mỗi tARN vận chuyển nhiều loại axit amin khác D Trên mARN định riboxom hoạt động Câu 5: Chức ADN không đúng? A Mang thơng tin di truyền qui định hình thành tính trạng thể B Đóng vai trò quan trọng tiến hóa thơng qua đột biến ADN C Trực tiếp tham gia vào trình sinh tống hợp prơtêin D Duy trì thơng tin di truyền ổn định qua hệ tế bào thể Câu 6: Tạo giống chủng phương pháp dựa biến dị tổ hợp áp dụng hiệu với: A Bào tử, hạt phấn B Vật nuôi, vi sinh vật C Cây trồng, vi sinh vật D Vật nuôi, trồng Câu Phát biểu sau nói phát sinh sống trái đất ? A Trong tiến hóa tiền sinh học tạo hợp chất hữu cho sinh vật dị dưỡng B Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, hợp chất hữu đơn giản phức tạp hình thành nhờ nguồn lượng tự nhiên C Kết quan trọng giai đoạn tiến hóa sinh học hình thành dạng sống đơn giản D Những mầm sống xuất khí nguyên thủy Câu 8: Những thơng xòe bóng râm giết chết non nảy mầm từ hạt, chúng kiểu phân bố nào? A Ngẫu nhiên B Theo nhóm C Đều D Rời rạc Câu Động vật sau tim bốn ngăn hệ tuần hoàn kép A Cá chép B Châu chấu C Thằn lằn D Chim bồ câu Câu 10: Những dạng nitơ đất thực vật hấp thu hệ rễ là: A dạng nitơ tự khí (N2) B nitơ nitrat (NO3-), nitơ amơn (NH4+) C nitơnitrat (NO3) D nitơ amôn (NH4+) Câu 11: Thế nước quan thấp nhất? A Lông hút rễ B Mạch gỗ thân C Cành D Lá Câu 12 Tín hiệu để điều khiển nhịp điệu sinh học động vật A.nhiệt độ B.độ ẩm truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết3 C.độ dài chiếu sáng D.trạng thái sinh lí động vật MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU Câu 13 Ý khơng với đặc điểm da giun đất thích ứng với trao đổi khí ? A Dưới da nhiều mao mạch sắc tố hơ hấp B Da giun đất mỏng, giúp q trình trao đổi khí dễ dàng C Da ln ẩm giúp khí dễ dàng khuếch tán qua D Tỷ lệ thể tích thể diện tích bề mặt thể lớn Câu 14: Cho nhận định sau: (1) Trên sợi dây thần kinh, kích thích điểm xung thần kinh xuất theo chiều (2) Tốc độ lan truyền sợi dây thần kinh khơng bao myelin chậm so với sợi thần kinh bao myelin (3) Lan truyền xung thần kinh theo kiểu nhảy cóc xảy dây thần kinh khơng bao myelin (4) Lan truyền liên tục làm đẩy nhanh tốc độ lan truyền thông tin sợi trục nhận định khơng đúng? A B C D Câu 15: Cho số khu sinh học: (1) Đồng rêu (Tundra) (2) Rừng rộng rụng theo mùa (3) Rừng kim phương bắc (taiga) (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thể xếp khu sinh học nói theo độ phức tạp dần lưới thức ăn theo trình tự A (2) → (3) → (1) → (4) B (2) → (3) → (4) → (1) C (1) → (3) → (2) → (4) D (1) → (2) → (3) → (4) Câu 16: Hoạt động Operon Lac sai xót cùng, gen bị đột biến Các vùng, gen bị đột biến thường ký hiệu dấu “-“ đầu chữ (R -, P-, O-, Z-), cho chủng sau: Chủng 1: R+ P- O+ Z+ Y+ A+ Chủng 2: R- P+ O+ Z+ Y+ A+ Chủng 3: R+ P- O+ Z+ Y+ A+/ R+ P+ O+ Z- Y+ A+ Chủng 4: R+ P- O- Z+ Y+ A+/ R+ P- O+ Z- Y+ A+ Trong mơi trường đường lactose chủng không tạo sản phẩm β-galactosidase A 1,2,3 B.1,3,4 C.1,2,3 D.2,3,4 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết4 Câu 17: Vi khuẩn gây bệnh kích thước nhỏ, tuổi thọ ngắn, sức sinh sản cao nên số lượng bùng phát nhanh Nguyên nhân chủ yếu không cho phép chúng tăng số lượng để thường xuyên gây bệnh hiểm nghèo cho người, vật nuôi, trồng? A Bị sinh vật khác sử dụng nhiều thức ăn B Rất mẫn cảm với biến động nhân tố môi trường vô sinh C Thiếu thốn dinh dưỡng D Bị kiểm soát loại thuốc kháng sinh Câu 18: Trong phát biểu sau, phát biểu điểm chung đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể? (1) Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục (2) Luôn biểu thành kiểu hình mang đột biến (3) Xảy nhiễm nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính (4) Là nguyên liệu sơ cấp q trình tiến hóa chọn giống A B C D Câu 19 Năm 1928, Kapetrenco tiến hành lai cải bắp (Loài Brassuca 2n =18) với cải củ (loài Raphanus 2n=18) tạo lai khác loài, hầu hết lai bất thụ, số lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng NST làm tăng gấp đôi NST tạo thành thê song nhị bội Trong đặc điểm sau, đặc điểm sai với thể song nhị bội này: Mang vật chất di truyền loài ban đầu Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành nhóm, nhóm gồm NST tương đồng khả sinh sản hữu tính kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen A B.2 C.1 D.4 Câu 20 phát biểu sai nói giao phối ngẫu nhiên ? Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số tương đối alen quần thể Giao phối ngẫu nhiên tạo biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính hại đột biến Giao phối ngẫu nhiên tạo kiểu gen mới, cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa Giao phối ngẫu nhiên khơng phải nhân tố tiến hóa A B.2 C.3 D.1 Câu 21: Loại giun dẹp Convolvuta roscoffensin sống cát vùng ngập thủy chiều biển Trong mô giun dẹp tảo lục đơn bào sống Khi thủy chiều hạ xuống, giun dẹp phơi truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết5 cát tảo lục khả quang hợp Gun dẹp sống chất tinh bột tảo lục quang hợp tổng hợp nên Quan hệ số quan hệ sau quan hệ tảo lục giun dẹp A Cộng sinh B Vật ăn thịt- mồi C Kí sinh D Hợp tác Câu 22 Một lồi trùng ln sinh sống lồi A, quần thể phát triển mạnh, số côn trùng phát tán sang sinh sống loài B khu vực địa lí hình thành quần thể Lâu dần sai khác vốn gen quần thể xuất cách li sinh sản lồi hình thành Trên ví dụ hình thành lồi đường: A.cách li địa lí B.cách li sinh thái C.cách li sinh sản D.cách li tập tính Câu 23: Để thu tổng lượng tối đa, chăn ni người ta thường ni lồi nào? A Những loài sừ dụng thức ăn động vật ăn thực vật B Những loài sử dụng thức ăn động vật ăn thịt sơ cấp C Những loài sử dụng thức ăn động vật thứ cấp D Những loài sử dụng thức ăn thực vật Câu 24: Một phân tử glucơzơ bị oxi hóa hồn tồn đường phân chu trình Crep, hai trình tạo vài phân tử ATP Phần mang lượng lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucơzơ đường phân chu trình Crep đâu? A Trong phân tử CO2 thải từ trình B Mất dạng nhiệt C Trong NADH FADH2 D Trong O2 Câu 25: số phép lai kết phép lai loài hoa loa kèn sau: Cây mẹ loa kèn xanh x bố loa kèn vàng → F1 toàn loa kèn xanh Cây mẹ loa kèn vàng x bố loa kèn xanh → F1 toàn loa kèn vàng Sự khác hai phép lai dẫn đến kết khác nhau: A Cây làm bố định tính trạng đời B Tính trạng loa kèn vàng trội khơng hồn tồn C Hợp tử phát triển từ nỗn mang đặc điểm D Tính trạng bổ tính trạng lặn Câu 26 Cho phép lai P: AB/ab × Ab/aB Biết gen liên kết hồn tồn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AB/aB F1 là: A 1/16 B 1/2 C 1/8 D 1/4 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết6 Câu 27: Khi nói sinh sản sinh dưỡng, phát biểu sau đúng? I Cá thể sống độc lập sinh con, sinh NST giống giống m II Tạo cá thể thích nghi tốt với môi trường biến động nhiều III Tạo hệ đa dạng di truyền IV Khơng kết hợp q trình ngun phân, giảm phân thụ tính A B C D MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 28 trình tự mARN 5’ AUG GGG UGX UXG UUU UAA 3’ mã hóa cho đoạn polypeptit hồn chỉnh gồm axit amin, dạng đột biến sau dẫn đến biệc chuỗi polypeptit hoàn chỉnh tổng hợp từ trình tự ARN gen đột biến tổng hợp lại aa A Thay Nu thứ tính từ đầu 5’ mạch gốc đoạn gen tương ứng T B Thay nu thứ tính từ đầu 3’ mạch gốc đoạn gen tương ứng T C Thay Nu thứ 11 tính từ đầu 5’ mạch gốc đoạn gen tương ứng T D Thay Nu thứ tính từ đầu 3’ mạch gốc đoạn gen tương ứng A Câu 29 Sau phá rừng trồng lúa bà nơng dân trồng hai vụ mà khơng phải bón phân Tuy nhiên, sau khơng bón phân suất lúa giảm đáng kể Giải thích A Các chất dinh dưỡng từ đất bị pha loãng với nước nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng B Vì trồng lúa nước nên chất dinh dưỡng từ đất bị pha loãng vào đất trở nên nghèo dinh dưỡng C Các chất dinh dưỡng bị rửa trôi nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng D Các chất dinh dưỡng từ đất không luân chuyển trở lại cho đất chúng bị người chuyển nơi khác nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng Câu 30 Một loài thực vật lưỡng bội nhóm gen liên kết thể đột biến số lượng NST kí hiệu từ (1) đến (9) Bộ NST thể đột biến số lượng sau: (1) 22 NST (2) 25 NST (3) 12 NST (4) 15 NST (6) NST (8) 35 NST (9) NST (7) 11 NST (5) 21 NST Trong thể đột biến nói trên, đột biến thuộc loại lệch bội cặp NST A B.2 C.5 D.3 Câu 31 Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen khơng alen tương tác bổ sung, lai dẹt chủng với dài, chủng thu F1 toàn dẹt Cho F1 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết7 tự thụ phấn thu F2 tỉ lệ dẹt : tròn : dài Trong phép lai F2 sau: AaBB x aaBB AABb x aaBb AaBb x Aabb AaBB x Aabb AABb x Aabb AaBb x aaBb Phép lai thu tỉ lệ kiểu hình dẹt : tròn là: A 2,4 B.2,5 C.4,6 D.1,3,5 Câu 32 Ở đậu Hà Lan, alen A: thân cao, alen a: thân thấp, alen B : hoa đỏ, alen b: hoa trắng, hai cặp gen nằm cặp NST thường khác Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Cho giao phấn ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đỏ F1 Nếu khơng đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết xác suất xuất đậu thân cao, hoa trắng F2 là: A 1/9 B 8/9 C 4/9 D 2/9 Câu 33 Một lồi NST 2n=14, giảm phân thấy cặp NST xảy trao đổi chéo điểm cặp bị rối loạn phân li, cặp NST lại giảm phân bình thường Số loại trứng tối đa loài là: A 768 B 1256 C 1536 D 1024 Câu 34 Thực phép lai hai dòng chủng: thân cao, nguyên với thân thấp xẻ; F1 thu 100% thân cao, nguyên Cho thân cao, nguyên F1 giao phấn với thân cao, xẻ Ở F2 thu loại kiểu hình, kiểu hình thân cao, xẻ chiếm 30% Biết gen quy định tính trạng Tỷ lệ thân thấp, xẻ đời F2 là: A 5% B 10% C 20% D 30% Câu 35 Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp Ở hệ xuất phát (P) gồm 25% thân cao 75% thân thấp Khi P tự thụ phấn liên tiếp qua hệ, F2 thân cao chiếm tỷ lệ 17,5% Theo lý thuyết tổng số thân cao P, chủng chiếm tỉ lệ: A 25% B 20% C.5% D.12,5% Câu 36 Ở loài thực vật, cho lai giống chủng, cặp gen tương ứng khác nhau: cao, dài x thấp, dẹt F1 thu 100% cao, dẹt Lấy F1 lai phân tích với thân thấp, dài Fa thu thân thấp, dẹt : thân cao, tròn : thân thấp, tròn : thân cao, dài Cho phát biểu sau: Tính trạng chiều cao thuân theo qui luật tương tác gen Tính trạng hình dạng tn theo quy luật phân li cặp gen qui định cặp tính trạng truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết8 Tính trạng chiều cao tính trạng hình dạng phân li độc lập Tính trạng chiều cao tính trạng hình dạng liên kết khơng hồn tồn Số phát biểu là: A B C D.2 Câu 37 Một loài động vật, gen quy định tính trạng, alen trội hồn tồn, khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Cho phép lai P: ♂ AB/ab XDXd x ♀ AB/ab XDY tạo F1 kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 49,5% Trong dựđốn sau, dự đốn đúng? I Ở F2 tối đa 40 loại kiểu gen II Tần số hoán vị gen 20% III Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng F1 chiếm 30% IV Tỉ lệ cá thể mang cặp gen dị hợp F1 chiếm 8,5% A B C D Câu 38 Cho biết gen qui định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn Tính theo lý thuyết kết luận kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe: Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 dòng tạo từ phép lai Tỷ lệ kiểu gen giống bố m 1/16 Tỷ lệ kiểu hình khác bố m 3/4 256 kiểu tổ hợp giao tử hình thành từ phép lai A B.5 C.2 D.4 Câu 39 Một quần thể tần số kiểu gen ban đầu 0,1 AA : 0,5 Aa : 0,4 aa Biết cá thể dị hợp khả sinh sản 1/2 so với cá thể đồng hợp, cá thể kiểu gen đồng hợp khả sinh sản 100% Sau hệ tự thụ phấn, tần số cá thể kiểu gen đồng hợp lặn là: A 21,67% B 16,67% C 61,67% D 52,25% Câu 40 Xét bệnh di truyền đơn gen người alen lặn gây nên Một người phụ nữ bình thường cậu (em trai mẹ) mắc bệnh lấy người chồng bình thường mẹ chồng chị chồng mắc bệnh Những người khác gia đình khơng bị bệnh này, bố đẻ ta đến từ quần thể khác trạng thái cân di truyền tần số alen gây bệnh 10% Cặp vợ chồng sinh gái đầu lòng khơng mắc bệnh Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thơng tin trên, cho biết số dự đoán đây, dự đốn khơng ? A Xác suất để người gái vợ chồng mang alen gây bệnh 16/29 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết9 B Xác suất sinh thứ hai vợ chồng trai không bị bệnh 29/64 C Xác suất để bố đẻ người vợ mang alen gây bệnh 4/1 D thể biết xác kiểu gen người gia đình III ĐÁP ÁN 1.B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.C 9.D 10.B 11.D 12.C 13.D 14.D 15.C 16.B 17.B 18.C 19.C 20.D ĐỀ SỐ 10 MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Đáp án B Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cần nội mơi chức năng: tiếp nhận kích thích từ mơi trường hình thành xung thần kinh Câu Đáp án A Các ba mã di truyền khác bởi: Thành phần nuclêơtit; Trình tự nuclêôtit Câu Đáp án B Bằng chứng tiến hóa cho thấy đa dạng thích ứng sinh giới: chứng giải phẫu so sánh Câu truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Những dạng nitơ đất thực vật hấp thu hệ rễ nitơ nitrat (NO3-), nitơ amôn (NH4+) Câu 11 Đáp án D Thế nước thấp (xa quan nguồn nhất) Câu 12 Đáp án C Tín hiệu để điều khiển nhịp điệu sinh học động vật độ dài chiếu sáng MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 13 Đáp án D Đặc điểm da giun đất thích ứng với trao đổi khí tỷ lệ thể tích thể diện tích bề mặt thể lớn Câu 14 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Trong mơi trường đường lactose chủng không tạo sản phẩm β-galactosidase 1, 3, (vì chúng vùng khởi động bị đột biến  không khởi động phiên mã được; chủng phiên mã gen điều hòa R vai trò phiên mã, dịch mã protein ức chế, trường hợp đường lactose vai trò gen điều hòa khơng ý nghĩa) truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết10 Câu 17 Đáp án B Vi khuẩn gây bệnh kích thước nhỏ, tuổi thọ ngắn, sức sinh sản cao nên số lượng bùng phát nhanh Nguyên nhân chủ yếu không cho phép chúng tăng số lượng để thường xuyên gây bệnh hiểm nghèo cho người, vật nuôi, trồng mẫn cảm với biến động nhân tố môi trường vô sinh Câu 18 Đáp án C Các phát biểu điểm chung đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể: (1) Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục (3) Xảy nhiễm nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính (4) Là nguyên liệu sơ cấp trình tiến hóa chọn giống Câu 19 Đáp án C Mang vật chất di truyền loài ban đầu  Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành nhóm, nhóm gồm NST tương đồng  khả sinh sản hữu tính  sai, chúng khơng thể sinh sản hữu tính kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen  Câu 20 Đáp án D Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số tương đối alen quần thể  Giao phối ngẫu nhiên tạo biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính hại đột biến  Giao phối ngẫu nhiên tạo kiểu gen mới, cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa  sai Giao phối ngẫu nhiên khơng phải nhân tố tiến hóa  Câu 21 Đáp án A Loại giun dẹp Convolvuta roscoffensin sống cát vùng ngập thủy chiều biển Trong mơ giun dẹp tảo lục đơn bào sống Khi thủy chiều hạ xuống, giun dẹp phơi cát tảo lục khả quang hợp Giun dẹp sống chất tinh bột tảo lục quang hợp tổng hợp nên Quan hệ tảo lục giun dẹp cộng sinh Câu 22 Đáp án B Một lồi trùng ln sinh sống loài A, quần thể phát triển mạnh, số côn trùng phát tán sang sinh sống loài B khu vực địa lí hình thành quần thể truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết11 Lâu dần sai khác vốn gen quần thể xuất cách li sinh sản lồi hình thành Trên ví dụ hình thành lồi đường cách li sinh thái Câu 23truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Câu 27 Đáp án B I Cá thể sống độc lập sinh con, sinh NST giống giống mẹ  II Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường biến động nhiều  sai III Tạo hệ đa dạng di truyền  sai IV Khơng kết hợp trình nguyên phân, giảm phân thụ tinh  MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 28 Đáp án C trình tự mARN 5’ AUG GGG UGX UXG UUU UAA 3’ mã hóa cho đoạn polypeptit hoàn chỉnh gồm axit amin, dạng đột biến sau dẫn đến việc chuỗi polypeptit hồn chỉnh tổng hợp từ trình tự ARN gen đột biến tổng hợp lại aa  đột biến mã ba thứ (do chuỗi protein hoàn chỉnh cắt aa mở đầu)  đáp án C Câu 29 Đáp án D Sau phá rừng trồng lúa bà nông dân trồng hai vụ mà khơng phải bón phân Tuy nhiên, sau khơng bón phân suất lúa giảm đáng kể Giải thích cho tượng chất dinh dưỡng từ đất khơng ln chuyển trở lại cho đất chúng bị người chuyển nơi khác nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng Câu 30 Đáp án A Một lồi thực vật lưỡng bội nhóm gen liên kết  2n = 10 Trong thể đột biến nói trên, đột biến thuộc loại lệch bội cặp NST gồm 3, 6, 7, Câu 31 Đáp án A F2 tỉ lệ dẹt: tròn: dài A_B_: dẹt A_bb; aaB_: tròn Aabb: dài AaBB x aaBB  1AaBB: 1aaBB (1 dẹt: tròn) AABb x aaBb  3AaB_: 1Aabb (3 dẹt: tròn) AaBb x Aabb  3A_B_: 3A_bb: 1aaB_: 1aabb (3 dẹt: tròn: dài) truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết12 AaBB x Aabb  A_Bb: 1aaBb (3 dẹt: tròn) AABb x Aabb  1A_Bb: 1A_bb (1 dẹt: tròn) AaBb x aaBb  3A_B_: 3aaB_: 1A_bb: 1aabb (3 dẹt: tròn: dài) Câu 32 Đáp án D P: AaBb x AaBb Cao, trắng F1 x thấp, đỏ F1: (2/3 Aabb; 1/3 AAbb) x (2/3 aaBb; 1/3 aaBB) Xác suất xuất cao trắng F2 = 2 1 2 × × + × × = 3 3 Câu 33 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Câu 36 Đáp án C Pt/c: cao, dài x thấp, dẹt F1: 100% cao, dẹt F1 lai phân tích Fa: thấp, dẹt : cao, tròn : thấp, tròn : cao, dài thấp : cao → F1: Dd → tính trạng chiều cao tuân theo qui luật phân li dẹt : tròn : dài → F1 : AaBb → tính trạng hình dạng tn theo qui luật tương tác gen Giả sử gen PLDL F1 tỉ lệ KH (1: 1) x (1: 2: 1) ≠ đề Vậy gen nằm NST Giả sử gen Aa Dd (A B vai trò tương đương) thấp dẹt Fa: (Aa,dd)Bb = 1/4 → F1 cho giao tử Ad = 1/2 → F1: Ad/aD , liên kết gen hồn tồn Vậy phát biểu (3) Câu 37 Đáp án C P: ♂ AB/ab XDXd x ♀ AB/ab XDY  A_B_XD_ = 49,5% = A_B_ x = 49,5%  A_B_ = 66%  aabb = 16%  ab = 40%  tần số hoán vị = 20% I Ở F2 tối đa 40 loại kiểu gen  đúng, số KG = 10x4 = 40 KG II Tần số hoán vị gen 20%  III Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng F1 chiếm 30%  sai A_B_XdXd = 66% x 1/4 = 16,5% truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết13 A_bb XD_ = aaB_ XD_ = (25 - 16)% x 3/4 = 12%  tổng số = 40,5% IV Tỉ lệ cá thể mang cặp gen dị hợp F1 chiếm 8,5%  AaBbXDXd = (0,4x0,4x2 + 0,1x0,1x2) x 1/4 = 8,5% Câu 38 Đáp án C AaBbDdEe x AaBbDdEe: Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256  sai, tỉ lệ trội, lặn = 1 3 27 × × × ×6 = 4 4 128 dòng tạo từ phép lai  sai Số dòng = 2x2x2x2 = 16 Tỷ lệ kiểu gen giống bố 1/16  đúng, (1/2)4 = 1/16 Tỷ lệ kiểu hình khác bố 3/4  sai KH giống bố = (3/4)4 = 81/256  tỉ lệ KH khác bố = – 81/256 = 175/256 256 kiểu tổ hợp giao tử hình thành từ phép lai  đúng, số kiểu tổ hợp giao tử = (2x2x2x2)2 = 256 Câu 39 Đáp án C P: 0,1AA : 0,5Aa : 0,4aa Aa sinh sản 1/2 so với AA, aa Sau hệ tự thụ phấn: AA → AA Aa → 1/2 x (1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) aa → aa Vậy AA = 0,1 + 0,5 x 1/8= 0,1625 % aa = 0,4 + 0,5 x 1/8 = 0,4625 % Aa = 0,5 x 1/4 =0,125 Vậy F1: 0,1625AA : 0,125Aa : 0,4625aa Hay chia lại tỉ lệ: 13/60 AA : 10/60 Aa : 37/60 aa Vậy aa = 37/60 = 61,67 % Câu 40 Đáp án C truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết14 Xét người chồng: Người chồng bình thường, mẹ bị bệnh ⇒ Gen gây bệnh nằm NST thường A bình thường >> a bị bệnh Người chồng kiểu gen: Aa Xét người vợ: Người vợ cậu (em trai mẹ) mắc bệnh, người mẹ người khác bình thường Người mẹ vợ dạng: ( AA: Aa) 3 Người vợ bố đến từ quần thể khác, trạng thái cân di truyền, tần số alen a 1/10 Quần thể người bố cấu trúc: 0,81AA: 0,18Aa: 0,01aa ⇒ Người bố vợ dạng: (9/11AA: 2/11Aa) Theo lý thuyết, đời bố mẹ vợ 20 12 AA: Aa: aa 33 33 33 Vậy người vợ dạng: ( AA: Aa) 8 Vậy cặp vợ chồng xét là: Aa×( AA: Aa) 8 - TH1: người vợ KG AA Đời theo lý thuyết: 1 AA: Aa 2 - TH2: người vợ kiểu gen Aa Đời theo lý thuyết: 1 AA: Aa: aa 4 Người gái đầu lòng họ khơng bị bệnh Xác suất để người mang alen gây bệnh (có KG Aa) là: 16 29 ⇒ Vậy A Xác suất để sinh người thứ trai, không bị bệnh là: truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết15 3 29 ( x + x ):2 = 8 64 ⇒ Vậy B Người bố vợ dạng (9/11 AA: 2/11 Aa) nên xác suất người bố vợ mang alen gây alen gây bệnh 2/11 ⇒ Vậy C sai thể biết xác kiểu gen người: người chồng Aa, mẹ chồng aa, chị chồng aa, người cậu aa, ông bà ngoại vợ (bố, mẹ mệ người vợ) Aa Aa ⇒ Vậy D truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết16 ... Các chất dinh dưỡng từ đất bị pha loãng với nước nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng B Vì trồng lúa nước nên chất dinh dưỡng từ đất bị pha loãng vào đất trở nên nghèo dinh dưỡng C Các chất dinh dưỡng... kiểu gen mới, cung cấp ngun liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa A B.2 C.3 D.1 Câu 21: Loại giun dẹp Convolvuta roscoffensin sống cát vùng ngập thủy chi u biển... mới, cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa  sai Giao phối ngẫu nhiên khơng phải nhân tố tiến hóa  Câu 21 Đáp án A Loại giun dẹp Convolvuta roscoffensin sống cát vùng ngập thủy chi u
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYEN de cung gv dinh duc hien file word co loi giai chi tiet , LUYEN de cung gv dinh duc hien file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay