De thi thu THPTQG lovebook file word co loi giai chi tiet

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:19

ĐỀ SỐ 30 Câu 1: Xét gen alen hai quần thể loài Quần thể thứ 900 cá thể, tần số alen A 0,6 Quần thể thứ hai 300 cá thể, tần số alen A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể hai di cư vào quần thể tạo nên quần thể Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền kiểu gen AA tỉ lệ: A 0,495 B 0,55 C 0,45 D 0,3025 Câu 2: Những giọt rỉ bề mặt thân bị cắt do: A Nước bị rễ đẩy lên phần bị tràn B Nhựa rỉ từ tế bào bị dập nát C Nhựa rễ đẩy từ mạch gỗ rễ lên mạch gỗ thân D Nước từ khoảng gian bào tràn Câu 3: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: (1) Một số loài tảo nước tiết chất độc mơi trường ảnh hưởng tới lồi cá tôm (2) Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng (3) Loài cá ép sống loài cá lớn (4) Dây tơ hồng sống tán rừng (5) Vi khuẩn cố định đạm họ Đậu mối quan hệ thuộc quan hệ đối kháng loài? A B C D Câu 4: Ở lồi thực vật, biết tính trạng màu hoa gen alen quy định Cây kiểu gen AA cho hoa đỏ, kiểu gen Aa cho hoa hồng, kiểu gen aa cho hoa trắng Khảo sát quần thể loài cho kết sau: Quần thể I II III IV V VI Tỷ lệ kiểu hình Cây hoa đỏ 100% 0% 0% 50% 75% 16% Cây hoa hồng 0% 100% 0% 0% 0% 48% Cây hoa trắng 0% 0% 100% 50% 25% 36% Trong quần thể nói trên, quần thể trạng thái cân di truyền? A B C D Câu 5: Ở người, alen lặn m quy định tính trạng môi mỏng, alen trội M quy định môi dày Một quần thể người trạng thái cân di truyền 36% số người mơi mỏng Một người phụ nữ môi mỏng kết hôn với người đàn ông môi dày Xác suất để người đầu lòng cặp vợ chồng tính trạng mơi dày là: A 37,5% B 43,75% C 50% D 62,5% Câu 6: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, kiện sau thường xuyên diễn ra? http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A ARN pơlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã B Gen điều hòa R tổng hợp prơtêin ức chế C Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế D Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng Câu 7: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Câu 8: Các nguyên tố đại lượng (Đa) gồm: A C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe B C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg C C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn D C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu Câu 9: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét gen alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Trong trường hợp không xảy đột biến mới, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa gen tạo quần thể thuộc loài A B C D Câu 10: Cho P kiểu hình ngơ thân cao tự thụ phấn, F1 tỉ lệ cao: thấp Cho tồn ngơ thân cao F1 giao phấn ngẫu nhiên tạo F2 Kết luận sau đúng? A Số thân cao F2 chiếm 9/16 B Ở F2 tất loại kiểu gen C Kiểu gen đồng hợp lặn F2 1/81 D Số thân thấp F2 chiếm 31,25% Câu 11: Một tế bào kiểu gen AB Dd giảm phân bình thường khơng trao đổi chéo, ab thực tế cho loại tinh trùng? A B C D Câu 12: Do bệnh lý phải cắt bỏ túi mật, bệnh nhân A Chết dần di khơng tiêu hóa thức ăn B Ăn uống bình thường, tuyệt đối khơng sử dụng lipid thiếu mật C Chết sau khoảng tháng, sinh lí tiêu hóa bị rối loạn nghiêm trọng http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải D Ăn uống bình thường (ăn kiêng) gen tiết mật trực tiếp vào ruột Câu 13: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn không xảy đột biến Trong phép lai sau , phép lai cho đời tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình? (1) AaBb x aabb (2) AaBb x AABb (3) AB/ab x AB/ab (4) Ab/ab x aB/ab (5) Aaaabbbb x aaaaBbbb (6) AaaaBbbb x aaaabbbb (7) AAaaBBbb x aaaabbbb A B C D Câu 14: Phả hệ ghi lại di truyền bệnh gặp người gen đột biến gây nên Điều giải thích hợp lý di truyền bệnh này? A Bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường qui định B Bệnh gen trội nằm nhiễm sắc thể thường qui định C Bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể X qui định D Bệnh gen trội nằm nhiễm sắc thể X qui định Câu 15: Ở quần thể lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Ở hệ xuất phát (P) 25% thân cao 75% thân thấp Khi cho (P) tự thụ phấn liên tiếp qua hai hệ, F2 thân cao chiếm tỉ lệ, 17,5% Theo lí thuyết, tổng số thân cao (P), chủng chiếm tỉ lệ A 12,5% B 25% C 50% D 20% Câu 16: Trong đầm lầy tự nhiên, cá chép cá trê sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn, cá chép lại làm thức ăn rái cá Do điều kiện mơi trường khắc nghiệt làm cho kích thước quần thể nói giảm mạnh đạt đến kích thước tối thiểu Một thời gian sau, điều kiện mơi trường thuận lợi trở lại quần thể khơi phục kích thước nhanh A Quần thể cá trê B Quần thể rái cá C Quần thể cá chép D Quần thể ốc bươu vàng Câu 17: Trong phát biểu sau, phát biểu nói phương pháp ni cấy mơ thực vật? http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (1) Giúp tiết kiệm diện tích nhân giống (2) Tạo nhiều biến dị tổ hợp (3) thể tạo số lượng trồng lớn thời gian ngắn (4) thể bảo tồn số nguồn gen quý nguy tuyệt chủng A B C D Câu 18: Khi thể F1 chứa cặp gen dị hợp giảm phân, thu loại giao tử với tỉ lệ thành phần gen sau: ABD = aBD = Abd = abd = 9,25%, ABd = aBd = AbD = abD = 15,75% Kiểu gen thể F1 tần số trao đổi chéo là: A Bb (Ad//aD), f = 18,5% B Aa (Bd//bD), f = 37% C Aa (BD//bd), f = 18,5% D Aa (Bd//bD), f = 18,5% Câu 19: Ở loài bọ cánh cứng A: mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi; B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng Biết gen nằm nhiễm sắc thể thường thể mắt dẹt đồng dị hợp chết sau sinh Trong phép lai AaBb × AaBb, người ta thu 780 cá thể sống sót Số cá thể mắt lồi, màu trắng là: A 65 B 200 C 195 D 130 Câu 20: Những đặc điểm cấu tạo điển hình hệ tuần hồn kín hệ thống tim mạch Hệ mạch đầy đủ ba loại: động mạch, tĩnh mạch mao mạch Dịch tuần hoàn tiếp xúc trực tiếp với tế bào trao đổi chất trao đổi khí hệ thống dịch mô quanh tế bào Phương án đúng: A 1,2 B 1,2,3 C 1,2,3,4 D 1,2,4 Câu 21: Phát biểu kiện xảy giai đoạn tiến hóa hóa học khơng đúng? A tổng hợp chất hữu từ chất vơ theo phương thức hố học B Trong khí ngun thuỷ trái đất chưa oxi C Do tác dụng nguồn lượng tự nhiên mà từ chất vô hình thành nên hợp chất hữu đơn giản đến phức tạp axit amin, nuclêôtit D Quá trình hình thành chất hữu đường hoá học giả thuyết chưa chứng minh thực nghiệm Câu 22: Dịch tụy tuyến tụy đổ vào ruột đoạn sau đây? A Tá tràng B Đoạn ruột non C Kết tràng ngang D Kết tràng lên Câu 23: Sự đóng xoắn nhiễm sắc thể trình phân bào tạo thuận lợi cho sự: A nhân đôi, phân ly, tổ hợp nhiễm sắc thể mặt phẳng xích đạo thoi phân bào http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải B nhân đơi, tổ hợp nhiễm sắc thể mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc C phân ly, tổ hợp nhiễm sắc thể mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc D nhân đôi, phân ly nhiễm sắc thể Câu 24: quần thể lồi cỏ sống mơi trường khác nhau, quần thể sống mơi trường sau kích thước lớn nhất? A Quần thể sống môi trường diện tích 3050m2 mật độ cá thể/1m2 B Quần thể sống mơi trường diện tích 2150m2 mật độ 12 cá thể/1m2 C Quần thể sống mơi trường diện tích 835m2 mật độ 33 cá thể/1m2 D Quần thể sống mơi trường diện tích 800m2 mật độ 34 cá thể/1m2 Câu 25: Trong trình phát triển phơi sớm ruồi giấm đực nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdXY, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd khơng phân ly Cho phơi phát triển thành thể đột biến, thể đột biến đó: A hai dòng tế bào đột biến 2n + 2n - B ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n + 2n - C ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n + 2n - D hai dòng tế bào đột biến 2n + 2n - Câu 26: Ở loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hồn tồn so với alen a qui định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng Hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập Khi thu hoạch quần thể cân di truyền, người ta thu 63% hạt tròn, đỏ; 21% hạt tròn, trắng; 12% hạt dài, đỏ; 4% hạt dài, trắng Theo lí thuyết, tần số tương đối alen A, a, B, b quần thể là: A A = 0,6; a =0,4; B = 0,7; b =0,3 B A = 0,7; a =0,3; B = 0,6; b =0,4 C A = 0,6; a =0,4; B = 0,5; b =0,5 D A = 0,5; a =0,5; B = 0,6; b =0,4 Câu 27: Quần xã rừng mưa nhiệt đới đặc điểm A lồi ổ sinh thái rộng độ đa dạng loài quần xã cao B lồi ổ sinh thái rộng độ đa dạng loài quần xã thấp C loài ổ sinh thái hẹp độ đa dạng lồi quần xã cao D lồi ổ sinh thái hẹp độ đa dạng loài quần xã thấp Câu 28: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau: Thế hệ F1 F2 F3 F4 Kiểu gen AA 0,49 0,49 0,21 0,25 Kiểu gen Aa 0,42 0,42 0,38 0,30 Kiểu gen aa 0,09 0,09 0,41 0,45 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải F5 0,28 0,24 Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa sau đây? 0,48 A Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên B Đột biến gen chọn lọc tự nhiên C Đột biến gen giao phối không ngẫu nhiên D Các yếu tố ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên Câu 29: Một cá thể lồi động vật NST 2n = 78 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 80 tế bào cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử mang NST số chiếm tỉ lệ: A 1% B 98% C 99% D 2% Câu 30: Trong thí nghiệm mình, Milơ Urây mơ khí ngun thủy Trái Đất phòng thí nghiệm để tổng hợp hợp chất hữu từ chất vô hai ông sử dụng khí A H2O, O2, CH4, N2 B H2O, CH4, NH3, H2 C H2O, CO2 , CH4, NH3 D H2O, CO2, CH4, N2 Câu 31: Ý sai khác hoạt động tim so với hoạt động vân? A Hoạt động theo quy luật “tất khơng gì” B Hoạt động tự động C Hoạt động theo chu kì D Hoạt động cần lượng Câu 32: Trong phát biểu sau diễn sinh thái, phát biểu đúng? (1) Diễn sinh thái biến đối quần xã sinh vật qua giai đoạn khác (2) Q trình diễn tạo nên quần xã ổn định suy thối (3) Người ta dự đốn tương lai trình diễn (4) Diễn sinh thái ứng dụng việc quy hoạch nông lâm ngư nghiệp A B C D Câu 33: Mầu hoa loài thực vật loại hoa đỏ, hoa vàng hoa trắng Để xác định quy luật di truyền tính trạng mầu hoa người ta tiến hành phép lai thu kết sau: Kiểu hình bố mẹ Kiểu hình đời http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Hoa đỏ × Hoa trắng Hoa đỏ × Hoa đỏ 25% hoa đỏ; 50% hoa vàng; 25 hoa trắng 56,25% hoa đỏ; 37,5% hoa vàng; 6,25 hoa trắng Hoa vàng × Hoa trắng 25% hoa đỏ; 75% hoa vàng Tính trạng mầu hoa lồi thực vật di truyền theo quy luật A Trội khơng hồn tồn B Tương tác át chế C Tương tác cộng gộp D Tương tác bổ sung Câu 34: Chim di cư tránh rét cá di cư đẻ trứng là: A Tập tính thứ sinh B Bản C Tập tính bẩm sinh D Cả B C Câu 35: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau, trường hợp gặp nam nữ? (1) Bệnh pheninketo niệu (2) Bệnh ung thư máu (3) Tật túm lơng vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đông A B C D Câu 36: Cho đặc điểm sau: (1) ADN mạch vòng kép (2) chứa gen đánh dấu (3) ADN mạch thẳng kép (4) trình tự nhận biết enzim cắt (5) kích thước lớn so với ADN vùng nhân đặc điểm với plasmit làm thể truyền công nghệ gen? A B C D Câu 37: Hình vẽ mô tả chế phát sinh dạng đột biến sau đây? A Chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Chuyển đoạn không tương hỗ nhiễm sắc thể C Chuyển đoạn không tương hỗ nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn tương hỗ nhiễm sắc thể Câu 38: Khi nói lưới thức ăn, điều sau không đúng? A Cấu trúc lưới thức ăn đơn giản từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp B Là tập hợp chuỗi thức ăn mắt xích chung C Các hệ sinh thái đỉnh cực lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái trẻ http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải D Những lồi rộng thực đóng vai trò mắt xích chung Câu 39: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử: (1) loài rắn sọc sống khu vực địa lí, lồi chủ yếu sống nước, loài sống cạn (2) Một số lồi kì giơng sống khu vực giao phối với nhau, nhiên phần lớn lai phát triển khơng hồn chỉnh (3) Ngựa lai với lừa sinh la bất thụ (4) Trong khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đơng giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè (5) Các phân tử prôtêin bề mặt trứng tinh trùng nhím biển tím nhím biển đỏ khơng tương thích nên khơng thể kết hợp với (6) Cừu giao phối với tạo thành hợp tử hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi Đáp án là: A (2), (3), (6) B (2), (3), (5) C (1), (3), (6) D (2), (4), (5) Câu 40: Cho phát biểu sau: (1) Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hóa gen (2) Trong nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn; (3) Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN (4) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (5) Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với ribôxôm để tạo chuỗi polipeptit (6) Trong trình phiên mã, trước hết enzim ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc chiều 5’ → 3’ (7) Số phát biểu chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện không xảy đột biến A B C D http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Chú ý Quần thể 1: 900 cá thể A = 0,6 → số cá thể mang alen A = 540 Quần thể 2: 300 cá thể, đó, A= 0,4 → số cá thể mang alen A = 120 quần thể di nhập vào tổng số cá thể 1200 cá thể, số cá thể chứa alen A = 660, tần số alen p(A) = 0,55 Quần thể đạt trạng thái cân bằng, lúc tỉ lệ AA = 0,552 = 30,25% Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án C Trong số mối quan hệ trên, quan hệ loài cá ép sống bám loài cá lớn mối quan hệ hội sinh Vi khuẩn cố định đạm họ Đậu quan hệ cộng sinh Hai mối quan hệ mối quan hệ hỗ trợ, đối kháng - Quan hệ tầm gửi sống thân gỗ lớn quan hệ dây tơ hồng sống tán rừng quan hệ vật kí sinh - vật chủ → thuộc mối quan hệ đối kháng - Một số loài tảo nước nở hoa sống mơi trường với lồi cá tôm mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm gây hại cho lồi cá, tơm thuộc mối quan hệ đối kháng Vậy mối quan hệ thuộc quan hệ đối kháng loài Câu Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 12: Đáp án D Sau cắt bỏ túi mật, gan sản xuất mật đổ trực tiếp vào ruột, thể bệnh nhân xảy tiêu hóa bình thường Tuy nhiên, họ ăn kiêng giảm lipid lượng mật khơng nhiều Câu 13: Đáp án A Chú ý Khả gen lặn NST thường xảy thấp đặc điểm di truyền chéo 1- AaBb x aabb : phép lai phân tích kiêu hình giống kiểu gen 2- AaBb x AABb => Cặp Aa x AA cho loại kiểu gen kiểu hình, Bb x Bb cho kiểu hình kiểu gen 3- AB/ab x AB/ab => 1AB/AB :2AB/ab : 1ab/ab => kiểu hình, kiểu gen 4- Ab/ab x aB/ab => 1Ab/aB : 1Ab/ab : 1aB/ab : 1ab/ab=> kiểu hình, kiểu gen 5- Aaaabbbb x aaaaBbbb =>Ta cặp Aaaa x aaaa=> Aaaa : aaaa(2 kiểu hình : kiểu gen) Tương tự cặp bbbb x Bbbb=> 1bbbb : Bbbb(2 kiểu hình : kiểu gen) - Tương tự –AAaaBBbbxaaaabbbb => xét AAaa x aaaa => AAaa : Aaaa : 1aaaa => hai loại kiểu hình, kiểu gen => Kiểu gen khác với kiểu hình Câu 14: Đáp án D Qua sơ đồ ta thấy: Chú ý Tỉ lệ thân thấp tăng lên quần thể tỉ lệ thân cao giảm xuống Số người bị bệnh chiếm tỉ lệ nhiều quần thể, mặt khác tính trạng biểu liên tục qua hệ → Tính trạng bị bệnh tính trạng trội Mặt khác ta thấy mẹ bình thường hệ sau tất trai bình thường→ khả cao tính trạng tuân theo quy luật di truyền chéo → Tính trạng bệnh gen trội nằm NST X quy định Câu 15: Đáp án D Ở hệ tỉ lệ thân cao 17,5 %, tỉ lệ thân cao giảm so với hệ ban đầu → thân cao dị hợp Tỉ lệ thân thấp tăng lên quần thể tỉ lệ thân cao giảm xuống : 25 – 17,5 = 7.5% Các thân thấp tăng lên nguồn gốc từ thâp cao dị hợp : Gọi tỉ lệ cao dị hợp hệ ban đầu x: Ta có:    1 x  − ÷: = 0, 075 → x 1 − ÷: = 0, 075 → x = 0, 075 → x = 0,    4 Câu 16: Đáp án D - Sự khơi phục kích thước quần thể chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ sinh sản cá thể quần thể Do vậy, loài mà tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học nên tốc độ khôi phục số lượng cá thể nhanh - Trong quần thể quần thể ốc bươu vàng tốc độ sinh sản nhanh nên tốc độ khơi phục số lượng nhanh Câu 17: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 21: Đáp án D Trong phát biểu phát biểu D sai - Trong khí nguyên thủy trái đất (được hình thành cách khoảng 4,5 tỉ năm) chứa khí nước, khí CO 2, NH3, khí nitơ…Khí ơxi chưa khí nguyên thủy - Dưới tác động nhiều nguồn lượng tự nhiên, chất vơ hình thành chất hữu đơn giản gồm nguyên tố C, H đến hợp chất nguyên tố C, H, O nguyên tố C, H, O, N - Sự hình thành chất hữu từ chất vô chứng minh thực nghiệm standley Miller (1953) Câu 22: Đáp án A Tuyến tụy đổ vào đầu ruột non (tá tràng) Câu 23: Đáp án C Câu 24: Đáp án C Kích thước quần thể số lượng cá thể quần thể Số lượng cá thể = mật độ x diện tích mơi trường Quần thể A kích thước = 3050 x = 27450 cá thể Quần thể B kích thước = 2150 x 12 = 25800 cá thể Quần thể C kích thước = 835 x 33 = 27555 cá thể Quần thể D kích thước = 800 x 34 = 27200 cá thể Như quần thể nói quần thể C số lượng cá thể đơng → kích thước quần thể lớn Câu 25: Đáp án B Câu 26: Đáp án C Ta A hạt tròn trội so với a hạt dài; B hạt đỏ trội so với b hạt trắng.Hai cặp gen phân li độc lập: 0,63 hạt tròn, đỏ (A-B-): 0,21 hạt tròn, trắng (A-bb): 0,12 hạt dài, đỏ (aaB-): 0,04 hạt dài, trắng (aabb) Tách riêng tính trạng → hạt dài = 0,12 + 0,04 = 0,16 aa → q(a) = 0,4; p(A) = 0,6 hạt trắng = 0,21 + 0,04 = 0,25 → q(b) = 0,5; p(B) = 0,5 Tần số tương đối alen quần thể là: A = 0,6; a = 0,4; B = 0,5; b = 0,5 Câu 27: Đáp án C Câu 28: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 38: Đáp án A Trong kết luận trên, kết luận A khơng Khi từ vùng vĩ độ cao đến vùng vĩ độ thấp tức từ vùng cực đến xích đạo điều kiện khí hậu ngày thuận lợi, mưa nhiều, độ ẩm thích hợp → thành phần lồi số lượng lồi nhiều → lưới thức ăn phức tạp Câu 39: Đáp án A Cách li sau hợp tử dạng cách li xảy sau hợp tử hình thành (1) cách li nơi thuộc dạng cách l trước hợp tử (2) cách li sau hợp tử hình thành lai lai không phát triển (3) cách li sau hợp tử hình thành lai lai khơng khả sinh sản (4) cạch li mùa vụ thuộc dạng cách l trước hợp tử (5) dạng cách li trước hợp tử chưa xảy trình thụ tinh (6) cách li sau hợp tử hình thành lai lai sức sống khả sinh sản Vậy đáp án: 2, 3, thuộc chế cách li sau hợp tử Câu 40: Đáp án A Phát biểu ribonucleotit môi trường liên kết bổ sung với tất nucleotit mạch mã gốc gen, sau xảy q trình cắt bỏ đoạn intron, nối đoạn exon để tạo thành phân tử mARN trưởng thành Phát biểu trình nhân đôi ADN dựa theo nguyên tắc khuôn mẫu nguyên tắc bổ sung, từ tạo phân tử ADN giống giống mẹ Phát biểu sai phân tử mARN ba mở đầu AUG, ba kết thúc UAA, UAG, UGA Từ ba mở đầu đến ba liền kề mã kết thúc tARN đến khớp theo ngun tắc bổ sung ba kết thúc khơng bắt cặp bổ sung với tất tARN Do trình dịch mã tARN tiến vào kết cặp bổ sung với tất ba trừ ba kết thúc Phát biểu (4) Phát biểu sai trình dịch mã, mARN thường gắn với nhiều riboxom để tăng hiệu suất tổng hợp Phát biểu sai enzim ARN pol khơng làm chức tháo xoắn gen, Tháo xoắn gen enzim gyrasa đảm nhiệm → phát biểu ... có chi u 5’ → 3’ (7) Số phát biểu chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện không xảy đột biến A B C D http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải LỜI GIẢI CHI. .. trình phân bào tạo thu n lợi cho sự: A nhân đôi, phân ly, tổ hợp nhiễm sắc thể mặt phẳng xích đạo thoi phân bào http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải B... tiếp thu kết sau: Thế hệ F1 F2 F3 F4 Kiểu gen AA 0,49 0,49 0,21 0,25 Kiểu gen Aa 0,42 0,42 0,38 0,30 Kiểu gen aa 0,09 0,09 0,41 0,45 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG lovebook file word co loi giai chi tiet , De thi thu THPTQG lovebook file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay