De thi thu THPTQG gv le pham thanh

14 18 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:18

ĐỀ SỐ 21 Câu 1: Khí sinh trường hợp sau khơng gây nhiễm khơng khí? A Sản xuất nhôm từ quặng boxit B Sản xuất rượu vang từ nho chín C Sản xuất giấm ăn từ ancol etylic D Sản xuất xút từ muối ăn Câu 2: Vật liệu polime sau tơ tổng hợp phản ứng trùng hợp ? A Poliacrilonitrin B Poli(etylen–terephtalat) C Poli(hexametylen–ađipamit) D Poli(butađien–stiren) Câu 3: Trong phân tử chất sau không chứa nguyên tố nitơ ? A glyxin B amilopectin C axit glutamic D anilin Câu 4: Chất X công nghiệp thực phẩm nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ uống Trong công nghiệp dược phẩm dùng để pha chế thuốc Dung dịch chất Y làm đổi màu quỳ tím đời sống muối mononatri Y dùng làm gia vị thức ăn (gọi mì hay bột ngọt) Tên X Y theo thứ tự A Saccarozơ axit glutamic B Glucozơ lysin C Saccarozơ lysin D Glucozơ axit glutamic Câu 5: Kim loại M điều chế tất phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân Kim loại M kim loại kim loại sau A Al B Cu C Na D Mg Câu 6: Để phân biệt dung dịch riêng biệt: Al(NO 3)3, FeCl3, KCl, MgCl2, dùng dung dịch: A Na2SO4 B HNO3 C HCl D NaOH Câu 7: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A nước brom B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng D kim loại Na Câu 8: So với axit ancol có số nguyên tử cacbon este có nhiệt độ sơi là: A Cao phân tử este có liên kết hiđro bền vững B Cao khối lượng phân tử este nhỏ nhiều C Thấp khối lượng phân tử este nhỏ nhiều D Thấp phân tử este khơng có liên kết hiđro Câu 9: Khẳng định sau không đúng? A Cr kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao B Ag kim loại dẫn điện tốt C Trong phản ứng hóa học, kim loại ln có tính khử http://tailieugiangday.com – Website chun đề thi thử file word có lời giải D Fe, Cr, Cu điều chế phương pháp nhiệt luyện Câu 10: Thực thí nghiệm hình vẽ bên dưới: Hãy cho biết phát biểu sau không ? A Thí nghiệm mơ tả cho q trình ăn mòn điện hóa học B Thanh Zn bị tan dần khí hiđro Zn Cu C Thanh Zn bị tan dần khí hiđro phía Zn D Thanh Zn cực âm Cu cực dương pin điện Câu 11: Nung nóng ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO Fe 2O3 dẫn hỗn hợp khí X gồm CO H2 dư qua đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 28,1 gam chất rắn Tổng thể tích khí X (đktc) tham gia phản ứng khử ? A 11,2 lít B 22,4 lít C 5,6 lít D 8,4 lít Câu 12: Khẳng định sau sai nói đặc điểm phản ứng hợp chất hữu cơ? A Đa số hợp chất hữu bền với nhiệt độ, không bị cháy đốt B Để cho phản ứng hợp chất hữu xảy được, người ta thường đun nóng dùng chất xúc tác C Phản ứng hợp chất hữu thường xảy không theo hướng định D Phản ứng hợp chất hữu thường xảy chậm khơng hồn tồn Câu 13: Amin loại hợp chất hữu quan trọng, đóng nhiều chức khác thể sinh vật, kiểm soát hoạt động sinh học, truyền dẫn thần kinh, hay chống lại tác nhân xâm nhập có hại Vì có hoạt tính sinh học cao mà amin sử dụng nhiều loại thuốc biệt dược Phát biểu sau nói amin? A Anilin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Isopropylamin amin bậc hai C Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước D Để nhận biết anilin người ta dùng dung dịch brom http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 14: Cho dãy chất: NaOH, Sn(OH) 2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 15: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào lượng dư dung dịch FeCl 3;(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột ZnO nung nóng;(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư;(d) Cho Ba vào dung dịch MgSO4;(e) Nhiệt phân AgNO3;(g) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp.Số thí nghiệm khơng tạo thành kim loại A B C D Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: t� (1) X + NaOH �� � Y+Z (2) Y + HCl �� � CH3COOH + NaCl enzim (3) Z + O2 ��� � CH3COOH + H2O Công thức phân tử X là: A C5H8O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C4H6O2 Câu 17: Trung hòa dung dịch chứa 5,9 gam amin X no, đơn chức, mạch hở dung dịch HCl, thu 9,55 gam muối Số công thức cấu tạo X là: A B C D Câu 18: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử X Quỳ tím Y Nước brom Z Dung dịch AgNO3/NH3, to T Cu(OH)2 Các dung dịch X, Y, Z, T Hiện tượng Quỳ tím chuyển màu xanh Dung dịch brom nhạt màu có kết tủa trắng Kết tủa trắng bạc bám vào thành ống nghiệm Dung dịch có màu xanh lam A Axit glutamic, triolein, glucozơ, saccarozơ B Lysin, anilin, fructozơ, glixerol C Metylamin, anilin, saccarozơ, glucozơ D Alanin, anilin, glucozơ, etylen glicol Câu 19: Cho dãy chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin Phát biểu sau sai? A Có chất hữu đơn chức, mạch hở B Có chất bị thủy phân mơi trường kiềm C Có chất tham gia phản ứng tráng bạc D Có chất làm màu nước brom Câu 20: Có q trình điều chế sau: http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải (1) Cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi sản xuất CO2 (2) Nung SiO2 với Mg nhiệt độ cao để sản xuất Si (3) Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng, sản xuất N2 (4) Dùng NH3 để sản xuất HNO3 (5) Nung quặng photphorit với cát than cốc, sản xuất P (6) Dùng N2 H2 sản xuất NH3 Số trình điều chế dùng công nghiệp A B C D Câu 21: Cho V ml dung dịch K2Cr2O7 0,1M vào dung dịch HC1 đặc, dư thu 1,344 lít khí Cl2 (đktc) Giá trị V A 100 B 300 C 400 D 200 Câu 22: Hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ Thủy phân hồn tồn 7,02 gam X mơi trường axit, thu dung dịch Y Trung hòa axit dung dịch Y, sau cho thêm lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng, thu 8,64 gam Ag Thành phần phần trăm theo khối lượng glucozơ X A 48,70% B 81,19% C 18,81% D 51,28% Câu 23: Cho sơ đồ sau : Công thức cấu tạo M A CH2=C(CH3)COOCH=CH2 B CH2=C(CH3)COOCH2CH3 C CH2=CHCOOCH=CH2 D CH2=CHCOOCH2CH3 Câu 24: Cho phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB (b) Crom khơng tan dung dịch axit HNO3 H2SO4 đặc nguội (c) Khi thêm dung dịch kiềm vào muối cromat tạo thành đicromat (d) Trong môi trường kiềm, muối crom(III) bị khử thành muối crom(II) (e) CrO oxit bazơ, Cr2O3 oxit lưỡng tính, CrO3 oxit axit (g) CuO nung nóng tác dụng với NH3 CO thu Cu (h) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Số phát biểu A B C D http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 25: Hòa tan hết 8,1 gam kim loại M vào dung dịch HCl lấy dư thấy thu 10,08 lít khí H2 (đktc) Nhận xét kim loại M đúng? A M tác dụng với dung dịch HCl NaOH B M kim loại nặng C M có độ dẫn điện lớn so với Cu D M điều chế nhiệt luyện Câu 26: Hai chất hữu X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (M X < MY < 70) Cả X Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng với dung dịch NaOH sinh muối Tỉ khối Y so với X có giá trị là: A 1,304 B 2,0 C 1,533 D 1,7 Câu 27: Cho phát biểu sau: (a) Có thể dùng AgNO 3/NH3 dư, to để phân biệt fructozơ glucozơ;(b) Trong môi trường bazơ, fructozơ glucozơ chuyển hóa qua lại;(c) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng;(d) Xenlulozơ tinh bột đồng phân nhau;(e) Saccarozơ có tính chất ancol đa chức anđehit đơn chức (g) Amilozơ polime có mạch khơng phân nhánh, amilopectin polime có mạch phân nhánh.Số phát biểu A B C D Câu 28: Một loại phân kali chứa 59,6% KCl, 34,5% K 2CO3 khối lượng, lại SiO Độ dinh dưỡng loại phân bón A 61,10 B 60,20 C 50,70 D 49,35 Câu 29: Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm Trong X, % khối lượng nguyên tố C, H, N 40,449%; 7,865%; 15,73% Khi cho 4,45 gam X phản ứng hồn tồn với NaOH (đun nóng) 4,85 gam muối khan Nhận định X sau không ? A X hợp chất no, tạp chức B X dễ tan nước Alanin C X vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH D Phân tử X chứa nhóm este Câu 30: Cho phát biểu sau:(a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2–5% khối lượng cacbon (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhơm (c) Dùng Na2CO3 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO 3, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch kiềm.Số phát biểu A B C D http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO CaCO3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Y Cho Y vào nước dư, thu 0,25m gam chất rắn Z dung dịch E Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khí bắt đầu cần dùng V lít dung dịch HCl khí hết, thể tích dung dịch HCl dùng V2 lít Tỉ lệ V1 : V2 là: A : B : C : D : Câu 32: Trong bình kín chứa 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H 12 Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu m gam hỗn hợp kết tủa có 10,1 gam hỗn hợp khí Z Hỗn hợp khí Z phản ứng tối đa với 0,1 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 72,75 B 82,05 C 86,70 D 77,40 Câu 33: Cho phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.(b) Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen.(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu ancol bậc (d) Dung dịch axit axetic có khả hòa tan Cu(OH)2 (e) Dung dịch phenol nước làm quỳ tím hóa đỏ (f) Trong cơng nghiệp, ancol etylic sản xuất từ etilen tinh bột Số phát biểu A B C D Câu 34: X, Y anđehit nhóm –CHO (M X < MY) Hiđro hóa hoàn toàn a gam E chứa X, Y cần dùng 0,63 mol H2 (đktc) thu 14,58 gam hỗn hợp F chứa ancol Tồn F dẫn qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 14,25 gam Nếu đốt cháy hồn F cần dùng 20,16 lít O2 (đktc) Mặt khác a gam E tác dụng với dung dịch AgNO NH3 thu m gam kết tủa Giá trị m gần với A 71,5 B 103,5 C 97,5 D 100,5 Câu 35: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO NaCl (tỉ lệ mol : 1) dòng điện chiều có cường độ ổn định Sau t (h), thu dung dịch X sau 2t (h), thu dung dịch Y Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu a mol khí H Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư, thu 4a mol khí H2 Phát biểu sau không ? A Nước bắt đầu điện phân anot thời điểm 0,75t (h) B Tại thời điểm 2t (h), tổng số mol khí hai cực 9a mol C Tại thời điểm 1,5t (h), Cu2+ chưa điện phân hết D Khi thời gian 1,75t (h), catot có khí thoát http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 36: Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu gồm chất Y (C2H7O2N) chất Z (C4H12O2N2) Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu hỗn hợp T gồm hai amin có tỉ khối so với He 9,15 Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl lỗng dư, thu dung dịch có chứa m gam muối hợp chất hữu Giá trị gần với m là: A 11,75 B 11,70 C 11,80 D 11,85 Câu 37: Hòa tan kết m gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al Al 2O3 nước dư, thu a mol khí H2 dung dịch X Cho dung dịch H 2SO4 đến dư vào X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị m A 26,52 gam B 25,56 gam C 23,64 gam D 25,08 gam Câu 38: Hỗn hợp E gồm hexapeptit X (mạch hở, tạo nên α–aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng glyxin) este Y (được tạo nên từ axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở etanol) Đun nóng m gam E dung dịch NaOH vừa đủ thu 27 gam hỗn hợp muối Đốt hết lượng muối cần 20,72 lít O2 (đktc), thu H2O, Na2CO3, N2 27,5 gam CO2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với A 20,0 B 19,0 C 20,5 D 19,5 Câu 39: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe 3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,61 mol HCl thu dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối khơng chứa ion Fe3+ 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H NO với tổng khối lượng 1,57 gam Cho NaOH dư vào Y thấy xuất 24,44 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Cu có X là: A 26,32% B 15,92% C 22,18% D 25,75% Câu 40: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, khơng no có liên kết đơi C=C phân tử) Đốt cháy hồn tồn lượng E thu 0,43 mol khí CO2 0,32 mol nước Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E 200 gam dung dịch NaOH 12% cô cạn dung dịch thu phần Z có chứa chất hữu T Hấp thụ toàn Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 188,85 gam đồng thời 6,16 lít khí H (đktc) Biết tỉ khối T so với H 16 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E có giá trị gần với http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A 43,5 B 41,3 C 46,3 D 48,0 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Sản xuất nhơm từ quặng boxit : khí oxi sinh cực dương đốt cháy than chì sinh CO2 Sản xuất xút từ muối ăn: sinh khí clo Sản xuất rượu vang từ nho chín.: sinh khí CO2 Câu 2: Đáp án A Poliacrilonitrin tổng hợp p.ư trùng hợp CH2= CH-CN (tơ nitron hay tơ olon) Poli(hexametylen-ađipamit): tổng hợp p.ư trùng ngưng H 2N-[CH2 ]6 - NH2 HOOC[CH2 ]4COOH Poli(butađien-stiren) tổng hợp p.ư đồng trùng hợp buta-1,3ddien với stiren sản phẩm tơ mà cao su buna-S Poli(etylen-terephtalat): tơ điều chế p.ư trùng ngưng axit terephtalic etylen glicol Câu 3: Đáp án B glyxin: H2N- CH2- COOH anilin: C6H5-NH2 axit glutamic: HOOC-CH2- CH2- CH(NH2) -COOH Amilopectin thành phần tinh bột, chiếm từ 70-80% khối lượng tinh bột Câu 4: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 9: Đáp án A Crom kim loại cứng nhất, có nhiệt độ nóng chảy 26710C < nhiệt độ nóng chảy W 34220C Câu 10: Đáp án C kim loại Zn, Cu nối với dây dẫn ngâm dd axit, tạo pin điện, kẽm cực âm, đồng cực dương, khí + Các e di chuyển từ Zn sang Cu qua dây dẫn tạo dòng điện chiều + Các ion H+ dd di chuyển Cu (cực dương) nhận e bị khử thành H sau khỏi dd Kết Zn bị ăn mòn điện hóa đồng thời tạo thành dòng điện Câu 11: Đáp án A Ta có phản ứng của: http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 1CO + 1O → 1CO2 1H2 + 1O → 1H2O → từ tỉ lệ có: n(O oxit phản ứng) = n(khí X phản ứng) = (36,1 – 28,1) ÷ 16 = 0,5 mol → V = 11,2 Câu 12: Đáp án A Các hợp chất hữu thường bền với nhiệt, dễ cháy + Phản ứng hóa học hợp chất hữu thường xảy chậm theo nhiều hướng khác điều kiện, nên tạo hỗn hợp sản phầm Câu 13: Đáp án D + Công thức isopropylamin là: CH3- CH(NH2)CH3 : amin bậc + Anilin có cơng thức C 6H5NH2 : nhóm phenyl làm giảm mật độ e nguyên tử nito làm giảm lực bazo, tính bazo anilin yếu không làm đổi màu quỳ phenolphtalein + Ở nhiệt độ thường, số amin : metyl- ; đimetyl- ; trimetyl- ; etylamin chất khí, mùi khai khó chịu, độc, dễ tan nước Tuy nhiên đồng đẳng cao chất lỏng/ rắn độ tan giảm dần theo chiều tăng phân tử khối Anilin tan nước + Nhận biết anilin dùng dd brom (tạo kết tủa trắng) Câu 14: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 20: Đáp án B Các mệnh đề: 3, 4, 5, (1) Trong cơng nghiệp, CO2 thu hồi từ quấ trình đốt cháy hoàn toàn than để cung cấp lượng cho q trình sản xuất khác Ngồi ra, CO thu hồi từ q trình chuyển hóa khí thiên nhiên, sản phẩm dầu mỏ….q trình nung vôi, lên men rượu từ đường glucozo (2) Trong PTN, silic điều chế caasch đốt cháy hỗn hợp gồm bột magie cát nghiền mịn: SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO Trong công nghiệp, silic điều chế cách dùng than cốc khử SiO lò điện nhiệt độ cao SiO2 + 2C → Si + 2CO Câu 21: Đáp án D Ta có: n(Cl2) = 0,06mol Sản phẩm q trình Cr2 +6 nhận e Cr+3 sản phẩm tình Cl2 nhường e ClBT e: n(K2Cr2O7) = 0,06 / 6= 0,02 mol Vậy V= 0,2 (l) http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 22: Đáp án D Gọi n(glu) = x; n(sac) = y Ta có: Tổng khối lương chất 7,02 g nên 180x + 342y = 7,02 Thủy phân chất lượng glu ban đầu giữ nguyên ( tráng bạc cho Ag) , sac thủy phân phân tử glu (tráng bạc cho tổng 4Ag) Vậy 2x + 4y = 8,64/ 108 Tìm x= 0,02 y= 0,01 Vậy % glu ban đầu = 0,02 180 100% / 7,02 = 51,28% Câu 23: Đáp án B CH2=C(CH3)COOCH2CH3 + NaOH → CH2=C(CH3)COONa + C2H5OH X C2H5OH → X tách nước tạo C2H4 (X1) sau trùng hợp cho PE Y CH2=C(CH3)COONa CH2=C(CH3)COONa + HCl → CH2=C(CH3)COOH + NaCl CH2=C(CH3)COOH + CH3OH ↔ CH2=C(CH3)COOCH3 + H2O Trùng hợp Y2 CH2=C(CH3)COOCH3 thu thủy tinh hữu Câu 24: Đáp án B Các phát biểu là: b, e, g, h + Mệnh đề a: Crom thuộc nhóm VI + Mệnh đề b: Crom bị thụ động hóa axit HNO H2SO4 đặc nguội nên không tan chúng + Mệnh đề c: Trong môi trường axit, muối cromat tạo thành đicromat + Mệnh đề d: Trong mơi trường kiềm, muối crom (III) có tính khử bị chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành muối Crom (VI) + Mệnh đề e: CrO oxit bazo, có tính khử; Cr 2O3 oxit lưỡng tĩnh, tan axit kiềm đặc; CrO3 chất rắn đỏ thẫm, có tính oxi hóa mạnh oxit axit + Mệnh đề g: Khi nung nóng: 2NH3 + 3CuO -> 3Cu + N2 + 3H2O CuO + CO -> Cu +CO2 + Mệnh đề h: CrO3 có tính oxi hóa mạnh, số chất vơ hữu S, P, C, NH 3; C2H5OH bốc cháy trực tiếp với CrO3 Câu 25: Đáp án A Gọi M có số oxi hóa từ lên +n BT e: ta có: 8,1n/ M = 10,08 2/ 22,4 Tìm M = 9n http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Cặp nghiệm thỏa mãn n= M= 27 (Al) + Al tác dụng với dd HCl NaOH + Al điều chế phương pháp điện phân nóng chảy + Độ dẫn điện Al < Cu + Al kim loại nhẹ ( 2,7 g/ cm^3) Câu 26: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 32: Đáp án A � �C2 Ag C2 H � � � � C3 H Ag C3 H � � � � � � C2 H (0, 4) C2 H � C H � �2 o � � AgNO3 / NH Ni ,t M �C3 H (0,3) ��� �X � C3 H ����� � C3 H � � H (0,8) � �Z � C2 H � � � � C2 H �C3 H � �C3 H �H � � � �H � � nX  mM 24   � ngiam  nM  nX  0,5  n pi ( p.u ) M X 24 � n pi ( X )  n pi ( M )  n pi ( p.u )  0, 4.2  0,3.2  0,5  0,9 � n pi (C2 H C3H )  0,9  n pi ( Z )  0,8 � nC2 H C3 H  0, � a  b  0, � �nC2 H  a �� � 26a  40b  mM  mZ  13,9 � �nC3 H  b �a  0,15 �� � m  0,15.240  0, 25.147  72, 75 b  0, 25 � Câu 33: Đáp án B Các mệnh đề: a, c, d, f + Phenol tham gia phản ứng brom dễ benzen ảnh hưởng nhóm -OH + Phenol có tính axit, nhiên tính axit q yếu không làm đổi màu quỳ Câu 34: Đáp án D Ta có: m(bình tăng) = m(F) – m(H2) → m(H2) = 0,33 → n(H2) = 0,165 → n(OH ancol) = n(CHO) = 0,33 # 0,63 → hỗn hợp có anđehit không no Khi đốt cháy ancol, gọi n(CO2) = a n(H2O) = b BTNT (O): 2a + b = n(OH) + 2n(O2) = 2,13 BTKL: m(ancol) = m(C) + m(H) + m(O) → 12a + 2b = 9,3 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải → a = 0,63 b = 0,87 → n(ancol) = n(H2O) – n(CO2) = 0,24 Nhận xét: n(ancol) = 0,24 mà n(OH) = 0,33 → Số nhóm OH trung bình F = 0,33 : 0,24 = 1,375 → Có chất đơn chức Mà chất chức → hỗn hợp có chất chức chất chức Gọi n(ancol đơn) = x n(ancol chức) = y → x + y = 0,24 x + 2y = 0,33 → x = 0,15 y = 0,09 Gọi số lk pi anđehit đơn u anđehit chức v → 0,15u + 0,09v = 0,63 Cặp nghiệm thỏa mãn: u = v = Với v = → (CHO)2 → ancol: C2H4(OH)2 (0,09 mol) → m(ancol đơn) = → M(ancol đơn) = 60 Ancol đơn: CnH2n+2O → n = → C3H7OH → andehit: CH≡C-CHO (0,15 mol) Khi cho hỗn hợp CH≡C-CHO (0,15 mol) (CHO)2 (0,09 mol) → kết tủa là: Ag (0,15 + 0,09 = 0,66 mol) CAg≡C-COONH (0,15 mol) → m = 100,38 Câu 35: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 38: Đáp án A Quy đổi hỗn hợp muối H2NCH2COONa x mol, HCOONa y mol CH2 z mol � 97 x  68 y  14 z  27 Đốt lượng muối cân 0,925 mol O2 thu 0,625 mol CO2 � 2,25 x  0,5 y  1,5 z  0,925 � 1,5 x  0,5 y  z  0,625 Giải được: x  0,2; y  0,05; z  0,3 Quy số mol C2H5OH để tạo nên Y 0,05 mol Ta có: 0,2 H NCH 2COOH  0,05HCOOH  0,05C2 H 5OH  0,3CH �� � E  H 2O Ta có: nH 2O  0,05  0,2 13  mol 60 BTKL: m  19,9 gam Câu 39: Đáp án D Cho m gam X tác dụng với 0,61 mol HCl thu m+16,195 gam hỗn hợp muối 0,085 mol hỗn hợp khí Z gồm H2 NO có tổng khối lượng 1,57gam Giải số mol H2 NO 0,035 mol 0,05 mol http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải BTKL: mH 2O  m  0, 61.36,5   m  16,195   1,57  4,5 � nH2O  0, 25 mol Bảo toàn H: nNH 4  0, 61  0, 035.2  0, 25.2  0, 01 mol  Do sinh khí H2 nên NO3 hết Bảo toàn N: nFe NO3   Bảo toàn O: nFe3O4  0, 05  0, 01  0, 03 mol 0, 25  0,05  0, 06.3  0, 03 mol Gọi số mol Cu Mg x y Kết tủa thu gồm Cu(OH)2 x mol, Mg(OH)2 y mol Fe(OH)2 0,12 mol → 98x + 58y + 0,12.90 = 24,44 Do có Fe2+ nên bảo tồn e: 2x + 2y = 0,035.2 + 0,05.3 + 0,01.8 + 0,03.2 (Fe3O4) Giải hệ: x =0,08; y = 0,1 →%Cu = 25,75% Câu 40: Đáp án C Cho 200 gam NaOH chứa 0,6 mol NaOH 176 gam H2O Cho 46,6 gam E tác dụng với NaOH thu phần Z chứa chất T có khối lượng phân tử 32, T CH3OH Cho Z qua bình đựng Na thấy bình tăng 188,85 gam thu 0,275 mol H2 BTKL: mZ = 188,85 + 0,275.2 = 189,4 gam Z chứa CH3OH H2O (gồm nước dung dịch NaOH + nước sinh ra) → mCH3OH  mH 2O ms  189,  176  13, gam Gọi CTPT X Cn H n  2O2 Y Cm H m  4O4 có số mol a, b Đốt cháy lượng E thu 0,43 mol CO2 0,32 mol nước � an  bm  0, 43;  n  1 a   m   b  0,32 → a + 2b = 0,11 Gọi số mol X Y 46,6 gam E ka kb � ka  14n  30   kb  14m  60   46, � 14k  an  bm   30k  a  2b   46, � k  Mặt khác ta có: 32.5a + 18.2.5b = 13,4 Giải a = 0,05; b= 0,03 Suy : 0,05n + 0,03m = 43 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Ta nhận thấy m, n �4 ta tìm nghiệm nguyên n = 5, m =6 Vậy X C5 H 8O2 Y C6H8O4 → %Y = 46,35% http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO CaCO3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Y Cho Y vào nước dư, thu 0,25m gam chất rắn... mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H 12 Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu m... có cường độ ổn định Sau t (h), thu dung dịch X sau 2t (h), thu dung dịch Y Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu a mol khí H Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư, thu 4a mol khí H2 Phát biểu sau
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG gv le pham thanh , De thi thu THPTQG gv le pham thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay