De thi thu THPTQG thay vu khac ngoc

7 44 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:18

ĐỀ SỐ 13 I MA TRẬN ĐỀ THI: Chuyên đề Sự điện li Loại câu hỏi Lý Bài tập thuyết Nhớ Câu 10 1 1 1 Câu 12 Câu Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất Sắt - số kim loại nhóm B hợp chất 10 Tổng hợp hố học vô 3 11 Este, lipit 12 Amin, amino axit, protein Câu 19 Câu 30 Câu: 2, Câu: Câu: 33 13 Câu 14 Câu 31 Câu 35 Câu: 5, Câu 27 Câu 37 Câu: 15, Câu: 25, Câu 39 21 29 Câu 16, Câu: 22, 17 34 Câu:18 Câu: 24 Câu: 36, 38 Câu 26 Câu Câu 1 23 Câu 23 Câu 11 1 Câu: 20 Câu:28, 32 Câu 40 Câu 17 Tổng Câu Cacbon-Silic Nito-Photpho Đại cương hóa hữu Hidrocacbon Ancol-Phenol Đại cương kim loại 13 Cacbohidrat 14 Polime, vật liệu polime 15 Tổng hợp nội dung hố học hữu 16 Hóa học với vấn đề phát triển kinh tế-xã hội-môi trường Tổng (câu) Cấp độ nhận thức Hiểu Vận dụng Vận dụng cao 12 1 13 40 II ĐỀ THI: Câu 1: Dãy gồm kim loại có phản ứng với dung dịch CuSO4 A Mg, Al, Ag B Fe, Mg, Zn C Ba, Zn, Hg D Na, Hg, Ni Câu 2: Cho kim loại sau: Al, Zn, Fe, Cu, Cr, Ag Số kim loại tan dung dịch kiềm điều kiện thích hợp A B C D Câu 3: Cho chất: nicotin, moocphin, cafein, cocain, amphetamin, rượu, heroin Số chất gây nghiện ma túy A B C D Câu 4: Đun nóng glixerol với axit hữu đơn chức X (xúc tác H2SO4 đặc) thu hỗn hợp este có este có công thức phân tử C12H14O6 Tên hệ thống X A axit propionic B axit propenoic C axit propanoic D axit acrylic Câu 5: Dãy gồm kim loại bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội? A Fe, Cu, Ag B Al, Fe, Ag C Al, Cu, Cr D Al, Fe, Cr Câu 6: Trong polime có số mắt xích sau đây, polime có khối lượng phân tử lớn nhất? A Poli (vinyl axetat) B Thuỷ tinh hữu C Polistiren D Tơ capron http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 7: Chất không tác dụng với dung dịch AlCl3? A AgNO3 B Ag C NaOH D dung dịch NH3 Câu 8: Công thức phèn kali-crom A K2SO4.CrSO4.12H2O B K2SO4.CrSO4.24H2O C K2SO4.Cr2(SO4)3.12H2O D K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O Câu 9: Dãy gồm dung dịch có pH > 7? A NaAlO2, NaHCO3, K2S B AlCl3, Na2CO3, K2SO4 C Al2(SO4)3, NaHSO4, K2SO4 D NaAlO2, Na2HPO4, KHSO4 Câu 10: Cacbon vơ định hình điều chế từ than gỗ hay gáo dừa thường gọi than hoạt tính Tính chất sau than hoạt tính khiến sử dụng để chế tạo thiết bị phòng độc, lọc nước? A Hấp phụ chất khí, chất tan nước B Khử chất khí độc, chất tan nước C Đốt cháy than sinh khí cacbonic D Bám bề mặt chất độc chất tan ngăn cản độc tính Câu 11: Dãy hiđrocacbon hiđro hóa hồn tồn cho sản phẩm? A etilen, axetilen, propađien B but-1-en; buta-1,3-đien; vinylaxetilen C etyl benzen, p-xilen, stiren D propen, propin, isobutilen Câu 12: Cho chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; C2H2; CH3COONa; HCOOCH=CH2; CH3COONH4 Số chất tạo từ CH3CHO phản ứng A B C D Câu 13: Cho m gam hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu tan hoàn toàn dung dịch HNO3 Sau phản ứng thu (m + 6,2 gam) muối khan (gồm muối) Nung muối tới khối lượng không đổi (Biết phản ứng xảy hoàn toàn) Khối lượng chất rắn thu A (m + 1,6) gam B (m + 3,2) gam C (m) gam D (m + 0,8) gam Câu 14: Cho 20,12 gam hỗn hợp X gồm Ba Na vào nước dư thu dung dịch Y 4,48 lít H2 (đktc) Sục 5,6 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y khối lượng kết tủa thu A 39,4 gam B 63,04 gam C 29,55 gam D 23,64 gam Câu 15: Cho phản ứng: X + HCl → B + H2↑ B + NaOH vừa đủ → C↓ + …… C + KOH → dung dịch A + ……… Dung dịch A + HCl vừa đủ → C↓ + …… X kim loại A Zn Al B Zn C Al D Fe Câu 16: Một este tạo axit đơn chức ancol đơn chức có tỷ khối so với N2O Khi đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lượng 17/ 22 lượng este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este A CH3COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 17: Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic có H2SO4 đặc xúc tác thu isoamyl axetat (dầu chuối) Biết hiệu suất phản ứng đạt 68% Lượng dầu chuối thu từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam ancol isoamylic A 295,5 gam B 286,7 gam C 200,9 gam D 195,0 gam Câu 18: Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần tính bazơ A Amoniac, metyl amin, anilin, điphenyl amin, đimetyl amin B Điphenyl amin, anilin, amoniac, metyl amin, đimetyl amin C Điphenyl amin, amoniac, anilin, metyl amin, đimetyl amin D Điphenyl amin, anilin, amoniac, đimetyl amin, metyl amin Câu 19: Ure loại phân đạm có hàm lượng dinh dưỡng cao sử dụng phổ biến giới có khả phát huy tác dụng nhiều loại đất khác (kể đất nhiễm phèn) nhiều loại trồng khác Trong trình bảo quản, ure dễ bị hút ẩm chuyển hóa phần thành (NH4)2CO3 Một loại phân ure chứa 95% (NH2)2CO, lại (NH4)2CO3 Độ dinh dưỡng loại phân A 44,33% B 46,00% C 45,79% D 43,56% Câu 20: Cho dãy chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p- crezol, cumen Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A B C D Câu 21: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3 Nung X khơng khí đến khối lượng không đổi hỗn hợp rắn A Cho A vào nước dư khuấy dung dịch B chứa chất tan phần khơng tan D Cho khí CO dư qua bình chứa D nung nóng hỗn hợp rắn E (Cho phản ứng xảy hoàn toàn) E chứa tối đa A đơn chất hợp chất B đơn chất C đơn chất hợp chất D đơn chất hợp chất Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thu 7,5 gam kết tủa thấy khối lượng dung dịch giảm 2,23 gam Công thức hai hợp chất hữu X A C2H5COOH C2H5COOCH3 B HCOOH HCOOC2H5 C CH3COOH CH3COOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 Câu 23: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 1M vào 100 ml dung dịch NaOH, thu dung dịch X có chứa 20,4 gam hỗn hợp chất tan Vậy chất tan dung dịch X A Na2HPO4 NaH2PO4 B NaH2PO4 H3PO4 C NaOH Na3PO4 D Na3PO4 Na2HPO4 Câu 24: Cho 20 gam hỗn hợp amin: metyl amin, etyl amin, anlyl amin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 31,68 gam muối khan Giá trị V A 120 ml B 160 ml C 240 ml D 320 ml Câu 25: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, HCl, KHCO3, K2CO3, H2SO4 Số trường hợp xảy phản ứng số trường hợp có kết tủa A B C D Câu 26: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 60% Dung dịch sau phản ứng chia thành hai phần Phần I tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu x mol Ag Phần II làm màu vừa đủ dung dịch chứa y mol brom Giá trị x, y A 0,24 0,06 B 0,32 0,1 C 0,48 0,12 D 0,12 0,06 Câu 27: Cho m gam Fe vào dung dịch AgNO3 thu dung dịch X chất rắn Y Trong dung dịch X chứa A Fe(NO3)2 AgNO3 B Chỉ có Fe(NO3)2 C Fe(NO2)2 Fe(NO3)3 D Fe(NO3)3 AgNO3 Câu 28: Cho chất hữu X, Y, Z (mạch thẳng, chứa C, H, O phân tử) có khối lượng phân tử 82 (trong X Y đồng phân nhau) Biết 1,0 mol X Z tác dụng vừa đủ với 3,0 mol AgNO3 dung dịch NH3; 1,0 mol Y tác dụng vừa đủ với 4,0 mol AgNO3 dung dịch NH3 Khi nhận xét X, Y, Z, kết luận không đúng? A Số liên kết π X, Y Z 4, B Số nhóm chức -CHO X, Y Z 1,2 C Phần trăm khối lượng hiđro X 7,32% Z 2,44% D Phần trăm khối lượng oxi X 39,02% Z 19,51% Câu 29: Cho phát biểu sau: (1) Li kim loại nhẹ nước (2) Al nguyên tố kim loại phổ biến vỏ Trái đất (3) Hầu hết loại nước tự nhiên nước ao, hồ, sông, suối, nước ngầm, … nước cứng (4) Khi cho Al Cr tác dụng với HCl ion kim loại muối thu có điện tích 3+ (5) Muối sunfat trung hòa kim loại kiềm nhơm có pH = (6) Kali natri dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân Số phát biểu A B C D Câu 30: Cho ankan X tác dụng với clo (ánh sáng) thu 13,125 gam hỗn hợp dẫn xuất clo (mono điclo) Khí HCl bay hấp thụ hồn tồn nước sau trung hòa dung dịch NaOH thấy tốn hết 250 ml dung dịch NaOH 1M Công thức phân tử X A C2H6 B C4H10 C C3H8 D CH4 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 31: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 b mol AlCl3 khối lượng kết tủa sinh biểu diễn đồ thị sau: Giá trị (x + y + a + b) gần với giá trị sau đây? A 0,089 B 0,085 C 0,079 D 0,075 Câu 32: Cho phát biểu sau este chất béo: (a) Các este thường nhẹ nước chất béo dạng rắn thường nặng nước (b) Các este chất béo không tan nước tan tốt dung môi hữu (c) Thủy phân este chất béo môi trường kiềm thu xà phòng (d) Phản ứng thủy phân este chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (e) Tổng số ngun tử (C, H, O) phân tử chất béo số chẵn (g) Isoamyl axetat este có mùi chuối chín (h) Khối lượng phân tử este chất béo lớn nhiệt độ sơi nhiệt độ nóng chảy cao Số phát biểu A B C D Câu 33: Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl có khí cực dừng lại Khi đó, anot thu 0,448 lít khí (đktc) Biết dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 0,68 gam Al2O3 Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 6,0 B 4,5 C 4,5 6,0 D 5,3 7,2 Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit axit stearic, axit panmitic axit béo tự đó) Sau phản ứng thu 13,44 lít CO2 (đktc) 10,44 gam nước Xà phòng hóa m gam hỗn hợp X với hiệu suất 90% khối lượng glixerol thu A 2,484 gam B 0,828 gam C 1,656 gam D 0,92 gam Câu 35: Hỗn hợp X gồm a gam Al a gam oxit sắt Đun nóng hỗn hợp X chân không phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu chất rắn Z; 37,184 lít H2 (đktc) dung dịch T Cho chất rắn Z tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 16,128 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch A chứa muối sunfat Cô cạn A thu 2,326a gam muối khan Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 45,9 B 40,5 C 37,8 D 43,2 Câu 36: Lấy 7,32 gam muối A có cơng thức C3H10O3N2 cho phản ứng hết với 150 ml dung dịch KOH 0,5M Cô cạn dung dịch sau phản ứng phần phần chất rắn, phần có chất hữu bậc III, phần rắn chất vô Khối lượng chất rắn A 6,90 gam B 11,52 gam C 6,06 gam D 9,42 gam Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 7,52 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 Fe vào 420 ml dung dịch HNO3 1M, thu 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm NO, NO2 có tỷ khối so với H2 21 dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa m gam bột Cu sinh khí NO sản phẩm khử N+5 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 6,40 B 8,32 C 1,92 D 5,12 Câu 38: Cho hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (tạo thành từ Gly, Ala) este Y (tạo thành từ axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở metanol) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc) Mặt khác, thủy phân hồn toàn m gam E dung dịch NaOH vừa đủ thu 24,2 gam hỗn hợp muối (trong số mol muối natri Gly lớn hớn số mol muối natri Ala) Đốt cháy hoàn toàn 24,2 gam muối cần 20 gam O2 thu H2O, Na2CO3, N2 18,7 gam CO2 Tỉ lệ số mol Gly : Ala X http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A : B : C : D : Câu 39: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa (trong kim loại mức oxi hóa cao nhất) 3,92 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỷ khối Z so với H2 Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X gần với giá trị nhất? A 19,5% B 12,5% C 16,5% D 20,5% Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp A gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y este đơn chức Z, thu 0,75 mol CO2 0,5 mol H2O Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp A tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10% Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch B Cơ cạn tồn dung dịch B, thu m gam chất rắn khan; CH3OH 146,7 gam H2O Coi H2O bay không đáng kể phản ứng A với dung dịch NaOH Giá trị m A 31,5 B 33,1 C 36,3 D 29,1 IV LỜI GIẢI CHI TIẾT: Câu 1: Đáp án B Ag; Hg không phản ứng với dung dịch CuSO4 Câu 2: Đáp án B Kim loại tan dung dịch kiềm điều kiện thích hợp là: Al; Zn Câu 3: Đáp án C Chất gây nghiện ma túy là: nicotin; cafein; rượu Câu 4: Đáp án D C12H14O6 = (C2H3COO)3C3H5 → X = C2H3COOH: axit acrylic Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án D Poli (vinyl axetat) = (CH3COOC2H3)n = 86n Thủy tinh hữu = (C3H5COOCH3)n = 100n Polistiren = (C6H5-C2H3)n = 104n Tơ capron = (-HN[CH2]5CO-)n = 113n Câu 7: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 22: Đáp án D BTKL  → m CO2 + m H 2O = 7,5 − 2, 23 = 5, 27 X phản ứng với dung dịch NaOH thu muối ancol; nancol < nmuối nên có trường hợp: + X chứa axit ancol axit:Cn H 2n O → n axit = 0, 04; n ancol = 0, 015 → m CO2 + m H 2O = 0, 04.62n + 0, 015 ( 62m + ) = 5, 27 ancol:C m H m +2 O 524 → VN 31 + X chứa axit este tạo axit → 8n + 3m = → n este = 0, 015; n axit = 0, 025 → n CO2 = n H 2O = 5, 27 = 0, 085 = 0, 015Ceste + 0, 025C axit 44 + 18 Caxit = → HCOOH → 3Ceste + 5Caxit = 17 →  Ceste = → HCOOC3 H Câu 23: Đáp án D → n Na3PO4 max = n H3PO4 = 0,1 → m Na3PO4 max = 23,3 > 20, → NaOH hết http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  Na PO → n c tan = n = 0,1 → M c tan = 204 →   Na HPO Câu 24: Đáp án D 31, 68 − 20 TGKL  → n HCl = = 0,32 → V = 320 36,5 Câu 25: Đáp án A Số trường hợp xảy phản ứng 5; số trường hợp có kết tủa Ba(HCO3)2 + 2NaOH  → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4  → BaSO4↓ + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O Ba(HCO3)2 + 2HCl  → BaCl2 + 2CO2 + 2H2O Ba(HCO3)2 + K2CO3  → BaCO3↓ + 2KHCO3 Ba(HCO3)2 + H2SO4  → BaSO4↓ + 2CO2 + 2H2O Câu 26: Đáp án A  x = n Ag = 0, 24 68, → n Glucozo = n Fructozo = 0, = 0,12 →  342  y = n Br2 = 0, 06 Câu 27: Đáp án A X chứa đồng thời Fe(NO3)2 AgNO3 Fe(NO3)2 + AgNO3  → Fe(NO3)3 + Ag Câu 28: Đáp án C C H O M =82 C x H y O z  →12x + y + 16z = 82 →  C4 H 2O + mol Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa mol AgNO3/NH3, đun nóng → Y = OHC-C≡C-CHO + X Y đồng phân mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa mol AgNO3/NH3, đun nóng → X = CH≡C-CO-CHO + mol Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa mol AgNO3/NH3, đun nóng → Z = CH≡CCH2CH2CHO → D sai, phần trăm khối lượng H X Z 2,44% 7,32% Câu 29: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 37: Đáp án D → n NO = 0, 01; n NO2 = 0, 03 BTKL → 56x + 16y = 7,52  Fe : x    x = 0,1 X⇔ →  BTe → O : y  → 3x = 2y + 0, 01.3 + 0, 03  y = 0,12 0, 08 BT ( N ) → n Fe( NO3 ) = 0,1  → n HNO3 ( Z ) = 0, 08 → n NO = = 0, 02 BTe → 2n Cu = n Fe3+ + 3n NO → n Cu = 0, 08 → m = 5,12 Câu 38: Đáp án A 15, 68 20 → n O2 ( CH3OH ) = − = 0, 075 → n CH3OH = 0, 05 → n Y = 0, 05 22, 32 C H NaNO : x   m muoi = 97x + 0, 05.68 + 14y = 24,  x = 0, Muoi HCOONa : 0, 05 →  → n = 1,5x + 0,5.0, 05 + y = 0, 425 CO   y = 0,1  CH : y  n Gly > n Ala → n Ala ∈ ( 0;0,1) → n CH ( HCOONa ) ∈ ( 0;0,1) → CH 3COONa → n Ala = 0, 05 → n Gly = 0,15 → n Gly : n Ala = :1 Câu 39: Đáp án B http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  NO → M Z = 18 → Z  → n NO = 0,1; n H2 = 0, 075 H  BTKL  → m X + m H2SO4 = m muoi + m Z + m H2O → n H2O = 0,55 ( )  → 2n H2SO4 = 4n NH+ + 2n H + 2n H2O → n NH+ = 0, 05 BT H 4 BT ( N ) → 2n Fe( NO3 ) = n NO + n NH + → n Fe( NO3 ) = 0, 075 BT ( O ) → 6n Fe( NO3 ) + n ZnO = n NO + n H 2O → n ZnO = 0, 2 BTKL   → 27x + 25y + 0, 2.81 + 0, 075.180 = 38,55 x = 0,15 Al : x → →  BTe → → % mMg( X ) = 12, 45% Mg : y  → 3x + 2y = 0,1.3 + 0, 075.2 + 0, 05.8  y = 0, Câu 40: Đáp án B BTKL → n CO2 = 0, 75; n H2O = 0,5  → n COO + n COOH = 0, → n A = 0, 146, − 160 ( − 0,1) 24, = 0,15 → n Z = 0, − 0,15 = 0,15 → n CH3OH = 0,15 18 16, BTKL  → m A + mdd NaOH = m + mCH3OH + m H2O → m = 33,1 → n X + Y = n H 2O = HẾT http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... ứng hoàn toàn thu hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu chất rắn Z; 37,184 lít H2 (đktc) dung dịch T Cho chất rắn Z tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 16,128 lít... đơn chức Z, thu 0,75 mol CO2 0,5 mol H2O Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp A tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10% Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch B Cơ cạn tồn dung dịch B, thu m gam... este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este A CH3COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 17: Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic có H2SO4 đặc xúc tác thu isoamyl axetat (dầu chuối)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG thay vu khac ngoc , De thi thu THPTQG thay vu khac ngoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay