De thi thu THPTQG lovebook file word co loi giai chi tiet

17 23 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:18

Đề 12 Câu 1: Cho thứ đậu Hà Lan tình trạng phân li độc lập, thân cao – hoa trắng – hạt vàng thụ phấn với đậu thân thấp – hoa đỏ - hạt xanh, F1 thu toàn thân cao – hoa đỏ - hạt vàng Cho F1 thụ phấn với chưa biết kiểu gen, F2 thu tỉ lệ phân li kiểu hình: 3:3:3:3:1:1:1:1 Cây chưa biết đem lai kiểu gen: A Aabbdd B AaBbDD C AaBbdd D AabbDD Câu 2: Một số nhận xét hình ảnh bên đưa sau: Hình ảnh bên diễn tả NST người phụ nữ bị bệnh Đao Hình ảnh bên diễn tả NST người đàn ông bị bệnh Claiphentơ Bệnh phát nhờ phương pháp nghiên cứu phân tử Người đàn ơng NST hình sống NST số 21 nhỏ, chứa gen phần lớn NST khác nên cân gen thừa NST 21 nghiêm trọng Những người mắc hội chứng người đàn ông thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày nhận xét đúng? A B C D Câu 3: Khi lai hai giống chủng (P) F1 dị hợp cặp gen hạt vàng, trơn, tròn Cho F1 lai phân tích thu tỉ lệ hạt xanh, nhăn, tròn: hạt xanh, nhăn, dài: hạt vàng, trơn, tròn : hạt vàng, trơn, dài: hạt xanh, trơn, tròn : hạt xanh, trơn, dài Qua tìm hiểu quy luật di truyền chi phối phép lai trên, cho biết hệ P phép lai thỏa mãn kết khơng đổi vai trò bố mẹ? A B 16 C D Câu 4: Hình ảnh sau thể phương pháp tạo giống động vật Các cá thể động vật tạo cơng nghệ đặc điểm là: (1) kiểu gen đồng (2) kiểu hình hồn tồn giống mẹ http://tailieugiangday.com – Website chun đề thi thử file word lời giải (3) Khơng thể giao phối với (4) kiểu gen chủng Phương án là: A 1, B 2, 3, C 2, D 1, 2, Câu 5: Ý không với phản xạ không điều kiện? A Thường tủy sống điều khiển B Di truyền được, đặc trưng cho lồi C số lượng khơng hạn chế D Mang tính bẩm sinh bền vững Câu 6: phát biểu sau không với quan điểm chọn lọc tự nhiên? (1) Một đột biến hại ln bị chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn khỏi quần thể sau số hệ (2) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân sơ chậm so với sinh vật nhân thực lưỡng bội (3) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định cách tác động trực tiếp lên kiểu hình sinh vật (4) Khi mơi trường sống ổn định chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể (5) Chọn lọc tự nhiên nhân tố khả định hướng cho q trình tiến hóa A B C D Câu 7: biện pháp sau góp phần sử dụng bền vững tài nguyên rừng? (1) Thay dần rừng nguyên sinh rừng thứ sinh suất sinh học cao (2) Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ củi, gỗ cho sinh hoạt phát triển công nghiệp (3) Tránh đốt rừng làm nương rẫy (4) Xây dựng hệ thống khu bảo tồn tự nhiên (5) Xây dựng nhà máy thủy điện rừng đầu nguồn quan trọng A B C D Câu 8: Ở lồi nhiễm sắc thể 2n, gen A alen, gen B alen nằm cặp nhiễm sắc thể thường gen C alen nằm vùng tương đồng cặp nhiêm sắc thể giới tính Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? (1) Số kiểu gen tối đa ba gen 9240 (2) Số kiểu giao phối tối đa quần thể 86625 (3) Số kiểu gen dị hợp tử gen A đồng hợp tử gen B 21 A B C D Câu 9: Cho loại chứng sau đây: http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (1)Bằng chứng giải phẫu so sánh (2) Bằng chứng địa lý sinh học (3) Bằng chứng hóa thạch (4) Bằng chứng hóa sinh (5) Bằng chứng tế bào (6) Bằng chứng sinh học phân tử chứng coi chứng tiến hóa trực tiếp A B C D B Câu 10: Ở gà, tế bào chế kiểu gen AaX Y giảm phân bình thường hình thành giao tử Xét phát biểu sau đây: (1) Sinh loại giao tử với tỉ lệ (2) Sinh loại giao tử với tỉ lệ (3) Loại giao tử AY chiếm tỉ lệ 25% (4) Sinh giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50% (5) Nếu sinh giao tử mang gen aXB giao tử theo lý thuyết chiếm 100% Số phát biểu là: A B C D Câu 11: Xét nhóm lồi thực vật: (1) Thực vật thân thảo ưa sáng (2) Thực vật thân thảo ưa bóng (3) Thực vật thân gỗ ưa sáng (4) Thực vật thân bụi ưa sáng Trong trình diễn nguyên sinh quần xã cạn, thứ tự xuất nhóm lồi thực vật là: A 1, 2, 3, B 1, 4, 3, C 1, 2, 4, D 3, 4, 2, Câu 12: Khi nồng độ testơstêron máu cao tác dụng: A Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH B Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm hai phận không tiết GnRH, FSH LH C Kích thích tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH D Gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH Câu 13: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài.Các cặp gen phân li độc lập Cho giao phấn hai với nhau, thu F1 gồm 624 cây, 156 thân thấp, dài Biết không phát sinh đột biến Trong phép lai sau đây, phép lai phù hợp với kết trên/ (1) AaBb x Aabb (2) AaBB x aaBb (3) Aabb x Aabb (4) aaBb x aaBb (5) Aabb x aabb (6) aaBb x AaBB (7) Aabb x aaBb (8) AaBb x aabb (9) AaBb x AaBb A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 14: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng đột biến xảy ra, phát biểu sau: http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (1) Sự nhân đôi AND xảy nhiều điểm phân tử AND tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết hợp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit phân tử mARN (3) Trong q trình nhân đơi AND, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hóa Trong phát biểu trên, phát biểu không đúng? A B C D Câu 15: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: AB D d AB D X X x X Y thu F1 Trong tổng ab ab số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Biết không xảy đột biến, kết luận sau đúng? (1) Khoảng cách gen A B 20 cm (2) Ở F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% (3) Ở đời F1 28 kiểu gen cặp gen (4) Ở đời F1, kiểu hình ruồi thân đen, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5% A B C D Câu 16: Trong số tượng tượng xảy quần xã sinh vật độ đa dạng lồi cao, mối quan hệ sinh thái chặt chẽ? Quần xã cấu trúc ổn định lưới thức ăn phức tạp, nhiều loài rộng thực Quần xã dễ xảy diễn tác động nhiều lồi quần xã làm cho mơi trường thay đổi nhanh Quần xã cấu trúc ổn định số lượng lớn lồi dẫn đến cạnh tranh gay gắt Quần xã xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp từ mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo thức ăn môi trường cạn kiệt dần A B C D Câu 17: Ở lúa, A quy định hạt gạo đục trội hoàn toàn so với a quy định hạt gạo trong; B quy định chín sớm trội hồn tồn so với b quy định chín muộn Cho http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải dị hợp cặp gen nói tự thụ phấn, đời loại kiểu hình, hạt gạo trong, chín muộn chiếm tỉ lệ 4% Cho kết luận sau: (1) Ở đời con, mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 36% (2) Đã hốn vị gen với tần số 40% (3) Ở đời con, hạt gạo đục, chín muộn tỉ lệ 21% Ab (4) Cây bố mẹ kiểu gen aB Số kết luận là: A B C D Câu 18: Ở người bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường quy định, bệnh máu khó đơng gen lặn b nằm NST giới tính X Ở cặp vợ chồng, bên phía người vợ bố bị bệnh máu khó đơng, bà ngoại ơng nội bị bạch tạng Bên phía người chồng bố bị bạch tạng Những người khác gia đình khơng bị hai bệnh Cặp vợ chồng dự định sinh đứa con, xác suất để đứa không bị hai bệnh là: A 25% B 62,5% C 37,5% D 56,25% Câu 19: sở khoa học uống thuốc tránh thai là: A Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín rụng B Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín rụng C Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín rụng D Làm giảm nồng độ Prơgestêrơn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín rụng Câu 20: Phương thức hình thành lồi chậm diễn đường hình thành lồi nào? A Con đường địa lí đa bội khác nguồn B Con đường địa lí đa bội nguồn C Con đường địa lí sinh thái D Con đường sinh thái đa bội khác nguồn Câu 21: điểm khác chọn lọc tự nhiên giao phối không ngẫu nhiên đúng? (1) Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa giao phối khơng ngẫu nhiên khơng (2) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen không làm thay đổi tần số alen http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (3) Chọn lọc tự nhiên làm tăng đa dạng vốn gen quần thể giao phối khơng ngẫu nhiên khơng (4) Theo quan niệm đại, kết chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành quần thể cá thể mang kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường kết giao phối khơng ngẫu nhiên khiến quần thể bị suy thối (5) Giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen phụ thuộc vào hướng thay đổi môi trường A B C D Câu 22: Cho nhận định thực hành quan sát đột biến số lượng NST tiêu cố định tiêu tạm thời: Công việc việc quan sát tiêu đặt tiêu lên kính hiển vi quan sát mẫu vật Khi quan sát đột biến số lượng NST, người ta quan sát vật kính 10x để quan sát sơ sau chuyển sang vật kính 40x Hóa chất oocxerin axetic chất giúp nhuộm màu NST Trong cách tiến hành làm tiêu tạm thời quan sát NST, lúc đầu dùng bội giác lớn để xác định tế bào, sau dùng bội giác nhỏ nhận định đúng? A B C D Câu 23: Vì trạng thái điện nghỉ, ngồi màng mang điện dương? A Do Na+ mang điện tích dương ngồi màng bị lực hút tĩnh điện phía mặt màng nên nằm sát màng B Do K+ mang điện tích dương ngồi màng bị lực hút tĩnh điện phía mặt màng nên nằm sát màng C Do K+ mang điện tích dương ngồi màng tạo cho phía mặt màng mang điện tích âm D Do K+ mang điện tích dương ngồi màng tạo nồng độ cao phía mặt màng Câu 24: Những tập tính tập tính bẩm sinh? A Người thấy đèn đỏ dừng lại, chuột nghe mèo kêu chạy B Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu chạy C Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản D Người thấy đèn đỏ dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản Câu 25: Tính trạng cánh dài ruồi giấm (A) trội so với tính trạng cánh ngắn (a); mắt đỏ (B) trội so với mắt nâu (b) gen B nằm NST giới tính Khi lai ruồi cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực cánh ngắn, mắt nâu, người ta thu đời nhóm kiểu hình: cánh dài, mắt đỏ; cánh dài, mắt nâu; cánh ngắn, mắt đỏ cánh ngắn, mắt nâu với tỉ lệ Ruồi bố, mẹ kiểu gen nào? A AaXBXb x aaXbY B AAXBXb x aaXbY C AaXBXB x aaXbY D AAXBXB x aaXbY http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 26: Khi nói mối quan hệ vật ăn thịt mồi, xét kết luận sau: (1) Quần thể vật ăn thịt thường số lượng cá thể quần thể mồi (2) Khả tăng số lượng cá thể quần thể vật ăn thịt nhanh so với quần thể mồi (3) Khi xảy biến động số lượng cá thể quần thể mồi thường biến động trước quần thể vật ăn thịt (4) Quần thể mồi bị biến động số lượng kéo theo quần thể vật ăn thịt biến động theo kết luận đúng? A B C D Câu 27: Những nội dung sau đúng? Các loài sinh vật phản ứng khác nhiệt độ môi trường Động vật nhiệt vùng phân bố rộng động vật biến nhiệt Chỉ động vật phản ứng với nhiệt độ mơi trường thực vật khơng phản ứng Động vật biến nhiệt khả thay đổi nhiệt độ thể theo nhiệt độ mơi trường nên khả thích nghi so với động vật nhiệt Nhiệt độ không ảnh hưởng đến lượng thức ăn tốc độ tiêu hóa sinh vật A (1), (2), (4), (5) B (1), (2) C (1), (4), (5) D (3), (2), (4) Câu 28: Cho biết người gen A quy định tính trạng phân biệt mùi vị Alen a quy định không phân biệt mùi vị Trong cộng đồng tần số alen a = 0,4, cho cặp vợ chồng kiểu hình phân biệt mùi vị Cho phát biểu sau: Xác suất cặp vợ chồng sinh trai không phân biệt mùi vị 7,16% Xác suất cặp vợ chồng sinh trai phân biệt mùi vị gái không phân biệt mùi vị 3,06% Cặp vợ chồng sinh người phân biệt mùi vị Xác suất để đứa phân biệt mùi vị trai mang kiểu gen dị hợp 25% Biết người chồng mang kiểu gen Aa Xác suất để vợ chồng sinh hai người trai không phân biệt mùi vị người gái phân biệt mùi vị 2,47% Trong số phát biểu này, phát biểu đúng? A B C D Câu 29: Khi nói thể di đa bội, cho phát biểu sau: (1) Thể dị đa bội hình thành lai xa kết hợp với đa bội hóa http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (2) Thể dị đa bội sinh trưởng, phát triển sinh sản hữu tính bình thường (3) Thể dị đa bội thường gặp thực vật, gặp động vật (4) Thể dị đa bội vai trò quan trọng q trình hình thành lồi Số phát biểu là: A B C D Câu 30: Cho số phát biểu sau gen thuộc ôperon Lac E.coli (1) Mỗi gen mã hóa cho chuỗi pơlipeptit khác (2) Mỗi gen vùng điều hòa riêng nằm đầu ’ mạch mã gốc (3) Các gen số lần nhân đơi phiên mã (4) Sự nhân đôi, phiên mã dịch mã gen diễn tế bào chất (5) Khi phiên mã, gen tạo phân tử mARN riêng biệt Số phát biểu là: A B C D Câu 31: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X hai alen: alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen Cho gà trống lông vằn chủng giao phối với gà mái lông đen thu F1 Cho F1 giao phối với thu F2 Khi nói kiểu hình F2, xét kết luận sau đây: (1) Gà trống lông vằn tỉ lệ gấp đơi gà mái lơng đen (2) Gà trống lông vằn gà mái lông vằn số lượng (3) Tất gà lông đen gà mái (4) Gà mái lông vằn gà mái lơng đen tỉ lệ Số kết luận là: A B C D Câu 32: Ở người, bệnh Pheninketo niệu gen nằm NST thường quy định, alen d quy định tính trạng bị bệnh, alen D quy định tính trạnh bình thường Gen (D,d) liên kết với gen quy định tính trạng nhóm máu gồm ba alen (IA, IB, IO), khoảng cách hai gen 12 cm Dưới sơ đồ phả hệ gia đình Người vợ (4) mang thai, bác sỹ cho biết thai nhi nhóm máu B Xác suất để đứa bị bệnh Pheninketo niệu http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 22% B 12% C 6% D 3% Câu 33: Cho đặc điểm sau: Cách 488 triệu năm Phát sinh ngành động vật, tảo dược phân hóa Phân bố đại lục đại dương khác xa Di chuyển đại lục, băng hà, khí hậu khơ Khí chứa nhiều CO2 Thuộc đại Trung Sinh Số đặc điểm kỉ Cambri là: A B C D Câu 34: Ý không với hấp thu thụ động ion khống rễ? A Các ion khống hòa tan nước vào rễ theo dòng nước B Các ion khoáng hút bám bề mặt keo đất bề mặt rễ trao đổi với tiếp xúc rễ dung dịch đất (hút bám trao đổi) C Các ion khoáng thẩm thấu theo chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp D Các ion khoáng khuếch tán theo chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp Câu 35: Cho vai trò sau đây: (1) Làm tăng số lượng cá thể quần thể, tăng kích thước quần thể (2) Tạo động lực thúc đẩy hình thành đặc điểm thích nghi (3) Làm mở rộng ổ sinh thái loài, tạo điều kiện để loài phân ly thành lồi (4) Duy trì ổn định số lượng trì phân bố cá thể mức phù hợp Cạnh tranh lồi vài trò: A B C D Câu 36: Ở quần thể động vật, cho biết alen A quy định kiểu hình chân dài trội hồn tồn so với alen a quy định chân ngắn Biết quần thể cá thể bao gồm đực Tần số alen A giới đực 0,6; giới tần số alen A 0,4 Sau hệ giao phối ngẫu nhiên, quần thể F thu 2000 cá thể Sau hệ giao phối ngẫu nhiên ta thu quần thể F với 4000 cá thể Cho phát biểu sau: (1) Trong 2000 cá thể quần thể F1 sau đó, số cá thể chân ngắn 480 (2) Quần thể F2 quần thể cân (3) Ở quần thể F2 số cá thể dị hợp 1000 (4) Ở quần thể F1 số cá thể đồng hợp 960 Số phát biểu là: A B C D Câu 37: Cho phát biểu sau: http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Diễn nguyên sinh trình biến đổi quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua giao đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối tương đối ổn định Diễn q trình xảy khơng theo chiều hướng nào, dự báo Nguyên nhân nội gây diễn cạnh tranh loài quần xã Những biến đổi mơi trường động lực cho q trình diễn Diễn thứ sinh diễn môi trường mà trước tồn quần xã, bị hủy diệt hồn tồn phát biểu đúng? A B C D Câu 38: Cho đặc điểm sau gen nhân sinh vật nhân thực là: (1) không phân phối cho tế bào (2) Không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến (3) Luôn tồn thành cặp alen (4) Chỉ mã hóa cho prơtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực? A B C D Câu 39: Cho thao tác kĩ thuật sau: Gây nhiễm nấm gây bệnh củ khoai tây thu thập từ nhiều vùng khác Lấy tế bào củ khoai tây không nhiễm bệnh nuôi trồng môi trường nuôi cấy Chọn, tách riêng củ khoai tây khơng bị nhiễm bệnh Kích thích tế bào soma phát triển thành khoai tây ống nghiệm Đưa ống nghiệm trồng vườn ươm Thứ tự thao tác cần thực để tạo giống khoai tây bệnh, khả kháng nấm là: A � � � � B � � � � C � � � � D � � � � Câu 40: Cho biết trình giảm phân thể đực số tế bào cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Trong q trình giảm phân thể số cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân II, giảm phân I diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Ở đời phép lai AaBbDd x AaBbDd, tối đa loại kiểu gen đột biến lệch bội cặp NST nói trên? A 24 B 72 C 48 D 36 LỜI GIẢI CHI TIẾT http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 1: Đáp án A Ta nhận thấy, bố mẹ kiểu hình tương phản, lai F lại đồng kiểu hình Vậy ta kết luận: - Bố mẹ chủng tương phản - Con lai F1 dị hợp cặp gen - F1 kiểu gen AaBbDd Tỷ lệ kiểu hình 3:3:3:3:1:1:1:1 = (3:1)(1:1)(1:1) Tổ hợp lai thể phép lai phép lai phân tích, ta chọn A Câu 2: Đáp án A Nhìn vào hình ảnh bên ta thấy NST NST số 21 nên người mang NST hội chứng Đao Vì cặp NST giới tính XY nên người mang NST đàn ơng 1, sai hình ảnh bên diễn tả NST người đàn ông bị hội chứng Đao sai bệnh phát phương pháp nghiên cứu di truyền tế bào đúng người đàn ông bị bệnh Đao nên đặc điểm thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lười dày Vậy phát biểu Câu 3: Đáp án D Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng: �d: dài � Dd x dd Dài : tròn = : � Quy ước: D: tròn � Vàng : xanh = : � Tính trạng alen nằm NST khác tương tác với Quy ước: A-B-: vàng; A-bb, aaB- aabb: hoa xanh � AaBb x aabb �e: nhăn � Ee x ee Trơn : nhăn = : � Quy ước: E: trơn � Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng màu hạt tính trạng độ trơn vỏ: (Vàng : xanh)(trơn nhăn) = (3 : 1)(1 : 1) = : : : � xanh nhăn : vàng trơn : xnah trơn � Cặp Ee liên kết hoàn toàn với gen A gen B Nếu E A liên kết hoàn toàn với ta có: 1 � (Aa, Ee) = � AE = (Aa, Ee)Bb = 2 AE Bb Kiểu gen P là: ae http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Xét phân li màu sắc hạt hình dạng quả: (Vàng : xanh)(Dài : tròn) = (3 : 1)(1 : 1) = : : : giống với tỉ lệ phân li kiểu hình đề � Cặp Dd gen quy định màu sắc hạt phân li độc lập AE ae BbDd x bbdd Kiểu gen F1 là: ae ae AE ae AE ae BBDD x bbdd ; BBdd x bbDD : Các phép lai P: AE ae AE ae AE ae AE ae bbdd x BBDD ; bbDD x BBdd AE ae AE ae F2 = tổ hợp ta số phép lai thỏa mãn kết là: x  Chú ý Cấy truyền phôi: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác nhau, người ta tạo nhiều vật kiểu gen giống Chú ý Nếu B E nằm NST cho phép lai kết tương tự Số phép lai thảo mãn yêu cầu đề là:   phép lai Câu 4: Đáp án A Phương pháp miêu tả q hình phương pháp cấy truyền phơi động vật Với phương pháp này, cá thể động vật sinh giống hồn tồn, kiểu gen đồng nhất, giới tính nên khơng giao phối với Các cá thể động vật tạo kiểu gen giống chưa mang kiểu gen chủng Vậy 1, Câu 5: Đáp án C Phản xạ không điều kiện số lượng định Đặc điểm Phản xạ khơng điều kiện Phản xạ điều kiện Tính chất bẩm sinh tính chất bẩm sinh, di Phản xạ không di truyền truyền Được học trình sống Tính chất lồi tính chất lồi vĩnh viễn tính chất cá thể, bị khơng củng Trung tâm phản xạ Là hoạt động vỏ não Là hoạt động vỏ bán Thường tủy sống điều cầu đại não khiển Tác nhân kích thích Tùy thuộc tính chất tác Khơng phụ thuộc tính phận kích thích nhân kích thích phận chất tác nhân kích thích cảm thụ phận cảm thụ mà phụ thuộc điều kiện xây dựng phản xạ Câu 6: Đáp án D sai, đột biến hại bị loại bỏ dần dần, đột biến gen lặn gây tồn trạng thái dị hợp với tần số nhỏ chọn lọc tự nhiên khơng thể đào thải hồn toàn khỏi quần thể http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải sai, CLTN làm thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân sơ nhanh nhiều lần so với quần thể sinh vật nhân thực Vì sinh vật nhân sơ hệ gen gồm phân tử AND nên alen đột biến biểu kiểu hình, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình nhanh chóng gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen, qua làm thay đổi tần số alen quần thể Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình sai, môi trường sống không thay đổi, CLTN tác động để sàng lọc giữ lại cá thể thích nghi Khi môi trường tahy đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa định hướng cho q trình tiến hóa giúp hình thành nên quần thể sinh vật thích nghi với môi trường Câu 7: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Vậy Câu 16: Đáp án C Chỉ ý ý quần xã sinh vật độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh thái chặt chẽ quần xã cấu trúc ổn định lưới thức ăn phức tạp, nhiều loài rộng thực nên loài bị lồi khác thay làm cho đọ đa dạng cao khả xảy diễn sinh thái Câu 17: Đáp án C �a: hạt gạo A: hạt gạo đục � �b: chín muộn B: chín sớm � Chú ý Câu (1) (3) dạng hỏi giống nhau, ta giả sử câu đúng, sử dụng công thức trên, ta xác định câu lại hay sai, từ loại đáp án Chọn câu (2), (3), (4) Thấy tỉ lệ hạt trong, chín muộn chiếm 4% (khác 6,25%) � Đây toán liên kết gen Cây dị hợp tự thụ, nên trình phát sinh giao tử đực nhau, tỷ lệ mang tính trội chiếm 4% = %ab �%ab � %ab = 0,2 < 0,25 Ab � Đây giao tử hoán vị � Cây kiểu gen nên (4) aB � f/2 = 0,2 � f = 0,4 ((2) đúng) Ta áp dụng công thức: - Tỷ lệ cá thể mang tính trạng trội = 50% + tỷ lệ cá thể mang tính trạng lặn - Tỷ lệ cá thể mang tính trạng trội = 25% - tỷ lệ cá thể mang tính trạng lặn � Cây hạt gạo đục, chín muộn (cây mang tính trạng trội) = 25% - 4% = 21% ((3) đúng) Câu 18: Đáp án B Xét bên người chồng: http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải - Bố chồng bị bạch tạng, bố kiểu gen aa, mẹ chồng bình thường chồng bình thường Chồng nhận alen a từ cha, chồng kiểu 1 giao tử mang gen A, giao tử mang gen a 2 - Chồng không bị máu khó đơng, chồng kiểu gen X B Y - Kiểu gen chồng AaX B Y Xét bên người vợ: - Bà ngoại vợ ông nội vợ bị bạch tạng, người kiểu gen aa Bố mẹ vợ bình thường nên kiểu gen Aa - Vợ bình thường, xác suất kiểu gen vợ AA  Aa , vợ tạo 3 gen Aa Chồng tạo giao tử mang alen A, giao tử mang alen a 3 - Bố vợ bị bạch tạng vợ bình thường, vợ nhận giao tử X b từ bố, nên vợ kiểu gen X B X b Xét phép khả không mang bệnh con: 1 - Với bệnh bạch tạng, tỷ lệ mang bệnh  � tỷ lệ không mang bệnh  - Với bệnh máu khó đơng, tỷ lệ bệnh   tỷ lệ kiểu gen X b Y 4 bệnh quy định gen phân ly đọc lập, nên xác suất � Tỷ lệ không mang bệnh  - không mang bệnh tích xác suất tỷ lệ   0, 625 Câu 19: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 26: Đáp án D Chọn câu: (1), (3), (4) (2) sai, khả tăng số lượng cá thể quần thể ăn thịt thường chậm so với quần mồi Do mồi thức ăn loài ăn thịt, số lượng cá thể ăn thịt tăng nhanh quần thể mồi, nhanh chóng phá vỡ cân bằng, dẫn đến tượng cạnh tranh, làm giảm nhanh số lượng cá thể ăn thịt, làm thiết lập lại trạng thái cân ban đầu Câu 27: Đáp án B Đúng: lồi sinh vật phản ứng khác nhiệt độ môi trường Đúng: động vật nhiệt vùng phân bố rộng động vật biến nhiệt động vật nhiệt tiến hóa cao hơn, nhiệt độ động vật http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải nhiệt không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường Ví dụ: cá khỏi nước cá chết, giun, ếch, nhái sống nơi ẩm ướt Sai: thực vật khả cảm ứng với nhiệt độ mơi trường Ví dụ: xanh quang hợp tốt nhiệt độ 20 0C - 300C, 00C ngừng quang hợp Sai: động vật biến nhiệt khả thích nghi nhiệt độ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nên nhiệt độ thay đổi mạnh mẽ dẫn đến thay đổi hoạt động sinh lý thể, gây rối loạn Ví dụ: đợt rét đậm, rét hại nước ta ếch nhái chết hàng loạt Nhiệt độ ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu hóa sinh vật Ví dụ: 150C mọt bột ăn nhiểu ngừng ăn 80C Câu 28: Đáp án A Ta có: A = 0,6; a = 0,4 Cấu trúc di truyền quần thế: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Trong số kiểu hình phân biệt mùi vị có: 0,36 0, 48 AA : Aa � AA : Aa 0,36  0, 48 0,36  0, 48 7 Để sinh người trai không phân biệt mùi vị (aa) vợ chồng phải kiểu gen Aa 4 4 Aa  aa Ta P: Aa �� 7 7 Xác suất sinh người trai không phân biệt mùi vị: �4 � 1 � �� � �4, 08% sai �7 � Xác suất để vợ chồng sinh trai phân biệt mùi vị �4 � 1 gái không phân biệt mùi vị: � �� � � � �C12  3, 06% �7 � 4 2 Với ý ta làm sau: Người bố: Aa Người mẹ phân biệt mùi vị mang kiểu gen Aa AA Trường hợp 1: Người mẹ: AA �Aa Xác suất sinh đứa trai mang kiểu gen dị hợp Aa là: 1 � �   10, 71% 2 28 Trường hợp 2: Người mẹ: Aa 4 �1 � Ta P: Aa �Aa � � AA : Aa : aa � 7 �4 4 � http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 4 Xác suất sinh người trai mang kiểu gen dị hợp Aa là: � �2  Vì 21 từ đầu đề cho bố mẹ sinh khả phân Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 35: Đáp án C Chọn câu (2), (3), (4) Cạnh tranh loài: - Tạo động lực thúc đẩy hình thành đặc điểm thích nghi, mơi trường thay đổi, cạnh tranh loài diễn khốc liệt, loài mang kiểu gen tương tác với mơi trường hình thành kiểu hình thích nghi giữ lại phát triển, cạnh tranh loài tượng đấu tranh sinh tồn động lực chọn lọc tự nhiên thúc đẩy hình thành đặc điểm thích nghi - Cạnh tranh lồi làm mở rộng ổ sinh thái, làm cho đầu biên khoảng giới hạn sinh thái số nhân tố dời xa - Cạnh tranh loài làm giảm số lượng cá thể loài giúp phù hợp với sức chứa môi trường Câu 36: Đáp án D Tần số alen đực khác nên lần giao phối ngẫu nhiên tần số alen cân đực Từ đề dễ biết sau đố tần số alen A tần số alen a 0,5 A = 0,6 a = 0,4 A = 0,4 AA = 0,24 Aa = 0,16 a = 0,6 Aa = 0,36 Aa = 0,24 Vậy thành phần KG F1 0,24AA : 0,52 Aa : 0,24aa Khi tần số alen p(A) = q(a) = 0,5 Cá thể chân ngắn aa, 2000 cá thể F1 nên số cá thể chân ngắn (aa) 2000 �0, 24  480 nên số cá thể KG AA 480 nên số cá thể đồng hợp 960 (4 đúng) Sau hệ giao phối ngẫu nhiên quần F2 quần cân (2 đúng) thành phần KG 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa F2 4000 cá thể nên số cá thể dị hợp Aa 4000 �0,5  2000 nên ý sai Câu 37: Đáp án B sai diễn thường q trình định hướng dự báo Nnguyên nhân nội gây diễn cạnh tranh loài quần xã Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, lồi ưu thường làm cho điều kiện mơi trường biến đổi mạnh đến mức bất lời cho sống mình, lại thuận lời cho lồi ưu khác sức cạnh tranh http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Chú ý - Kết lai thuận khác lai nghịch, lai thường mang tính trạng mẹ (di truyền theo dòng mẹ) Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc tế bào chất giao tử tạo từ mẹ - Các tính trạng di truyền khơng tn theo quy luật di truyền nhiễm sắc thể Vì tế bào chất khơng phân phối đồng tuyệt đối cho tế bào nhiễm sắc thể - Tính trạng gen tế bào chất quy định tồn thay nhân tế bào nhân cấu trúc di truyền khác cao thay Như vậy, biến đổi môi trường nhân tố khởi động quần xã sinh động lực cho q trình diễn sai nhân tố khởi động Vậy phát biểu Câu 38: Đáp án A Gen nhân gen thuộc tế bào chất, vòng plasmit dạng kép, mạch vòng, khơng tồn thành cặp tương đồng khả phân chia độc lập với hệ gen tế bào, phân chia không đồng cho tế bào Chỉ ý đúng! Câu 39: Đáp án A Câu 40: Đáp án B Cặp NST mang gen Dd không phân ky giảm phân I tạo loại giao tử lệch bội Dd O, loại giao tử kết hợp với loại giao tử bình thường D d, tạo kiểu gen lệch bội DDd, Ddd, OD Od Cặp NST mang gen Bb không phân ly giảm phân II tạo loại giao tử lệch bội BB, bb O, loại giao tử kết hợp với giao tử bình thường B b, tạo kiểu gen lệch bội BBB, BBb, Bbb, bbb, OB Ob Các gen phân ly độc lập, tạo tổng cộng 3.4.6 = 72 loại kiểu gen lệch bội NST http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải dị hợp cặp gen nói tự thụ phấn, đời có loại kiểu hình, hạt gạo trong, chín muộn chi m tỉ lệ 4% Cho kết luận sau: (1) Ở đời con, mang... bất lời cho sống mình, lại thu n lời cho lồi ưu khác có sức cạnh tranh http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Chú ý - Kết lai thu n khác lai nghịch, lai... nhiệt tiến hóa cao hơn, nhiệt độ động vật http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải nhiệt không phụ thu c vào nhiệt độ mơi trường Ví dụ: cá khỏi nước cá chết, giun,
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG lovebook file word co loi giai chi tiet , De thi thu THPTQG lovebook file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay