De thi thu 2018 so GDDT da nang file word

8 31 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:18

ĐỀ THI THỬ SỞ GD - ĐT ĐÀ NẴNG - MÃ 406 (file word) www.quangvanhai.net Câu 1: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A trước phiên mã B sau dịch mã C phiên mã D dịch mã Câu 2: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều kiểu gen nhất? A AaBB × aabb B AABB × Aabb C AaBb × Aabb D AABb × AaBB Câu 3: Lồi đóng vai trò quan trọng quần xã có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh chúng Đây là: A loài đặc trưng B loài ngẫu nhiên C loài thứ yếu D loài ưu Câu 4: Ba ba mã kết thúc trình dịch mã mARN? A 3’GAU5’; 3’AGU5’; 3’AAU5’ B 5’AAU3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’ C 5’UAG3, 5’AGU3, 5’UAA3’ D 3’UAG5’; 3’UGA5’; 3’UAA5’ Câu 5: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, bò sát cổ ngự trị đại: A Trung sinh B Nguyên sinh C Tân sinh D Cổ sinh Câu 6: Nước vận chuyển từ rễ thân nhờ A tế bào kèm B mạch gỗ C mạch rây D ống rây Câu 7: Hiện tượng đẻ trứng gặp A Gà B Hổ C Hươu D Bò Câu 8: Người tinh tinh khác nhau, thành phần axit amin chuỗi homôglôbin nhau, loại chứng: A sinh học phân tử B tế bào học C phôi sinh học D giải phẫu so sánh Câu 9: Mọt alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể tác động A Chọn lọc tự nhiên B giao phối không ngẫu nhiên C giao phối ngẫu nhiên D yếu tố ngẫu nhiên Câu 10: Hơ hấp lồi sau đạt hiệu cao nhất? A lưỡng cư B chim C thú D cá Câu 11: Động vật sau vừa hô hấp qua da vừa hô hấp qua phổi? A Chim, thú B Tôm, cua C Ếch, nhái D Giun, bò sát Câu 12: Ở người, nhóm máu ABO gen alen IA, IB, IO quy định ( IA = IB > IO) Những người có nhóm máu A có kiểu gen là: A IAIB B IAIO C IAIA IAIO D IAIA Câu 13: Cho loại ARN (cột 1) chức tương ứng (cột 2): Cột 1 tARN Cột (a) Vận chuyển axit amin đến ribôxôm để dịch mã mARN rARN (b) Làm khuôn để tổng hợp prôtêin (c) Tham gia cấu tạo nên ribôxôm Tổ hợp ghép đôi là: A 1- c; - a; - b B - b; - c; 3- a C - a; - c; - b D -a; 2- b; -c Câu 14: Dạ dày trâu bò có ngăn chức ngăn theo bảng sau: Các ngăn dày Chức Dạ cỏ a) Giúp tái hấp thụ nước Dạ tổ ong b) Nơi dự trữ làm mềm lên mem thức ăn, có nhiều vi sinh vật tiêu hóa Dạ sách xenlulozo chất dinh dưỡng khác Dạ múi khế c) Tiết pepsin, HCl tiêu hóa prơtêin có cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống d) Giúp đưa thức ăn lên miệng để nhai lại Tổ hợp ghép đôi là: A 1- b; -d; -a; 4- c B 1-d; 2-a; 3-c; 4-b C 1-a; 2-b; 3-c; 4-d D 1-c; 2-b; 3-c; 4-d Câu 15: Có tượng cạnh tranh loài? I Đánh dấu lãnh thổ II Các đực tranh giành III Tỉa thưa IV Liền rễ IV Phân tầng rừng V Khống chế sinh học A B C D Câu 16: Khi nói dinh dưỡng khống nitơ thực vật, có phát biểu sau đúng? I Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yêu tham gia cấu tạo nên chất sống điều tiết hoạt động sống thể thực vật II Nitơ thành phần prôtêin, axit nuclêic III Magiê thành phân diệp lục, hoạt hóa enzim IV Các muối khống đất tồn dạng khơng tan hòa tan (dạng icon) V Bón phân nhiều sinh trưởng phát triển tốt cho suất cao A.5 B C D Câu 17: Nhân tố sau góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Cách li địa lí C Giao phối D Đột biến Câu 18: Đồ thị sau mô tả tăng trưởng quần thể sinh vật theo thời gian Thời điểm đánh dấu đồ thị thể tỉ lệ sinh tỉ lệ tử vong là: A Thời điểm (D) B thời điểm (C) C Thời điểm (A) D thời điểm (B) Câu 19: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình, có phát biểu sau đúng? I Khả phản ứng thể trước môi trường ngoại cảnh định II Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường III Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen IV Kiểu hình thể không phụ thuộc vào kiểu gen mà phụ thuộc vào điều kiện mơi trường A B C D Câu 20: Một người có huyết áp 125/80 Con số 125 (1) số 80 (2) A (1) huyết áp tâm thất trái, (2) huyết áp tâm thất phải B (1) huyết áp động mạch, (2) huyết áp tĩnh mạch C (1) huyết áp kì co tim, (2) huyết áp kì dãn tim D (1) huyết áp vòng tuần hồn lớn; (2) huyết áp vòng tuần hồn phổi Câu 21: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau sai? I Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, có liên quan đến cặp nuclêơtit xảy phân tử ADN II Thể đột biến cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình III Đột biến gen biến đổi vật chất di truyền xảy cấp độ phân tử cấp độ tế bào IV Kết đột biến gen tạo locut gen cung cấp nguyên liệu cấp cho tiến hóa, A B C D Câu 22: Ở người, alen A quy định màu mắt bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định gây bệnh mù màu đỏ - lục, nằm đoạn không tương đồng NST X Trong gia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh người trai thứ có mắt nhìn màu bình thường, người trai thứ hai bị mù màu Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc NST, trình giảm phân mẹ diễn bình thường Kiểu gen hai người trai là: A XAXAY, XaY B XAXaY, XaY C XAXAY, XaXaY D XaY, XAY Câu 23: Một quần thể gia súc trạng thái cân di truyền có 84% số cá thể lơng vàng, cá thể lại có lơng đen Biết alen A quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen NST thường Tần số alen A alen a quần thể là: A 0,4 0,6 B 0,6 0,4 C 0,7 0,3 D 0,3 0,7 Câu 24: Thể truyền thường sử dụng kỹ thuật cấy gen là: A vi khuẩn E.coli B động vật nguyên sinh C plasmit thể thực khuẩn D nấm đơn bào Câu 25: Cho kiểu phân bố cá thể sau: I Theo nhóm II Theo chiều thẳng đứng III Theo chiều ngang IV Đồng V Ngẫu nhiên Trong quần xã có kiểu phân bố: A II, III V B I II C I, IV V D II III Câu 26: Một gen có chiều dài 2550AO có A = 20% tổng số nuclêôtit gen Sau đột biến, số liên kết hiđrô gen 1951 chiều dài gen không thay đổi Đột biến thuộc dạng A Thay cặp A - T cặp G - X B Thay cặp G - X cặp A - T C Thêm cặp G - X D thêm cặp A - T Câu 27: Khi nói ứng dụng sinh sản vơ tính động vật, có phát biểu sau đúng? I Ứng dụng việc nuôi mô sống để chữa cho bệnh nhân bị bỏng da, ghép quan nội tạng II Tách mô từ thể động vật nuôi mơi trường có đủ chất dinh dưỡng, vơ trùng nhiệt độ thích hợp giúp mơ tồn phát triển III Chưa tạo thể từ ni mơ sống động vật có tổ chức cao IV Ứng dụng sinh sản vơ tính động vật gồm: ni mơ sống nhân vơ tính A B C D Câu 28: Quần xã rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng quần xã (X) , lồi thường có ổ sinh thái (Y) Vậy (X) (Y) là: A thấp, rộng B cao, hẹp C thấp, hẹp D cao, rộng Câu 29: Có nhân tố sau vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể? I Đột biến II Giao phối không ngẫu nhiên III Chọn lọc tự nhiên IV Các yếu tố ngẫu nhiên A B C D Câu 30: Cho hai có hai cặp gen dị hợp tử giao phấn với thu đời có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 Biết gen quy định tính trạng, tính trội trội hồn tồn Có nhận định sau đúng? I Bố mẹ có kiểu gen giống khác II Hốn vị gen xảy giới III Các gen liên kết hồn tồn IV Đời có tối đa loại kiểu gen V Đời có tối thiểu loại kiểu gen A B C D Câu 31: Giả sử chuỗi thức ăn hệ sinh thái vùng biển khơi mô tả sau: Có phát biểu sau chuỗi thức ăn trên? I Chuỗi thức ăn có bậc dinh dưỡng II Chi có động vật phù du cá trích sinh vật tiêu thụ III Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp IV Mối quan hệ cá ngừ cá trích quan hệ sinh vật ăn thịt mồi V Sự tăng, giảm kích thước quần thể cá trích có ảnh hưởng đến kích thước quần thể cá ngừ A B C D Câu 32: Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hồn tồn Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ Fi có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P chưa cân di truyền II Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử chiếm 10% III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm 87,5% IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256 A B C D Câu 33: Một gen sinh vật nhân có tổng số 3200 nuclêơtit, số nuclêơtit loại A gen chiếm 24% Trên mạch đơn thứ gen có A = 15% G = 26% Theo lí thuyết, có nhận định sau đúng? I Tỉ lệ A/G = 12/13 II Tỉ lệ T1/G1 = 33/26 III Tỉ lệG2 / T2 = 26/15 IV Khi gen tự nhân đôi lần, môi trường cung cấp 2304 nuclêôtit loại ađênin A B C D Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt màu trắng Phép lai (P): AB/ab X DXd x AB/ab XDY thu F1 Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 1,25% Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A B 20cM III F1 có 52,5% số ruồi mang kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ IV F1 có 10% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D Câu 35: Cho thông tin bảng Bậc dinh dưỡng Cấp Cấp Cấp Cấp Năng suất sinh học 2,2×108 calo 1,1×108 calo 1,25×103 calo 0,5×102 calo Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp A 2% 2,5% B 0,5% 5% C 0,5% 0,4% D 0,5% 4% Câu 36: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb tương tác theo kiểu bổ sung Khi có A B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng, gen D quy định to trội hoàn toàn so với alen d quy định nhỏ, gen phân li độc lập với Cho hoa đỏ, nhỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, kiểu hình hoa đỏ, nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25% Cho P giao phấn với khác thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phép lai phù hợp với kết trên? A B C D Câu 37: Một bệnh di truyền (M) người alen gen có alen trội lặn hoàn toàn quy định Gen liên kết với gen mã hóa nhóm máu ABO (I A = IB > IO) Khoảng cách gen quy định bệnh (M) với gen quy định nhóm máu 20 cM - Gia đình 1: cha (1) máu A khơng bị bênh, mẹ (2) máu B bị bệnh, sinh trai (5) máu O bị bệnh trai (6) máu A khơng bị bệnh - Gia đình 2: cha (3) máu O không bị bệnh, mẹ (4) máu AB không bị bệnh, sinh gái (7) máu A bị bệnh trai máu B không bị bệnh - Con trai (6) kết hôn với gái (7) Biết khơng có đột biến xảy Có kết luận sau sai? I Bệnh M có xác suất biểu nam nhiều nữ II Người trai (8) mang kiểu gen tính trạng III Có người phả hệ biết đầy đủ gen tính trạng khơng xác định xác kiểu gen IV Xác suất cặp vợ chồng II6 - II7 sinh trai không bị bệnh M có máu O 5% A B C D Câu 38: Ở lồi động vật, có vú, cho lai cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, đời Fi thu 100% lông Cho Fi ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 37,5% đực lơng hung: 18,75% lông hung: 12,5% đực lông trắng: 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F cho giao phối thu F3 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F3 có nhận định sau sai? I Tỉ lệ lông thu 7/9 II Tỉ lệ lông chủng 1/18 III Tỉ lệ đực lông 3/9 IV Tỉ lệ đực lông trắng mang alen lặn 1/18 A B C D Câu 39: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♂ Aa × ♀ Aa Giả sử trình giảm phân thể đực có 10% số tế bào xảy tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, có 20% số tế bào khác xảy tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân II, kiện khác diễn bình thường; thể giảm phân bình thường Sự kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo nên hợp tử F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cơ thể đực khơng tạo giao tử bình thường (A,a) II Cơ thể đực tạo giao tử AA chiếm tỉ lệ 5%, giao tử Aa chiếm tỉ lệ 5% III Hợp tử bình thường có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 35% IV Hợp tử lệch bội dạng thể nhiễm chiếm tỉ lệ 15%; thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ 15% A B C D Câu 40: Ở loài cá, tiến hành phép lai cá vảy đỏ, to chủng với cá vảy trắng, nhỏ F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to Cho F1 lai phân tích thu Fb sau: - Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to - Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ Biết loài thể dị giao, đực thể đồng giao Nếu chọn cá vảy trắng, nhỏ Fb đem tạp giao tỉ lệ cá có kiểu hình vảy trắng, nhỏ khơng chứa alen trội A 1/18 B 1/12 C 1/6 D 1/9 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 C C D A A B A A D B Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 C C D A D D B A A C BẢNG ĐÁP ÁN Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 A B B C D A B B B D Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 D D C C D C C A B B ... thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt... hoàn toàn so với alen d quy định nhỏ, gen phân li độc lập với Cho hoa đỏ, nhỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, kiểu hình hoa đỏ, nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25% Cho P giao phấn với khác thu đời... đời Fi thu 100% lông Cho Fi ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 37,5% đực lông hung: 18,75% lông hung: 12,5% đực lông trắng: 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F cho giao phối thu
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu 2018 so GDDT da nang file word , De thi thu 2018 so GDDT da nang file word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay