De thi thu gv nguyen thanh cong de 10 file word co loi giai chi tiet

16 63 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:18

truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết ĐỀ SỐ 10 (Đề tiêu chuẩn) I MA TRẬN ĐỀ THI Chuyên đề Cấp độ câu hỏi Đơn vị kiến thức Gen Qúa trình phiên mã Quá trình dịch mã chế di Đột biến gen truyền NST cấu trúc chức biến dị Đột biến cấu trúc NST Qúa trình phiên mã Nhớ Hiểu Câu Câu Câu Câu 14 Câu 16 Câu 17 Câu 27 Đột biến số lượng NST Quy luật di truyền Câu 28 Quy luật phân li Tương tác gen Liên kết gen Hốn vị gen DT liên kết với giới tính Bài tập tích hợp quy luật di Bài tập tính số loại, tỉ lệ giao tử Bài tập tính số loại, tỉ lệ KG, KH Di truyền Bài tập quần thể tự phối quần thể Bài tập quần thể ngẫu phối Di truyền Lý thuyết DT người người Bài tập DT người Ứng dụng di truyền Tiến hóa Sinh thái Vận dụng Tổng 1 1 1 1 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 1 1 1 Câu 37 Câu 38 1 Câu Câu 39 1 Tạo giống nhờ pp gây đột biến Các chứng tiến hóa Các nhân tố tiến hóa Loài cấu trúc loài Nguồn gốc sống phát sinh sống Môi trường nhân tố sinh thái Quần thể sinh vật Quần xã sinh vật Diễn sinh thái Chu trình sinh địa hóa, Sinh quyển, Câu Câu Câu 20 Câu 21 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 24 Câu 25 Câu 26 1 1 1 1 truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 40 Sinh học thể thực vật Sinh học thể động vật Bài tập tính tốn sinh thái học Chuyển hóa VCNL ST Phát triển Cảm ứng Sinh sản Chuyển hóa VCNL ST Phát triển Cảm ứng Sinh sản Tổng Câu 15 Câu Câu 19 Câu Câu 18 Câu 13 Câu 22 Câu 23 13 14 1 1 1 1 40 II ĐỀ THI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Trong cấu trúc gen điển hình, vùng điều hòa gen nằm ở: A Đầu 3’ mạch mang mã gốc B Đầu 3’ mạch đối khuôn C Đầu 5’ mạch mang mã gốc D Mỗi gen vùng điều hòa nằm đầu khác Câu Ở tế bào người, sản phẩm sau phiên mã hầu hết gen là: A Một phân tử ADN mạch kép, dạng thẳng chứa gen B Một phân tử ARN sơ khai, phải cắt nối để tạo ARN hoàn thiện phục vụ cho hoạt động sống C Một phân tử mARN trưởng thành chuyển ngồi nhân tiến hành q trình dịch mã D Một số chuỗi polypeptide gen mã hóa, thực số chức định tế bào Câu Về trình dịch mã sinh vật nhân sơ, khẳng định KHƠNG xác? A Chiều dài mARN tham gia vào trình dịch mã chiều dài gen mã hóa ương ứng với mARN B thể xảy tượng nhiều ribosome dịch mã mARN để tạo nhiều phân tử polypeptide giống C Mã mở đầu 3’AGU5’ quy định cho axit amin formyl Met trình dịch mã mARN truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết D Khi ribosome gặp ba kết thúc khơng phức hệ tARN mang axit amin vào để dịch mã Câu Phát biểu sau xác nói yếu tố ảnh hưởng đến hoa thực vật hạt kín? A Xuân hóa tượng hoa vào mùa xuân B Cây ngày dài nhóm thực vật hoa sau khoảng thời gian dài C Cây hoa phụ thuộc vào chu kỳ chiếu sáng gọi tượng cảm ứng quang chu kỳ D Cây ngày ngắn ngắn ngày chất Câu Ở người, hội chứng tiếng khóc Mèo kêu do: A Mất cánh ngắn NST số C Đột biến thể nhiễm sắc thể 13 B Mất đoạn NST số 22 D Đột biến thể nhiễm NST số 18 Câu Năm 1928, Kapetrenco tiến hành lai cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo lai khác loài, hầu hết lai bất thụ, số lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành thể song nhị bội Trong đặc điểm sau, đặc điểm với thể song nhị bội này? (1) Mang vật chất di truyền hai loài ban đầu (2) Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn thành nhóm, nhóm gồm nhiễm sắc thể tương đồng (3) khả sinh sản hữu tính (4) kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen A B C D Câu Khi nói chứng tiến hố, phát biểu sau đúng? A Những quan thực chức khác bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương tự B quan thoái hoá phản ánh tiến hoá đồng quy (tiến hố hội tụ) C Những lồi quan hệ họ hàng gần trình tự axit amin hay trình tự nuclêơtit xu hướng khác ngược lại D Tất vi khuẩn động, thực vật, nấm, tảo cấu tạo từ tế bào Câu quan chịu trách nhiệm trình phát sinh giao tử đực thực vật? A Bao noãn nằm bầu nhụy B Đầu mút cánh hoa nơi màu sặc sỡ C Đầu mút vòi nhụy, nơi tiết hạt phấn chất D Bao phấn nằm phía đầu nhị truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu Khi nói trình phát triển sâu bướm, phát biểu sau xác? A Hormon juvenin tác động ức chế hoạt động exdison ức chế sâu hóa nhộng B Tyrosin tiết từ tuyến trước ngực tác động gây đứt đuôi thúc đẩy biến thái C Hormone exdison sản xuất từ thể allata tác dụng thúc đẩy trình lột xác sâu bướm D Sự phối hợp exdison tyrosin điều hòa q trình lột xác biến thái bướm Câu 10 Về trình phát sinh phát triển sống trái đất, khẳng định sau KHÔNG đúng? A Q trình tích lũy oxy khí bắt đầu xảy trước đại Cổ sinh B Chọn lọc tự nhiên tác động đến lịch sử hình thành phát triển sống sinh vật C Các đại chất hữu hình thành khí cổ đại D Sự biến đổi điều kiện địa chất khí hậu ảnh hưởng đến giai đoạn phát triển sống trái đất Câu 11 Về môi trường sống xung quanh sinh vật, khẳng định xác? A Mỗi sinh vật khoảng giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái B Các nhân tố sinh thái môi trường tác động đồng lên thể sinh vật, đồng lên phận khác thể sinh vật đồng lên giai đoạn phát triển khác sinh vật C Mỗi nhân tố sinh thái mơi trường giá trị mà sinh vật sinh trưởng phát triển mạnh gọi điểm cực thuận D Sinh vật chịu tác động chiều từ môi trường sinh trưởng phát triển sinh vật chịu chi phối mơi trường Câu 12 Cho nhóm sinh vật sau đây: (1) Các lúa ruộng lúa (2) Những cỏ đồng cỏ (3) Những ốc đáy hồ Tây (4) Những gà lồng gà chợ (5) Những vịt trời bay theo đàn (6) Những chim trời Số nhóm sinh vật thỏa mãn điều kiện quần thể giao phối là: A B C D Câu 13 Hiện tượng sau xuất quần xã làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể khác loài làm tăng hiệu suất khai thác môi trường sống? A Hiện tượng phân tầng B Hiện tượng phân bố đồng C Hiện tượng liền rễ D Hiện tượng ký sinh khác loài MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 14 Trong số phát biểu đây, phát biểu xác đột biến gen là: A Đột biến gen gây hại cho thể đột biến phá vỡ trạng thái chọn lọc qua thời gian dài B Đột biến gen đột biến điểm làm thay đổi trình tự cặp nucleotide với trường hợp: mất, đảo, lặp, chuyển cặp nucleotide C Đột biến gen khả tạo alen làm tăng đa dạng vốn gen quần thể sinh vật D Đột biến gen xuất ngồi q trình giảm phân hình thành giao tử khơng khả di truyền cho hệ sau Câu 15 Khi nói q trình chuyển hóa vật chất lượng thực vật, cho phát biểu đây: I Sự thừa nitơ dẫn đến sinh trưởng mạnh, kích thước quan sinh dưỡng phát triển nhanh yếu II Nitơ đóng vai trò cấu trúc nên diệp lục, enzyme hàng loạt sinh chất khác tế bào sống III Thiếu nitơ biểu vàng bị nhầm việc thiếu số nguyên tố khác Mg, S, Fe IV Cây hấp thu nitơ dạng NH4+ chuyển hóa chất vào axit amin Số phát biểu xác là: A B C D Câu 16 Trong số nhận định NST: (1) Ở tất lồi, giới dị giao tử NST giới tính gồm khác (2) Trên NST giới tính chứa gen chi phối tính trạng thường (3) NST giới tính ln số lượng so với NST thường tế bào động vật (4) Giới tính lồi động vật ln bị chi phối mặt cặp NST giới tính nhận định xác? A B C D Câu 17 Các nghiên cứu loài động vật cho thấy, NST số chúng bị ngắn so với NST dạng gốc ban đầu Kiểu đột biến cấu trúc gây tượng do: A Mất đoạn NST chuyển đoạn không tương hỗ NST khác tế bào B Mất đoạn NST tượng đảo đoạn NST vùng chứa tâm động C Chuyển đoạn cặp NST tượng đoạn NST truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết D Đảo đoạn NST vùng không chứa tâm động tượng chuyển đoạn tương hỗ NST khác Câu 18 Khi nói q trình chuyển hóa vật chất lượng đọng vật, cho phát biểu sau đây: I Q trình tiêu hóa thủy tức bao gồm hai giai đoạn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào II Tuyến mật người đóng vai trò tiết enzyme đổ vào ruột non, thúc đẩy q trình tiêu hóa protein III Dạ dày người phận thiết diện lớn tồn ống tiêu hóa người, bị cắt bỏ phần mà người ta sống sót IV Gà thường ăn sỏi để hỗ trợ q trình tiêu hóa học dày (mề gà) Số phát biểu khơng xác là: A B C D Câu 19 Khi nói q trình cảm ứng thực vật, cho phát biểu sau đây: I Phản ứng hướng sáng giúp tìm nguồn sáng để tăng cường trình quang hợp thực vật II Phản ứng kích thích từ phía trọng lực gọi phản ứng sinh trưởng uốn cong xảy miền sinh trưởng dãn dài tế bào thân rễ III Sự vận chuyển nước từ nửa thể gối gốc trinh nữ vào thân khiến chét ép vào cuống khép lại IV Sự gia tăng hàm lượng nước tế bào bảo vệ lỗ khí làm tế bào trương lên lỗ khí đóng lại Số phát biểu xác là: A B C D Câu 20 Khi nói nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa, phát biểu KHƠNG xác? A Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp, chủ yếu cho trình tiến hóa B Đột biến gen thường xuất với tần số thấp, tần số đột biến gen khác khác C Dòng gen từ quần thể khác tới quần thể nghiên cứu cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa D Mọi biến dị quần thể nghiên cứu coi ngun liệu cho q trình tiến hóa Câu 21 Hiện tượng đồng quy tính trạng q trình tiến hóa giải thích: A Các lồi thuộc nhóm phân loại khác sống mơi trường nên chọn lọc theo hướng, tích lũy biến dị tạo kiểu hình tương tự phù hợp với môi trường sống truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết B Các loài thuộc nhóm phân loại khác suy cho tổ tiên chung chúng chứa nhiều đặc điểm giống gen tổ tiên chi phối C Các lồi thuộc nhóm phân loại khác sống mơi trường kiểu hình giống số đặc điểm gây tượng đồng quy tính trạng D Các lồi thuộc nhóm phân loại gần chứa nhiều đặc điểm chung trình phát triển cá thể gọi tượng đồng quy tính trạng Câu 22 Khi nói điện hoạt động trình hình thành xung thần kinh, cho phát biểu sau đây: I Sự xuất điện hoạt động trải qua pha đảo cực, phân cực tái phân cực II Ở giai đoạn đảo cực, mặt màng tế bào thần kinh mang điện âm so với mặt III Nguyên nhân dẫn tới khử cực dòng vận động ion Na+ từ tế bào vào bên IV Điện hoạt động hình thành vị trí kích thích vị trí lân cận trải qua pha điện hoạt động dẫn đến hình thành xung thần kinh Số phát biểu xác là: A B C D Câu 23 Khi nói biện pháp tránh thai người, cho phát biểu sau: I Nạo phá thai biện pháp sinh đẻ kế hoạch người II Dùng bao cao su biện pháp tránh thai ngăn cản gặp gỡ tinh trùng trứng III Tính ngày rụng trứng biện pháp tránh thai việc tính tốn thời gian quan hệ tình dục để giảm khả tinh trùng gặp trứng IV Thuốc uống tránh thai biện pháp tránh thai mà ngăn cản trình sản sinh tinh trùng nam giới phát biểu xác? A B C D Câu 24 Khi nói mối quan hệ vật ăn thịt mồi, cho khẳng định sau: (1) Quần thể vật ăn thịt thường số lượng cá thể so với quần thể mồi (2) Khả tăng kích thước quần thể vật ăn thịt nhanh so với mồi (3) Trong trình biến động số lượng cá thể quần thể, quần thể mồi thường biến động trước quần thể vật ăn thịt (4) Sự biến động số lượng cá thể quần thể vật ăn thịt làm ảnh hưởng đến biến động số lượng cá thể quần thể mồi Số khẳng định là: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết A B C D Câu 25 Sau vụ cháy rừng vùng rừng nhiệt đới tạo khoảng trống, khoảng trống phục hồi sau nhiều năm Quá trình phục hồi chịu tác động chủ yếu nhân tố ánh sáng Trình tự xuất xác q trình phục hồi kể trên: A Cỏ ưa sáng, bụi, gỗ lớn B Cây bụi, gỗ lớn, cỏ ưa sáng C Cây gỗ lớn, bụi, ưa bóng D Cây ưa bóng, cỏ ưa sáng, bụi, gỗ lớn Câu 26 Khi nói chu trình sinh địa hóa nguyên tố Carbon, số phát biểu đây, phát biểu xác nhất? A Tồn carbon sau qua chu trình dinh dưỡng quần xã trả lại môi trường khơng khí B Việc khai thác sử dụng nhiên liệu hóa thạch làm giảm độ pH đại dương từ thúc đẩy biến nhiều hệ sinh thái biển C Carbon vào quần xã dạng khí CO mặt khí D Sự vận động Carbon qua bậc dinh dưỡng quần xã không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái qua bậc dinh dưỡng MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 27 Một phân đoạn ARN mạch đơn hiệu số %rG - %rA = 5% %rX - %rU = 15% số nucleotide mạch Tỷ lệ mô tả thành phần cấu tạo phân đoạn ADN sử dụng để phiên mã đoạn ARN nói trên: A A = T = 35%; G = X = 15% C A = T = 20%; G = X = 30% B A = T = 15%; G = X = 35% D A = T = 25%; G = X = 25% Câu 28 Ở loài thực vật alen A quy định trơn trội hoàn toàn so với alen a quy định cưa, cá thể đồng hợp trội gây chết sau nảy mầm Tiến hành phép lai Aa x AAaa, biết thể tứ bội cho giao tử 2n sức sống bình thường Trong số sống, tỷ lệ kiểu hình thu là: A 11:1 B 5:1 C 35:1 D 10:1 Câu 29 Ở loài thực vật, A - thân cao trội hoàn toàn so với a - thân thấp; B - hoa đỏ trội hoàn toàn so với b - hoa trắng Mỗi cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác Cho thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Cho nhận định sau F1 (1) Trong số thân cao, hoa đỏ, đồng hợp chiếm tỷ lệ 1/9 (2) Tỷ lệ câu mang tính trạng trội chiếm tỷ lệ 37,5% truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết (3) Nếu cho thân cao, hoa đỏ F giao phấn với nhau, tỷ lệ đời mang tính trạng lặn chiếm tỷ lệ 1/81 (4) Trong số thân cao, hoa đỏ tỷ lệ tự thụ phấn cho đời đồng loạt giống chiếm tỷ lệ 1/9 Số khẳng định là: A B C D Câu 30 Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao nhiều cặp gen phân ly độc lập (mỗi gen gồm alen) tương tác theo mơ hình tương tác cộng gộp Trong kiểu gen cá thể, thêm alen trội làm cao thêm 10cm Cây cao giao phấn với thấp chiều cao 120cm, thu F cho F1 tự thụ phấn, đời sau thu F gồm phổ biến dị lớp kiểu hình Cho khơng xảy đột biến, theo lý thuyết số F2 tỷ lệ cao 130cm chiếm tỷ lệ: A 64 B 32 C 64 D 15 64 Câu 31 Ở loài thực vật, nghiên cứu di truyền cặp gen liên kết hoàn toàn, cặp gen quy định cặp tính trạng trội lặn hồn tồn Tiến hành tự thụ phấn thể kiểu gen AB//ab De//dE thu đời sau Một học sinh đưa nhận định đời sau đó: (1) 100 kiểu gen tạo (2) lớp kiểu hình tạo đời sau: (3) lớp kiểu hình đời (4) loại kiểu gen đồng hợp cặp gen tạo số nhận định là: A B C D Câu 32 Ở loài lúa, hạt bầu trội so với hạt dài, chín sớm trội so với chín muộn Lai lúa hạt bầu, chín sớm với lúa hạt dài, chín muộn thu hạt lúa lai F Gieo hạt người ta thu 60 hạt bầu, chín sớm: 60 hạt dài, chín muộn: 15 hạt bầu, chín muộn: 15 hạt dài, chín sớm Nhận định KHƠNG xác nói phép lai này? A hốn vị gen xảy với tần số hoán vị 40% B Đối với hai tính trạng phép lai phân tích C locus quy định tính trạng nằm nhóm gen liên kết D Ở lai khơng xuất cá thể đồng hợp trội Câu 33 Cho biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn, phép lai đơn tính tỉ lệ phân ly kiểu hình : F1 F2 diễn phương thức di truyền nào? A Di truyền thường tế bào chất truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết B Di truyền liên kết với giới tính tế bào chất C Di truyền tế bào chất ảnh hưởng giới tính D Di truyền liên kết với giới tính ảnh hưởng giới tính Câu 34 Ở loài vẹt cảnh, tiến hành phép lai chim trống lông đuôi ngắn, màu vàng với chim mái lông đuôi ngắn, màu xanh F thu được: 120 đực lông ngắn, màu xanh; 41 đực lông dài, màu xanh; 119 lông ngắn, màu vàng 39 lông dài, màu vàng Biết gen quy định tính trạng, xác định kiểu gen P A Bb XaXa x Bb XAY B aaBb x AaBb C BbXAXA x BbXaY D AaBbXdXd x AaBbXDY Câu 35 Ở lồi động vật, nghiên cứu q trình giảm phân hình thành giao tử thể kiểu gen AaBbDdX MNXmn người ta nhận thấy 33,33% số tế bào sinh giao tử xảy tượng tiếp hợp trao đổi chéo gây hoán vị gen Theo lý thuyết, cá thể cần tối thiểu tế bào tham gia giảm phân để tạo số loại giao tử tối đa? Biết trình sinh học diễn bình thường? A tế bào 24 tế bào B 18 tế bào 32 tế bào C 24 tế bào 48 tế bào D 12 tế bào 48 tế bào Câu 36 Nghiên cứu di truyền số tính trạng lồi thực vật, tính trạng chi phối cặp alen trội lặn hoàn toàn Tiến hành phép lai Ab//aB Ddee x AB//aB DdEe tạo số loại kiểu gen kiểu hình tối đa là: A 48 loại kiểu gen loại kiểu hình B 36 loại kiểu gen 12 loại kiểu hình C 64 loại kiểu gen 12 loại kiểu hình D 42 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 37 Ở quần thể thực vật tự thụ phấn bắt buộc, nghiên cứu di truyền cặp tính trạng cặp cặp gen chi phối Cấu trúc di truyền quần thể hệ xuất phát dạng 0,4AABb: 0,4AaBb: 0,2aabb Tỷ lệ thể mang cặp gen đồng hợp trội xuất sau hệ là: A 161/640 B 112/640 C.49/256 D 7/640 Câu 38 Nghiên cứu di truyền cặp gen quần thể cho thấy quần thể cá thể với kiểu gen cụ thể sau 798AA: 999Aa: 201aa Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa, tỷ lệ kiểu gen đồng hợp sau hệ ngẫu phối là: A 56,25% B 54,5% C 45,5% D 43,74% Câu 39 Nghiên cứu di truyền bệnh gia đình, người ta xây dựng phả hệ đây: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Biết rằng, alen gây bệnh lặn so với alen quy định tính trạng bình thường Trong số nhận xét đây, nhận xét đúng: (1) Chưa đủ liệu để xác định bệnh gen nằm NST thường hay NST giới tính (2) Kiểu gen người I-1; II - 4; II - III-1 XAXA, XAXa, XaXa XAXa (3) Các thể bị bệnh mang cặp alen đồng hợp lặn (4) Các thể không bị bệnh phải chứa alen trội chi phối tính trạng A B C D Câu 40 Trong khu rừng diện tích 3000m2, dùng phương pháp bắt - thả Seber 1982 để xác định số lượng cá thể quần thể động vật cho thấy 60 cá thể trưởng thành, tỷ lệ đực: = 1:1 Biết năm loài động vật đẻ lứa, lứa đẻ con, tỷ lệ đực tạo đời 1:1, q trình nghiên cứu khơng cá thể bị chết xuất/nhập cư, tuổi thành thục sinh dục sau sinh năm Sau năm, mật độ cá thể quần thể tăng lên: A 38 lần B 18 lần C 36 lần D 19 lần III ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 (Đề tiêu chuẩn) MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Đáp án A Trong cấu trúc gen điển hình, vùng điều hòa gen nằm đầu 3’ mạch mang mã gốc Câu Đáp án B truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Ở tế bào người, sản phẩm sau phiên mã hầu hết gen phân tử ARN sơ khai, phải cắt nối để tạo ARN hoàn thiện phục vụ cho hoạt động sống (vì người sinh vật nhân thực gen gen phân mảnh) Câu 3truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 11 Đáp án C A Mỗi sinh vật khoảng giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái  sai, sinh vật khoảng giới hạn sinh thái khác với nhân tố sinh thái B Các nhân tố sinh thái môi trường tác động đồng lên thể sinh vật, đồng lên phận khác thể sinh vật đồng lên giai đoạn phát triển khác sinh vật  sai, nhân tố sinh thái tác động khác nhau… C Mỗi nhân tố sinh thái mơi trường giá trị mà sinh vật sinh trưởng phát triển mạnh gọi điểm cực thuận  D Sinh vật chịu tác động chiều từ môi trường sinh trưởng phát triển sinh vật chịu chi phối môi trường  sai, tác động chiều (tác động qua lại) Câu 12 Đáp án D (1) Các lúa ruộng lúa  (2) Những cỏ đồng cỏ  sai, chúng quần xã (3) Những ốc đáy hồ Tây  sai, chúng quần xã (4) Những gà lồng gà chợ  sai, chúng không xem quần thể thời gian tồn ngắn (5) Những vịt trời bay theo đàn  (6) Những chim trời  sai, chúng quần xã Câu 13 Đáp án A Hiện tượng xuất quần xã làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể khác loài làm tăng hiệu suất khai thác môi trường sống: tượng phân tầng MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 14 Đáp án C A Đột biến gen gây hại cho thể đột biến phá vỡ trạng thái chọn lọc qua thời gian dài  sai, đột biến gen lợi trung tính B Đột biến gen đột biến điểm làm thay đổi trình tự cặp nucleotide với trường hợp: mất, đảo, lặp, chuyển cặp nucleotide  sai, đột biến gen biến đổi cấu trúc gen truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết C Đột biến gen khả tạo alen làm tăng đa dạng vốn gen quần thể sinh vật  D Đột biến gen xuất ngồi q trình giảm phân hình thành giao tử khơng khả di truyền cho hệ sau  sai, đột biến xuất nguyên phân tế bào sinh sản di truyền cho hệ sau Câu 15 truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 21 Đáp án A Hiện tượng đồng quy tính trạng trình tiến hóa giải thích là: lồi thuộc nhóm phân loại khác sống môi trường nên chọn lọc theo hướng, tích lũy biến dị tạo kiểu hình tương tự phù hợp với môi trường sống Câu 22 Đáp án C I Sự xuất điện hoạt động trải qua pha đảo cực, phân cực tái phân cực  sai, điện hoạt động trải qua pha phân cực, đảo cực tái phân cực II Ở giai đoạn đảo cực, mặt màng tế bào thần kinh mang điện âm so với mặt  sai, giai đoạn đảo cực, mặt ngồi tích điện âm so với mặt III Nguyên nhân dẫn tới khử cực dòng vận động ion Na + từ tế bào vào bên  IV Điện hoạt động hình thành vị trí kích thích vị trí lân cận trải qua pha điện hoạt động dẫn đến hình thành xung thần kinh  Câu 23 Đáp án B I Nạo phá thai biện pháp sinh đẻ kế hoạch người  II Dùng bao cao su biện pháp tránh thai ngăn cản gặp gỡ tinh trùng trứng  sai, biện pháp ngăn cản tinh trùng vào âm đạo III Tính ngày rụng trứng biện pháp tránh thai việc tính tốn thời gian quan hệ tình dục để giảm khả tinh trùng gặp trứng  IV Thuốc uống tránh thai biện pháp tránh thai mà ngăn cản trình sản sinh tinh trùng nam giới  sai, uống thuốc tránh thai để ngăn cản chín rụng trứng Câu 24 Đáp án D (1) Quần thể vật ăn thịt thường số lượng cá thể so với quần thể mồi  (2) Khả tăng kích thước quần thể vật ăn thịt nhanh so với mồi  sai, khả tăng kích thước quần thể mồi thường nhanh truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết (3) Trong trình biến động số lượng cá thể quần thể, quần thể mồi thường biến động trước quần thể vật ăn thịt  (4) Sự biến động số lượng cá thể quần thể vật ăn thịt làm ảnh hưởng đến biến động số lượng cá thể quần thể mồi  Câu 25 Đáp án A Sau vụ cháy rừng vùng rừng nhiệt đới tạo khoảng trống, khoảng trống phục hồi sau nhiều năm Quá trình phục hồi chịu tác động chủ yếu nhân tố ánh sáng Trình tự xuất xác q trình phục hồi kể trên: cỏ ưa sáng, bụi, gỗ lớn Câu 26truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 30 Đáp án C Cây cao giao phấn với thấp F1: 100% chiều cao 120cm (AaBb)  F1 tự thụ thu F2 lớp KH  cặp gen quy định Cây chiều cao 130 cm ⇒ Số alen trội là: (130 - 120): 10 = alen trội Tỉ lệ chiều cao 130 cm = 1 × × ×3 = 4 32 Câu 31 Đáp án C (1) 100 kiểu gen tạo  sai, chúng liên kết hồn tồn  đời sau tối đa 3x3=9 KG (2) lớp kiểu hình tạo đời sau  sai, 2x3 = lớp KH đời sau (3) lớp kiểu hình đời  (4) loại kiểu gen đồng hợp cặp gen tạo  đúng, số KG đồng hợp = 2x2 = Câu 32 Đáp án A A: hạt bầu, a: hạt dài B: chín sớm, b: chín muộn F1: bầu, sớm: dài, muộn: bầu, muộn: dài, sớm  P: AB//ab x ab//ab Xét dài, muộn (aabb) = 4/10 = 0,4 = 0,4ab x 1ab  tần số hoán vị gen = 20% xảy giới => P: AB//ab x ab//ab A hốn vị gen xảy với tần số hoán vị 40%  sai B Đối với hai tính trạng phép lai phân tích  C locus quy định tính trạng nằm nhóm gen liên kết  truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết D Ở lai khơng xuất cá thể đồng hợp trội  Câu 33 Đáp án D Cho biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn, phép lai đơn tính tỉ lệ phân ly kiểu hình : F1 F2 diễn phương thức di truyền liên kết với giới tính ảnh hưởng giới tính Câu 34 Đáp án A F1 thu được: đực lông ngắn, màu xanh: đực lông dài, màu xanh: lông ngắn, màu vàng: lơng dài, màu vàng  tính trạng màu lơng phân li khơng giới  tính trạng nằm NST giới tính Ngắn/ dài = 3/1  kết phép lai cá thể KG dị hợp nằm NST thường  đáp án A C A Bb XaXa x Bb XAY  C Bb XAXA x BbXaY  sai, màu lơng đực xuất loại KH vàng xanh Câu 35 Đáp án D AaBbDdXMNXmn người ta nhận thấy 33,33% số tế bào sinh giao tử xảy tượng tiếp hợp trao đổi chéo gây hốn vị gen - Số giao tử tối đa tạo = 2*2*2*4 = 32 loại (16 loại giao tử hoán vị 16 loại giao tử liên kết) - Nếu tế bào tiến hành GP thể (1 tế bào GP tạo giao tử)  để tạo đủ 16 giao tử hoán vị cần 16 tế bào sinh giao tử = số tế bào tham gia GP  số TB lại cần để tạo 16 giao tử liên kết lại = 32 tế bào  tổng số cần 48 tế bào - Nếu tế bào tiến hành GP thể đực (tạo loại giao tử khơng hốn vị, loại giao tử hốn vị): gọi a số tế bào tối thiểu cần để tạo số loại giao tử tối đa  ta PT: a x + a x = 32  a = 12 tế bào 3 Câu 36 truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 40 Đáp án D - Ban đầu 60 cá thể (30 đực: 30 cái)  mật độ = 60 = 0, 02 cá thể/m2 3000 truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết - Sau năm, số cá thể quần thể = 60 + 30x36 =1140 cá thể  mật độ = 1140 = 0,38 cá thể/m2 3000 Sau năm, mật độ cá thể quần thể tăng lên: 0,38 = 19 lần 0, 02 ... thêm 10cm Cây cao giao phấn với thấp có chi u cao 120cm, thu F cho F1 tự thụ phấn, đời sau thu F gồm phổ biến dị lớp kiểu hình Cho khơng xảy đột biến, theo lý thuyết số F2 tỷ lệ cao 130cm chi m... http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 30 Đáp án C Cây cao giao phấn với thấp F1: 100 % có chi u cao 120cm (AaBb)  F1 tự thụ thu F2 có lớp KH  cặp gen quy định Cây có chi u cao 130 cm... http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết B Các lồi thu c nhóm phân loại khác suy cho có tổ tiên chung chúng chứa nhiều đặc điểm giống gen tổ tiên chi phối C Các loài thu c nhóm phân loại
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu gv nguyen thanh cong de 10 file word co loi giai chi tiet , De thi thu gv nguyen thanh cong de 10 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay