De thay thinh nam 1 giai chi tiet

19 9 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:17

www.lePhuoc.com Mời Bạn ghé qua trang www.lephuoc.com để tải nhiều đề file word giải chi tiết miễn phí ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ Câu 1: Điều không với chế tự nhân đôi ADN? A Enzim tổng hợp đoạn mồi phải hoạt động nhiều lần mạch gián đoạn mạch liên tục B Enzim ADN-lygaza hoạt động nhiều lần mạch gián đoạn mạch liên tục C Mạch tổng hợp gián đoạn kết thúc chậm mạch liên tục D Mạch tổng hợp gián đoạn kết thúc nhanh mạch liên tục Câu 2: Cây hấp thụ Canxi dạng: A CaSO4 B Ca(OH)2 C CaCO3 D Ca2+ Câu 3: Sinh vật sau sinh vật chuyển gen? A Một người chữa trị hoocmôn insulin tổng hợp từ vi khuẩn E.coli B Một bò sản xuất sữa chứa r-proêin người C Cây khoai tây tao thành từ tế bào rễ mẹ D Con cừu Đôly tạo từ tế bào tuyến vú cừu mẹ Câu 4: Xét cá thể có kiểu gen ᄃ, q trình AB DE giảm phân xảy hoán vị gen A, a với tần số 20%; D, d với tần số 40% ab de Loại giao tử chiếm tỉ lệ 12%? A AB DE; AB de; ab DE; ab de B Ab De; Ab dE; aB De; aB dE C AB De; ab De; AB DE; ab DE D Ab DE; Ab de; aB DE; aB de Câu 5: Trong hai loại đột biến trội đột biến lặn loại đột biến có vai trò quan trọng tiến hố? Vì sao? A Đột biến trội, biểu kiểu hình đời cá thể B Đột biến trội, biểu kiểu hình hệ sau C Đột biến lặn, nghiêm trọng lan tràn quần thể nhờ trình giao phối D Đột biến lặn, nghiêm trọng khơng di truyền Câu 6: Cấu trúc di truyền quần thể sau: 0,2 AABb: 0,2 AaBb: 0,3 aaBB: 0,3 aabb Nếu quần thể giao phối tự tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn sau hệ A 5,25% B 30% C 35% D 12,25% Câu 7: Điều sau khơng nói mối quan hệ cạnh tranh? A Cạnh tranh động lực thúc đẩy loài tồn thiên nhiên cách ổn định B Trong quan hệ cạnh tranh, loài sinh vật bị ảnh hưởng bất lợi, có lồi yếu thế, có lồi thắng www.lePhuoc.com C Trong quần xã, lồi có nguồn thức ăn, chỗ thường có quan hệ cạnh tranh với D Chỉ cá thể khác loài cạnh tranh gay gắt với cá thể lồi không cạnh tranh Câu 8: Kết hình thành từ nguyên tắc bổ sung? A A – X = G – T B A + G = T + X C A + T = G + X D G – A = T – X Câu 9: Hạt nảy mầm cần dinh dưỡng từ đâu? A Dinh dưỡng từ chất khoáng nước B Phôi nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển thành mầm C Dinh dưỡng từ không khí nước D Hạt tự phát triển thành mầm Câu 10: Florigen kích thích hoa sinh ở: A Đỉnh thân B Chồi nách C Lá D Rễ Câu 11: Hiệu suất sinh thái A tỉ lệ phần trăm lượng chất khô chuyển hoá bậc dinh dưỡng hệ sinh thái B tỉ lệ phần trăm lượng bị thất thoát bậc dinh dưỡng hệ sinh thái C tỉ lệ phần trăm lượng chuyển hoá bậc dinh dưỡng hệ sinh thái D tỉ lệ phần trăm lượng thức ăn chuyển hoá bậc dinh dưỡng hệ sinh thái Câu 12: Tính trạng cánh dài ruồi giấm (A) trội so với tính trạng cánh ngắn(a); mắt đỏ (B) trội so với mắt nâu(b) gen B nằm NST giới tính lai ruồi cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực cánh ngắn, mắt đỏ, người ta thu đựơc đời con: tồn ruồi có cánh dài, mắt đỏ: tồn ruồi đực có cánh dài nửa có mắt đỏ nửa có mắt nâu Ruồi bố mẹ phải có kiểu gen nào? A AAXBXb x aaXbY B AAXBXb x aaXBY C AaXBXB x aaXbY D AaXBXb x aaXbY Câu 13: Cho chuỗi thức ăn sau đây: Thực vật → Động vật không xương sống → Cá nhỏ → Cá lớn Cho phát biểu sau đây: (1) Bậc dinh dưỡng cấp cá lớn (2) Sinh vật tiêu thụ bậc cá lớn (3) Có mắt xích chuỗi thức ăn (4) Sinh vật sản xuất chuỗi thức ăn thực vật Số phát biểu là: A B C D www.lePhuoc.com Câu 14: Các loài sâu ăn thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh lá, nhờ mà khó bị chim ăn sâu phát tiêu diệt Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi hình thành A chọn lọc tự nhiên tích luỹ biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều hệ B chọn lọc tự nhiên tích luỹ đột biến màu xanh lục xuất ngẫu nhiên quần thể sâu C ảnh hưởng trực tiếp thức ăn có màu xanh làm biến đổi màu sắc thể sâu D chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu thể để thích nghi với mơi trường Câu 15: Trong hồ nước thải, giàu chất hữu cơ, trình diễn kèm theo biến đổi : (1) Chuỗi thức ăn mở đầu mùn bã hữu giai đoạn đầu, chuỗi thức ăn mở đầu thực vật ưu giai đoạn cuối (2) Hô hấp giảm dần, sức sản xuất tăng dần (3) Hàm lượng ôxi tăng dần, cacbon điôxit giảm dần (4) Các lồi có kích thước thể nhỏ thay dần lồi có kích thước thể lớn Số nội dung nói A B C D Câu 16: Cảm ứng động vật là: A Khả tiếp nhận kích thích phản ứng lại kích thích định hướng mơi trường sống đảm bảo cho thể tồn phát triển B Khả tiếp nhận kích thích phản ứng lại kích thích số tác nhân mơi trường sống đảm bảo cho thể tồn phát triển C Khả tiếp nhận kích thích phản ứng lại kích thích mơi trường sống đảm bảo cho thể tồn phát triển D Khả tiếp nhận kích thích phản ứng đới với kích thích vơ hướng mơi trường sống đảm bảo cho thể tồn phát triển Câu 17: Có ví dụ hướng tiến hóa hội tụ? (1) Gai xương rồng gai hoa hồng (2) Cánh dơi cánh bướm (3) Chi trước mèo tay người (4) Chi trước chó sói chi trước voi A B C D Câu 18: Cây rừng khộp Tây Nguyên rộng rụng vào mùa khô A Nhiệt độ giảm B Lượng mưa trung bình C lượng mưa cực thấp.D gió nhiều với cường độ lớn www.lePhuoc.com Câu 19: Ở lồi đậu, tính trạng hạt nâu gen B quy định trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng gen b quy định Cho đậu hạt nâu giao phấn với đậu hạt nâu, F1 thu 601 hạt nâu : 199 hạt trắng Kiểu gen P A BB × BB B BB × Bb C Bb × Bb D Bb × bb Câu 20: Chiều dài gen 0,51micrômet Mạch có 400A, 500T, 400G Phân tử mARN có chiều dài tương ứng vừa tổng hợp mạch gen có số nu loại là: A U = 400; G = 400 ; X = 200 ; A = 500 B U = 200; G = 400 ; X =200 ; A = 700 C U = 300; G = 400 ; X = 200 ; A = 600 D U = 500; G = 400 ; X =200 ; A = 400 Câu 21: Lai hai dòng hoa trắng chủng F1 thu 100% hoa trắng Cho hoa trắng F1 lai phân tích F2 thu 299 hoa trắng : 98 hoa đỏ Số quy luật di truyền chi phối phép lai là: (1) Quy luật phân li (2) Quy luật hoán vị gen (3) Quy luật tương tác bổ trợ (9:7) (4) Quy luật tương tác cộng gộp (15:1) (5) Quy luật phân li độc lập (6) Quy luật liên kết gen hoàn toàn A B C D Câu 22: Sinh sản vơ tính động vật là: A Một cá thể ln sinh nhiều cá thể giống mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng B Một cá thể sinh cá thể giống mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng C Một cá thể sinh hay nhiều cá thể giống mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng D Một cá thể sinh hay nhiều cá thể giống khác mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng Câu 23: Các biện pháp xét nghiệm trước sinh chọc dò dịch ối hay sinh thiết tua thai, chuẩn đoán sớm bệnh di truyền, kĩ thuật đặc biệt hữu ích với số bệnh: A Đột biến số lượng hay cấu trúc NST B Bệnh di truyền phân tử làm rối loạn trình chuyển hoá thể C Bệnh đột biến NST làm rối loạn q trình chuyển hố D Do đột biến gen Câu 24: Ơstrơgen có vai trò: A Kích thích chuyển hố tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường thể www.lePhuoc.com B Tăng cường q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích thước tế bào, làm tăng cường sinh trưởng thể C Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực D Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 25: Ở ngô, tính trạng chiều cao cặp gen Aa, Bb Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu cộng gộp, alen trội làm cho cao thêm 10 cm Cây thấp có độ cao 110 cm Lấy hạt phấn cao thụ phấn cho thấp F1, cho F1 tự thụ phấn F2 Cho phát biểu sau: (1) F2 có 10 loại kiểu hình (2) Ở F2, loại 130 cm chiếm tỉ lệ 15/64 (3) Ở F2, loại 140 cm chiếm tỉ lệ 5/64 (4) Ở F2, loại 150 cm có tỉ lệ tỉ lệ loại cao 130 cm (5) Ở F2, loại 160 cm chiếm tỉ lệ 3/32 Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 26: Có phát biểu khơng nói giao phối ngẫu nhiên? (1) Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số tương đối alen quần thể (2) Giao phối ngẫu nhiên tạo biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại đột biến (3) Giao phối ngẫu nhiên tạo kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa (4) Giao phối ngẫu nhiên làm gia tăng áp lực trình đột biến cách phát tán đột biến quần thể (5) Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa A B C D Câu 27: Nước hấp thụ vào rễ theo chế sau đây? A Thẩm thấu B Có tiêu dùng lượng ATP C Chủ động thẩm thấu D Chủ động thụ động Câu 28: Hình gợi ý để mô tả đặc điểm chế di truyền cấp phân tử với loại sinh vật tương ứng www.lePhuoc.com Từ hình vẽ người ta rút đặc điểm: (1) Sản phẩm sau phiên mã trực tiếp làm khuôn cho dịch mã (2) Sản phẩm sau phiên mã phải chế biến lại trước dịch mã (3) Q trình phiên mã diễn song song với dịch mã (4) Quá trình dịch mã diễn kết thúc phiên mã (5) Sự dịch mã có tham gia nhiều ribơxơm Số đặc điểm có sinh vật nhân sơ mà khơng có sinh vật nhân thực là: A B C D Câu 29: Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên: (1) Sử dụng lượng gió để sản xuất điện (2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước (3) Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt phát triển công nghiệp (4) Thực biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn chống ngập mặn cho đất (5) Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế Trong hình thức trên, có hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? A B C D Câu 30: Một quần thể có tỷ lệ giới tính : Xét gen có alen cặp nhiễm sắc thể thường Tần số tương đối alen A giới đực quần thể ban đầu 0,7 Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân với cấu trúc di truyền 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa Cấu trúc di truyền quần thể F1 A 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa B 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa C 0,63 AA : 0,34 Aa : 0,03 aa D 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa Câu 31: Cho thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường (3) Tạo giống bơng giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnhPetunia (4) Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, hàm lượng đường cao Số nội dung nói thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật di truyền là: A B C D Câu 32: Một người phụ nữ tuổi 40, trình phát sinh tế bào trứng xảy không phân li cặp NST giới tính kì sau giảm phân I Người chồng giảm phân cho tinh trùng bình thường Nếu người phụ nữ sinh trường hợp đứa trẻ có khả bị đột biến lệch bội cặp NST giới tính với tỉ lệ bao nhiêu? www.lePhuoc.com A 100% B 75% C Không xác định D 50% Câu 33: Khi thả tiếp đá vào cạnh rùa thấy khơng rụt đầu vào mai Đây ví dụ hình thức học tập: A Học khơn B Điều kiện hố hành động C Quen nhờn D Học ngầm Câu 34: Cho sơ đồ phả hệ bệnh gen lặn quy định người sau Cặp vợ chồng hệ thứ III hy vọng sinh bình thường với xác suất A 1/8 B 3/4 C 5/6 D 1/6 Câu 35: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài, cặp gen nằm cặp NST số Cho giao phấn hai chủng thu F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F1, tròn có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỷ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực với tần số Có kết luận kết luận đây: (1) Tần số hoán vị gen 40% (2) Cây F1 có kiểu gen ᄃ AB Dd (3) Cây có kiểu hình trội tính trạng ab F2 chiếm tỉ lệ 49,5% (4) Cây có kiểu hình cao, đỏ, dài chiếm tỉ lệ 16,5% (5) Cây có kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 23,25% A B C Câu 36: Nước khơng có vai trò sau đời sống thực vật? I Quyết định phân bố thực vật Trái Đất II Là thành phần bắt buộc tế bào sống III Là dung mơi hòa tan muối khống hợp chất hữu IV Là nguyên liệu tham gia phản ứng trao đổi chất D www.lePhuoc.com V Đảm bảo cho thụ tinh kép xảy VI Điều hòa nhiệt độ thể VII Tạo sức căng bề mặt lá, làm cứng cáp VIII Kết hợp với CO2 tạo H2CO3, kích thích quang hợp xảy Số phương án A B C D Câu 37: Cho số thông tin sau: (1) loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn; (2) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X khơng có alen tương ứng Y cá thể có chế xác định giới tính XY; (3) lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm Y khơng có alen tương ứng X; (4) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X cá thể có chế xác định giới tính XO; (5) lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nhiễm sắc thể thường; Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn so với alen lặn Số trường hợp biểu thành kiểu hình là: A B C D Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, cấu trúc NST khơng thay đổi sau giảm phân Người ta cho thể bố mẹ(P) có cặp gen dị hợp cặp NST tương đồng lai với Theo lý thuyết, phát biểu sau có phát biểu đúng? (1) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử kiểu hình mang khác P chiếm 25% (2) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo tỉ lệ kiểu hình đời : : (3) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo đời có kiểu hình giống chiếm 50% (4) Nếu kiểu gen P khác tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm 25% A B C D Câu 39: Nghiên cứu lồi trùng, lai bố mẹ chủng, đời F1 đồng loạt xuất ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ thẫm Tiếp tục cho đực F1 giao phối với cá thể khác nhận F2 phân li kiểu sau: Ruồi đực 39 thân xám, cánh cụt, mắt đỏ thẫm Ruồi 78 thân xám, cánh cụt, mắt đỏ thẫm 41 thân xám, cánh cụt, mắt hạt lựu 161 thân xám, cánh dài, mắt đỏ thẫm 82 thân xám, cánh dài, mắt đỏ thẫm 82 thân đen, cánh dài, mắt đỏ thẫm www.lePhuoc.com 79 thân xám, cánh dài, mắt hạt lựu 42 thân đen, cánh dài, mắt đỏ thẫm 38 thân đen, cánh dài, mắt hạt lựu Biết tính trạng gen qui định Tính trạng màu sắc thân cặp alen Aa quy định, tính trạng hình dạng cánh cặp alen Bb quy định, tính trạng màu mắt cặp alen Dd quy định Có phát biểu số phát biểu sau: (1) Các tính trạng thân xám, cánh dài mắt đỏ trội so với thân đen, cánh cụt, mắt hạt lựu (2) Tính trạng màu sắc thân hình dạng cánh di truyền liên kết với (3) Cá thể đem lai với F1 có kiểu gen ᄃ (4) P có sơ đồ lai khác A Ab D d X X aB B C D Câu 40: Cho hình thức sinh sản sau đây: I Giâm sắn, mọc sắn II Gieo hạt mướp, mọc mướp III Tre, trúc nảy chồi, mọc IV Từ củ khoai lang, mọc Có hình thức sinh sản sinh dưỡng hình thức A B C D Đáp án 1-D 11-C 21-B 31-D 2-D 12-B 22-C 32-A 3-B 13-D 23-B 33-C 4-A 14-A 24-D 34-C 5-C 15-B 25-B 35-C 6-D 16-C 26-D 36-B 7-D 17-C 27-A 37-B 8-B 18-C 28-C 38-A 9-B 19-C 29-D 39-B 10-C 20-D 30-C 40-A Câu 1: Đáp án D D sai Ở chế nhân đôi ADN, mạch tổng hợp gián đoạn xảy q trình nối đoạn okazaki nên kết thúc chậm mạch liên tục Các câu A, B, C Câu 2: Đáp án D Cây hút canxi vào dạng Ca2+ Canxi đóng vai trò kích thích rễ phát triển, giúp hình thành hợp chất tạo nên màng tế bào, làm cho trở nên cứng cáp Ca làm tăng hoạt tính số men, trung hòa axit hữu Câu 3: Đáp án B Sinh vật chuyển gen sinh vật mà hệ gen người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích www.lePhuoc.com Sinh vật gọi sinh vật chuyển gen bò sản xuất sữa chứa r-proêin người Cây khoai tây tao thành từ tế bào rễ mẹ khơng phải sinh vật chuyển gen hệ gen hồn tồn khơng bị biến đổi Một người chữa trị hoocmôn insulin tổng hợp từ vi khuẩn E.coli giống tiêm loại thuốc vào thể để điều trị bệnh Con cừu Đôly tạo từ tế bào tuyến vú cừu mẹ có kiểu gen giống hệt tế bào tuyến vú cừu mẹ, không bị người làm biến đổi Câu 4: Đáp án A 12% = 0,4 x 0,3 AB//ab giảm phân tạo tỉ lệ giao tử AB = ab = 40% DE//de giảm phân tạo tỉ lệ giao tử DE = de = 30% Vậy giao tử có tỉ lệ 12% là: AB DE; AB de; ab DE; ab de Câu 5: Đáp án C Trong hai loại đột biến trội đột biến lặn loại đột biến lặn có vai trò quan trọng tiến hố Nếu đột biến trội → chúng biểu thành kiểu hình hệ sau → chúng bị chọn lọc tự nhiên đào thải nhanh chóng, đột biến lặn, chúng tồn cạnh alen trội, bị alen trội lấn át → chọn lọc tự nhiên không tác động Mặt khác nghiêm trọng lan tràn quần thể nhờ trình giao phối Câu 6: Đáp án D - Xét cặp gen thứ nhất, cấu trúc di truyền quần thể 0,2 AA : 0,2 Aa : 0,6 aa => p( A) = 0,3; q(a) = 0,7 Sau hai hệ ngẫu phối cho F1 có tỉ lệ KG aa 49% - Tương tự, cặp gen thứ sau hai hệ ngẫu phối F1 có tỉ lệ KG bb 25% - Vậy tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn 49 % x 25% = 12,25% Câu 7: Đáp án D Các câu A, B, C D sai cá thể lồi cạnh tranh mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể Các cá thể quần thể cạnh tranh giành nguồn sống thức ăn, nơi ở, ánh sáng đực tranh giành Ví dụ: + Cạnh tranh giành ánh sáng, chất dinh dưỡng thực vật Những cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải, kết dẫn tới mật độ phân bố thực vật giảm www.lePhuoc.com + Do thiếu thức ăn, nơi ở, nhiều cá thể quần thể cá, chim, thú đánh lẫn nhau, dọa nạt tiếng hú động tác nhằm bảo vệ nơi sống, vào mùa sinh sản Kết dẫn tới nhóm cá thể bảo vệ khu vực sống riêng, số cá thể buộc phải tách khỏi đàn + Khi thiếu thức ăn, số động vật ăn thịt lẫn Ta thường gặp cá thể lớn ăn trứng chúng đẻ cá thể lớn ăn cá thể bé Ví dụ: cá mập nở sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn Câu 8: Đáp án B Theo nguyên tắc bổ sung; A liên kết với T G liên kết với X Vì phân tử ADN A = T; G = X nên A + G = T = X Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C Hoocmon hoa – florigen Bản chất floprigen - Là hợp chất gibêrelin (kích thích sinh trưởng đế hoa) antezin (kích thích sinh trưởng mầm hoa) Tác động florigen - Nơi tiết ra: quan tiếp nhận ánh sáng sản sinh florigen - Tác động: kích thích nở hoa, florigen có khả truyền qua vết ghép Câu 11: Đáp án C Hiệu suất sinh thái tỉ lệ phần trăm lượng chuyển hoá bậc dinh dưỡng hệ sinh thái Câu 12: Đáp án B Ta thấy tính trạng màu mắt phân li khơng giới => Tính trạng gen nằm NST X khơng có alen tương ứng Y quy định Do ruồi cánh dài lai với ruồi cánh ngắn tạo toàn ruồi cánh dài nên ruồi cánh dài có kiểu gen AA Ruồi mắt đỏ lai với ruồi mắt đỏ tạo ruồi mắt nâu, tính trạng gen nằm NST X quy định nên ruồi bố mẹ đem lai có kiểu gen XBXb x XBY Vậy ruồi bố mẹ đem lai có kiểu gen AAXBXb x aaXBY Câu 13: Đáp án D Cả nội dung Câu 14: Đáp án A www.lePhuoc.com Nội dung C, D sai yếu tố mơi trường khơng tạo đặc điểm hình thái thể sinh vật, chọn lọc kiểu hình có sẵn quần thể tạo nên đặc điểm thích nghi Nội dung B sai Đacuyn chưa có khái niệm đột biến Câu 15: Đáp án B Cả nội dung biến đổi trình diễn thể hồ nước thải giàu chất hữu Ban đầu chất hữu nhiều, chuỗi thức ăn mở đầu mùn bã hữu cơ, hô hấp diễn mạnh để phân giải chất hữu cơ, khí cacbon đioxit nhiều, đa số lồi có kích thước nhỏ Sau đó, chất hữu bị phân giải hết, chuyển thành chuỗi thức ăn mở đầu thực vật ưu giai đoạn cuối, hơ hấp giảm mà thay vào q trình sản xuất tăng lên, hàm lượng oxi tăng, cacbon điôxit giảm dần, lồi có kích thước thể nhỏ thay dần lồi có kích thước thể lớn Câu 16: Đáp án C Cảm ứng khả thể động vật phản ứng lại kích thích mơi trường (bên bên ngồi thể) để tồn phát triển Ví dụ : Trời rét, mèo xù lông Câu 17: Đáp án C Câu 18: Đáp án C Rừng khộp kiểu rừng với loài thuộc họ Dầu rộng (Dipterocarpaceae) chiếm ưu Loại rừng kiểu rừng đặc trưng có Đơng Nam Á Tại Việt Nam, rừng khộp phân bố chủ yếu Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung Bộ Nam Bộ Loại rừng thưa thoáng thường phân bố vùng có khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt Ở rừng khộp, rừng phát triển mạnh vào mùa mưa rụng vào mùa khô Vào mùa khô, lượng mưa thấp làm rừng trơ trụi lá, đất đai khơ cằn, dòng suối rừng hầu hết cạn kiệt, nhìn khu rừng chết, cần có mưa thoáng qua khu rừng bừng màu xanh trở lại Câu 19: Đáp án C P: hạt nâu (B_) lai với hạt nâu (B_) → F1 có hạt trắng (bb) → Mỗi bên P phải cho giao tử b.→ P: Bb x Bb Câu 20: Đáp án D Tổng số nu mạch= 5100/3,4=1500 nu → mạch 1: 400A : 500T : 400G : 200X Mạch 2: 400T : 500A : 400X : 200G www.lePhuoc.com Nếu mạch mạch mã gốc thành phần mARN gồm: 400U : 500A : 400X : 200G => Khơng có đáp án Nếu mạch mạch mã gốc thành phần mARN gồm: 400A : 500U : 200X : 400G => D Câu 21: Đáp án B Quy luật chi phối phép lai quy luật tương tác cộng gộp 15 : aabb quy định hoa đỏ kiểu gen khác quy định hoa trắng P: aaBB x AAbb F1: AaBb Lai phân tích: AaBb x aabb Fa: hoa trắng : hoa đỏ Loại quy luật phân li, phân li độc lập, hoán vị gen liên kết gen hồn tồn phép lai cặp tính trạng, F1 lai phân tích cho tổ hợp nên tính trạng gen tác động quy định Quy luật tương tác bổ trợ không thỏa mãn Câu 22: Đáp án C Sinh sản vô tính hình thức sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể giống hệt mình, khơng có kết hợp tinh trùng tế bào trứng Cơ thể hình thành từ phần thể mẹ (phân đôi, nảy chồi, phân mảnh) từ tế bào trứng (trinh sản) nhờ nguyên phân Cơ sở tế bào học : Sinh sản vô tính chủ yếu dựa sở phân bào nguyên nhiễm để tạo cá thể Các cá thể giống giống cá thể gốc Ưu điểm sinh sản vơ tính: Cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu, có lợi hợp mật độ quần thể thấp Tạo cá thể giống giống cá thể mẹ mặt di truyền Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh Nhược điểm sinh sản vơ tính: Tạo hệ cháu giống mặt di truyền Vì vậy, điều kiện sống thay đổi dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, chí tồn quần thể bị tiêu diệt Câu 23: Đáp án B www.lePhuoc.com Hai kĩ thuật chủ yếu chọc dò dịch ối sinh thiết tua thai để tách lấy tế bào phơi cho phân tích NST, phân tích ADN nhiều tiêu hóa sinh Đây sản phẩm gen đột biến thời gian đầu sau thụ thai để cần cho ngưng thai kì vào lúc thích hợp giúp giảm thiểu việc sinh trẻ tật nguyền Bằng kĩ thuật chẩn đốn sớm nhiều bệnh di truyền Kĩ thuật đặc biệt hữu ích số bệnh di truyền phân tử làm rối loạn trình chuyển hóa thể Nếu phát sớm sau sinh, áp dụng biện pháp kiêng ăn hợp lí biện pháp kĩ thuật thích hợp giúp hạn chế tối đa hậu xấu gen đột biến thể trẻ bị bệnh Câu 24: Đáp án D Hoocmon ostrogen: Nơi sản sinh: Buồng trứng Tác dụng sinh lí: Kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dậy do: + Tăng phát triển xương + Kích thích phân hố tế bào để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Câu 25: Đáp án B Cây cao có kiểu gen AABBDD, thấp có kiểu gen aabbdd Cây F1 có kiểu gen AaBbDd F1 x F1: AaBbDd x AaBbDd Nội dung sai F2 có loại kiểu hình Kiểu hình có 0, 1, 2, 3, 4, 5, alen trội Cây có chiều cao 130 cm có alen trội KG chiếm tỉ lệ: C26 : 26 = 15/64 => Nội dung Cây có chiều cao 140 cm có alen trội KG chiếm tỉ lệ: C36 : 26 = 5/16 => Nội dung sai Cây có chiều cao 150cm có alen trội KG chiếm tỉ lệ: C46 : 26 = 15/64 => Nội dung Cây có chiều cao 160 cm có alen trội KG chiếm tỉ lệ: C56 : 26 = 3/32 => Nội dung Có nội dung Câu 26: Đáp án D Câu 27: Đáp án A Sự xâm nhập nước từ đất vào tế bào lông hút theo chế thụ động (cơ chế thẩm thấu): nước di chuyển từ mơi trường nhược trương (ít ion khống, nhiều nước) sang mơi trường ưu trương (nhiều ion khống, nước) Dịch tế bào rễ ưu trương so với dung dịch đất ngun nhân: www.lePhuoc.com + Q trình nước đóng vai trò bơm hú + Nồng độ chất tan cao sinh q trình chuyển hố vật chất Câu 28: Đáp án C Nội dung Nội dung sai mARN sau phiên mã nhân sơ trực tiếp dùng làm khn cho q trình dịch mã, mARN sinh vật nhân thực sau phiên mã phải trải qua biến đổi tạo thành mARN trưởng thành dùng làm khn cho q trình dịch mã Nội dung Nội dung sai Ở sinh vật nhân sơ q trình phiên mã diễn song song với dịch mã, trình diễn tế bào chất sinh vật nhân thực trình phiên mã diễn nhân, trình dịch mã diễn ngồi tế bào chất Nội dung sai Ở nhân sơ nhân thực dịch mã có tham gia nhiều ribôxôm để làm tăng hiệu suất trình tổng hợp protein Có nội dung Câu 29: Đáp án D Các nội dung đúng: (1); (2); (3); (4) Câu 30: Đáp án C Quần thể F2 đạt cân với cấu trúc di truyền 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa Tần số alen quần thể đạt trạng thái cân là: A = 0,8, a = 0,2 Vì tần số tương đối alen A giới đực quần thể ban đầu 0,7 → Tần số alen A giới là: x 0,8 - 0,7 = 0,9 Tần số alen a giới đực là: - 0,7 = 0,3 Tần số alen a giới là: - 0,9 = 0,1 Cấu trúc di truyền quần thể F1 là: (0,7A : 0,3a)(0,9A : 0,1a) → 0,63 AA: 0,34 Aa: 0,03 aa Câu 31: Đáp án D (1) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật di truyền (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường thành tựu ứng dụng phương pháp đột biến kết hợp với lai hữu tính (3) Tạo giống bơng giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật di truyền (4) Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, hàm lượng đường cao thành tựu ứng dụng phương pháp đột biến kết hợp với lai hữu tính Có nội dung www.lePhuoc.com Câu 32: Đáp án A Quá trình giảm phân người phụ nữ sau giảm phân I tạo thành tế bào có NST n – n + NST kép tế bào bị tiêu biến Sau tế bào lại bước vào giảm phân tạo thành tế bào có n + có n – NST đơn Tiếp đến tế bào lại tạo thành trứng, tế bào lại bị tiêu biến, dù tế bào tạo thành trứng ln có NST n + n – nên kết hợp với giao tử n bình thường bố chắn bị đột biến lệch bội Câu 33: Đáp án C Khi thả tiếp đá vào cạnh rùa thấy khơng rụt đầu vào mai Đây ví dụ hình thức học tập quen nhờn hành động lặp lặp lại nhiều lần nên vật phớt lờ với tác nhân khơng nguy hiểm Câu 34: Đáp án C Bệnh gen lặn nằm NST giới tính quy định gái bị bệnh bố bình thường Quy ước A – bình thường, a – bị bệnh Người vợ hệ thứ III khơng bị bệnh có bố bị bệnh (aa) nên có kiểu gen Aa Bố mẹ người chồng không bị bệnh bố mẹ họ lại bị bệnh nên bố mẹ người chồng có kiểu gen dị hợp Aa Người chồng bình thường sinh từ cặp bố mẹ có kiểu gen dị hợp Aa có kiểu gen là: 2/3Aa : 1/3AA Xác suất sinh bị bệnh cặp vợ chồng là: 2/3 x 1/4 = 1/6 Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng là: – 1/6 = 5/6 Câu 35: Đáp án C F1 dị hợp tất cặp gen => Tỉ lệ tròn : dài = : Gen A B nằm cặp NST tương đồng số 1, gen D nằm cặp NST tương đồng số nên tính trạng kích thước thân màu hoa phân li độc lập với tính trạng hình dạng Tỉ lệ có kiểu hình thân thấp, vàng (aabb) là: 4% x = 16% = 0,4ab x 0,4ab Tỉ lệ giao tử ab = 0,4 > 25% => Đây giao tử liên kết => Cây F1 có kiểu gen AB//ab, tần số hốn vị gen 20% Nội dung sai, nội dung Cây có kiểu hình A_B_ chiếm tỉ lệ là: 0,5 + 0,16 = 0,66 Cây có kiểu hình trội tính trạng F2 là: 0,66 x 0,75 = 49,5% => Nội dung Cây có kiểu hình cao đỏ, dài chiếm tỉ lệ: 0,66 x 0,25 = 16,5% => Nội dung Cây có kiểu hình A_bb = aaB_ = 0,25 – 0,16 = 0,09 www.lePhuoc.com Cây có kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ là: (A_bb + aaB_)D_ + A_B_dd = 0,09 x x 3/4 + 0,66 x 0,25 = 30% => Nội dung sai Có nội dung Câu 36: Đáp án B I – Đúng Vì: lượng nước phân bố trái đất không theo không gian theo thời gian yếu tố định phân bố thực vật II – Đúng Vì: nước tham gia vào nhiều hoạt động sống thành phần thiếu tế bào III – Đúng Vì: nước có tính phân cực nên nước có khả hồ tan chất phân cực IV – Đúng Vì: nhiều trình nước đóng vai trò ngun liệu tham gia vào phản ứng trình quang hợp V – Sai Vì: thụ tinh kép hoạt động sống có thực vật có hoa Là điểm ưu việt giúp sinh vật thích nghi Đặc điểm khơng phải vai trò nước VI – Đúng Vì: vận chuyển dòng nước thể trình nước giúp nhiệt độ bao quanh thể trì ổn định VII – Đúng Vì: tế bào no nước thể thích tăng lên Từ giúp căng bề mặt giúp cứng cáp VIII – Sai Vì H2O kết hợp với CO2 tạo đường glucozơ Câu 37: Đáp án B Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn so với alen lặn Các trường hợp biểu thành kiểu hình Lồi đơn bội, gen có alen → đột biến gen trội thành gen lặn biểu kiểu hình hệ đột biến Loài lưỡng bội, đột biến gen trội → gen lặn, gen nằm vùng không tương đồng X, khơng có alen tương ứng Y → giới có NST giới tính XY biểu thành kiểu hình giới dị giao tử có alen X → biểu tính trạng Lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm Y alen tương ứng X → gen nằm Y giới dị giao tử biểu tính trạng, có alen → đột biến biểu thành kiểu hình Lồi lưỡng bội, đột biến gen trội → lặn, gen nằm X, lồi có chế xác định giới tính XO → có alen X nên biểu thành kiểu hình www.lePhuoc.com Lồi lưỡng bộ, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm NST thường → chưa biểu thành kiểu hình gen lặn biểu kiểu hình gen trạng thái đồng hợp lặn Chỉ có trường hợp (5) thể khơng biểu thành kiểu hình Vậy số đáp án (1), (2), (3), (4) Câu 38: Đáp án A Kiểu gen P: dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng → P: AB//ab x AB//ab P: Ab//aB x Ab//aB P: AB//ab x Ab//aB Theo đề bài: cấu trúc NST không thay đổi sau giảm phân → gen liên kết hoàn toàn với Xét phát biểu đề bài: (1) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử → P: AB//ab x AB//ab → F1: 1AB//AB : 2AB//ab : 1ab//ab → kiểu hình khác bố mẹ là: ab//ab = 1/4 = 25% (2) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo → P: Ab//aB x Ab//aB → F1: 1Ab//Ab : 2Ab//aB : 1aB//aB → Tỉ lệ kiểu hình: : 2: (3) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo → P: Ab//aB x Ab//aB → F1: 1Ab/Ab : 2Ab/aB : 1aB/aB → Tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ (Trội-Trội) = 1/2 = 50% (4) sai Nếu kiểu gen P khác tức là: P: AB/ab x Ab/aB → F1: 1AB/Ab : 1AB/aB : 1aB/ab : 1Ab/ab → kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 0% Vậy kết luận có kết luận đúng: 1, 2, Câu 39: Đáp án B Nội dung Tính trạng gen quy định, thân xám : thân đen = : 1, cánh dài : cánh cụt = : 1, mắt đỏ thẫm : mắt hạt lựu = : nên tính trạng thân xám, cánh dài mắt đỏ trội so với thân đen, cánh cụt, mắt hạt lựu Nội dung Cá thể F1 dị hợp tất cặp gen sinh tính trạng có tỉ lệ : lại khơng có kiểu hình thân đen, cánh cụt (aabb) => Khơng tạo giao tử ab => Có tượng di truyền liên kết hồn tồn Nội dung sai Khơng thể khẳng định tính trạng màu mắt gen nằm NST giới tính quy định khơng thấy có phân li kiểu hình khơng hai giới Nội dung sai Ta thấy tỉ lệ phân li kiểu hình F2 A_bb : aaB_ : A_B_ = : : Tỉ lệ sinh phép lai AB//ab x Ab//aB Ab//aB x Ab//aB liên kết gen hồn tồn Do F1 có kiểu gen AB//ab Dd Ab//aB Dd P có sơ đồ lai khác P: AB//AB DD x ab//ab dd AB//AB dd x ab//ab DD P: Ab//Ab DD x aB/aB dd Ab//Ab dd x aB//aB DD www.lePhuoc.com Có nội dung Câu 40: Đáp án A sinh sản sinh dưỡng hình thức sinh sản mà thể hình thành từ phận thể mẹ (thân, rễ, lá) - Các hình thức sinh sản sinh dưỡng: + Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Là hình thức sinh sản sinh dưỡng tạo thể từ phận thể thân bò, thân rễ, thân củ, lá, rễ, củ + Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo: Là hình thức sinh sản từ phận thể cắt rời, tạo nên thể người tiến hành Chúng gồm hình thức: Giâm, chiết, ghép, ni cấy mơ Xét hình thức đề bài: I - Đúng Đây hình thức sinh sản sinh dưỡng từ đoạn thân tạo thể Đây hình thức sinh sản sinh dưỡng nhân tạo II - Sai Vì hạt mướp kết hợp giao tử đực giao tử tạo thành quả, hạt Đây hình thức sinh sản hữu tính III - Đúng Đây hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên IV - Đúng Đây hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ... C D Đáp án 1- D 11 -C 21- B 31- D 2-D 12 -B 22-C 32-A 3-B 13 -D 23-B 33-C 4-A 14 -A 24-D 34-C 5-C 15 -B 25-B 35-C 6-D 16 -C 26-D 36-B 7-D 17 -C 27-A 37-B 8-B 18 -C 28-C 38-A 9-B 19 -C 29-D 39-B 10 -C 20-D... sau: (1) F2 có 10 loại kiểu hình (2) Ở F2, loại 13 0 cm chi m tỉ lệ 15 /64 (3) Ở F2, loại 14 0 cm chi m tỉ lệ 5/64 (4) Ở F2, loại 15 0 cm có tỉ lệ tỉ lệ loại cao 13 0 cm (5) Ở F2, loại 16 0 cm chi m... 4: Đáp án A 12 % = 0,4 x 0,3 AB//ab giảm phân tạo tỉ lệ giao tử AB = ab = 40% DE/ /de giảm phân tạo tỉ lệ giao tử DE = de = 30% Vậy giao tử có tỉ lệ 12 % là: AB DE; AB de; ab DE; ab de Câu 5: Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: De thay thinh nam 1 giai chi tiet , De thay thinh nam 1 giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay