de on luyen5 de

23 41 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:17

TRƯỜNG THPT SỐ BẢO THẮNG ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ Họ tên ……………………………………………………………… Lớp……………………………………… Câu 81: Cho nhân tố sau: (1) Đột biến (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Các yếu tố ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hố A (1) (2) B (3) (4) C (2) (4) D (1) (4) Câu 82: Khả co giãn tự động theo chu kì tim hoạt động A tim B mạch máu C hệ dẫn truyền tim D huyết áp Câu 83: Cho thông tin đột biến sau đây: (1) Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể Các thơng tin nói đột biến gen A (2) (3) B (1) (2) C (1) (4) D (3) (4) Câu 84: Giai đoạn quang hợp thực tạo nên C6H12O6 mía A chu trình CAM B pha sáng C pha tối D chu trình Canvin Câu 85: Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp, người ta thu kết sau: Thành phần kiểu gen Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 AA 0,25 0,25 0,25 0,25 Aa 0,5 0,5 0,5 0,5 aa 0,25 0,25 0,25 0,25 Nhân tố tác động đến thành phần kiểu gen quần thể qua hệ A đột biến B giao phối ngẫu nhiên C yếu tố ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên Câu 86: Khi nói quan hệ cá thể quần thể sinh vật, có phát biểu đúng? Cạnh tranh xảy mật độ vượt sức chứa môi trường Cạnh tranh làm quần thể bị hủy diệt Quan hệ hỗ trợ cá thể lồi tạo nên hiệu nhóm Tạo động lực thúc đẩy hình thành đặc điểm thích nghi A B C D Câu 87: Động lực đẩy dòng mạch rây từ đến rễ quan khác là: A lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ B chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (lá) quan chứa (rễ) C lực đẩy (áp suất rễ) D lực hút thoát nước Câu 88: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit B Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen C Tất dạng đột biến gen có hại cho thể đột biến D Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp Câu 89: Tại loài sinh vật bị người săn bắt khai thác mức làm giảm mạnh số lượng cá thể lại có nguy bị tuyệt chủng? A Làm giảm kích thước quần thể nhanh chóng, alen có hại tăng cường dẫn đến tuyệt chủng B Làm giảm kích thước quần thể nhanh chóng, làm nghèo vốn gen dẫn đến thối hóa C Làm giảm kích thước quần thể nhanh chóng, làm nghèo vốn gen giảm đa dạng di truyền D Làm giảm kích thước quần thể nhanh chóng, giảm đa dạng di truyền dẫn đến tuyệt chủng Câu 90: Cho số tượng sau: (1) Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á (2) Cừu giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết (3) Lừa giao phối với ngựa sinh la khơng có khả sinh sản (4) Các khác lồi có cấu tạo hoa khác nên hạt phấn loài thường khơng thụ phấn cho hoa lồi khác Những tượng biểu cách li sau hợp tử? A (2), (3) B (1), (2) C (3), (4) D (1), (4) Câu 91: Cho bước quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định: I Đặt tiêu lên kính hiển vi II Quan sát tiêu vật kính 40x III Quan sát tiêu vật kính 10x Thứ tự bước là: A II I → III B II III → I C I II → III D I III → II Câu 92: Dạng đột biến sau làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm tăng số loại alen gen quần thể? A Đột biến gen B Đột biến đa bội C Đột biến đảo đoạn NST D Đột biến chuyển đoạn Câu 93: Bộ ba mã mở đầu mARN là: A UAG B AUG C UAA D UGA Câu 94: Nguồn prôtêin bổ sung cho động vật nhai lại có ở: A vi sinh vật cộng sinh B thân C cỏ tươi D cỏ khô Câu 95: Cho phát biểu sau: (1) Gen đoạn ADN mang thơng tin mã hóa cho sản phẩm xác định, sản phẩm phân tử ARN chuỗi pôlipeptit (2) Một đột biến điểm xảy vùng mã hóa gen khơng ảnh hưởng đến chuỗi pơlypeptit mà gen tổng hợp (3) Có ba ba làm tín hiệu kết thúc trình dịch mã 5’UAA3’; 5’UAG3’ 3’UGA5’ (4) Gen bị đột biến không tạo alen mới, khơng có ý nghĩa cho tiến hóa Trong phát biểu trên, có phát biểu sai? A B C D Câu 96: Theo quan niệm tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên A làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không theo hướng xác định B phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể C làm xuất alen dẫn đến làm phong phú vốn gen quần thể D tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động lên kiểu hình sinh vật Câu 97: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Trong khoảng chống chịu nhân tố sinh thái, hoạt động sinh lí sinh vật bị ức chế B Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt C Giới hạn sinh thái tất loài giống D Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật chết Câu 98: Đặc điểm không với sinh sản vô tính động vật? A Cá thể sống độc lập, đơn lẻ sinh sản bình thường B Tạo số luợng lớn cháu thời gian ngắn C Đảm bảo ổn định mặt di truyền qua hệ thể D Có khả thích nghi cao với thay đổi điều kiện mơi trường Câu 99: Vai trò insulin tham gia điều tiết hàm lượng glucozơ máu A cao, glucagơn điều tiết nồng độ glucozơ máu thấp B cao, glucagơn điều tiết nồng độ glucozơ máu cao C thấp, glucagôn điều tiết nồng độ glucozơ máu thấp D thấp, glucagơn điều tiết nồng độ glucozơ máu cao Câu 100: Khi nói trình trao đổi khống xanh, phát biểu sau đúng? A Nếu nồng độ Mg2+ đất thấp rễ rễ hút Mg2+ theo phương thức thụ động B Q trình hút khống thụ động cần tiêu tốn nhiều lượng C Nếu nồng độ Ca2+ đất cao rễ rễ hút Ca2+ theo phương thức chủ động D Rễ hút khoáng theo phương thức thụ động phương thức chủ động Câu 101: Các vùng nhiễm sắc thể cặp nhiễm sắc thể giới tính XY người ký hiệu chữ số La Mã từ I đến VI hình Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính này, vùng tương đồng nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y gồm vùng sau đây? A I IV; II V B II IV; III V C I V; II VI D I IV; III VI Câu 102: Ở loài thực vật giao phấn Gen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với gen a quy định hoa trắng Quần thể sau đạt trạng thái cân di truyền: A 100% hoa trắng B 50% hoa đỏ : 50% hoa hồng C 100% hoa hồng D 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng Câu 103: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: (1) Một số loài tảo nước nở hoa sống mơi trường với lồi cá tơm (2) Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng (3) Loài cá ép sống bám loài cá lớn (4) Dây tơ hồng sống tán rừng (5) Trùng roi sống ruột mối Trong mối quan hệ trên, có mối quan hệ khơng gây hại cho lồi tham gia? A B C D Câu 104: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm phận xinap? A Khe xinap B Chuỳ xinap C Màng sau xinap D Màng trước xinap Câu 105: Cho biết gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, alen trội hoàn toàn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, cho thể có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn, thu đời gồm A kiểu gen kiểu hình B kiểu gen kiểu hình C kiểu gen kiểu hình D kiểu gen kiểu hình Câu 106: Ở lồi thực vật, xét gen có alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể thuộc lồi có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Sau hệ tự thụ phấn, F có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5% Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền quần thể hệ P A 0,7AA + 0,2Aa +0,1aa = B 0,6AA + 0,3Aa +0,1aa = C 0,3AA + 0,6Aa +0,1aa = D 0,1AA + 0,6Aa +0,3aa = Câu 107: Khi nói diễn sinh thái cạn, có phát biểu sau đúng? (1) Quá trình diễn nguyên sinh dẫn tới thay đổi cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng (2) Ở quần xã đỉnh cực, tổng sinh khối sinh vật sản xuất lớn sinh vật tiêu thụ (3) Kết trình diễn thứ sinh ln dẫn tới hình thành quần xã suy thoái (4) Trong diễn sinh thái, ngun nhân lồi ưu tự “ đào huyệt chơn mình” A B C D Câu 108: Lưới thức ăn quần xã sinh vật cạn mô tả sau: Các loài thức ăn sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏcây số loài động vật ăn rễ Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân sâu hại Chim sâu chim ăn hạt thức ăn chim ăn thịt cỡ lớn Động vật ăn rễ thức ăn rắn, thú ăn thịt chim ăn thịt cỡ lớn Phân tích lưới thức ăn cho thấy kết luận sau có kết luận đúng? Nếu số lượng động vật ăn rễ bị giảm mạnh cạnh tranh chim ăn thịt cỡ lớn rắn gay gắt so với cạnh tranh rắn thú ăn thịt Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng hoàn toàn 3 Chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn có tối đa mắt xích Chim ăn thịt cỡ lớn bậc dinh dưỡng cấp cấp A B C D Câu 109: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng bậc so với bậc dinh dưỡng bậc 2: Sinh vật sản xuất (2,1.10 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,2.10 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (0,5.102 calo) A 45,5% B 0,0052% C 0,57% D 0,92% Câu 110: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng hai cặp gen (A, a ; B, b) quy định Khi kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A B cho lông nâu; kiểu gen có loại alen trội (A B) khơng có alen trội cho lơng trắng Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBbDd, cho đời có số lơng nâu, chân cao chiếm tỉ lệ A 3,125% B 9,375% C 42,1875% D 28,125% Câu 111: Biết không xảy đột biến Mỗi gen quy định tính trạng gen phân li độc lập Theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời có tối đa loại kiểu hình? A B C D Câu 112: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu F 1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là: A 7,5% B 60,0% C 30,0% D 45,0% Câu 113: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp khơng có đột biến xảy Cho thân cao lai với thân thấp thu đời F1 có hai loại kiểu hình thân cao thân thấp Cho thân cao đời F1 tự thụ phấn, thu F2 có hai loại kiểu hình thân cao thân thấp Lấy thân cao đời F2, theo lí thuyết, xác suất để có chủng A 1/9 B 4/9 C 1/3 D 2/9 D d Câu 114: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbX e X E xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại d giao tử abX e tạo từ thể : A 5,0% B 7,5% C 10,0% D 2,5% Câu 115: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen qui định, alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến người đàn ông II-4 đến từ quần thể khác trạng thái cân di truyền có tần số alen gây bệnh 0,4 Có nhận xét đúng? (1) Bệnh alen lặn nằm NST thường quy định (2) Người gái số I-2 có kiểu gen đồng hợp (3) Có người phả hệ biết kiểu gen (4) Cặp vợ chồng III-7 III-8 sinh người số 10 không mang alen gây bệnh với tỉ lệ 47,2% A B C D Câu 116: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định Tính trạng hình dạng cặp gen quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai F2 có loại kiểu gen F2 có loại kiểu gen quy định hoa đỏ, tròn F2, có số cá thể có kiểu gen giống F1 chiếm tỉ lệ 50% F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% A B C D Câu 117: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen, có đồng thời hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, có loại alen trội A B cho hoa hồng, khơng có alen trội cho hoa trắng Cho hoa hồng chủng giao phấn với hoa đỏ (P), thu F1 gồm 50% hoa đỏ 50% hoa hồng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau phù hợp với tất thông tin trên? (1) AAbb × AaBb (3) AAbb × AaBB (5) aaBb × AaBB (2) aaBB × AaBb (4) AAbb × AABb (6) Aabb ×AABb Đáp án là: A (1), (2), (4) B (3), (4), (6) C (1), (2), (3), (5) D (2), (4), (5), (6) Câu 118: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa hai gen khơng alen (Aa Bb) quy định Tính trạng hình dạng cặp Dd quy định Các gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, diễn biến giảm phân hai giới giống Cho giao phấn (P) có kiểu hình hoa đỏ, tròn, thu F1 có tỷ lệ: 44,25% hoa đỏ, tròn : 12% hoa đỏ, bầu dục : 26,75% hoa hồng, tròn : 10,75% hoa hồng, bầu dục : 4% hoa trắng, tròn : 2,25% hoa trắng, bầu dục Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Các hệ P có kiểu gen giống (2) F1 có 30 kiểu gen khác (3) Hoán vị gen xảy hai giới với tần số 40% (4) Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ,quả tròn F1 xác suất thu chủng 2,25% A B C ` D Câu 119: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Cho hai (P) giao phấn với nhau, thu F1 gồm 448 cây, có 112 thân thấp, dài Biết khơng xảy đột biến Trong phép lai sau đây, có phép lai phù hợp với kết trên? I AaBb × Aabb II Aabb × Aabb III AaBb × AaBb IV aaBb × aaBb V aaBb × AaBB VI aabb × aaBb VII AaBb × aabb VIII Aabb × aabb A B C D Câu 120: Một loài động vật, biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDdEe × AabbDdee, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 36 loại kiểu gen (2) Ở F1, loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 (3) Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1/8 (4) Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 3/8 A B C D - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 D C C D B C B D A A D B B A B B C D A D A 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C C C C A D D B D B D A B A C A C TRƯỜNG THPT SỐ BẢO THẮNG ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ Họ tên ……………………………………………………………… Lớp……………………………………… Câu 1: Trong phát biểu trình phiên mã sinh vật, số phát biểu trình phiên mã sinh vật nhân thực là: (1) có mạch gen tham gia vào trình phiên mã (2) enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ – 3’ (3) mARN tổng hợp đến đâu trình dịch mã diễn đến (4) diễn theo nguyên tắc bổ sung (5) tổng hợp đoạn ARN ngắn, sau nối lại với hình thành ARN hồn chỉnh A B C D Câu 2: Ở cá chép, kiểu gen Aa quy định cá khơng có vẩy, kiểu gen aa quy định cá có vẩy, kiểu gen AA làm trứng không nở Cho cá chép không vẩy lai với , theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình đời A khơng vẩy: có vẩy B khơng vẩy: có vẩy C khơng vẩy: có vẩy D 100% không vẩy Câu 3: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái? A Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trìnhdinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm B Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vậtsản xuất trở lại môi trường C Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hồn sử dụng trở lại D Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải, có khoảng10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao Câu 4: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp kết Thành phần kiểu Thế hệ Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 Thế hệ F5 gen F1 AA 0,64 0,64 0,2 0,16 0,16 Aa 0,32 0,32 0,4 0,48 0,48 aa 0,04 0,04 0,4 0,36 0,36 Nhân tố gây nên thay đổi cấu trúc di truyền quần thể hệ F3 A yếu tố ngẫu nhiên B đột biến C giao phối ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên Câu 5: Theo Đacuyn, đối tượng chọn lọc tự nhiên A cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường B quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có phân hóa mức độ thành đạt sinh sản C cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có đặc điểm thích nghi với mơi trường D quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Câu 6: Màu sắc hoa loa kèn gen nằm tế bào chất qui định, hoa vàng trội so với hoa xanh Lấy hạt phấn hoa vàng thụ phấn cho hoa xanh F1 Cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình đời F2 là: A 100% hoa màu vàng B 100% hoa màu xanh C 75% hoa màu vàng: 25% hoa màu xanh D Trên có hoa vàng xanh Câu 7: Đơn vị hút nước rễ là: A Tế bào lơng hút B Tế bào biểu bì C Khơng bào D Tế bào rễ Câu 8: Loại đột biến sau làm tăng số loại alen gen vốn gen quần thể sinh vật? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Câu 9: Trật tự tiêu hóa thức ăn dày trâu A cỏ  sách  múi khế  tổ ong B sách  múi khế  tổ ong dạ cỏ C tổ ong sách  cỏ  múi khế D cỏ  tổ ong sách  múi khế Câu 10: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa quần thể A 0,24 B 0,48 C 0,36 D 0,16 Câu 11: Giấy clorua cơban ướt có màu hồng, khơ có màu xanh sáng Người ta ép giấy tẩm clorua côban vào mặt khoai lang Kết luận xác? A Miếng giấy tẩm clorua cơban mặt hồng B Tốc độ chuyển màu miếng giấy clorua côban mặt C Miếng chuyển màu miếng giấy clorua côban mặt phụ thuộc vào già hay non D Miếng giấy tẩm clorua côban mặt hồng A = Câu 12: Một gen sinh vật nhân sơ có 720 nuclêơtit loại guanin có tỉ lệ Theo lí G thuyết, gen có chiều dài là: A 6120 B 2040 C 5100 D 4080 Câu 13: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng A (1) (4) B (1) (2) C (1) (3) D (2) (4) Câu 14: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 Việt Nam, rau hoa mùa, cỏ chết ếch nhái biểu hiện: A biến động tuần trăng B biến động theo mùa C biến động nhiều năm D biến động khơng theo chu kì Câu 15: Cá xương lấy 80% lượng O2 nước qua mang dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch A song song, ngược chiều với dòng nước B xuyên ngang với dòng nước C song song, chiều với dòng nước D song song với dòng nước Câu 16: Cơ quan hơ hấp nhóm động vật trao đổi khí hiệu nhất? A Phổi da ếch nhái B Phổi bò sát C Da giun đất D Phổi chim Câu 17: Ở động vật có ống tiêu hóa A thức ăn tiêu hóa nội bào B thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào C thức ăn tiêu hóa ngoại bào D số thức ăn tiêu hóa nội bào, lại tiêu hóa ngoại bào Câu 18: Cho tập hợp cá thể sinh vật sau: (1) Cá trắm cỏ ao; (2) Cá rô phi đơn tính hồ; (3) Bèo mặt ao; (4) Các ven hồ; (5) Ốc bươu vàng ruộng lúa; (6) Chim lũy tre làng Có tập hợp sinh vật coi quần thể? A B C D Câu 19: Trong 64 ba mã di truyền, có ba khơng mã hố cho axit amin Các ba là: A UAG, UAA, UGA B UUG, UAA, UGA C UGU, UAA, UAG D UUG, UGA, UAG Câu 20: Trong q trình nhân đơi, enzim ADN pơlimeraza di chuyển mạch khuôn ADN: A Luôn theo chiều 3’→ 5’ B theo chiều 5’→ 3’ ngược chiều với chiều mạch khuôn C Luôn theo chiều 5’→ 3’ mạch 3’→ 5’ theo mạch D ngẫu nhiên tùy đoạn gen Câu 21: Trong loài vi sinh vật sau, loài vi sinh vật có khả cố định nitơ (1) Vi Khuẩn lam (2) Vi khuẩn nốt sần họ đậu (3) vi khuẩn nitrat hóa (4) vi khuẩn amon hóa (5) vi khuẩn phản nitrat hóa (6) vi khuẩn kị khí A 1,2 B 1,2,4,5 C 1,4,5, D 1,3,4 Câu 22: Bào quan thực chức quang hợp: A Lạp thể B Lục lạp C Grana D Diệp lục Câu 23: Phát biểu sau tăng trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu B Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu C Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong D Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong Câu 24: Cho chuỗi thức ăn sau: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,1.10 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (0,5.10 calo) Xác định hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc so với sinh vật tiêu thụ bậc A 0,57% B 0,92% C 0,0052% D 45,5% Câu 25: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Mọi biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hóa B Khi quần thể khác sống khu vực địa lí, cá thể chúng giao phối với sinh lai bất thụ xem dấu hiệu cách li sinh sản C Những quần thể loài sống cách li với mặt địa lí khơng có tác động nhân tố tiến hóa dẫn đến hình thành lồi D Các quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên điều kiện sống thay đổi Câu 26: Một xu hướng biến đổi trình diễn nguyên sinh cạn A sinh khối ngày giảm B độ đa dạng quần xã ngày cao, lưới thức ăn ngày phức tạp C tính ổn định quần xã ngày giảm D số lượng loài ngày giảm, lưới thức ăn ngày đơn giản Câu 27: Khi quan sát tiêu tế bào máu người bệnh, người ta phát thấy hình ảnh sau: Có phát biểu sau đúng? (1) Người bệnh mang kiểu gen dị hợp gen bệnh (2) Người bệnh mắc phải loại bệnh di truyền tế bào (3) Nếu người lấy người bị bệnh tương tự sinh người con, khả người không mắc bệnh 1/4 (4) Bằng cách quan sát tiêu nhiễm sắc thể người bệnh xác định nguyên nhân gây bệnh A B C D Câu 28: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M người hai alen gen quy định: Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Có phát biểu sau phả hệ trên? I Bệnh M alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định II Có thể có tối đa 12 người phả hệ có kiểu gen giống III Xác suất sinh thứ ba bị bệnh M cặp vợ chồng II7 - II8 1/4 IV Xác suất sinh đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III13 - III14 5/12 A B C D Câu 29: Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác (3) Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn loài F (4) Nếu loại bỏ loài B khỏi quần xã lồi D (5) Nếu số lượng cá thể lồi C giảm số lượng cá thể loài F giảm Phương án trả lời A (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai, (5) B (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) đúng, (5) sai C (1) sai, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai, (5) D (1) sai, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng, (5) Câu 30: Cho biết cặp tính trạng cặp gen qui định trội hồn tồn, hốn vị gen bố BD Bd × Aa mẹ với tần số 20% Tiến hành phép lai Aa thu F1 Lấy ngẫu nhiên hai cá bd bD thể F1, xác suất để thu cá thể có kiểu hình A-bbD- bao nhiêu? A 0,8425 B 0,04 C 0,1575 D 0,2654 Câu 31: Ở sinh vật lưỡng bội, trường hợp gen qui định tính trạng, tính trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBBDd x AabbDd cho đời có loại kiểu hình? A B C D Câu 32: Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng hai gen khơng alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho hoa màu đỏ, có mặt gen trội A cho hoa màu vàng, có mặt gen trội B cho hoa màu hồng thiếu hai gen trội cho hoa màu trắng Tính trạng chiều cao gen có alen quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa đỏ, thân thấp : hoa vàng, thân cao : hoa vàng, thân thấp : hoa hồng, thân cao : hoa trắng, thân cao Biết không xảy đột biến, có phát biểu sau phù hợp với kết trên? I Kiểu gen (P) Aa Bd bD II Cặp gen qui định chiều cao nằm cặp nhiễm sắc thể với hai cặp gen qui định màu sắc hoa III Các cặp gen qui định màu sắc hoa phân li độc lập với Tỉ lệ kiểu gen mang alen trội alen lặn F1 50% A B C D Câu 33: Một quần thể thực vật, xét gen có hai alen, alen A trội hồn toàn so với alen A Thế hệ F B Thế hệ F C Thế hệ xuất phát (P) quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Qua tự thụ phấn, theo lí thuyết hệ quần thể số cá thể có kiểu hình trội chiếm tỉ lệ 47,5%? A Thế hệ F D Thế hệ F Câu 34: Ở quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ có alen thuộc đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có alen thuộc nhiễm sắc thể thường Trong trường hợp không xảy đột biến, số loại kiểu gen tối đa hai gen tạo quần thể A 324 B 294 C 300 D 35 Câu 35: Cho biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy DE DE đột biến Thực phép lai ruồi giấm: ♀ AaBb x ♂ Aabb thu tỉ lệ kiểu hình de de trội tính trạng đời 26,25% Tính theo lí truyết, kết luận sau có kết luận khơng đúng? (1) Số loại KG tối đa thu đời 42, kiểu hình 16 (2) Kiểu hình lặn tất tính trạng 2,5% (3) Tần số hoán vị gen 30% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời 55% A B C D Câu 36: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định thân đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao đỏ giao phấn với thân cao, đỏ (P), thu F1 có kiểu hình thân cao đỏ chiếm tỉ lệ 54% Trong dự đoán sau đây, có dự đốn di truyền tính trạng trên? Biết diễn biến nhiễm sắc thể giới giống Không có đột biến phát sinh (1) Hai cặp gen phân li độc lập (2) Cả thể P dị hợp cặp gen, kiểu gen giống khác (3) Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng F1 chiếm 42% (4) Tỉ lệ kiểu gen chủng số thân cao, đỏ chiếm 2/27 A B C D Câu 37: Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Các thể đa bội khơng có khả sinh sản hữu tính B Thể lệch bội có hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp bội C Sử dụng cônsixin để ức chế q trình hình thành thoi phân bào gây đột biến đa bội thực vật D Sự không phân li nhiễm sắc thể nguyên phân tế bào xôma thể tạo thể ba Câu 38: Ở cà chua gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định vàng Khi chọn số cà chua tứ bội cho tự thụ phấn kết thu đời sau đồng kiểu hình Các chọn thí nghiệm có kiểu gen là: (1) AAAA (2) AAAa (3) AAaa (4) Aaaa (5) aaaa A 1, 2, B 1, 2, C 3, 4, D 1, 2, AB D d AB D X X với ruồi giấm có kiểu gen X Y thu F1 ab ab có kiểu gen đồng hợp lặn ba cặp gen chiếm tỉ lệ 4,375% Ở giao tử ABXd chiếm tỉ lệ A 0,15 B 0,25 C 0,175 D 0,075 Câu 40: Cho biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hồn tồn Xét phép lai: (1) AaBbdd × AaBBdd (2) AAbbDd × AaBBDd (3) Aabbdd × aaBbDD (4) aaBbdd × AaBbdd (5) aabbdd × AaBbDd (6) AaBbDd × AabbDD Có phép lai cho tỉ lệ kiểu hình : : : 1? A B C D Câu 39: Cho lai ruồi giấm có kiểu gen - - HẾT -Đáp án đề 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D A C B A A D C D D D D A D C A A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B B B B A B C D D C C B D B C B C A ĐỀ ÔN LUYÊN THI THPT QUỐC GIA SỐ Họ tên:………………………………………………………….Lớp …… Câu 1: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A trước phiên mã B sau dịch mã C phiên mã D dịch mã Câu 2: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều kiểu gen nhất? A AaBB × aabb B AABB × Aabb C AaBb × Aabb D AABb × AaBB Câu 3: Lồi đóng vai trò quan trọng quần xã có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh chúng Đây là: A loài đặc trưng B loài ngẫu nhiên C loài thứ yếu D loài ưu Câu 4: Ba ba mã kết thúc trình dịch mã mARN? A 3’GAU5’; 3’AGU5’; 3’AAU5’ B 5’AAU3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’ C 5’UAG3, 5’AGU3, 5’UAA3’ D 3’UAG5’; 3’UGA5’; 3’UAA5’ Câu 5: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, bò sát cổ ngự trị đại: A Trung sinh B Nguyên sinh C Tân sinh D Cổ sinh Câu 6: Nước vận chuyển từ rễ thân nhờ A tế bào kèm B mạch gỗ C mạch rây D ống rây Câu 7: Hiện tượng đẻ trứng gặp A Gà B Hổ C Hươu D Bò Câu 8: Người tinh tinh khác nhau, thành phần axit amin chuỗi homôglôbin nhau, loại chứng: A sinh học phân tử B tế bào học C phôi sinh học D giải phẫu so sánh Câu 9: Mọt alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể tác động A Chọn lọc tự nhiên B giao phối không ngẫu nhiên C giao phối ngẫu nhiên D yếu tố ngẫu nhiên Câu 10: Hơ hấp lồi sau đạt hiệu cao nhất? A lưỡng cư B chim C thú D cá Câu 11: Động vật sau vừa hô hấp qua da vừa hô hấp qua phổi? A Chim, thú B Tôm, cua C Ếch, nhái D Giun, bò sát A B O A B O Câu 12: Ở người, nhóm máu ABO gen alen I , I , I quy định ( I = I > I ) Những người có nhóm máu A có kiểu gen là: A IAIB B IAIO C IAIA IAIO D IAIA Câu 13: Cho loại ARN (cột 1) chức tương ứng (cột 2): Cột 1 tARN Cột (a) Vận chuyển axit amin đến ribôxôm để dịch mã mARN rARN (b) Làm khuôn để tổng hợp prôtêin (c) Tham gia cấu tạo nên ribôxôm Tổ hợp ghép đôi là: A 1- c; - a; - b B - b; - c; 3- a C - a; - c; - b D -a; 2- b; -c Câu 14: Dạ dày trâu bò có ngăn chức ngăn theo bảng sau: Các ngăn Chức dày Dạ cỏ a) Giúp tái hấp thụ nước Dạ tổ ong b) Nơi dự trữ làm mềm lên mem thức ăn, có nhiều vi sinh vật tiêu hóa Dạ sách xenlulozo chất dinh dưỡng khác Dạ múi khế c) Tiết pepsin, HCl tiêu hóa prơtêin có cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống Tổ hợp ghép đôi là: A 1- b; -d; -a; 4- c B 1-d; 2-a; 3-c; 4-b C 1-a; 2-b; 3-c; 4-d D 1-c; 2-b; 3-c; 4-d Câu 15: Có tượng cạnh tranh loài? I Đánh dấu lãnh thổ II Các đực tranh giành III Tỉa thưa IV Liền rễ IV Phân tầng rừng V Khống chế sinh học A B C D Câu 16: Khi nói dinh dưỡng khống nitơ thực vật, có phát biểu sau đúng? I Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yêu tham gia cấu tạo nên chất sống điều tiết hoạt động sống thể thực vật II Nitơ thành phần prôtêin, axit nuclêic III Magiê thành phân diệp lục, hoạt hóa enzim IV Các muối khống đất tồn dạng khơng tan hòa tan (dạng icon) V Bón phân nhiều sinh trưởng phát triển tốt cho suất cao A.5 B C D Câu 17: Nhân tố sau góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Cách li địa lí C Giao phối D Đột biến Câu 18: Đồ thị sau mô tả tăng trưởng quần thể sinh vật theo thời gian Thời điểm đánh dấu đồ thị thể tỉ lệ sinh tỉ lệ tử vong là: A Thời điểm (D) B Thời điểm (C) C Thời điểm (A) D Thời điểm (B) Câu 19: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình, có phát biểu sau đúng? I Khả phản ứng thể trước môi trường ngoại cảnh định II Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường III Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen IV Kiểu hình thể khơng phụ thuộc vào kiểu gen mà phụ thuộc vào điều kiện môi trường A B C D Câu 20: Một người có huyết áp 125/80 Con số 125 (1) số 80 (2) A (1) huyết áp tâm thất trái, (2) huyết áp tâm thất phải B (1) huyết áp động mạch, (2) huyết áp tĩnh mạch C (1) huyết áp kì co tim, (2) huyết áp kì dãn tim D (1) huyết áp vòng tuần hồn lớn; (2) huyết áp vòng tuần hồn phổi Câu 21: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau sai? I Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, có liên quan đến cặp nuclêơtit xảy phân tử ADN II Thể đột biến cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình III Đột biến gen biến đổi vật chất di truyền xảy cấp độ phân tử cấp độ tế bào IV Kết đột biến gen tạo locut gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa, A B C D Câu 22: Ở người, alen A quy định màu mắt bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định gây bệnh mù màu đỏ - lục, nằm đoạn không tương đồng NST X Trong gia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh người trai thứ có mắt nhìn màu bình thường, người trai thứ hai bị mù màu Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc NST, trình giảm phân mẹ bình thường Kiểu gen hai người trai là: A XAXAY, XaY B XAXaY, XaY C XAXAY, XaXaY D XaY, XAY Câu 23: Một quần thể gia súc trạng thái cân di truyền có 84% số cá thể lơng vàng, cá thể lại có lơng đen Biết alen A quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen NST thường Tần số alen A alen a quần thể là: A 0,4 0,6 B 0,6 0,4 C 0,7 0,3 D 0,3 0,7 Câu 24: Thể truyền thường sử dụng kỹ thuật cấy gen là: A vi khuẩn E.coli B động vật nguyên sinh C plasmit thể thực khuẩn D nấm đơn bào Câu 25: Cho kiểu phân bố cá thể sau: I Theo nhóm II Theo chiều thẳng đứng III Theo chiều ngang IV Đồng V Ngẫu nhiên Trong quần xã có kiểu phân bố: A II, III V B I II C I, IV V D II III Câu 26: Một gen có chiều dài 2550AO có A = 20% tổng số nuclêôtit gen Sau đột biến, số liên kết hiđrô gen 1951 chiều dài gen không thay đổi Đột biến thuộc dạng A Thay cặp A - T cặp G - X B Thay cặp G - X cặp A - T C Thêm cặp G - X D thêm cặp A - T Câu 27: Khi nói ứng dụng sinh sản vơ tính động vật, có phát biểu sau đúng? I Ứng dụng việc nuôi mô sống để chữa cho bệnh nhân bị bỏng da, ghép quan nội tạng II Tách mô từ thể động vật ni mơi trường có đủ chất dinh dưỡng, vơ trùng nhiệt độ thích hợp giúp mô tồn phát triển III Chưa tạo thể từ nuôi mô sống động vật có tổ chức cao IV Ứng dụng sinh sản vơ tính động vật gồm: ni mơ sống nhân vơ tính A B C D Câu 28: Quần xã rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng quần xã (X) , lồi thường có ổ sinh thái (Y) Vậy (X) (Y) là: A thấp, rộng B cao, hẹp C thấp, hẹp D cao, rộng Câu 29: Có nhân tố sau vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể? I Đột biến II Giao phối không ngẫu nhiên III Chọn lọc tự nhiên IV Các yếu tố ngẫu nhiên A B C D Câu 30: Cho hai có hai cặp gen dị hợp tử giao phấn với thu đời có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 Biết gen quy định tính trạng, tính trội trội hồn tồn Có nhận định sau đúng? I Bố mẹ có kiểu gen giống khác II Hoán vị gen xảy giới III Các gen liên kết hồn tồn IV Đời có tối đa loại kiểu gen V Đời có tối thiểu loại kiểu gen A B C D Câu 31: Giả sử chuỗi thức ăn hệ sinh thái vùng biển khơi mơ tả sau: Có phát biểu sau chuỗi thức ăn trên? I Chuỗi thức ăn có bậc dinh dưỡng II Chi có động vật phù du cá trích sinh vật tiêu thụ III Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp IV Mối quan hệ cá ngừ cá trích quan hệ sinh vật ăn thịt mồi V Sự tăng, giảm kích thước quần thể cá trích có ảnh hưởng đến kích thước quần thể cá ngừ A B C D Câu 32: Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ Fi có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P chưa cân di truyền II Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử chiếm 10% III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm 87,5% IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256 A B C 3.D Câu 33: Một gen sinh vật nhân sơ có tổng số 3200 nuclêơtit, số nuclêơtit loại A gen chiếm 24% Trên mạch đơn thứ gen có A = 15% G = 26% Theo lí thuyết, có nhận định sau đúng? I Tỉ lệ A/G = 12/13 II.Tỉ lệ T1/G1 = 33/26 III Tỉ lệG2 / T2 = 26/15 IV Khi gen tự nhân đôi lần, môi trường cung cấp 2304 nuclêôtit loại ađênin A B C 4.D Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt màu trắng Phép lai (P): AB/ab X DXd x AB/ab XDY thu F1 Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 1,25% Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A B 20cM III F1 có 52,5% số ruồi mang kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ IV F1 có 10% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D Câu 35: Cho thông tin bảng Bậc dinh dưỡng Cấp Cấp Cấp Cấp Năng suất sinh học 2,2×108 calo 1,1×108 calo 1,25×103 calo 0,5×102 calo Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp A 2% 2,5% B 0,5% 5% C 0,5% 0,4% D 0,5% 4% Câu 36: Ở loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb tương tác theo kiểu bổ sung Khi có A B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng, gen D quy định to trội hoàn toàn so với alen d quy định nhỏ, gen phân li độc lập với Cho hoa đỏ, nhỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình, kiểu hình hoa đỏ, nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25% Cho P giao phấn với khác thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phép lai phù hợp với kết trên? A B C D Câu 37: Một bệnh di truyền (M) người alen gen có alen trội lặn hoàn toàn quy định Gen liên kết với gen mã hóa nhóm máu ABO (I A = IB > IO) Khoảng cách gen quy định bệnh (M) với gen quy định nhóm máu 20 cM - Gia đình 1: cha (1) máu A không bị bênh, mẹ (2) máu B bị bệnh, sinh trai (5) máu O bị bệnh trai (6) máu A khơng bị bệnh - Gia đình 2: cha (3) máu O không bị bệnh, mẹ (4) máu AB không bị bệnh, sinh gái (7) máu A bị bệnh trai máu B không bị bệnh - Con trai (6) kết hôn với gái (7) Biết khơng có đột biến xảy Có kết luận sau sai? I Bệnh M có xác suất biểu nam nhiều nữ II Người trai (8) mang kiểu gen tính trạng III Có người phả hệ biết đầy đủ gen tính trạng khơng xác định xác kiểu gen IV Xác suất cặp vợ chồng II6 - II7 sinh trai khơng bị bệnh M có máu O 5% A B C D Câu 38: Ở lồi động vật, có vú, cho lai cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, đời Fi thu 100% lông Cho Fi ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 37,5% đực lông hung: 18,75% lông hung: 12,5% đực lông trắng: 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F2 cho giao phối thu F3 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F có nhận định sau sai? I Tỉ lệ lông thu 7/9 II Tỉ lệ lông chủng 1/18 III Tỉ lệ đực lông 3/9 IV Tỉ lệ đực lông trắng mang alen lặn 1/18 A B C D Câu 39: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♂ Aa × ♀ Aa Giả sử trình giảm phân thể đực có 10% số tế bào xảy tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa khơng phân li giảm phân I, có 20% số tế bào khác xảy tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân II, kiện khác diễn bình thường; thể giảm phân bình thường Sự kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo nên hợp tử F Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cơ thể đực không tạo giao tử bình thường (A,a) II Cơ thể đực tạo giao tử AA chiếm tỉ lệ 5%, giao tử Aa chiếm tỉ lệ 5% III Hợp tử bình thường có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 35% IV Hợp tử lệch bội dạng thể nhiễm chiếm tỉ lệ 15%; thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ 15% A B C D Câu 40: Ở loài cá, tiến hành phép lai cá vảy đỏ, to chủng với cá vảy trắng, nhỏ F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to Cho F lai phân tích thu Fb sau: - Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to - Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ Biết loài thể dị giao, đực thể đồng giao Nếu chọn cá vảy trắng, nhỏ Fb đem tạp giao tỉ lệ cá có kiểu hình vảy trắng, nhỏ không chứa alen trội A 1/18 B 1/12 C 1/6 D 1/9 BẢNG ĐÁP ÁN Câu C Câu 11 C Câu 21 A Câu 31 D Câu C Câu 12 C Câu 22 B Câu 32 D Câu D Câu 13 D Câu 23 B Câu 33 C Câu A Câu 14 A Câu 24 C Câu 34 C Câu A Câu 15 D Câu 25 D Câu 35 D Câu B Câu 16 D Câu 26 A Câu 36 C Câu A Câu 17 B Câu 27 B Câu 37 C Câu A Câu 18 A Câu 28 B Câu 38 A Câu D Câu 19 A Câu 29 B Câu 39 B Câu 101010 B Câu 20 C Câu 30 D Câu 40 B LUYỆN ĐỀ SỐ Câu 1: Trong 64 ba mã di truyền, có ba khơng mã hố cho axit amin là: A UGU, UAA, UAG B UUG, UGA, UAG C UAG, UAA, UGA D UUG, UAA, UGA Câu 2: Trong cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh phân tử prôtêin histon gọi A sợi B nuclêôxôm C crômatit D sợi nhiễm sắc Câu 3: Theo quan niệm Menden, tính trạng thể do: A Một cặp nhân tố di truyền quy định B Một nhân tố di truyền quy định C Hai nhân tố di truyền khác loại quy định D Hai cặp nhân tố di truyền quy định Câu 4: Các gen di truyền liên kết khi: A Các cặp gen quy định tính trạng nằm cặp NST tương đồng B Các cặp gen quy định tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác C Tính trạng trội phải trội hồn tồn D Các NST có tượng trao đổi đoạn cho trình giảm phân Câu 5: Sự hút khoáng thụ động tế bào phụ thuộc vào: A Hoạt động trao đổi chất B Chênh lệch nồng độ ion C Cung cấp lượng D Hoạt động thẩm thấu Câu 6: Cho thành tựu sau: ( 1) Tạo giống lúa gạo vàng có khả tổng hợp tiền chất tạo vitamin A hạt (2) Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen ( 3)Tạo giống cừu sản sinh protein huyết người sữa ( 4)Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt ( ) Tạo giống trồng song nhị bội hữu thụ Có thành tựu ứng dụng công nghệ gen? A B C.4 D Câu 7: Sự thoát nước qua có ý nghĩa cây? A Làm cho khơng khí ẩm dịu mát llà ngày nắng nóng B Làm cho dịu mát khơng bị đốt cháy ánh mặt trời C Tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên D Làm cho dịu mát không bị đốt cháy ánh mặt trời tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên Câu 8: Hô hấp là: A Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để khử chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO bên B Tập hợp q trình, thể lấy CO từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải O bên ngồi C Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào tích luỹ lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO bên D Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO bên Câu 9: Loài người xuất vào đại sau ? A Đại Tân sinh (kỉ thứ 4) B Đại cổ sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh (kỉ thứ 3) Câu 10: Nhóm cá thể quần thể? A Cây cỏ ven bờ B Đàn cá rô ao C Cá chép cá vàng bể cá cảnh D Cây vườn Câu 11: Ý ưu điểm tuần hồn kín so với tuần hồn hở? A Tim hoạt động tiêu tốn lượng B Máu chảy động mạch với áp lực cao trung bình C Máu đến quan nhanh nên dáp ứng nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất D Tốc độ máu chảy nhanh, máu xa Câu 12: Sự sinh trưởng non điều kiện chiếu sáng khác dẫn tới A Cây mọc cong phía ánh sáng, màu xanh nhạt B Cây mọc vống lên , màu vàng úa C Cây mọc thẳng đều, màu xanh lục D Cây non điều kiện chiếu sáng khác sinh trưởng khơng giống Câu 13: Tuổi năm tính theo: A chiều cao B đường kính thân C số D đường kính tán Câu 14: Nguyên tắc bổ sung thể cấu trúc của: ADN dạng xoắn kép ADN dạng xoắn đơn Cấu trúc ARN vận chuyển Trong cấu trúc prôtêin Câu trả lời A 1, B 2, C 1, D 1, Câu 15: Loại mô phân sinh khơng có lúa là: A Mơ phân sinh bên B Mô phân sinh đỉnh thân C Mơ phân sinh đỉnh rễ D Mơ phân sinh lóng Câu 16: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập Phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu gen đời : : : : : 1? A AaBb x AaBb B AaBb x Aabb C Aabb x aaBb D Aabb x AAbb Câu 17: Nồng độ Ca2+ 0,3% , đất 0,1% Cây nhận Ca2+ cách nào? A Hấp thụ thụ động B Hấp thụ chủ động C Khuyếch tán D Thẩm thấu Câu 18: Cho biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 20% Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân thể có kiểu gen Ab là: aB A AB= ab= 30% Ab= aB= 20% C AB= ab= 40% Ab= aB= 10% B AB= ab= 20% Ab= aB= 30% D AB= ab= 10% Ab= aB= 40% Câu 19: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền 0,7AA + 0,2Aa + 0,1 aa = Tần số alen a sau hệ ngẫu phối là: A 0,225 B 0,2 C 0,18 D 0,09 Câu 20: Đặc điểm ưu sinh sản sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính động vật? A Có khả thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi B Là hình thức sinh sản phổ biến C Tạo nhiều biến dị tổ hợplàm nguyên liệu cho tiến hóa chọn giống D Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 21: Đối với q trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên khơng có vai trò sau ? A Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể B Định hướng q trình tiến hóa C Làm phong phú vốn gen quần thể D Tác động hình thành quần thể có nhiều cá thể mang kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi Câu 22: Một bạn học sinh lỡ tay chạm vào gai nhọn có phản ứng rụt tay lại Em theo thứ tự: tác nhân kích thích  Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận phân tích tổng hợp thơng tin  Bộ phận thực phản ứng tượng trên: A Gai  Thụ quan đau tay  Tủy sống  Cơ tay B Gai  tủy sống  Cơ tay  Thụ quan đau tay C Gai  Cơ tay  Thụ quan đau tau  Tủy sống D Gai  Thụ quan đau tay  Cơ tay  Tủy sống Câu 23: Một quần xã có sinh vật sau: (1) Tảo lục đơn bào (2) Cá rô (3) Bèo hoa dâu (4) Tôm (5) Bèo Nhật Bản (6) Cá mè trắng (7) Rau muống (8) Cá trắm cỏ Trong sinh vật trên, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp là: A (3), (4), (7), (8) B (1), (2), (6), (8) C (2), (4), (5), (6) D (1), (3), (5), (7) Câu 24: Cho thông tin đột biến sau (1) Xảy cấp độ phân tử (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể Các thông tin nói đột biến gen là: A B C D Câu 25: Giả sử trình giảm phân giới cái, số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Giảm phân giới đực diễn bình thường phép lai: ♂AaBB x ♀ aaBb sinh thể ba có kiểu gen là: A AaBBb aaBBb B AaBBB aaBBB C AAaBBb AaaBBb D AaaBBB aaaBBB Câu 26: Một loài dây leo họ Thiên lí sống bám thân gỗ Một phần thân dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống Lồi dây leo thu nhận chất dinh dưỡng thức ăn kiến đem dự trữ tổ Kiến sống gỗ góp phần diệt chết loài sâu đục thân Mối quan hệ sinh thái dây leo kiến, dây leo thân gỗ, kiến thân gỗ A cộng sinh, hội sinh, hợp tác B vật ăn thịt – mồi, hợp tác, hội sinh C cộng sinh, kí sinh vật chủ, hợp tác D ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác Câu 27: Giả sử lưới thức ăn sau gồm loài sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao Có phát biểu sau đúng? I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Có lồi tham gia vào tất chuỗi thức ăn III Lồi D thuộc bậc dinh dưỡng cấp cấp IV Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn loài G A B C D Câu 28: Về chất , pha sáng q trình quang hợp A pha ơxihóa nước để sử dụng H+ e cho việc hình thành ATP NADPH , đồng thời giải phóng O2 vào khí B pha khử nước để sử dụng H+ e cho việc hình thành ATP NADPH , đồng thời giải phóng O2 vào khí C pha ơxihóa nước để sử dụng H+, CO2 e cho việc hình thành ATP NADPH , đồng thời giải phóng O2 vào khí D pha ơxihóa nước để sử dụng H + e cho việc hình thành ADP NADPH , đồng thời giải phóng O2 vào khí Câu 29: Ở quần thể lưỡng bội, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Khi quần thể trạng thái cân di truyền có số thân thấp chiếm tỉ lệ 4% Cho tồn thân cao quần thể giao phấn ngẫu nhiên với Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời là: A 24 thân cao : thân thấp B 15 thân cao : thân thấp C 35 thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 30: Ở người, bệnh mù màu đỏ - lục gen lặn m nằm NST giới tính X qui định, alen trội tương ứng M qui định phân biệt màu rõ, NST Y không mang gen tương ứng Trong gia đình, bố mẹ phân biệt màu rõ sinh cô gái mang gen dị hợp bệnh này, kiểu gen bố mẹ A XMXM x XMY B XMXm x XmY C XMXM x XmY D XMXm x XMY Câu 31: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau: Thế hệ Kiểu gen BB Kiểu gen Bb Kiểu gen bb F1 0,36 0,48 0,16 F2 0,408 0,384 0,208 F3 0,4464 0,3072 0,2464 Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa: A yếu tố ngẫu nhiên B đột biến gen C chọn lọc tự nhiên D giao phối không ngẫu nhiên Câu 32: Cho chuỗi thức ăn: Chuỗi thức ăn thứ nhất: Tảo lam → Trùng cỏ → Cá diếc → Chim bói cá Chuỗi thức ăn thứ hai: Lá khô → Giun đất → Ếch đồng → Rắn hổ mang Một số nhận định chuỗi thức ăn trên: (1) Đây chuỗi thức ăn thuộc loại (2) Hai chuỗi thức ăn vật chất vào chuỗi thức ăn nhờ sinh vật sản xuất (3) Cá diếc sinh vật tiêu thụ bậc Số nhận định là: A B C D Câu 33: Nếu chu kì tim ln giữ ổn định 0,8s người có tuổi đời 40 tuổi tim làm việc thời gian? A năm B 10 năm C 20 năm D 40 năm Câu 34: Phân tử ADN vùng nhân E.Coli có tổng số 3450 liên kết hidro Trên mạch có số lượng nu loại G loại X số X gấp lần nu loại A mạch Số lượng nu loại A mạch gấp lần số lượng A mạch Xác định phương án trả lời sai: A mạch có số lượng loại nu T= 575; A=115; G= 345; X= 345 B phân tử ADN nhân đôi lần lấy từ môi trường 8280 nu C số lượng liên kết hóa trị nu phân tử ADN 2758 D phân tử ADN có A = T = G = X = 690 Câu 35 Ở lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết, đột biến số lượng NST kí hiệu từ đến Bộ NST thể đột biến sau: (1) Có 22 NST (2) Có NST; (3) Có 25 NST (4) Có 11 NST; (5) Có 12 NST Trong thể đột biến nói trên, đột biến thuộc loại lệch bội NST? A B C D Câu 36: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng F1 gồm 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn đời F2 có tỉ lệ 56,25% thân cao, hoa đỏ: 18,75% thân cao, hoa trắng: 18,75% thân thấp, hoa đỏ: 6,25% thân thấp, hoa trắng Ở F2, lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, xác suất để thu chủng là: A.32/81 B 64/243 C 1/9 D 64/729 Câu 37: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: AB D d AB D X X x X Y thu F1 ab ab Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A gen B 20 cM III F1có 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ IV F1 có 25% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D Câu 38: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt gen gồm hai alen quy định Cho đực mắt trắng giao phối với mắt đỏ (P), thu F gồm toàn ruồi mắt đỏ Cho F giao phối tự với thu F2 có tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ: mắt trắng, ruồi giấm mắt trắng tồn đực Theo lí truyết, tổng số ruồi giấm thu F2, ruồi có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ A 25% B 75% C 50% D 100% Câu 39: Khi lai thứ lúa thân cao, hạt gạo với thứ lúa thân thấp hạt gạo đục, F1 toàn thân cao hạt đục Cho F1 tự tụ phấn F2 gồm 15600 với kiểu hình, 3744 thân cao, hạt Biết cặp tính trạng cặp gen qui định diễn biến nhiễm sắc thể giảm phân tế bào tinh trùng tế bào sinh hạt phấn giống Tần số hoán vị gen A 20% B 18% C 24% D 12% Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng III.15 III.16 sinh không mang gen gây bệnh là: A 1/3 B 7/15 C 7/18 D 31/36 - HẾT ĐÁP ÁN 1C 11A 21C 31D 2B 12D 22A 32D 3A 13C 23D 33C 4A 14D 24A 34A 5B 15A 25A 35D 6A 16B 26A 36B 7D 17B 27C 37D 8D 18D 28A 38C 9A 19B 29C 39A 10B 20D 30D 40B ... chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch A song song, ngược chiều với dòng nước B xuyên ngang với dòng nước C song song, chiều với dòng nước D song song với dòng nước Câu 16: Cơ quan hơ hấp nhóm... Trật tự tiêu hóa thức ăn dày trâu A cỏ  sách  múi khế  tổ ong B sách  múi khế  tổ ong dạ cỏ C tổ ong sách  cỏ  múi khế D cỏ  tổ ong sách  múi khế Câu 10: Một quần thể thực vật trạng thái... tính trạng, trội lặn hồn tồn, q trình giảm phân không xảy DE DE đột biến Thực phép lai ruồi giấm: ♀ AaBb x ♂ Aabb thu tỉ lệ kiểu hình de de trội tính trạng đời 26,25% Tính theo lí truyết, kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: de on luyen5 de , de on luyen5 de

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay