De khao sat chat luong

6 52 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:17

SỞ GIÁO DỤC QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG NĂM HỌC 2017-2018 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 50phút; (40 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh: ………………………………………………………… SBD: ……………………… Phòng thi:…………………… Mã đề thi 401 Câu 1: Qui trình cơng nghệ gen gồm bước A tạo ADN tái tổ hợp→nuôi cấy ADN tái tổ hợp→đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận B tạo ADN tái tổ hợp→phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp→đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận C tạo ADN tái tổ hợp→đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận→phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp D tạo ADN tái tổ hợp→đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận→nuôi cấy ADN tái tổ hợp Câu 2: Cho thơng tin sau, có thơng tin cho giải pháp để phát triển bền vững? I Giảm đến mức thấp nhật cạn kiệt tài nguyên cách sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên không tái sinh; khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên tái sinh II Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ phục vụ cho phát triển kinh tế III Bảo tồn đa dạng sinh học IV Bảo vệ môi trường đất, nước khơng khí V Kiểm sốt gia tăng dân số, nâng cao chất lượng sống A B C D Câu 3: Thoát nước thực chủ yếu qua A khí khổng B rễ C vết nứt thân D tầng cutin Câu 4: Quan sát hình ảnh Có thể kết luận ổ sinh thái nơi loài chim? A Khác ổ sinh thái nơi B Cùng nơi ở, khác ổ sinh thái C Có ổ sinh thái nơi D Cùng ổ sinh thái, khác nơi Câu 5: Sự phân bố theo nhóm cá thể quần thể có ý nghĩa gì? A Giảm nhẹ cạnh tranh cá thể quần thể B Tăng khả khai thác nguồn sống tiềm tàng môi trường C Gia tăng cạnh tranh cá thể quần thể D Các cá thể hỗ trợ chống lại yếu tố bất lợi môi trường Câu 6: Phát sinh nhóm linh trưởng; phân hóa chim, thú, trùng đặc điểm sống thuộc kỉ A Jura B than đá C đệ tứ D đệ tam Câu 7: Một vườn ngơ có 300 kiểu gen BB; 500 kiểu gen Bb; 200 kiểu gen bb Tần số alen gen quần thể: A B= 0,6; b= 0,4 B B= 0,8; b= 0,2 C B= 0,55; b= 0,45 D B= 0,3; b= 0,7 Câu 8: Hiện tượng kiểu gen thay đổi kiểu hình trước điều kiện môi trường khác gọi A thường biến B đột biến C mức phản ứng D giới hạn sinh thái Câu 9: Ở cà chua, gen A nằm NST thường qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với a qui định màu vàng Thế hệ xuất phát cho lai hai cà chua tứ bội màu đỏ với F tỉ lệ 11 màu đỏ: màu vàng Biết giảm phân bình thường, khơng phát sinh đột biến Kiểu gen P Trang 1/6 - Mã đề thi 401 A AAaa x AAaa B AAAa x AAAa C AAAa x Aaaa D AAaa x Aaaa Câu 10: Q trình đồng hóa nitơ khí nhờ A số loại vi khuẩn cộng sinh B số loại vi khuẩn tự vi khuẩn cộng sinh C số loại vi khuẩn tự D số loại vi khuẩn tự nấm Câu 11: Kí hiệu: gen bình thường (A); gen tiền đột biến (A’); gen đột biến (a) Gen (A’) qua nhân đôi tạo nên: A hai gen (a) B hai gen (A’) C gen (A), gen (a) D gen (A’), gen (a) Câu 12: Các chữ biểu thị gen NST trước sau xảy đột biến sơ đồ Đột biến thuộc dạng đột biến NST? A Chuyển đoạn tương hỗ B Đảo đoạn C Mất đoạn D Chuyển đoạn không tương hỗ Câu 13: Độ lớn bốn bậc dinh dưỡng A, B, C, D chuỗi thức ăn biểu thị tháp sinh thái Chuỗi thức ăn nói A mướp  bọ xít  nhện  tò vò B cỏ  thỏ  cáo  sư tử C tảo  tơm  cá trích  cá thu D cỏ  gà rừng  cáo  hổ Câu 14: Trong hệ sinh thái, sinh khối lớn thuộc A động vật ăn thịt B sinh vật tiêu thụ C sinh vật sản xuất D sinh vật phân giải Câu 15: Sự trao đổi O2 CO2 giun đất thực qua A hệ thống ống khí B mang C phổi D bề mặt thể Câu 16: Huyết áp hệ mạch người, động vật giảm dần theo trình tự: A động mạch tĩnh mạch mao mạch B mao mạch động mạch tĩnh mạch C động mạch mao mạch tĩnh mạch D mao mạch tĩnh mạch động mạch Câu 17: Trong chuổi thức ăn, lượng bậc dinh dưỡng bị tiêu hao phần lớn A trình tiết chất thải B hoạt động hơ hấp C q trình quang hợp D trình sinh tổng hợp chất Câu 18: Vi sinh vật giúp tiêu hóa xenlulơ thức ăn bò có nguồn gốc từ A tổ ong B cỏ C sách D múi khế Câu 19: Khi nói điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, phát biểu sau sai A Lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm thay đổi cấu hình vơ hiệu hóa prơtêin ức chế B Khi mơi trường khơng có lactơzơ, prơtêin ức chế liên kết với vùng vận hành để ngăn cản phiên mã C Thứ tự thành phần opêron Lac gồm: vùng khởi động-vùng vận hành-nhóm gen cấu trúc D Gen điều hòa tổng hợp prơtêin ức chế, prơtêin liên kết với vùng khởi động để kích hoạt phiên mã Câu 20: Đột biến gen có vai trò tiến hóa? A Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định B Làm phát sinh biến dị di truyền, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hóa C Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi D Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiển gen quần thể Trang 2/6 - Mã đề thi 401 Câu 21: Ở đậu hà lan, hình dạng hạt gen có alen nằm NST thường qui định tính trạng hạt trơn trội hoàn toàn so với hạt nhăn Thế hệ (P) cho giao phấn hai đậu hạt trơn với thu F1 đồng loạt hạt trơn Trong kết luận sau, có kết luận đúng? I Hai (P) chủng II Khi cho cá thể F1 giao phấn với F2 thu kiểu hình hạt nhăn III Để xác định kiểu gen phép lai (P), cho cá thể F1 lai phân tích cho tự thụ IV Xác suất để cá thể F1 có kiểu gen dị hợp 25% A B C D Câu 22: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen nằm lục lạp quy định Lấy hạt phấn hoa đỏ thụ phấn cho hoa trắng (P) thu F1 Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Theo lí thuyết, kiểu hình F2 gồm A 100% hoa đỏ B 75% hoa đỏ 25% hoa trắng C 100% hoa trắng D 50% hoa đỏ 50% hoa trắng Câu 23: Gen A tế bào nhân sơ có chiều dài 5100A0 có tỉ lệ loại nuclêơtit mạch bổ sung A:T:X:G 1:2:3:4 Gen A bị đột biến điểm biến thành gen a, gen a có 4049 liên kết hiđrơ Trong kết luận sau, có kết luận đúng? I Đột biến thuộc dạng thay cặp A-T thành cặp G-X II Chuổi pơlipeptit gen A mã hóa có 499 axitamin III Khi cặp gen Aa đồng thời nhân đơi lần mơi trường nội bào cần cung cấp 7208 Ađênin IV Khi gen A phiên mã lần mơi trường nội bào cần cung cấp 1800 Xytôzin A B C D Câu 24: Hình minh họa chế di truyền sinh vật nhân sơ (1) (2) kí hiệu trình chế Phát biểu sau đúng? A (1) (2) diễn nhân tế bào B Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào C Thông qua chế mà thông tin di truyền gen biểu thành tính trạng D (1) (2) tuân theo nguyên tắc bổ sung bán bảo toàn Câu 25: Dưới sơ đồ tóm tắt q trình quang hợp thực vật (1) (2) hai pha quang hợp Có thích sau đúng? I (1): thực tilacôit; (2): thực strôma II (a): H2O ; (b): O2 ; (c): CO2 ; (d): chất hữu III (1): diễn có ánh sáng; (2): diễn khơng có ánh sáng IV (g): ADP; (h): NADPH A B C D Câu 26: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ kết sau: Thành phần kiểu gen Thế hệ F1 0,64 AA 0,32 Aa 0,04 aa Thế hệ F2 0,64 0,32 0,04 Thế hệ F3 0,2 0,4 0,4 Thế hệ F4 0,16 0,48 0,36 Thế hệ F5 0,16 0,48 0,36 Trang 3/6 - Mã đề thi 401 Nhân tố gây nên thay đổi cấu trúc di truyền quần thể hệ F3 A giao phối ngẫu nhiên B giao phối không ngẫu nhiên C đột biến D yếu tố ngẫu nhiên Câu 27: Khi nói đặc điểm hoạt động hệ tuần hoàn động vật, có phát biểu sau đúng? I Ở cá, sau trao đổi khí mao mạch mang, máu trực động mạch lưng nuôi thể nên máu đỏ tươi II Ở lưỡng cư, tim có ngăn nên máu ni thể máu có pha trộn máu giàu O2 giàu CO2 III Ở chim thú, máu động mạch giàu O2 nên máu đỏ tươi IV Vòng tuần hồn kín đơn có cá; tuần hồn kín kép có lưỡng cư, bò sát, chim thú A B C D Câu 28: Trình tự nuclêơtit đoạn cuối gen cấu trúc chủng vi khuẩn sau: 5' GAT XTT AGG GAX TAA 3' 3' XTA GAA TXX XTG ATT 5' Trình tự nulêơtit mARN tương ứng phiên mã từ đoạn gen A 3' GAU XUU AGG GAX UAA 5' B 3' XUA GAA UXX XUG AUU 5' C 5' XUA GAA UXX XUG AUU 3' D 5' GAU XUU AGG GAX UAA 3' Câu 29: Để tách chiết nhóm sắc tố từ lá, người ta tiến hành thí nghiệm sau: Lấy khoảng 2-3 g khoai lang tươi, cắt nhỏ, cho vào cối sứ, nghiên với axêtơn 80% cho thật nhuyễn, thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phểu lọc vào bình chiết hỗn hợp màu xanh lục Sau cho thêm lượng benzen gấp đơi lượng dịch vừa chiết vào bình chiết, lắc để yên Vài phút sau quan sát bình chiết thấy dung dịch phân thành lớp Giải thích sau đúng? A Lớp màu vàng màu carôtenôit hòa tan benzen, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan axêtơn B Lớp màu vàng màu carơtenơit hòa tan axêtôn, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan benzen C Lớp màu vàng màu carơtenơit hòa tan axêtơn, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan benzen D Lớp màu vàng màu carơtenơit hòa tan benzen, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan axêtơn Câu 30: Khi nói ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau có phát biểu đúng? I ADN tồn nhân tế bào chất II Các tác nhân đột biến tác động lên ADN nhân tế bào mà không tác động lên ADN tế bào chất III Các phân tử ADN nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng phân tử ADN tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng IV Hàm lượng ADN tế bào chất so với hàm lượng ADN nhân V Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN nhân hàm lượng ADN tế bào chất giao tử giảm nửa so với tế bào ban đầu A B C D Câu 31: Màu mắt người có kiểu di truyền đa gen cặp gen phân li độc lập nằm NST thường tương tác với Sự khác màu mắt số lượng alen trội bảng đây: Xanh nước biển nhạt alen trội Xanh nước biển alen trội Xanh alen trội Nâu lục nhạt alen trội Nâu nhạt alen trội Nâu alen trội Đen alen trội Trong nhận định sau, có nhận định đúng? I Bố có mắt màu xanh nước biển nhạt, mẹ màu đen họ 100% mắt có màu nâu lục nhạt Trang 4/6 - Mã đề thi 401 II Bố mẹ có mắt màu xanh nước biển họ có mắt xanh III Bố mẹ có mắt màu nâu nhạt họ có nhiều màu mắt khác khơng thể có mắt màu xanh nước biển xanh nước biển nhạt IV Bố mẹ có mắt màu nâu lục nhạt xác suất để họ có mắt màu đen 1/64 A B C D Câu 32: Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao thân gen có alen NST thường qui định Gen A qui định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp Một quần thể hệ xuất phát P có số thân thấp chiếm 72% Sau hệ ngẫu phối, thân cao F1 chiếm 36% Không xét phát sinh đột biến, mặt lý thuyết có nhận định đúng? I Tần số alen A hệ xuất phát 0,6 II Cây thân cao có kiểu gen đồng hợp P chiếm 12% III Cho tất F1 giao phấn ngẫu nhiên với số chủng thu F2 chiếm 68% IV Cho giao phấn ngẫu nhiên thân cao F2 với nhau, thân thấp thu F3 chiếm 16/81 A B C D Câu 33: Khi lai hai thứ bí tròn chủng thu F1 đồng loạt dẹt Cho tất F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Có nhận định đúng? I Hai tròn P có kiểu gen khác II Kiểu gen đồng hợp F2 chiếm 50% III Cho dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên với kiểu hình dài thu đời chiếm 1/16 IV Cho giao phấn ngẫu nhiên tròn F2 thi kiểu hình dài thu đời chiếm 1/9 A B C D Câu 34: Ở chuột cống, xét cặp gen nằm cặp NST thường kí hiệu lần lượt: cặp gen I (A,a); II (B,b) III (D,d) Kết thúc trình giảm phân cá thể đực thấy xuất loại giao tử với số lượng sau: ABD = 16 AbD = 16 ABd = 184 Abd = 184 aBD = 184 abD = 184 aBd = 16 abd = 16 Cho khơng có đột biến xảy ra, có nhận định đúng? I Có tất 200 tế bào sinh tinh thực q trình giảm phân nói II Hai cặp gen I II nằm cặp NST, cặp gen III nằm cặp nhiễm sắc thể khác III Có 184 tế bào khơng xảy hốn vị gen IV Khi cho cá thể nói lai phân tích số cá thể có kiểu gen chủng thu chiếm 2% A B C D Câu 35: Cho biết gen phân li độc lập, gen qui định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn Cho phép lai P : AaBbDD x AaBbDd Có kết luận sau đúng? I F1 có 18 kiểu gen; kiểu hình II Kiểu hình (A-B-D-) F1 chiếm tỉ lệ 27/64 III Kiểu hình gồm tính trạng trội, tính trạng lặn F1 chiếm 37,5% IV Kiểu gen gồm alen trội, alen lặn F1 chiếm 31,25% A B C D Câu 36: Tính trạng hói đầu người gen có alen nằm NST thường qui định Người nam có kiểu gen HH Hh: hói; hh: khơng hói Nữ có kiểu gen HH: hói; Hh hh: khơng hói Một quần thể cân di truyền gồm 20000 người có 1000 người bị hói đầu Cho tỉ lệ nam/nữ quần thể 1/1, có nhận định sau đúng? I Gen qui định tính trạng nói di truyền không đồng cho hai giới II Nếu gia đình, người gái bị hói đầu chắn bố mẹ bị hói đầu III Trong quần thể có 925 người nam bị hói đầu IV Hai người quần thể khơng có quan hệ họ hàng khơng bị hói đầu kết với xác suất sinh bị hói đầu 1/42 Trang 5/6 - Mã đề thi 401 A B C D Câu 37: Màu hoa loài thực vật gen có alen nằm NST thường qui định Tính trạng hoa màu đỏ trội khơng hồn tồn so với màu trắng, kiểu gen dị hợp cho kiểu hình hoa màu hồng Một quần thể hệ P có hai loại hoa đỏ hồng Cho P tự thụ nghiêm ngặt liên tiếp qua hệ Trong kết luận sau có kết luận đúng? I F1 có loại kiểu hình: hoa đỏ, hoa hồng hoa trắng II Ở hệ tự thụ, số hoa đỏ nhiều số hoa trắng III Trong số thu F1, số hoa đỏ lớn 25% số hoa trắng nhỏ 25% IV Cho biết số hoa trắng thu F3 chiếm 28% Số hoa đỏ F3 dự đoán chiếm 64% A B C D Câu 38: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Trong nhận định đây, có nhận định đúng? I Có người phả hệ có đủ thơng tin để xác định chắn kiểu gen II Ít có người phả hệ có kiểu gen dị hợp III Xác suất để người II.6 II.7 có kiểu gen 5/9 IV Xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 8/15 A B C D Câu 39: Khi lai lúa mì thân cao, hạt tròn với lúa mì thân thấp, hạt dài F1 tồn thân cao, hạt tròn Cho F1 tự thụ phấn F2 gồm 85000 với loại kiểu hình khác nhau, có 6256 thân cao, hạt dài Biết gen qui định tính trạng, giảm phân bình thường khơng xảy đột biến Trong kết luận có kết luận đúng? I F1 dị hợp hai cặp gen II Kiểu hình thân thấp, hạt dài thu F2 chiếm 14,72% III Về lý thuyết F2 thu 57944 thân cao, hạt tròn IV Cây chủng hai cặp gen F2 chiếm 36,56% A B C D Câu 40: Ở ruồi giấm thân xám ,cánh dài tính trạng trội hồn tồn so với thân đen, cánh cụt Mỗi tính trạng gen với alen quy định gen nằm cặp NST thường Tính trạng mắt màu đỏ trội hồn tồn so với mắt màu trắng gen có alen nằm vùng không tương đồng NST X quy định Thế hệ (P) cho giao phối ruồi mắt trắng, thân xám, cánh dài dị hợp tử kép với ruồi đực mắt đỏ, thân xám, cánh dài dị hợp tử kép thu F1 10,5% ruồi mắt đỏ, thân xám ,cánh cụt Trong nhận định sau có nhận định đúng? I Kiểu gen qui định tính trạng màu thân chiều dài cánh ruồi đực (P) khác II Tần số hoán vị hai gen qui định màu thân chiều dài cánh 16% III F1 có 14 kiểu gen IV Kiểu hình mắt trắng, thân xám, cánh dài F1 chiếm 27% A B C D - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 401
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay