De khao sat chat luong

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:17

SỞ GD VÀ ĐT KON TUM TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ -ĐỀ THI THỬ KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ:132 (Đề gồm có 06 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? (1) Di - nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể (2) Chọn lọc tự nhiên nhân tố định hướng q trình tiến hóa (3) Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hóa (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định (5) Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen quần thể A B C D Câu 2: Sản phẩm pha sáng dùng pha tối quang hợp là: A ADP, NADPH, O2 B ADP, NADH C ATP, NADPH D ATP, NADPH, O2 Câu 3: Thoát nước thực vật có vai trò (1)Tạo điều kiện cho dòng khí CO2 vào cung cấp cho quang hợp (2) Tạo môi trường liên kết phận (3)Tạo độ cứng cho thực vật thân thảo (4) Vận chuyển sản phẩm đồng hóa từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng (5) Tạo sức hút nước tán Số nhận định A B C D Câu 4: Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Trong lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường bậc dinh dưỡng cấp B Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên C Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có lồi sinh vật D Trong lưới thức ăn, lồi sinh vật thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác Câu 5: Khi nói tiêu hóa động vật phát biểu sau không đúng? A Dạ múi khế trâu bò tiết pepsin HCl để tiêu hóa protein có vi sinh vật cỏ B Thú ăn thực vật có dày ngăn ngăn, manh tràng phát triển, ruột dài C Các nếp gấp niêm mạc ruột, có lơng ruột lơng cực nhỏ có tác dụng làm tăng nhu động ruột D Trong ống tiêu hóa động vật nhai lại, thành xenlulozơ tế bào thực vật tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh dày Câu 6: Cho nhận định sau (1) Có hai kiểu phát triển phát triển khơng qua biến thái qua biến thái (2) Biến thái tượng xảy giai đoạn phôi (3) Muỗi, tằm, ếch có kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn (4) Phát triển động vật gồm giai đoạn: Phôi thai sau sinh (5) Trong kiểu phát triển không qua biến thái, non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý giống hệt trưởng thành Số nhận định trình phát triển động vật là: A B C D Câu 7: Khi nói thành phần hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Một hệ sinh thái ln có lồi sinh vật mơi trường sống sinh vật II Thành phần hữu sinh hệ sinh thái gồm thành phần: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Trang 1/6 - Mã đề thi 132 III Sinh vật phân giải có chức chuyển hóa chất vơ thành chất hữu để cung cấp cho sinh vật tiêu thụ hệ sinh thái IV Xác chết sinh vật xếp vào thành phần hữu sinh hệ sinh thái A B C D Câu 8: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau không đúng? A Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa sức sinh sản quần thể cao B Kích thước quần thể thường dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa C Nếu kích thước quần thể vượt q mức tối đa cạnh tranh cá thể quần thể tăng cao D Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong Câu 9: Nguyên tắc bổ sung tồn cấu trúc chế sau đây? (1) ADN (2) mARN (3) tARN (4) phiên mã (5) Nhân đôi (6) Dịch mã A (1),(2), (3), (4), (5) B (1),(2), (4), (5), (6) C (1),(3), (4), (5), (6) D (1), (4), (5), (6) Câu 10: Cơ sở tế bào học quy luật phân li A phân li đồng nhiễm sắc thể cặp tương đồng giảm phân B phân li đồng cặp alen nguyên phân C phân li đồng nhiễm sắc thể cặp tương đồng nguyên phân D phân li độc lập nhiễm sắc thể cặp tương đồng giảm phân Câu 11: Đặc điểm khơng có sinh trưởng sơ cấp A diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh B làm tăng kích thước chiều dài C diễn hoạt động tầng sinh bần D diễn Một mầm Hai mầm Câu 12: Đột biến gen A biến đổi tạo nên kiểu hình B biến đổi cấu trúc vị trí gen C biến đổi tạo locut gen D biến đổi hay số cặp nucleotit gen Câu 13: Khi nói đến di truyền gen nhân gen tế bào chất, nhận định sau đúng? A Các tính trạng gen nằm tế bào chất quy định khơng có phân tính B Các tính trạng gen nằm nhân quy định ln có phân tính C Có thể dựa vào phép lai phân tích để biết gen nằm nhân hay tế bào chất D Gen tế bào chất phân chia đồng cho tế bào Câu 14: Cho biết gen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau thu đời có 100% cá thể mang kiểu hình trội? A AaBb × AaBb B AaBB × aaBb C aaBb × Aabb D aaBB × AABb Câu 15: Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ ven bờ hồ B Tập hợp vườn C Tập hợp ếch xanh nòng nọc hồ D Tập hợp cá rô đồng cá săn sắt hồ Câu 16: Đặc điểm ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính thực vật A có khả thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi B tạo nhiều biến dị làm nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hóa C hình thức sinh sản phổ biến D trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 17: Mất đoạn nhiễm sắc thể thường gây nên hậu A làm khả sinh sản B ảnh hưởng đến sức sống nên dùng loại bỏ gen không mong muốn C gây chết giảm sức sống D tăng giảm cường độ biểu tính trạng Câu 18: Khi nói đặc tính huyết áp có phát biểu sau không đúng? Trang 2/6 - Mã đề thi 132 (1) Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn (2) Tim đập nhanh mạch làm tăng huyết áp ; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ (3) Áp lực co tim tác dụng lên thành mạch gọi huyết áp (4) Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phần tử máu với vận chuyển (5) Huyết áp biến động tạm thời hoạt động thể thao, lao động nặng, nồng độ O khơng khí thấp A B C D Câu 19: Khi nói nguồn gốc sống Có phát biểu sau đúng? (1) Sự phát sinh sống trải qua giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học (2) Tiến hóa hóa học giai đoạn hình thành nên hợp chất hữu phức tạp từ chất hữu đơn giản (3)Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai (4Tiến hóa sinh học giai đoạn tiến hóa hình thành nên loài sinh vật ngày (5) Trong điều kiện Trái Đất nay, tế bào sơ khai hình thành từ chất vơ A B C D Câu 20: Cho tượng: I Vận động bắt mồi nắp ấm II Rễ mọc hướng đất mọc vươn đến nguồn nước, nguồn phân III Cây hoa trinh nữ xếp có va chạm IV Tua quấn dây bầu bí cong lại bò lan theo hình dạng vật chướng ngại V Sự đóng mở khí khổng Hiện tượng thuộc tính ứng động A I, III, V B II,IV,V C I, II, IV D III, IV,V Câu 21: Theo thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm sau đây? A Làm thay đổi tần số alen quần thể theo chiều hướng xác định B Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể C Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật D Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho trình tiến hóa Câu 22: Khi nói hội chứng Đao người, có phát biểu sau đúng? I Hội chứng Đao thừa nhiễm sắc thể số 21 II Hội chứng Đao thường gặp nam nhiều nữ III Người mắc hội chứng Đao sinh bình thường IV Có mối liên hệ chặt chẽ tuổi mẹ với khả sinh mắc hội chứng Đao V Người bị hội chứng Đao thể ba thể triệu chứng: cổ ngắn, đầu nhỏ, mắt xếch, lưỡi dày, dài, si đần,… A B C D Câu 23: Trong phương pháp sau, có phương pháp tạo giống mang gen hai loài khác nhau? (1) Ni cấy hạt phấn lưỡng bội hóa (2) lai tế bào sinh dưỡng thực vật (3) Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp (4) tạo giống nhờ công nghệ gen A B C D Câu 24: Một nhà khoa học quan sát hoạt động hai đàn ong cao đến kết luận chúng thuộc hai loài khác Quan sát giúp nhà khoa học đến kết luận vậy? A Chúng làm tổ độ cao vị trí khác B Các ong hai đàn kiếm ăn thời điểm khác C Các ong hai đàn bay giao phối thời điểm khác D Các ong hai đàn có kích thước khác Trang 3/6 - Mã đề thi 132 DE de , trình giảm phân phát sinh giao tử xảy hoán vị gen tần Câu 25: Cơ thể có kiểu gen số f = 40% Tỉ lệ giao tử A DE bằng bao nhiêu? A 0,3 B 0,05 C 0,2 D 0,15 Câu 26: Quần thể sau cân bằng di truyền? A 0,5AA : 0,5aa B 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa C 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa D 0,16AA : 0,38Aa : 0,46aa AB Câu 27: Giả sử tế bào sinh tinh thể có kiểu gen ab tiến hành giảm phân bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử aB chiếm 25% II Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử Ab chiếm 6,25 % III Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 13:13:3:3 IV Nếu có tế bào khơng xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:1:1 A B C D Câu 28: Một lưới thức gồm có lồi mơ tả hình bên, lồi A sinh vật sản xuất, lồi lại sinh vật tiêu thụ Aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau lưới thức ăn nói trên? I Có tối đa 15 chuỗi thức ăn II Chuỗi thức ăn dài có mắt xích III Loài H tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn loài E IV Nếu loài E bị người đánh bắt làm giảm số lượng lồi M tăng số lượng V Có lồi sinh vật tiêu thụ bậc VI Nếu loài I bị tuyệt diệt lưới thức ăn tối đa lồi A B C D Câu 29: Xét phát biểu sau : (1) Mã di truyền có tính thối hố tức mã di truyền mã hố cho loại axit amin (2) Tất ADN có cấu trúc mạch kép (3) Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực cấu tạo chủ yếu từ ADN prôtêin histôn (4) Trong loại ARN sinh vật nhân thực mARN có hàm lượng cao (5) Ở tế bào, ADN loại axit nucleotit có kích thước lớn (6) ARN thơng tin dùng làm khuôn để tổng hợp phân tử protein nên mARN có cấu trúc mạch thẳng Có phát biểu vật chất di truyền cấp độ phân tử? A B C D Câu 30: Chiều cao di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, gen có alen gen phân ly độc lập với Ở loài cây, chiều cao dao động từ 40cm đến 70 cm Người ta tiến hành lai cao 40 cm với cao 70 cm cho đời cao 55 cm Ở F2, người ta đo chiều cao tất kết cho thấy 1/64 số có chiều cao 40 cm Có nhận định di truyền tính trạng chiều cao số nhận định sau: (1) Có cặp gen quy định chiều cao (2) F2 có loại kiểu hình khác (3) Có thể có loại kiểu gen quy định chiều cao 65 cm (4) Ở F2, tỉ lệ cao 45 cm chiếm tỷ lệ 9,375% A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 31: Ở loài thực vật alen A trội hoàn toàn so với gen a , cá thể có kiểu gen đồng hợp trội bị chết sau nảy mầm Tiến hành phép lai Aa x AAaa, biết rằng thể tứ bội cho giao tử 2n có sức sống bình thường Trong số sống, tỷ lệ kiểu hình thu là: A 34:1 B 10:1 C 35:1 D 11:1 Câu 32: Cho hệ sinh thái đồng cỏ gồm lồi nhóm lồi sau: chim sâu, thằn lằn, sóc, chuột, bụi, cỏ nhỏ, sâu, trăn Trong đồng cỏ trên, số lồi xếp vào bậc dinh dưỡng cấp A B C D Câu 33: Cho biết trình giảm phân thể đực có 6% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Trong trình giảm phân thể có 20% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II, giảm phân I diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Ở đời phép lai ♂AaBb × ♀AaBb, số hợp tử bị đột biến, thể ba kép chiếm tỉ lệ : A 3/25 B 3/1000 C 3/248 D 3/232 Câu 34: Một lồi thú, cho cá thể lơng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2,5% cá thể đực lông quăn, trắng : 2,5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính (2) Trong q trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 5% (3) Các cá thể mang kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen (4) F2 có 22,5% số cá thể mang alen trội (5) Trong tổng số cá thể lông quăn, đen F2, cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ 9/29 A B C D Câu 35: Ở loài thực vật, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định chín sớm trội hồn tồn so với b quy định chín muộn Cho thân cao, chín sớm (P) tự thụ phấn, thu F1 có loại kiểu hình, có 4,84% số thân thấp, chín muộn Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen hai giới với tần số bằng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, kiểu hình thân cao, chín sớm chủng chiếm tỉ lệ 4,84 % II Ở F1, kiểu hình thân thấp, chín sớm chủng chiếm tỉ lệ 7,48 % III Ở F1, tổng số cá thể đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ 25,36% IV Ở F1, tổng số cá thể dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 49,28% A B C D Câu 36: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có kiểu hình, hoa trắng chiếm 40% Qua hệ ngẫu phối, F2 có tỉ lệ kiểu hình: 16 hoa đỏ : hoa trắng Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen A lớn tần số alen II Ở hệ P, số hoa đỏ, tỷ lệ chủng chiếm tỉ lệ 20% III Giả sử cá thể P tự thu bắt buộc qua hệ, F2, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 9/20 IV Nếu cho đỏ F2 giao phấn tự do, tỷ lệ kiểu hình F3 là: 55 hoa đỏ : hoa trắng A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết rằng không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả thụ tinh Cho tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, phát biểu khơng đời F1? (1) Có hai loại kiểu hình đỏ, vàng, (2) Tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng 1/36 (3) Tỉ lệ phân li kiểu gen (1:8:18:8:1)( 1:2:1) (4) Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng 35/36 A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 38: Sơ đồ phả hệ phản ánh di truyền bệnh người gen có alen quy định Người số (4) thuộc quần thể khác trạng thái cân bằng di truyền, quần thể có số người mang alen lặn chiếm 64% Biết không xảy đột biến tất người phả hệ Trong đoán sau đây, có dự đốn phả hệ nói trên? I Xác định xác kiểu gen người phả hệ II Có tối đa người có kiểu gen đồng hợp III Xác suất để người số mang alen lặn 9/14 IV Xác suất để (10) mang alen lặn 31/65 V Xác suất sinh bị bệnh (7) x (8) 7/72 A B C D Câu 39: Một gen sinh vật nhân sơ có tổng số 1500 cặp nuclêơtit, số nuclêôtit loại A gen chiếm 20% Trên mạch đơn thứ gen có A = 10% G = 25% Theo lí thuyết, có nhận định sau đúng? I Mạch có T+X =G II Tỉ lệ T1/G1 = 6/5 III Tỉ lệ T2/G2 = 2/7 IV Tỉ lệ A/G = 1/3 V Khi gen nhân đôi lần, số nucleotit môi trường cung cấp 10500 A B C D Câu 40: Ở lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể xét lơcut có hai alen Do đột biến, loài xuất thể tứ bội Theo lí thuyết, thể tứ bội có tối đa loại kiểu gen gen xét? A 256 B 625 C 390625 D 135 - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ... kích thước khác Trang 3/6 - Mã đề thi 132 DE de , trình giảm phân phát sinh giao tử xảy hốn vị gen tần Câu 25: Cơ thể có kiểu gen số f = 40% Tỉ lệ giao tử A DE bằng bao nhiêu? A 0,3 B 0,05 C 0,2
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay