De khao sat chat luong (5)

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:17

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 Tổ hợp Khoa học tự nhiên Môn : Sinh Học Thời gian làm bài: 50 phút;(40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 234 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Theo quan niệm Đacuyn, nguồn nguyên chủ yếu q trình tiến hóa A đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể B biến dị cá thể C đột biến gen D đột biến số lượng nhiễm sắc thể Câu 82: Ở ếch, trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmon: A Ecđixơn Juvenin B Hoocmon sinh trưởng C Tirôxin D Ơstrôgen Câu 83: Theo quy luật phân li độc lập, F1 có (n) cặp gen dị hợp tử F2 có số loại kiểu gen A 3n B 2n C 4n D 3n+1 Câu 84: Phép lai phép lai sau giúp Coren phát di truyền nhiễm sắc thể (di truyền ngồi nhân)? A Lai thuận nghịch B Lai phân tích C Lai cận huyết D Lai tế bào Câu 85: Đa số lồi trùng có hình thức hơ hấp ngồi nào? A hơ hấp qua bề mặt thể B hô hấp mang C hô hấp hệ thống ống khí D hơ hấp phổi Câu 86: Trong cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN chứa khoảng 146 cặp nuclêôtit quấn quanh phân tử prôtêin histon gọi A sợi B crômatit C nuclêôxôm D sợi nhiễm sắc Câu 87: Thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua: A Chóp rễ B Tồn thể C Khí khổng D Lông hút rễ Câu 88: Nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa A chọn lọc tự nhiên B đột biến C yếu tố ngẫu nhiên D di – nhập gen Câu 89: Điều sau nguyên nhân dẫn đến diễn sinh thái ? A Do hoạt động khai thác tài nguyên người B Do cạnh tranh hợp tác loài quần xã C Do cạnh tranh gay gắt loài quần xã D Do thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu Câu 90: Sau sơ đồ minh họa số nguồn nitơ cung cấp cho Chú thích sau sơ đồ ? + − A (1) NH ; (2) N2 ; (3) No3 ; (4) Chất hữu + − B (1) NH ; (2) No3 ; (3) N2 ; (4) Chất hữu − + C (1) No3 ; (2) N2 ; (3) NH ; (4) Chất hữu − + D (1) No3 ; (2) NH ; (3) N2 ; (4) Chất hữu Câu 91: Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, bò sát phát sinh A kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh B kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh Trang 1/6 - Mã đề thi 234 C kỉ Jura thuộc đại Trung sinh D kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh Câu 92: Một loài hoa đơn tính khác gốc, đực có kiểu gen XY, có kiểu gen XX Qua thụ phấn, hạt phấn nảy mầm xảy thụ tinh kép Kiểu gen tế bào phôi nội nhũ nào? A Phôi XX nội nhũ XX phôi XY nội nhũ XY B Phôi XX nội nhũ XXX phôi XY nội nhũ XXY C Phôi XX nội nhũ XXY phôi XY nội nhũ XXY D Phôi XY nội nhũ XYY phôi XXY nội nhũ XXY Câu 93: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào? A nút xoang nhĩ → Bó his → Hai tâm nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Puôckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co B nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Mạng Pckin → Bó his, làm tâm nhĩ, tâm thất co C Nút nhĩ thất → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Pckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co D nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Pckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co Câu 94: Quan hệ loài lồi có lợi, lồi khơng có lợi không bị hại quan hệ A cộng sinh B hội sinh C hợp tác D ức chế cảm nhiễm Câu 95: Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là: A giảm cạnh tranh cá thể loài B hỗ trợ loài giảm cạnh tranh loài C tận dụng nguồn sống tiềm tàng từ môi trường D phát huy hiệu hỗ trợ loài Câu 96: Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổ hợp là: A Liên kết gen B Tương tác gen C Phân li độc lập D Hốn vị gen Câu 97: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A Trong quần xã sinh vật loài tham gia vào chuỗi thức ăn định B Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ dộ thấp đến vĩ độ cao C Quần xã sinh vật đa dạng thành phần loài lưới thức ăn quần xã phức tạp D Trong tất quần xã sinh vật cạn, chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng Câu 98: Dưới hình ảnh mơ tả chế chung kiểu hướng động Hãy cho biết 1, 2, 3, liên quan đến biến đổi hoocmôn nồng độ biến đổi nào? A hoocmôn auxin – thấp ; – cao ; – thấp ; – cao B hoocmôn auxin – cao ; – thấp ; – thấp ; – cao C hoocmôn auxin – cao ; – thấp ; – cao ; – thấp D hoocmôn auxin – thấp ; – cao ; – cao ; – thấp Câu 99: Ở người, bệnh sau alen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định? A Ung thư máu B Bạch tạng C Phêninkêto niệu D Máu khó đơng Câu 100: Ở lồi động vật, lai lơng đen với đực lơng trắng thu F có 100% lông đen Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, F thu lông đen: lơng vàng: lơng trắng Trong đó, lơng trắng có đực Các lơng đen F giao phối với tỉ lệ lơng vàng thu F bao nhiêu? A 1/8 B 3/7 C 21/45 D 15/72 Câu 101: Thế hệ xuất phát quần thể tự phối có 100% cá thể có kiểu gen Aa Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen hệ F2 A 0,375 AA : 0,25Aa : 0,375 aa B 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25 aa C 0,4375 AA : 0,125Aa : 0,4375 aa D 0,75 AA : 0,25aa Trang 2/6 - Mã đề thi 234 Câu 102: Khi nói nguồn gốc sống Có phát biểu sau đúng? (1) Q trình tiến hóa sống trải qua giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học (2) Tiến hóa hóa học giai đoạn hình thành nên hợp chất hữu từ chất vô (3) Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai (4) Tiến hóa sinh học giai đoạn hình thành nên lồi sinh vật ngày (5) Trong điều kiện Trái Đất nay, tế bào sơ khai hình thành từ chất vô A B C D Câu 103: Có phát biểu sau hệ sinh thái nông nghiệp không đúng? (1) Hệ sinh thái nông nghiệp thường có khả tự điều chỉnh thấp lưới thức ăn đa dạng (2) Để trì tính ổn định hệ sinh thái nông nghiệp, người cần bón thêm phân, tưới nước diệt cỏ dại (3) Hệ sinh thái nông nghiệp hệ sinh thái mở có suất sinh học cao (4) Hệ sinh thái nơng nghiệp tồn hồn tồn dựa vào cung cấp vật chất lượng từ người A B C D Câu 104: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 75% thân cao 25% thân thấp Cho tất thân cao F1 giao phấn với thân thấp Theo lí thuyết, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân thấp : thân cao B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 105: Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt (2) Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen (3) Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa (4) Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt (5) Tạo giống trồng song nhị bội hữu thụ Có thành tựu ứng dụng công nghệ gen? A B C D Câu 106: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4,56% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 18,24% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 24% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 21,35 % D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 42,7% Câu 107: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền hệ sau: Nhận xét sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần B Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp giữ lại kiểu gen dị hợp C Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn D Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Câu 108: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu bổ sung Trong kểu gen có A B quy định hoa đỏ, co gen trội A B quy Trang 3/6 - Mã đề thi 234 định hoa hồng, đồng hợp lặn aabb quy định hoa trắng Cho hoa đỏ lai với hoa hồng F cho loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% hoa đỏ: 25% hoa hồng Theo lí thuyết có sơ đồ lai phù hợp với phép lai (chỉ xét phép lai thuận, không xét phép lai nghịch) A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 109: Trong hồ nuôi cá nước hàng năm nhận nguồn lượng 24 tỷ Kcal Tảo cung cấp nguồn thức ăn sơ cấp cho cá mè trắng giáp xác Cá mương, cá dầu sử dụng giáp xác làm thức ăn, đồng thời hai loài cá làm mồi cho cá măng cá lóc Hai lồi cá tích lũy 40% lượng từ bậc dinh dưỡng thấp liền kề với cho sản phẩm quy lượng 2304000 Kcal Cá mương cá dầu khai thác 50% lượng giáp xác, tảo cung cấp cho giáp xá 40% cho cá mè trắng 20% nguồn lượng Vậy hiệu suất đồng hóa lượng tảo (%) A 0,1% B 0,06% C 0,08% D 0,12% Câu 110: Nếu kích thước quần thể đạt giá trị tối đa quần thể điều chỉnh số lượng xét diễn biến sau đây: (1) Các cá thể quần thể phát tán sang quần thể khác (2) Tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng (3) Tỉ lệ cá thể nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên, tỉ lệ cá thể nhóm tuổi sinh sản giảm (4) Dịch bệnh phát triển làm tăng tỉ lệ tử vong quần thể Có kết luận ? A B C D Câu 111: Trong quần thể người có số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (4) Claiphentơ (5) Dính ngón tay (6) Máu khó đơng (7) Tơcnơ (8) Đao (9) Mù màu Có trường hợp thể đột biến lệch bội ? A B C D Câu 112: Ở quần thể thực vật ngẫu phối, alen đột biến a làm bị chết từ giai đoạn hai mầm; alen trội A quy định kiểu hình bình thường Ở locut gen khác có alen B quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa màu trắng Hai cặp gen nằm hai cặp NST thường phân ly độc lập với Ở hệ (quần thể F1), người ta nhận thấy có 4% số bị chết từ giai đoạn hai mầm, 48,96% số sống cho hoa màu đỏ, 47,04% số sống cho hoa màu trắng Biết quần thể trạng thái cân gen quy định màu hoa, khơng có đột biến phát sinh Theo lý thuyết, tỷ lệ chủng hai cặp gen quần thể trước (quần thể P) là: A 37,12% B 5,76% C 5,4 % D 34,8% Câu 113: Xét loài sau: (1)Ngựa (2)Thỏ (3)Chuột (4)Trâu (5)Bò (6)Cừu (7)Dê Trong lồi trên, lồi có dày bốn ngăn là: A (1), (2), (4), (5) B (1), (4), (5), (6) C (4), (5), (6), (7) D (2), (4), (5), (7) Câu 114: Ở lồi động vật có vú, cho cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng , đời F thu tồn lơng Cho F ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình : 37,5% đực lơng : 18,75% lông hung: 12,5% đực lông trắng : 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F cho ngẫu phối thu F3 Biết khơng có đột biến phát sinh Về mặt lý thuyết, phát biểu sau không F3? A Tỉ lệ lông chủng 18 B Tỉ lệ đực lông trắng mang alen lặn 18 C Tỉ lệ đực lông D Tỉ lệ lông thu Câu 115: Cho phát biểu sau : 1- Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội Trang 4/6 - Mã đề thi 234 2- Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi 3- Đột biến di - nhập gen nhân tố tiến hố làm xuất alen quần thể sinh vật 4- Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định 5- Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể 6- Chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa là: A B C D AB Câu 116: Giả sử tế bào sinh tinh thể có kiểu gen tiến hành giảm phân bình thường Theo lí ab thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử aB chiếm 25% II Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử Ab chiếm 10% III Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3 IV Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1 A B C D Câu 117: Cho hồ sơ phả hệ mô tả di truyền nhóm máu hệ ABO bệnh M người locut thuộc cặp NST khác quy định Biết rằng, bệnh M phả hệ alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn gen quy định; gen quy định nhóm máu alen I A, IB, IO; alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B trội hồn tồn so với alen I O quy định nhóm máu O quần thể trạng thái cân di truyền tính trạng nhóm máu với 4% số người có nhóm máu O 21% số người có nhóm máu B Có phát biểu sau đúng? (1) Có người chưa xác định kiểu gen bệnh M (2) Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu (3) Xác suất để người III14 mang kiểu gen dị hợp nhóm máu 63,64% (4) Khả cặp vợ chồng III13 III14 sinh đứa mang kiểu gen dị hợp hai tính trạng 47,73% A B C D Câu 118: Điểm giống nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính : Đều mang gen quy định tính trạng thường Đều có thành phần hóa học chủ yếu protein axit nucleic Đều ảnh hưởng đến xác định giới tính Đều có khả nhân đôi, phân li tổ hợp biến đổi hình thái chu kỳ phân bào Đều bị biến đổi cấu trúc số lượng Số phương án là: A B C D Câu 119: Ở gà, tế bào thể có kiểu gen AaX BY giảm phân bình thường sinh giao tử Có kết luận sau đúng? (1) Sinh loại giao tử với tỉ lệ (2) Sinh loại giao tử với tỉ lệ (3) Loại giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50% (4) Nếu sinh giao tử aXB giao tử chiếm tỉ lệ 100% Trang 5/6 - Mã đề thi 234 A B C D Câu 120: Trong hồ cá tự nhiên, xét quần thể loài, số lượng cá thể nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể Tuổi trước Tuổi sinh Tuổi sau sinh sản sản sinh sản Số 150 149 120 Số 250 70 20 Số 50 120 155 Hãy chọn kết luận A Quần thể số có kích thước bé B Quần thể số khai thác mức độ phù hợp C Quần thể số có tăng trưởng số lượng cá D Quần thể số có kích thước tăng lên - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 234 ... (1)Ngựa (2)Thỏ (3)Chuột (4)Trâu (5)Bò (6)Cừu (7)Dê Trong lồi trên, lồi có dày bốn ngăn là: A (1), (2), (4), (5) B (1), (4), (5), (6) C (4), (5), (6), (7) D (2), (4), (5), (7) Câu 114: Ở lồi động... Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa (4) Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt (5) Tạo giống trồng song nhị bội hữu thụ Có thành tựu ứng dụng công nghệ gen? A B C D Câu 106: Lai... người có số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (4) Claiphentơ (5) Dính ngón tay (6) Máu khó đơng (7) Tơcnơ (8) Đao (9) Mù màu Có trường hợp thể đột biến lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong (5) , De khao sat chat luong (5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay