De khao sat chat luong (2)

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:16

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên Môn thi thành phần: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Lớp Mã đề thi 101 Câu 81 Một lồi sinh vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc lồi có nhiễm sắc thể A n + B n - C 2n - D 2n + Câu 82 Theo quan niệm đại, sống xuất mơi trường A lòng đất B đất liền C khí nguyên thuỷ D nước đại dương Câu 83 Ở người bình thường, huyết áp tâm thu huyết áp tâm trương khoảng A 100 – 110 mmHg 70 – 80 mmHg B 100 – 110 mmHg 60 – 70 mmHg C 110 – 120 mmHg 70 – 80 mmHg D 110 – 120 mmHg 60 – 70 mmHg Câu 84 Trong ống tiêu hóa động vật nhai lại, thành xenlulơzơ tế bào thực vật A nước bọt thủy phân thành thành phần đơn giản B tiêu hóa hóa học nhờ enzim tiết từ ống tiêu hóa C tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh manh tràng dày D không tiêu hóa phá vỡ nhờ co bóp mạnh dày Câu 85 Một quần thể sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Giả sử tác động chọn lọc tự nhiên, cấu trúc di truyền quần thể hệ sau: Thế hệ P F1 F2 F3 F4 cấu trúc di truyền 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = Phát biểu sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn B Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu gen đồng hợp tử C Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu hình trội D Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu hình lặn Câu 86 Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố định hướng q trình tiến hóa B Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hóa C Di - nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể D Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định Câu 87 Trong hoạt động sau người, có hoạt động nhằm nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? I Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp II Khai thác triệt để nguồn tài nguyên không tái sinh III Loại bỏ loài tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá IV Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí V Bảo vệ loài thiên địch VI Tăng cường sử dụng chất hóa học để tiêu diệt lồi sâu hại A B C D Câu 88 Khi nói tính hướng động rễ, có phát biểu sau đúng? I Rễ có tính hướng trọng lực dương nên rễ mọc đâm xuống đất II Rễ có tính hướng nước âm nên rễ cong lại chui vào đất Trang 1/5 - Mã đề thi 101 III Do tốc độ sinh trưởng khơng đồng tế bào hai phía đối diện rễ làm rễ mọc hướng xuống đất IV Rễ mọc xuống hướng tiếp xúc A B C D Câu 89 Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau thường có sinh khối lớn nhất? A Động vật ăn thịt B Sinh vật phân hủy C Động vật ăn thực vật D Sinh vật sản xuất Câu 90 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Gen đột biến di truyền cho hệ sau B Đột biến gen xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục C Gen đột biến biểu thành kiểu hình D Đột biến gen cung cấp ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa Câu 91 Khi nói sinh sản hữu tính động vật, nhận định sau sai? A Ở động vật đẻ con, phôi thai phát triển thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng lấy từ thể mẹ qua thai B Động vật đơn tính động vật mà thể có quan sinh sản đực quan sinh sản C Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản có kết hợp giao tử lưỡng bội để tạo cá thể thích nghi với mơi trường sống D Động vật sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh thụ tinh ngồi thụ tinh Câu 92 Khi nói hậu đột biến chuyển đoạn NST, có phát biểu sau ? I Có thể làm thay đổi trình tự phân bố gen NST II Không làm thay đổi thành phần số lượng gen nhóm gen liên kết III Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động IV Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến V Có thể làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nên NST A B C D Câu 93 Theo thuyết tiến hóa đại, loại biến dị sau nguyên liệu thứ cấp trình tiến hóa? A Đột biến nhiễm sắc thể B Thường biến C Biến dị tổ hợp D Đột biến gen Câu 94 Sắc tố sau tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang thành hóa sản phẩm quang hợp xanh? A Diệp lục b B Diệp lục a, b C Diệp lục a, b carôtenôit D Diệp lục a Câu 95 Các ba mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã A UAG; UAA; UGA B UAA; UAU; UGA C UAA; UAG; UGU D UAG; AUG; AGU Câu 96 Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, phát biểu sau đúng? A Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac B Khi mơi trường có lactozo gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã với số lần C Vùng khởi động (P) nơi prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D Khi mơi trường khơng có lactozo gen điều hòa (R) khơng phiên mã Câu 97 Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Với bốn loại nuclêotit tạo tối đa 64 cođon mã hóa axit amin B Anticođon axit amin mêtiônin 5’AUG3’ C Mỗi cođon mã hóa cho loại axit amin gọi tính thối hóa mã di truyền D Với ba loại nuclêotit A, U, G tạo tối đa 24 cođon mã hóa axit amin Câu 98 Ở Việt Nam, số lượng cá thể quần thể ếch đồng tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khơ Đây ví dụ kiểu biến động số lượng cá thể A theo chu kì nhiều năm B khơng theo chu kì C theo chu kì mùa D theo chu kì ngày đêm Câu 99 Ổ sinh thái dinh dưỡng bốn quần thể M, N, P, Q thuộc bốn lồi thú sống mơi trường thuộc bậc dinh dưỡng kí hiệu vòng tròn hình bên Phân tích hình này, có phát biểu sau đúng? I Quần thể N quần thể Q không cạnh tranh dinh dưỡng II Sự thay đổi kích thước quần thể M ảnh hưởng đến kích thước quần thể N III Quần thể N quần thể Q có ổ sinh thái dinh dưỡng khơng trùng Trang 2/5 - Mã đề thi 101 IV Quần thể N quần thể P có ổ sinh thái dinh dưỡng khơng trùng hồn tồn A B C D Câu 100 Nhóm động vật sinh trưởng phát triển qua biến thái hoàn toàn A cá chép, gà, thỏ, khỉ B châu chấu, ếch, muỗi, rắn C cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi D bọ ngựa, cào cào, tơm, cua Câu 101 Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Trong q trình nhân đơi ADN, có enzim ARN-polimeraza tham gia B Enzim ADN pơlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ C Q trình nhân đơi ADN xảy theo ngun tắc bán bảo toàn nguyên tắc bổ sung D Trên mạch khn có chiều 5’  3’, mạch tổng hợp theo chiều 5’  3’ Câu 102 Khi nói quan hệ sinh thái lồi quần xã sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Trong quan hệ cộng sinh, loài hợp tác chặt chẽ với tất lồi tham gia có lợi II Trong quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác, kích thước thể sinh vật ăn thịt lớn kích thước thể mồi III Trong quan hệ kí sinh, kích thước thể sinh vật kí sinh nhỏ kích thước thể sinh vật chủ IV Trong quan hệ hội sinh, có lồi có lợi lồi khơng có lợi khơng bị hại A B C D + Câu 103 Nhóm vi khuẩn sau có khả chuyển hóa N thành NH4 ? A Vi khuẩn amơn hóa B Vi khuẩn nitrat hóa C Vi khuẩn phản nitrat hóa D Vi khuẩn cố định nitơ Câu 104 Cho biết gen phân li độc lập, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? A AaBb × AaBb B AaBB × AaBb C AaBB × AABb D Aabb × aaBb Câu 105 Giả sử lưới thức ăn sau gồm loài sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao Phân tích lưới thức ăn này, có phát biểu sau đúng? I Chuỗi thức ăn ngắn có bậc dinh dưỡng II Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn III Lồi F sinh vật tiêu thụ bậc bậc IV Loài C tham gia vào chuỗi thức ăn A B C D Câu 106 Xét quần thể loài vào thời điểm, số lượng cá thể ba nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể A B C Tuổi trước sinh sản 248 420 76 Tuổi sinh sản 239 234 143 Tuổi sau sinh sản 152 165 168 Sau phân tích bảng số liệu trên, cho biết kết luận sau đúng? A Quần thể A có kích thước bé B Quần thể C có tăng trưởng số lượng cá thể C Quần thể C khai thác mức độ phù hợp D Quần thể B có kích thước tăng lên Câu 107 Trong trường hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A X B X C x D X Câu 108 Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liênkết hiđrơ có 900 nuclêơtit loại guanin Mạch gen có số nuclêơtit loại ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại timin mạch gen A 150 B 300 C 450 D 600 Câu 109 Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AaBb × aabb B AaBb × AaBb C AaBB × aabb D Aabb × Aabb Trang 3/5 - Mã đề thi 101 Câu 110 Theo định luật Hacđi - Vanbec, có quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? I 0,5AA : 0,5aa II 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa III 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa IV 0,75AA : 0,25aa V 100% AA VI 100% Aa A B C D Câu 111 Trong thí nghiệm phát hô hấp thực vật, bạn học sinh đổ nước sơi vào bình chứa hạt nhú mầm để giết chết hạt Tiếp theo, cho hạt vào bình nút chặt Sau đó, mở nút bình chứa hạt chết đưa que diêm cháy vào bình lửa tiếp tục cháy hạt chết A khơng hút khí nên lượng khí O2 cao khơng trì cháy B khơng hơ hấp thải CO2 khơng lấy O2 bình C hơ hấp thải CO2 khí trì cháy D không hô hấp thải O2 không lấy CO2 bình Câu 112 Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd XY giảm phân bình thường khơng xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa tạo A B C D 16 Câu 113 Lai hai cá thể (P) dị hợp cặp gen, thu F Trong tổng số cá thể F 1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Cho biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường không xảy đột biến Dự đoán sau phù hợp với phép lai trên? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% Câu 114 Ở người, gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: ? Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau gia đình trên? I Kiểu gen số aaXBY II Xác suất số 10 11 sinh không mang alen a 1/16 III Xác xuất số 10 11 sinh không chứa alen b 3/4 IV Cặp vợ chồng III10 – III11 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng khơng mang alen lặn hai gen 1/3 A B C D Câu 115 Ở quần thể ngẫu phối, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Thế hệ ban đầu có tỉ lệ kiểu gen là: 0,4 AaBb : 0,2 Aabb : 0,2 aaBb : 0,2 aabb Theo lý thuyết F có: A số cá thể mang hai tính trạng trội chiếm 53% B số cá thể dị hợp hai cặp gen chiếm 31% C 10 loại kiểu gen khác D số cá thể mang hai tính trạng trội chiếm 27% Câu 116 Cho phép lai P: XDXd x XdY, thu F1 Trong tổng số cá thể F 1, số cá thể không mang alen trội gen chiếm 3% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, F1 số cá thể mang alen trội gen chiếm tỉ lệ Trang 4/5 - Mã đề thi 101 A 22% B 46% C 28% D 32% Câu 117 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa vàng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa vàng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong số hoa đỏ F2, số chủng chiếm 6,25% II F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng III Cho tất hoa đỏ F2 lai phân tích, thu đời có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 1/4 IV Cho tất hoa vàng F2 giao phấn với hoa trắng, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa vàng : hoa trắng A B C D Câu 118 Từ tế bào xơma có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, tế bào có tượng tất nhiễm sắc thể không phân li nên tạo tế bào có nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 240 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, có tế bào có nhiễm sắc thể 2n? A 212 B 224 C 208 D 128 Câu 119 Giả sử có hai khác lồi có kiểu gen AaBB DDEe Người ta sử dụng công nghệ tế bào để tạo từ hai Theo lí thuyết, phát biểu sau con, có phát biểu đúng? I Các tạo nuôi cấy tế bào sinh dưỡng có kiểu gen AaBB DDEe II Ni cấy hạt phấn riêng rẽ sau lưỡng bội hóa thu dòng chủng có kiểu gen khác III Các tạo nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa có kiểu gen AABB, aaBB DDEE, DDee IV Cây tạo lai tế bào sinh dưỡng (dung hợp tế bào trần) hai với có kiểu gen AaBBDDEe A B C D Câu 120 Ở lồi trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới XX, giới đực XY; tính trạng màu cánh hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho cánh đen chủng lai với đực cánh trắng chủng (P), thu F1 toàn cánh đen Cho đực F lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực cánh trắng : cánh đen : cánh trắng Cho F giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, số cánh trắng F 2, số đực chiếm tỉ lệ A 5/7 B 2/3 C 3/5 D 1/3 HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 101 ... hạt phấn gây lưỡng bội hóa có kiểu gen AABB, aaBB DDEE, DDee IV Cây tạo lai tế bào sinh dưỡng (dung hợp tế bào trần) hai với có kiểu gen AaBBDDEe A B C D Câu 120 Ở lồi trùng, cặp nhiễm sắc thể... kiểu gen AaBB DDEe Người ta sử dụng công nghệ tế bào để tạo từ hai Theo lí thuyết, phát biểu sau con, có phát biểu đúng? I Các tạo nuôi cấy tế bào sinh dưỡng có kiểu gen AaBB DDEe II Nuôi cấy
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong (2) , De khao sat chat luong (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay