De cuong on thi

24 22 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:14

Phần năm DI TRUYỀN HỌC Chương I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ Q TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN I Gen đoạn ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN - ADN: A T G X T X →A = T, G = X→ nu ADN (N) = A+ T + G + X = 2A+2G → Số liên kết hiđrô (H) gen = 2A + 3G T A X G A G → LADN = N 3,4A0 (L chiều dài, N tổng số nu II Mã DT Khái niệm - Bản chất mã DT trình tự xếp nuclêơtit gen quy định trình tự xếp axit amin prôtêin - Mã DT mã ba : nu ADN quy định nuclêơtit (cơđon) ARN mã hố axit amin prôtêin (nên ba khác thành phần trình tự nu) - Có nuclêơtit ARN → số ba mã hố 43 = 64 Chỉ có 61 ba mã hố - Ba ba kết thúc khơng mã hố axit amin là: UAA, UAG, UGA khoảng 20 axit amin - axit amin mêtiônin SV nhân thực - Bộ ba mở đầu AUG mã hoá - axit amin foocmin mêtiônin SV nhân sơ Đặc điểm + Mã DT đọc từ điểm theo ba mà không gối lên + Mã DT có tính phổ biến : Tất lồi dùng chung mã DT, trừ vài ngoại lệ → Phản ánh tính thống sinh giới + Mã DT có tính đặc hiệu : ba mã hoa loại axit amin + Mã DT có tính thối hố : Nhiều ba khác mã hố axit amin III Q trình nhân đơi ADN (tái ADN) - Q trình nhân đơi ADN diễn kì trung gian trình phân bào (nguyên phân, giảm phân) Bước 1:(Tháo xoắn phân tử ADN) Bước 2:(Tổng hợp mạch ADN mới) - Enzim ADN – pôlimeraza lắp ghép nu tự vào mạch khuôn ADN theo NTBS (NTBS : A-T; G-X) - Enzim ADN – pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’→5’nên: + Enzim ADN – pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ + Trên mạch khuôn 3’→5’ mạch bổ sung tổng hợp liên tục + Trên mạch khuôn 5’→3’ mạch khuôn tổng hợp ngắt quãng Mỗi đoạn ngắt quãng đoạn ADN (đoạn Okazaki) Các đoạn Okazaki nối lại với nhờ enzim nối ADN ligaza * Hai mạch ADN nhân đôi theo cách khác hai mạch phân tử ADN có chiều ngược Bước 3: (2 phân tử ADN tạo thành) - Trong phân tử ADN có mạch phân tử ADN ban đầu mạch tổng hợp (nguyên tắc bán bảo tồn) → Quá trình tái ADN diễn theo NTBS nguyên tắc bán bảo tồn Bài PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ I Phiên mã: (Tổng hợp ARN) - Phiên mã trình tổng hợp ARN từ mạch khn ADN (mạch mang mã gốc có chiều 3’ - 5’ ) - Diễn nhân TB Cấu trúc chức loại ARN: - ARN thơng tin (mARN): Có cấu tạo mạch thẳng, khn cho q trình dịch mã ribơxơm - ARN vận chuyển (tARN): Có nhiều loại tARN, phân tử tARN có ba đối mã (anticôdon) đầu để liên kết với axit amin tương ứng Vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tham gia tổng hợp chuỗi pôlipeptit - ARN ribôxôm (rARN): Là thành phần kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm Cơ chế phiên mã + ARN pôlimeraza tháo xoắn ADN trượt mạch gốc theo chiều 3’5’ + mARN tổng hợp theo chiều 5’ 3’, nu mạch gốc liên kết với nu tự theo NTBS: A mạch gốc - U tự do, G - X, T - A, X - G (vùng phiên mã xong đóng xoắn ngay) + Khi ARN pơlimeraza gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Một phân tử mARN giải phóng Ở SV nhân thực mARN sau tổng hợp cắt bỏ đoạn Intron, nối đoạn Exon tạo thành mARN trưởng thành sẵn sàng tham gia dịch mã II Dịch mã: (Tổng hợp prôtêin) - Ở SV nhân thực - Dịch mã q trình tổng hợp prơtêin từ mạch khn ARN - Diễn TB chất Hoạt hoá axit amin: - Nhờ ATP enzim đặc hiệu axit amin hoạt hoá gắn với tARN tương ứng tạo nên phức hợp axit amin – tARN (aa- tARN) Tổng hợp chuỗi pơlipeptit: - Ribơxơm giữ vai trò khung đỡ mARN phức hợp aa-tARN với - Bộ ba đối mã (anticodon) phức hợp mở đầu Met-tARN (UAX) bổ sung xác với cơdon mở đầu (AUG) - Các phức hợp aa-tARN vận chuyển axit amin tới, anticôdon tARN bổ sung với côdon mARN Enzim xúc tác hình thành liên kết peptit axit amin - Ribôxôm dịch chuyển đến côdon tiếp xúc với mã kết thúc (UAA, UAG, UGA) dừng dịch mã → Một chuỗi pơlipeptit hình thành - Nhờ enzim đặc hiệu axit amin cắt khỏi chuỗi pơlipeptit → pơlipeptit hồn chỉnh - Một nhóm ribôxôm (pôliribôxôm - pôlixôm) gắn với mARN giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin TT gián tiếp Phiên mã TT trực tiếp Dịch mã → Cấu trúc đặc thù prơtêin trình tự nu gen quy định → ADN chứa thơng tin mã hố cho việc gắn nối axit amin để tạo nên prôtêin Bài ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN I Khái quát điều hoà hoạt động gen Điều hoà hoạt động gen điều hoà lượng sản phẩm gen tạo giúp TB tổng hợp loại prôtêin cần thiết vào lúc cần thiết đời sống - Ở SV nhân sơ: giai đoạn phiên mã - Ở SV nhân thực: giai đoạn phiên mã, dịch mã sau dịch mã II - Điều hoà hoạt động gen SV nhân sơ - nhà khoa học phát là: F Jacôp J Mônô Cấu trúc opêron Lac - Opêron cụm gen cấu trúc có liên quan chức phân bố liền có chung chế điều hòa - Cấu trúc opêron Lac: (có vùng) + P: Vùng khởi động có trình tự nu để ARN pơlimeraza bám vào khởi đầu q trình phiên mã + O: Vùng vận hành trình tự nu đặc biệt để prôtêin ức chế liên kết ngăn cản phiên mã + Z, Y, A: Các gen cấu trúc mã hóa cho enzim phân giải Lactơzơ - Gen điều hòa R tổng hợp nên prơtêin ức chế liên kết với vùng vận hành (O) để ngăn cản phiên mã Sự điều hoà hoạt động opêron Lac: - Khi MT khơng có lactơzơ: Gen điều hồ R tổng hợp prơtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O) → gen cấu trúc không phiên mã - Khi MT có lactơzơ: Lactơzơ gắn với prơtêin ức chế → prôtêin ức chế bị biến đổi không gắn vào vùng vận hành → ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động (P) tiến hành phiên mã → mARN Z, Y, A tổng hơp dịch mã tạo enzim phân hủy lactôzơ Bài ĐỘT BIẾN GEN I.1 Khái niệm: - ĐB biến đổi vật chất DT: ĐB gen ĐB NST (có thể DT) - ĐB gen biến đổi cấu trúc gen + ĐB gen thường liên quan đến cặp nu (ĐB điểm) hay số cặp nu + Tần số ĐB gen: 10-6 – 10-4 + Cá thể mang ĐB biểu KH gọi thể ĐB + ĐB TB xôma khơng DT qua SS hữu tính I.2 Các dạng ĐB điểm: - Thay cặp nu : không thay đổi tổng số nu gen - Thêm cặp nu: Mã DT bị đọc sai từ vị trí xảy ĐB nên mức độ nguy hại tăng dần sau: Bộ ba kết thúc → Bộ ba → Bộ ba mở đầu II.1 Nguyên nhân - Bên ngoài: tác nhân gây ĐB vật lý (tia phóng xạ, tia tử ngoại…), hố học (5BU, NMS…) hay sinh học (1 số virut…) - Bên trong: rối loạn q trình sinh lí, hóa sinh TB II.2 Cơ chế phát sinh ĐB gen: a) Sự kết cặp không nhân đôi ADN VD Guanin dạng (G*) tạo nên ĐB thay cặp G – X → A – T b) Tác động tác nhân gây ĐB - Tia tử ngoại (UV) làm cho bazơ T mạch liên kết với → ĐB - Tác nhân hố học: 5-brơmua uraxin (5BU) gây thay cặp A-T → G-X - Tác nhân sinh học: số virut gây ĐB gen, virut viêm gan B, virut hecpet, → ĐB gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây ĐB cấu trúc gen III.1 Hậu ĐB gen: - Có lợi, có hại trung tính (Các ĐB điểm) - Mức độ gây hại ĐB phụ thuộc MT tổ hợp gen III.2 Vai trò ĐB gen a) Đối với tiến hố: Cung cấp nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho trình tiến hoá b) Đối với thực tiễn: Cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống Bài NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I NST: * NST SV nhân thực: Đầu mút : Bảo vệ NST, làm cho NST khơng dính vào Tâm động : Vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển cực TB Các trình tự khởi đầu nhân đơi ADN : ADN bắt đầu nhân đơi - Thành phần: ADN + Prôtêin Histon - NST xoắn lại theo nhiều mức độ để xếp gọn vào nhân TB, cụ thể: Sợi Sợi chất nhiễm sắc Sợi siêu xoắn Nuclêôxôm Crômatit (mức xoắn 1) (mức xoắn 2) (mức xoắn 3) đoạn ADN (146 cặp Nu) 11nm 30nm 300nm 700nm quấn quanh phân tử histôn * Ở SV nhân sơ, chưa có cấu trúc NST Mỗi TB chứa ADN dạng vòng - Mỗi lồi có NST đặc trưng số lượng, hình thái cấu trúc VD người 2n=46, tinh tinh 2n=48 - Có loại NST: NST thường NST giới tính VD: Người nam 2n= 46 = 44 NST thường + XY Người nữ 2n= 46 = 44 NST thường + XX II ĐB cấu trúc NST - ĐB cấu trúc NST biến đổi cấu trúc NST - Nguyên nhân: Do trao đổi chéo không đều, đứt gãy NST đứt gãy tái kết hợp khác thường - Phần lớn loại ĐB cấu trúc NST có hại, chí làm chết cho thể ĐB làm cân cho khối lớn gen * Các dạng ĐB cấu trúc NST: Điểm so sánh Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn Chuyển đoạn NST bị đứt đoạn Một đoạn NST Một đoạn NST bị Sự trao đổi đoạn NST làm giảm số lượng gen lặp lại đứt đảo xảy cặp Cơ chế NST hay nhiều lần ngược 1800 tương đồng nối lại NST không cặp tương đồng Gây chết giảm sức Làm tăng số Làm thay đổi Làm thay đổi kích sống lượng gen trình tự gen thước, cấu trúc gen, NST NST nhóm gen liên kết → Hậu giảm khả sinh sản Ở TV đoạn nhỏ Làm tăng Hoạt động Giúp hình thành lồi NST ảnh hưởng → có giảm cường độ gen thay đổi → biểu tính Ý nghĩa thể loại khỏi NST Tạo đa dạng Phòng trừ sâu hại gen khơng mong muốn trạng (có lợi nòi chuyển gen có hại) số giống trồng loài Mất phần vai dài Lúa mạch lặp Diễn muỗi Ở người chuyển NST số 21/22 người đoạn → tăng hoạt tạo lồi đoạn NST số 22 sang Ví dụ gây nên ung thư máu ác NST số gây ung thư tính enzim tính máu ác tính amilaza Bài ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ - Cơ chế phát sinh phân li khơng bình thường hay nhiều cặp NST kì sau trình phân bào I ĐB lệch bội ĐB làm thay đổi số lượng NST hay số cặp NST tương đồng - Thể (đơn nhiễm) : cặp NST NST → NST có dạng 2n - (VD 2n = 18 → 2n – = 17) - Thể ba (tam nhiễm) : cặp NST thêm NST → NST có dạng 2n + (VD 2n = 18 → 2n + = 19) Cơ chế phát sinh a) Trong giảm phân - Do phân li NST khơng bình thường hay số cặp kết tạo GT thiếu NST (n-1) thừa NST (n + 1) NST Các GT kết hợp với GT bình thường → thể lệch bội VD P : G: F1: 2n n X 2n n+1, n-1 2n+1 2n-1 b) Trong nguyên phân - hay số cặp NST phân li khơng bình thường → TB lệch bội (khơng DT qua SS hữu tính) → qua nguyên phân → phần thể có TB bị lệch bội → thể khảm Hậu quả: - ĐB lệch bội làm cân hệ gen nên gây hậu khác như: tử vong, giảm sức sống, giảm khả SS… - Người có NST số 21 gây hội chứng Đao (được phát phương pháp DT TB) - Cặp NST giới tính người phát sinh ĐB lệch bội sau: P: G: F1: (22 + 0) (22 + XX) (44 +XY) x (22 +X), (22 + Y) (44 + XX) (22 + 0), (22 + XX) (22 + X) (44 + X0) - thể (hội chứng Tớcnơ) (44 + XXX) - thể ba (hội chứng 3X) Cơ chế hình thành: cặp NST XX khơng phân li giảm phân (22 + Y) (44 + Y0) - thể (chưa thấy xuất hiện) (44 + XXY) - thể ba (hội chứng Claiphentơ) 4 Ý nghĩa : - Cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá - Trong chọn giống sử dụng ĐB lệch bội để xác định vị trí gen NST II ĐB đa bội – thường gặp TV Tự đa bội dạng ĐB làm tăng số nguyên lần NST đơn bội loài lớn 2n VD: 3n, 4n, 5n… * Cơ chế phát sinh: - Dạng 3n kết hợp GT n với GT 2n (GT lưỡng bội) - Dạng 4n : + Sự kết hợp GT 2n + Trong lần nguyên phân hợp tử tất cặp NST không phân li Dị đa bội tượng làm gia tăng số NST đơn bội loài khác TB * Cơ chế phát sinh: Do tượng lai xa đa bội hoá Hậu vai trò ĐB đa bội - TB đa bội thường có số lượng ADN tăng gấp bội → TB to, quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng phát triển mạnh, khả chống chịu tốt - ĐB đa bội đóng vai trò quan trọng tiến hố (hình thành lồi mới) trồng trọt (tạo trồng suất cao .) VD Các giống đa bội lẻ thường không hạt chuối, nho, dưa hấu * Các loại BD: BD BD di truyền BD tổ hợp Đột biến Đột biến gen Đột biến NST Đột biến số lượng Đột biến đa bội BD không di truyền (Thường biến) Đột biến cấu trúc Đơn nhiễm: 2n-1 Đột biến lệch bội Tam nhiễm: 2n+1 Đột biến đa bội lẻ (3n, 5n, 7n, ) Đột biến đa bội chẵn (4n,6n,8n,…) * Cách viết GT a) Dạng tam bội (AAA, AAa, Aaa, aaa) VD với AAa có cách viết theo sơ đồ sau: A GT: 2A, 1a, AA, 2Aa A a b) Dạng tứ bội (AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa) VD với AAaa có cách viết theo sơ đồ sau: A A GT : AA, Aa, 1aa a a c) Dạng AaBbDdEE D E ABDE, aBDE B d E ABdE, aBdE A b D E AbDE, abDE (a) d E AbdE, abdE AB d) Dạng TH1 Liên kết gen hoàn toàn: AB = ab ab TH2 Có hốn vị gen: 100% − f f Giao tử hoán vị: Ab = aB = f ≤ 50% Giao tử liên kết: AB = ab = Chương II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN * MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ Alen : Là trạng thái khác gen Các alen có vò trí tương ứng cặp NST tương đồng (lôcut) VD gen quy đònh màu hạt có alen : A -> hạt vàng ; a -> hạt xanh Cặp alen : Là alen giống hay khác thuộc gen nằm cặp NST tương đồng vò trí tương ứng tế bào lưỡng bội VD : AA, Aa, aa - Nếu alen có cấu trúc giống -> Cặp gen đồng hợp VD AA, aa, Bb - Nếu alen có cấu trúc khác -> Cặp gen dò hợp VD Aa, Bb Thể đồng hợp : Là cá thể mang alen giống thuộc gen VD aa, AA, BB, bb, AABB, IAIA, IBIB Thể dò hợp: Là cá thể mang alen khác thuộc gen VD Aa, Bb, AaBb, AaBbCc, AaBbCcDd Tính trạng tương phản: Là trạng thái biểu trái ngược tính trạng VD, Thân cao thân thấp trạng thái cặp tính trạng chiều cao thân (1 cặp tính trạng tương phản) Kiểu gen : Là tổ hợp toàn gen tế bào thể sinh vật AB BV Bv VD Aa, Bb, AaBb, , , Ab bv bV Kiểu hình: + Là tổ hợp toàn tính trạng đặc tính thể + Là kết tương tác KG với MT VD Ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài Dòng thuần: Là dòng đồng hợp KG đồng KH nên có đặc tính DT đồng ổn định; hệ cháu không phân li có KG, KH giống bố mẹ Lai phân tích: Là phép lai thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn để xác định KG thể mang tính trạng trội 10 Lai thuận nghịch: hoán đổi bố mẹ giúp xác định gen nằm NST thường hay NST giới tính; nằm nhân hay ngồi nhân VD, P: hoa đỏ X hoa trắng P: hoa trắng X hoa đỏ 11 Một số bệnh tật DT người: 11.1 ĐB gen lặn NST thường: bạch tạng, phêninkêto niệu, điếc DT, câm điếc bẩm sinh, bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ĐB gen lặn 11.2 ĐB gen trội NST thường: tật xương chi ngắn, ngón tay, ngón tay ngắn 11.3 Gen lặn NST X: Có di truyền chéo, VD: Mù màu, máu khó đơng, (bệnh nam giới - bệnh thường biểu người nam) 11.4 ĐB gen NST Y : Có di truyền thẳng, VD: tật dính ngón tay số người 11.5 Mất đoạn NST số 21, 22 → ung thư máu 11.6 Mất phần NST số → hội chứng tiếng mèo kêu 11.7 NST 21 gây hội chứng Đao (phát phương pháp DT TB) 11.8 ĐB thể lệch bội với cặp NST giới tính-xem Bài QUY LUẬT MENĐEN : QUY LUẬT PHÂN LI I Phương pháp nghiên cứu DT học Menđen: * Phương pháp độc đáo Menđen việc nghiên cứu tính quy luật tượng DT phân tích hệ lai qua thực nghiệm định lượng đậu Hà Lan VD Pt/c : ♂(♀) Cây hoa đỏ x ♀ (♂) Cây hoa trắng F1 : 100% hoa đỏ (chỉ biểu KH bố mẹ) F2 : ≈ trội (cây hoa đỏ) : lặn (cây hoa trắng) - Cho F2 tự thụ phấn phân tích tỷ lệ phân li F3 Menđen thấy tỷ lệ : F2 thực chất tỷ lệ 1:2:1 II Hình thành học thuyết khoa học: Qui ước : A - hoa đỏ; a - hoa trắng ta có sơ đồ: Pt/c : Cây hoa đỏ (AA) x Cây hoa trắng (aa) Gp : 0,5A : 0,5A 0,5a : 0,5a F1 : Aa (100% hoa đỏ) F1xF1 : ♀ Aa x ♂Aa GF1 : 0,5A: 0,5a 0,5A: 0,5a F2 : ♂ 0,5 A ♂ 0,5 a GT F1 ♀ 0,5 A 0,25 AA (hoa đỏ) 0,25 Aa (hoa đỏ) ♀ 0,5 a 0,25 Aa (hoa đỏ) 0,25 aa (hoa trắng) → Tỉ lệ KG : 1AA : 2Aa : 1aa Tỉ lệ KH : hoa đỏ : hoa trắng - Tính trạng lặn khơng xuất thể dị hợp gen trội át chế hồn toàn gen lặn - Mỗi GT chứa thành viên cặp nhân tố DT hình thành loại GT loại chiếm 50% (0,5) * Nội dung quy luật phân li: - Mỗi tính trạng cặp alen (nhân tố DT) quy định, có nguồn gốc từ bố, có nguồn gốc từ mẹ - Các alen bố mẹ tồn TB thể cách riêng rẽ khơng hồ trộn vào - Khi hình thành GT alen phân li đồng GT cho 50% số GT chứa alen 50% số GT chứa alen III Cơ sở TB học quy luật phân li: - Là phân li đồng cặp NST tương đồng giảm phân - Trong TB sinh dưỡng gen NST tồn thành cặp : + Một gen tồn trạng thái khác (A, a) trạng thái gọi alen (A) + Mỗi gen chiếm vị trí xác định NST gọi locut Bài QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP I Lai hai tính trạng: Thí nghiệm: Pt/c : Hạt vàng, trơn x Hạt xanh, nhăn F1 : 100% hạt vàng, trơn F2 : 315 hạt vàng, trơn : 108 hạt vàng, nhăn: 101 hạt xanh, trơn : 32 hạt xanh, nhăn Tỉ lệ ≈ : : : Trong tính trạng có tỉ lệ xấp xỉ : → Nội dung chủ yếu quy luật phân li độc lập : Khi cặp alen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác chúng phân li độc lập trình hình thành GT (sự phân li cặp gen không phụ thuộc vào cặp gen khác) * Điều kiện quan trọng để quy luật phân li độc lập nghiệm cặp gen quy định cặp tính trạng tương phản nằm cặp NST tương đồng khác Giải thích Qui ước : A quy định hạt vàng ; a quy định hạt xanh - Pt/c hạt vàng, trơn có KG AABB B quy định hạt trơn ; b quy định hạt nhăn - Pt/c hạt xanh, nhăn có KG aabb Pt/c : AABB (hạt vàng, trơn) x aabb (hạt xanh, nhăn) Gp : AB ab F1 : AaBb (100% hạt vàng, trơn) GF1 : AB, AB, aB, ab F2 : GF1 ♂AB ♂Ab ♂aB ♂ab ♀AB AABB AABb AaBB AaBb ♀Ab AABb Aabb AaBb Aabb ♀aB AaBB AaBb aaBB aaBb ♀ab AaBb Aabb aaBb aabb + Tỷ lệ KG : 1AABB : 2AABb : 1AAbb : 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb (có KG) + Tỉ lệ KH : 9/16 (A−B−) vàng, trơn : 3/16 (A−bb) vàng, nhăn : 3/16 (aaB−) xanh, trơn : 1/16 (aabb) xanh, nhăn (có KH) II Cơ sở TB học Các gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác giảm phân, gen phân li độc lập III Ý nghĩa quy luật Menđen - Là sở khoa học giả thích đa dạng phong phú SV tự nhiên - Bằng phương pháp lai tạo BD tổ hợp mong muốn trồng trọt chăn ni - Dự đốn trước kết lai : Số cặp gen dị hợp tử F1 n Số loại GT F1 2n Số loại KG F2 27 3n Tỉ lệ KG F2 1:2:1 1:2:1:2:4:2:1:2:1 (1: : 1)3 … (1: : 1)n Số loại KH Tỉ lệ F2 KH F2 3:1 9:3:3:1 27 : : : : : : : 2n (3 : 1)n Bài 10 TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN I Tương tác gen tác tác động qua lại gen trình hình thành KH - Bản chất tương tác gen tương tác sản phẩm gen trình hình thành KH - Hiện tượng DT phân li độc lập khác với tương tác gen tỉ lệ phân li KH hệ lai Tương tác bổ sung kiểu tương tác gen tác động hình thành KH Một số tỉ lệ KH tương tác bổ sung : : 7, : : 1, : : : (tối đa-4), 13 : Ví dụ : Nếu KG : A-B- quy định hoa đỏ A-bb, aaB- , aabb quy định hoa trắng Với P: AaBb x AaBb => F1 Cho tỷ lệ KH Hoa đỏ : Hoa trắng Tương tác cộng gộp kiểu tương tác gen trội chi phối mức độ biểu KH Ví dụ: Màu da người gen (A,B,C) nằm cặp NST tương đồng khác chi phối - Phần lớn tính trạng số lượng (năng suất) nhiều gen quy định tương tác theo kiểu cộng gộp quy định - Nếu tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen khác biệt KH KG nhỏ II Tác động đa hiệu gen tượng gen ảnh hưởng đến biểu nhiều tính trạng khác Do đó, giúp giải thích tượng gen bị ĐB tác động đến biểu nhiều tính trạng khác Ví dụ: - HbA hồng cầu bình thường - HbS hồng cầu lưỡi liềm → nhiều rối loạn bệnh lý thể Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN I Liên kết gen Thí nghiệm với ruồi giấm Pt/c : Thân xám, cánh dài X Thân đen, cánh cụt F1 : 100% thân xám, cánh dài Lai phân tích : ♂ F1 thân xám, cánh dài X ♀ thân đen, cánh cụt Fa : thân xám, cánh dài : thân đen, cánh cụt Giải thích - Mỗi NST gồm phân tử ADN Trên phân tử chứa nhiều gen, gen chiếm vị trí xác định ADN (lôcut) → gen NST DT → nhóm gen liên kết - Số nhóm gen liên kết = n VD lồi có 2n = 36 số nhóm liên kết n = 18 Ý nghĩa - Bảo đảm DT bền vững nhóm tính trạng (hạn chế xuất BD tổ hợp) → hạn chế tính đa dạng SV - Trong chọn giống gây ĐB chuyển đoạn : chuyển gen có lợi vào NST tạo giống có đặc điểm mong muốn II Hốn vị gen Thí nghiệm Moocgan Lai phân tích : ♀ F1 thân xám, cánh dài X ♂ thân đen, cánh, cụt Fa : 495 thân xám, cánh dài : 944 thân đen, cánh cụt : 206 thân xám, cánh cụt : 185 thân đen, cánh dài Cơ sở TB học - Gen quy định màu thân kích thước cánh nằm NST - Có trao đổi chéo crơmatit NST kép tương đồng kì đầu giảm phân I → hoán vị gen - Tần số hoán vị gen (f%≤ 50%) = % GT hoán vị = % số cá thể sinh hoán vị - Các gen gần NST f % nhỏ ngược lại - Phương pháp chủ yếu xác định f % lai phân tích Ý nghĩa - Làm tăng BD tổ hợp - Các gen quí nằm NST khác tổ hợp với thành nhóm liên kết - Ứng dụng lập đồ DT - đồ gen - Căn vào tần số hoán vị gen → vị trí khoảng cách tương đối gen NST (xây dựng đồ DT) - Quy ước 1% hoán vị gen =1 cM (centimoocgan) - Bản đồ DT giúp dự đoán tần số tổ hợp gen phép lai, có ý nghĩa công tác chọn giống nghiên cứu khoa học Bài 12 DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I DT liên kết với giới tính NST giới tính a NST giới tính NST chứa gen quy định giới tính - Cặp NST giới tính (có tất TB) tương đồng ( XX) không tương đồng (XY) - Trên cặp NST giới tính XY có đoạn tương đồng (giống NST) đoạn không tương đồng (chứa gen khác đặc trưng cho NST) b Một số số kiểu NST giới tính ♀ XX, ♂ XY : Người, ruồi giấm XX, XY ♂ XX, ♀ XY : Chim, bướm dạng XX, XO ♀ XX, ♂ XO : Châu chấu ♂ XX, ♀ XO : Bọ nhậy Cơ sở TB học giới tính nhân đơi, phân li tổ hợp cặp NST giới tính giảm phân thụ tinh DT liên kết với giới tính (dạng ♀ XX, ♂ XY) Cơ sở TB học tượng DT liên kết với giới tính phân li, tổ hợp cặp NST giới tính dẫn tới phân li, tổ hợp gen quy định tính trạng thường nằm NST giới tính a Gen NST X + Con đực (XY) có gen lặn biểu KH + Tính trạng xuất giới tỷ lệ khơng + Có tượng DT chéo (Bố truyền cho gái) b Gen NST Y + Tính trạng biểu giới (chứa NST Y) + Có tượng di truyển thẳng (Bố truyền cho trai) c Ý nghĩa DT liên kết với giới tính: - Giải thích số bệnh, tật DT liên quan đến NST giới tính - Sớm phân biệt cá thể đực, để ni giới có giá trị II DT ngồi nhân (DT theo dòng mẹ) Coren người phát Ví dụ: hoa phấn Lai thuận: ♀ đốm X ♂ xanh → F1 100% đốm Lai nghịch: ♀ xanh X ♂ đốm → F1 100% xanh Giải thích - Khi thụ tinh GT đực truyền nhân cho trứng - Các gen nằm TB chất (TV: ti thể lục lạp; ĐV: ti thể) mẹ truyền cho qua TB chất trứng → KH đời ln giống mẹ - Ở lồi giao phối sở vật chất chủ yếu quy định tính trạng cá thể tổ hợp NST nhân hợp tử Bài 13 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN I Mối quan hệ gen tính trạng Qui định Phiên mã Dịch mã ADN ARN Prơtêin Tính trạng Nhân đơi → Sự biểu KH gen qua nhiều bước, nên bị nhiều yếu tố MT bên bên chi phối II Sự tương tác KG (giống) MT - Thỏ Himalaya có lơng trắng muốt toàn thân, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, mõm có lơng màu đen Do TB đầu mút thể có nhiệt độ thấp → tổng hợp sắc tố melanin làm lông đen - Các hoa cẩm tú trồng MT đất có độ pH khác cho màu hoa có độ đậm nhạt khác tím đỏ - Ở trẻ em bệnh phêninkêto niệu gây thiểu trí tuệ hàng loạt rối loạn khác Nếu phát sớm, có chế độ ăn khoa học bệnh khơng biểu III Mức phản ứng KG Khái niệm - Tập hợp KH khác KG tương ứng với MT khác mức phản ứng KG - Hiện tượng KH thể thay đổi trước điều kiện MT khác gọi mềm dẻo KH (thường biến) → Muốn vượt giới hạn suất giống cần cải tạo giống cũ Đặc điểm - Tính trạng có hệ số DT thấp (tính trạng số lượng: suất, sản lượng trứng ) có mức phản ứng rộng - Tính trạng có hệ số DT cao (tính trạng chất lượng: tỷ lệ prơtêin sữa, gạo ) có mức phản ứng hẹp - Mức phản ứng KG qui định (KG qui định giới hạn suất giống DT) 3.Thường biến biến đổi đồng loạt KH KG VD + Cây rau mác cạn có hình mũi mác, mọc nước có thêm hình dài + Mạch máu co da tím tái trời rét - Đặc điểm: Đồng loạt, định hướng, không DT - Ý nghĩa: Giúp SV thích nghi với thay đổi MT Chương III DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ Bài 16, 17 CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ I Các đặc trưng DT QT - Vốn gen QT tập hợp hợp tất alen có quần thể thời điểm xác định Tần số alen tỉ lệ số lượng alen tổng số loại alen khác gen QT A 0,6 thời điểm xác định VD = a 0,4 Tần số KG (Cấu trúc DT QT - thành phần KG) tỉ lệ số cá thể có KG tổng số cá thể QT VD 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa = II Cấu trúc DT QT tự thụ phấn giao phối gần (QT tự phối) QT tự thụ phấn Ở hệ xuất phát cá thể có KG dị hợp Aa sau n hệ tự thụ phấn tỉ lệ KG sau: n Đồng hợp trội AA= ( −  ÷ )/2, dị hợp Aa = 2 n n   , đồng hợp lặn aa = (   )/2 1−  ÷  ÷ 2 2 → Thành phần KG QT tự thụ phấn sau n hệ thay đổi theo chiều hướng tỉ lệ thể dị hợp giảm dần, tỉ lệ thể đồng hợp tăng lên (Phân hố thành dòng khác → ưu lai giảm dần) QT giao phối gần (giao phối cận huyết) - Giao phối gần tượng cá thể có quan hệ huyết thống giao phối với Giao phối gần dẫn đến làm biến đổi cấu trúc DT QT thay đổi theo chiều hướng tỉ lệ thể dị hợp giảm dần, tỉ lệ thể đồng hợp tăng lên (Phân hố thành dòng khác → ưu lai giảm dần) III Cấu trúc DT QT ngẫu phối QT ngẫu phối 10 - QT xem ngẫu phối cá thể QT lựa chọn bạn tình để giao phối cách hồn tồn ngẫu nhiên - Lượng BD DT QT lớn (nên khó tìm cá thể giống nhau, trì đa dạng DT QT) làm nguồn nguyên liệu cho tiến hoá chọn giống → QT ngẫu phối đơn vị SS, đơn vị tồn loài tự Trạng thái cân DT QT Một QT gọi trạng thái cân DT tỉ lệ KG (thành phần KG) QT tuân theo đẳng thức sau: p2 + 2pq + q2 =1 VD: p2 AA+ 2pq Aa+ q2 aa = a Định luật Hacđi - Vanbec Trong QT lớn, ngẫu phối khơng có yếu tố làm thay đổi tần số alen thành phần KG QT trạng thái cân trì khơng đổi từ hệ sang hệ khác theo đẳng thức : p2 + 2pq + q2 =1 → Định luật Hacđi – Vanbec phản ánh cân DT QT giao phối * Điều kiện nghiệm - QT phải có kích thước lớn - Các cá thể giao phối ngẫu nhiên - Các cá thể có KG khác phải có sức sống khả SS (khơng có CLTN) - Khơng xảy ĐB, có tần số ĐB thuận = tần số ĐB nghịch - Khơng có di - nhập gen * Ý nghĩa : - Từ số cá thể mang KH lặn → tần số alen lặn → tần số alen trội → Tỉ lệ loại KG - Giải thích thiên nhiên có QT trì ổn định qua thời gian dài b Cách xác định tần số alen QT trạng thái cân QT - QT ngẫu phối hệ xuất phát có tần số KG : d AA + h Aa + r aa = + Gọi p tần số alen A, q tần số alen a ta có: h h p = d + q = r + p + q = 2 QT đạt cân bằng: p2 AA+ 2pq Aa+ q2 aa =  d = p2 ; h = 2pq ; r = q2 Chương IV ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Bài 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I Tạo giống dựa nguồn BD tổ hợp - Các gen nằm NST khác phân li độc lập giảm phân, tổ hợp ngẫu nhiên thụ tinh hình thành nên tổ hợp gen → Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn → Tự thụ phấn giao phối cận huyết tạo dòng → chọn lọc KG mong muốn (dòng thuần) - Có hiệu với vật ni, trồng - Nguồn BD DT QT vật nuôi tạo cách giao phối dòng xa nguồn gốc II Tạo giống lai có ưu lai cao Ưu lai tượng lai có suất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với dạng bố mẹ Cơ sở DT tượng ưu lai Giả thuyết siêu trội: Cơ thể dị hợp tốt thể đồng hợp hiệu bổ trợ alen khác chức phận lôcut NST cặp tương đồng VD + AA < Aa > aa + AaBbCc > AABBCC, aabbcc, AabbCC, AABBcc Phương pháp tạo ưu lai Bước - Tạo dòng : Cho tự thụ phấn qua - hệ Bước - Lai khác dòng: Lai dòng để tìm tổ hợp lai có ưu lai cao Chỉ số tổ hợp lai cặp bố mẹ định cho ưu lai (lai thuận nghịch có hiệu quả) + Ưu điểm: Con lai có ưu lai cao sử dụng vào mục đích kinh tế + Nhược điểm: Tốn nhiều thời gian - Ưu lai biểu cao F1 sau giảm dần qua hệ có phân tính: tỉ lệ đồng hợp tăng dần, tỉ lệ dị hợp giảm dần - Phương pháp tốt để trì ưu lai giống trồng nuôi cấy mô Bài 19 TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I Tạo giống phương pháp gây ĐB - Phương pháp đặc biệt có hiệu với vi SV (có tốc độ SS nhanh) TV (tạo đa bội) - ĐB đa bội tạo giống trồng suất cao, phẩm chất tốt, không hạt 11 - Tia phóng xạ có tác dụng kích thích ion hoá nguyên tử chúng xuyên qua túi phấn, bầu noãn, nụ hoa → ĐB GT - Cơnsixin ngăn cản hình thành thoi phân bào nên thường dùng để gây đột biến thể đa bội, đặc biệt lấy quan sinh dưỡng : rễ, thân, lá, củ - Nguồn nguyên liệu chủ yếu để chọn lọc ĐB gen Quy trình (gồm bước) (1) Xử lí mẫu vật tác nhân ĐB (2) Chọn lọc cá thể ĐB có KH mong muốn (3) Tạo dòng chủng Một số thành tựu tạo giống Việt Nam - Xử lí tác nhân ĐB lí hố thu nhiều chủng vsv, lúa, đậu tương Có nhiều đặc tính q - Sử dụng cônxisin tạo dâu tằm tứ bội - Táo Gia Lộc xử lí NMU → táo má hồng cho suất cao II Tạo giống công nghệ TB Công nghệ TB TV - Nuôi cấy mơ, TB, hạt phấn, nỗn - Lai TB sinh dưỡng hay dung hợp TB trần (TB khơng thành) → TB lai-Song nhị bội (2n loài A + 2n’ loài B) hữu thụ - giống mang đặc tính lồi - Hạt phấn (hoặc nỗn chưa thụ tinh) → mô đơn bội cônsixin lưỡng bội (đồng hợp tử gen) Công nghệ TB ĐV a Nhân vơ tính ĐV * Các bước tiến hành tạo cừu Đôly + Tách TB tuyến vú cừu cho nhân, ni phòng thí nghiệm + Tách TB trứng loại bỏ nhân + Chuyển nhân TB tuyến vú vào TB trứng bỏ nhân + Nuôi cấy MT nhân tạo để trứng phát triển thành phôi + Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để mang thai * Ý nghĩa - Nhân nhanh giống vật nuôi quý - Tạo ĐV mang gen người nhằm cung cấp quan nội tạng cho người bệnh b Cấy truyền phôi Phôi tách thành nhiều phần riêng biệt, phần sau phát triển thành phôi riêng biệt cấy vào tử cung nhiều vật khác Bài 20 TẠO GIỐNG NHỜ CƠNG NGHỆ GEN I Cơng nghệ gen quy trình tạo TB SV có gen bị biến đổi có thêm gen Kỹ thuật chuyển gen : Chuyển gen (1 đoạn ADN) từ TB sang TB khác qua tạo ADN tái tổ hợp → Ưu : tổng hợp phân tử ADN lai loài loài khác Các bước kỹ thuật chuyển gen a Tạo ADN tái tổ hợp - Tách thể truyền – vectơ (plasmit hay virut - thực khuẩn thể) gen cần chuyển khỏi TB + Là ADN dạng vòng + Đặc điểm plasmit + Nằm TB chất vi khuẩn + Có khả nhân đơi độc lập với ADN, NST - Dùng enzim giới hạn (restrictaza) mở vòng plasmit cắt phân tử ADN điểm xác định - Dùng enzim nối (ligaza) để nối đoạn gen (ADN) TB cho vào ADN plasmit → ADN tái tổ hợp b Đưa ADN tái tổ hợp vào TB nhận Dùng muối CaCl2 xung điện cao áp làm giãn màng sinh chất TB để ADN tái tổ hợp dễ dàng qua c Phân lập dòng TB chứa ADN tái tổ hợp - Bằng cách chọn thể truyền có gen đánh dấu Rồi kỹ thuật định nhận biết sản phẩm đánh dấu II Ứng dụng công nghệ gen SV biến đổi gen SV mà hệ gen biến đổi phù hợp với lợi ích người * Cách tiến hành: + Đưa thêm gen lạ vào hệ gen + Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen + Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen 12 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen a Tạo ĐV chuyển gen b Tạo giống trồng biến đổi gen c Tạo dòng vi SV bin i gen Tạo chủng vi khuẩn có khả sản xuất qui mô công nghiệp chế phẩm sinh học: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh VD Chuyển gen tổng hợp insulin người vào vi khuẩn E coli – TB nhận phổ biến (do SS nhanh, dễ nuôi, trao đổi chất mạnh) → tổng hợp lượng lớn insulin Chương V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Bài 21 DI TRUYỀN Y HỌC DT y học phận DT học người chuyên nghiên cứu phát nguyên nhân, chế gây bệnh DT người đề xuất biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị bệnh DT người I Bệnh DT phân tử bệnh DT nghiên cứu chế gây bệnh mức độ phân tử Ví dụ: Bệnh phêninkêto niệu + Người bình thường: gen tổng hợp enzim chuyển hố phêninalanin  tirơzin + Người bị bệnh: gen bị ĐB không tổng hợp enzim nên phêninalanin tích tụ máu lên não đầu độc TB → thiểu trí tuệ (mất trí) + Chữa bệnh: phát sớm trẻ cho ăn kiêng (thức ăn hạn chế phêninalanin) II Hội chứng bệnh liên quan đế ĐB NST - Các ĐB cấu trúc hay số lượng NST thường liên quan đến nhiều gen gây hàng loạt tổn thương hệ quan người bệnh nên thường gọi hội chứng bệnh - Ví dụ Do NST 21 mẹ giảm phân khơng bình thường → trứng mang NST 21 + tinh trùng NST 21 → Hợp tử NST 21 (hội chứng Đao) → Cách phòng bệnh : Vợ khơng nên sinh tuổi cao - Phương pháp DT TB phương pháp kiểm tra TB học NST để chẩn đoán bệnh DT NST III Bệnh ung thư loại bệnh đặc trưng tăng sinh khơng kiểm sốt số loại TB thể dẫn đến hình thành khối u chèn ép quan thể - Khối u gọi ác tính TB có khả tách khỏi mô ban đầu di chuyển đến nơi khác thể tạo khối u khác - Nguyên nhân: ĐB gen (Đặc biệt ĐB gen quy định yếu tố sinh trưởng – gen tiền ung thư gen ức chế khối u), ĐB NST - Cách điều trị : + Chưa có thuốc + Dùng tia phóng xạ hố chất để diệt TB ung thư Bài 22 BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC I Bảo vệ vốn gen loài người Tạo MT nhằm hạn chế tác nhân gây ĐB Tư vấn DT việc sàng lọc trước sinh hình thức chuyên gia DT đưa tiên đoán khả đứa trẻ sinh có mắc tật, bệnh DT khơng cho lời khun - Xét nghiệm trước sinh: Là xét nghiệm phân tích NST, ADN xem thai nhi có bị bệnh DT hay khơng kĩ thuật phổ biến : Chọc dò dịch ối Nhằm khảo sát TB phôi thai Sinh thiết tua thai Liệu pháp gen - kỹ thuật tương lai kỹ thuật chữa bệnh thay gen bệnh gen lành - Về nguyên tắc kỹ thuật chuyển gen - Quy trình: Lấy TB khỏi thể thay gen ĐB gen lành, sau đưa TB vào thể - Khó khăn: virut gây hư hỏng gen khác (khơng chèn gen lành vào vị trí gen vốn có NST) II Một số vấn đề xã hội DT học Tác động xã hội việc giải mã gen người Vấn đề phát sinh công nghệ gen công nghệ TB - Phát tán gen kháng thuốc sang vi SV gây bệnh - An toàn sức khoẻ cho người sử dụng thực phẩm biến đổi gen Vấn đề DT khả trí tuệ a) Hệ số thơng minh (IQ) - Được xác định trắc nghiệm với tập có độ khó tăng dần b) Khả trí tuệ DT - Tập tính DT có ảnh hưởng định tới khả trí tuệ 13 DT học với bệnh AIDS Enzim phiên mã ngược - Virut HIV gây bệnh AIDS có lõi gồm ARN ARN ADN xen vào ADN TB chủ Phần sáu TIẾN HOÁ CHƯƠNG I BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ Bài 24 CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ I Bằng chứng giải phẫu so sánh a) Cơ quan tương đồng quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên, quan giữ chức khác VD Tay người cánh dơi - Cơ quan thoái hoá (cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành) quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan lồi tổ tiên khơng chức chức bị tiêu giảm VD : xương cùng, ruột thừa, khôn người - Là kết q trình tiến hố theo hướng phân nhánh - Cấu tạo khác chi tiết quan tương đồng CLTN diễn theo hướng khác → loài sống khu vực địa lí khác xa có nhiều đặc điểm giống lồi khứ có lúc liền b) Cơ quan tương tự quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc - Là kết trình tiến hố theo hướng đồng qui IV Bằng chứng TB học sinh học phân tử - TB tất loài SV sử dụng chung loại mã DT, dùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin → chúng tiến hố từ tổ tiên chung - Phân tích trình tự axit amin loại prôtêin hay trình tự Nu gen lồi khác cho ta biết mối quan hệ loài Bài 25 HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN II Học thuyết tiến hoá Đacuyn: - CLTN nhân tố tiến hóa trọng - Nguyên liệu tiến hóa CLTN: BD cá thể (Các cá thể bố mẹ khác nhiều chi tiết) - Đơn vị tác động CLTN: cá thể - Thực chất CLTN : Phân hoá khả sống sót SS cá thể lồi - Cơ chế tiến hố: Là tích lũy c¸c BD có lợi, đào thải BD có hại dới t¸c dơng cđa CLTN - Sự hình thành đặc điểm thích nghi: Là tích luỹ BD có lợi tác dụng CLTN - Sự hình thành lồi mới: Lồi hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian tác dụng CLTN theo đường phân li tính trạng từ nguồn gốc chung - Đóng góp quan trọng nhất: Phát vai trò sáng tạo CLTN CLNT - Điểm thành công nhất: Chứng minh sinh giới ngày kết tiến hóa từ nguồn gốc - Tồn chính: Chưa làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh DT BD CLTN CLNT Đối tượng - Các SV tự nhiên - Các vật nuôi trồng Nguyên nhân - Do điều kiện MT sống khác - Do nhu cầu khác người Động lực - Đấu tranh sinh tồn SV - Nhu cầu có lợi cho người Cơ sở - Tính DT BD SV Thời gian - Tương đối dài - Tương đối ngắn - Làm cho SV tự nhiên ngày - Làm cho vật nuôi trồng đa dạng phong phú đa dạng phong phú Kết - Hình thành nên lồi - Hình thành nên nòi, thứ (giống - Là nhân tố hình thành mới) Mỗi dạng phù hợp với nhu cầu đặc điểm thích nghi thể SV khác người Bài 26 HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI I Quan niệm tiến hố nguồn ngun liệu tiến hóa Tiến hoá nhỏ tiến hoá lớn a Tiến hố nhỏ q trình biến đổi cấu trúc DT QT (biến đổi tần số alen thành phần KG) → cách li SS với QT gốc → hình thành lồi Vậy, tiến hóa nhỏ giải thích q trình hình thành lồi - Diễn quy mô nhỏ, phạm vi QT (→ QT đơn vị tiến hóa sở) * Trình tự : Quần thể phát sinh ĐB → phát tán ĐB → chọn lọc ĐB có lợi → Cách li SS → hình thành lồi 14 b Tiến hố lớn q trình biến đổi quy mơ lớn, trải qua hàng triệu năm, làm xuất đơn vị phân loại loài Nguồn BD DT QT - Nguồn nguyên liệu cung cấp cho trình tiến hoá BD DT di nhập gen - BD DT gồm: + BD ĐB (BD sơ cấp – nguyên liệu sơ cấp) – Phát sinh qua đột biến + BD tổ hợp (BD thứ cấp – nguyên liệu thứ cấp) – Phát sinh qua giao phối II Các nhân tố tiến hoá Các nhân tố tiến hoá nhân tố làm biến đổi tần số alen thành phần KG QT ĐB - ĐB cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hoá - ĐB gen nhỏ từ 10 -6 – 10-4 thể có nhiều gen nên tần số đột biền gen lại lớn - ĐB gen nguồn ngun liệu chủ yếu q trình tiến hố : + Có nhiều ĐB + Các lồi khác tích luỹ nhiều biến di ĐB nhỏ + Giá trị thích nghi ĐB gen thường thay đổi tổ hợp gen thay đổi môi trường thay đổi - Biến động DT tượng ĐB phát sinh mạnh QT lớn làm thay đổi tần số alen Di - nhập gen - Di nhập gen tượng trao đổi cá thể GT QT - Di nhập gen làm thay đổi thành phần KG tần số alen QT, làm xuất alen QT Chọn lọc tự nhiên (CLTN - có điều kiện ngoại cảnh nhân tố chính) - nhân tố quan trọng - CLTN q trình phân hố khả sống sót SS cá thể với KG khác QT → đơn vị tác động CLTN cá thể - CLTN tác động trực tiếp lên KH gián tiếp làm biến đổi tần số KG, tần số alen QT - CLTN quy định chiều hướng tiến hoá → CLTN nhân tố tiến hố có hướng - Tốc độ thay đổi tần số alen tuỳ thuộc vào: Chọn lọc chống lại alen trội (nhanh hơn) hay chọn lọc chống lại alen lặn (chậm hơn) Các yếu tố ngẫu nhiên - Làm biến đổi cấu trúc DT QT không theo chiều hướng định - QT có kích thước nhỏ bị tác động mạnh Giao phối khơng ngẫu nhiên (giao phối có chọn lọc, giao phối cận huyết, tự phối) - Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen QT lại làm thay đổi thành phần KG theo hướng tăng dần thể đồng hợp, giảm dần thể dị hợp - Giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen QT, giảm đa dạng DT Bài 28 LOÀI I Lồi sinh học một nhóm QT gồm cá thể có khả giao phối với tự nhiên sinh có sức sống, có khả SS cách li SS với nhóm QT khác - QT đơn vị tổ chức đơn vị SS loài tự nhiên * tiêu chuẩn phân biệt loài : - Tiêu chuẩn hình thái : Tiêu chuẩn thơng dụng - Tiêu chuẩn hoá sinh: Tiêu chuẩn hàng đầu với vi khuẩn VD:Dựa vào trình tự axit amin prơtêin - Tiêu chuẩn cách li SS : Là tiêu chuẩn xác với lồi SS hữu tính II Các chế cách li SS loài - Cơ chế cách li trở ngại làm cho SV cách li nhau, ngăn cản giao phối tự do, củng cố tăng cường phân hoá KG QT bị chia cắt - Cách li SS trở ngại (trên thể SV) sinh học ngăn cản cá thể giao phối với ngăn cản việc tạo lai hữu thụ SV sống chỗ * hình thức cách li SS: Hình thức Nội dung Cách li trước hợp tử Khái niệm Những trở ngại ngăn cản SV giao phối với Các hình thức cách li - Cách li nơi (sinh cảnh) cá thể sinh cảnh khác → không giao phối với - Cách li tập tính cá thể thuộc lồi khác có tập tính giao phối riêng → không giao phối với Cách li sau hợp tử Những trở ngại ngăn cản việc tạo lai ngăn cản tạo lai hữu thụ - Ngăn cản tạo lai - Con lai không sinh trưởng tới tuổi trưởng thành - Con lai khơng có khả SS khác cấu trúc DT (số lượng, hình thái NST ,…) → giảm phân khơng bình 15 Vai trò - Cách li mùa vụ cá thể thuộc loài khác thường → GT cân → bất thụ SS vào mùa khác → không giao phối với - Cách li học : cá thể thuộc lồi khác có cấu tạo quan SS khác → khơng giao phối với - Đóng vai trò quan trọng hình thành lồi - Duy trì tồn vẹn lồi Bài 29, 30 Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI (tiến hố nhỏ) Q trình thành lồi trình lịch sử, cải biến thành phần KG QT ban đầu theo hướng thích nghi, tạo KG cách li SS với QT ban đầu Hình thành lồi chịu tác động nhân tố : ĐB, giao phối, CLTN chế cách li I Hình thành lồi khác khu vực địa lí (Bài 29) Vai trò cách ly địa lý q trình hình thành lồi - Cách ly địa lí trở ngại địa lý làm cho cá thể QT bị cách ly giao phối với - Cách ly địa lí có vai trò trì khác biệt vốn gen QT nhân tố tiến hóa tạo - Q trình hình thành loài đường địa lý thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp * Hình thành lồi đường địa lí hay xảy lồi ĐV có khả phát tán mạnh II Hình thành lồi khu vực địa lí (Bài 30) Hình thành lồi cách li tập tính cách li sinh thái a Hình thành lồi cách li tập tính Các cá thể QT ĐB có KG định làm thay đổi số đặc điểm liên quan tới tập tính giao phối → chúng có xu hướng giao phối với tạo nên QT cách li với QT gốc → cách li SS với QT gốc →lồi b Hình thành lồi cách li sinh thái Hai QT loài sống khu vực địa lí hai ổ sinh thái khác → cách li SS → loài - Thường gặp TV ĐV di chuyển Hình thành lồi nhờ lai xa đa bội hố - Gặp TV có khả SS sinh dưỡng - Đây phương thức hình thành lồi nhanh VD Sự hình thành chuối nhà 3n: P : 2n x 2n Gp : 2n n F1 : 3n (thể tam bội) 16 Chương II SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Bài 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Q trình tiến hóa sống Trái Đất gồm giai đoạn: Tiến hoá hoá học → Tiến hoá tiền sinh học → Tiến hoá sinh học I Tiến hóa hóa học - Giai đoạn tổng hợp chất hữu cho sống từ chất vơ theo phương thức hố học nhờ nguồn lượng tự nhiên - Thí nghiệm Milơ chứng minh phân tử hữu hình thành tự phát tự nhiên Năng lượng tự nhiên Các chất khí khí nguyên thuỷ (CH4, NH3, C2N2, H2O, H2, CO2) Chất hữu đơn giản ( axit amin, Nu, đường đơn, axít béo) Các đại phân tử ( Pơlipeptit, axít nuclêic) - Cơ sở vật chất chủ yếu sống axit nuclêic prơtêin (pơlipeptit) - Ngày nay, sống khơng hình thành theo phương thức hố học : + Thiếu điều kiện lịch sử cần thiết chất hữu + Nếu chất hữu tạo thành thể sống bị vi khuẩn phân huỷ - Loại axit nuclêic xuất ARN Hiện nay, ADN lưu trữ bảo quản thơng tin DT có cấu trúc bền vững phiên mã xác - Nhờ có q trình tích luỹ thơng tin DT mà ADN ngày phức tạp đa dạng - Chất hữu trình quan trọng sống axit nuclêic q trình nhân đơi - Lipit phân tử hữu khơng có cấu trúc đa phân II Tiến hóa tiền sinh học (Hình thành TB sơ khai) - Các đại phân tử xuất nước tập trung với nhau, phân tử lipit đặc tính kị nước hình thành lớp màng bao bọc đại phân tử hữu => giọt nhỏ (côaxecva - hỗn hợp dung dịch keo đông tụ thành giọt nhỏ, có màng bao bọc) - Các cơaxecva có khả trao đổi chất, phân chia trì thành phần hố học CLTN giữ lại Tiến hố sinh học hình thành TB sơ khai (mầm mống thể đầu tiên) Các loài SV ngày - Đặc điểm vật thể sống có : trao đổi chất thơng qua đồng hố, dị hố có khả SS - Cơ thể sống có đặc điểm : Cấu tạo đơn giản - Dị dưỡng - Yếm khí Bài 33 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT I Hóa thạch di tích SV để lại lớp đất đá vỏ Trái t * Vai trò hóa thạch: - Cung cấp chứng trực tiếp lịch sử phát triển sinh giới - Xác định đợc loi no xt hiƯn tríc, loµi nµo xt hiƯn sau mèi quan hệ họ hàng loi * Xác định tuổi hóa thạch dựa vào phân tích đồng vị phãng x¹ hãa th¹ch nh cacbon 14 (thêi gian bán rã 5730 năm), urani 238 (thời gian bán rã 4,5 tỉ năm) (Trái Đất hình thành cách 4,6 tỉ năm) II Lch s phỏt trin ca sinh gii qua đại địa chất Hiện tượng trôi dạt lục địa tượng phiến kiến tạo vỏ Trái Đất liên tục di chuyển lớp dung nham nóng bỏng bên chuyển động - Căn để phân định mốc thời gian địa chất biến đổi lớn địa chất, khí hậu hóa thạch điển hình => Chia làm đại địa chất: Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh SV đại địa chất - Kỉ Cambri thuộc đại: Cổ sinh - TV cạn xuất kỉ: Xilua - Sự kiện xảy kỉ Đêvơn là: phân hố cá xương, phát sinh lưỡng cư trùng 17 - Bò sát xuất kỉ: Cacbon - Đại Trung sinh đại phát triển ưu : hạt trần bò sát - Cây có hoa ngự trị kỉ : Đệ tam - Loài người xuất vào kỉ : Đệ tứ đại Tân sinh Bài 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI Họ hàng gần gũi với người I Q trình phát sinh lồi người đại - dạng vượn người ngày : Vượn, đười ươi, gơrila tinh tinh Kích thước tương đương người - Từ loài vượn người cổ đại tiến hóa hình thành Homo để sau tiếp tục tiến hóa hình thành nên lồi người H Sapiens (habilis – loài xuất chi Homo  H erectus  H sapiens – loài từ châu Phi phát tán châu lục khác (giả thuyết “ra từ châu Phi”) Loài trực tiếp  II Người đại tiến hóa văn hóa Người - Người đại có đặc điểm: Bộ não lớn, trí tuệ phát triển, có tiếng nói chữ viết - Bàn tay với ngón tay linh hoạt giúp chế tạo sử dụng công cụ lao động ⇒ Có khả tiến hóa văn hóa → XH ngày phát triển: từ công cụ đá → sử dụng lửa → tạo quần áo → chăn ni, trồng trọt, KH – CN - Nhờ có tiến hóa văn hóa mà người nhanh chóng trở thành lồi thống trị tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến tiến hóa lồi khác có khả điều chỉnh chiều hướng tiến hóa Phần bảy SINH THÁI HỌC + cá thể lồi A Cá thể loài A + nơi sống + quần thể loài B Quần thể loài A Quần xã Hệ sinh thái Chương I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Bài 35 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I MT sống nhân tố sinh thái - MT sống bao gồm tất nhân tố xung quanh SV, có tác động trực tiếp gián tiếp tới SV; làm ảnh hưởng đến tồn tại, sinh trưởng, phát triển hoạt động khác SV - Có 04 loại MT : MT cạn, MT nước, MT đất, MT SV - Nhân tố sinh thái tất nhân tố MT có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống SV + Nhân tố sinh thái vô sinh: tất nhân tố vật lí hóa học môi trường xung quanh SV (đất, nước, nhiệt độ, ) + Nhân tố sinh thái hữu sinh: giới hữu MT mối quan hệ SV với SV khác (vi SV, nấm, TV, ĐV người) II.1 Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng SV tồn phát triển - Khoảng thuận lợi : khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp cho SV sinh thực chức sống tốt - Khoảng chống chịu : khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý SV VD Cá rô phi: Khoảng chống chịu Ổ sinh thái lồi “khơng gian sinh thái” mà tất nhân tố sinh thái MT nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển dài lâu 18 - Nơi ở: nơi cư trú loài Bài 36 QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ I QT SV tập hợp cá thể lồi, sinh sống khoảng khơng gian xác định, vào thời gian định, có khả SS tạo thành hệ - Quá trình hình thành QT SV: Các cá thể phát tán  MT  CLTN tác động  Những cá thể thích nghi  QT II Quan hệ cá thể QT SV Quan hệ hỗ trợ quan hệ cá thể loài nhằm hỗ trợ hoạt động sống lấy thức ăn,… - VD + Hiện tượng liền rễ thơng + Chó rừng thường quần tụ đàn - Ý nghĩa: Giúp QT tồn ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống, tăng khả sống sót SS Quan hệ cạnh tranh: Các cá thể loài cạnh tranh hoạt động sống - VD + TV cạnh tranh ánh sáng + ĐV cạnh tranh thức ăn, nơi ở, bạn tình - Ý nghĩa: + Duy trì mật độ cá thể phù hợp QT + Đảm bảo thúc đẩy QT phát triển Bài 37, 38 CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT I Tỉ lệ giới tính (đặc trưng quan trọng nhất) tỉ lệ số lượng cá thể đực QT Đảm bảo hiệu SS QT điều kiện MT thay đổi II Nhóm tuổi: Có nhiều cách phân chia : Thường chia thành nhóm: trước SS, SS sau SS Tuổi sinh lý thời gian sống đạt tới cá thể QT Tuổi sinh thái thời gian sống thực tế cá thể Tuổi QT tuổi bình quân cá thể QT III Sự phân bố cá thể QT Kiểu phân bố Xuất Ý nghĩa Các cá thể hỗ trợ chống lại điều Phân bố theo nhóm Điều kiện sống phân bố không đồng kiện bất lợi MT Điều kiện sống phân bố đồng Làm giảm mức độ canh tranh Phân bố đồng cá thể cạnh tranh gay gắt cá thể QT SV tận dụng nguồn sống tiềm tàng Phân bố ngẫu nhiên Điều kiện sống phân bố đồng MT IV Mật độ cá thể QT số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích QT - Mật độ cá thể QT có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống MT, tới khả SS tử vong cá thể V Kích thước QT SV số lượng cá thể (hoặc khối lượng hay lượng tích lũy cá thể) phân bố khoảng khơng gian QT Kích thước tối thiểu kích thước tối đa - Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà QT cần có để trì phát triển - Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà QT đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống MT Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước QT SV Cá thể sinh Cá thể chết Cá thể từ quần thể khác tới Cá thể rời khỏi quần thể VI Tăng trưởng QT - Điều kiện MT thuận lợi: Tăng trưởng theo tiềm sinh học (đường cong tăng trưởng hình chữ J) - Điều kiện MT không thuận lợi: Tăng trưởng QT giảm (đường cong tăng trưởng hình chữ S) VII Tăng trưởng QT người 19 - Dân số giới tăng trưởng liên tục suốt trình phát triển lịch sử - Dân số tăng nhanh nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng MT giảm sút → ảnh hưởng đến chất lượng sống người Bài 39 BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT I Biến động số lượng cá thể QT tăng giảm số lượng cá thể Biến động theo chu kì biến động xảy thay đổi có chu kì điều kiện MT Biến động khơng theo chu kì biến động xảy thay đổi bất thường MT tự nhiên hay hoạt động khai thác tài nguyên mức người gây nên II Nguyên nhân gây biến động điều chỉnh số lượng cá thể QT Nguyên nhân a Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh (khí hậu, thổ nhưỡng) - Nhóm nhân tố vơ sinh tác động trực tiếp lên SV mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể QT nên gọi nhóm nhân tố khơng phụ thuộc mật độ QT b Do thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh (cạnh tranh cá thể đàn, kẻ thù ăn thịt) - Nhóm nhân tố hữu sinh bị chi phối mật độ cá thể QT nên gọi nhóm nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ QT Sự điều chỉnh số lượng cá thể QT - Điều kiện sống thuận lợi  QT tăng mức SS + nhiều cá thể nhập cư tới  kích thước QT tăng - Điều kiện sống không thuận lợi  QT giảm mức SS + nhiều cá thể xuất cư  kích thước QT giảm Trạng thái cân QT trạng thái số lượng cá thể ổn định phù hợp với khả cung cấp nguồn sống MT Chương II QUẦN XÃ SINH VẬT Bài 40 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ I Quần xã SV tập hợp QT SV thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian thời gian định - Các SV quần xã gắn bó với thể thống → quần xã có cấu trúc tương đối ổn định II Một số đặc trưng quần xã Thành phần loài quần xã a Số lượng loài số lượng cá thể loài: mức độ đa dạng quần xã, biểu thị biến động, ổn định hay suy thối quần xã b Lồi ưu loài đặc trưng - Loài ưu loài có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hay hoạt động mạnh - Loài đặc trưng loài có quần xã lồi có số lượng nhiều hẳn loài khác quần xã Phân bố cá thể không gian quần xã - Phân bố theo chiều thẳng đứng: VD: Rừng mưa nhiệt đới có tầng - Phân bố theo chiều ngang: SV thường tập trung vùng có điều kiện sống thuận lợi Phân bố cá thể không gian quần xã tuỳ thuộc vào nhu cầu sống loài giúp giảm bớt mức độ cạnh tranh, tận dụng nguồn sống III Quan hệ loài quần xã Các mối quan hệ sinh thái - Quan hệ hỗ trợ : Các loài có lợi khơng bị hại - Quan hệ đối kháng : Có lồi lợi lồi bị hại Quan hệ Hỗ trợ Đặc điểm Ví dụ Hai lồi có lợi sống chung Nấm, vi khuẩn tảo đơn bào cộng sinh địa y; vi khuẩn lam cộng Cộng sinh thiết phải có sinh nốt sần họ Đậu; hải quỳ cua Hai lồi có lợi sống chung Hợp tác chim sáo trâu rừng; Hợp tác chim mỏ đỏ linh dương; không thiết phải có lươn biển cá nhỏ Khi sống chung lồi có lợi, lồi Phong lan gỗ; Hội sinh cá ép sống cá lớn khơng có lợi khơng có hại Cạnh tranh Các loài cạnh tranh nguồn sống Cạnh tranh giành ánh sáng, nước 20 Đối kháng Cả hai lồi bị ảnh hưởng bất lợi, muối khống TV; trâu bò cạnh tranh cỏ, cú chồn cạnh tranh thường lồi thắng lồi thức ăn rừng khác bị hại nhiều Một loài sống nhờ thể lồi khác, Cây tầm gửi kí sinh thân gỗ; Kí sinh giun kí sinh thể người lấy chất ni sống thể từ lồi Ức chế – Một lồi SV q trình sống vơ tình Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm; tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động cảm nhiễm gây hại cho loài khác vi SV xung quanh Một loài sử dụng loài khác làm thức ăn Bò ăn cỏ; SV ăn hổ ăn thịt thỏ; Bao gồm: ĐV ăn TV, ĐV ăn ĐV, TV bắt SV khác nắp ấm bắt ruồi sâu bọ Hiện tượng khống chế sinh học tượng số lượng cá thể loài bị khống chế mức định không tăng giảm thấp tác động mối quan hệ hỗ trợ đối kháng loài quần xã VD, sử dụng ong kí sinh diệt bọ dừa Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi MT II Các loại diễn sinh thái Loại diễn Diễn nguyên sinh Diễn thứ sinh Đặc điểm Là diễn khởi đầu từ MT chưa có SV Là diễn MT có quần xã SV Khái niệm sống Giai đoạn đầu Hình thành quần xã tiên phong Giai đoạn quần xã ổn định Giai đoạn Gồm quần xã thay đổi Gồm quần xã thay đổi Hình thành quần xã ổn định Hình thành quần xã ổn định khác Giai đoạn cuối quần xã bị suy thoái III Nguyên nhân gây diễn Nguyên nhân bên : Do tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã Nguyên nhân bên : cạnh trang gay gắt loài quần xã IV Tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái - Giúp khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên - Xây dựng kế hoạch dài hạn nông, lâm, ngư nghiệp Chương III HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bài 42 HỆ SINH THÁI I Hệ sinh thái = Quần xã SV + sinh cảnh (môi trường vô sinh quần xã) VD Hệ sinh thái ao, hồ, đồng ruộng, rừng, giọt nước… - Hệ sinh thái hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định nhờ SV tác động lẫn đồng thời tác động qua lại với thành phần vô sinh II Các thành phấn cấu trúc hệ sinh thái - Thành phần vô sinh (sinh cảnh) mơi trường vật lí : Đất, nước, ánh sáng, nhiệt độ… - Thành phần hữu sinh (quần xã SV) gồm : + SV sản xuất (SV tự dưỡng) – TV : tự tổng hợp chất hữu từ nguyên liệu vô + SV tiêu thụ - ĐV : chúng ăn TV hay ĐV khác + SV phân giải - Vi SV, nấm, giun đất : phân hủy xác chết, chất thải → chất vô Chất hữu TV (Prôtêin, gluxit, lipit) SV tiêu thụ SV sản xuất Chất hữu ( xác SV, chất thải) SV phân giải O2, CO2, H2O, A/s mặt trời III Các kiểu hệ sinh thái Trái Đất 21 ... cách viết theo sơ đồ sau: A A GT : AA, Aa, 1aa a a c) Dạng AaBbDdEE D E ABDE, aBDE B d E ABdE, aBdE A b D E AbDE, abDE (a) d E AbdE, abdE AB d) Dạng TH1 Liên kết gen hồn tồn: AB = ab ab TH2 Có hốn... Bộ ba đối mã (anticodon) phức hợp mở đầu Met-tARN (UAX) bổ sung xác với cơdon mở đầu (AUG) - Các phức hợp aa-tARN vận chuyển axit amin tới, anticôdon tARN bổ sung với côdon mARN Enzim xúc tác... khoa học phát là: F Jacôp J Mônô Cấu trúc opêron Lac - Opêron cụm gen cấu trúc có liên quan chức phân bố liền có chung chế điều hòa - Cấu trúc opêron Lac: (có vùng) + P: Vùng khởi động có trình
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi , De cuong on thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay