Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet

17 57 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:14

Đề thi thử đặc sắc THPT Quốc gia chinh phục điểm - 10 môn Sinh số 16 Câu 1: Nhiệt độ tối ưu cho hoạt động hô hấp thực vật nằm khoảng: A 30 -35oC B 30 -40oC C 25 -30oC D 20 -30oC Câu 2: Pha sáng quang hợp có vai trò: A Khử CO2 nhờ ATP NADPH để tổng hợp chất hữu B Oxi hoá nước để sử dụng H + điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH giải phóng oxi C Quang phân li nước tạo H+, điện tử giải phóng oxi D Tổng hợp ATP chất nhận CO2 Câu 3: Sự hoạt động khí khổng thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là: A Tăng cường khái niệm quang hợp B Hạn chế nước C Tăng cường hấp thụ nước rễ D Tăng cường CO2 vào Câu 4: Sự tiến hố hình thức tiêu hố diễn theo hướng nào? A Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hoá ngoại bào B Tiêu hoá ngoại bào → Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hoá nội bào C Tiêu hoá nội bào → tiêu hoá ngoại bào→ Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào D Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hoá nội bào → tiêu hoá ngoại bào Câu 5: Diễn biến hệ tuần hồn kín diễn theo trật tự nào? A Tim – Động mạch – Tĩnh mạch – Mao mạch – Tim B Tim – Tĩnh mạch – Mao mạch – Động mạch – Tim C Tim – Động mạch – Mao mạch – Tĩnh mạch – Tim Câu 6: Cơ chế điều hồ hàm lượng glucơzơ máu giảm diễn theo trật tự nào? A Tuyến tuỵ → Glucagôn → Gan → Glucôgen → Glucôzơ máu tăng B Gan → Glucagôn → Tuyến tuỵ → Glucôgen → Glucôzơ máu tăng C Gan → Tuyến tuỵ → Glucagôn → Glucôgen → Glucôzơ máu tăng D Tuyến tuỵ → Gan → Glucagôn → Glucôgen → Glucôzơ máu tăng Câu 7: Cung phản xạ “co ngón tay người” thực theo trật tự nào? A Thụ quan đau da → Sợi vận động dây thần kinh tuỷ → Tuỷ sống → Sợi cảm giác dây thần kinh tuỷ → Các ngón tay B Thụ quan đau da → Sợi cảm giác dây thần kinh tuỷ → Tuỷ sống → Sợi vận động dây thần kinh tuỷ → Các ngón tay C Thụ quan đau da → Sợi vận động dây thần kinh tuỷ → Tuỷ sống → Các ngón tay D Thụ quan đau da → Tuỷ sống → Sợi vận động dây thần kinh tuỷ → Các ngón tay Câu 8: Ý khơng có q trình truyền tin qua xináp? Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết A Xung thần kinh lan truyền liên tiếp từ màng sau màng trước B Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất xung thần kinh lan truyền tiếp C Chất trung gian hóa học có bóng Ca 2+ gắn vào màng trước vỡ qua khe xináp đến màng sau D Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca2+ vào chuỳ xináp Câu 9: Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ vào thân là: A Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp →tầng sinh mạch →gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ B Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ C Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp → tuỷ D tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ Câu 10: Nghiên cứu hình ảnh sau cấu tạo dày nhóm lồi động vật phát biểu tương ứng: (1) gọi cỏ, nơi có số vi sinh vật cộng sinh có khả phân giải xenlulôzơ (2) gọi sách, cỏ lên men vi sinh vật hấp thụ bớt glucose sau ợ lên miệng để nhai lại (3) gọi tổ ong, lưu trữ nơi thức ăn sau nhai kỹ miệng hấp thụ bớt nước trước chuyển vào (4) Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết (4) gọi múi khế, xem dày thức động vật nhai lại, múi khế có chứa pepsin HCl để tiêu hóa protein chứa cỏ tạo vi sinh vật (5) Quá trình tiêu hóa diễn (3) q trình chủ yếu giúp biến đổi xenlulôzơ tạo nguồn cung cấp phần lớn protein cho động vật nhai lại (6) Q trình tiêu hóa nhóm động vật gồm ba trình biến đổi học, biến đổi sinh học biến đổi hóa học Số phát biểu là: A B C D Câu 11: Hiện tượng nhiễm sắc thể tiến lại gần nhau, kết hợp với theo chiều dọc bắt chéo lên xảy giảm phân A kỳ đầu, giảm phân I B kỳ đầu, giảm phân II C kỳ giữa, giảm phân I D kỳ giữa, giảm phân II Câu 12: Theo lí thuyết, q trình giảm phân bình thường thể có kiểu gen AaBBDd tạo tối đa loại giao tử? A B C D Câu 13: Điểm giống gữa nguyên phân giảm phân gì? A Gồm lần phân bào B Xảy tế bào hợp tử C Xảy tế bào sinh dục chín D Nhiễm sắc thể nhân đơi lần Câu 14: Trong chu trình cacbon, CO từ mơi trường ngồi vào thể sinh vật nhờ trình quang hợp xanh Những hoạt động người gây ô nhiễm môi trường? (1) Xây dựng mở rộng khu công nghiệp (2) Chôn xử lý rác thải quy trình (3) Trồng rừng (4) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật diệt trừ sâu hại mùa màng A 1, B 1, C 1, D 2, Câu 15: Nhận định sau không nói bệnh ung thư? A chế gây bệnh đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể B bệnh đặc trưng tăng sinh không kiểm soát tế bào C đột biến gây bệnh xảy tế bào sinh dục D bệnh hình thành đột biến gen ức chế khối u gen quy định yếu tố sinh trưởng Câu 16: Một quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền là:0,25 + 0,15 = 0,4 Hãy xác định cấu trúc di truyền quần thể hệ trường hợp ngẫu phối: A 0,38125AA:0,0375Aa:0,58125 B 0.36AA : 048Aa:016aa C 0,25AA: 0,3Aa:0 45aa D 0,16AA:0,48Aa: 0,36aa Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 17: Cho lưỡng bội dị hợp cặp gen tự thụ phấn Biết gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, số cá thể thu Ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm tỉ lệ: A 25% B 37,5% C 50% D 6,25% Câu 18: Một tế bào sinh dưỡng thể ba kép kì sau nguyên phân, người ta đếm 44 NST Bộ NST lưỡng bội bình thường loài là: A 2n =22 B 2n=40 C 2n=20 D 2n=42 Câu 19: Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrơ có 900 nuclêơtit loại guanin Mạch gen có số nuclêôtit loại adênin chiếm 30% số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại mạch gen là: A A = 450;T = 150;G = 150;X = 750 B A = 750;T = 150; G = 150;X = 150 C A = 450; T =150; G = 750;X =150 D A = 150;T = 45; G = 750;X = 150 Câu 20: Để xác định mức phản ứng kiểu gen dị hợp lồi sau dễ dàng xác định nhất? A Ngơ B Lúa C Lợn D Sắn Câu 21: Để khôi phục rừng tự nhiên đồi trọc bị nhiễm chất độc màu da cam vùng núi A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế, biện pháp sau phù hợp nhất? A Trồng loài phù hợp có khả khép tán nhanh trước, sau trồng rừng địa phương B Để cho trình diễn sinh thái diễn cách tự nhiên để tạo cân sinh thái C Chỉ trồng rừng địa phương vốn thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương D Trồng rừng địa phương trước sau trồng thêm lồi phù hợp có khả khép tán nhanh Câu 22: Sự nhân đôi phân tử ADN NST tế bào sinh vật nhân thực A diễn nhiều lần tùy theo nhu cầu tế bào B diễn nhân tế bào trước tế bào thực phân bào C bắt đầu vùng đầu mút NST D xảy NST trạng thái đóng xoắn cực đại Câu 23: Trong nghề nuôi cá, để thu suất tối đa đơn vị diện tích mặt nước biện pháp sau phù hợp? A Ni nhiều lồi cá thuộc chuỗi thức ăn B Nuôi nhiều loài cá với mật độ cao nhằm tiết kiệm diện tích ni trồng C Ni lồi cá thích hợp với mật độ cao cho dư thừa thức ăn Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết D Ni nhiều lồi cá sống tầng nước khác Câu 24: Phát biểu sau quan niệm Đacuyn? A Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật B Chỉ có biến dị phát sinh trình sinh sản nguyên liệu tiến hóa C Ngoại cảnh thay đổi mạnh nguyên nhân gây biến đổi thể sinh vật D Toàn sinh giới ngày kết q trình tiến hóa từ nguồn gốc chung Câu 25: Mối quan hệ sau khơng mang tính chất thường xun bắt buộc? A Cây phong lan sống thân gỗ B Trùng roi sống ruột mối C Giun sán sống ruột người D Nấm sống chung với địa y Câu 26: Hạt phấn lồi A có nhiễm sắc thể, tế bào rễ lồi B có 12 nhiễm sắc thể Cho giao phấn loài A loài B lai F1 Cơ thể F1 xảy đa bội hóa tạo thể lai hữu thụ có nhiễm sắc thể tế bào giao tử A 12 B 18 C 48 D 24 Câu 27: Phát biểu sau nói cơng nghệ gen? A Thể truyền đoạn gen cần chuyển phải xử lý hai loại enzim cắt giới hạn khác B Thể truyền plasmit, virut số NST nhân tạo C Thể truyền tồn tế bào chất tế bào nhận nhân đôi độc lập với nhân đôi tế bào D Các gen đánh dấu gắn sẵn vào thể truyền để tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận Câu 28: Trong nhánh tiến hóa hình thành nên người đại, dạng người sau có đời sống văn hóa: (1) Homo erectus (2) Homo habilis (3) Homo neanderthalensis (4) Homo sapiens A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (3), (4) D (4) Câu 29: Khi quần thể đạt kích thước tối đa kiện sau có khả xảy ra? (1) Sự cạnh tranh diễn gay gắt (2) Mật độ cá thể cao (3) Mức sinh sản tăng khả gặp gỡ đực tăng (4) Khả lây lan dịch bệnh cao A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4) C (2), (4) D (1), (2), (4) Câu 30: Trong dạng đột biến sau, có dạng đột biến điểm khơng làm thay đổi tỉ lệ A+G/T+X gen? Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết (1) Thay cặp A-T cặp G-X (2) Thay cặp A-T cặp T-A (3) Thêm cặp nuclêôtit (4) Đảo vị trí cặp nuclêơtit A B C D Câu 31: Quá trình hình thành lồi lồi thực vật mơ tả hình sau: Biết lồi A B có mùa sinh sản trùng hình thái cấu tạo quan sinh sản khác Cho số phát biểu sau đường hình thành lồi này: (1) Con đường hình thành lồi gặp phổ biến thực vật gặp động vật (2) Điều kiện độ ẩm khác tạo khác biệt hình thái cấu tạo quan sinh sản hai quần thể A quần thể B (3) Hai quần thể A B xem hai nòi sinh thái (4) Trong q trình hình thành lồi lồi thực vật có tham gia yếu tố ngẫu nhiên, cách li địa lý cách li học Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Số phát biểu không là: A B C D Câu 32: Có đặc điểm đặc điểm sau có thể đột biến đảo đoạn NST mà khơng có thể đột biến chuyển đoạn tương hỗ? (1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN tế bào thể đột biến (2) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (3) Thường ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến (4) Không làm thay đổi hình thái NST (5) Khơng làm thay đổi thành phần gen NST A B C D Câu 33: Ở vùng biển, lượng xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến 3.106 kcal/m 2/ngày Tảo silic đồng hoá 0,3% tổng lượng đó, giáp xác khai thác 10% lượng tích luỹ tảo, cá ăn giáp xác khai thác 15% lượng giáp xác Phát biểu sau đúng? A Năng lượng tích lũy bậc dinh dưỡng có sinh khối lớn 900 kcal/m2/ngày B Bậc dinh dưỡng bậc có thất thoát lượng nhỏ C Năng lượng tích lũy sinh vật tiêu thụ bậc 135 kcal/m2/ngày D Sinh vật sản xuất tích lũy 9.105 kcal/m2/ngày Câu 34: Ở lồi, q trình giảm phân bình thường có xảy tượng trao đổi chéo điểm cặp NST tạo tối đa 4096 loại giao tử khác nguồn gốc cấu trúc NST Có hợp tử bình thường lồi thực trình nguyên phân liên tiếp với số lần Khi quan sát tiêu tế bào vào kỳ sau lần nguyên phân cuối cùng, người ta đếm 10240 NST đơn 248 tế bào Biết lần nguyên phân xảy lần thoi vơ sắc khơng hình thành tế bào Số lượng tế bào bình thường sau kết thúc trình nguyên phân lần nguyên phân bị xảy đột biến là: A 480 B 480 C 240 D 240 Câu 35: Ở lồi thú, có gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại quy định màu sắc lông, gen có alen (A, a; B, b; D, d) Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, D cho lông xám; kiểu gen lại cho lơng trắng Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lông trắng, đời thu 25% số cá thể lông xám Số phép lai xảy là: A 12 B C D 24 Câu 36: Cho hai giống lúa mì chủng hạt đỏ thẫm hạt trắng lai với thu F1 100% hạt đỏ vừa Cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ đỏ thẫm: đỏ tươi: hồng: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết hồng nhạt: trắng Biết có mặt alen trội làm tăng biểu màu đỏ Nếu cho F1 lai phân tích tỉ lệ kiểu hình Fb là: A đỏ thẫm: hồng: trắng B đỏ thẫm: đỏ tươi: hồng: hồng nhạt: trắng C hồng: hồng nhạt: trắng D hồng: hồng nhạt: trắng Câu 37: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với d quy định dài Cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai P chủng F1 dị hợp ba cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân cao, hoa vàng, tròn chiếm 12% Biết hốn vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực với tần số khơng có tượng đột biến xảy Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số hoán vị gen 20% (2) Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ F2 thân thấp, hoa vàng, dài (3) Tỉ lệ cao, đỏ, tròn có kiểu gen dị hợp 42% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội F2 chiếm tỉ lệ 38,75% A B C D Câu 38: Một quần thể loài động vật sinh sản giao phối bao gồm cá thể thân xám thân đen Giả sử quần thể đạt trạng thái cân di truyền kiểu gen quy định màu thân, tỉ lệ cá thể thân xám chiếm 36% Nếu người ta cho có kiểu hình giống giao phối qua hệ theo lý thuyết, tỉ lệ thân đen quần thể thu bao nhiêu? Biết tính trạng màu thân gen quy định, thân xám trội hoàn toàn so với thân đen A 54/65 B 42/65 C 50/65 D 48/65 Câu 39: Ở loài cá, tiến hành phép lai cá vảy đỏ, to chủng với cá vảy trắng, nhỏ F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to Cho F1 lai phân tích thu Fb sau: Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to; Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ Biết loài thể dị giao, đực thể đồng giao Nếu cho chọn cá vảy trắng, nhỏ Fb đem tạp giao tỉ lệ cá có kiểu hình vảy trắng, nhỏ khơng chứa alen trội bao nhiêu? A 1/12 B 1/9 C 1/18 Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết D 1/6 Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người, bệnh bạch tạng alen lặn nằm NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường Biết khơng phả hệ có biểu bệnh Tính theo lý thuyết, có phát biểu sau xác phả hệ trên? (I) (11) (12) có kiểu gen giống (II) Xác suất đển người trai (11) mang gen bệnh (III Nếu vợ chồng (12) (13) dự định sinh thêm xác suất sinh người mang gen bệnh 75% (IV) Có tối thiểu người phả hệ có gen dị hợp tử A B C D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Nhiệt độ tối ưu cho hoạt động hô hấp thực vật nằm khoảng 30 -35oC Câu 2: Đáp án B Pha sáng quang hợp pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thu thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH Nơi diễn pha sáng màng Tilacoid Trong pha sáng diễn trình ‘quang phân ly’ nước (phân tử nước bị phân ly tác động lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ) Quá trình quang phân ly diễn xoang Tilacoid theo sơ đồ phản ứng sau: 2H2O > 4H+ + 4e- + O2 Các electron xuất trình quang phân ly nước đền bù lại electron ‘diệp lục a’ bị diệp lục tham gia truyền electron cho chất khác Các photon đến khử NADP+ (nicơtinamit ađênin đinuclêơtit phơtphat dạng ơxi hố) thành dạng khử (NADPH) Sản phẩm pha sáng gồm có :ATP, NADPH ôxy (O2) Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 3: Đáp án B Thực vật CAM đóng kín khí khổng thời gian ban ngày nhằm giữ gìn nước cách ngăn cản trình nước Các khí khổng mở vào thời gian ban đêm lạnh ẩm hơn, cho phép chúng hấp thụ điơxít cacbon để sử dụng trình cố định cacbon Câu 4: Đáp án A Trong trình phát triển chủng loại, động vật đơn bào, hệ tiêu hoá chưa phát triển, q trình tiêu hố thực trực tiếp tế bào (như amip dùng giả túc thu nhận thức ăn; thực bào bạch cầu ) Đó trình tiêu hố nội bào Từ động vật ruột khoang có túi tiêu hố chưa hình thành hậu mơn mà ống tiêu hố có lỗ, vừa thu nhận vật chất vào, vừa thải bã Từ da gai, ống tiêu hoá phát triển có miệng , hậu mơn Động vật thang tiến hoá cao, hệ tiêu hoá phát triển phân hoá thành nhiều phần phức tạp, từ miệng đến hậu mơn tuyến tiêu hố Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án A Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án A Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 10: Đáp án C (2) sai tổ ong (3) sai sách (5) sai múi khế Câu 11: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 18: Đáp án C Ở kì sau nguyên phân NST dạng  2n   1  44NST � 2n  20 * Lưu ý: Kỳ sau nguyên phân loại lưỡng bội có số NST 4n Câu 19: Đáp án A H = 2A + 3G = 3900; G = X = 900:=> A = T = 600 N = 2A + 2G = 3000 Mạch 1: A1  30%  30 N �  450nu; G1  10%  150nu 100 tương tự có G2  X  750 Câu 20: Đáp án D TL: Muốn xác định dc mức phản ứng phải tạo dc kiểu gen giống Sắn (khoai mì) thực vật sinh sản sinh dưỡng nên dễ tạo kiểu gen đồng Câu 21: Đáp án A A đúng: Trồng khép tán tốt để giữ ẩm, giữ nước, tránh xói mòn chất dinh dưỡng, tạo tiền đề cho địa phương mọc Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 22: Đáp án B A sai, nhân đôi gen tế bào chất (ti thể, lục lạp,…) theo nhu cầu tế bào, ADN nhiễm sắc thể nhân đôi lần vào pha S C sai, bắt đầu nhiều vùng NST gọi đơn vị nhân đôi D sai, diễn tháo xoắn Phương án B Câu 23: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 28: Đáp án D Đời sống văn hóa có người Neandectan người đại Neandectan khơng thuộc nhánh tiến hóa hình thành nên người đại Câu 29: Đáp án D (3) sai quần thể đạt kích thước tối đa mật độ quần thể cao thường làm giảm mức sinh sản Câu 30: Đáp án A A+G/T+X = Các dạng đột biến không làm thay đổi tỉ lệ A+G/T+X Đột biến đảo đoạn không xếp vào đột biến điểm nên chọn 1, 2, Câu 31: Đáp án C Con đường hình thành lồi đường địa lý giai đoạn có chia cắt khu phân bố (1) sai đường địa lý gặp phổ biến thực vật động vật (2) sai điều kiện độ ẩm khác đóng vai trò chọn lọc tự nhiên nên khơng tạo khác biệt hình thái cấu tạo quan sinh sản hai quần thể A quần thể B (3) sai hai quần thể A B xem hai nòi địa lý khác khu phân bố (4) Đúng Trong q trình hình thành lồi lồi thực vật có tham gia yếu tố ngẫu nhiên (sự dâng lên nước biển làm chết số lượng cá thể), cách li địa lý (eo biển) cách li học (cấu tạo quan sinh sản khác nhau) Câu 32: Đáp án D TL: (1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN tế bào thể đột biến (Cả hai) (2) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (Cả hai) (3) Thường ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến (cả hai) (4) Không làm thay đổi hình thái NST (cả hai thay đổi không) (5) Không làm thay đổi thành phần gen NST Đặc điểm chọn đặc điểm số Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 33: Đáp án A Trong chuỗi thức ăn : Tảo => Giáp xác => cá Giáp xác lồi sinh vật có sinh khối lớn ( tham khảo SGK 12 nâng cao /238) Năng lượng tích lũy bậc sinh khối lớn – giáp xác 3.106 x 0,3% x 10% = 900 kcal/m2/ngày A Bậc dinh dưỡng có thất lượng nhỏ bậc – cá Do chúng khai thác 15% lượng tích lũy giáp xác – khai thác chiếm tỉ lệ cao B sai C lượng tích lũy sinh vật tiêu thụ bậc ( bậc dinh dưỡng 3) 3.106 x 0,3% x 10% x 15% = 135 kcal/m2 / ngày Sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng 4, phải có lượng tích lũy nhỏ lượng tích lũy cá C sai Sinh vật sản xuất tích lũy : 3.106 x 0,3% = 9000 = 9.103 kcal/m2/ngày D sai Câu 34: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 37: Đáp án C - (1): F1 : (Aa,Bb)Dd F2 : A-bbD- = 12% Có D- = 75% nên A-bb = 0,12 : 0,75 = 0,16 = 16% →Kiểu hình aabb = 25% - 16% = 9%, tỉ lệ giao tử ab = 0, 09  0,3 Tần số hoán vị gen 40% nên ý (1) sai - (2): có tỉ lệ A-B- = 9% + 50% = 59% nên A-bb = aaB- = 16% aabb = 9%; Tỉ lệ D - =75% , dd = 25% Vậy kiểu hình có tỉ lệ thấp aabbdd thấp, vàng, dài nên ý (2) - (3): Có tỉ lệ cao, đỏ, tròn A-B-D- = 0,59 x 0,75 = 0,4425 Tỉ lệ giao tử AB = ab = 30% => Tỉ lệ kiểu gen AB/AB = 0,3 x 0,3 = 0,09 => Tỉ lệ kiểu gen AB/AB DD = 0,09 x 0,25 = 0,0225 => Vậy tỉ lệ cao, đỏ, tròn dị hợp 0,4425 – 0,0225 = 0,42 = 42% Vây, ý - (4): tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội ( A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- ) 0,59 x 0,25 + 0,16 x 0,75 + 0,16 x 0,75 = 0,3875, ý Các phát biểu (2), (3), (4) Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 38: Đáp án D - A xám >> a đen - Quần thể cân di truyền: Tỉ lệ 0,36A- + 0,64aa = → tần số a = 0,8 => P: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa - Chỉ cho cá thể giống giao phối qua hệ = xám x xám + đen x đen + P giao phối: 0,36 [(1/9AA : 8/9Aa) x (1/9AA : 8/9Aa)] + 0,64 (aa x aa) => F1 : 0,36 (25/81AA + 40/81Aa + 16/81aa) + 0,64aa = => F1 : 5/45AA + 8/45Aa + 32/45aa = + F1 giao phối: 13/45[(5/13AA : 8/13Aa) x (5/13AA : 8/13Aa)] + 32/45(aa x aa) => F2 : Tỉ lệ đen (aa) = 13/45 x 4/13 x 4/13 + 32/45 = 48/65 Câu 39: Đáp án A Chú ý: P AaBb x aabb F1 có TLKH 1:1:1:1 → PLĐL F1 có TLKH 1: → Tương tác gen, kiểu bổ trợ :7 F1 có TLKH 1:2:1→ Tương tác gen, kiểu bổ trợ 9: 6: Phép lai phân tích: - Xét Trắng/Đỏ = 3/1 => Tương tác bổ sung kiểu 9:7 (A-B-: Đỏ, A-bb = aaB- = aabb: Trắng) - Xét Nhỏ/ To = 3/1 => Tương tác bổ sung kiểu 9:7 (D-E-: Nhỏ, D-ee = ddE- = ddee: To) - Vì tính trạng kích thước vảy phân bố khơng giới (Cái chì có vảy nhỏ) => Tính trạng gen NST X quy định - F1 lai phân tích: AaBbDdXEY x aabbddXeXe - Đực trắng - nhỏ: (1/3Aabb ; 1/3aaBb ; 1/3aabb) (XEXe) - Cái trắng - nhỏ: (1/3Aabb ; 1/3aaBb ; 1/3aabb) (1/2DdXeY ; 1/2ddXeY) - Tỉ lệ loại giao tử: ab= 2/3 ; dXe = 1/2 ; dY = 3/8 => Cái trắng – nhỏ không mang alen lặn (aabbddXeY) = 2/3 x 2/3 x 1/2 x 3/8 = 1/12 Câu 40: Đáp án A Quy ước: Alen A: bình thường >> alen a: bệnh bạch tạng (15) bị bạch tạng nên có kiểu gen aa → (12) (13) có kiểu gen Aa (1) bị bạch tạng nên có kiểu gen aa → (5) có kiểu gen Aa (7) bị bạch tạng nên có kiểu gen aa → (3) (4) có kiểu gem Aa → (6) có kiểu gen (1AA:2Aa) → chưa xác định kiểu gen (11) (tức kiểu gen (11) AA Aa) → giống khác kiểu gen với (12) → I sai Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết - (11) có kiểu gen Aa AA với xác suất: AA : Aa 5 (8) bị bạch tạng nên kiểu gen (8) aa → (10) có kiểu gen Aa � 10 �2 Ta có: (10) x (11) : Aa �� AA : Aa �� AA : Aa : aa � 20 20 20 �5 → Xác suất để người trai bình thường (11) mang gen bị bệnh (có kiểu gen Aa) là: 10  Aa  20 17  Aa  AA  20  10 → II 17 - Ta có:  12  � 13 : Aa �Aa � 1AA : 2Aa :1aa hay 0, 25AA : 0,5Aa : 0, 25aa → Xác suất sinh người mang gen bệnh (aa; Aa) cặp (12) (13) là:  0,5  0, 25  0, 75  75% → III - IV đúng, người biết chắn kiểu gen dị hợp phả hệ là: (3), (4), (5), (10), (12), (13) Vậy có phát biểu Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết ... A Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án A Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Câu 10: Đáp án C (2) sai... (12), (13) Vậy có phát biểu Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết ... thụ bớt glucose sau ợ lên miệng để nhai lại (3) gọi tổ ong, lưu trữ nơi thức ăn sau nhai kỹ miệng hấp thụ bớt nước trước chuyển vào (4) Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem thêm chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet , Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay