Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet (1)

15 16 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:14

ĐỀ ĐẶC SẮC SỐ 12 Câu 1: Do nguyên nhân nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm? A Vì ban đêm, khí trời mát mẻ, nhiệt độ hạ thấp, thuận lợi cho nhóm thực vật B Vì thực vật thực pha tối vào ban đêm C Vì ban đêm, đủ lượng nước cung cấp cho q trình đồng hố CO2 D Vì ban đêm, khí khổng mở ra; ban ngày khí khổng hồn tồn đóng để tiết kiệm nước Câu 2: Trật tự tiêu hóa thức ăn dày trâu nào? A Dạ cỏ – sách – tổ ong – múi khế B Dạ tổ ong – cỏ – sách – múi khế C Dạ cỏ – múi khế – sách – tổ ong D Dạ cỏ – tổ ong – sách – múi khế Câu 3: Nội dung sau sai? I Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể II Càng xa tim huyết áp tăng, tốc độ máu chảy lớn III Tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết áp giảm IV Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, cực tiểu lúc tim dãn A I, II B III, IV C II D I Câu 4: Cơ quan hơ hấp nhóm động vật trao đổi khí hiệu nhất? A Phổi người B Phổi da ếch nhái C Phổi bò sát D Phổi chim Câu 5: Juvenin có tác dụng: A Gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu bướm biến thành nhộng bướm B Gây ức chế lột xác sâu bướm, kìm hãm sâu bướm biến thành nhộng bướm C Gây lột xác sâu bướm, ức chế sâu bướm biến thành nhộng bướm D Gây ức chế lột xác sâu bướm, kích thích sâu bướm biến thành nhộng bướm Câu 6: Vì nồng độ O2 thở thấp so với hít vào phổi? A Vì lượng O2 lưu giữ phế nang B Vì lượng O2 lưu giữ phế quản C Vì lượng O2 xy hố chất thể D Vì lượng O2 khuếch tán vào máu trước khỏi phổi Câu 7: Vai trò sau khơng phụ thuộc q trình quang hợp? A Tổng hợp chất hữu bổ sung cho hoạt động sống sinh vật dị dưỡng B Biến đổi quang thành hố tích luỹ hợp chất hữu truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết C Biến đổi hợp chất hữu thành nguồn lượng cung cấp cho hoạt động trái đất D Làm bầu khí Câu 8: Nơi diễn hơ hấp thực vật là: A Lá B Thân C Rễ D Ở tất quan thể Câu 9: Về chất pha sáng trình quang hợp là: A Pha ơxy hố nước để sử dụng H+, CO2 điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí B Pha ơxy hố nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí C Pha ơxy hố nước để sử dụng H + điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí D Pha khử nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí Câu 10: Chất hữu vận chuyển chủ yếu qua quan nào? A Quản bào mạch ống B Quản bào ống hình rây C Ống hình rây tế bào kèm D Mạch ống tế bào kèm Câu 11: Quần xã sau có lưới thức ăn phức tạp có độ ổn định cao nhất? A Đồng rêu B Rừng mưa nhiệt đới.C Rừng rụng ôn đới D Rừng kim Câu 12: Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ sau quan hệ đối kháng? A Ức chế - cảm nhiễm B Kí sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Câu 13: Có bao phân tử sau cấu tạo từ bốn loại đơn phân? (1) ADN (2) tARN (3) Prôtêin (4) rARN A B (5) mARN C D Câu 14: Một phân tử ADN có tổng số nucleotit loại A G chiếm tỉ lệ 40% Phân tử ADN nhiều khả A ADN tế bào nấm B ADN loại virut C ADN tế bào vi khuẩn D phân tử ADN bị đột biến Câu 15: Loài người có cột sống cong chữ S dáng đứng thẳng nhờ trình nào? A tác động nhân tố xã hội B lao động tư C phát triển não ý thức D trình đột biến chọn lọc tự nhiên Câu 16: Để xác định mức phản ứng kiểu gen dị hợp lồi sau dễ dàng xác định nhất? truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết A Ngô B Lúa C Lợn D Sắn Câu 17: Sự nhân đôi phân tử ADN NST tế bào sinh vật nhân thực A diễn nhiều lần tùy theo nhu cầu tế bào B diễn nhân tế bào trước tế bào thực phân bào C bắt đầu vùng đầu mút NST D xảy NST trạng thái đóng xoắn cực đại Câu 18: Trong nghề nuôi cá, để thu suất tối đa đơn vị diện tích mặt nước biện pháp sau phù hợp? A Ni nhiều lồi cá thuộc chuỗi thức ăn B Ni nhiều lồi cá với mật độ cao nhằm tiết kiệm diện tích ni trồng C Ni lồi cá thích hợp với mật độ cao cho dư thừa thức ăn D Ni nhiều lồi cá sống tầng nước khác Câu 19: Ứng dụng quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái A chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ khai thác tài nguyên B hiểu biết quy luật phát triển quần xã sinh vật C dự đoán quần xã tồn trước quần xã thay tương lai D di nhập giống trồng, vật nuôi quý từ nơi khác địa phương Câu 20: Phát biểu sau tuổi cấu trúc tuổi quần thể không đúng? A Tuổi sinh lý thường cao tuổi sinh thái B Tuổi quần thể tổng số tuổi tất cá thể quần thể C Mỗi quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng D Cấu trúc tuổi quần thể biến động theo điều kiện môi trường Câu 21: Mối quan hệ sau khơng mang tính chất thường xun bắt buộc? A Cây phong lan sống thân gỗ B Trùng roi sống ruột mối C Giun sán sống ruột người D Nấm sống chung với địa y Câu 22: Điểm giống yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên A làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen B làm giảm đa dạng di truyền quần thể C làm biến đổi mạnh tần số alen quần thể theo hướng xác định D loại bỏ alen có hại khỏi quần thể giữ lại alen có lợi Câu 23: Hạt phấn lồi A có nhiễm sắc thể, tế bào rễ lồi B có 12 nhiễm sắc thể Cho giao phấn loài A loài B lai F Cơ thể F1 xảy đa bội hóa tạo thể lai hữu thụ có nhiễm sắc thể tế bào giao tử A 12 B 18 C 48 D 24 truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 24: Phát biểu sau không nói ưu lai? A Để tạo ưu lai, sử dụng nhiều hai dòng chủng khác B Con lai có ưu lai thường sử dụng vào mục đích kinh tế C Con lai có tương tác cộng gộp nhiều alen nên thường có kiểu hình vượt trội so với dạng bố mẹ D Bước việc tạo ưu lai tạo dòng chủng khác Câu 25: Đặc điểm cá thể tạo nhân vơ tính kỹ thuật chuyển nhân là: A Mang đặc điểm giống hệt cá thể mẹ mang thai sinh B Thường có tuổi thọ ngắn so với cá thể loài sinh phương pháp tự nhiên C Khơng cần có tham gia nhân tế bào sinh dục D Có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân Câu 26: Trong nhánh tiến hóa hình thành nên người đại, dạng người sau có đời sống văn hóa: (1) Homo erectus (2) Homo habilis (3) Homo neanderthalensis (4) Homo sapiens A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (3), (4) D (4) Câu 27: Cho bảng sau nhân tố tiến hóa thơng tin tương ứng: Nhân tố tiến hóa (1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Di nhập gen Tổ hợp ghép là: Đặc điểm (a) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (b) làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hóa (c) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể, dù alen có lợi (d) Khơng làm thay đổi tần số tương đối alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (e) Có thể làm phong phú thêm làm nghèo vốn gen quần thể A 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e B 1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5-e C 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e D 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c Câu 28: Khi quần thể đạt kích thước tối đa kiện sau có khả xảy ra? (1) Sự cạnh tranh diễn gay gắt (2) Mật độ cá thể cao (3) Mức sinh sản tăng khả gặp gỡ đực tăng truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết (4) Khả lây lan dịch bệnh cao A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4) C (2), (4) D (1), (2), (4) Câu 29: Xét dạng đột biến sau: (1) Mất đoạn NST (2) Lặp đoạn NST (3) Chuyển đoạn không tương hỗ (4) Đảo đoạn NST (5) Thể Có dạng đột biến làm thay số lượng alen gen tế bào? A B C D Câu 30: Trong dạng đột biến sau, có dạng đột biến điểm không làm thay đổi tỉ lệ A+G/T+X gen? (1) Thay cặp A-T cặp G-X (2) Thay cặp A-T cặp T-A (3) Thêm cặp nuclêôtit (4) Đảo vị trí cặp nuclêơtit A B C D Câu 31: Có đặc điểm đặc điểm sau có thể đột biến đảo đoạn NST mà khơng có thể đột biến chuyển đoạn tương hỗ? (1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN tế bào thể đột biến (2) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (3) Thường ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến (4) Khơng làm thay đổi hình thái NST (5) Không làm thay đổi thành phần gen NST A B C D Câu 32: Trong chế di truyền cấp độ phân tử, đặc điểm sau có enzim ARN – pôlimeraza enzim ADN – pôlimeraza? (1) Có khả tháo xoắn phân tử ADN (2) Có khả tổng hợp mạch pơlinuclêơtit theo chiều 5’ – 3’ mà khơng cần đoạn mồi (3) Có khả tách hai mạch ADN mẹ (4) Có khả hoạt động hai mạch phân tử ADN (5) Có khả lắp ráp nuclêơtit mạch theo nguyên tắc bổ sung với nuclêôtit mạch ADN khuôn Phương án là: A (4), (5) B (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4), (5) D (1), (3), (4), (5) Câu 33: Có trường hợp sau tạo loại giao tử với tỉ lệ : 3: 1: trình giảm phân trường hợp xảy bình thường? (1) tế bào sinh tinh có kiểu gen AB giảm phân xảy hoán vị gen ab truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết (2) Cơ thể đực có kiểu gen AB xảy hoán vị gen với tần số 25% ab (3) tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb (4) tế bào sinh tinh có kiểu gen AB De khơng xảy hốn vị gen ab dE (5) tế bào sinh tinh có kiểu gen AB , có tế bào liên kết hoàn toàn ab A B C D Câu 34: Ở cà chua, alen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định vàng Thực phép lai Pgiữa hai cà chua chủng mang cặp tính trạng tương phản thu F1 Cho cà chua F1 lai trở lại với đồng hợp lặn P thu F b Xác suất để chọn Fb mà cho loại bao nhiêu? A 25% B 50% C 100% D 6,25% Câu 35: Ở loài trùng, tính trạng màu mắt gen có alen quy định Cho lai cá thể đực (XY) với cá thể (XX) có kiểu hình mắt đỏ, F thu tỉ lệ 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng, tất cá thể mắt trắng Chọn ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình mắt đỏ F cho giao phối với ấu trùng F Xác suất để chọn ấu trùng F2 có kiểu hình mắt đỏ bao nhiêu? A 27,34% B 66,99% C 24,41% D 71,09% Câu 36: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với d quy định dài Cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai P chủng F dị hợp ba cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân cao, hoa vàng, tròn chiếm 12% Biết hốn vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực với tần số tượng đột biến xảy Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số hốn vị gen 20% (2) Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ F2 thân thấp, hoa vàng, dài (3) Tỉ lệ cao, đỏ, tròn có kiểu gen dị hợp 42% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội F2 chiếm tỉ lệ 38,75% A B C D Câu 37: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen, gen có alen; cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen có alen nằm truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X gen có alen nằm vùng tương đồng cặp NST giới tính XY Nếu giả sử tất kiểu gen có sức sống nhau, có phát biểu sau đúng? (1) Số loại giao tử bình thường tối đa quần thể 576 (2) Số kiểu gen bình thường tối đa quần thể 39000 (3) Số kiểu gen dị hợp tất cặp gen tối đa giới 54 (4) Số kiểu gen tối đa dạng đột biến thể quần thể 55800 A B C D Câu 38: Ở quần thể có cấu trúc di truyền hệ P loài ngẫu phối 0,3AA: 0,6Aa: 0,1 aa = Nếu biết sức sống giao tử mang alen A gấp đôi giao tử mang alen a sức sống hợp tử với kiểu gen tương ứng là: AA (100%), Aa (75%), aa (50%) Nếu alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp tỉ lệ thân thấp thu F1 là: A 1/28 B 1/25 C 1/32 D 1/36 Câu 39: Ở loài cá, tiến hành phép lai cá vảy đỏ, to chủng với cá vảy trắng, nhỏ F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to Cho F lai phân tích thu Fb sau: Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to; Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ Biết loài thể dị giao, đực thể đồng giao Nếu cho chọn cá vảy trắng, nhỏ Fb đem tạp giao tỉ lệ cá có kiểu hình vảy trắng, nhỏ khơng chứa alen trội bao nhiêu? A 1/12 B 1/9 C 1/18 D 1/6 Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Một gen khác gồm alen qui định nhóm máu ABO nằm nhóm gen liên kết khác Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Xác suất để đứa trai cặp vợ chồng hệ III sinh mang gen bệnh có kiểu gen dị hợp nhóm máu bao nhiêu? A 6/25 B 27/200 C 13/30 D 4/75 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D → Thực vật CAM gồm loài thực vật mọng nước sống vùng hoang mạc khơ hạn, nắng nóng nên vấn đề sống chúng tiết kiệm nước cách biến đổi thành gai, khí khổng đóng vào ban ngày mở vào ban đêm, đay tời điểm chúng cố định CO2 để thực tổng hợp chất hữu vào ban ngày Câu 2: Đáp án D Q trình tiêu hóa dày ngăn diễn sau: thức ăn nhai qua loa miệng nuốt vào cỏ → khoảng 30 – 60 phút sau ngừng ăn, thức ăn lên men chuyển sang tổ ong → ợ lên miệng để nhai lại cho kĩ → sách để hấp thụ bớt nước → chuyển sang múi khế (tiết enzim pepsin HCl tiêu hóa protein có vi sinh vật cỏ) Câu 3: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 4: Đáp án D truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Ở chim đường dẫn khí bao gồm phổi hệ thống túi khí Phổi chim khơng có phế nang mà cấu tạo hệ thống thành giàu mao mạch bao quanh Khơng khí giàu O vào phổi túi khí sau; KK giàu CO2 từ phổi vào túi khí trước thở KK giàu O từ túi khí sau vào phổi KK giàu CO từ phổi túi khí trước theo đường dẫn → hít vào thở có KK giàu O qua phổi để thực TĐk → TĐK hiệu cạn Câu 5: Đáp án B - Hai hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng ecđixơn juvenin - Ecđixơn sản xuất từ tuyến trước ngực → gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu bướm biến thành nhộng bướm - Juvenin sản xuất từ thể allata → phối hợp với ecđixơn gây lột xác sâu bướm, ức chế trình biến đổi sâu thành nhộng bướm Câu 6: Đáp án D truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Khơng khí hít vào có nồng độ O2 cao tế bào (do tế bào thực q trình hơ hấp tiêu tốn O2)→ theo chiều gradien nồng độ O di chuyển từ phế nang (ở phổi) vào mao mạch để đưa đến tế bào đồng thời khí CO từ tế bào khuếch tán vào máu đến phế nang thở nên nồng độ O2 thở thấp so với hít vào phổi nồng độ CO2 thở cao hít vào Câu 7truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 13: Đáp án D - (1), (2), (4), (5) cấu tạo từ bốn loại đơn phân: + ADN cấu tạo từ loại đơn phân A, T, G, X + mARN, tARN, rARN cấu tạo từ loại đơn phân A, U, G, X - (3) cấu tạo từ 20 loại đơn phân khác nhau: đơn phân cấu tạo nên prôtêin axit amin (có 20 loại axit amin khác nhau) Câu 14: Đáp án B Các lồi sinh vật có ADN mạch kép có A + G = 50%, cho dù ADN có bị đột biến ngun tắc bổ sung khơng đổi Chỉ có virut có ADN mạch đơn A + G khác 50% Câu 15: Đáp án D Cột sống hình chữ S dáng đứng thẳng đặc điểm thích nghi loài người phát sinh giữ lại trình tiến hóa, đó, nhân tố tiến hóa tham gia vào trình Câu 16: Đáp án D TL: Muốn xác định dc mức phản ứng phải tạo dc kiểu gen giống Sắn (khoai mì) thực vật sinh sản sinh dưỡng nên dễ tạo kiểu gen đồng Câu 17: Đáp án B A sai, nhân đôi gen tế bào chất (ti thể, lục lạp,…) theo nhu cầu tế bào, ADN nhiễm sắc thể nhân đôi lần vào pha S C sai, bắt đầu nhiều vùng NST gọi đơn vị nhân đôi D sai, diễn tháo xoắn Câu 18: Đáp án D Trong nghề nuôi cá, để thu suất tối đa đơn vị diện tích mặt nước phải ni nhiều lồi cá sống tầng nước khác Câu 19: Đáp án A A ứng dụng thực tiễn diễn sinh thái B C ý nghĩa lý luận diễn sinh thái truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết D ứng dụng giới hạn sinh thái Câu 20: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 28: Đáp án D (3) sai quần thể đạt kích thước tối đa mật độ quần thể cao thường làm giảm mức sinh sản Câu 29: Đáp án D Các dạng đột biến làm thay đổi số lượng alen gen tế bào : (1) (2) (5) Đảo đoạn NST làm thay đổi xếp gen NST Chuyển đoạn không tương hỗ làm cho đoạn NST gắn NST khác không cặp tương đồng Điều không làm thay đổi số lượng alen gen tế bào Câu 30: Đáp án A A+G/T+X = Các dạng đột biến không làm thay đổi tỉ lệ A+G/T+X Đột biến đảo đoạn không xếp vào đột biến điểm nên chọn 1, 2, Câu 31: Đáp án D TL: (1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN tế bào thể đột biến (Cả hai) (2) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (Cả hai) (3) Thường ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến (cả hai) (4) Khơng làm thay đổi hình thái NST (cả hai thay đổi khơng) (5) Khơng làm thay đổi thành phần gen NST Đặc điểm chọn đặc điểm số Câu 32: Đáp án A (1) Chỉ có ARN –pol phiên mã (2) Chỉ ARN –pol phiên mã nhân đôi (3) Chỉ ARN –pol phiên mã (4) Có khả hoạt động hai mạch phân tử ADN (trong nhân đơi, enzim có khả này) (5) Có khả lắp ráp nuclêơtit mạch theo nguyên tắc bổ sung với nuclêôtit mạch ADN khuôn (trong nhân đôi phiên mã, enzim có khả này) Câu 33: Đáp án B (1) Tạo loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 (2) Tạo loại giao tử với tỉ lệ AB/=ab/=37,5% Ab/=aB/=12,5% hay 3:3:1:1 (3) Có thể tạo loại giao tử với ti lệ 3:3:1:1 truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết (4) Tương tự (3) (5) Tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:1:1 Chọn (2), (3) (4) => B.3 Câu 34: Đáp án C AA x aa => F1: Aa F1: Aa x aa => Fb: 1Aa:1aa Mỗi cho loại nên xác suất thu 100% Câu 35: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 37: Đáp án C 2 2 2 - Kí hiệu gen NST: II 2 II 2 II  XX 32  32 XY3  (1) đúng, số giao tử tối đa = �4 �4 �  3  576 (2) đúng, số kiểu gen tối đa  �  �5 / �  �7  /   �3 � � ��� � � 39000 (3) sai, số kiểu gen dị hợp tất gen tối đa giới là: C 2 �C22 �2  � C22 �C32 �2   48 (4) đúng, số dạng thể tối đa là: I22 22 II 22 22 II22  XX 32 32 XY3   22 II22 I22 22 II22  XX 32 32 XY3   22 II22 22 II 22 I22  XX 32 32 XY3   22 II 22 22 II 22 22 II 22  OX 32  OY3   � �10 �10 � 21  18  � �3  10 �10 �10 �    55800 � � Câu 38: Đáp án A P: 0,3AA : 0,6Aa : 0,1 aa = → A= 0.6 , a = 0.4 Sức sống giao tử mang alen A gấp đôi giao tử mang alen a �A  0,6 �2  0, 75 � a  0, 25 0, �2  0, �1 Sức sống hợp tử với kiểu gen tương ứng là: AA (100%), Aa (75%), aa (50%) 0.252 �0.5  2 0.75  �0.75 �0.25 �0.75  0.25 �0.5 28 Câu 39: Đáp án A - F1: Vảy đỏ × phân tích → Fb: vảy đỏ : vảy trắng => Tương tác bổ sung 9:7 (A-B-: Vảy đỏ, A-bb = aaB- = aabb: Vảy trắng) => Tính trạng màu sắc vảy biểu giới → Gen quy định màu sắc vảy nằm NST thường - F1 : Vảy to × phân tích → Fb : vảy to : vảy nhỏ truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết => Tương tác bổ sung kiểu 9:7 (D-E-: Vảy to, D-ee = ddE- = ddee: Vảy nhỏ) => Tính trạng kích thước vảy phân bố khơng giới => Gen Dd Ee nằm NST giới tính × khơng có alen tương ứng Y - Ở Fb, tích tính trạng (3:1)(3:1) = 9:3:3:1 với tỉ lệ đề → gen phân li độc lập - F1 lai phân tích: AaBbDdXEY × aabbddXeXe => Fb : (1AaBb :1Aabb :1aaBb :1aabb)(1Dd :1dd)(XEXe :XeY) - Cho vảy trắng, nhỏ Fb giao phối với nhau: + Đực vảy trắng, nhỏ Fb: (1/3Aabb; 1/3aaBb; 1/3aabb)(ddXEXe) giảm phân cho giao tử abXe = 1/3 + Cái vảy trắng, nhỏ Fb: (1/3Aabb ; 1/3aaBb ; 1/3aabb) (1/2DdXeY ; 1/2ddXeY) giảm phân cho giao tử abY = 1/4 => Cái vảy trắng, nhỏ không mang alen trội (aabbddX eY) = 1/3 × 1/4 = 1/12 Câu 40: Đáp án C - Ở hệ thứ I, từ trái sang phải là: I1, I2, I3, I4 - Ở hệ thứ II, từ trái sang phải là: II1, II2, II3, II4, II5, II6, II7, II8, II9 - Ở hệ thứ III, từ trái sang phải là: III1, III2, III3, III4, III5, III6 Quy ước gen: - Trong phả hệ, bố mẹ I I2 không bị bệnh sinh gái II bị bệnh → tính trạng bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường - Quy ước: + A – không bị bệnh, a bị bệnh + IAIA, IAIO: máu A; IBIB, IBIO: máu B; IAIB: máu AB; IOIO: máu O Xác định kiểu gen có chồng III3 vợ III4: a Bên phía người chồng III3: * Xét tính trạng bệnh: - II1: aa → I1: Aa × I2: Aa → II4: 1/3AA:2/3Aa - I3: aa → II5: Aa - II4: (1/3AA:2/3Aa) × II5: Aa → III3: (2/5AA:3/5Aa) * Xét tính trạng nhóm máu: - I2: IOIO → II4: IAIO - II7: IOIO → I3: IAIO × I4: IAIO → II5: (1/3IAIA:2/3IAIO) - II4: IAIO × II5: (1/3IAIA: 2/3IAIO) → III3: (2/5IAIA:3/5IAIO) => Người chồng III3: (2/5AA:3/5Aa)(2/5IAIA:3/5IAIO) truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết b Bên phía người vợ III4: * Xét tính trạng bệnh: III6: aa → II8: Aa × II9: Aa → III4: (1/3AA:2/3Aa) * Xét tính trạng nhóm máu: III6: IOIO → II8: IBIO × II9: IBIO → III4: (1/3IBIB:2/3IBIO) => Người vợ III4: (1/3AA:2/3Aa)(1/3IBIB:2/3IBIO) c Tính xác suất người trai vợ chồng III3 III4 - Người chồng III3: (2/5AA:3/5Aa)(2/5IAIA:3/5IAIO) - Người vợ III4: (1/3AA:2/3Aa)(1/3IBIB:2/3IBIO) * Xét tính trạng bệnh: III3: (2/5AA:3/5Aa) × III4: (1/3AA:2/3Aa) → Người trai bình thường cặp vợ chồng III III4 có kiểu gen với tỉ lệ: 14/27AA:13/27Aa → Người trai vợ chồng III3 III4 mang gen bệnh (Aa) với tỉ lệ 13/27 * Xét tính trạng nhóm máu: III3: (2/5IAIA:3/5IAIO) × III4: (1/3IBIB:2/3IBIO) - Xác suất sinh có kiểu gen dị hợp nhóm máu = IAIB + IAIO + IBIO = – IOIO = – 3/10 × 1/3 = 9/10 => XS để người trai cặp vợ chồng III III4 mang gen bệnh có kiểu gen dị hợp nhóm máu = 13/27 × 9/10 = 13/30 truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết ... http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 4: Đáp án D truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Ở chim đường dẫn khí bao gồm phổi hệ thống túi khí Phổi chim khơng có... lời giải chi tiết (4) Khả lây lan dịch bệnh cao A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4) C (2), (4) D (1), (2), (4) Câu 29: Xét dạng đột biến sau: (1) Mất đoạn NST (2) Lặp đoạn NST (3) Chuyển đoạn... A (4), (5) B (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4), (5) D (1), (3), (4), (5) Câu 33: Có trường hợp sau tạo loại giao tử với tỉ lệ : 3: 1: trình giảm phân trường hợp xảy bình thường? (1) tế bào sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet (1) , Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay