cau hoi trac nghiemphan di truyen phan tu

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:14

ÔN LUYỆN PHẦN DI TRUYỀN PHÂN TỬ Câu 31 Ví dụ sau nói lên tính thối hố mã di truyền? A Bộ ba 5’UUX3’ quy định tổng hợp phêninalanin B Bộ ba 5’UUA3’, 5’XUG3’ quy định tổng hợp Lơxin ’ ’ C Bộ ba AGU3 quy định tổng hợp sêrin D Bộ ba 5’AUG3’ quy định tổng hợp mêtiônin mở đầu dịch mã O Câu 32 Một gen có chiều dài 4080 A 900 Ađênin Sau bị đột biến chiều dài gen không đổi số liên kết hiđrô 2703 Đây loại đột biến A cặp nuclêôtit B thêm cặp nuclêôtit C thay cặp nuclêôtit D thay cặp AT cặp GX Câu 43 Hầu hết bệnh ung thư đột biến gen gen đột biến lại không di truyền cho hệ sau Nguyên nhân A bệnh nhân ung thư bị tử vong nên không sinh sản B gen đột biến xảy tế bào sinh dưỡng C gen đột biến gây chết trạng tháI đồng hợp D bệnh ung thư ảnh hưởng đến khả sinh sản thể Câu 12: Trong trường hợp đột biến gen trở thành thể đột biến? A Gen đột biến trạng thái trội B Gen đột biến lặn xuất trạng thái đồng hợp C Gen đột biến lặn nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y, thể mang đột biến thể mang cặp NST giới tính XY D Tất câu Câu 15: Một sợi phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 0,6 hàm lượng G X xấp xỉ: A 0,31 B 0,34 C 0,43 D 0,40 Câu 20: Kiểu đột biến điểm xảy gen cấu trúc làm cho chuỗi polipeptit ngắn bình thường? A Đột biến thêm cặp nuclêôtit B Đột biến cặp nuclêôtit C Đột biến thay cặp nuclêôtit D Tất trường hợp Câu 22: Căn để phân đột biến thành đột biến trội - lặn là: A Mức độ xuất đột biếnB Sự biểu kiểu hình đột biến hệ đầu hay hệ C Đối tượng xuất đột biến D Hướng biểu kiểu hình đột biến Câu 29: Phân tử mARN vi rut khảm thuốc có 70%U 30%X Tỉ lệ ba mã chứa 2U 1X mARN là: A 2,7% B 34,3% C 18,9% D 44,1% Câu 31: Gen A bị đột biến thành gen a, gen a mã hoá cho phân tử prơtêin hồn chỉnh có 298 aa Q trình giải mã 1mARN gen a mã đòi hỏi môi trường cung cấp 1495 aa, ribôxôm tham gia giải mã lần có ribôxôm tham gia giải mã? A ribôxôm B Ribôxôm C ribôxôm D 10 ribôxôm Câu 34: Quan niệm đại xem phát sinh sống q trình tiến hố hợp chất (N: axit nuclêic, P: prôtêin, C: carbon) dẫn tới hình thành tương tác đại phân tử (H: vô hữu cơ, P: prơtêin, N: axit nuclêic, PN: prơtêin axit nuclêic) có khả (S: sinh trưởng, sinh sản cảm ứng, V: vận động, sinh trưởng cảm ứng, T: tự nhân đôi, tự đổi mới) A C, PN, T B N, H, S C C, PN, S D C, N, T Câu 35: Thể khảm thể: A ngồi dòng tế bào 2n bình thường có hay nhiều dòng tế bào khác bất thường số lượng cấu trúc B mang NST bất thường số lượng C mang hai dòng tế bào có nhiễm sắc thể khác D mang NST bất thường cấu trúc Câu 48: Ở bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm phân tử (A: HbA, S: HbS, F: HbF) phân tử globin (α: alpha, β: bêta) axit amin vị trí thứ axit glutamic bị thay (L: lơxin, V: valin, A: asparagin): A S, β, V B S, α, A C A, β, V D A, α, L Câu 1: Một gen cấu trúc sinh vật nhân thật có số liên kết hố trị nuclêôtit 2998, hiệu số A với nuclêôtit khác 10% Trong đoạn intron số nuclêôtit loại A = 300; G = 200 Trong đoạn mã hoá axit amin gen có số lượng loại nuclêơtit A A = T = 300; G = X = 700 B A = T = 600; G = X = 400 C A = T = 300; G = X = 200 D A = T = 150; G = X = 100 Câu 25: Một phân tử ADN mạch kép, thẳng có 3155 liên kết hyđrơ nối hai mạch đơn, tự nhân đôi số lần liên tiếp cần môi trường nội bào cung cấp 40.500 nuclêôtit Số nuclêôtit loại phân tử ADN là: A A = T = 715; G = X = 575 B A = T = 400; G = X = 785 C A = T = 550; G = X = 685 D A = T = 895; G = X = 455 Câu 29: Phân tử prơtêin gen đột biến (b) tổng hợp prơtêin gen bình thường (B) axit amin có axit amin bị đổi Câu trả lời xác nhất, gen B bị đột biến A cặp nuclêôtit thuộc ba B có ba bị thay C cặp nuclêôtit thuộc ba D cặp nuclêôtit thuộc ba nhau, có ba bị thay Câu 44: ADN tế bào nhân thực có chiều dài 0,051mm, có 15 đơn vị nhân đơi Mỗi đoạn okazaki cóm1.000 nuclêơtit Cho chiều dài đơn vị nhân đôi nhau, số ARN mồi cần cho trình tái là: A 315 B 165 C 330 D 180 Câu 43: Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói tự tái lần số nuclêơtit gen mắt đỏ gen mắt trắng 32 nuclêôt it tự gen mắt trắng tăng lên liên kết H Hãy xác định kiểu biến đổi xảy gen đột biến? A Mất cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G - X C Thay cặp G – X cặp A – T D Thêm cặp G – X Câu 13 Một gen dài 408 nm có 3100 liên kết hiđrơ Sau sử lí 5-BU thành cơng số nuclêơtit loại gen đột biến là: A A = T = 501; G = X = 699 B A = T = 503; G = X = 697 C A = T = 500; G = X = 700 D A = T = 499; G = X = 701 Câu 18 Một đoạn sợi gồm 10 nucleoxom đoạn ADN nối, đoạn nối trung bình có 50 cặp nucleotit Tổng chiều dài đoạn ADN xoắn kép đoạn sợi tổng số phân tử Histon có đoạn sợi là: A 6494 A0 ; 80 B 6494 A ;79 C 6492 A0 ; 80 D 6494 A0 ; 89 Câu 23 Gen mã hóa cho phân tử prơtêin hồn chỉnh có 298 axit amin, đột biến xảy làm cho gen cặp nuclêơtit vị trí khác cấu trúc gen không liên quan đến ba mã mở đầu ba mã kết thúc Trong q trình phiên mã gen đột biến mơi trường nội bào cung cấp 7176 ribônuclêôtit tự Hãy cho biết có phân tử mARN tổng hợp? A mARN B mARN C mARN D mARN Câu 27 Có loại protein bình thường có cấu trúc khác dịch mã từ phân tử mARN khác Nhưng phân tử mARN phiên mã từ gen nhân tế bào Hiện tượng xảy do: A Các gen phiên mã từ gen khác B Hai protein có cấu trúc khơng gian chức khác C Các exon gen xử lý theo cách khác để tạo nên phân tử mARN khác D Một đột biến xuất trước gen phiên mã làm thay đổi chức gen Câu 33 Phân tử mARN trưởng thành dài 408 nm có tỷ lệ loại nu A : U : G : X = : : 3: mã kết thúc UGA Khi tổng hợp chuỗi polipeptit, số nucleotit có đối mã tARN loại A, U, G, X là: A 239, 479, 359, 120 B 480, 239, 359, 119 C 479, 239, 359, 120 D 239, 479, 120, 359 Câu 22 : Gien điểu khiển hoạt động ôpêrôn là: A Gien vận hành (O) B Gien cấu trúc C Gien điều hòa (R) D Gien khởi động (P) Câu : Vùng mã hoá gen sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon intron xen kẽ số đoạn exon introng : A 25 ; 26 B 26 ; 25 C 24 ; 27 D 27 ; 24 Câu : Các thành phần sau : ADN plimeraza, ARN polimeraza, mạch khuôn, đoạn mồi giúp ta nhớ đến chế ? A Phiên mã B.Dịch mã C Tái D Nhân đôi NST Câu :Hoạt động gen chịu kiểm soát chủ yếu : A gen ức chế B gen điều hoà C.gen sản xuất D gen khởi động Câu : Mã di truyền : A mã ba đọc liên tục mARN theo chiều ’ – B mã ba ADN C mã ba ADN đọc liên tục D.Mã ba đọc liên tục mARN theo chiều 5’ – 3’ Câu 8: Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn phận tế bào nhân thực : A Nhân B Tế bào chất C Màng tế bào D Thể Gongi Câu Dạng đảo vị trí hai cặp nuclêôtit không kể đến mã mở đầu mã kết thúc làm thay đổi nhiều axit amin: A B C D Câu 10: Đột biến gen xảy vào thời điểm sau đây: A Khi tế bào non B Khi NST đóng xoắn C Khi ADN tái D Khi ADN phân li với NST kì sau trình phân bào Câu 11: Trong cấu trúc đơn phân nuclêơtit, axit phơtphoric liên kết với đường vị trí cac bon số (m) bazơ liên kết với đường vị trí cacbon số (n); m n là: A 5’ 1’ B 1’ 5’ C 3’ 5’ D 5’ 3’ ÔN LUYỆN PHẦN DI TRUYỀN PHÂN TỬ Câu Một đột biến gen gây biến đổi nucleotit vị trí gen Nếu đột biến xảy vùng điều hòa gen gây nên hậu gì? A Khi cấu trúc sản phẩm gen không thay đổi lượng sản phẩm gen thay đổi theo hướng tăng lên giảm xuống B Khi lượng sản phẩm gen tăng lên cấu trúc gen thay đổi đôi chút biến đổi xảy vùng điều hòa khơng liên quan đến vùng mã hóa gen C Khi lượng sản phẩm gen giảm xuống khả liên kết với ARN polymerase giảm xuống, cấu trúc sản phẩm gen khơng thay đổi D Khi cấu trúc sản phẩm gen thay đổi kết thường có hại phá vỡ mối quan hệ hài hòa gen kiểu gen thể với môi trường Câu Các gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư dẫn đến phát sinh ung thư Nguyên nhân sau phù hợp đẻ giải thích cho xuất "trái bom hẹn tiềm ẩn" tế bào sinh vật nhân thực? A Các tế bào tạo gen tiền ung thư tuổi thể tăng lên B Các gen tiền ung thư bắt nguồn từ lây nhiễm virus C Các gen tiền ung thư dạng đột biến gen thường D Các gen tiền ung thư bình thường có vai trò giúp điều hòa phân chia tế bào Câu Quan sát q trình tự nhân đơi ADN vi khuẩn E coli kính hiển vi điện tử thấy vòng chép có 250 đoạn mồi (primer) Hỏi có tổng cộng đoạn Okazaki vòng chép đó? A 252 B 249 C 248 D 250 Câu 4: Mỗi gen cặp gen dị hợp chứa 2998 liên kết phốt phođieste nối nuclêơtít Gen trội D chứa 17,5% số nuclêottít loại T Gen lặn d có A = G = 25% Tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường loại giao tử sau khơng thể tạo ra? A Giao tử có 1275 Timin B Giao tử có 1275 Xitơzin C Giao tử có 1050 Ađêmin D Giao tử có 1500 Guanin Câu 5: Một gen thực lần phiên mã đòi hỏi mơi trường cung cấp số lượng nuclêotit loại: A=400, U=360, G=240, X=480 Số lượng nuclêotit loại gen A A=T=380, G=X=360 B A=T=360, G=X=380 C A=180, T=200, G=240, X=360 D A=200, T=180, G=120, X=240 Câu 28: Một đột biến gen làm cặp nu vị trí số ; 10 31.Cho ba ba cũ khơng mã hóa loại axitamin đột biến không ảnh hưởng đến ba kết thúc.Hậu đột biến : A Mất axitamin làm thay đổi 10 axitamin liên tiếp sau axitamin thứ chuổi pôlipeptit B Mất axitamin làm thay đổi axitamin liên tiếp sau axitamin thứ chuổi pôlipeptit C Mất axitamin làm thay đổi 10 axitamin chuổi pôlipeptit D Mất axitamin làm thay đổi axitamin chuổi pôlipeptit Câu 6: Mô tả sau tARN A tARN polinuclêôtit gồm 80-100 nuclêotit cuộn xoắn đầu, sở liên kết theo NTBS tất ribônuclêotit , đầu mang axitamin đầu mang ba đối mã B tARN polinuclêôtit gồm 80-100 ribônuclêotit không tạo xoắn, đầu mang axitamin đầu mang ba đối mã C tARN polinuclêơtit gồm 80-100 nuclêotit cuộn xoắn đầu có đoạn có cặp bazơnitric liên kết theo NTBS tạo nên thuỳ tròn, đầu tự mang axitamin đặc hiệu thuỳ tròn mang ba đối mã D tARN polinuclêơtit có số nuclêotit tương ứng với số nuclêotit mạch gen cấu trú Câu 7: Trong q trình tự nhân đơi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN liên tục A mạch đơn ADN B mạch đơn có chiều 3’ → 5’ C mạch đơn có chiều 5’ → 3’ D hai mạch đơn Câu 8: Chức gen điều hoà A kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prơtêin gen cấu trúc B tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc q trình điều khiển tổng hợp prơtêin gen cấu trúc C kiểm soát hoạt động gen cấu trúc thơng qua sản phẩm gen điều hồ tạo D ln ln ức chế q trình điều khiển tổng hợp prơtêin gen cấu trúc Câu 9: Điểm giống đột biến gen tế bào chất đột biến gen nhân A xảy ADN nhân tế bào B phát sinh ADN dạng vòng C không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng D phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, khơng xác định Câu 10: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào A gen nhiễm sắc thể thường B gen nhiễm sắc thể giới tính C gen phân tử ADN dạng vòng D gen tế bào sinh dưỡng Câu 11: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào A gen nhiễm sắc thể thường B gen nhiễm sắc thể giới tính C gen phân tử ADN dạng vòng D gen tế bào sinh dưỡng Câu 12: Loại axit amin mã hoá nhiều loại ba so với axit amin lại A Alamin B Lơxin C Phêninalamin D Mêtiônin Câu 13: Một gen vi khuẩn E.coli tổng hợp cho phân tử prơtêin hồn chỉnh có 298 axitamin Phân tử mARN tổng hợp từ gen có tỷ lệ A : U : G : X 1:2:3:4 Số lượng nuclêôtit loại gen A A = T = 270; G = X = 630 B A = T = 630; G = X = 270 C A = T = 270; G = X = 627 D A = T = 627; G = X = 270 Câu 14: Hóa chất 5-BU thường gây đột biến gen dạng thay cặp A – T cặp G – X Đột biến gen phát sinh qua chế nhân đôi ADN Để xuất dạng đột biến trên, gen phải trải qua lần nhân đôi? A lần B lần C lần D lần o Câu 14: Một gen có chiều dài 4080A , phân tử mARM dược tổng hợp từ gen có 10 R trượt qua không lặp lại R thứ trượt qua hết phân tử mARN tổng hợp từ gen 40s, R cuối trượt qua hết phân tử ARN chậm so với R thứ 8,1s Khoảng cách trung bình hai R bao nhiêu: A 71,4Ao B 61,2Ao C 81,6Ao D 91,8Ao Câu 15: Một cặp gen dị hợp, alen dài 510 nm Gen A cã sè liªn kÕt hydro 3900, gen a cã hiệu số phần trăm loại A với G 20% số nu gen Do đột biến thể dị bội tạo tế bào cã kiểu gen Aaa Số lượng nu loại kiểu gen A A = T= 2700; G = X = 1800 B A = T= 1800; G = X = 2700 C A = T= 1500; G = X = 3000 D A = T= 1650; G = X = 2850 Câu 16: Một gen dài 0,408 micromet, có A = 840 Khi gen phiên mã mơi trường nội bào cung cấp 4800 ribonuclêôtit tự Số liên kết hiđrô số gen: A 3240H B 2760H C 2760H D 3240H Câu 17: Một gen có 915 nuclêơtit Xytơzin 4815 liên kết hiđrơ Gen có chiều dài A 6630A0 B 5730A0 C 4080A0 D 5100A0 Câu 18: Người ta chuyển số phân tử ADN vi khuẩn Ecôli chứa N 15 sang môi trường có N14 Tất ADN nói thực tái lần liên tiếp tạo 512 phân tử ADN Số phân tử ADN chứa N15 là: A 10 B C 16 D 32 Câu 19: Một mARN trưởng thành có chiều dài 0,408 micromet tiến hành dịch mã Số liên kết peptit chuổi pơlipeptit hồn chỉnh là: A 397 B 797 C 398 D 798 Câu 20: Gen B có phân tử lượng 7,2.10 đvC có 2868 liên kết hiđrô Một đột biến điểm làm gen B biến đổi thành gen b, số liên kết hiđrô gen đột biến 2866 Khi cặp gen Bb đồng thời nhân đơi số nu loại mơi trường nội bào cần cung cấp: A A=T= 1463; G=X=936 B A=T= 935; G=X=1465 C A=T= 937; G=X=1464 D A=T= 935; G=X=1464 Câu 21: Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi A ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã B prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C chứa thơng tin mã hóa axit amin phân tự prôtêin cấu trúc D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế 22/ Giả sử gen có bazơ nitơ guanin trở thành dạng (G*) sau lần tự có gen đột biến dạng thay G - X A - T a 31 b 15 c d 23/ Trong q trình hình thành chuỗi polynuclêơtit, nhóm phốt phát nuclêôtit sau gắn vào nuclêôtit trước vị trí nào? a Cacbon thứ tư đường đêôxiribôzơ b Cacbon thứ hai đường đêôxiribôzơ c Cacbon thứ ba đường đêôxiribôzơ dCacbon thứ đường đêôxiribôzơ 27/ Một gen thực lần mã đòi hỏi mơi trường cung cấp số ribơnuclêơtit loại: A = 480; U = 540; G = 720 Gen có số lượng nuclêơtit a A = T = 510 ; G = X = 360 b A = T = 340 ; G = X = 240 c A = T = 1020 ; G = X = 1440 d A = T = 240 ; G = X = 360 28/ Đoạn mạch thứ gen có trình tự đơn phân 3´ ATTGXTAXGTXAAGX 5´ Số liên kết phơtphođieste có đoạn mạch là: a 60 b 28 c 58 d 30 29 Phát biểu sau nói tới phân hóa chức ADN ? a Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa khơng hoạt động b Chỉ phần nhỏ ADN khơng mã hóa thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò mã hóa thơng tin di truyền c Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thơng tin di truyền đại phận khơng hoạt động d Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa 30/ Ở operon Lactơzơ, có đường lactơzơ q trình phiên mã diễn a lactơzơ gắn với enzim ARN polimeraza làm kích hoạt enzim b lactôzơ gắn với chất ức chế làm cho chất ức chế bị bất hoạt c lactôzơ gắn với vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành d lactơzơ gắn với prơtêin điều hòa làm kích hoạt tổng hợp prôtêin 31 Người ta chuyển 1570 vi khuẩn E.coli từ môi trường nuôi cấy với N14 sang môi trường ni cấy N15 (N phóng xạ) Sau thời gian, phân tích ADN E.coli tỷ lệ ADN hoàn toàn mang N 15 chiếm 93,75% Số E.coli quần thể A 3140 B 6289 C 25120 D 50240 Câu 19 Một phân tử ADN chứa toàn N15 có đánh dấu phóng xạ tái lần mơi trường chứa N14 Số phân tử ADN chứa N15 chiếm tỉ lệ : A 25% B 6,25% C 50% D 12,5% Câu 20: Theo F.Jacôp J.Mônô, mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành (operator) A vùng mang thơng tin mã hóa cấu trúc prơtêin ức chế, prơtêin có khả ức chế q trình phiên mã B trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin D vùng họat động tổng hợp nên prôtêin, prôtêin tham gia vào trình trao đổi chất tế bào hình thành nên tính trạng Phân tử ADN vi khuẩn chứa N15 chuyển sang mơi trường có N14 sau 10 lần phân đơi liên tiếp có tối đa vi khuẩn có chứa N14? A 1023 B 2046 C 1024 D 1022 13 Một phân tử ARN vi khuẩn sau trình phiên mã có 15% A, 20% G, 30% U, 35 % X Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN có thành phần nào? A 15% T; 20% X; 30% A 35 % G C 17,5% G; 17,5% X; 32,5% A 32,5 % T B 15% G; 30% X; 20% A 35 % T D 22,5% T; 22,5% A; 27,5% G 27,5 % X 20 Guanin dạng (G*) kết cặp với (I) trình nhân đôi, tạo nên dạng đột biến (II) (I) (II) A Ađênin, thay cặp G –X thành cặp T - A B Timin, thay cặp G –X thành cặp T - A C Timin, thay cặp G – X thành cặp A - T D Ađênin, thay cặp G –X thành cặp A - T 21 Người ta chuyển 1570 vi khuẩn E.coli từ môi trường nuôi cấy với N14 sang mơi trường ni cấy N15 (N phóng xạ) Sau thời gian, phân tích ADN E.coli tỷ lệ ADN hoàn toàn mang N 15 chiếm 93,75% Số E.coli quần thể A 3140 B 6289 C 25120 D 50240 ... ADN mã hóa thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa khơng hoạt động b Chỉ phần nhỏ ADN khơng mã hóa thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò mã hóa thơng tin di truyền c Chỉ phần nhỏ... hóa thơng tin di truyền đại phận không hoạt động d Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa 30/ Ở operon Lactơzơ, có đường lactơzơ q trình phiên mã di n a lactơzơ... Câu : Mã di truyền : A mã ba đọc liên tục mARN theo chiều ’ – B mã ba ADN C mã ba ADN đọc liên tục D.Mã ba đọc liên tục mARN theo chiều 5’ – 3’ Câu 8: Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit di n phận
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi trac nghiemphan di truyen phan tu , cau hoi trac nghiemphan di truyen phan tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay