Cac de luyen thi

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:14

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Quần xã sinh vật có độ đa dạng lồi cao, mối quan hệ sinh thái chặt chẽ A có cấu trúc ổn định lưới thức ăn phức tạp, lồi dùng nhiều lồi khác làm thức ăn B dễ dàng xảy diễn tác động nhiều lồi quần xã làm cho mơi trường thay đổi nhanh C có cấu trúc ổn định có số lượng lớn lồi ăn thực vật làm cho quần thể thực vật biến dần D có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp từ mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo thức ăn mơi trường cạn kiệt dần Câu 82: Chức tARN là: A cấu tạo ribôxôm B vận chuyển axit amin C truyền thông tin di truyền D lưu giữ thông tin di truyền Câu 83: Thành phần dịch mạch gỗ gồm A Nước, ion khoáng B Nước, ion khoáng số chất hữu dự trữ quả, củ C Nước, ion khoáng số chất hữu tổng hợp từ D Nước, ion khoáng số chất hữu tổng hợp từ rễ Câu 84: Khi nói vai trò thể truyền plasmit kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu sau đúng? A Nếu khơng truyền plasmit gen cần chuyển tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận B Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển nhân lên tế bào nhận C Nếu khơng truyền plasmit tế bào nhận khơng phân chia D Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn vào ADN vùng nhân tế bào nhận Câu 85: Sự di truyền tính trạng gen nằm NST Y quy định có đặc điểm gì? A Chỉ di truyền giới đồng giao tử B Chỉ di truyền giới đực C Chỉ di truyền giới D Chỉ di truyền giới dị giao tử Câu 86: Khi nói nhân tố tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen mà làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể B Chọn lọc tự nhiên thực chất q trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể C Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua làm thay đổi tần số alen quần thể D Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể khơng xảy đột biến khơng có chọn lọc tự nhiên Câu 87: Sự phân tầng theo phương thẳng đứng quần xã sinh vật có ý nghĩa A tăng cạnh tranh loài, giảm khả tận dụng nguồn sống B giảm mức độ cạnh tranh loài, giảm khả tận dụng nguồn sống C giảm mức độ cạnh tranh loài, nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống D tăng hiệu sử dụng nguồn sống, tăng cạnh tranh quần thể Câu 88: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể không dính vào Câu 89: Ở người, hoocmon tham gia điều chỉnh hàm lượng đường glucozo máu A Testosteron, Glucagon B Ơstrogen, insulin C Glucagon, Ơstrogen D Insulin, Glucagon Câu 90: Năng lượng khởi đầu sống trái đất gì? A Chất hữu B lượng hóa học C Ánh sáng mặt trời D Năng lượng hóa học chất hữu Câu 91: Nếu mật độ quần thể sinh vật tăng mức tối đa A cạnh tranh cá thể quần thể tăng lên; B cạnh tranh cá thể quần thể giảm xuống; | Lê Gia Long – GV TH PT Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch) C hỗ trợ cá thể quần thể tăng lên; D xuất cư cá thể quần thể giảm tới mức tối thiểu Câu 92: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen là: A tiếp hợp NST tương đồng kì trước giảm phân I B trao đổi đoạn crơmatit khác nguồn gốc kì trước giảm phân I C trao đổi đoạn crômatit nguồn gốc kì trước giảm phân II D phân li tổ hợp tự nhiễm sắc thể giảm phân Câu 93: Giả sử tần số tương đối alen quần thể 0,2A: 0,8a sau hệ bị biến đổi thành 0,8A: 0,2a Nguyên nhân sau dẫn đến tượng trên? A Đột biến xảy quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a B Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối C Môi trường thay đổi theo hướng chống lại thể đồng hợp lặn D Kích thước quần thể giảm mạnh yếu tố thiên tai Câu 94: Nội dung sau khơng có học thuyết tiến hóa Đacuyn? A quần thể sinh vật có xu hướng trì kích thước khơng đổi trừ có biến đổi bất thường mơi trường B cá thể phải đấu tranh với để giành quyền sinh tồn C tất loài sinh vật ln có xu hướng sinh số lượng nhiều só với số sống sót đến tuổi sinh sản D thay đổi cách chậm chạp liên tục môi trường sống nguyên nhân phát sinh loài Câu 95: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F1 có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Tính theo lí thuyết, tỉ lệ bí tròn đồng hợp thu F2 phép lai là: A 1/4 B 1/3 C 1/8 D 1/2 Câu 96: Thế hướng tiếp xúc? A Là phản ứng sinh trưởng tiếp xúc B Là sinh trưởng có tiếp xúc với loài C Là sinh trưởng thân (cành) phía ánh sáng D Là vươn cao tranh ánh sáng với xung quanh Câu 97: Cho nhân tố tiến hóa: (1) Đột biến (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Yếu tố ngẫu nhiên (4) Dị nhập gen Có nhân tố làm thay đổi tần số tương đối alen không theo hướng xác định? A B C D Câu 98: Loài giun dẹp sống cát vùng ngập thủy triều ven biển Trong mơ Giun dẹp có tảo lục đơn bào sống Khi thủy triều hạ xuống, Giun dẹp phơi cát Tảo lục có khả quang hợp Giun dẹp sống chất tinh bột tảo lục quang hợp tổng hợp nên Quan hệ quan hệ sau quan hệ Tảo lục Giun dẹp ? A Hợp tác B Kí sinh C Vật ăn thịt mồi D Cộng sinh Câu 99: GnRH có vai trò: A Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng B Kích thích tế bào kẽ sản sinh testơstêron C Kích thích tuyến n sản sinh LH FSH D Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 100: Trong bảng mã di truyền, người ta thấy có loại mã di truyền qui định tổng hợp axit amin prôlin 5’XXU3’; 5’XXA3’; 5’XXX3’; 5’XXG3’ Từ thông tin cho thấy việc thay đổi nuclêôtit ba thường không làm thay đổi cấu trúc axit amin tương ứng chuỗi polipeptit A Thay đổi nuclêôtit thứ ba B Thay đổi nuclêôtit ba C Thay đổi nuclêôtit thứ hai ba D Thay đổi vị trí tất nuclêôtit ba Câu 101: Ở quần thể thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa trắng Xét quần thể có cấu trúc di truyền sau đây: (1) 100% hoa đỏ (2) 100% hoa hồng (3) 100% hoa trắng (4) 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng (5) 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng (6) 16% hoa đỏ : 48% hoa hồng : 36% hoa trắng | Lê Gia Long – GV TH PT Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch) Trong quần thể trên, có quần thể trạng thái cân di truyền? A B C D Câu 102: Ở ruồi giấm, mắt đỏ (A) trội hoàn toàn so với mắt trắng (a) Kiểu hình mắt đỏ mắt trắng xuất hai giới đực Cho cá thể F khác kiểu gen tạp giao F Cho phát biểu sau: (1) Tính trạng màu mắt nằm NST thường (2) Trong quần thể có kiểu gen khác tính trạng màu mắt (3) Có sơ đồ giao phối xảy (4) Nếu tính chung cho kiểu giao phối loại kiểu gen XAXA F2 chiếm tỉ lệ 12,5% (5) Nếu tính chung cho kiểu giao phối loại kiểu gen XAY F2 chiếm tỉ lệ 25% Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 103: Một gen sinh vật nhân sơ có 2025 liên kết hiđrơ mARN gen tổng hợp có G– A = 125 nuclêơtit, X – U = 175 nuclêôtit Được biết tất số nuclêôtit loại T gen tập trung mạch mã gốc Số nuclêôtit loại mARN A A = 225, G = 350, X = 175, U = B A = 350, G = 225, X =175, U = C A = 175, G = 225, X = 350, U = D U = 225, G =350, X =175, A = Câu 104: Có phát biểu mối quan hệ hỗ trợ quần thể? (1) Dễ dàng săn mồi chống kẻ thù tốt (2) Dễ kết cặp mùa sinh sản (3) Chống chịu điều kiện bất lợi khí hậu (4) Có giới hạn sinh thái rộng A B C D Câu 105: Ở loài côn trùng, màu thân locus NST thường có alen chi phối A – đen > a – xám > a1 - trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có kiểu hình gồm: 75% đen; 24% xám; 1% trắng Cho phát biểu đặc điểm di truyền quần thể (1) Số đen có kiểu gen đồng hợp tử tổng số đen quần thể chiếm 25% (2) Tổng số đen dị hợp tử trắng quần thể chiếm 48% (3) Chỉ cho đen quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình xám chủng chiếm 16% (4) Nếu cho lông xám quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35 lơng xám : lông trắng Số phát biểu không xác là: A B C D Câu 106: Trong kĩ thuật chuyển gen, thể truyền plasmit có đặc điểm: (1) Có dấu chuẩn gen đánh dấu (2) Khi đưa vào tế bào chủ dễ chấp nhận (3) Khơng có khả nhân đơi độc lập với hệ gen tế bào nhận (4) Có thể nhân đơi, phiên mã bình thường ADN tế bào chất tế bào chủ (5) Có kích thước lớn, dễ xâm nhập tế bào chủ Số phương án A B C D Câu 107: Ở người, bệnh pheninketo niệu hai alen gen nằm NST thường, bệnh máu khó đơng hai alen gen nằm đoạn không tương đồng NST X quy định Theo dõi di truyền hai bệnh gia đình qua hai hệ thể qua sơ đồ phả hệ đây: Biết khơng có phát sinh đột biến tất cá thể gia đình, tính trạng trội, lặn hoàn toàn Cho phát biểu đứa đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ II nói trên: (1) Xác suất khơng mang alen bệnh hai bệnh 1/4 (2) Xác suất bị hai bệnh 1/4 (3) Xác suất gái không bị bệnh số hai bệnh 5/12 (4) Xác suất trai bị hai bệnh 1/6 | Lê Gia Long – GV TH PT Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch) Số phát biểu A B C D Câu 108: Có thơng tin trình phiên mã? (1) Là trình tổng hợp mARN dựa mạch bổ sung gen (2) Cả mạch gen làm khn cho q trình phiên mã (3) Ở sinh vật nhân thực, phiên mã xảy nhân tế bào (4) Ở sinh vật nhân thực, trình phiên mã diễn đồng thời với trình dịch mã A B C D Câu 109: Cho lồi có NST 2n = 10 Cho nhận xét sau phân bào có nhận xét đúng? (1) Tại kỳ đầu giảm phân I có 40 cromatit, đến kỳ cuối I 20 cromatit (2) Tế bào nguyên phân liên tiếp lần thu số NST đơn tế bào 160 (3) Trong tế bào thực kỳ sau giảm phân số NST đơn 10 (4) Có tế bào sinh trứng giảm phân tạo trứng số NST biến thể định hướng là: 15 A B C D Câu 110: Một loài thực vật, cho giao phấn dẹt với bầu dục (P), thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 lai với đồng hợp lặn cặp gen, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt : tròn : bầu dục Cho F1 tự thụ thu F2 Cho tất tròn F2 giao phấn với thu F3 Lấy ngẫu nhiên F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để có kiểu hình bầu dục A.1/36 B 3/16 C 1/12 D.1/9 Câu 111: Có mơ tả mô tả lịch sử phát triển sống Trái Đất đúng? (1) Trong kỉ Cambri phát sinh ngành động vật (2) Thực vật có mạch xuất vào kỉ Đê vôn (3) Trong kỉ Than đá phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư trùng (4) Thực vật có hoa xuất kỷ Pecmi A B C D Câu 112: Q trình tự nhân đơi ADN có đặc điểm: (1) sinh vật nhân thực diễn nhân, pha G1 kỳ trung gian (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Đoạn okazaki tổng hợp theo chiều 5’ => 3’ (5) Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y Số phương án là: A B C D Câu 113: Ở loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen (a) quy định hoa kép; gen (B) quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa ngắn Biết gen quy định tính trạng nhóm gen liên kết cách 20cM Mọi diễn biến giảm phân thụ tinh bình thường hốn vị gen xảy bên Phép lai P: (đơn,dài) x (kép,ngắn) F1: 100% đơn,dài Đem F1 tự thụ thu F2 Cho nhận kết luận sau: (1) F2 có kiểu gen Ab//aB chiếm tỉ lệ 8% (2) F2 tỷ lệ đơn, dài dị hợp tử 50% (3) F2 gồm kiểu hình: 66% đơn, dài:9% đơn, ngắn : 9% kép, dài:16% kép,ngắn (4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử F2 chiếm 66% Số kết luận đúng: A B C D Câu 114: Khi nói cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng, xét kết luận sau: (1) Mỗi hệ sinh thái có nhiều lưới thức ăn (2) Lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái ổn định (3) Cấu trúc lưới thức ăn thay đổi theo mùa, theo môi trường (4) Khi mắc xích cấu trúc lưới thức ăn khơng thay đổi có nhiều lồi khác thay Có kết luận đúng? A B C D 4 | Lê Gia Long – GV TH PT Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch) Câu 115: Quan sát hình mơ tả cấu trúc mARN, tARN, rARN cho biết có câu trả lời (1) Các số (1), (2) (3) hình vẽ tương ứng với nội dung: liên kết hiđrơ, cơđon anticơđon (2) Ở hình trên, tARN làm nhiệm vụ vận chuyển axit amin mang anticơđon 5’–UAX–3’ (3) mARN có cấu trúc mạch thẳng, làm khn cho q trình phiên mã mang ba mở đầu 3’– GUA–5’ (4) Trong loại ARN (tARN, mARN, rARN) có rARN cấu tạo nên ribơxơm tham gia trực tiếp vào q trình dịch mã A B C D Câu 116: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả thụ tinh Có kết luận phát biểu đây: (1) Nếu cho tứ bội có kiểu gen AaaaBBbb tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau là: 105:35:9:1 (2) Lai tứ bội có kiểu gen: AAaaBbbb x AaaaBBbb Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau 121 : 11 : 11 : (3) Khi cho tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau giống với tỉ lệ phân li kiểu hình cho kiểu gen AaaaBBbb tự thụ phấn (4) Khi lai tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb x AAaaBBbb hệ lai phân li theo tỉ lệ kiểu hình 35:1 Số phát biểu là: A B C D Câu 117: Tính trạng nhóm máu người alen qui định Ở quần thể cân mặt di truyền, IA = 0,5; IB = 0,2; IO = 0,3 Có kết luận xác? (1) Người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 10% (2) Người nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9% (3) Có kiểu gen đồng hợp tính trạng nhóm máu (4) Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35% (5) Trong số người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỉ lệ 5/11 A B C D Câu 118: Hình vẽ sau mơ tả ba tế bào bình thường thể dị hợp kỳ sau q trình phân bào Có phát biểu phát biểu sau đúng? (1) Tế bào tế bào thể (2) Kết thúc trình phân bào, tế bào tạo hai tế bào với cấu trúc NST giống (3) Nếu tế bào tế bào thuộc hai thể khác NST tế bào sinh dưỡng thể có tế bào gấp đôi NST tế bào sinh dưỡng thể có tế bào (4) Tế bào tế bào thể | Lê Gia Long – GV TH PT Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch) A B C D Câu 119: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Câu 120: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D HẾT - | Lê Gia Long – GV TH PT Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch) ...C hỗ trợ cá thể quần thể tăng lên; D xuất cư cá thể quần thể giảm tới mức tối thi u Câu 92: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen là: A tiếp hợp NST tương đồng kì trước giảm phân... Môi trường thay đổi theo hướng chống lại thể đồng hợp lặn D Kích thước quần thể giảm mạnh yếu tố thi n tai Câu 94: Nội dung sau học thuyết tiến hóa Đacuyn? A quần thể sinh vật có xu hướng trì kích
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay