Cac de luyen thi (1)

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:14

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017- 2018 - MÔN: SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh SBD MÃ ĐỀ 202 Câu 81: Kiểu gen sau tạo loại giao tử ? A AaBbDd B AaBbdd C AAbbDd D AaBBDD Câu 82: Điều sau không với diễn nguyên sinh ? A Khởi đầu từ môi trường trống trơn B Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay lẫn ngày phát triển đa dạng C Không thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định D Hình thành quần xã tương đối ổn định Câu 83: Đặc điểm thuộc cấu trúc mARN ? A mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm loại đơn phân A, T, G, X B mARN có cấu trúc mạch kép, gồm loại đơn phân A, T, G, X C mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm loại đơn phân A, U, G, X D mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm loại đơn phân A, U, G, X Câu 84: Khi nói thể đa bội lẻ, có phát biểu ? I số NST tế bào sinh dưỡng thường số lẻ II Hầu khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường III Có hàm lượng ADN tăng gấp số nguyên lần so với thể lưỡng bội IV Được ứng dụng để tạo giống không hạt V Không có khả sinh sản hữu tính nên khơng hình thành loài A B C D Câu 85: Những đặc điểm với thực vật CAM ? (1) Gồm loài mọng nước sống vùng khô hạn loại trồng dứa, long… (2) Gồm số loài thực vật sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới mía, rau dền, ngơ, kê… (3) Chu trình cố định CO 2tạm thời (con đường C4) tái cố định CO2 theo chu trình Canvin Cả hai chu trình diễn vào ban ngày hai nơi khác (4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn vào ban đêm, lúc khí khổng mở giai đoạn tái cố định CO theo chu trình Canvin, diễn vào ban ngày Phương án trả lời A (1) (3) B (1) (4) C (2) (3) D (2) (4) Câu 86: Bộ phận điều khiển chế trì cân nội mơi A trung ương thần kinh tuyến nội tiết B quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu… C thụ thể quan thụ cảm D quan sinh sản Câu 87: Trong quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố kiểu gen hệ xuất phát 0,36 BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1, tần số alen B b A 0,4 0,6 B 0,6 0,4 C 0,2 0,8 D 0,5 0,5 Câu 88: Loại bỏ làm bất hoạt gen không mong muốn hệ thống gen ứng dụng quan trọng A công nghệ tế bào B công nghệ gen C công nghệ sinh học D kĩ thuật vi sinh Câu 89: Khi nói hóa thạch, phát biểu sau không ? A Căn vào tuổi hóa thạch, biết lồi xuất trước, loài xuất sau B Hóa thạch di tích sinh vật để lại lớp đất đá vỏ Trái đất C Hóa thạch cung cấp cho chứng gián tiếp lịch sử tiến hóa sinh giới D Tuổi hóa thạch xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có hóa thạch Câu 90: Trong q trình phát sinh sống Trái Đất, giai đoạn tiến hóa hóa học hình thành nên A giọt cơaxecva B tế bào nhân thực C tế bào sơ khai D đại phân tử hữu Câu 91: Trong sinh trưởng phát triển động vật, thiếu prôtêin động vật chậm lớn gầy yếu, dễ mắc bệnh Hiện tượng ảnh hưởng nhân tố? A Độ ẩm B Ánh sáng C Nhiệt độ D Thức ăn Câu 92: Hệ thần kinh ống gặp động vật ? A Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú B Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt C Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm D Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn Câu 93: Bộ ba sau mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã ? A 5’UGU 3’ B 5’AUX3’ C 5’UAG3’ D 5’AAG3’ Câu 94: Thành phần cấu tạo NST A ADN lipit B ADN ARN C ADN cholesteron D ADN protein loại histon Câu 95: Đơn vị hút nước rễ A tế bào rễ B tế bào biểu bì C tế bào nội bì D tế bào lông hút Câu 96: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi A tính trạng B loạt tính trạng chi phối C số tính trạng mà chi phối D tồn kiểu hình thể Câu 97: Ở lồi giao phối (động vật có vú người), tỉ lệ đực xấp xỉ 1: A số giao tử đực với số giao tử B số số đực lồi C sức sống giao tử đực ngang D thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang Câu 98: Cơ sở tế bào học quy luật phân li A phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh B phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân C phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ tinh D tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng thụ tinh Câu 99: Trong tiến hố, khơng có alen có lợi giữ lại mà nhiều alen trung tính, có hại mức độ trì quần thể A giao phối có chọn lọc B di nhập gen C chọn lọc tự nhiên D yếu tố ngẫu nhiên Câu 100: Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng A Làm giảm tính đa hình quần thể B Giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử C.Thay đổi tần số alen quần thể D.Tăng kiểu gen dị hợp tử, giảm kiểu gen đồng hợp Câu 101: Cho sơ đồ giới hạn sinh thái loài sinh vật số nhận xét sau: I Loài xem loài ưa nhiệt, đồng thời loài hẹp nhiệt lồi II Lồi thường có vùng phân bố rộng loài III Sự cạnh tranh loài diễn mạnh so với lồi có trùng lặp ổ sinh thái nhiều IV Khi nhiệt độ xuống 100C có lồi có khả sống sót Số phát biểu A B C D Câu 102: Cho kiện diễn q trình phiên mã: (1) ARN pơlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu( khởi đầu phiên mã) (2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’  5’ (3) ARN pơlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen có chiều 3' → 5' (4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Trong trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (2) →(3) →(1) →(4) B (1) → (4) → (3) → (2) C (1) → (2) → (3) → (4) D (2) →(1)→(3)→ (4) Ab Câu 103: Xét cá thể có kiểu gen Dd, giảm phân hình thành giao tử xảy hoán vị gen với tần số 30% aB Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử AB D aB d A 15% 35% B 6,25% 37,5% C 12,5% 25% D 7,5% 17,5% Câu 104: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường tương đồng khác Trong đó, gen A trội hồn toàn so với gen a, gen B trội hoàn toàn so với gen b Biết không xảy đột biến Có phép lai (khơng kể phép lai thuận nghịch) cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình ? A 20 B 16 C 14 D 32 Câu 105: Một lồi động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lông gen nhiễm sắc thể thường có alen quy định Alen A1 quy định lơng xám trội hồn tồn so với a2 a3 Alen a2 quy định lơng đen trội hồn tồn so với a3 quy định lông trắng Một quần thể ngẫu phối cân có 75% cá thể lơng xám, 9% cá thể lơng đen, lại lơng trắng Tính theo lí thuyết phát biểu sau có phát biểu ? (1) Tần số alen a2 0,3 (2) Tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp 58% (3) Trong số cá thể mang kiểu hình lơng xám số cá thể có kiểu gen chủng 1/3 (4) Cho tất lông đen quần thể giao phối ngẫu nhiên với lông trắng, tỉ lệ phân li kiểu hình đời trắng : đen A B.1 C.3 D.2 Câu 106: Mắt xích có mức lượng cao chuỗi thức ăn A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ bậc hai C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 107: Cho nhân tố sau: (1) Đột biến (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên Những nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 108: Xináp diện tiếp xúc A tế bào với tế bào tuyến B tế bào tuyến với tế bào tuyến C tế bào thần kinh với tế bào thần kinh tế bào thần kinh với tế bào khác D tế bào với tế bào tuyến Câu 109: Đặc điểm sau khơng có thú ăn thực vật? A Dạ dày ngăn B Manh tràng phát triển C Ruột dài D Ruột ngắn Câu 110: Để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường nay, cần tập trung vào biện pháp biện pháp sau đây? I Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải II Quản lí chặt chẽ chất gây nhiễm mơi trường III Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn rừng nguyên sinh IV Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người V Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản A B C D Câu 111: Nhân tố sau làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể làm cho vốn gen quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu ? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Giao phối ngẫu nhiên Câu 112: Trong trình quang hợp, sử dụng hết 24 phân tử nước tạo phân tử ôxi ? A B 12 C 24 D 48 Câu 113: Tác động sau hoạt động hoocmôn prôgestêrôn ơstrôgen? A Ức chế giảm tiết hoocmôn GnRH, FSH, LH B Giữ ổn định niêm mạc tử cung C Kích thích làm dày niêm mạc tử cung D Làm trứng chín, rụng tạo thể vàng Câu 114: Trong quần xã lồi có số lượng cá thể nhiều, tính chất hoạt động mạnh gọi A Lồi đặc trưng B Loài ưu C Loài đặc hữu D Lồi ngẫu nhiên Câu 115: Trong nghề ni cá để thu suất cá tối đa đơn vị diện tích mặt nước điều cần làm ? A Nuôi nhiều lồi cá thuộc chuỗi thức ăn B Ni nhiều loài cá với mật độ cao tốt C Ni lồi cá thích hợp với mật độ cao cho dư thừa thức ăn D Nuôi nhiều loài cá sống tầng nước khác Câu 116: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai hoa có màu hồng giao phấn với thu F1 100% hoa đỏ Cho F tự thụ phấn thu F có tỉ lệ phân li kiểu hình: 56,25% hoa đỏ: 37,5% hoa hồng: 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm 2/3 II Các hoa đỏ khơng chủng F2 có loại kiểu gen III Cho tất hoa hồng F giao phấn với tất hoa đỏ F 2, thu F3 có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27 IV Cho tất hoa hồng F giao phấn với hoa trắng, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa hồng: hoa trắng A B C D Câu 117: Ở loài động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lơng hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P : ♀ ♂ thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ 8,5% II Số kiểu gen F1 40 III Tỉ lệ kiểu hình lơng xám, chân cao, mắt nâu F1 27% IV Tỉ lệ kiểu hình lơng hung, chân thấp, mắt nâu F1 2% A B C D Câu 118: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, cặp vợ chồng III.14 - III.15 muốn sinh đứa Có dự đốn sau xác suất đứa cặp vợ chồng (1) đứa không bị bệnh 82,5% (2) đứa không bị bệnh 89,06% (3) đứa không bị bệnh 81% (4) đứa bị bệnh đứa bình thường 18% (5) đứa bị bệnh đứa bình thường 15% (6) đứa bị bệnh đứa bình thường 9,38% A B C D Câu 119: Khi nói chế phát sinh đột biến gen, cho thơng tin sau, có thơng tin chưa xác ? (1) Bazo sau lần nhân đôi, tạo gen đột biến (2) Tác nhân 5-Brôm uraxin (5BU) sau lần nhân đôi, tạo gen đột biến (3) 5-Brôm uraxin gây đột biến thay theo sơ đồ: A-T →T-5BU → G-5BU → G-X (4) Từ gen ban đầu tác dụng 5BU qua lần nhân đôi tạo gen đột biến (5) Đột biến gen xãy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục A B C D Câu 120: Cho lưới thức ăn sau: Cây dẻ Sóc Diều hâu Vi khuẩn nấm Cây thơng Xén tóc Chim gõ kiến Trăn Thằn lằn Khi phân tích mối quan hệ sinh thái lưới thức ăn có phát biểu ? (1) Khi số lượng chim gõ kiến giảm số lượng xén tóc có xu hướng tăng lên (2) Khi chim gõ kiến hẳn khỏi hệ sinh thái lồi bị trăn (3) Diều hâu vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp (4) Khi sóc hẳn khỏi hệ sinh thái cạnh tranh trăn diều hâu trở nên mạnh A B.3 C.4 D.1 .HẾT ... mã Trong q trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (2) →(3) (1) →(4) B (1) → (4) → (3) → (2) C (1) → (2) → (3) → (4) D (2) (1) (3)→ (4) Ab Câu 103: Xét cá thể có kiểu gen Dd, giảm phân hình... tố sau: (1) Đột biến (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên Những nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A (1), (2),... số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 108: Xináp diện tiếp xúc A tế bào với tế bào tuyến B tế bào tuyến với
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay