bai tap quy luat di truyen de on TN

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:14

Bài tập Quy luật di truyền TS Đỗ Thanh Tuân – GVC Đại học Y Dược Thái Bình 1.Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Phép lai sau khơng làm xuất tỉ lệ kiểu hình : :1 đời F1? Ab Ab A P : x , gen liên kết hoàn toàn aB aB Ab Ab B P : x , gen liên kết hoàn toàn ab ab Ab Ab C P : x , có hốn vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB AB Ab D P : x , gen liên kết hoàn toàn ab aB 2.Cho lai hai bí tròn với nhau, đời thu 272 bí tròn, 183 bí bầu dục 31 bí dài Sự di truyền tính trạng hình dạng bí tuân theo quy luật A phân li độc lập Menđen B liên kết gen hoàn toàn C tương tác cộng gộp D tương tác bổ trợ AA AO BB BO 3.Ở người, kiểu gen I I , I I quy định nhóm máu A; kiểu gen I I , I I quy định nhóm máu B; kiểu AB OO gen I I quy định nhóm máu AB; kiểu gen I I quy định nhóm máu O Tại nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn đứa trẻ sơ sinh với Trường hợp sau không cần biết nhóm máu người cha mà xác định đứa trẻ người mẹ nào? A Hai người mẹ có nhóm máu A nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B nhóm máu A B Hai người mẹ có nhóm máu AB nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O nhóm máu AB C Hai người mẹ có nhóm máu A nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O nhóm máu A D Hai người mẹ có nhóm máu B nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B nhóm máu O 4.Trong trường hợp gen qui định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn, thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thu đời có số kiểu gen kiểu hình tối đa A kiểu hình ; kiểu gen B kiểu hình ; 12 kiểu gen C kiểu hình ; 12 kiểu gen D kiểu hình ; 27 kiểu gen 5.Phép lai hai cặp tính trạng phân ly độc lập, F1 thu được: cặp tính trạng thứ có tỷ lệ kiểu hình : 1, cặp tính trạng thứ hai : : 1, tỷ lệ phân ly kiểu hình chung F1 A : : : B : : : : : C : : D : : : 6.Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp; gen B qui định tròn, gen b qui định dài; cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Lai phân tích thân cao, tròn thu F1 : 35% thân cao, dài; 35% thân thấp, tròn; 15% thân cao, tròn; 15% thân thấp, dài Kiểu gen tần số hoán vị gen P A (Ab/aB), 30% B (AB/ab), 15% C (Ab/aB), 15% D (AB/ab), 30% 7.Ở lồi thực vật có dạng màu hoa đỏ trắng Trong phép lai phân tích hoa màu đỏ thu hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ: hoa trắng : hoa đỏ Có thể kết luận, màu sắc hoa quy định A cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tính B hai cặp gen liên kết hồn tồn C hai cặp gen khơng alen tương tác bổ trợ (bổ sung) D hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp 8.Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hồn tồn, phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời A 3/256 B 1/16 C 81/256 D 27/256 9.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai A AB/ab xab/ab c AaBb × aabb D AaBB × aabb 10.Lai hai dòng hoa trắng chủng với nhau, F1 thu toàn hoa trắng Cho F1 tự thụ phấn, F2 có phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 131 hoa trắng : 29 hoa đỏ Cho biết khơng có đột biến xảy ra, kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật A tương tác gen không alen B di truyền ngồi nhân C hốn vị gen D liên kết gen 11.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định tròn trội hồn tồn so với gen b quy định dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể Cây dị hợp tử cặp gen giao phấn với thân thấp, tròn thu đời phân li theo tỉ lệ: 310 thân cao, tròn : 190 thân cao, dài : 440 thân thấp, tròn : 60 thân thấp, dài Cho biết khơng có đột biến xảy Tần số hoán vị hai gen nói A 6% B 36% C 12% D 24% 12.Cho giao phối dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài thân đen, cánh cụt thu F1 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài Tần số hoán vị gen ruồi F1 phép lai A 18% B 4,5% C % D 20,5% 13.Xét tổ hợp gen B Ab/aB x ab/ab Ab Dd aB tần số hoán vị gen 18% tỉ lệ phần trăm loại giao tử hoán vị tổ hợp gen A ABD = Abd = aBD = abd = 4,5% C ABD = ABd = abD = abd = 9,0% B ABD = ABd = abD = abd = 4,5% D ABD = Abd = aBD = abd = 9,0% 14.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu trắng; hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác Phép lai sau cho đời có kiểu hình thân thấp, màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16? A Aabb x AaBB B AaBB x aaBb C AaBb x Aabb D AaBb x AaBb 15.Trường hợp khơng có hốn vị gen, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn toàn, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình : : AB aB A x Ab ab Ab B x aB/Ab aB AB ab C x ab ab Ab aB D x ab ab “Dốt trâu, học lâu biết” ... sắc hoa di truyền theo quy luật A tương tác gen khơng alen B di truyền ngồi nhân C hoán vị gen D liên kết gen 11.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định... D ABD = Abd = aBD = abd = 9,0% 14.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu trắng; hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể... gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định tròn trội hồn tồn so với gen b quy định dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể Cây dị hợp tử cặp gen giao phấn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap quy luat di truyen de on TN , bai tap quy luat di truyen de on TN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay