SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA HẤU F1 (Citrullus lanatus) TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH

98 45 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA HẤU F1 (Citrullus lanatus) TRỒNG VỤ XUÂN 2011 TẠI PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH Họ tên sinh viên: VÕ VĂN LÂM Ngành: NÔNG HỌC Lớp: DH07NHA Niên khoá: 2007 - 2011 Tháng 08/2011 SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA HẤU F1 (Citrullus lanatus) TRỒNG VỤ XUÂN 2011 TẠI PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH Tác giả VÕ VĂN LÂM Khố luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn Th.S PHẠM HỮU NGUYÊN Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin chân thành biết ơn đến: - Ban giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm khoa Nơng học, q Thầy (Cô) Khoa Nông học Trường tận tình truyền đạt kiến thức giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập trường - Gia đình tạo điều kiện động viên tơi suốt trình học tập - Th.S Phạm Hữu Nguyên tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi trình học tập thực luận văn tốt nghiệp - Uỷ ban nhân dân bà nhân dân xã Mỹ Quang tạo điều kiện cho thực đề tài tốt nghiệp - Tập thể lớp Nơng Học 33A tồn thể bạn bè gần xa giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua TP.HCM ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Võ Văn Lâm ii TÓM TẮT Đề tài: “So sánh sinh trưởng, phát triển suất sáu giống dưa hấu F1 (Citrullus lanatus) trồng vụ Xuân Phù Mỹ - Bình Định” tiến hành xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, thời gian thực từ 12/03/2011 – 15/05/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Dezign – RCBD), đơn yếu tố gồm giống lần lăp lại Các giống tham gia thí nghiệm là: Nghiệm thức (đối chứng): giống 386 công ty Trang Nông (TN 386) Nghiệm thức 2: giống 777 công ty Chánh Nông (CN 777) Nghiệm thức 3: giống DCH 3000 công ty DCH Nghiệm thức 4: giống Sao Việt 1137 (SV 1137) công ty quốc tế Sao Việt Nghiệm thức 5: giống Sài Gòn 486 (SG 486) cơng ty giống Sài Gòn Nghiệm thức 6: giống Thiên Long 2909 (TL 2909) công ty giống trồng Miền Trung Kết thí nghiệm cho thấy: Về sinh trưởng: giống sinh trưởng tốt SV 1137 TL 2909 có chiều thân 229 cm, 233,5 cm, số thân 24,1 lá, 24,5 số nhánh cấp thân đạt 3,5 nhánh giống TN 380, SV 1137, giống TL 2909 nhiều nhánh 3,8 nhánh Giống có chiều dài thân thấp Đ/c TN 386, CN 777 với chiều dài 215,3 cm 219,3 cm, giốngsố thân thấp TN 386 đạt 22 Số nhánh giống CN 777, SG 484 có 3,1 nhánh Về phát dục: giống có thời gian phát dục sớm TN 386, TL 2909 Hai giống DCH 3000 SV 1137 có thời gian phát dục muộn, thời gian trái tập trung – ngày sau thụ phấn Giống cho thu hoạch sớm giống Đ/c TN 386, SV 1137, TL 2909 (60 NSG), hai giống thu hoạch muộn với thời gian sinh trưởng 62 NSG CN 777 SG 486, giống DCH 3000 có thời gian sinh trưởng 61 NSG Về suất: giống cho suất cao CN 777 đạt 22,69 tấn/ha, giống đối chứng TN 386 đạt 20,78 tấn/ha, giống lại cho suất thấp hơn, thấp TL 2909 có 13,64 tấn/ha Giống DCH 300 đạt 18,2 tấn/ha, SV 1137 có suất 16,2 tấn/ha giống SG 486 cho suất 14,7 tấn/ha iii Về phẩm chất: giống có độ Brix cao SG 486 có giá trị 11,4 %, giống CN 777 có độ Brix thấp 10,1 % Tỷ lệ phần ăn cao giống Đ/c TN 386 với 75,4 %, giống có tỷ lệ phần ăn thấp có 69,8 % giống CN 777 Giốngsuất cao CN 777 phẩm chất lại không đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, bốn giống lại có suất thấp giống Đ/c TN 386 Trong đó, giống DCH 3000 cho suất tương đối, phẩm chất tốt nên đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC BẢNG .x Chương .1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương .3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 lược dưa hấu 2.1.1 Nguồn gốc phân loại dưa hấu 2.1.2 Tình hình nghiên cứu nước .3 2.1.3 Tình hình sản xuất dưa hấu nước giới 2.1.4 Đặc tính thực vật dưa hấu 2.1.5 Các thời kì sinh trưởng dưa hấu 2.1.6 Yêu cầu ngoại cảnh 2.1.7 Các loại sâu, bệnh hại dưa hấu .8 v 2.1.8 Một số kết nghiên cứu dưa hấu 11 Chương 14 VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 14 3.1 Vật liệu thí nghiệm 14 3.2 Phương pháp thí nghiệm 14 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 14 3.2.2 Qui mơ thí nghiệm 16 3.2.3 Thời gian địa điểm thí nghiệm .16 3.3 Điều kiện thời gian thí nghiệm 16 3.3.1 Điều kiện thời tiết .16 3.3.2 Điều kiện đất đai 17 3.4 Qui trình trồng dưa hấu 18 3.4.1 Chuẩn bị đất 18 3.4.2 Gieo hạt .18 3.4.3 Phân bón phương pháp bón 19 3.5 Các tiêu theo dõi 21 3.5.1 Các tiêu sinh trưởng .21 3.5.2 Tình hình sâu bệnh .22 3.5.3 Các yếu tố cấu thành suất .22 3.6 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 23 Chương 24 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Giai đoạn 24 4.2 Các tiêu theo dõi 25 4.2.1 Khả tăng trưởng chiều dài thân .25 vi 4.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều dài thân 28 4.2.3 Động thái .29 4.2.4 Tốc độ thân 32 4.2.5 Khả nhánh giống .33 4.3 Chỉ tiêu phát dục 34 4.4 Tình hình sâu bệnh hại .36 4.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất 39 4.6 Các yếu tố cấu thành phẩm chất 41 Chương 48 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 PHỤ LỤC 51 KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 54 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA: Analysis of Variance CN: Chánh Nông CV: Coefficient of Variation Đ/c: Đối chứng FAO: Food and Agriculture Organization NSG: Ngày sau gieo NSTT: Năng suất thực tế NSLL: Năng suất lý thuyết NT: Nghiệm thức SV: Sao Việt SG: Sài Gòn TB: trung bình TLSBH: Tỷ lệ sâu bệnh hại TL: Thiên Long TN: Trang Nông TTXVN: Thông xã Việt Nam USDA: United States Department of Agriculture viii DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ Hình 3.1: Tồn cảnh khu thí nghiệm sau 17 NSG 40 NSG .15 Hình 3.2: Định hướng cho dây dưa hấu .20 Hình 3.3: Thụ phấn bổ sung cho dưa hấu .21 Hình 4.1: Ruộng dưa hấu thí nghiệm 22 NSG .27 Hình 4.2: Trái dưa hấu ngày sau thụ phấn .35 Hình 4.3: Ruồi đục gây hại dưa hấu (Liriomyza trifolii) 36 Hình 4.4: Bọ trĩ gây hại dưa hấu (Thrips palmi) 37 Hình 4.5: Bệnh sương mai dưa hấu (Phytopthora melonis) 38 Hình 4.6: Bệnh héo dưa hấu (Rhizoctonia sp.) .38 Hình 4.7: Bệnh đốm dưa hấu (Pseudoperonospora cubensis) 39 Hình 4.8: Dạng trái màu sắc vỏ sáu giống dưa hấu 44 Hình 4.9: Đo độ Brix cho sáu giống dưa hấu .44 Hình 4.10: Hình màu sắc thịt sáu giống dưa hấu 45 Hình 4.11: Xác định độ dày vỏ, chiều dài trái đường kính trái 46 Hinh PL1: Trái xuất 51 Hình PL2: Dây dưa 12 ngày sau gieo, PL3: Dây dưa hấu 17 ngày sau gieo 51 Hình PL4: Hoa đực, PL5 Hoa 51 Hình PL6: Tốc độ tăng trưởng chiều dài thân .52 Hình PL7: Tốc độ tăng trưởng số 52 Hình PL8: So sánh suất trái thí nghiệm .53 Hình PL9: Năng suất lý thuyết suất thực tế giống 53 ix Bảng anova thời gian trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.42 0.212 0.98 0.4081 NT 10.00 2.000 9.27** 0.0016 Error 10 2.16 0.216 Non-additivity 0.01 0.006 0.02 Residual 2.15 0.239 -Total 17 12.58 -Grand Mean= 32.333 Grand Sum= Coefficient of Variation= 582.000 Total Count= 18 1.44% Means for variable (RATRAI) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 32.0 33.0 33.0 32.0 33.0 31.0 Trắc nghiệm phân hạng thời gian trái Case Range : 19 - 24 Variable : RATRAI Function : RANGE Error Mean Square = 0.2160 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.203 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 32.0 33.0 33.0 32.0 33.0 31.0 Ranked Order AB A A AB A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 33.0 33.0 33.0 32.0 32.0 31.0 A A A AB AB B =========================================================================== 73 Bảng anova thời gian thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.33 0.167 1.00 0.4019 nt 14.50 2.900 17.40** 0.0001 Error 10 1.67 0.167 Non-additivity 0.29 0.287 1.88 Residual 1.38 0.153 -Total 17 16.50 -Grand Mean= 60.833 Grand Sum= 1095.000 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 0.67% Means for variable (hai) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 60.0 62.0 61.0 60.0 62.0 60.0 Trắc nghiệm phân hạng thời gian thu hoạch Error Mean Square = 0.1670 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.057 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 60.0 62.0 61.0 60.0 62.0 60.0 Ranked Order B A AB B A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 62.0 62.0 61.0 60.0 60.0 60.0 A A AB B B B =========================================================================== 74 Bảng 4.9: Các yếu tố cấu thành suất Bảng anova trọng lượng trung bình trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.04 0.022 0.95 0.4187 NT 2.35 0.470 19.92** 0.0001 Error 10 0.24 0.024 Non-additivity 0.03 0.033 1.45 Residual 0.20 0.023 -Total 17 2.63 -Grand Mean= 2.452 Grand Sum= Coefficient of Variation= 44.140 Total Count= 18 6.26% Means for variable (TBTRAi) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 2.770 3.043 2.527 2.133 2.170 2.070 Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng trung bình trái Error Mean Square = 0.02400 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4009 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.770 3.043 2.527 2.133 2.170 2.070 Ranked Order AB A BC CD CD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.043 2.770 2.527 2.170 2.133 2.070 A AB BC CD CD D =========================================================================== 75 Bảng anova suất ô thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 82.79 41.396 5.00 0.0312 NT 1677.64 335.529 40.53** 0.0000 Error 10 82.78 8.278 Non-additivity 0.21 0.206 0.02 Residual 82.58 9.175 -Total 17 1843.22 -Grand Mean= 53.089 Grand Sum= Coefficient of Variation= 955.600 Total Count= 18 5.42% Means for variable (NS/O) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 62.333 68.067 54.467 48.533 44.200 40.933 Trắc nghiệm phân hạng suất thí nghiệm Error Mean Square = 8.278 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.445 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 62.33 68.07 54.47 48.53 44.20 40.93 Ranked Order A A B BC CD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 68.07 62.33 54.47 48.53 44.20 40.93 A A B BC CD D =========================================================================== 76 Bảng anova suất trái loại A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 55.19 27.594 5.13 0.0293 NT 1607.54 321.509 59.73** 0.0000 Error 10 53.83 5.383 Non-additivity 0.01 0.013 0.00 Residual 53.81 5.979 -Total 17 1716.56 -Grand Mean= 38.672 Grand Sum= Coefficient of Variation= 696.100 Total Count= 18 6.00% Means for variable (LOAI1) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 46.733 54.567 39.233 33.800 29.633 28.067 Trắc nghiệm phân hạng suất trái loại Error Mean Square = 5.383 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.004 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 46.73 54.57 39.23 33.80 29.63 28.07 Ranked Order B A C CD D D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 54.57 46.73 39.23 33.80 29.63 28.07 A B C CD D D =========================================================================== 77 Bảng anova suất trái loại A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.21 1.604 1.84 0.2081 NT 19.85 3.970 4.56* 0.0199 Error 10 8.70 0.870 Non-additivity 0.08 0.077 0.08 Residual 8.62 0.958 -Total 17 31.76 -Grand Mean= 10.528 Grand Sum= Coefficient of Variation= 189.500 Total Count= 18 8.86% Means for variable (LOAI2) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 12.000 10.000 11.467 10.767 10.167 8.767 Trắc nghiệm phân hạng suất trái loại Case Range : 19 - 24 Variable : LOAI2 Function : RANGE Error Mean Square = 0.08700 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5366 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 12.00 10.00 11.47 10.77 10.17 8.767 Ranked Order A C A B C D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 12.00 11.47 10.77 10.17 10.00 8.767 A A B C C D ========================================================================== 78 Bảng anova suất trái dạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.015 0.18 0.8373 NT 1.76 0.353 4.25* 0.0247 Error 10 0.83 0.083 Non-additivity 0.01 0.006 0.07 Residual 0.82 0.092 -Total 17 2.62 -Grand Mean= 3.883 Grand Sum= Coefficient of Variation= 69.900 Total Count= 18 7.42% Means for variable (DAT) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 3.600 3.467 3.767 3.967 4.400 4.100 Trắc nghiệm phân hạng suất trái dạt Case Range : 19 - 24 Variable : DAT Function : RANGE Error Mean Square = 0.08300 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5241 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.600 3.467 3.767 3.967 4.400 4.100 BC C BC ABC A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.400 4.100 3.967 3.767 3.600 3.467 A AB ABC BC BC C =========================================================================== 79 Bảng anova suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 4.49 2.244 0.95 0.4187 NT 235.01 47.002 19.92** 0.0001 Error 10 23.59 2.359 Non-additivity 3.27 3.265 1.45 Residual 20.33 2.259 -Total 17 263.09 -Grand Mean= 24.522 Grand Sum= Coefficient of Variation= 441.400 Total Count= 18 6.26% Means for variable (NSLT) Means for variable (NSLT) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 27.700 30.433 25.267 21.333 21.700 20.700 Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết Error Mean Square = 2.359 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.974 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 27.70 30.43 25.27 21.33 21.70 20.70 Ranked Order AB A BC CD CD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 30.43 27.70 25.27 21.70 21.33 20.70 A AB BC CD CD D =========================================================================== 80 Bảng anova suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 9.21 4.605 5.00 0.0313 NT 186.45 37.290 40.48** 0.0000 Error 10 9.21 0.921 Non-additivity 0.02 0.023 0.02 Residual 9.19 1.021 -Total 17 204.87 -Grand Mean= 17.696 Grand Sum= Coefficient of Variation= 318.520 Total Count= 18 5.42% Means for variable (NSTT) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 20.777 22.690 18.153 16.177 14.733 13.643 Trắc nghiệm phân hạng suất thực tế Case Range : 19 - 24 Variable : NSTT Function : RANGE Error Mean Square = 0.9210 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.483 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 20.78 22.69 18.15 16.18 14.73 13.64 Ranked Order A A B BC CD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 22.69 20.78 18.15 16.18 14.73 13.64 A A B BC CD D =========================================================================== 81 Bảng 4.10: Các yếu tố cấu thành phẩm chất Xử lý thống kê chiều dài trái TN 386 CN 777 Mean 24.09 Mean 23.70 Standard Error 0.168032 Standard Error 0.224032 Median 24.1 Median 23.7 Mode 24.1 Mode #N/A Standard Deviation 0.650787 Standard Deviation 0.867673 Sample Variance 0.423524 Sample Variance 0.752857 Kurtosis -1.209504 Kurtosis -1.391057 Skewness 0.144604 Skewness -2.5E-14 Range Range 2.6 Minimum 23.1 Minimum 22.4 Maximum 25.1 Maximum 25 Sum 361.4 Sum 355.5 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.36 Confidence Level(95.0%) 0.48 CV (%) 2.701108 CV (%) 3.661069 DCH 3000 SV 1137 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count 23.37 0.200634 23.1 23.7 0.777052 0.60381 -0.373042 0.354284 2.8 22 24.8 350.5 15 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count 24.71 0.208045 24.8 24.8 0.805753 0.649238 0.417833 -0.028483 3.2 23.1 26.3 370.6 15 Confidence Level(95.0%) CV (%) 0.43 3.325471 Confidence Level(95.0%) CV (%) 0.45 3.261278 82 Xử lý thống kê chiều dài trái SG 486 TL 2909 Mean 23.50 Mean 21.70 Standard Error 0.19223 Standard Error 0.212468 Median 23.4 Median 21.4 Mode 22.9 Mode 21.1 Standard Deviation 0.744504 Standard Deviation 0.822887 Sample Variance 0.554286 Sample Variance 0.677143 Kurtosis -0.659728 Kurtosis -1.335614 Skewness 0.474532 Skewness 0.41977 Range 2.5 Range 2.5 Minimum 22.5 Minimum 20.6 Maximum 25 Maximum 23.1 Sum 352.5 Sum 325.5 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.41 Confidence Level(95.0%) 0.46 CV (%) 3.168101 CV (%) 3.792106 Xử lý thống kê đường kính trái TN 386 CN 777 Mean 14.51 Mean 14.78 Standard Error 0.147508407 Standard Error 0.254708049 Median 14.5 Median 15.1 Mode 14.7 Mode 15.8 Standard Deviation 0.571297604 Standard Deviation 0.986480034 Sample Variance 0.326380952 Sample Variance 0.973142857 Kurtosis -0.762657089 Kurtosis -0.514738633 Skewness 0.026347759 Skewness -0.557995776 Range 1.9 Range 3.4 Minimum 13.6 Minimum 12.7 Maximum 15.5 Maximum 16.1 Sum 217.6 Sum 221.7 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.3 Confidence Level(95.0%) 0.5 CV (%) 3.938172822 CV (%) 6.674425127 83 Xử lý thống kê đường kính trái CN 777 DCH 3000 Mean 14.78 Mean 14.19 Standard Error 0.254708049 Standard Error 0.2164358 Median 15.1 Median 14.2 Mode 15.8 Mode 14.7 Standard Deviation 0.986480034 Standard Deviation 0.8382521 Sample Variance 0.973142857 Sample Variance 0.7026667 Kurtosis -0.514738633 Kurtosis -0.443555 Skewness -0.557995776 Skewness -0.1047299 Range 3.4 Range 3.1 Minimum 12.7 Minimum 12.6 Maximum 16.1 Maximum 15.7 Sum 221.7 Sum 212.8 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.5 Confidence Level(95.0%) 0.5 CV (%) 6.674425127 CV (%) 5.9087323 SG 486 TL 2909 Mean 13.27 Mean 14.14 Standard Error 0.1955375 Standard Error 0.2083495 Median 13.2 Median 14.1 Mode 12.7 Mode #N/A Standard Deviation 0.7573135 Standard Deviation 0.8069342 Sample Variance 0.5735238 Sample Variance 0.6511429 Kurtosis -1.1235745 Kurtosis -1.2434462 Skewness 0.1063824 Skewness 0.1426023 Range 2.5 Range 2.5 Minimum 12 Minimum 13 Maximum 14.5 Maximum 15.5 Sum 199.1 Sum 212.1 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.4 Confidence Level(95.0%) 0.4 CV (%) 5.7055265 CV (%) 5.7067485 84 Xử lý thống kê độ dày vỏ TN 386 CN 777 Mean 12.98 Mean 13.48 Standard Error 0.142160205 Standard Error 0.149984126 Median 12.8 Median 13.5 Mode 12.4 Mode 12.5 Standard Deviation 0.550584105 Standard Deviation 0.580886023 Sample Variance 0.303142857 Sample Variance 0.337428571 Kurtosis -0.654309208 Kurtosis -0.664531001 Skewness 0.702061493 Skewness -0.336149884 Range 1.7 Range 1.9 Minimum 12.4 Minimum 12.5 Maximum 14.1 Maximum 14.4 Sum 194.7 Sum 202.2 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.304903314 Confidence Level(95.0%) 0.321683956 CV (%) 4.241788177 CV (%) 4.309243492 DCH 3000 SV 1137 Mean 12.7 Mean 12.39333 Standard Error 0.096609 Standard Error 0.175246 Median 12.7 Median 12.4 Mode 13 Mode 12.4 Standard Deviation 0.374166 Standard Deviation 0.678724 Sample Variance 0.14 Sample Variance 0.460667 Kurtosis -0.17425 Kurtosis 0.000363 Skewness 2.25E-14 Skewness 0.641064 Range 1.4 Range 2.4 Minimum 12 Minimum 11.5 Maximum 13.4 Maximum 13.9 Sum 190.5 Sum 185.9 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.207206 Confidence Level(95.0%) 0.375865 CV (%) 2.946187 CV (%) 5.476527 85 Xử lý thống kê độ dày vỏ SG 486 TL2909 Mean 12.11333 Mean 13.09333 Standard Error 0.203743 Standard Error 0.175246 Median 12 Median 13.1 Mode 11.4 Mode 13.5 Standard Deviation 0.789092 Standard Deviation 0.678724 Sample Variance 0.622667 Sample Variance 0.460667 Kurtosis -0.93236 Kurtosis -1.17747 Skewness 0.453111 Skewness -0.20666 Range 2.5 Range 2.2 Minimum 11 Minimum 11.9 Maximum 13.5 Maximum 14.1 Sum 181.7 Sum 196.4 Count 15 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.436985 Confidence Level(95.0%) 0.375865 CV (%) CV (%) 5.18374 6.514246 Xử lý thống kê độ Brix TN 386 CN 777 Mean 10.88666667 Mean 10.06666667 Standard Error 0.101355887 Standard Error 0.120185043 Median 10.9 Median 10 Mode 10.4 Mode 9.8 Standard Deviation 0.392549663 Standard Deviation 0.465474668 Sample Variance 0.154095238 Sample Variance 0.216666667 Kurtosis -1.350360056 Kurtosis -0.507692308 Skewness -0.015901872 Skewness 0.489415787 Range 1.2 Range 1.6 Minimum 10.3 Minimum 9.4 Maximum 11.5 Maximum 11 Sum 163.3 Sum 151 Count Confidence Level(95.0%) 15 Count 15 0.217386757 Confidence Level(95.0%) 0.257771278 CV (%) 3.605783802 CV (%) 4.623920544 86 Xử lý thống kê độ Brix DCH 3000 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV (%) SV 1137 10.9 0.114226 11 11 0.442396 0.195714 -1.13617 -0.03427 1.4 10.2 11.6 163.5 15 0.244991 4.05868 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV (%) SG 486 11.00667 0.106667 11 10.8 0.413118 0.170667 -0.73399 -0.26511 1.4 10.2 11.6 165.1 15 0.228777 3.753345 TL 2909 Mean 11.36667 Mean 10.57333 Standard Error 0.11939 Standard Error 0.108438 Median 11.4 Median 10.6 Mode 11.8 Mode 10.8 Standard Deviation 0.462395 Standard Deviation 0.419977 Sample Variance 0.21381 Sample Variance 0.176381 Kurtosis -0.45616 Kurtosis -0.95905 Skewness -0.52445 Skewness -0.01131 Range 1.6 Range 1.4 Minimum 10.4 Minimum 9.9 Maximum 12 Maximum 11.3 Sum 170.5 Sum 158.6 Count Confidence (95.0%) 15 Count 15 0.256066 Confidence Level(95.0%) 0.232576 4.067995 CV (%) CV (%) Level 87 3.972043
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA HẤU F1 (Citrullus lanatus) TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH , SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA HẤU F1 (Citrullus lanatus) TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay