Nguồn gốc chữ quốc ngữ

26 28 0
 • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:09

Chữ quốc ngữ hay còn gọi là chữ việt là loại chữ mà ngày nay chúng ta đang sử dụng có nguồn gốc như thế nào? Nó có phải là một loại chữ do chính người Việt chúng ta sáng tạo nên hay không. Hãy cùng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong tài liệu nghiên cứu sau đây.              !"#$%&' ( ) *+,-./0 12 3456 ( - / *  7 89 :) *&;  (# +*?@A BC D E1*12F!G HI JB1: > &(&K>BC DL7 +M'(  7 7 +D''(!?H B- 6  *17 :D(OMP QAM?+ 1*R4ST4# QAMUH R4SV4# QAMB+D:R4WSX# : L 1*#2R4VdS +*?@ * e&D8;c( AD* %. DfOg*;R4S4V +*?@ hD8?*$ i*;KBj+*c*(c( AD* 3k??*8
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn gốc chữ quốc ngữ, Nguồn gốc chữ quốc ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay