phân tích và bình luận về THỜI HẠN và THỜI HIỆU trong bộ luật dân sự 2015

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 11:07

điểm mới trong quy định về thời hạn và thời hiệu trong bộ luật dân sự 2015. phân tích và bình luận, cơ sở lý luận và thực tiễn trong cách thức xác định và các hệ quả pháp lý phát sinh............................................................................................................ Bộ luật dân 2015 đạo luật bản, tác động tới khía cạnh đời sống xã hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 dần hồn thiện hóa hệ thống pháp luật Việt Nam Các tiêu chí mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật hoàn toàn phù hợp với phát triển đất nước ta BLDS có nhiều đột phá quan trọng, góp phần triển khai thi hành quan điểm, đường lối, sách Đảng, đặc biệt thể tinh thần Hiến pháp năm 2013, cam kết quốc tế Việt Nam tôn trọng, công nhận, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân lĩnh vực dân sự, xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Qua đó, phát huy vị trí, vai trò BLDS thực trở thành luật chung, luật hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội hình thành nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng tự chịu trách nhiệm bên tham gia; bảo đảm đồng bộ, thống hệ thống pháp luật Nhà nước ta Bộ luật dân 2015 có nhiều điểm bật tiêu biểu, So với Bộ luật dân 1995 2005, Bộ luật dân 2015 sửa đổi, bổ sung nhiều Điều luật Tuy nhiên, quy định thời hạn thời hiệu giữ nguyên tên gọi số lượng 14 điều luật có sửa đổi, bổ sung nội dung số điều Trên đây, xin phân tích số điểm thời hạn thời hiệu quy định Bộ luật dân 2015 Chế định thời hạn, thời hiệu chế định quan trọng pháp luật dân tố tụng dân Nhận thức áp dụng nghiêm chỉnh, thống thời hạn, thời hiệu cách tính thời hạn, thời hiệu pháp luật dân tố tụng dân có ý nghĩa quan trọng trình giải vụ việc dân Trong trình nhận đơn khởi kiện thụ lý, giải vụ, việc dân liên quan nhiều đến việc xác định thời hạn như: thời hạn giải đơn, giao nộp chứng cứ, thời hạn giao, thông báo, cấp văn tố tụng, thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn kháng cáo, kháng nghị…Bên cạnh đó, q trình giải vụ việc cần xác định vụ việc có thời hiệu hay khơng để đưa phán phù hợp Pháp luật tố tụng dân quy định thời hạn tố tụng, thời hiệu việc áp dụng quy định Bộ luật dân thời hạn, thời hiệu Tuy nhiên, trình thực tiễn áp dụng cách tính thời hiệu có cách hiểu chưa thống nhất, nhận thức chưa với quy định pháp luật Đặc biệt Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân vừa Quốc hội thông qua ngày 24/12/2015 có quy định so với Bộ luật dân năm 2005, Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Do đó, vấn đề nhận thức đúng, áp dụng pháp luật thống nhất, cần nắm rõ quy định thời hạn, cách tính thời hạn (trong lưu ý tính thời hạn, thời điểm tính thời hạn, cách xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc) cần thiết I Một số quy định thời hạn Thời hạn khoảng thời gian xác định từ thời điểm đến thời điểm khác Thời hạn xác định phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm kiện xảy Trong quan hệ pháp luật dân sự, thời hạn quan trọng, thời hạn xác định tính hợp pháp giao dịch, dựa vào thời hạn xác định hành vi vi phạm chủ thể vi phạm thời hạn điều kiện để thực quyền nghĩa vụ bên chủ thể Pháp luật dân 2015 quy định cách tính thời hạn thời điểm bắt đầu kết thúc thời hạn sau: Áp dụng cách tính thời hạn Điều 145 BLDS 2015 quy định việc áp dụng cách tính thời hạn sau: - Cách tính thời hạn áp dụng theo quy định Bộ luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác - Thời hạn tính theo dương lịch, trừ trường hợp có thoả thuận khác Quy định thời hạn, thời điểm tính thời hạn: Thời hạn, thời điểm tính thời hạn pháp luật quy định điều 146 BLDS 2015: - Trường hợp bên có thoả thuận thời hạn năm, nửa năm, tháng, nửa tháng, tuần, ngày, giờ, phút mà khoảng thời gian diễn khơng liền thời hạn tính sau: + Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày; + Nửa năm sáu tháng; + Một tháng ba mươi ngày; + Nửa tháng mười lăm ngày; + Một tuần bảy ngày; + Một ngày hai mươi tư giờ; + Một sáu mươi phút; + Một phút sáu mươi giây - Trường hợp bên thoả thuận thời điểm đầu tháng, tháng, cuối tháng thời điểm quy định sau: + Đầu tháng ngày tháng; + Giữa tháng ngày thứ mười lăm tháng; + Cuối tháng ngày cuối tháng - Trường hợp bên thoả thuận thời điểm đầu năm, năm, cuối năm thời điểm quy định sau: + Đầu năm ngày tháng một; + Giữa năm ngày cuối tháng sáu; + Cuối năm ngày cuối tháng mười hai Thời điểm bắt đầu thời hạn Thời điểm bắt đầu thời hạn xác định theo quy định điều 147 BLDS 2015: - Khi thời hạn xác định phút, thời hạn thời điểm xác định - Khi thời hạn xác định ngày, tuần, tháng, năm ngày thời hạn khơng tính mà tính từ ngày liền kề ngày xác định - Khi thời hạn bắt đầu kiện ngày xảy kiện khơng tính mà tính từ ngày liền kề ngày xảy kiện Kết thúc thời hạn - Khi thời hạn tính ngày thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày cuối thời hạn - Khi thời hạn tính tuần thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày tương ứng tuần cuối thời hạn - Khi thời hạn tính tháng thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày tương ứng tháng cuối thời hạn; tháng kết thúc thời hạn khơng có ngày tương ứng thời hạn kết thúc vào ngày cuối tháng - Khi thời hạn tính năm thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng năm cuối thời hạn - Khi ngày cuối thời hạn ngày nghỉ cuối tuần ngày nghỉ lễ thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày làm việc ngày nghỉ - Thời điểm kết thúc ngày cuối thời hạn vào lúc hai mươi tư ngày Phân loại thời hạn Trong giao dịch dân đặc biệt hợp đồng thông thường có điều khoản thời hạn thời hạn giao nhận hàng, thời hạn toán, thời hạn phát sinh quyền khởi kiện…Pháp luật dân thừa nhân thỏa thuận bên đương sự, qui định rõ thêm loại thỏa thuận thời gian (theo giờ, tháng, năm, theo mùa ) để bên tự nguyện thực có tranh chấp có xử lý để xác định thời hiệu xem xét có vi phạm quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận không Trường hợp có tranh chấp xảy u cầu Tòa án giải thời hạn thực xem xét giải phải thực theo thời hạn tố tụng nghĩa phải tuân thủ theo quy định pháp luật Như vậy, thời hạn chia làm hai loại: Thời hạn bên thỏa thuận với nhau, pháp luật quy định Cách tính thời hạn Việc áp dụng thời hạn, cách tính thời hạn q trình thụ lý, giải vụ án dân pháp luật qui định, nhiên có cách hiểu chưa thống người tiến hành tố tụng, quan tiến hành tố tụng, dẫn đến áp dụng pháp luật không nghiêm minh, không thống nhất, vi phạm thời hạn tố tụng Về nguyên tắc, pháp luật tố tụng dân quy định chung thời hạn, cách tính thời hạn tố tụng, quy định thời hạn tố tụng, thời điểm bắt đầu, kết thúc thời hạn tố tụng Bộ luật tố tụng dân áp dụng theo quy định tương ứng Bộ luật dân Như vậy, xem xét thời hạn, cách tính thời hạn tố tụng dân cần xem xét đến nguyên tắc áp dụng cách tính thời hạn, thời điểm tính thời hạn, thời điểm bắt đầu thời hạn, thời điểm kết thúc thời hạn tuân thủ quy định Bộ luật dân hành, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Thời hạn tính theo dương lịch, tùy trường hợp có thỏa thuận khác Trước hết, xác lập thời hạn bên thỏa thuận, hay pháp luật tố tụng quy định khoảng thời gian xác định cần nắm được: Trường hợp bên có thỏa thuận pháp luật tố tụng quy định thời hạn năm, nửa năm, tháng, nửa tháng, tuần, ngày, giờ, phút mà khoảng thời gian diễn khơng liền thời hạn tính sau: Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Nửa năm sáu tháng; Một tháng ba mươi ngày; Một tuần bảy ngày; Một ngày hai mươi tư giờ; Một sáu mươi phút; Một phút sáu mươi giây; trường hợp bên thỏa thuận thời điểm đầu tháng, tháng cuối tháng… Trường hợp, pháp luật tố tụng quy định ngày “làm việc” xác định thời hạn tố tụng tính ngày làm việc, khơng tính liên tục, mà phải trừ ngày nghỉ, ngày lễ; quy định thời hạn theo giờ, tháng, năm thực theo quy định Bộ luật dân theo nguyên tắc đảm bảo đủ thời gian theo loại thời hạn, chẳng hạn: 01 ngày phải đảm bảo đủ 24 giờ, khơng đủ 24 khơng tính ngày để xác định thời hạn 01 ngày,… Thời hạn khoảng thời gian, có điểm bắt đầu điểm kết thúc Thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc thời hạn loại thời hạn có khác nhau, cụ thể có trường hợp sau: - Khi thời hạn xác định phút, thời hạn thời điểm xác định Ví dụ: Trong trường hợp tình khẩn cấp, cần phải bảo vệ chứng, ngăn chặn hậu qủa nghiêm trọng xảy nên vào hồi 16 30 phút ngày 5/03/2016 nguyên đơn nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cho thu hoạch, cho bán hoa màu” thời hạn 48 kể từ thời điểm nhận đơn, tức muộn 16 30 phút ngày 7/03/2016 (Thứ 7), Tòa án phải xem xét đưa phán quyết: định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thông báo văn không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp không cấp tạm thời - Khi thời hạn xác định ngày, tuần, tháng, năm, ngày thời hạn khơng tính mà tính từ ngày ngày xác định Ngày thời hạn gọi ngày “được xác định” hay gọi theo cách khác điểm “mốc” thời gian để xác định thời hạn Thời điểm kết thúc thời hạn thời điểm kết thúc ngày cuối thời hạn (24 giờ) Nếu ngày cuối thời hạn ngày nghỉ (nghỉ cuối tuần, ngày lễ), thời hạn kết thúc vào 24 ngày làm việc ngày nghỉ Ví dụ 1: Ngày 5/03/2016 , Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án, thời hạn ngày làm việc phải thông báo văn cho đương cho Viện kiểm sát cấp “Thông báo việc thụ lý vụ án” Đây trường hợp thời hạn tính ngày nên thời hạn ngày làm việc tính ngày ngày xác định (5/03/2016 ), tức kể từ ngày 6/03/2016(trừ thứ 7, Chủ nhật), ngày kết thúc thời hạn thời điểm kết thúc ngày 10/03/2016 Nếu sang ngày 11/03/2016, Tòa án gửi Thông báo việc thụ lý vụ án cho Viện kiểm sát cấp vi phạm thời hạn tố tụng Ví dụ 2: Ngày 11/03/2016, Tòa án có thẩm quyền giải vụ án dân tổ chức phiên hòa giải, phiên hòa giải ngày, đương thỏa thuận với việc giải tồn vụ án nên Tòa án lập biên biên hòa giải thành, biên kết thúc vào hồi 11 ngày 11/03/2016 Giả sử đương khơng có ý kiến thỏa thuận đó, xác định Tòa án định cơng nhân thỏa thuận đương (ngày 18/12; ngày 19/12 hay ngày 21/12/2016?) Tại khoản Điều 212 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 quy định: “Hết bảy ngày, kể từ ngày lập biên hòa giải thành mà khơng có đương thay đổi ý kiến thảo thuận Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải Thẩm phán Chánh án Tòa án phân cơng phải định cơng nhận thỏa thuận đương sự” Nếu hiểu theo ý nghĩa câu chữ thơng thường thời hạn ngày tính ngày lập biên bản, nghĩa kết thúc ngày 17/03/2016 hết thời hạn để đương thực quyền thay đổi ý kiến, sang ngày 18/03/2016, Thẩm phán có quyền định công nhận thỏa thuận đương Tuy nhiên, cách tính thời hạn tố tụng xác định theo ngày phải thực theo quy định xác định thời điểm bắt đầu thời hạn, kết thức thời hạn(xem khoản Điều 147, khoản Điều 148 Bộ luật dân 2015) Ngày lập biên (11/03/2016) “ngày xác định” (ngày làm “mốc” thời gian để tính thời hạn) khơng tính, thời điểm bắt đầu tính thời hạn ngày 12/03 nên thời điểm kết thúc thời hạn ngày thời điểm kết thúc ngày 18/03/2016 Vì vậy, bước sang ngày 19/03/2016, thẩm phán có quyền định cơng nhận đương Trường hợp ngày thứ (ngày nghỉ cuối tuần) quan không tổ chức làm thêm ngày 21/103/2016, thẩm phán định công nhận thỏa thuận đương pháp luật, không vi phạm thời hạn tố tụng Cách tính thời hạn để thực quyền kháng cáo, kháng nghị tính tương tự Ví dụ: ngày tuyên án ngày xác định, ngày bắt đầu tính thời hạn ngày liền kề ngày tuyên án Ngày kết thúc thời hạn trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết, ngày kết thúc chuyển sang ngày làm việc liền kề - Khi thời hạn bắt đầu kiện ngày xảy kiện khơng tính mà ngày “liền kề” ngày xảy kiện Ví dụ: Ngày 20/03/2016, A điều khiển xe môt tô xảy va chạm với B lề đường, dẫn đến hậu bị thương tích (khơng đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) Giả sử A B không tự giải với bồi thường thiệt hại B có quyền khởi kiện vụ án dân đến Tòa án thời hạn năm (hoặc 03 năm theo quy định Điều 558 Bộ luật dân năm 2015) kể từ ngày sức khỏe bị xâm phạm Sự kiện pháp lý xảy ngày 20/03/2016 khơng tính xác định thời hạn Thời điểm bắt đầu xác định thời hạn thực quyền khởi kiện tính từ ngày 21/03/2016, tính đến hết ngày 21/03/2016, B có quyền khởi kiện vụ án dân theo quy định pháp luật II Một số điểm thời hiệu I.1 Về khái niệm thời hiệu việc áp dụng thời hiệu Điều 149 Bộ luật dân 1995 sau Bộ luật 2005 quy định khái niệm thời hiệu nội dung điều luật tương tự Cụ thể theo Điều 163 Bộ luật dân 1995; Điều 154 Bộ luật năm 2005 quy định: “Thời hiệu thời hạn pháp luật quy định mà kết thúc thời hạn chủ thể hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải việc dân sự” Tại Điều 149, Bộ luật dân 2015 giữ nguyên thuật ngữ thời hiệu thời hạn có thay đổi cách diễn đạt bổ sung khoản Khoản Điều 149 quy định: “Thời hiệu thời hạn luật quy định mà kết thúc thời hạn phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo điều kiện luật quy định” Nội dung Điều 154 theo hướng liệt kê loại thời hiệu, chủ thể hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân hay quyền khởi kiện, quyền yêu cầu giải việc dân Thay cho việc liệt kê loại thời hiệu, khoản Điều 149 diễn đạt khái quát kết thúc thời hiệu phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo điều kiện luật quy định” Việc liệt kê loại thời hiệu quy định cụ thể điều kế tiếp, Điều 150 Mặt khác có thay đổi từ “thời hạn pháp luật” Điều 163 Bộ luật 1995; Điều 154 Bộ luật 2005 thành “thời hạn luật” Điều 149 Bộ luật 2015 Sự thay đổi cần thiết thời hiệu chế định ln có mặt ngành luật dân sự, hình sự, hành chính, lao động, kinh doanh…nên thời hiệu “luật” quy định xác phù hợp “pháp luật” Tại khoản Điều 149 quy định: “Tòa án áp dụng quy định thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu bên bên với điều kiện yêu cầu phải đưa trước tòa án cấp sơ thẩm án, định giải vụ việc…” Quy định hoàn toàn nhằm hạn chế can thiệp quan tiến hành tố tụng (Tòa án); đồng thời điều kiện người tham gia tố tụng (một bên bên) việc áp dụng thời hiệu Quy định khơng cho phép Tòa án tự viện dẫn quy định thời hiệu q trình giải vụ án, mà: “Tòa án áp dụng quy định thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu bên bên…” Đồng thời cho phép “một bên bên” viện dẫn quy định thời hiệu giai đoạn tố tụng sơ thẩm: “Với điều kiện yêu cầu phải đưa trước tòa án cấp sơ thẩm án, định giải vụ việc” Quy định rõ vấn đề thời hiệu cần yêu cầu giải cấp sơ thẩm; cấp sơ thẩm mà vấn đề thời hiệu chưa đặt cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm khơng đặt Nói cách khác yêu cầu áp dụng thời hiệu bên đương đưa giải cấp sơ thẩm; sau Tòa án cấp sơ thẩm giải án, định có yêu cầu áp dụng thời hiệu khơng chấp nhận Điều loại trừ trường hợp đương không đề cập đến việc hết thời hiệu quan tiến hành tố tụng tự viện dẫn thời hiệu để từ chối việc thụ lý, giải để hủy án, định giải trước Trong thực tiễn xét xử có vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản Tòa án cấp sơ thẩm giải Tại tòa án cấp sơ thẩm, bên đương không đề cập đến việc áp dụng thời hiệu nên Tòa khơng áp dụng thời hiệu; đương khơng kháng cáo Nhưng sau đó, bị đơn khiếu nại, yêu cầu người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm xem xét áp dụng thời hiệu Kết cấp giám đốc thẩm định hủy án sơ thẩm lý hết thời hiệu khởi kiện Kế thừa BLDS năm 2005, BLDS năm 2015 tiếp tục quy định loại thời hiệu, gồm: thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự, thời hiệu khởi kiện thời hiệu yêu cầu giải việc dân sự, có bổ sung quy định cụ thể thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải việc dân sự, cụ thể sau: - Thời hiệu khởi kiện thời hạn mà chủ thể quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; thời hạn kết thúc quyền khởi kiện (khoản Điều 150) Thời hiệu khởi kiện vụ án dân tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (khoản Điều 154) Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trường hợp sau đây: (1) Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản; (2) Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác; (3) Tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai; (4) Trường hợp khác luật định (Điều 155) - Thời hiệu yêu cầu giải việc dân thời hạn mà chủ thể quyền yêu cầu Tòa án giải việc dân để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cơng cộng; thời hạn kết thúc quyền u cầu (khoản Điều 150) Thời hiệu yêu cầu giải việc dân tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (khoản Điều 154) Để tất quyền dân cá nhân, pháp nhân Hiến pháp pháp luật công nhận tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm kịp thời, nâng cao trách nhiệm Tòa án, quan có thẩm quyền khác tơn trọng, bảo vệ quyền dân cá nhân, pháp nhân, ổn định quan hệ dân để phù hợp với chất pháp lý thời hiệu, BLDS năm 2015 quy định thời hiệu theo nguyên tắc: cá nhân, pháp nhân phải yêu cầu tòa án, trọng tài giải vụ, việc dân thời hạn luật định, hết thời hạn mà cá nhân, pháp nhân có u cầu thay từ chối giải yêu cầu cá nhân, pháp nhân quy định hành, tòa án trọng tài thụ lý, giải tuyên bố chủ thể hưởng quyền dân miễn trừ nghĩa vụ dân Một nội dung đổi BLDS năm 2015 thời hiệu quy định “Tòa án áp dụng quy định thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu bên bên với điều kiện yêu cầu phải đưa trước Tòa sơ thẩm án, định giải vụ, việc Người hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối nhằm mục đích trốn tránh thực nghĩa vụ” (khoản Điều 149) Theo quy định này, thụ lý vụ việc, Tòa án có trách nhiệm giải thích cho bên quyền, nghĩa vụ mình, bao gồm quyền áp dụng thời hiệu Nếu bên yêu cầu Tòa án đình giải hết thời hiệu Tòa án có trách nhiệm áp dụng quy định thời hiệu Trường hợp bên yêu cầu Tòa án giải tranh chấp để bảo vệ quyền, lợi ích Tòa án thụ lý giải theo tinh thần bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp đương - Bổ sung quy định rõ thời gian khơng tính vào thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải việc dân khoảng thời gian xảy kiện sau (Điều 156): Sự kiện bất khả kháng trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền u cầu khơng thể khởi kiện, yêu cầu phạm vi thời hiệu; Sự kiện bất khả kháng kiện xảy cách khách quan lường trước khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép Trở ngại khách quan trở ngại hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân biết việc quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm thực quyền, nghĩa vụ dân mình; Chưa có người đại diện trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu chưa thành niên, lực hành vi dân sự, khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi bị hạn chế lực hành vi dân sự; Người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân chưa có người đại diện khác thay trường hợp sau đây: + Người đại diện chết cá nhân, chấm dứt tồn pháp nhân; + Người đại diện lý đáng mà tiếp tục đại diện 1.2 Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân Điều 157 BLDS năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện vụ án dân bắt đầu lại trường hợp sau đây: – Bên có nghĩa vụ thừa nhận phần toàn nghĩa vụ người khởi kiện; – Bên có nghĩa vụ thừa nhận thực xong phần nghĩa vụ người khởi kiện; – Các bên tự hòa giải với Thời hiệu khởi kiện vụ án dân bắt đầu lại kể từ ngày sau ngày xảy kiện theo trường hợp nêu Thời hiệu khởi kiện số tranh chấp dân 2.1.Thời hiệu thừa kế Thừa kế chế định lớn Luật Dân Trong chế định này, quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản nhằm xác lập quyền sở hữu di sản thừa kế nội dung đông đảo người dân quan tâm có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống họ Tuy nhên, năm qua, quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế điểm nghẽn việc thực hưởng quyền dân công dân Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thơng qua Bộ luật Dân sự( BLDS) năm 2015 Bộ luậthiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 So với Bộ luật Dân năm 2005, Bộ luật có quy định thời hiệu khởi kiện nhằm xác lập quyền sở hữu di sản thừa kế Cụ thể: Khi đề cập đến thời hiệu khởi kiện thừa kế, Điều 645 BLDS năm 2005 quy định “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản,…là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế” Như vậy, việc chia thừa kế Việt Nam phải tuân theo thời hiệu pháp luật quy định-10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết) tài sản Hết thời hạn này, người thừa kế khơng quyền khởi kiện u cầu chia di sản để xác nhận quyền thừa kế Điều có nghĩa là: Tòa án trả lại đơn khởi kiện công dân trường hợp nội dung đơn kiện khởi kiện thừa kế hết thời hiệu 10 năm theo quy định Thực tiễn thi hành quy định cho thấy: Một mặt, thời hiệu khởi kiện thừa kế 10 năm ngắn để thực quyền khởi kiện Trong thực tế, có đương thực quyền khởi kiện hết thời hiệu pháp luật quy định Khi đó, quyền lợi người thừa kế tài sản khơng pháp luật bảo vệ Để hưởng di sản thừa kế, khơng đương có hành xử trái pháp luật, gây trật tự xã hội Mặt khác, Bộ luật Dân năm 2005 không quy định cụ thể phương án xử lý di sản thừa kế hết thời hiệu 10 năm nên quan nhà nước có thẩm quyền lúng túng việc định số phận pháp lý số phận thực tế di sản Để giải vướng mắc nói trên, BLDS năm 2015 đưa quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế Cụ thể, theo khoản Điều 623: “thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế” Như vậy, theo Bộ luật Dân năm 2015, việc chia thừa kế phải theo thời hiệu pháp luật quy định Tuy nhên, Bộ luật Dân năm 2015 phân hai trường hợp cụ thể: bất động sản 30 năm, động sản 10 năm Điều có nghĩa là: tài sản bất động sản, thời hiệu kéo dài so với BLDS năm 2005, điều phù hợp với thực tế hơn, quyền dân công dân bảo vệ triệt để hơn, mâu thuẫn tranh chấp dân di sản có điều kiện giải phù hợp thỏa đáng Đặc biệt, Bộ luật Dân năm 2015 quy định rõ ràng phương án giải hậu di sản thừa kế hết thời hiệu khởi kiện 30 năm 10 năm Đó là: “Hết thời hạn di sản thuộc người thừa kế quản lý di sản Trường hợp khơng có người thừa kế quản lý di sản di sản giải sau: a) Di sản thuộc quyền sở hữu người chiếm hữu theo quy định Điều 236 Bộ luật này; b) Di sản thuộc Nhà nước, khơng có người chiếm hữu quy định điểm a khoản này” Căn vào quy định thấy, số phận di sản hết thời hiệu khởi kiện định đoạt: Thứ nhất, người quản lý di sản người thừa kế di sản thuộc quyền sở hữu họ; Thứ hai, người quản lý di sản khơng phải người thừa kế phân thành trường hợp: - Nếu người quản lý di sản người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai phù hợp pháp luật di sản thuộc quyền sở hữu người người này; - Nếu khơng có người chiếm hữu, người lợi tài sản di sản thuộc Nhà nước Quy định vừa tạo sở pháp lý cho quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp di sản thừa kế, vừa nhằm khai thác triệt để công dụng tài sản Quyền khởi kiện, có khởi kiện thừa kế quyền người dân, nhà nước pháp luật bảo hộ Những quy định quyền khởi kiện BLDS năm 2015 công cụ pháp lý để bảo vệ quyền dân nói chung, quyền tài sản nói riêng người dân cách triệt để Nhìn nhận chung, nhiều vùng miền địa phương phạm vi nước, người dân thường có tâm lý ngại va chạm với thủ tục pháp lý, đặc biệt thủ tục liên quan đến di sản thừa kế Mà với họ, quan nhiệm giá trị tài sản quyền sử dụng đất nhà thuộc người trai trưởng nam dòng họ Do người qua đời khơng có tranh chấp phát sinh di sản kế thừa đời qua đời khác Tâm lý chung xuất phát từ xã hội mang tính đạm nét văn hóa truyền thống người Việt trọng tình cảm nên người sau chết chia tài sản luôn, thời gian trôi qua đơi nhiều xích mích tranh chấp phát sinh Thực trạng xã hội dẫn tới tồn đọng sau: - Di sản không phân chia mà truyền từ đời sang đời khác Rất có thể, hệ tiếp sau nhận thức họ vấn đề hưởng di sản thừa kế chưa rõ ràng, họ sẵn sàng tranh chấp, lúc việc xác định di sản thừa kế gặp nhiều khó khăn… - Thời hiệu yêu cầu giải tranh chấp thừa kế đất đai Thời hiệu khởi kiện quy định Điều 645 BLDS2005 10 năm cho việc yêu cầu chi di sản, xác nhận quyền thừa kế bác bỏ quyền thừa kế người khác năm cho việc yêu cầu người thừa kế phải thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại từ thời điểm mở thừa kế cụ thể hóa Nghị định 02/2004/NQ-HĐTP - Cả khoảng thời gian trước yêu cầu Tòa án giải tranh chấp thừa kế, khối di sản thừa kế hồn tồn gia tăng giảm sút mặt giá trị Một mục tiêu lần sửa đổi BLDS hướng tới việc bảo đảm tối đa hóa q trình khai thác, sử dụng di sản người thừa kế Sẽ khơng phủ nhận việc sử dụng tài sản để tạo lợi ích vật chất Vì di sản tài sản khai thác được, sử dụng mang lại giá trị vật chất Nắm bắt tinh thần BLDS 2015 đời thay đổi khoảng thời gian thời hiệu giải việc phân chia di sản kết thúc khoảng thời gian thời hiệu Cụ thể Điều 623 BLDS 2015 quy định : - Thời hiệu khỏi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế 10 năm động sản 30 năm bất dộng sản kể từ thời điểm mở thừa kế - Hết thời hạn di sản thuộc người thừa kế quản lý di sản - Khi khơng có người thừa kế quản lý di sản : - Di sản thuộc quyền sở hữu người chiếm hữu cách tình, liên tục, cơng khai, việc chiếm hữu phù hợp với quy định pháp luật, - Di sản thuộc Nhà nước, khơng có người chiếm hữu Với quy định này, BLDS 2015 giải số tồn đọng phân tích Đúng với tinh thần việc sử đổi lần gắn với mục tiêu phát triển quan hệ thị trường, điều kiện qua trọng, cần thiết bên cạnh việc bảo vệ quyền sở hữu phải phát huy vai trò người chủ sở hữu Điểm quan trọng quy định ghi nhận vai trò người thừa kế quản lý di sản, việc khai thác, sử dụng di sản người chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai theo quy định pháp luật Quy định thực ý nghĩa phù hợp từ góc độ pháp lý đến góc độ thực tiễn Việc họ khai thác, sử dụng, quản lý di sản khoảng thời gian 30 năm phải ghi nhận địa vụ pháp lý họ với tư cách chủ sở hữu tài sản Có vậy, ý nghĩa vật lý, vau trò tài sản bảo đảm thực góc độ pháp lý Bản chất thừa kế góc độ pháp lý quy định bảo đảm thực trình dịch chuyển di sản người chết cho người sống Cả q trình dài ngắn mặt thời gia đơi phụ thuộc vào người thừa kế, người để lại di sản thừa kế theo pháp luật quy định Nhưng cho dù phương diện việc bảo đảm cho chủ thể hợp pháp khai thác tài sản điều thực cần thiết Về thời hiệu thừa kế, theo quy định Điều 623 BLDS năm 2015 thì: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế bác bỏ quyền thừa kế người khác 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Như vậy, mốc thời gian để tính thời hiệu thừa kế thời điểm mở thừa kế Theo quy định khoản Điều 611 BLDS năm 2015 thời điểm mở thừa kế thời điểm người có tài sản chết Trường hợp Tòa án tun bố người chết thời điểm mở thừa kế ngày xác định khoản Điều 71 BLDS năm 2015 Hiện nay, cách tính thời hiệu thừa kế trường hợp mở thừa kế trước ngày 01/01/2017 (ngày BLDS năm 2015hiệu lực) có quan điểm cho phải tính từ ngày mở thừa kế (người có tài sản chết) có quan điểm cho trường hợp mở thừa kế trức ngày 10/9/1990 thời hiệu thừa kế phải tính từ ngày 10/9/1990 theo quy định Pháp lệnh thừa kế năm 1990, BLDS năm 1995 văn hướng dẫn liên quan Nghiên cứu quy định BLDS năm 2015 văn hướng dẫn liên quan, tác giả thấy rằng: – Tại khoản Điều 688 BLDS năm 2015 quy định sau: “1 Đối với giao dịch dân xác lập trước ngày Bộ luậthiệu lực việc áp dụng pháp luật quy định sau: d) Thời hiệu áp dụng theo quy định Bộ luật này.” – Tại Tiểu mục Mục III Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 TANDTC giải đáp số vấn đề hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân hướng dẫn: “… Kể từ ngày BLDS năm 2015hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy định Điều 623 BLDS năm 2015 để xác định thời hiệu trường hợp thời điểm mở thừa kế trước ngày 0101-2017…” Tại khoản Điều Nghị số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn: “Các trường hợp khác theo quy định pháp luật" quy định điểm d khoản Điều 192 BLTTDS năm 2015 trường hợp BLTTDS năm 2015 chưa quy định quy định Nghị này, văn quy phạm pháp luật khác điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên “Các trường hợp khác theo quy định pháp luật" quy định Nghị là: a) Đối với vụ án dân tranh chấp thừa kế tài sản mà trước ngày 01-01-2017, Tòa án trả lại đơn khởi kiện định đình giải vụ án trả lại đơn khởi kiện lý "thời hiệu khởi kiện hết" theo quy định khoản Điều 623, điểm d khoản Điều 688 Bộ luật Dân năm 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án còn, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án theo quy định điểm d khoản Điều 688 Bộ luật Dân năm 2015 điểm d khoản Điều 192 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 b) Đối với vụ án dân chia tài sản chung di sản thừa kế hết thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà trước ngày 01-01-2017 Tòa án định đình giải vụ án trả lại đơn khởi kiện chưa đủ điều kiện khởi kiện chia tài sản chung, theo quy định khoản Điều 623, điểm d khoản Điều 688 Bộ luật dân năm 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án chia thừa kế di sản thừa kế , người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế theo quy định điểm d khoản Điều 688 điểm d khoản Điều 192 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Tòa án xem xét thụ lý, giải theo thủ tục chung – Tại Mục I dân Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 TANDTC giải đáp số vấn đề nghiệp vụ có hướng dẫn: “Kể từ ngày Bộ luật Dân năm 2015hiệu lực thi hành, theo quy định điểm d khoản Điều 688 Bộ luật Dân năm 2015, khoản Điều Nghị số 02/2016/NQHĐTP ngày 30-6-2016 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Nghị số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 Quốc hội việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân Nghị số 104/2015/QH13 ngày 25-112015 Quốc hội việc thi hành Luật Tố tụng hành từ ngày 01-01-2017, Tòa án áp dụng khoản Điều 623 Bộ luật Dân năm 2015 thời hiệu thừa kế để thụ lý, giải vụ án dân "Tranh chấp thừa kế tài sản” Theo đó, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10-9-1990 thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế bất động sản thực theo quy định Điều 36 Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 hướng dẫn Nghị số 02/HĐTP ngày 19-10-1990 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: thời hiệu khởi kiện tính từ ngày 10-9-1990 Khi xác đ dẫn Nghị quởi kiện chia di sản thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 01-7-1991 di sản nhà thời gian từ ngày 01-7-1996 đến ngày 01-01-1999 khơng tính vào thkiện chia di sản thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 01-7 Nam định cư nước tham gia; thời gian từ ngày 01-7-1996 đến ngày 01-9-2006 khơng tính vào thời hiệu khởi kiện trường hợp thừa kế có người Việt Nam định cư nước tham gia.” Quy định thời hiệu thừa kế Điều 623 BLDS năm 2015 quy định so với quy định thừa kế BLDS năm 2005 Theo quy định Điều 645 BLDS năm 2005, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế bác bỏ quyền thừa kế người khác mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế 2.2.Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại Theo quy định Điều 588 BLDS năm 2015 thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Đây điểm so với quy định BLDS năm 2005 Theo quy định Điều 607 BLDS năm 2005 thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 02 năm, kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xạm hại 2.3.Thời hiệu u cầu Tòa án tun bố giao dịch vơ hiệu Theo quy định khoản Điều 132 BLDS năm 2015 thời hiệu u cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dânhiệu đối với: (1) giao dịch dânhiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực hiện; (2) giao dịch dânhiệu bị nhầm lẫn; (3) giao dịch dânhiệu bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; (4) giao dịch dânhiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi mình; (5) giao dịch dânhiệu khơng tn thủ quy định hình thức 02 năm, kể từ ngày: – Người đại diện người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân biết phải biết người đại diện tự xác lập, thực giao dịch; – Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết phải biết giao dịch xác lập bị nhầm lẫn, bị lừa dối; – Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép; – Người không nhận thức làm chủ hành vi xác lập giao dịch; – Giao dịch dân xác lập trường hợp giao dịch dân khơng tn thủ quy định hình thức Đối với giao dịch dânhiệu vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội; giao dịch dânhiệu giả tạo thời hiệu u cầu Tòa án tun bố giao dịch dânhiệu không bị hạn chế Đây điểm so với quy định BLDS năm 2005 Theo quy định Điều 136 BLDS năm 2005 thời hiệu u cầu Tồ án tun bố giao dịch dânhiệu đối với: (1) giao dịch dânhiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực hiện; (2) giao dịch dânhiệu bị nhầm lẫn; (3) giao dịch dânhiệu bị lừa dối, đe dọa; (4) giao dịch dânhiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi mình; (5) giao dịch dânhiệu không tuân thủ quy định hình thức hai năm, kể từ ngày giao dịch dân xác lập Đối với giao dịch dânhiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội giao dịch dânhiệu giả tạo thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dânhiệu không bị hạn chế 2.4.Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải tranh chấp hợp đồng Theo quy định Điều 429 BLDS năm 2015 thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải tranh chấp hợp đồng 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Đây điểm so với quy định BLDS năm 2005 Theo quy định Điều 427 BLDS năm 2005 thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải tranh chấp hợp đồng 02 năm, kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm hại 2.5 Thời hiệu khởi kiện theo quy định luật khác có liên quan Theo hướng dẫn Điều Nghị số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn việc thi hành BLTTDS Nghị số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 Quốc hội việc thi hành Luật tố tụng hành thì: “Khi thụ lý, giải vụ việc dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành cần lưu ý sau: … Từ ngày 01-01-2017, Tòa án áp dụng quy định Bộ luật tố tụng dân số 92/2015/QH13, Bộ luật dân số 91/2015/QH13 luật khác có liên quan thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu để thụ lý, giải vụ việc dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động” Như vậy, tranh chấp dân mà có quy định riêng thời hiệu khởi kiện áp dụng theo luật chuyên ngành Có nhiều luật khác quy định thời hiệu khởi kiện, tác giả liệt kêthời hiệu khỏi kiện số tranh chấp dân cụ thể sau: – Yêu cầu Nhà nước bồi thường: 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường quy định khoản 1, Điều Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017 nhận văn làm yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp quy định khoản Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017 trường hợp yêu cầu phục hồi danh dự (Điều Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017) – Khởi kiện đòi bồi thường sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường: 02 năm, kể từ thời điểm bên thông báo thiệt hại với điều kiện thiệt hại xảy thời hạn sử dụng sản phẩm, hàng hóa có ghi hạn sử dụng năm kể từ ngày giao hàng sản phẩm, hàng hóa khơng ghi hạn sử dụng (Điều 56 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007) – Khởi kiện người chấp nhận, người phát hành, người ký phát, người bảo lãnh cho người bị ký phát trường hợp người thụ hưởng không xuất trình cơng cụ chuyển nhượng để tốn hạn theo quy định Điều 43 Điều 69 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 không gửi thông báo việc công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận bị từ chối toán thời hạn quy định Điều 50 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005: 02 năm, kể từ ngày ký phát công cụ chuyển nhượng (Điều 78 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005) – Khởi kiện người ký phát, người phát hành, người chuyển nhượng trước mình, người bảo lãnh, người chấp nhận số tiền quy định Điều 52 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 người có liên quan bị khởi kiện theo quy định Điều 76 Luật Các cơng cụ chuyển nhượng 2005 có quyền: 02 năm, Kể từ ngày người có liên quan hồn thành nghĩa vụ tốn cơng cụ chuyển nhượng (Điều 78 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005) – Khởi kiện người ký phát, người phát hành, người bảo lãnh, người chuyển nhượng, người chấp nhận yêu cầu toán số tiền quy định Điều 52 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 người thụ hưởng: 03 năm, kể từ ngày công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận bị từ chối toán (Điều 78 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005) – Khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại người thứ ba mặt đất: 02 năm, kể từ ngày phát sinh kiện gây thiệt hại (Điều 186 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006) – Khởi kiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại người vận chuyển thiệt hại xảy cho hành khách, hành lý, hàng hóa: 02 năm, kể từ ngày tàu bay đến địa điểm đến, ngày tàu bay phải đến địa điểm đến từ ngày việc vận chuyển bị chấm dứt, tùy thuộc vào thời điểm muộn (Điều 174 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006) – Yêu cầu giải tranh chấp khám bệnh, chữa bệnh: 05 năm, kể từ việc xảy (khoản Điều 80 Luật Khám chữa bệnh 2009) – Khởi kiện hợp đồng bảo hiểm: 03 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp (Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010) Khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải: 02 năm, kể từ ngày phát sinh tranh chấp (Điều 336 Bộ luật hàng hải 2015) – Khởi kiện đòi bồi thường tổn thất hành khách chết, bị thương tổn hại khác sức khỏe mát, hư hỏng hành lý: 02 năm từ ngày hành khách rời tàu (trường hợp hành khách bị thương); 02 năm từ ngày lẽ hành khách rời tàu (trường hợp hành khách chết thời gian vận chuyển); 02 năm từ ngày người chết, khơng 03 năm kể từ ngày rời tàu (trường hợp hành khách bị thương trình vận chuyển dẫn đến hậu hành khách chết sau rời tàu); 02 năm từ ngày hành khách rời tàu ngày lẽ hành khách rời tàu, tùy thuộc vào thời điểm muộn (trường hợp mát, hư hỏng hành lý) (Điều 214 Bộ luật Hàng hải 2015) – Khởi kiện tai nạn đâm va: 02 năm, kể từ ngày xảy tai nạn (Điều 290 Bộ luật Hàng hải 2015) ...định thời hạn, cách tính thời hạn (trong lưu ý tính thời hạn, thời điểm tính thời hạn, cách xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc) cần thiết I Một số quy định thời hạn Thời hạn khoảng thời. .. thúc thời hạn - Khi thời hạn tính ngày thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày cuối thời hạn - Khi thời hạn tính tuần thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày tương ứng tuần cuối thời hạn -... vậy, xem xét thời hạn, cách tính thời hạn tố tụng dân cần xem xét đến nguyên tắc áp dụng cách tính thời hạn, thời điểm tính thời hạn, thời điểm bắt đầu thời hạn, thời điểm kết thúc thời hạn tuân
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích và bình luận về THỜI HẠN và THỜI HIỆU trong bộ luật dân sự 2015, phân tích và bình luận về THỜI HẠN và THỜI HIỆU trong bộ luật dân sự 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay