ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG MÈ VDM 3 VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

55 32 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ CÁC CƠNG THỨC PHÂN BĨN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG MÈ VDM VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH Họ tên sinh viên: VÕ ĐỨC DƯƠNG Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ CÁC CƠNG THỨC PHÂN BĨN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG MÈ VDM VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH Tác giả VÕ ĐỨC DƯƠNG Luận văn tốt nghiệp đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Ks NGUYỄN THỊ HOÀI TRÂM Tháng 08/2011 i LỜI CẢM TẠ Con xin chân thành cảm ơn hy sinh to lớn cha mẹ người nuôi dưỡng tạo điều kiện cho học tập đến ngày hôm Xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Quý Thầy cô khoa Nông học tận tâm truyền đạt kiến thức suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp - Quý Thầy cô khoa Nông học tận tâm truyền đạt kiến thức suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp - Các cô anh chị công tác Viện nghiên cứu dầu có dầu tạo điều kiện cho tơi thực hoàn thành đề tài Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Thúy Liễu chị Nguyễn Thị Hồi Trâm tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Sinh viên thực VÕ ĐỨC DƯƠNG ii TÓM TẮT Võ Đức Dương, tháng 7/2011, Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, “ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG MÈ VDM VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH” Giảng viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Đề tài thực từ 4/2010 đến 6/2011, bố trí theo kiểu thí nghiệm có lơ phụ (split-plot design), lần lặp lại Đề tài đánh giá ảnh hưởng mật độ công thức phân bón lên giống mè VDM Đồng thời xác định cơng thức phân bón mật độ thích hợp cho giống mè VDM sinh trưởng phát triển Giống mè VDM giống mè chọn lọc từ Viện nghiên cứu dầu có dầu Kết chung đề tài cho thấy: Chiều cao lớn bón phân với cơng thức phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) (117,90 cm) Số lớn bón phân với cơng thức phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (266.667 cây/ha) (29,13 lá) Tỷ lệ trọng lượng hạt trái cao bón phân với cơng thức phân bón phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) (27%) Năng suất cao bón phân theo cơng thức phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (266.667 cây/ha) 3,95 tạ/ha, bón phân với cơng thức phân bón (60 – 60 – 30) mật độ (200.000 cây/ha) cho suất mè thấp tạ/ha Từ thí nghiệm ta thấy với cơng thức phân bón: 60 - 60 -30 mật độ 266.667 cây/ha thích hợp để gieo trồng giống mè VDM cho suất cao iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH MỤC CÁC BẢNG vii  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ .viii  Chương GIỚI THIỆU 1  1.1 Đặt vấn đề: 1  1.2 Mục đích yêu cầu 2  1.2.1 Mục đích đề tài: 2  1.2.2 Yêu cầu: 2  1.2.3 Giới hạn đề tài: 2  Chương TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu chung mè 3  2.1.1 Phân loại 3  2.1.2 Nguồn gốc 3  2.1.3 Phân bố 3  2.1.4 Một số giống mè trồng phổ biến 4  2.1.5 Các giống mè triển vọng 5  2.2 Công dụng giá trị kinh tế 5  2.2.1 Công dụng 5  2.2.1.1 Hạt mè 5  2.2.1.2 Dầu mè 5  2.2.2 Giá trị dinh dưỡng 6  2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đến sinh trưởng phát triển mè 6  2.4 Tình hình sản xuất, nghiên cứu mè nước giới 8  2.4.1 Tình hình sản xuất giới nghiên cứu giới 8  2.4.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu nước 10  Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14  iv 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 14  3.1.1 Thời gian 14  3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 14  3.1.2.1 Đất thí nghiệm 14  3.1.2.2 Điều kiện khí hậu thời tiết 15  3.2 Nội dung nghiên cứu 16  3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 16  3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 16  3.3.3 Chăm sóc 18  3.4 Các tiêu theo dõi lấy mẫu 18  3.4.1 Cách lấy mẫu theo dõi 18  3.4.2 Các tiêu theo dõi 18  3.4.2.1 Các tiêu sinh trưởng 18  3.4.2.2 Các tiêu phát triển: 19  3.4.2.3 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất: 19  3.5 Phương pháp xử lý số liệu 20  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21  4.1 Các tiêu sinh trưởng 21  4.1.1 Thời gian sinh trưởng tỷ lệ nảy mầm 21  4.1.2 Chiều cao (cm) tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) 22  4.1.3 Số (lá/cây) tốc độ (lá/7ngày) 26  4.2 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất: 30  4.2.1 Các yếu tố cấu thành suất 30  4.2.2 Năng suất lý thuyết (tạ/ha) 33  4.2.3 Năng suất thực tế (tạ/ha) 34  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36  5.1 Kết luận: 36  5.2 Đề nghị: 37  TÀI LIỆU THAM KHẢO 38  v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MĐ Mật độ NT Nghiệm thức NSG Ngày sau gieo NS Năng suất P Trọng lượng PB Phân bón TB Trung bình vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng mè giới năm 2008 Bảng 2.2: Diện tích, suất sản lượng mè vùng sinh thái nông nghiệp nước ta từ 2000 đến 2004 11 Bảng 3.1: Diện tích, suất sản lượng mè Việt Nam từ năm 2004 -2008 12 Bảng 3.2: Kết phân đất khu thí nghiệm - Tầng đất (0 – 30 cm) 14 Bảng 4.1 So sánh thời gian sinh trưởng tỷ lệ nảy mầm nghiệm thức thí nghiệm 21 Bảng 4.2 So sánh tăng trưởng chiều cao nghiệm thức thí nghiệm 22 Bảng 4.3 So sánh tốc độ tăng trưởng chiều cao nghiệm thức thí nghiệm (cm/7 ngày) 24 Bảng 4.4 So sánh biến thiên số theo thời gian nghiệm thức thí nghiệm 27 Bảng 4.4 So sánh tốc độ theo thời gian nghiệm thức thí nghiệm (lá/7ngày) 29 Bảng 4.5: Các yếu tố cấu thành suất nghiệm thức thí nghiệm 30 Bảng 4.6:Tỷ lệ trọng lượng hạt/trái, vỏ/trái, hạt lép/trái, hạt chắc/trái 32 Bảng 4.7 So sánh suất lý thuyết nghiệm thức thí nghiệm 33 Bảng 4.8 So sánh suất thực thu nghiệm thức thí nghiệm 34 vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Trang Hình 3.1: Tồn cảnh khu vực thí nghiệm giai đoạn hoa 46 NSG 17 Hình 4.1: Hình vỏ hạt giống mè VDM 35 Biểu đồ 3.1: Diễn biến khí hậu thời tiết (từ 03/2011 đến 06/2011) 16 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề: Cây mè (vừng) có tên khoa học Sesamum indiucum L., thuộc Tubiflorae, họ Pedaliacea, mè lấy dầu ngắn ngày mà phận thu hoạch hạt Các sản phẩm từ hạt mè việc cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết lipid, protein… dầu mè sử dụng phổ biến thay mỡ động vật, đặc biệt sử dụng dầu mè giúp chống số bệnh như: tim mạch, huyết áp người cao tuổi Ở nước ta, năm trước đây, mè chưa ý sản xuất nghiên cứu Nguyên nhân do: sản phẩm làm với mục tiêu tự cung tự cấp, nên muốn tăng diện tích sản lượng phải tìm đầu ổn định cho mè Chất lượng hạt mè giống phổ biến thấp không đáp ứng tiêu chuẩn xuất nên gặp bế tắc khâu tiêu thụ Thêm vào đó, đòi hỏi lương thực ngày tăng mè vốn coi trồng phụ bị thay lương thực khác Tuy vậy, thập kỷ chín mươi năm gần đây, giới việc thay mỡ động vật dầu thực vật, loại dầu thực vật dầu mè ngày sử dụng phổ biến, theo xu chung thời đại với tính ưu việt số giống mè khảo nghiệm sản xuất thừa nhận, tình hình cải thiện Ở nước ta mè trồng nhiều tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, Miền Đông Nam Bộ Trung Bộ (riêng tỉnh An Giang, diện tích trồng mè tăng lên đến 16.000 ha) Tại vùng Châu Phú An Giang, suất đạt từ 400 - 600 kg/ha Nếu áp dụng biện pháp canh tác thích hợp, suất mè đạt tấn/ha Để nâng cao suất biện pháp kỹ thuật mật độ phân bón cần quan tâm nhiều Mật độ ảnh hưởng đến suất mè lớn Khi gieo mật độ dày vùng đất độ (266.667 cây/ha) (86,27 cm), thấp tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (266.667 cây/ha) (78,80 cm) Bảng 4.6:Tỷ lệ trọng lượng hạt/trái, vỏ/trái, hạt lép/trái, hạt chắc/trái Chỉ tiêu Tỷ lệ P hạt/trái (%) Mật độ (800.000) Mật độ (400.000) Mật độ (266.667) Mật độ (200.000) TB phân bón CV % F(PB)ns Tỷ lệ P Mật độ (800.000) vỏ/trái (%) Mật độ (400.000) Mật độ (266.667) Mật độ (200.000) TB phân bón CV % F(PB)ns Tỷ lệ P Mật độ (800.000) hạt lép/trái (%) Mật độ (400.000) Mật độ (266.667) Mật độ (200.000) TB phân bón CV % F(PB)ns Tỷ lệ P Mật độ (800.000) hạt chắc/trái (%) Mật độ (400.000) Mật độ (266.667) Mật độ (200.000) TB phân bón CV % F(PB)ns Phân bón (90 - 60 - 30) 35 30 28 33 32 28,92 F(MĐ)ns 65 69 72 67 69 13,07 F(MĐ)ns 8 33,44 F(MĐ)ns 30 23 20 27 25 39,49 F(MĐ)ns Phân bón (60 - 60 – 30) 31 21 29 31 28 TB mật độ 33 26 28 32 F(PB-MĐ)ns 69 85 71 69 74 67 77 71 68 F(PB-MĐ)ns 10 8 F(PB-MĐ)ns 24 13 18 24 20 27 18 19 26 F(PB-MĐ)ns Ghi chú: Các giá trị cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ trọng lượng hạt trái nghiệm thức khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ trọng lượng hạt trái cao tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (800.000 cây/ha) (35%), thấp tương tác phân bón (60 60 - 30) mật độ (400.000 cây/ha) (21%) 32 Tỷ lệ trọng lượng vỏ trái nghiệm thức ý nghĩa thống kê Tỷ lệ trọng lượng vỏ trái cao tương tác phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (400.000 cây/ha) (85%), thấp tương tác phân bón (90 - 60 30) mật độ (800.000 cây/ha) (65%) Tỷ lệ trọng lượng hạt lép trái nghiệm thức khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ trọng lượng hạt lép trái cao tương tác phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (266.667 cây/ha) (10%), thấp tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) (6%) tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (800.000 cây/ha) (6%) Tỷ lệ trọng lượng hạt trái nghiệm thức khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ trọng lượng hạt trái cao tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) (27%), thấp tương tác phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (400.000 cây/ha) (13%) 4.2.2 Năng suất lý thuyết (tạ/ha) Đây tiêu thể khả sinh trưởng phát triển giống, giống có khả sinh trưởng phát triển mạnh cho suất cao Bảng 4.7 So sánh suất lý thuyết nghiệm thức thí nghiệm Phân bón (90 - 60 - 30) Phân bón (60 - 60 – 30) TB mật độ Mật độ (800.000) 17,29ns 12,24 14,77 B Mật độ (400.000) 15,74 13,06 14,40 B Mật độ (266.667) 13,24 17,63 15,44 B Mật độ (200.000) 30,09 18,38 24,23A TB phân bón 19,09ns 15,33 CV % 35,78 F(PB)ns F(MĐ)* Chỉ tiêu Năng suất lý thuyết (tạ/ha) F(PB-MĐ)ns Năng suất lý thuyết mức mật độ có ý nghĩa thống kê Năng suất lý thuyết cơng thức phân bón, tương tác mật độ cơng thức phân bón khơng ý nghĩa thống kê Sự tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) có suất lý thuyết cao (30,09 tạ/ha), khác biệt khơng có ý 33 nghĩa thống kê với tương tác phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) (18,38 tạ/ha) 4.2.3 Năng suất thực tế (tạ/ha) Là tiêu định hiệu kinh tế, kết tác động qua lại yếu tố chế độ chăm sóc thu hoạch, điều kiện ngoại cảnh, sâu bệnh Bảng 4.8 So sánh suất thực thu nghiệm thức thí nghiệm Phân bón (90 - 60 - 30) Phân bón (60 - 60 – 30) TB mật độ Mật độ (800.000) 3,54 2,55 3,04 Mật độ (400.000) 2,09 3,50 2,79 Mật độ (266.667) 3,87 3,95 3,90 Mật độ (200.000) 2,00 2,00 2,00 TB phân bón 2,88 2,99 CV % 48,18 F(PB)ns F(MĐ)ns Chỉ tiêu Năng suất thực tế (tạ/ha) F(PB-MĐ)ns Năng suất thực tế nghiệm thức khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê, cao mật độ (266.667 cây/ha) (3,90 tạ/ha) khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với mật độ (200.000 cây/ha) (2,00 tạ/ha) Sự tương tác mật độ phân bón khơng có ý nghĩa thống kê, cao tương tác phân bón (60 – 60 – 30) mật độ (266.667 cây/ha) (3,95 tạ/ha) thấp tương tác phân bón (90 – 60 – 30) mật độ (200.000 cây/ha), tương tác phân bón mật độ (200.000 cây/ha) (2,00 tạ/ha) 34 Hình 4.1: Hình vỏ hạt giống mè VDM 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Giống mè VDM trồng điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nghiệm thức cho thấy tất mật độ công thức phân bón mè sinh trưởng phát triển tốt Tỷ lệ nảy mầm nghiệm thức 80% chứng tỏ khả nảy mầm hạt giống VDM cao tất mức mật độ cơng thức phân bón Tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) có chiều cao lớn (117,90 cm), thấp tương tác phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (400.000 cây/ha) (111,40 cm) Tương tác phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (266.667 cây/ha) có số lớn (29,13 lá), thấp tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (266.667 cây/ha) (23,13 lá) Tỷ lệ trọng lượng hạt lép trái cao tương tác phân bón (60 60 - 30) mật độ (266.667 cây/ha) (10%), thấp tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) (6%) tương tác phân bón (90 60 - 30) mật độ (800.000 cây/ha) (6%) Tỷ lệ trọng lượng hạt trái cao tương tác phân bón (90 - 60 - 30) mật độ (200.000 cây/ha) (27%), thấp tương tác phân bón (60 - 60 - 30) mật độ (400.000 cây/ha) (13%) Qua thí nghiêm ta thấy trồng mật độ (266.667 cây/ha) bón phân theo cơng thức phân bón (60 - 60 - 30) cho suất cao 3,95 tạ/ha, với mật độ (200.000 cây/ha) bón với cơng thức phân bón (60 – 60 – 30) lại cho suất mè thấp tạ/ha Từ thí nghiệm ta thấy với cơng thức phân bón: 60 - 60 36 -30 mật độ 266.667 cây/ha thích hợp để gieo trồng giống mè VDM cho suất cao 5.2 Đề nghị: Chúng ta nên trồng giống mè VDM với mật độ 266.667 cây/ha kết hợp bón phân theo cơng thức 60 – 60 – 30 cần thử nghiệm diện rộng huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trước khuyến cáo cho người nông dân Chúng ta nên tiếp tục trồng giống mè VDM mật độ kết hợp với cơng thức phân bón khác vùng đất khác thời vụ năm để từ có quy trình sản xuất phù hợp cho giống mè VDM vùng đất 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Quốc Tuấn, Trần Văn Lợt, 2006 Cây mè (cây vừng) kỹ thuật trồng thâm canh, NXB Nông nghiệp, 82 trang Nguyễn Vy, 2003 Cây vừng, NXB Nghệ An, 65 trang Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Cơn, Lê Song Dự, Đồn Thị Thanh Nhàn, Bùi Xn Sửu, 1996 Giáo trình cơng nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp Đào Ngọc Hải Nguyễn Thị Hoài Trâm, 2006 Nghiên cứu số biện pháp tăng suất vừng trồng điều kiện nước trời Báo cáo nghiệm thu hội đồng khoa học Bộ Công Nghiệp 2006, 30 trang Viện nghiên cứu dầu có dầu, 2010 Quy trình kỹ thuật trồng vừng, trang Internet http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor, cập nhật tháng 03 năm 2011 http://www.ioop.org.vn/vn/NCTK/Thanh-Tuu-Cua-Vien/Ban-Tin-Khoa-Hoc-CongNghe/Nghien-Cuu-Chon-Tao-Giong-Vung-Moi-Bang-Phuong-Phap-Lai-Huu-Tinh/, cập nhật tháng 03 năm 2011 http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=4161&ur=phamductoan, cập nhật tháng 03 năm 2011 http://www.tin247.com/chieu_xa_de_tao_giong_me_moi-12-22946.html, cập nhật tháng 03 năm 2011 38 PHỤ LỤC Chiều cao 13 NSG Dependent Variable: chieu cao cay Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.418793 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 2.96989583 4.12166667 7.09156250 Coeff Var 16.47986 Mean Square 0.26999053 0.34347222 Root MSE 0.586065 F Value 0.79 Pr > F 0.6514 chieu cao cay Mean 3.556250 DF 2 3 Type III SS 0.30562500 0.03010417 1.35770833 0.43864583 0.83781250 Mean Square 0.15281250 0.03010417 0.67885417 0.14621528 0.27927083 F Value 0.44 0.09 1.98 0.43 0.81 Pr > F 0.6510 0.7723 0.1812 0.7382 0.5109 DF 11 12 23 Sum of Squares 17.42541667 9.62416667 27.04958333 Mean Square 1.58412879 0.80201389 F Value 1.98 Pr > F 0.1288 Chiều cao 18 NSG Dependent Variable: chieu cao cay Source Model Error Corrected Total R-Square 0.644203 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 11.51219 Root MSE 0.895552 chieu cao cay Mean 7.779167 DF 2 3 Type III SS 3.72895833 1.98375000 8.66687500 2.19208333 0.85375000 Mean Square 1.86447917 1.98375000 4.33343750 0.73069444 0.28458333 F Value 2.32 2.47 5.40 0.91 0.35 Pr > F 0.1402 0.1418 0.0212 0.4646 0.7866 DF 11 12 23 Sum of Squares 187.7745833 142.3750000 330.1495833 Mean Square 17.0704167 11.8645833 F Value 1.44 Pr > F 0.2704 Chiều cao 25 NSG Dependent Variable: chieu cao cay Source Model Error Corrected Total R-Square 0.568756 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 18.15682 Root MSE 3.444500 chieu cao cay Mean 18.97083 DF 2 3 Type III SS 91.70583333 9.00375000 43.65250000 32.69125000 10.72125000 Mean Square 45.85291667 9.00375000 21.82625000 10.89708333 3.57375000 F Value 3.86 0.76 1.84 0.92 0.30 Pr > F 0.0506 0.4008 0.2010 0.4613 0.8240 DF 11 12 23 Sum of Squares 579.6616667 391.6316667 971.2933333 Mean Square 52.6965152 32.6359722 F Value 1.61 Pr > F 0.2113 Chiều cao 32 NSG Dependent Variable: chieu cao cay Source Model Error Corrected Total R-Square 0.596794 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 11.05701 Root MSE 5.712790 chieu cao cay Mean 51.66667 DF 2 3 Type III SS 153.7258333 28.6016667 156.7158333 104.1833333 136.4350000 Mean Square 76.8629167 28.6016667 78.3579167 34.7277778 45.4783333 F Value 2.36 0.88 2.40 1.06 1.39 Pr > F 0.1371 0.3677 0.1327 0.4006 0.2924 DF 11 12 23 Sum of Squares 1868.171667 410.506667 2278.678333 Mean Square 169.833788 34.208889 F Value 4.96 Pr > F 0.0051 Chiều cao 39 NSG Dependent Variable: chieu cao cay Source Model Error Corrected Total 39 R-Square 0.819849 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 7.239406 Root MSE 5.848837 chieu cao cay Mean 80.79167 DF 2 3 Type III SS 926.7233333 24.0000000 656.8300000 133.9150000 126.7033333 Mean Square 463.3616667 24.0000000 328.4150000 44.6383333 42.2344444 F Value 13.55 0.70 9.60 1.30 1.23 Pr > F 0.0008 0.4186 0.0032 0.3180 0.3401 DF 11 12 23 Sum of Squares 1050.156250 790.873333 1841.029583 Mean Square 95.468750 65.906111 F Value 1.45 Pr > F 0.2667 Chiều cao 46 NSG Dependent Variable: chieu cao cay Source Model Error Corrected Total R-Square 0.570418 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 7.535803 Root MSE 8.118258 chieu cao cay Mean 107.7292 DF 2 3 Type III SS 585.3108333 19.6204167 360.3958333 41.7745833 43.0545833 Mean Square 292.6554167 19.6204167 180.1979167 13.9248611 14.3515278 F Value 4.44 0.30 2.73 0.21 0.22 Pr > F 0.0360 0.5953 0.1051 0.8867 0.8822 DF 11 12 23 Sum of Squares 732.538333 722.240000 1454.778333 Mean Square 66.594394 60.186667 F Value 1.11 Pr > F 0.4300 Chiều cao 53 NSG Dependent Variable: chieu cao cay Source Model Error Corrected Total R-Square 0.503539 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 6.743649 DF 2 3 Root MSE 7.758007 Type III SS 350.5308333 45.9266667 264.6758333 41.2983333 30.1066667 chieu cao cay Mean 115.0417 Mean Square 175.2654167 45.9266667 132.3379167 13.7661111 10.0355556 F Value 2.91 0.76 2.20 0.23 0.17 Pr > F 0.0931 0.3995 0.1536 0.8746 0.9167 F Value 1.74 Pr > F 0.1764 Tốc độ tăng chiều cao 13 - 18 NSG Dependent Variable: tdtcc Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.615296 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 12.24739583 7.65750000 19.90489583 Coeff Var 18.91648 DF 2 3 Mean Square 1.11339962 0.63812500 Root MSE 0.798827 Type III SS 1.93395833 2.50260417 5.34020833 1.69531250 0.77531250 tdtcc Mean 4.222917 Mean Square 0.96697917 2.50260417 2.67010417 0.56510417 0.25843750 F Value 1.52 3.92 4.18 0.89 0.40 Pr > F 0.2589 0.0711 0.0418 0.4762 0.7521 F Value 1.36 Pr > F 0.3026 Tốc độ tăng chiều cao 18 - 25 NSG Dependent Variable: tdtcc Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.554671 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 108.0766667 86.7716667 194.8483333 Coeff Var 24.02722 DF 2 3 Mean Square 9.8251515 7.2309722 Root MSE 2.689047 Type III SS 63.02020833 2.53500000 13.43812500 20.80583333 8.27750000 Mean Square 31.51010417 2.53500000 6.71906250 6.93527778 2.75916667 Tốc độ tăng chiều cao 25 - 32 NSG Dependent Variable: tdtcc Sum of 40 tdtcc Mean 11.19167 F Value 4.36 0.35 0.93 0.96 0.38 Pr > F 0.0378 0.5648 0.4215 0.4434 0.7681 Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.634762 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Squares 867.096667 498.921667 1366.018333 Coeff Var 20.25022 DF 2 3 Mean Square 78.826970 41.576806 Root MSE 6.448008 Type III SS 29.1858333 42.6666667 122.3058333 292.7416667 380.1966667 F Value 1.90 Pr > F 0.1434 tdtcc Mean 31.84167 Mean Square 14.5929167 42.6666667 61.1529167 97.5805556 126.7322222 F Value 0.35 1.03 1.47 2.35 3.05 Pr > F 0.7110 0.3310 0.2683 0.1242 0.0701 F Value 2.18 Pr > F 0.0982 Tốc độ tăng chiều cao 32 - 39 NSG Dependent Variable: tdtcc Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.666499 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 1082.998333 541.906667 1624.905000 Coeff Var 23.07309 DF 2 3 Mean Square 98.454394 45.158889 Root MSE 6.720036 Type III SS 328.4425000 0.2016667 176.9308333 312.1083333 265.3150000 tdtcc Mean 29.12500 Mean Square 164.2212500 0.2016667 88.4654167 104.0361111 88.4383333 F Value 3.64 0.00 1.96 2.30 1.96 Pr > F 0.0583 0.9478 0.1836 0.1288 0.1741 F Value 1.01 Pr > F 0.4910 Tốc độ tăng chiều cao 39 - 46 NSG Dependent Variable: tdtcc Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.480362 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 199.4829167 215.7933333 415.2762500 Coeff Var 15.74241 DF 2 3 Mean Square 18.1348106 17.9827778 Root MSE 4.240611 Type III SS 40.23250000 0.22041667 78.40083333 54.44458333 26.18458333 tdtcc Mean 26.93750 Mean Square 20.11625000 0.22041667 39.20041667 18.14819444 8.72819444 F Value 1.12 0.01 2.18 1.01 0.49 Pr > F 0.3585 0.9137 0.1557 0.4224 0.6987 F Value 1.26 Pr > F 0.3468 Tốc độ tăng chiều cao 46 - 53 NSG Dependent Variable: tdtcc Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.536267 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 347.9229167 300.8633333 648.7862500 Coeff Var 68.47438 DF 2 3 Mean Square 31.6293561 25.0719444 Root MSE 5.007189 Type III SS 31.3425000 125.5837500 124.0675000 16.6545833 50.2745833 tdtcc Mean 7.312500 Mean Square 15.6712500 125.5837500 62.0337500 5.5515278 16.7581944 F Value 0.63 5.01 2.47 0.22 0.67 Pr > F 0.5518 0.0450 0.1260 0.8797 0.5875 The GLM Procedure t Tests (LSD) for tdtcc NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 25.07194 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 4.4539 Means with the same letter are not significantly different 41 t Grouping A B Mean 9.600 5.025 N 12 12 PB Số 25 NSG Dependent Variable: so la Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.732620 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 32.88000000 12.00000000 44.88000000 Coeff Var 9.708738 Mean Square 2.98909091 1.00000000 Root MSE 1.000000 F Value 2.99 Pr > F 0.0363 so la Mean 10.30000 DF 2 3 Type III SS 20.44000000 0.10666667 10.17333333 1.90666667 0.25333333 Mean Square 10.22000000 0.10666667 5.08666667 0.63555556 0.08444444 F Value 10.22 0.11 5.09 0.64 0.08 Pr > F 0.0026 0.7496 0.0251 0.6063 0.9672 DF 11 12 23 Sum of Squares 47.50458333 19.24500000 66.74958333 Mean Square 4.31859848 1.60375000 F Value 2.69 Pr > F 0.0515 Số 32 NSG Dependent Variable: so la Source Model Error Corrected Total R-Square 0.711684 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 7.783206 Root MSE 1.266393 so la Mean 16.27083 DF 2 3 Type III SS 4.13083333 4.42041667 16.63083333 9.01125000 13.31125000 Mean Square 2.06541667 4.42041667 8.31541667 3.00375000 4.43708333 F Value 1.29 2.76 5.18 1.87 2.77 Pr > F 0.3114 0.1228 0.0238 0.1880 0.0877 DF 11 12 23 Sum of Squares 78.6116667 124.0666667 202.6783333 Mean Square 7.1465152 10.3388889 F Value 0.69 Pr > F 0.7258 Số 39 NSG Dependent Variable: so la Source Model Error Corrected Total R-Square 0.387864 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 16.24630 Root MSE 3.215414 so la Mean 19.79167 DF 2 3 Type III SS 17.72333333 10.93500000 9.49000000 13.81833333 26.64500000 Mean Square 8.86166667 10.93500000 4.74500000 4.60611111 8.88166667 F Value 0.86 1.06 0.46 0.45 0.86 Pr > F 0.4488 0.3240 0.6426 0.7249 0.4886 DF 11 12 23 Sum of Squares 113.2533333 143.2000000 256.4533333 Mean Square 10.2957576 11.9333333 F Value 0.86 Pr > F 0.5931 Số 46 NSG Dependent Variable: so la Source Model Error Corrected Total R-Square 0.441614 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 13.78111 Root MSE 3.454466 so la Mean 25.06667 DF 2 3 Type III SS 17.80333333 8.64000000 4.57000000 22.60000000 59.64000000 Mean Square 8.90166667 8.64000000 2.28500000 7.53333333 19.88000000 F Value 0.75 0.72 0.19 0.63 1.67 Pr > F 0.4950 0.4115 0.8282 0.6088 0.2269 DF 11 Sum of Squares 99.0716667 Mean Square 9.0065152 F Value 0.83 Pr > F 0.6146 Số 53 NSG Dependent Variable: So la Source Model 42 Error Corrected Total 12 23 R-Square 0.433312 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD 129.5666667 228.6383333 Coeff Var 11.85893 DF 2 3 10.7972222 Root MSE 3.285913 Type III SS 17.00333333 7.04166667 4.44333333 21.61833333 48.96500000 So la Mean 27.70833 Mean Square 8.50166667 7.04166667 2.22166667 7.20611111 16.32166667 F Value 0.79 0.65 0.21 0.67 1.51 Pr > F 0.4772 0.4351 0.8168 0.5881 0.2617 F Value 1.61 Pr > F 0.2118 Tốc độ tăng số 25-32 NSG Dependent Variable: tdtsl Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.596539 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 68.1045833 46.0616667 114.1662500 Coeff Var 34.29675 DF 2 3 Mean Square 6.1913258 3.8384722 Root MSE 1.959202 Type III SS 7.74250000 13.65041667 7.65583333 4.72125000 34.33458333 tdtsl Mean 5.712500 Mean Square 3.87125000 13.65041667 3.82791667 1.57375000 11.44486111 F Value 1.01 3.56 1.00 0.41 2.98 Pr > F 0.3937 0.0838 0.3975 0.7488 0.0738 F Value 0.54 Pr > F 0.8428 Tốc độ tăng số 32 - 39 NSG Dependent Variable: tdtsl Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.330358 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 74.6079167 151.2316667 225.8395833 Coeff Var 38.8290 DF 2 3 Mean Square 6.7825379 12.6026389 Root MSE 3.550020 Type III SS 9.36583333 1.45041667 20.15583333 30.72791667 12.90791667 tdtsl Mean 3.520833 Mean Square 4.68291667 1.45041667 10.07791667 10.24263889 4.30263889 F Value 0.37 0.12 0.80 0.81 0.34 Pr > F 0.6973 0.7403 0.4720 0.5111 0.7959 F Value 0.34 Pr > F 0.9574 Tốc độ tăng số 39 - 46 NSG Dependent Variable: tdtsl Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.238344 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 16.11166667 51.48666667 67.59833333 Coeff Var 38.06491 DF 2 3 Mean Square 1.46469697 4.29055556 Root MSE 2.071366 Type III SS 4.72333333 1.40166667 4.56333333 3.60500000 1.81833333 tdtsl Mean 5.441667 Mean Square 2.36166667 1.40166667 2.28166667 1.20166667 0.60611111 F Value 0.55 0.33 0.53 0.28 0.14 Pr > F 0.5906 0.5782 0.6008 0.8388 0.9333 F Value 0.37 Pr > F 0.9431 Tốc độ tăng số 46 - 53 NSG Dependent Variable: tdtsl Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.255214 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 7.41891250 21.65045000 29.06936250 Coeff Var 48.60087 DF 2 3 Mean Square 0.67444659 1.80420417 Root MSE 1.343207 Type III SS 1.25807500 0.78120417 0.63740833 2.25261250 2.48961250 43 tdtsl Mean 2.763750 Mean Square 0.62903750 0.78120417 0.31870417 0.75087083 0.82987083 F Value 0.35 0.43 0.18 0.42 0.46 Pr > F 0.7126 0.5229 0.8402 0.7446 0.7153 Chiều dài đoạn cho trái Dependent Variable: cddct Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.509757 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 580.205000 557.993333 1138.198333 Coeff Var 8.236397 Mean Square 52.745909 46.499444 Root MSE 6.819050 F Value 1.13 Pr > F 0.4138 cddct Mean 82.79167 DF 2 3 Type III SS 249.0433333 6.2016667 188.3233333 44.7516667 91.8850000 Mean Square 124.5216667 6.2016667 94.1616667 14.9172222 30.6283333 F Value 2.68 0.13 2.03 0.32 0.66 Pr > F 0.1092 0.7213 0.1747 0.8103 0.5930 DF 11 12 23 Sum of Squares 1.36636067 0.87871117 2.24507183 Mean Square 0.12421461 0.07322593 F Value 1.70 Pr > F 0.1886 Trọng lượng 1000 hạt Dependent Variable: p1000 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.608604 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 11.43997 Root MSE 0.270603 p1000 Mean 2.365417 DF 2 3 Type III SS 0.08527158 0.01344267 0.80579258 0.40024983 0.06160400 Mean Square 0.04263579 0.01344267 0.40289629 0.13341661 0.02053467 F Value 0.58 0.18 5.50 1.82 0.28 Pr > F 0.5737 0.6759 0.0201 0.1968 0.8385 DF 11 12 23 Sum of Squares 4.93791667 7.94166667 12.87958333 Mean Square 0.44890152 0.66180556 F Value 0.68 Pr > F 0.7360 Số hạt ngăn Dependent Variable: shtn Source Model Error Corrected Total R-Square 0.383391 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 3.972400 Root MSE 0.813514 shtn Mean 20.47917 DF 2 3 Type III SS 0.13083333 0.00041667 0.36083333 2.99458333 1.45125000 Mean Square 0.06541667 0.00041667 0.18041667 0.99819444 0.48375000 F Value 0.10 0.00 0.27 1.51 0.73 Pr > F 0.9066 0.9804 0.7660 0.2626 0.5531 DF 11 12 23 Sum of Squares 1533.765000 1283.940000 2817.705000 Mean Square 139.433182 106.995000 F Value 1.30 Pr > F 0.3272 Số trái Dependent Variable: sttc Source Model Error Corrected Total R-Square 0.544331 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Coeff Var 17.23255 DF 2 3 Root MSE 10.34384 sttc Mean 60.02500 Type III SS Mean Square 145.990000 72.995000 0.081667 0.081667 81.243333 40.621667 1171.298333 390.432778 135.151667 45.050556 The GLM Procedure F Value 0.68 0.00 0.38 3.65 0.42 Pr > F 0.5241 0.9784 0.6920 0.0445 0.7413 t Tests (LSD) for y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 0.05 12 106.995 2.17881 13.012 Means with the same letter are not significantly different 44 t Grouping Mean N MD A A A 71.333 59.467 56.800 52.500 B B B B B Tỷ lệ trọng lượng hạt trái Dependent Variable: tltlht Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.370744 Sum of Squares 524.958333 891.000000 1415.958333 Coeff Var 28.92367 Mean Square 47.723485 74.250000 Root MSE 8.616844 F Value 0.64 Pr > F 0.7639 tltlht Mean 29.79167 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD 2 3 161.3333333 77.0416667 8.3333333 197.7916667 80.4583333 80.6666667 77.0416667 4.1666667 65.9305556 26.8194444 1.09 1.04 0.06 0.89 0.36 0.3684 0.3285 0.9457 0.4751 0.7822 Mean Square 82.056818 86.194444 F Value 0.95 Pr > F 0.5290 Tỷ lệ trọng lượng vỏ trái Dependent Variable: tlvtt Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.466001 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 902.625000 1034.333333 1936.958333 Coeff Var 13.06852 DF 2 3 Root MSE 9.284096 Type III SS 121.3333333 155.0416667 20.3333333 365.4583333 240.4583333 tlvtt Mean 71.04167 Mean Square 60.6666667 155.0416667 10.1666667 121.8194444 80.1527778 F Value 0.70 1.80 0.12 1.41 0.93 Pr > F 0.5140 0.2047 0.8898 0.2870 0.4562 F Value 0.81 Pr > F 0.6347 Tỷ lệ trọng lượng hạt lép trái Dependent Variable: tlhl Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.425457 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 55.2916667 74.6666667 129.9583333 Coeff Var 33.44498 DF 2 3 Mean Square 5.0265152 6.2222222 Root MSE 2.494438 Type III SS 11.58333333 12.04166667 1.08333333 29.12500000 1.45833333 tlhl Mean 7.458333 Mean Square 5.79166667 12.04166667 0.54166667 9.70833333 0.48611111 F Value 0.93 1.94 0.09 1.56 0.08 Pr > F 0.4209 0.1894 0.9172 0.2501 0.9706 F Value 0.93 Pr > F 0.5474 Tỷ lệ trọng lượng hạt trái Dependent Variable: tlhc Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.459075 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 786.166667 926.333333 1712.500000 Coeff Var 39.48781 DF 2 3 Mean Square 71.469697 77.194444 Root MSE 8.786037 Type III SS 204.2500000 150.0000000 10.7500000 360.8333333 60.3333333 45 tlhc Mean 22.25000 Mean Square 102.1250000 150.0000000 5.3750000 120.2777778 20.1111111 F Value 1.32 1.94 0.07 1.56 0.26 Pr > F 0.3025 0.1886 0.9331 0.2506 0.8525 Năng suất lý thuyết Dependent Variable: nslt Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.656044 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 867.744233 454.947300 1322.691533 Coeff Var 35.78089 DF 2 3 Mean Square 78.885839 37.912275 Root MSE 6.157294 Type III SS 9.0681583 84.8256000 177.0382750 398.1398000 198.6724000 F Value 2.08 Pr > F 0.1119 nslt Mean 17.20833 Mean Square 4.5340792 84.8256000 88.5191375 132.7132667 66.2241333 F Value 0.12 2.24 2.33 3.50 1.75 Pr > F 0.8883 0.1605 0.1392 0.0496 0.2107 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*PB as an Error Term t Tests (LSD) for nslt NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 37.91227 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 7.7455 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N MD A 24.233 B B B B B 15.437 14.767 14.397 Năng suất thực tế Dependent Variable: nstt Source Model Error Corrected Total DF 11 12 23 R-Square 0.562725 Source KHOI PB KHOI*PB MD PB*MD Sum of Squares 30.86638333 23.98520000 54.85158333 Coeff Var 48.18327 DF 2 3 Mean Square 2.80603485 1.99876667 Root MSE 1.413777 Type III SS 8.88043333 0.08401667 6.49943333 11.11258333 4.28991667 46 F Value 1.40 Pr > F 0.2840 nstt Mean 2.934167 Mean Square 4.44021667 0.08401667 3.24971667 3.70419444 1.42997222 F Value 2.22 0.04 1.63 1.85 0.72 Pr > F 0.1511 0.8410 0.2372 0.1913 0.5615
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG MÈ VDM 3 VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH , ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG MÈ VDM 3 VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay