KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG KCL LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) VÀ NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRỒNG TRÊN NGUYÊN LIỆU THÂN CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.)

81 23 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG KCL LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) VÀ NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRỒNG TRÊN NGUYÊN LIỆU THÂN CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.) NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRƯƠNG VĂN MINH HIỂN TP Hồ Chí Minh, Tháng 7/2011 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA: NƠNG HỌC  TRƯƠNG VĂN MINH HIỂN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG KCL LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) VÀ NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRỒNG TRÊN NGUYÊN LIỆU THÂN CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.) Ngành: Nông Học LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn nghiên cứu “Khảo sát tăng trưởng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) nấm bào ngư (Pleurotus spp.) nguyên liệu thân mai dương (Mimosa pigra L.)” cố gắng, phấn đấu thân, em nhận nhiều khích lệ, giúp đỡ thiết thực từ gia đình, nhà trường, thầy bạn bè Hơn hết xin chân thành cảm ơn cha mẹ động viên tạo điều kiện tốt cho học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Nông học, Ban lý trại khoa Nông học, trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu, ln quan tâm, dìu dắt ln giúp đỡ em suốt q trình học tập, trình thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Ngọc, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ thời gian học tập thực khóa luận Dù cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả cho phép chắn thiếu sót, em kính mong nhận tận tình bảo thầy bạn bè iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát tăng trưởng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) nấm bào ngư (Pleurotus spp.) nguyên liệu thân mai dương (Mimosa pigra L.)” Trương Văn Minh Hiển thực hiện, với hướng dẫn ThS Phạm Thị Ngọc Đề tài thực từ ngày 15 tháng 02 năm 2011 đến ngày 15 tháng 06 năm 2011, trại thực nghiệm Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh nhằm khảo sát tăng trưởng nấm bào ngư nấm linh chi giá thể từ thân mai dương xác định mức KCl thích hợp bổ sung vào giá thể trồng nấm bào ngư nấm linh chi để có hiệu kinh tế cao Đề tài gồm thí nghiệm Thí nghiệm 1: Trồng nấm linh chi giá thể thân mai dương có bổ sung KCl (0‰, 2‰ 4‰) Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố với nghiệm thức (LC0, LC2 LC4) lần lặp lại Thí nghiệm 2: Trồng nấm bào ngư giá thể thân mai dương có bổ sung KCl (0‰, 2‰ 4‰) Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố với nghiệm thức (BN0, BN2 BN4) lần lặp lại Qua trình theo dõi, ghi nhận, phân tích, đánh giá tìm hiểu thu kết sau: Cả loại nấm linh chi nấm bào ngư sinh trưởng tốt giá thể từ thân mai dương Hai thí nghiệm cho thấy bổ sung KCl vào giá thể mức 2‰ cho suất thực thu (226,19 kg/1000 bịch (nấm bào ngư), 36,19 kg/1000 bịch (nấm linh chi)) hiệu kinh tế (6.316.650 VND/1000 bịch (nấm bào ngư), 15.795.000 VND/1000 bịch (nấm linh chi)) cao iv MỤC LỤC trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ x Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu sơ lược nấm linh chi 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Đặc điểm sinh học nấm linh chi 2.1.3 Công dụng nấm linh chi 2.1.4 Một số cách sử dụng nấm linh chi 2.2 Giới thiệu sơ lược nấm bào ngư 10 2.2.1 Phân loại 10 2.2.2 Đặc điểm sinh học 10 2.2.3 Công dụng nấm bào ngư 11 2.3 Một số nấm mốc côn trùng gây hại nấm bào ngư nấm linh chi 13 2.3.1 Nấm mốc 13 2.3.2 Côn trùng nhện hai nấm trồng 15 2.4 Một số nghiên cứu nấm Linh Chi, nấm Bào Ngư nước giới 17 2.4.1 Một số nghiên cứu ngước 17 2.4.2 Một số nghiên cứu nước 18 v 2.5 Giới thiệu sơ lược mai dương làm giá thể 19 2.5.1 Giới thiệu chung mai dương 19 2.5.2 Tình hình xâm thực mai dương Việt Nam 19 2.5.3 Nghiên cứu mai dương 20 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 22 3.1.1 Thời gian 22 3.1.2 Địa điểm 22 3.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết 22 3.3 Vật liệu thí nghiệm 22 3.3.1 Giống 22 3.3.2 Giá thể 22 3.3.3 Dụng cụ thí nghiệm 22 3.4 Phương pháp thí nghiệm 23 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 23 3.6 Các tiêu theo dõi 24 3.6.1 Các tiêu sinh trưởng 24 3.6.2 Chỉ tiêu suất 24 3.7 Quy trình thực 25 Chương 4: KẾT QUẢ 28 4.1 Kết tiêu sinh trưởng 28 4.1.1 Tăng trưởng chiều dài tơ nấm 28 4.1.2 Thời gian tơ ăn đầy bịch phôi 32 4.1.3 Ngày hình thành thể 33 4.1.4 Số chùm thể bịch 33 4.1.5 Số thể/chùm 34 4.1.6 Trong lượng thể chùm 35 4.1.7 Đường kính tán nấm linh chi 35 4.2 Kết tiêu suất 36 4.3 Tỷ lệ nhiễm bệnh 38 vi Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.1.1 Nấm bào ngư 39 5.1.2 Nấm linh chi 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BN Nấm Bào Ngư CV Coefficent of variation (hệ số biến động) DAP Di Amino Phosphate KCl Kali Clorua LC Nấm Linh Chi LSD Least Signficant Difference Test NT Nghiệm Thức VND Việt Nam Đồng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần hóa dược tổng quát Linh Chi Bảng 2.2 Thành phần hoạt chất nấm linh chi Bảng 2.3 Lục bảo linh chi tác dụng trị liệu Bảng 2.4 Một số thuốc chữa bệnh có nấm linh chi Bảng 2.5 Sự giảm lignin chất khác 11 Bảng 2.6 Tỷ lệ acid amin loai nấm sò 12 Bảng 2.7 Lượng chứa số vitamin loại nấm sò 12 Bảng 2.8 Lượng chứa số nguyên tố vi lượng loại nấm sò 13 Bảng 2.9 Những côn trùng nhện hại nấm thường gặp ni trồng 16 Bảng 3.1: điều kiện khí hậu, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh 22 Bảng 3.2 Các nghiệm thức thí nghiệm 23 Bảng 3.3 Các nghiệm thức thí nghiệm 23 Bảng 3.4 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 23 Bảng 3.5 Quy trình thực đề tài cuối khóa 23 Bảng 4.1 Động thái tăng trưởng chiều dài tơ nấm linh chi nghiệm thức 28 Bảng 4.2 Động thái tăng trưởng chiều dài tơ nấm bào ngư nghiệm thức 29 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều dài tơ nấm linh chi nghiệm thức 30 Bảng 4.4 Tốc độ tăng trưởng chiều dài tơ nấm bào ngư nghiệm thức 31 Bảng 4.5 Thời gian tơ nấm bào ngư linh chi ăn đầy bịch phôi 32 Bảng 4.6 Thời gian hình thành thể nấm linh chi nấm bào ngư 33 Bảng 4.7 Số chùm thể/bịch phôi 34 Bảng 4.8 Số thể chùm thể 34 Bảng 4.9 Trọng lượng trung bình chùm thể 35 Bảng 4.10 Động thái tăng trưởng đường kính tán nấm linh chi 36 Bảng 4.11 Năng suất thực thu nghiệm thức 36 Bảng 4.12 Năng suất lý thuyết nghiệm thức 37 Bảng 4.13 Phân tích giá trị kinh tế thí nghiệm 37 Bảng 4.14 Tỷ lệ nhiễm bệnh nấm linh chi nấm bào ngư 38 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Ruồi ấu trùng ruồi (giòi) hại nấm 15 Hình Bình tưới, cân bịch nilon đựng giá thể 43 Hình Bịch giá thể đo nhiệt độ 43 Hình Bịch phơi thời gian ni ủ tơ 44 Hình Bịch phơi thời gian thể 44 Hình Bịch nấm bào ngư 10 NSC 45 Hình Nấm bào ngư phun bào tử vào lúc sáng sớm 45 Hình Quả thể nấm bào ngư 46 Hình chùm nấm Bào Ngư hoàn chỉnh 47 Hình Sơ đồ thí nghiệm nấm Linh Chi 48 Hình 10 Sinh trưởng thể nấm linh chi 49 Hình 11 Quả thể nấm linh chi 55 NSC 50 Hình 12 Quả thể Nấm Linh Chi Lần 51 Hình 13 Nhiễm nấm mốc đen 51 Hình 14 Nhiễm nấm mốc cam 51 Hình 15 Quả thể nấm linh chi bị trùng gây hại 52 Hình 16 Triệu chứng gây hại trùng 52 Hình 17 Bịch nấm bị nhiễm nấm mốc xanh 53 Hình 18 Bịch nấm bị nhiễm nấm nhầy 53 56 Tốc độ tăng trưởng tơ nấm bào ngư nghiệm thức (cm/ngày) Chiều dài (cm) 1.5 BN0 0.5 BN2 BN4 0 ‐ 3 ‐ 6 ‐ 9 ‐ 12 12 ‐ 15 Ngày sau cấy Biểu đồ 4.2 Tốc độ tăng trưởng chiều dài tơ nấm bào ngư Thời gian tơ nấm ăn đầy bịch phôi (ngày) 30 25 Ngày 20 15 Bào Ngư 10 Linh Chi 0‰ 2‰ 4‰ KCl Biểu đồ 4.3 Thời gian tơ nấm bào ngư linh chi ăn đầy bịch phơi 57 Thời gian hình thành thể (ngày) 16 14 ngày 12 10 Nấm Bào Ngư Nấm Linh Chi 0‰ 2‰ 4‰ KCl Biểu đồ 4.4 Thời gian hình thành thể nấm linh chi nấm bào ngư 58 Phụ lục 3: Kết xử lý thống kê phần mềm MSTATC Data file: Động thái tăng trưởng tơ nấm linh chi 10 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (Động thái tơ nấm linh chi 10 NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.873 3.437 9.474 0.0139 Within 2.177 0.363 Total 9.050 Coefficient of Variation = 10.78% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 13.600 4.533 0.84 0.35 3.00 16.680 5.560 0.60 0.35 3.00 20.020 6.673 0.14 0.35 -Total 9.00 50.300 5.589 1.06 0.35 Within 0.60 Bartlett's test Chi-square = 3.639 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.162 Data File : Động thái tăng trưởng tơ nấm linh chi 10 ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.3630 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.204 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean = = = 4.530 5.560 6.670 Ranked Order B AB A Mean Mean Mean = = = 6.670 5.560 4.530 A AB B 59 Data file: Tốc độ tăng trưởng tơ nấm linh chi – 10 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TDLCNM) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.228 0.114 6.043 0.0365 Within 0.113 0.019 Total 0.341 Coefficient of Variation = 15.87% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.010 0.670 0.18 0.08 3.00 2.600 0.867 0.14 0.08 3.00 3.180 1.060 0.05 0.08 -Total 9.00 7.790 0.866 0.21 0.07 Within 0.14 Bartlett's test Chi-square = 2.069 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.355 Data File : Tốc độ tăng trưởng tơ nấm linh chi – 10 ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.01900 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2754 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.6700 0.8700 1.060 Ranked Order B AB A Mean Mean Mean = = = 1.060 0.8700 0.6700 A AB B 60 Data file: Thời gian tơ nấm linh chi ăn đầy bịch phôi Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TGDBLC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 23.147 11.573 25.592 0.0012 Within 2.713 0.452 Total 25.860 Coefficient of Variation = 2.95% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 75.200 25.067 0.25 0.39 3.00 65.200 21.733 0.85 0.39 3.00 64.800 21.600 0.75 0.39 -Total 9.00 205.200 22.800 1.80 0.60 Within 0.67 Bartlett's test Chi-square = 2.069 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.355 Data File : Thời gian tơ nấm linh chi ăn đầy bịch phôi Function : RANGE Error Mean Square = 0.4520 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.035 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 25.01 21.73 21.60 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 25.01 21.73 21.60 A B B 61 Data file: Thời gian hình thành thể nấm linh chi Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TGQT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 29.847 14.923 30.525 0.0007 Within 2.933 0.489 Total 32.780 Coefficient of Variation = 6.24% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 41.300 13.767 0.83 0.40 3.00 30.300 10.100 0.75 0.40 3.00 29.200 9.733 0.45 0.40 -Total 9.00 100.800 11.200 2.02 0.67 Within 0.70 Bartlett's test Chi-square = 0.613 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.736 Data File : Thời gian hình thành thể nấm linh chi Function : RANGE Error Mean Square = 0.4890 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.117 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 13.77 10.10 9.730 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 13.77 10.10 9.730 A B B 62 Data file: Động thái tăng trưởng chiều dài tơ nấm bào ngư ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DTBNS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10.672 5.336 8.419 0.0181 Within 3.803 0.634 Total 14.475 Coefficient of Variation = 19.51% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 7.840 2.613 0.78 0.46 3.00 13.220 4.407 0.55 0.46 3.00 15.660 5.220 0.99 0.46 -Total 9.00 36.720 4.080 1.35 0.45 Within 0.80 Bartlett's test Chi-square = 0.552 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.759 Data File : Động thái tăng trưởng chiều dài tơ nấm bào ngư ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.6340 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.591 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean = = = 2.610 4.410 5.220 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 5.220 4.410 2.610 A A B 63 Data file: Động thái tăng trưởng tơ nấm bào ngư ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DTTN) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 28.193 14.096 21.044 0.0019 Within 4.019 0.670 Total 32.212 Coefficient of Variation = 9.32% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 18.960 6.320 0.63 0.47 3.00 28.850 9.617 0.98 0.47 3.00 31.220 10.407 0.81 0.47 -Total 9.00 79.030 8.781 2.01 0.67 Within 0.82 Bartlett's test Chi-square = 0.308 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.857 Data File : Động thái tăng trưởng tơ nấm bào ngư ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.6700 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.478 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 6.320 9.620 10.41 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 10.41 9.620 6.320 A A B 64 Data file: Động thái tăng trưởng tơ nấm bào ngư 12 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DTTN) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 21.246 10.623 46.221 0.0002 Within 1.379 0.230 Total 22.625 Coefficient of Variation = 3.45% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 35.350 11.783 0.59 0.28 3.00 43.670 14.557 0.43 0.28 3.00 46.120 15.373 0.40 0.28 -Total 9.00 125.140 13.904 1.68 0.56 Within 0.48 Bartlett's test Chi-square = 0.302 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.860 Data File : Động thái tăng trưởng tơ nấm bào ngư 12 ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.2300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.452 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 11.78 14.56 15.37 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 15.37 14.56 11.78 A A B 65 Data file: Động thái tăng trưởng tơ nấm bào ngư 15 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DTTN) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11.872 5.936 44.537 0.0003 Within 0.800 0.133 Total 12.672 Coefficient of Variation = 2.22% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 44.540 14.847 0.62 0.21 3.00 51.700 17.233 0.10 0.21 3.00 51.990 17.330 0.11 0.21 -Total 9.00 148.230 16.470 1.26 0.42 Within 0.37 Bartlett's test Chi-square = 6.548 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.038 Data File : Động thái tăng trưởng tơ nấm bào ngư 15 ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.1330 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.104 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 14.85 17.23 17.33 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 17.33 17.23 14.85 A A B 66 Data file: Tốc độ tăng trương tơ nấm bào ngư – ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TDTN) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.642 0.321 12.066 0.0079 Within 0.160 0.027 Total 0.801 Coefficient of Variation = 18.28% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1.600 0.533 0.21 0.09 3.00 2.910 0.970 0.04 0.09 3.00 3.520 1.173 0.18 0.09 -Total 9.00 8.030 0.892 0.32 0.11 Within 0.16 Bartlett's test Chi-square = 3.695 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.158 Data File : Tốc độ tăng trương tơ nấm bào ngư – ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.1600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.211 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.5300 0.9700 1.170 Ranked Order A A A Mean Mean Mean = = = 1.170 0.9700 0.5300 A A A 67 Data file: Tốc độ tăng trương tơ nấm bào ngư – ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TDTNSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.500 0.250 11.951 0.0081 Within 0.126 0.021 Total 0.626 Coefficient of Variation = 9.23% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 3.700 1.233 0.07 0.08 3.00 5.210 1.737 0.17 0.08 3.00 5.190 1.730 0.17 0.08 -Total 9.00 14.100 1.567 0.28 0.09 Within 0.14 Bartlett's test Chi-square = 1.516 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.469 Data File : Tốc độ tăng trương tơ nấm bào ngư – ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.02100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4387 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 1.230 1.740 1.730 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 1.740 1.730 1.230 A A B 68 Data file: Tốc độ tăng trương tơ nấm bào ngư – 12 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TDTN) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.057 0.028 1.170 0.3724 Within 0.146 0.024 Total 0.203 Coefficient of Variation = 9.13% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 5.460 1.820 0.11 0.09 3.00 4.940 1.647 0.20 0.09 3.00 4.970 1.657 0.14 0.09 -Total 9.00 15.370 1.708 0.16 0.05 Within 0.16 Bartlett's test Chi-square = 0.580 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.748 69 Data file: Tốc độ tăng trương tơ nấm bào ngư 12 – 15 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TDTN) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.211 0.106 8.501 0.0177 Within 0.075 0.012 Total 0.286 Coefficient of Variation = 13.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 3.070 1.023 0.05 0.06 3.00 2.680 0.893 0.11 0.06 3.00 1.960 0.653 0.15 0.06 -Total 9.00 7.710 0.857 0.19 0.06 Within 0.11 Bartlett's test Chi-square = 1.577 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.454 Data File : Tốc độ tăng trương tơ nấm bào ngư 12 – 15 ngày sau cấy Function : RANGE Error Mean Square = 0.01200 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2189 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean = = = 1.020 0.8900 0.6500 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 1.020 0.8900 0.6500 A A B 70 Data file: Thời gian tơ nấm bào ngư ăn đầy bịch phôi Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TGDB) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 25.509 12.754 22.246 0.0017 Within 3.440 0.573 Total 28.949 Coefficient of Variation = 4.50% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 57.500 19.167 1.04 0.44 3.00 47.800 15.933 0.51 0.44 3.00 46.000 15.333 0.61 0.44 -Total 9.00 151.300 16.811 1.90 0.63 Within 0.76 Bartlett's test Chi-square = 0.934 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.627 Data File : Thời gian tơ nấm bào ngư ăn đầy bịch phôi Function : RANGE Error Mean Square = 0.5730 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.291 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 19.17 15.93 15.33 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 19.17 15.93 15.33 A B B ...i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA: NƠNG HỌC  TRƯƠNG VĂN MINH HIỂN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG KCL LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma... trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh ln tạo điều kiện tốt cho em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt... Ngành: Nông Học LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn nghiên cứu “Khảo sát tăng trưởng nấm linh
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG KCL LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) VÀ NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRỒNG TRÊN NGUYÊN LIỆU THÂN CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.) , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG KCL LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) VÀ NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRỒNG TRÊN NGUYÊN LIỆU THÂN CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay