ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI CÔNG TY CAO SU CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI

62 58 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI CÔNG TY CAO SU CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ TỈNH GIA LAI Sinh viên thực hiện: TRỊNH TUẤN LINH Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2005 – 2009 Pleiku, tháng 12 /2010 i ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI CÔNG TY CAO SU CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ TỈNH GIA LAI Tác giả Trịnh Tuấn Linh Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ ngành Nông Học Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Văn Dũ Pleiku, tháng 12/2010 ii LỜI CẢM TẠ Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: Cơng ơn cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng tạo điều kiện tốt cho học tập, rèn luyện Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Nông học, thầy cô giáo trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập truyền đạt kiến thức cho thời gian qua Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Lê Văn Dũ, người thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo để tơi hồn thành luận văn Phòng Nơng Nghiệp huyện Chư Ban lãnh đạo Công ty cao su Chư Sê, huyện Chư tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trính thực luận văn Các cán cơng tác xí nghiệp giống phân bón trực thuộc Phòng nơng nghiệp Cơng ty cao su Chư Các bạn sinh viên lớp DH05NHGL giúp đỡ, cung cấp tài liệu động viên thời gian qua Gia Lai, tháng 12 năm 2010 Sinh viên Trịnh Tuấn Linh iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ viết tắt NT Nghiệm thức ANOVA Analysis of Variance CV Coefficient of Variation ĐC Đối chứng GT1 Gongdang Tapen (dòng vơ tính GT1) LLL Lần lặp lại P Prob NST Ngày sau trồng TB Trung bình iv TĨM TẮT Đề tàiẢnh hưởng số lần bón phân đến sinh trưởng cao su giai đoạn vườn ươm Công ty cao su Chư Sê, Gia lai” tiến hành vườn ươm Công ty cao su Chư Sê, nhằm đánh giá ảnh hưởng số lần bón phân đến sinh trưởng phát triển cao su giai đoạn vườn ươm Thời gian thực đề tài từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 12 tháng 12 năm 2010 Thí nghiệm đơn yếu tố bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn toàn ngẫu nhiên với 04 nghiệm thức 03 lần lặp lại Thí nghiệm thực tum bầu dòng cao sutính GT , với lượng phân bón lót phân bón thúc (phân trộn gồm urê, lân nung chảy kaliclorua) Phân bón cho bầu với số lần bón nghiệm thức khác nhau: - NT (đối chứng): bón lần theo quy trình Cơng ty cao su Chư - NT : bón phân lần - NT : bón phân lần - NT : bón phân lần Trong giai đoạn vườn ươm, đánh giá ảnh hưởng số lần bón phân đến khả sinh trưởng cao su trước đem lô trồng Kết sau 04 tháng thí nghiệm thu được: - Việc giảm số lần bón phân thí nghiệm ảnh hưởng khơng nhiều đến sinh trưởng trước đem trồng, thể qua tăng trưởng chiều cao cây, đường kính vanh thân, số tầng lá, số lượng rễ chiều dài rễ Sự khác biệt nghiệm thức bón phân 04 lần, 03 lần 02 lần có khác biệt so với đối chứng, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê - Tỉ lệ sống thí nghiệm đạt 100 % Tóm lại, qua thí nghiệm cho thấy việc giảm số lần bón phân cho cao su giai đoạn vườn ươm (từ lần xuống lần) không ảnh hưởng đến sinh trưởng cao su giống, lại giảm chi phí đầu tư cho cơng lao động v MỤC LỤC trang Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc phát triển cao su .3 2.1.1 Nguồn gốc cao su .3 2.1.2 Tình hình phát triển cao su giới 2.1.3 Tình hình phát triển cao su Việt Nam 2.1.4 Tình hình nghiên cứu cao su Việt Nam .9 2.1.5 Tình hình phát triển cao su địa bàn tỉnh Gia Lai 10 2.1.6 Tình hình phát triển cao su huyện Chư 11 2.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái cao su 12 2.2.1 Đặc điểm sinh học .12 2.2.2 Điều kiện sinh thái .16 2.3 Tác dụng phân bón cao su .19 Chương .20 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 20 3.1 Đặc điểm thí nghiệm 20 3.1.1 Địa điểm thí nghiệm 20 3.1.2 Thời gian thí nghiệm 20 3.2 Vật liệu thí nghiệm 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm .21 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.2 đồ bố trí thí nghiệm 21 3.3.3 Kỹ thuật bón phân liều lượng phân bón 21 3.4 Chỉ tiêu quan trắc 22 3.5 Phương pháp quan trắc 22 vi 3.6 Phương pháp xử lý số liệu .23 Chương .24 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .24 4.1.Tình hình thời tiết thời gian thí nghiệm 24 4.2 Ảnh hưởng số lần bón phân đến khả sinh trưởng cao su 25 4.2.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 25 4.2.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 25 4.2.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 26 4.2.2 Động thái tốc độ tăng trưởng đường kính thân .27 4.2.2.1 Động thái tăng trưởng đường kính thân 27 4.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng đường kính thân 28 4.2.3 Động thái tốc độ phát triển tầng 29 4.2.3.1 Động thái tăng trưởng tầng 29 4.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng tầng .30 4.2.4 Ảnh hưởng số lần bón phân đến phát triển rễ .31 4.3 Tỉ lệ sống 32 4.4 Hiệu kinh tế nghiệm thức bón phân 33 4.5 Tình hình sâu bệnh hại 34 4.5.1 Câu cấu xanh lớn (Hypomeces squamosus) 34 4.5.2 Bệnh cháy bìa (Nấm Mycosphaerella heveicola) 34 Chương .35 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận: 35 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37 PHỤ LỤC 38 Phụ lục 1: Một số hình ảnh thí nghiệm 38 Phụ lục 2: Kết phân tích thống kê 42 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thời gian (NST) liều lượng (g/bầu) phân bón: 22 Bảng 4.1: Tình hình thời tiết 24 Bảng 4.2: Chiều cao qua lần quan trắc (đơn vị tính: cm) 25 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao quan lần quan trắc (đơn vị tính: cm/cây/30ngày): .26 Bảng 4.4: Động thái tăng trưởng đường kính thân (đơn vị tính: mm) 27 Bảng 4.5: Tốc độ tăng trưởng đường kính thân (đơn vị tính: mm/cây/30 ngày) 28 Bảng 4.6: Động thái tăng trưởng tầng qua lần quan trắc (đơn vị tính: tầng lá) 29 Bảng 4.7: Tốc độ tăng trưởng tầng (đơn vị tính: tầng lá/cây/30 ngày) 31 Bảng 4.8: Ảnh hưởng số lần bón phân đến sinh trưởng rễ cao su (sau tháng thí nghiệm) .32 Bảng 4.9: Tỉ lệ sống sau tháng thí ngiệm: 33 Bảng 1.10: Chi phí bón phân nghiệm thức (đồng/ha) 33 Bảng 4.11: Hiệu kinh tế nghiệm thức 34 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Vườn sau 04 tháng 38 Hình 2: Đo chiều cao 30NST 38 Hình 3: Đo đường kính thân sau 03 tháng thí nghiệm 38 Hình 4a: Rễ cao su sau tháng thí nghiệm (từ trái qua: NT1, NT2, NT3, NT4) .39 Hình 4b: NT1 39 Hình 4c: NT2 40 Hình 4d: NT3 40 Hình 4e: NT4 41 ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cây cao su (Hevea brasiliensis) có nguồn gốc lưu vực sơng Amazone (Nam Mỹ) trồng vùng nhiệt đới xích đạo, ngày trồng nhiều vùng sinh thái khác giới Ở Việt Nam, năm 1877, Pierre người đưa cao su vào Việt Nam, chết Năm 1897, dược sĩ người Pháp tên Roul có đưa hạt giống cao su nảy mầm vào Việt Nam việc trồng thành công Cây cao su xác định trồng có hiệu kinh tế cao, ổn định góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội môi trường Mặt khác, cao su coi nguồn nguyên liệu công nghiệp quan trọng, có tính chất chiến lược mà nước giới cần Hiện nay, cao su phải đối diện thường xuyên với cạnh tranh với trồng khác Vì cần phải có sách đầu tư hợp lý, có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao suất, phẩm chất sản lượng để tiếp tục phát triển ngành cao su Và nhân tố định việc đầu tư phân bón cho vườn trồng, đặc biệt bón phân cho vườn ươm Song phải bón phân để mang lại hiệu cao mặt kinh tế lẫn sinh học việc bón phân cách hợp lý để sinh trưởng tốt, tỉ lệ đồng cao đem vườn trồng tạo tiền đề cho suất mủ cao ổn định suốt chu kỳ kinh tế yêu cầu cấp thiết người trồng cao su Trong vườn ươm, đóng vai trò quan trọng đến phẩm chất đem trồngbón phân biện pháp hiệu để tăng cường sinh trưởng Nhưng việc bón phân cao su vườn ươm gặp số vấn đề không thuận lợi cháy rễ, phân dễ bốc hơi, đòi hỏi nhiều cơng lao động chi phí lao động cao phải bón rải nhiều đợt Do việc đầu tư thâm canh chăm sóc cao su người trồng quan tâm Trong việc bón phân hợp lý, đặc biệt bón phân cho vườn ươm vấn đề quan trọng cần thiết tạo điều kiện cho phát triển tốt, tạo độ đồng cao Rễ cao su sau tháng Hình 4a: Rễ cao su sau tháng thí nghiệm (từ trái qua: NT1, NT2, NT3, NT4) Hình 4b: NT1 39 Hình 4c: NT2 Hình 4d: NT3 40 Hình 4e: NT4 41 Phụ lục 2: Kết phân tích thống kê 2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 2.1.1 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.11 1.056 0.92 0.4495 NT 1.00 0.333 0.29 0.8320 Error 6.91 1.152 Non-additivity 0.03 0.033 0.02 Residual 6.88 1.376 -Total 11 10.03 -Grand Mean= 23.102 Grand Sum= 277.230 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 4.65% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 22.780 23.020 23.040 23.570 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.1.2 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.28 0.638 2.27 0.1841 NT 0.37 0.124 0.44 0.7308 Error 1.68 0.280 Non-additivity 0.09 0.093 0.29 Residual 1.59 0.318 -Total 11 3.33 -Grand Mean= 42.547 Grand Sum= 510.570 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.24% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 42.630 42.760 42.520 42.280 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 42 2.1.3 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.06 0.029 0.07 0.9362 NT 5.33 1.776 4.04 0.0688 Error 2.64 0.440 Non-additivity 0.18 0.183 0.37 Residual 2.46 0.491 -Total 11 8.02 -Grand Mean= 56.391 Grand Sum= 676.690 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.18% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 55.890 56.463 55.760 57.450 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.1.4 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.40 0.198 0.35 0.7153 NT 1.07 0.356 0.64 0.6178 Error 3.35 0.559 Non-additivity 0.98 0.981 2.07 Residual 2.37 0.474 -Total 11 4.82 -Grand Mean= 73.605 Grand Sum= 883.260 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.02% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 73.780 73.860 73.100 73.680 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 43 2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 2.2.1 30 – 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.26 1.632 1.99 0.2176 NT 2.72 0.906 1.10 0.4177 Error 4.93 0.821 Non-additivity 1.07 1.071 1.39 Residual 3.85 0.771 -Total 11 10.91 -Grand Mean= 19.532 Grand Sum= 234.390 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 4.64% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 19.850 19.757 19.813 18.710 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.2.2 60 – 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.09 0.547 1.14 0.3794 NT 7.45 2.484 3.80 0.0918 Error 2.87 0.478 Non-additivity 1.69 1.691 7.19 Residual 1.18 0.235 -Total 11 11.41 -Grand Mean= 13.843 Grand Sum= 166.120 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 4.99% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 13.260 13.703 13.240 15.170 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 44 2.2.3 90 – 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.14 0.068 0.11 0.8980 NT 6.64 2.214 3.55 0.0872 Error 3.74 0.623 Non-additivity 1.16 1.162 2.26 Residual 2.58 0.515 -Total 11 10.52 -Grand Mean= 17.131 Grand Sum= 205.570 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 4.61% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 17.890 17.397 17.340 15.897 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.3 Động thái tăng trưởng đường kính thân 2.3.1 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.035 0.89 0.4571 NT 0.02 0.006 0.15 0.9245 Error 0.23 0.039 Non-additivity 0.00 0.003 0.06 Residual 0.23 0.046 -Total 11 0.32 -Grand Mean= 2.547 Grand Sum= 30.570 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 7.71% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 2.500 2.580 2.590 2.520 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 45 2.3.2 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.017 0.63 0.5631 NT 0.09 0.031 1.18 0.3943 Error 0.16 0.027 Non-additivity 0.00 0.003 0.09 Residual 0.16 0.031 -Total 11 0.29 -Grand Mean= 3.610 Grand Sum= 43.320 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 4.53% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 3.550 3.640 3.510 3.740 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.3.3 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.036 1.28 0.3447 NT 0.07 0.022 0.79 0.5424 Error 0.17 0.028 Non-additivity 0.02 0.019 0.64 Residual 0.15 0.030 -Total 11 0.31 -Grand Mean= 4.657 Grand Sum= 55.890 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.62% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 4.610 4.740 4.560 4.720 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 46 2.3.4 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.22 0.112 2.27 0.1842 NT 0.00 0.001 0.02 0.9969 Error 0.29 0.049 Non-additivity 0.21 0.211 12.55 Residual 0.08 0.017 -Total 11 0.52 -Grand Mean= 5.780 Grand Sum= 69.360 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.84% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 5.780 5.800 5.780 5.760 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.4 Tốc độ tăng trưởng đường kính thân 2.4.1 30 – 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.008 0.17 0.8506 NT 0.14 0.045 0.90 0.4925 Error 0.30 0.050 Non-additivity 0.01 0.014 0.25 Residual 0.29 0.057 -Total 11 0.45 -Grand Mean= 1.063 Grand Sum= 12.750 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 21.06% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 1.050 1.060 0.920 1.220 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 47 2.4.2 60 – 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.23 0.114 1.33 0.3327 NT 0.06 0.020 0.23 0.8713 Error 0.51 0.086 Non-additivity 0.09 0.092 1.09 Residual 0.42 0.084 -Total 11 0.80 -Grand Mean= 1.031 Grand Sum= 12.370 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 28.37% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 1.060 1.100 1.050 0.913 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.4.3 90 – 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.14 0.072 2.41 0.1708 NT 0.07 0.022 0.76 0.5582 Error 0.18 0.030 Non-additivity 0.03 0.028 0.92 Residual 0.15 0.030 -Total 11 0.39 -Grand Mean= 1.122 Grand Sum= 13.470 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 15.36% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 1.170 1.060 1.220 1.040 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 48 2.5 Động thái tăng trưởng tầng 2.5.1 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.000 NT 0.00 0.000 Error 0.00 0.000 -Total 11 0.00 -Grand Mean= 1.000 Grand Sum= 12.000 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 0.00% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 1.000 1.000 1.000 1.000 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.5.2 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.007 1.17 0.3713 NT 0.07 0.022 3.67 0.0823 Error 0.04 0.006 Non-additivity 0.01 0.008 1.41 Residual 0.03 0.006 -Total 11 0.12 -Grand Mean= 2.150 Grand Sum= 25.800 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.59% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 2.250 2.180 2.120 2.050 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 49 2.5.3 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.012 0.82 0.4832 NT 0.07 0.022 1.45 0.3196 Error 0.09 0.015 Non-additivity 0.00 0.001 0.04 Residual 0.09 0.018 -Total 11 0.18 -Grand Mean= 3.150 Grand Sum= 37.800 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.90% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 3.180 3.050 3.250 3.120 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.5.4 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.002 0.18 0.8382 NT 0.07 0.022 1.70 0.2646 Error 0.08 0.013 Non-additivity 0.00 0.002 0.14 Residual 0.07 0.015 -Total 11 0.15 -Grand Mean= 4.160 Grand Sum= 49.920 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 2.72% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 4.130 4.260 4.190 4.060 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 50 2.6 Tốc độ tăng trưởng số tầng 2.6.1 30 – 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.007 1.17 0.3713 NT 0.07 0.022 3.67 0.0823 Error 0.04 0.006 Non-additivity 0.01 0.008 1.41 Residual 0.03 0.006 -Total 11 0.11 -Grand Mean= 1.150 Grand Sum= 13.800 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 6.70% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 1.250 1.180 1.120 1.050 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.6.2 60 – 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.037 2.08 0.2062 NT 0.13 0.044 2.44 0.1620 Error 0.11 0.018 Non-additivity 0.03 0.025 1.56 Residual 0.08 0.016 -Total 11 0.31 -Grand Mean= 1.000 Grand Sum= 12.000 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 13.36% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 0.930 0.870 1.130 1.070 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 51 2.6.3 90 – 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.05 0.024 0.53 0.6160 NT 0.16 0.053 1.17 0.3966 Error 0.27 0.046 Non-additivity 0.03 0.034 0.70 Residual 0.24 0.048 -Total 11 0.48 -Grand Mean= 1.010 Grand Sum= 12.120 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 21.16% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 0.950 1.210 0.940 0.940 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 2.7 Số lượng rễ chiều dài rễ cọc sau 04 tháng thí nghiệm 2.7.1 Số lượng rễ 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.50 0.750 0.09 0.9159 NT 68.25 22.750 2.70 0.1386 Error 50.50 8.417 Non-additivity 5.95 5.951 0.67 Residual 44.55 8.910 -Total 11 120.25 -Grand Mean= 35.250 Grand Sum= 423.000 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 8.23% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 32.000 37.000 34.000 38.000 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 52 2.7.2 Chiều dài rễ 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.98 0.490 3.77 0.0870 NT 1.20 0.400 3.08 0.1121 Error 0.78 0.130 Non-additivity 0.00 0.004 0.03 Residual 0.78 0.155 -Total 11 2.96 -Grand Mean= 35.500 Grand Sum= 426.000 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.02% Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 35.100 35.700 35.900 35.300 - Nhận xét: nghiệm thức lần lặp lại thí nghiệm khơng có khác biệt 53 ... TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI CÔNG TY CAO SU CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI Tác giả Trịnh Tuấn Linh Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông Học Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê... giúp đỡ, cung cấp tài liệu động viên thời gian qua Gia Lai, tháng 12 năm 2010 Sinh viên Trịnh Tuấn Linh iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ viết tắt NT Nghiệm thức ANOVA Analysis of Variance
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI CÔNG TY CAO SU CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI , ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI CÔNG TY CAO SU CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 1 Nguồn gốc và sự phát triển của cây cao su, 2 Đặc diểm sinh học, sinh thái của cây cao su, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 5 Tình hình sâu bệnh hại, Hình 4a: Rễ cao su sau 4 tháng thí nghiệm (từ trái qua: NT1, NT2, NT3, NT4)., Phụ lục 2: Kết quả phân tích thống kê

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay