ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG

84 42 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ GÂY HẠI XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ TRỪ SÂU CUỐN NHỎ HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN TRƯỜNG HUY Tháng 08 năm 2011 i ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ GÂY HẠI XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ TRỪ SÂU CUỐN NHỎ HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG Tác giả TRẦN TRƯỜNG HUY Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu Cấp kỹ sư Nông nghiệp ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN THỊ THIÊN AN Tháng 08 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Con khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ với gia đình cho có ngày hơm Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Cơ Trần Thị Thiên An tồn thể thầy khoa Nông Học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Chú Nguyễn Hữu Phước cán Trại giống Tà Đảnh, Tri Tôn giúp đỡ trình thực đề tài Bạn bè bên cạnh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp An Giang, ngày tháng năm 2011 Sinh Viên Trần Trường Huy iii TÓM TẮT Đề tài: “Điều tra mức độ gây hại xác định hiệu phòng trừ sâu nhỏ hại lúa số thuốc trừ sâu Huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang” tiến hành trại giống Tà Đảnh - Huyện Tri Tôn – Tỉnh An Giang, thời gian từ 15/3/2011 đến 15/7/2011 Kết thu sau: Điều tra khảo sát 50 hộ nông dân sản xuất lúa Tri Tôn, An Giang ghi nhận có 50% số hộ có diện tích canh tác từ 1,0 đến 3,0 Đa số nông dân dùng giống OM 4218 (40%) OM 2517 (17%), 100% số hộ sản xuất vụ/năm giống lúa đa số nông hộ mua từ công ty trại giống địa phương 56% số hộ dùng phương pháp sạ lan với khối lượng giống từ 120kg – 200kg Số hộ làm lúa đạt suất tấn/ha cao, chiếm 84% Về tình hình sâu hại đồng ruộng ghi nhận sâu nhỏ rầy nâu đối tượng dịch hại phổ biến nhất, ngồi có xuất vài đối tượng gây hai khác sâu đục thân, nhện gié Về nhận biết nông dân lồi sâu hại, nơng dân nhận dạng lồi sâu hại, nhiên phương pháp phòng trừ lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, trình phun thuốc chưa đảm bảo kỷ thuật Về thuốc trừ sâu non sâu nhỏ, thuốc sử dụng phổ biến Virtako 40WG (45 %), Chief 260EC (28 %) Về liều lượng sử dụng, nông dân thường phun liều lượng thuốc cao so với liều lượng khuyến cao bao bì Về điều tra biến động yếu tố ảnh hưởng đến mật độ sâu nhỏ Trong yếu tố giống, lượng giống sạ, lượng phân đạm yếu tố lượng phân đạm có chênh lệch cao mật độ sâu non sâu nhỏ Về yếu tố giống, giống lúa OM 2517 có mật độ sâu non sâu nhỏ biến động thấp Về lượng giống sạ, lượng giống sạ 120kg/ha có mật độ sâu non sâu nhỏ thấp so với ruộng có lượng giống sạ 180kg/ha Ruộng bón đạm mức 80kg đạm nguyên chất có mật độ sâu biến động thấp mức phân đạm yếu tố lượng phân đạm iv Các loại thuốc tham gia thí nghiệm có hiệu phòng trừ sâu nhỏ hiệu lực kéo dài Hiệu lực thuốc đạt cao giai đoạn ngày sau xử lý thuốc Trong hiệu lực cao cơng thức xử lý thuốc Virtako 40WG liều lượng 60g/ha đạt 82,18% Kế đến công thức xử lý thuốc Chief 260EC liều lượng 280ml/ha đạt 77,14%, công thức xử lý thuốc Kur ABA 3.6EC liều lượng 300ml/ha đạt 66,04%, công thức xử lý thuốc Angun 5WDG liều lượng 200g/ha đạt thấp 52,21% Các loại thuốc thí nghiệm khơng có độc tính lúa, có % tăng suất so với công thức đối chứng không phun dao động 9,1% đến 14,5% Trong suất cao công thức xử lý thuốc Virtako 40WG liều lượng 60g/ha đạt 6,3 tấn/ha Tỷ lệ % bị hại công thức xử lý thuốc giảm so với đối chứng khơng phun, giảm mạnh công thức xử lý thuốc Virtako liều lượng 60g/ha giảm 60,4% so với nghiệm thức đối chứng v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài .3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.1.2 Tình hình sản xuất nước 2.2 Một số kết nghiên cứu sâu nhỏ 2.2.1 Tình hình phân bố sâu nhỏ 2.2.2 Mức độ gây hại sâu nhỏ hại lúa 2.2.3 Đặc điểm gây hại hình thái sâu nhỏ 2.2.3.1 Đặc điểm gây hại 2.2.3.2 Đặc điểm hình thái, tập tính sinh sống vòng đời sâu nhỏ 2.2.4 Quy luật phát sinh, gây hại sâu nhỏ 2.2.5 Thiên địch sâu nhỏ 10 2.2.6 Các biện pháp phòng trừ sâu nhỏ 10 2.3 Giới thiệu số thuốc thí nghiệm 11 2.3.1 Chief 260EC 11 vi 2.3.2 Angun 5WDG 11 2.3.3 Kur ABA 3.6EC 11 2.3.4 Virtako 40WG 12 2.4 Giới thiệu Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang 12 2.5 Điều kiện khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm 13 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 14 3.2 Nội dung nghiên cứu 14 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Điều tra trạng canh tác, mức độ gây hại sâu nhỏ hại lúa biện pháp phòng trừ sâu nhỏ cùa nông dân Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang 15 3.4.2 Điều tra biến động mật độ gây hại sâu nhỏ 16 3.4.3 Thí nghiệm xác định hiệu trừ sâu nhỏ hại lúa số loại thuốc trừ sâu 16 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Kết điều tra trạng canh tác lúa nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 22 4.2.1 Ảnh hưởng lượng sạ đến mật số sâu non sâu nhỏ ruộng 26 4.2.2 Ảnh hưởng giống lúa đến mật số sâu non sâu nhỏ 26 4.2.3 Ảnh hưởng lượng phân đạm đến mật số sâu non sâu nhỏ 27 4.3 Hiệu trừ sâu non sâu nhỏ số thuốc trừ sâu sâu nhỏ hại lúa 27 4.3.1 Mật độ sâu non sâu nhỏ sống đồng ruộng thí nghiệm 27 4.3.2 Hiệu lực trừ sâu non sâu nhỏ loại thuốc 31 4.3.3 Tỷ lệ % lúa bị hại ruộng thí nghiệm 34 4.4 Độc tính thuốc lúa qua thời điểm theo dõi 35 4.5 Năng suất lúa nghiệm thức thí nghiệm 35 vii Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC   viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA: Analysis of variance CV: Coefficient of varitaion REP: Replication IRRI: International Rice Resaearch Organization NSP: Ngày sau phun SCLN: Sâu nhỏ BVTV: Bảo vệ thực vật NSC: Ngày sau cấy NSG: Ngày sau gieo ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diễn biến khí hậu thời tiết từ tháng đến tháng An Giang 13  Bảng 3.1 Bảng phân cấp mức độ độc thí nghiệm lúa 21  Bảng 4.1 Hiện trạng canh tác lúa Tri Tôn, 2011 23  Bảng 4.2 Mức độ nhận biết biện pháp phòng trừ sâu nhỏ hại lúa hộ nông dân 24  Bảng 4.3 Thuốc hóa học nơng dân sử dụng phòng trừ loại sâu hại khác lúa 25  Bảng 4.4 Ảnh hưởng lượng sạ  đến mật số sâu non sâu nhỏ hại lúa 26  Bảng 4.6 Ảnh hưởng lượng phân đạm đến mật số sâu nhỏ hại lúa 27  Bảng 4.7 Mật độ sâu non sâu nhỏ sống ruộng lúa thí nghiệm 30  Bảng 4.8 Hiệu lực (%) trừ sâu non sâu nhỏ loại thuốc thí nghiệm 33 Bảng 4.9 Tỷ lệ % lúa bị hại đồng ruộng thí nghiệm…………………………… 35 Bảng 4.10 Bảng độc tính loại thuốc…………………………………………… 35 Bảng 4.11 Năng suất thực tế % tăng so với đối chứng……………………………… 37 Data file: Title: &k0S &k2GM-MD14 &k0S MAT DO SAU 14 NGAY XU LY Function: ANOVA-2 Data case to 16 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: MD A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 19.60 9.800 0.67 0.5384 NT 3541.73 885.433 60.51 0.0000 Error 117.07 14.633 Non-additivity 1.14 1.136 0.07 Residual 115.93 16.561 -Total 14 3678.40 -Grand Mean= 29.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= 438.000 13.10% Means for variable (MD) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 28.200 28.600 30.800 Means for variable (MD) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 19.000 28.667 28.667 Total Count= 15 12.333 57.333 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S &k2GM-MD14 &k0S Title : MAT DO SAU 14 NGAY XU LY Case Range : 17 - 21 Variable : MD Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 14.63 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.076 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G  = = = = = 19.00 28.67 28.67 12.33 57.33 C B B C A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 57.33 28.67 28.67 19.00 12.33 A B B C C 3.2 Tỷ lệ % bị hại 3.2.1 Tỷ lệ bị hại trước xử lý thuốc Bảng ANOVA Data file: &k0S &k2GM-TLHT &k0S Title: ty le la bi hai truoc xu ly Function: ANOVA-2 Data case to 16 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tlh A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.10 0.051 0.48 0.6376 nt 0.38 0.094 0.89 0.5128 Error 0.85 0.106 Non-additivity 0.24 0.245 2.83 Residual 0.61 0.087 -Total 14 1.33 -Grand Mean= 2.764 Grand Sum= Coefficient of Variation= 41.460 Total Count= 11.80% Means for variable (tlh) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 2.648 2.816 2.828 Means for variable (tlh) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 2.877 2.503 2.940 2.667 2.833 3.2.2 Tỷ lệ bị hại sau xử lý thuốc 14 ngày Bảng ANOVA Data file: &k0S &k2GM-TLH14 &k0S Title: ty le la bi hai 14 sau xu ly Function: ANOVA-2 Data case to 16 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tlh A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 15 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.16 0.079 0.43 0.6623 nt 62.40 15.599 85.85 0.0000 Error 1.45 0.182 Non-additivity 0.54 0.538 4.11 Residual 0.92 0.131 -Total 14 64.01 -Grand Mean= 4.762 Grand Sum= Coefficient of Variation= 71.430 8.95% Means for variable (tlh) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 4.880 4.630 4.776 Means for variable (tlh) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 3.617 4.500 3.707 3.230 8.757 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S &k2GM-TLH14 &k0S Title : ty le la bi hai 14 sau xu ly Case Range : 22 - 26 Variable : tlh Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.1820 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Total Count= 15 Least Significant Difference Test LSD value = 1.012 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.617 4.500 3.707 3.230 8.757 BC B BC C A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 8.757 4.500 3.707 3.617 3.230 A B BC BC C   3.3 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu nhỏ 3.3.1 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu nhỏ ngày sau xử lý Bảng ANOVA Data file: &k0S &k2GM-HL1 &k0S Title: hieu kuc thuoc sau xu ly Function: ANOVA-2 Data case to 13 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: hl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 117.21 58.607 1.79 0.2456 nt 503.01 167.669 5.12 0.0430 Error 196.36 32.727 Non-additivity 1.69 1.686 0.04 Residual 194.68 38.936 -Total 11 816.58 -Grand Mean= 40.254 Grand Sum= Coefficient of Variation= 483.050 14.21% Means for variable (hl) for each level of variable (lll): Total Count= 12 Var Value Var Mean 36.713 39.735 44.315 Means for variable (hl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 45.537 30.010 39.380 46.090 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S &k2GM-HL1 &k0S Title : hieu kuc thuoc sau xu ly Case Range : 14 - 17 Variable : hl Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 32.73 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.898 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = 45.54 30.01 39.38 46.09 A B AB A Mean Mean Mean Mean = = = = 46.09 45.54 39.38 30.01 A A AB B 3.3.2 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu nhỏ ngày sau xử lý Bảng ANOVA Data file: &k0S &k2GM-HL3 &k0S Title: HIEU LUC THUOC NGAY SAU XU LY Function: ANOVA-2 Data case to 13 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 191.72 95.862 4.23 0.0716 NT 424.61 141.537 6.24 0.0283 Error 136.12 22.686 Non-additivity 20.80 20.802 0.90 Residual 115.32 23.063 -Total 11 752.45 -Grand Mean= 51.271 Grand Sum= Coefficient of Variation= 615.250 9.29% Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 46.280 51.467 56.065 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 54.467 43.843 47.590 Total Count= 12 59.183 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S &k2GM-HL3 &k0S Title : HIEU LUC THUOC NGAY SAU XU LY Case Range : 14 - 17 Variable : HL Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 22.69 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.241 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = 54.47 43.84 47.59 59.18 AB C BC A Mean Mean Mean Mean = = = = 59.18 54.47 47.59 43.84 A AB BC C 3.3.3 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu nhỏ ngày sau xử lý Bảng ANOVA Title: hieu luc thuoc sau xu ly Function: ANOVA-2 Data case to 13 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: hl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 139.83 69.913 4.00 0.0787 nt 563.28 187.760 10.74 0.0079 Error 104.85 17.475 Non-additivity 21.09 21.085 1.26 Residual 83.77 16.753 Total 11 807.96 -Grand Mean= 56.265 Grand Sum= Coefficient of Variation= 675.180 Total Count= 7.43% Means for variable (hl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 51.922 56.610 60.263 Means for variable (hl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 59.110 46.267 54.640 65.043 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S &k2GM-HL5 &k0S Title : hieu luc thuoc sau xu ly Case Range : 14 - 17 Variable : hl Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 17.48 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.96 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean = = 59.11 46.27 A B Mean Mean = = 65.04 59.11 A A 12 Mean = Mean = &k0S &k2G 54.64 65.04 AB A Mean Mean = = 54.64 46.27 AB B 3.3.4 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu nhỏ ngày sau xử lý Bảng ANOVA Data file: &k0S &k2GM-HL7 &k0S Title: hieu luc thuoc sau xu ly Function: ANOVA-2 Data case to 13 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: hl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 81.48 40.739 1.76 0.2502 nt 412.51 137.502 5.94 0.0314 Error 138.80 23.133 Non-additivity 43.20 43.203 2.26 Residual 95.59 19.119 -Total 11 632.78 -Grand Mean= 52.493 Grand Sum= Coefficient of Variation= 629.910 9.16% Means for variable (hl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 49.315 52.465 55.698 Total Count= 12 Means for variable (hl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 55.203 45.400 48.757 60.610 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S &k2GM-HL7 &k0S Title : hieu luc thuoc sau xu ly Case Range : 14 - 17 Variable : hl Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 23.13 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.322 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = 55.20 45.40 48.76 60.61 AB C BC A Mean Mean Mean Mean = = = = 60.61 55.20 48.76 45.40 A AB BC C 3.3.5 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu nhỏ 10 ngày sau xử lý Bảng ANOVA Data file: &k0S &k2GM-HL10 &k0S Title: HIEU LUC THUOC 10 NGAY SAU XU LY Function: ANOVA-2 Data case to 13 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 14.31 7.155 0.65 0.5544 NT 631.29 210.429 19.17 0.0018 Error 65.86 10.976 Non-additivity 4.91 4.907 0.40 Residual 60.95 12.190 -Total 11 711.46 -Grand Mean= 56.337 Grand Sum= Coefficient of Variation= 676.050 5.88% Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 55.885 55.285 57.842 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 60.487 47.840 51.043 65.980 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S &k2GM-HL10 &k0S Title : HIEU LUC THUOC 10 NGAY SAU XU LY Case Range : 14 - 17 Variable : HL Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Total Count= 12 Error Mean Square = 10.98 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.685 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = 60.49 47.84 51.04 65.98 A B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 65.98 60.49 51.04 47.84 A A B B 3.3.6 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu nhỏ 14 ngày sau xử lý Bảng ANOVA Data file: &k0S &k2GHL14 &k0S Title: HIEU LUC 14 NGAY SAU XU LY Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 9.06 4.530 1.25 0.3522 NT 487.26 162.419 44.74 0.0002 Error 21.78 3.630 Non-additivity 2.60 2.599 0.68 Residual 19.18 3.836 -Total 11 518.10 -Grand Mean= 52.468 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.63% 629.620 Total Count= 12 Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 53.200 51.247 52.958 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 55.327 45.573 47.467 61.507 Trắc nghiệm phân hạng Title : HIEU LUC 14 NGAY SAU XU LY Case Range : 13 - 16 Variable : HL Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 3.630 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.995 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = 55.33 45.57 47.47 61.51 B C C A Mean Mean Mean Mean 3.4 Năng suất lúa thí nghiệm Bảng ANOVA Data file: NS1 = = = = 61.51 55.33 47.47 45.57 A B C C Title: nang suat lua Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ns A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.12 0.061 0.61 0.5682 nt 0.97 0.243 2.43 0.1331 Error 0.80 0.100 Non-additivity 0.11 0.107 1.08 Residual 0.70 0.099 -Total 14 1.90 -Grand Mean= 5.993 Grand Sum= Coefficient of Variation= 89.890 5.29% Means for variable (ns) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 5.870 6.084 6.024 Means for variable (ns) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 6.123 6.017 6.033 6.273 5.517 Total Count= 15 ... Trần Trường Huy iii TÓM TẮT Đề tài: “Điều tra mức độ gây hại xác định hiệu phòng trừ sâu nhỏ hại lúa số thuốc trừ sâu Huy n Tri Tôn Tỉnh An Giang” tiến hành trại giống Tà Đảnh - Huy n Tri Tôn... ĐỊNH HIỆU QUẢ TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU TẠI HUY N TRI TÔN, TỈNH AN GIANG Tác giả TRẦN TRƯỜNG HUY Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu Cấp kỹ sư Nông nghiệp ngành Bảo... thức xử lý thuốc Virtako liều lượng 60g/ha giảm 60,4% so với nghiệm thức đối chứng v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG , ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay