ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG

92 53 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN TRIỆU VÂN Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2011 ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG – TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả TRẦN TRIỆU VÂN Khóa luận đệ trình để yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS VÕ THỊ THU OANH Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 i   LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính ghi ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục cho học, cho sống để có ngày hơm Tơi xin chân thành cảm tạ: - Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học tồn thể thầy trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian theo học trường - Cơ Võ Thị Thu Oanh tận tình hướng dẫn, giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Kỹ sư Bùi Thị Thảo Nhi, kỹ sư Lê Văn Sang, cán trung tâm nông nghiệp huyện Đơn Dương-Lâm Đồng, kỹ sư Chu Văn Tuấn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu - Gia đình anh Lê Thanh Thảo giúp đỡ tơi q trình làm thí nghiệm địa phương - Các bạn bè thân hữu giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011   Sinh viên: Trần Triệu Vân ii   TÓM TẮT Trần Triệu Vân, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011: “ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG – TỈNH LÂM ĐỒNG” Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Võ Thị Thu Oanh Đề tài tiến hành xã: Ka Đô, Lạc Xuân Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15-3-2011 đến ngày 15-7-2011 với nội dung là: - Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương cà chua khu vực - Thí nghiệm xử lý số thuốc hóa học sinh học phòng trừ bệnh mốc sương cà chua Kết đạt sau: Qua trình điều tra diễn biến bệnh mốc sương yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương cà chua, giống, mức độ phân bón, mật độ trồng giai đoạn sinh trưởng,cho thấy: - Tại huyện Đơn Dương, nông dân thường sử dụng giống cà chua canh tác, giống cà chua Kim cương đỏ cà chua Anna Cả giống bị nhiễm bệnh mốc sương, giống cà chua Anna nhiễm bệnh với tỉ lệ bệnh số bệnh 10,96 % 3,90 % Giống cà chua Kim cương đỏ có tỉ lệ bệnh số bệnh trung bình 12,87 % 4,79 % - Trong ba mật độ trồng khảo sát, có tỉ lệ bệnh số bệnh thấp mật độ trồng 3-4 vạn cây/ha, với số 10,07 % 3,43 % Ở mật độ trồng 5-6 vạn cây/ha có tỉ lệ bệnh số bệnh trung bình qua lần theo dõi cao nhất, 11,67 % 4,22 % iii   - Có mức độ phân bón sử dụng phổ biến Đơn Dương, Lâm Đồng (bón 1000 m2), mức độ: mức độ I: bón lót m3 phân hữu + 100 kg super Lân (Lâm Thao) + bón thúc lần tồn trình sinh trưởng với tổng lượng phân NPK 16-16-8 120 kg, mức độ II: bón lót m3 phân hữu + 120 kg super Lân + bón thúc lần với tổng lượng phân NPK 16-16-8 150 kg, mức độ III: bón lót m3 phân hữu + 150 kg super Lân + bón thúc lần với tổng lượng phân NPK 20-20-15 150 kg Trong ruộng cà chua bón theo mức độ I có tỉ lệ bệnh số bệnh cao nhất, 15,71 % 6,53 % Mức độ nhiễm bệnh thấp ghi nhận ruộng cà chua bón theo mức độ III, tỉ lệ bệnh số bệnh 11,08 % 3,97 % - Giai đoạn bắt đầu cho có tỉ lệ bệnh số bệnh cao nhất, 17,59 % 7,06 % Giai đoạn sinh trưởng mạnh có tỉ lệ bệnh số bệnh thấp hơn, 8,49 % 2,59 % Giai đoạn có tỉ lệ bệnh số bệnh thấp nhất, 4,56 % 1,05 % Thí nghiệm khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh mốc sương số thuốc hóa học, sinh học cho thấy, hiệu kỹ thuật thuốc hóa học cao loại thuốc sinh học Hiệu kỹ thuật cao thuốc Ridomil MZ 72WP với hiệu kỹ thuật đạt 57,16 % Kế đến thuốc Mataxyl 500WP với hiệu 54,66 % Thuốc sinh học TP-Zep 18EC Biobus 1.00WP có hiệu kỹ thuật thấp 41,90 % 40,53 % iv   MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ xi Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG .1 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu tổng quan cà chua 2.1.1 Nguồn gốc, phân bố phân loại cà chua .3 2.1.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.1.2 Phân loại 2.1.2 Giá trị cà chua 2.1.3 Đặc điểm thực vật học cà chua 2.1.3.1 Rễ 2.1.3.2 Thân .7 2.1.3.3 Lá 2.1.3.4 Hoa .8 2.1.3.5 Quả .9 2.1.3.6 Hạt .9 2.1.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh cà chua 2.1.4.1 Nhiệt độ .9 2.1.4.2 Nước ẩm độ 10 2.1.4.3 Ánh sáng 10 v   2.1.4.4 Đất đai dinh dưỡng .10 2.2 Tình hình sản xuất cà chua 12 2.2.1 Tình hình sản xuất cà chua giới .12 2.2.2 Tình hình sản xuất cà chua Việt Nam .13 2.3 Giới thiệu bệnh mốc sương hại cà chua 13 2.3.1 Nguyên nhân, triệu chứng bệnh 13 2.3.2 Sự phát sinh, phát triển bệnh 16 2.3.3 Biện pháp phòng trừ .17 2.3.4 Tình hình nghiên cứu bệnh mốc sương cà chua nước ngồi nước .18 2.3.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 2.3.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 19 2.4 Đặc điểm loại thuốc dùng thí nghiệm 20 2.4.1 Mataxyl 500WP 20 2.4.2 Norshield 86,2WG 20 2.4.3 Ridomil MZ 72WP .21 2.4.4 Melody Duo 66,75WP 22 2.4.5 Biobus 1.00WP .22 2.4.6 TP-Zep 18EC 23 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu .24 3.2 Tổng quan huyện Đơn Dương-tỉnh Lâm Đồng 24 3.2.1 Vị trí địa lý: 24 3.2.2 Đất đai – Khí hậu – Thủy Văn 24 3.2.2.1 Đất đai 24 3.2.2.2 Khí hậu 25 3.2.2.3 Thủy văn 26 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu .26 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu .26 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.2.1 Điều tra diễn biến bệnh mốc sương hại cà chua Đơn Dương 26 vi   3.3.2.2 Khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh mốc sương hại cà chua số thuốc hóa học, sinh học .29 3.4 Xử lý số liệu 32 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Kết điều tra mức độ nhiễm bệnh mốc sương cà chua yếu tố ảnh hưởng đến bệnh mốc sương huyện Đơn Dương-Lâm Đồng 33 4.1.1 Mức độ nhiễm bệnh mốc sương cà chua huyện Đơn Dương-Lâm Đồng năm 2011 33 4.1.2 Ảnh hưởng mức độ phân bón đến phát triển bệnh mốc sương 35 4.1.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương 37 4.1.4 Ảnh hưởng giống đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương 39 4.1.5 Ảnh hưởng giai đoạn sinh trưởng đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương .41 4.2 Hiệu phòng trừ bệnh mốc sương thuốc hóa học, sinh học thử nghiệm huyện Đơn Dương-Lâm Đồng 42 4.2.1 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến tỉ lệ bệnh mốc sương cà chua khu thí nghiệm .42 4.2.2 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến số bệnh mốc sương cà chua khu thí nghiệm .45 4.2.3 Hiệu kỹ thuật thuốc thử nghiệm bệnh mốc sương 48 4.2.4 Hiệu kinh tế thuốc thử nghiệm bệnh mốc sương cà chua vụ xuân hè 2011 huyện Đơn Dương .51 4.2.4.1 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến suất cà chua khu thí nghiệm 51 4.2.4.2 Hiệu kinh tế loại thuốc thử nghiệm .52 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO .56 PHỤ LỤC 58 vii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBS: Chỉ số bệnh HC: Hữu LLL: Lần lặp lại NSP: Ngày sau phun NST: Ngày sau trồng NT: Nghiệm thức TLB: Tỷ lệ bệnh viii   DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng 100g thịt trái cà chua Bảng 2.2 Diện tích (ha) cà chua khu vực giới từ 2004-2009 12 Bảng 2.3 Năng suất (tấn/ha) cà chua khu vực giới từ 2004-2009 12 Bảng 2.4 Sản xuất cà chua Việt Nam từ 1997-2001 13 Bảng 3.1 Khí hậu thời tiết huyện Đơn Dương-Lâm Đồng thời điểm thí nghiệm 25 Bảng 3.2 Các nghiệm thức thí nghiệm liều lượng sử dụng 29 Bảng 4.1 Mức độ nhiễm bệnh mốc sương cà chua Đơn Dương – Lâm Đồng năm 2011 33 Bảng 4.2 Ảnh hưởng mức độ phân bón đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương 34 Bảng 4.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương 36 Bảng 4.4 Ảnh hưởng giống đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương 38 Bảng 4.5 Ảnh hưởng giai đoạn sinh trưởng đến phát sinh phát triển bệnh mốc sương 40 Bảng 4.6 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến tỉ lệ bệnh mốc sương cà chua khu thí nghiệm 41 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến số bệnh mốc sương cà chua khu thí nghiệm 44 Bảng 4.8 Hiệu kỹ thuật loại thuốc thử nghiệm bệnh mốc sương cà chua huyện Đơn Dương 47 Bảng 4.9 Ảnh hưởng loại thuốc đến suất cà chua khu thí nghiệm 50 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế loại thuốc thử nghiệm bệnh mốc sương cà chua 52 ix   - Chỉ số bệnh (%) thời điểm 3NSP1 Nghiệm thức Số liệu chuyển đổi Số liệu thống kê Mã hóa NT Trung bình (X+0,5)1/2 LLL1 LLL2 LLL3 LLL1 LLL2 LLL3 X (X+0,5)1/2 Mataxyl 500WP 2,61 3,01 3,58 1,76 1,87 2,02 3,07 1,89 Norshield 86,2WG 3,26 3,12 4,02 1,94 1,90 2,13 3,47 1,99 Ridomil MZ 72WP 2,95 3,10 2,80 1,86 1,90 1,82 2,95 1,86 Melody Duo 66,75WP 3,81 3,03 3,40 2,08 1,88 1,97 3,41 1,98 Biobus 1.00WP 4,49 3,85 4,83 2,23 2,09 2,31 4,39 2,21 TP-Zep 18EC 4,50 3,82 4,69 2,24 2,08 2,28 4,34 2,20 Đối chứng 5,93 4,36 4,32 2,54 2,20 2,20 4,87 2,31 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.57 0.095 7.33 0.0018 LLL 0.06 0.028 2.21 0.1529 Error 12 0.15 0.013 Non-additivity 0.02 0.018 1.46 Residual 11 0.14 0.012 -Total 20 0.78 -Grand Mean= 2.062 Grand Sum= Coefficient of Variation= 43.300 Total Count= 5.51% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2844 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.890 1.990 1.860 1.980 2.210 2.200 2.310 C BC C BC AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 66   = = = = = = = 2.310 2.210 2.200 1.990 1.980 1.890 1.860 A AB AB BC BC C C 21 - Chỉ số bệnh (%) thời điểm 7NSP1 Mã hóa NT Nghiệm thức Số liệu chuyển đổi Số liệu thống kê Trung bình (X+0,5)1/2 LLL1 LLL2 LLL3 LLL1 LLL2 LLL3 X (X+0,5)1/2 Mataxyl 500WP 3,25 3,51 4,50 1,94 2,00 2,24 3,75 2,06 Norshield 86,2WG 3,61 4,41 4,96 2,03 2,22 2,34 4,33 2,19 Ridomil MZ 72WP 3,73 3,95 3,19 2,06 2,11 1,92 3,62 2,03 Melody Duo 66,75WP 4,24 3,53 4,91 2,18 2,01 2,33 4,23 2,17 Biobus 1.00WP 5,65 4,74 5,87 2,48 2,29 2,52 5,42 2,43 TP-Zep 18EC 4,71 5,27 5,98 2,28 2,40 2,55 5,32 2,41 Đối chứng 6,82 5,44 5,91 2,71 2,44 2,53 6,06 2,56 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.74 0.123 7.30 0.0018 LLL 0.07 0.036 2.16 0.1576 Error 12 0.20 0.017 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 11 0.20 0.018 -Total 20 1.01 -Grand Mean= 2.266 Grand Sum= Coefficient of Variation= 47.580 Total Count= 5.72% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3252 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.060 2.190 2.030 2.170 2.430 2.410 2.560 C BC C BC AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 67   = = = = = = = 2.560 2.430 2.410 2.190 2.170 2.060 2.030 A AB AB BC BC C C 21 - Chỉ số bệnh (%) thời điểm 10NSP1 Nghiệm thức Số liệu chuyển đổi Số liệu thống kê Mã hóa NT Trung bình (X+0,5)1/2 LLL1 LLL2 LLL3 LLL1 LLL2 LLL3 X (X+0,5)1/2 Mataxyl 500WP 3,82 4,33 4,64 2,08 2,20 2,27 4,26 2,18 Norshield 86,2WG 4,54 5,63 5,33 2,24 2,48 2,41 5,17 2,38 Ridomil MZ 72WP 4,37 4,23 3,62 2,21 2,17 2,03 4,07 2,14 Melody Duo 66,75WP 4,49 5,33 5,02 2,23 2,41 2,35 4,95 2,33 Biobus 1.00WP 6,46 6,84 6,12 2,64 2,71 2,57 6,47 2,64 TP-Zep 18EC 5,62 6,78 6,47 2,47 2,70 2,64 6,29 2,60 Đối chứng 7,36 8,94 6,05 2,80 3,07 2,56 7,45 2,81 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 1.13 0.189 14.44 0.0001 LLL 0.10 0.048 3.64 0.0582 Error 12 0.16 0.013 Non-additivity 0.03 0.031 2.67 Residual 11 0.13 0.011 -Total 20 1.38 -Grand Mean= 2.440 Grand Sum= Coefficient of Variation= 51.240 Total Count= 4.69% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2844 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.180 2.380 2.140 2.330 2.640 2.600 2.810 D BCD D CD AB ABC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 68   = = = = = = = 2.810 2.640 2.600 2.380 2.330 2.180 2.140 A AB ABC BCD CD D D 21 - Chỉ số bệnh (%) thời điểm 14NSP1 Nghiệm thức Số liệu chuyển đổi Số liệu thống kê Mã hóa NT Trung bình (X+0,5)1/2 LLL1 LLL2 LLL3 LLL1 LLL2 LLL3 X (X+0,5)1/2 Mataxyl 500WP 3,98 6,24 6,40 2,12 2,60 2,63 5,54 2,45 Norshield 86,2WG 5,34 6,46 7,68 2,42 2,64 2,86 6,49 2,64 Ridomil MZ 72WP 5,32 5,68 4,84 2,41 2,49 2,31 5,28 2,40 Melody Duo 66,75WP 5,42 6,42 6,87 2,43 2,63 2,71 6,24 2,59 Biobus 1.00WP 7,26 7,84 9,05 2,79 2,89 3,09 8,05 2,92 TP-Zep 18EC 6,71 7,54 9,44 2,69 2,84 3,15 7,90 2,89 Đối chứng 9,37 10,23 11,43 3,14 3,28 3,45 10,34 3,29 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 1.77 0.295 20.72 0.0000 LLL 0.35 0.176 12.39 0.0012 Error 12 0.17 0.014 Non-additivity 0.00 0.004 0.26 Residual 11 0.17 0.015 -Total 20 2.29 -Grand Mean= 2.741 Grand Sum= Coefficient of Variation= 57.570 Total Count= 4.35% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2951 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.450 2.640 2.400 2.590 2.920 2.890 3.290 C BC C C B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 69   = = = = = = = 3.290 2.920 2.890 2.640 2.590 2.450 2.400 A B B BC C C C 21 - Chỉ số bệnh (%) thời điểm 17NSP1 Nghiệm thức Số liệu chuyển đổi Số liệu thống kê Mã hóa NT Trung bình (X+0,5)1/2 LLL1 LLL2 LLL3 LLL1 LLL2 LLL3 X (X+0,5)1/2 Mataxyl 500WP 5,00 6,56 7,08 2,35 2,66 2,75 6,21 2,59 Norshield 86,2WG 6,65 6,95 8,04 2,67 2,73 2,92 7,21 2,78 Ridomil MZ 72WP 6,04 6,24 5,11 2,56 2,60 2,37 5,80 2,51 Melody Duo 66,75WP 6,46 7,13 7,33 2,64 2,76 2,80 6,97 2,73 Biobus 1.00WP 8,24 9,20 10,34 2,96 3,11 3,29 9,26 3,12 TP-Zep 18EC 8,15 8,90 10,17 2,94 3,07 3,27 9,07 3,09 Đối chứng 11,29 12,47 13,03 3,43 3,60 3,68 12,26 3,57 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 2.48 0.414 36.23 0.0000 LLL 0.17 0.086 7.51 0.0077 Error 12 0.14 0.011 Non-additivity 0.02 0.016 1.41 Residual 11 0.12 0.011 -Total 20 2.79 -Grand Mean= 2.912 Grand Sum= Coefficient of Variation= 61.160 Total Count= 3.67% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2616 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.590 2.780 2.510 2.730 3.120 3.090 3.570 CD C D CD B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 70   = = = = = = = 3.570 3.120 3.090 2.780 2.730 2.590 2.510 A B B C CD CD D 21 - Chỉ số bệnh (%) thời điểm 21NSP1 Nghiệm thức Số liệu chuyển đổi Số liệu thống kê Mã hóa NT Trung bình (X+0,5)1/2 LLL1 LLL2 LLL3 LLL1 LLL2 LLL3 X (X+0,5)1/2 Mataxyl 500WP 5,14 7,02 7,12 2,37 2,74 2,76 6,43 2,63 Norshield 86,2WG 6,88 7,14 8,29 2,72 2,76 2,96 7,44 2,82 Ridomil MZ 72WP 6,32 6,28 5,43 2,61 2,60 2,44 6,01 2,55 Melody Duo 66,75WP 6,93 7,65 7,58 2,73 2,85 2,84 7,39 2,81 Biobus 1.00WP 9,33 10,16 10,88 3,14 3,26 3,37 10,12 3,26 TP-Zep 18EC 9,46 9,15 10,58 3,16 3,11 3,33 9,73 3,20 Đối chứng 13,14 14,34 15,12 3,69 3,85 3,95 14,20 3,83 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 3.63 0.605 54.09 0.0000 LLL 0.11 0.055 4.91 0.0277 Error 12 0.13 0.011 Non-additivity 0.01 0.008 0.73 Residual 11 0.13 0.011 -Total 20 3.88 -Grand Mean= 3.011 Grand Sum= Coefficient of Variation= 63.240 Total Count= 3.51% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2616 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.630 2.820 2.550 2.810 3.260 3.200 3.830 CD C D CD B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 71   = = = = = = = 3.830 3.260 3.200 2.820 2.810 2.630 2.550 A B B C CD CD D 21 Phụ lục Kết xử lý MSTATC hiệu lực ruộng thí nghiệm qua lần phun thuốc - Hiệu lực (%) thời điểm 3NSP1 Nghiệm thức Hiệu kỹ thuật (%) Mã hóa NT LLL1 LLL2 LLL3 Trung bình Mataxyl 500WP 38,04 33,80 40,15 37,33 Norshield 86,2WG 36,06 39,72 30,87 35,55 Ridomil MZ 72WP 43,62 36,69 36,81 39,04 Melody Duo 66,75WP 36,33 34,37 39,81 36,84 Biobus 1.00WP 28,79 23,91 21,43 24,71 TP-Zep 18EC 21,63 28,77 25,39 25,26 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 614.83 122.967 8.10 0.0027 LLL 8.89 4.445 0.29 0.7523 Error 10 151.79 15.179 Non-additivity 0.93 0.931 0.06 Residual 150.86 16.762 -Total 17 775.51 -Grand Mean= 33.122 Grand Sum= Coefficient of Variation= 596.190 Total Count= 11.76% Least Significant Difference Test LSD value = 10.08 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 37.33 35.55 39.04 36.84 24.71 25.26 A A A A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean 72   = = = = = = 39.04 37.33 36.84 35.55 25.26 24.71 A A A A B B 18 - Hiệu lực (%) thời điểm 7NSP1 Nghiệm thức Hiệu kỹ thuật (%) Mã hóa NT LLL1 LLL2 LLL3 Trung bình Mataxyl 500WP 32,92 38,13 45,01 38,69 Norshield 86,2WG 38,43 31,71 37,66 35,93 Ridomil MZ 72WP 38,02 35,34 47,37 40,24 Melody Duo 66,75WP 38,39 38,72 36,47 37,86 Biobus 1.00WP 22,09 24,91 30,21 25,74 TP-Zep 18EC 26,68 21,24 30,46 26,13 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 598.68 119.737 8.62 0.0022 LLL 126.09 63.043 4.54 0.0396 Error 10 138.91 13.891 Non-additivity 0.00 0.002 0.00 Residual 138.91 15.434 -Total 17 863.68 -Grand Mean= 34.210 Grand Sum= Coefficient of Variation= 615.780 Total Count= 10.89% Least Significant Difference Test LSD value = 9.645 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 38.68 35.93 40.24 37.86 25.74 26.79 A AB A A C BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 73   = = = = = = 40.24 38.68 37.86 35.93 26.79 25.74 A A A AB BC C 18 - Hiệu lực (%) thời điểm 10NSP1 Nghiệm thức Hiệu kỹ thuật (%) Mã hóa NT LLL1 LLL2 LLL3 Trung bình Mataxyl 500WP 26,94 53,55 44,61 41,70 Norshield 86,2WG 28,25 46,95 34,55 36,58 Ridomil MZ 72WP 32,71 57,87 41,66 44,08 Melody Duo 66,75WP 39,54 43,69 36,55 39,93 Biobus 1.00WP 17,46 34,07 28,92 26,82 TP-Zep 18EC 21,14 38,34 26,51 28,66 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 753.52 150.704 7.10 0.0044 LLL 985.93 492.965 23.22 0.0002 Error 10 212.33 21.233 Non-additivity 10.87 10.873 0.49 Residual 201.46 22.384 -Total 17 1951.78 -Grand Mean= 36.295 Grand Sum= Coefficient of Variation= 653.310 Total Count= 12.70% Least Significant Difference Test LSD value = 11.92 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 41.70 36.59 44.08 39.93 26.81 28.66 A ABC A AB C BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 74   = = = = = = 44.08 41.70 39.93 36.59 28.66 26.81 A A AB ABC BC C 18 - Hiệu lực (%) thời điểm 14NSP1 Nghiệm thức Hiệu kỹ thuật (%) Mã hóa NT LLL1 LLL2 LLL3 Trung bình Mataxyl 500WP 40,21 41,51 59,56 47,09 Norshield 86,2WG 33,71 46,81 50,09 43,54 Ridomil MZ 72WP 35,65 50,56 58,71 48,31 Melody Duo 66,75WP 42,67 40,73 54,04 45,81 Biobus 1.00WP 27,13 33,96 44,36 35,15 TP-Zep 18EC 26,05 40,07 43,24 36,45 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 471.45 94.289 5.69 0.0097 LLL 913.26 456.628 27.55 0.0001 Error 10 165.77 16.577 Non-additivity 2.19 2.190 0.12 Residual 163.58 18.175 -Total 17 1550.47 -Grand Mean= 42.726 Grand Sum= Coefficient of Variation= 769.060 Total Count= 9.53% Least Significant Difference Test LSD value = 10.54 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 47.09 43.54 48.31 45.81 35.15 36.45 A ABC A AB C BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 75   = = = = = = 48.31 47.09 45.81 43.54 36.45 35.15 A A AB ABC BC C 18 - Hiệu lực (%) thời điểm 17NSP1 Nghiệm thức Hiệu kỹ thuật (%) Mã hóa NT LLL1 LLL2 LLL3 Trung bình Mataxyl 500WP 37,66 49,55 60,76 49,32 Norshield 86,2WG 31,49 53,05 54,16 46,23 Ridomil MZ 72WP 39,37 55,44 61,76 52,19 Melody Duo 66,75WP 43,29 46,00 56,98 48,76 Biobus 1.00WP 31,36 36,42 44,24 37,34 TP-Zep 18EC 25,45 41,97 46,36 37,93 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 582.62 116.524 7.78 0.0032 LLL 1142.79 571.396 38.17 0.0000 Error 10 149.71 14.971 Non-additivity 8.72 8.718 0.56 Residual 141.00 15.666 -Total 17 1875.13 -Grand Mean= 45.295 Grand Sum= Coefficient of Variation= 815.310 Total Count= 8.54% Least Significant Difference Test LSD value = 10.01 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 49.32 46.23 52.19 48.76 37.34 37.93 A AB A A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean 76   = = = = = = 52.19 49.32 48.76 46.23 37.93 37.34 A A A AB B B 18 - Hiệu lực (%) thời điểm 21NSP1 Nghiệm thức Hiệu kỹ thuật (%) Mã hóa NT LLL1 LLL2 LLL3 Trung bình Mataxyl 500WP 44,94 53,05 65,99 54,66 Norshield 86,2WG 39,10 58,06 59,27 52,14 Ridomil MZ 72WP 45,49 61,00 64,99 57,16 Melody Duo 66,75WP 47,73 49,62 61,66 53,00 Biobus 1.00WP 33,23 38,94 49,44 40,54 TP-Zep 18EC 25,65 48,12 51,91 41,89 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 725.42 145.084 8.02 0.0028 LLL 1165.15 582.575 32.22 0.0000 Error 10 180.81 18.081 Non-additivity 2.43 2.427 0.12 Residual 178.38 19.820 -Total 17 2071.38 -Grand Mean= 49.899 Grand Sum= Coefficient of Variation= 898.190 Total Count= 8.52% Least Significant Difference Test LSD value = 11.00 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 54.66 52.14 57.16 53.00 40.53 41.90 A AB A A C BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 77   = = = = = = 57.16 54.66 53.00 52.14 41.90 40.53 A A A AB BC C 18 Phụ lục Kết xử lý MSTATC suất thí nghiệm - Năng suất ô thí nghiệm thời kỳ thu hoạch Năng suất/cây (kg/cây) Nghiệm thức LLL1 LLL2 LLL3 Trung bình Mataxyl 500WP 1,90 1,92 1,80 1,87 Norshield 86,2WG 1,76 1,75 1,72 1,74 Ridomil MZ 72WP 1,93 1,99 1,89 1,94 Melody Duo 66,75WP 1,78 1,82 1,84 1,81 Biobus 1.00WP 1,65 1,63 1,58 1,62 TP-Zep 18EC 1,67 1,68 1,66 1,67 Đối chứng 1,64 1,42 1,53 1,53 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.38 0.063 20.82 0.0000 LLL 0.01 0.003 1.16 0.3461 Error 12 0.04 0.003 Non-additivity 0.00 0.000 0.06 Residual 11 0.04 0.003 -Total 20 0.42 -Grand Mean= 1.741 Grand Sum= Coefficient of Variation= 36.560 Total Count= 3.15% Least Significant Difference Test LSD value = 0.1366 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.870 1.740 1.940 1.810 1.620 1.670 1.530 AB BC A AB CD C D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 78   = = = = = = = 1.940 1.870 1.810 1.740 1.670 1.620 1.530 A AB AB BC C CD D 21 Phụ lục SỐ LIỆU ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA Ruộng: Địa điểm Ngày điều tra Diện tích: Giống: Ngày trồng cây: Mật độ trồng: Giai đoạn sinh trưởng: Chế độ chăm sóc, phân bón: Diễn biến bệnh Điểm ĐT Cây ĐT Lá ĐT Cấp Cấp 1 5 5 Tổng cộng Tỉ lệ bệnh %) Chỉ số bệnh (%) 79   Số bệnh Cấp Cấp Cấp Cấp Phụ lục TỶ LỆ BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA TẠI RUỘNG THÍ NGHIỆM Thời gian theo dõi:………………………………………………………………………………Thời gian phun thuốc:………………………………………… Diện tích ruộng: ……………………….Giống:……………… Lần lặp lại nghiệm thức:…………………………………………………………………… Số liệu theo dõi Điểm ĐT Cây ĐT NT I Mataxyl 500 WP 0,5 kg/ha Cấp bệnh Tổng số NT II Norshield 86,2 WG 0,7 kg/ha Cấp bệnh Tổng số NT III Ridomil MZ 72 WP kg/ha Cấp bệnh Tổng số Nghiệm thức NT IV Melody Duo 66,75WP 1,5 kg/ha Cấp bệnh Tổng số 5 Tổng cộng TLB (%) CSB (%)   NT V Biobus 1.00 WP kg/ha Cấp bệnh Tổng số NT VI TP-Zep 18 EC lit/ha Cấp bệnh Tổng số NT VII Đối chứng Không phun thuốc Cấp bệnh Tổng số ... 54,66 % Thuốc sinh học TP-Zep 18EC Biobus 1.00WP có hiệu kỹ thuật thấp 41,90 % 40,53 % iv   MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC ... dụng nhiều nước giới Cà chua có nhiều cách sử dụng, ăn tươi, trộn salad, làm nước ép, nước sốt vang, làm thực phẩm chế biến Về y học, cà chua có giá trị việc giảm thiểu bệnh tim mạch, giải độc,... Andrea Mattioli giới thiệu giống cà chua Mehico có màu vàng đỏ nhạt Năm 1650 Bắc Âu cà chua dùng để trang trí thỏa tính tò mò Thomas Jefferson (1710) trồng cà chua vườn không thu kết mong muốn việc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay