KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH CORYNESPORA Corynespora cassiicola (Berk. Curt.) Wei. CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH KHÁNG TRÊN CÂY CAO SU

112 35 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH CORYNESPORA [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH KHÁNG TRÊN CÂY CAO SU NGÀNH : NƠNG HỌC KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ TRÚC HÀ Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011    i KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH CORYNESPORA [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH KHÁNG TRÊN CÂY CAO SU Tác giả TRẦN THỊ TRÚC HÀ Khóa luận đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ ngành Nông học Hội đồng hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Nghĩa ThS Trần Văn Lợt KS Nguyễn Đơn Hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2010    ii LỜI CẢM ƠN Cảm ơn Ba, Mẹ sinh thành nuôi lớn lên, cho đến trường tiếp cận với văn minh, tiến xã hội Cảm ơn lúc mệt mỏi Ba, Mẹ bên Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học tồn thể q thầy tạo điều kiện, giúp đỡ truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập - Ban giám đốc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Bộ môn Bảo vệ Thực Vật tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Thầy Nguyễn Anh Nghĩa tận tình hướng dẫn thực đề tài - Thầy Trần Văn Lợt KS Nguyễn Đôn Hiệu dẫn giúp tơi hồn thành khóa luận - Dì Kim Thị Thúy bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập - Ks Nguyễn Ngọc Mai, KTV Nguyễn Thị Thanh Thảo toàn thể anh chị Bộ môn Bảo vệ Thực vật Bộ môn Sinh lý Khai thác tận tình giúp đỡ - Ks Huỳnh Đức Định, Ks Huỳnh Thị Minh Tâm (Bộ môn Giống) động viên, giúp đỡ chia khó khăn - Bạn Lâm Minh Nhung, Phạm Hoàng Sơn, Lương Minh Tâm, Đỗ Anh Tuấn anh chị, sinh viên khu tập thể - nhà khách Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Tp Hồ Chí Minh, Tháng 08, năm 2011 Trần Thị Trúc Hà    iii TÓM TẮT Trần Thị Trúc Hà, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 “Khảo sát hiệu phòng trừ bệnh Corynespora [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] số chất kích kháng cao su” Thực từ 18/03/2011 đến 20/07/2011 Bộ mơn Bảo vệ Thực vật, Phòng Thí nghiệm Cơng nghệ Sinh học, Phòng ni cấy nấm, Vườn nhân gỗ ghép Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê - VNCCSVN Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Nghĩa, Ths Trần Văn Lợt KS Nguyễn Đôn Hiệu Nội dung nghiên cứu: Nhóm thí nghiệm (TN1): Khảo sát mối quan hệ hoạt tính Peroxidase (POD) với mức thời gian xử lý chất kích kháng bệnh Corynespora cao su Nhóm thí nghiệm (TN2): Khảo sát ảnh hưởng mức thời gian xử lý chất kích kháng bệnh Corynespora cao su Thí nghiệm (TN3): Khảo sát hiệu chất kích kháng số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh Corynespora cao su Kết đạt được: Nhóm TN1: Theo phương pháp Thankamony Philip (2006), tiến hành xử lý salicylic acid (SA) trước 57 lây nhiễm nhân tạo (LNNT) làm hoạt tính POD tăng cao ổn định phun SA trước LNNT Phun Olicide 9DD (OC) sau 39 hay trước LNNT khơng làm cho hoạt tính POD tăng lên, riêng NT T-57 hoạt tính POD tăng 97 đơn vị sau 24 phun thuốc Đối với chất kích kháng oxalic acid (OA), hoạt tính POD tăng lên ba mức thời điểm xử lý việc tiến hành phun sau 39 LNNT làm cho hoạt tính POD tăng ổn định xử lý trước Nhóm TN2: Phun SA trước 72, 48, 24 LNNT mang lại hiệu phòng trừ bệnh Corynespora cao su Xử lý OC trước 24, 48 (OC_T-24,    iv OC_T-48) sau 24, 48 (OC_T+24, OC_T+48) ức chế phát triển lây lan nấm C cassiicola Riêng oxalic acid dù tiến hành xử lý trước hay sau LNNT, mang lại hiệu phòng trừ bệnh Corynespora TN3: Các thuốc hóa học (Carbenvil 50SC, Hexin 5SC) có tác dụng phòng trừ bệnh Corynespora Phun SA 40 ppm mang lại hiệu kích kháng tốt Hai chất Olicide 9DD oxalic acid, xử lý nồng độ cao (OC 180 ppm, OA 90 ppm) có hiệu phòng trừ bệnh cao nồng độ thấp (OC 90 ppm, OA 45 ppm)    v MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iiiii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng x Danh sách hình đồ thị xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bệnh Corynespora cao su 2.1.1 Triệu chứng 2.1.2 Tác nhân gây bệnh 2.2 Một số chế kháng bệnh trồng 2.2.1 Kháng bệnh thụ động 2.2.2 Kháng bệnh chủ động 11 2.3 Sự kích thích tính kháng bệnh trồng 14 2.3.1 Khái niệm 14 2.3.2 Cơ chế kích kháng 14 2.3.3 Tác nhân gây kích kháng 15 2.3.4 Các loại kích kháng 15 2.4 Cơ chế tượng kích kháng lưu dẫn 16 2.4.1 Cơ chế truyền tín hiệu 16 2.4.2 Sự lignin hóa 17    vi 2.4.3 Các protein liên quan đến phát sinh bệnh 18 2.4.4 Điều kiện đưa đến kích kháng lưu dẫn 20 2.5 Một số nghiên cứu enzyme phòng vệ cao su 20 2.5.1 lược peroxidase (POD) 20 2.5.2 Vai trò peroxidase cao su 21 2.6 Chất kích kháng salicylic acid (SA) 22 2.7 Một số nghiên cứu oxalic acid nước 25 2.8 Một số loại thuốc sử dụng thí nghiệm 27 2.8.1 Salycilic acid (SA) 27 2.8.2 Olicide DD (OC) 27 2.8.3 Oxalic acid (OA) 28 2.8.4 Carbenvil 50SC (Ca) 28 2.8.5 Hexin 5SC (He) 29 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 30 3.1 Nội dung nghiên cứu 30 3.2 Nhóm thí nghiệm 1: Khảo sát mối quan hệ hoạt tính peroxidase với mức thời gian xử lý số chất kích kháng bệnh Corynespora cao su…… 30 3.3 Nhóm thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng mức thời gian xử lý chất kích kháng bệnh Corynespora cao su 34 3.4 Thí nghiệm 3: Khảo sát hiệu chất kích kháng số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh Corynespora cao su 36 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Kết nhóm thí nghiệm 38 4.1.1 Kết thí nghiệm khảo sát mối quan hệ hoạt tính POD với mức thời gian xử lý salicylic acid bệnh Corynespora cao su 38 4.1.2 Kết thí nghiệm khảo sát mối quan hệ hoạt tính POD với mức thời gian xử lý Olicide 9DD bệnh Corynespora cao su 40 4.1.3 Kết thí nghiệm khảo sát mối quan hệ hoạt tính POD với mức thời gian xử lý oxalic acid bệnh Corynespora cao su 42 4.2 Kết nhóm thí nghiệm 44    vii 4.2.1 Kết ảnh hưởng mức thời gian xử lý salicylic acid bệnh Corynespora cao su 44 4.2.2 Kết ảnh hưởng mức thời gian xử lý Olicide 9DD bệnh Corynespora cao su 50 4.2.3 Kết ảnh hưởng mức thời gian xử lý oxalic acid bệnh Corynespora cao su 53 4.3 Kết thí nghiệm khảo sát hiệu chất kích kháng số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh Corynespora cao su 60 Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận: 64 5.1.1 Nhóm thí nghiệm 1: 64 5.1.2 Nhóm thí nghiệm 2: 64 5.1.3 Thí nghiệm 3: 65 5.2 Kiến nghị: 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 69    viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABS: Abscisic acid ASM: acibenzola-S-methyl BVTV: Bảo Vệ Thực Vật C cassiicola: Corynespora cassiicola Ca: Carbenvil 50SC CSB: Chỉ số bệnh Ctv: Cộng tác viên DC: Đối chứng Dien: hợp chất hydrocarbon có chứa liên kết kép Dvt: dòng vơ tính He: Hexin SC JA: Jasmonic acid LD50: Liều gây chết 50 % số cá thể thí nghiệm (Lethal Dose 50) LLL: Lần lặp lại LNNT: Lây nhiễm nhân tạo MEA: Malt Extract Agar NPR1: Non-Exepressor of PR1 NSKS: Ngày sau sạ NT: Nghiệm thức OA: Oxalic Acid OC: Olicide 9DD PDA: Potato Dextrose Agar POD: Peroxidase PR protein: Pathogenesis Related Protein PSA: Potato Sucrose Agar RLEA: Rubber Leaf Extract Agar SA: Salicylic Acid    ix SAR: Systemic Acquired Resistance T+24: Phun thuốc sau 24 lây bệnh nhân tạo T+39: Phun thuốc sau 39 lây bệnh nhân tạo T+48: Phun thuốc sau 48 lây bệnh nhân tạo T+72: Phun thuốc sau 72 lây bệnh nhân tạo T-24: Phun thuốc trước 24 lây bệnh nhân tạo T-48: Phun thuốc trước 48 lây bệnh nhân tạo T-57: Phun thuốc trước 57 lây bệnh nhân tạo T-72: Phun thuốc trước 72 lây bệnh nhân tạo T-9: Phun thuốc trước lây bệnh nhân tạo TCB: Thối cổ TLB: Tỉ lệ bệnh TN: Thí nghiệm TNT: Lây bệnh nhân tạo không xử lý thuốc UV: Ultra Violet VNCCSVN: Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam    86   Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt Olicide 9DD The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source DF Model Error 14 Corrected Total 23 sum of Squares 95.2225083 61.8530750 157.0755833 R-Square 0.606221 Source NHAC NT Mean Square F Value Pr > F 10.5802787 2.39 0.0693 4.4180768 Coeff Var 6.419880 Root MSE 2.101922 DF Anova SS 4.06185833 91.16065000 CSB Mean 32.74083 Mean Square F Value Pr > F 2.03092917 0.46 0.6407 13.02295000 2.95 0.0404 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 4.418077 Number of Means Critical Range 3.681 3.857 3.966 4.039 4.091 4.129 4.158 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping B B B B B    A A A A A C A C A C Mean 36.603 OC_T-72 34.447 OC_T+72 33.597 TNT 32.747 OC_T-48 N NT 87   B B B B B B C C 31.897 OC_T-24 C C 31.367 OC_T+48 C C 31.057 OC_T+24 C C 30.213 DC Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt Olicide 9DD The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source DF Model Error 14 Corrected Total 23 R-Square 0.665812 Source NHAC NT sum of Squares 187.3847500 94.0531000 281.4378500 Coeff Var 8.193869 DF Mean Square 20.8205278 6.718078 Root MSE 2.591926 F Value Pr > F 3.10 0.0285 CSB Mean 31.63250 Anova SS Mean Square F Value 7.9653000 3.9826500 0.59 179.4194500 25.6313500 3.82 Pr > F 0.5661 0.0158 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 6.718079 Number of Means Critical Range 4.539 4.756 4.890 4.981 5.045 5.092 5.127 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A B A    Mean 35.797 OC_T-72 33.903 TNT N NT 88   B B B B B B B B A A A A C A C A C C C C C C C 33.883 OC_T+72 32.070 OC_T-48 31.937 OC_T-24 29.617 OC_T+48 28.390 OC_T+24 27.463 DC Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt Olicide 9DD The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source Model Error Corrected Total DF sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 209.7071083 23.3007898 2.35 0.0731 14 138.5530917 9.8966494 23 348.2602000 R-Square 0.602156 Source NHAC NT DF Coeff Var 10.33304 Root MSE 3.145894 CSB Mean 30.44500 Anova SS Mean Square F Value 11.5591750 5.7795875 0.58 198.1479333 28.3068476 2.86 Pr > F 0.5707 0.0447 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 9.896649 Number of Means Critical Range 5.509    5.773 5.935 6.045 6.123 6.180 6.223 89   Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A A A A A A A A A A A 34.270 OC_T-72 33.350 TNT 33.333 OC_T+72 31.060 OC_T-48 29.903 OC_T+48 28.390 OC_T+24 27.167 DC 26.087 OC_T-24 B B B B B B B B B N NT Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt Olicide 9DD The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source DF Model Error 14 Corrected Total 23 sum of Squares 148.9972917 146.0389583 295.0362500 R-Square 0.505014 Source NHAC NT Coeff Var 10.69015 Mean Square F Value Pr > F 16.5552546 1.59 0.2115 10.431354 Root MSE 3.229761 CSB Mean 30.21250 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 3.0331750 1.5165875 0.15 0.8660 145.9641167 20.8520167 2.00 0.1279 Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt oxalic acid The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source DF sum of Squares Mean Square Model 84.9852708 9.4428079 Error 14 55.2329917 3.9452137 Corrected Total 23 140.218262    F Value Pr > F 2.39 0.0694 90   R-Square 0.606093 Source Coeff Var 6.085111 DF Anova SS 27.60947500 57.37579583 NHAC NT Root MSE CSB Mean 1.986256 32.64125 Mean Square F Value Pr > F 13.80473750 3.50 0.0586 8.19654226 2.08 0.1157 Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt oxalic acid The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source Model Error Corrected Total DF Squares Mean Square F Value Pr > F 93.6326750 10.4036306 2.62 0.0516 14 55.5717750 3.9694125 23 149.2044500 R-Square 0.627546 Source NHAC NT Coeff Var 6.614121 DF Root MSE CSB Mean 1.992338 30.12250 Anova SS Mean Square F Value 1.38922500 0.69461250 0.17 92.24345000 13.17763571 3.32 Pr > F 0.8413 0.0267 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 3.969413 Number of Means Critical Range 3.489 3.656 3.759 3.829 3.878 3.914 3.941 Means with the same letter are not significantly different    Duncan Grouping Mean N NT A A B A 33.903 TNT 32.487 OA_T+48 91   B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C 30.200 OA_T-48 29.617 OA_T+72 29.607 OA_T+24 28.983 OA_T-72 28.720 OA_T-24 27.463 DC Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt oxalic acid The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source Model Error Corrected Total DF 14 23 sum of Squares 84.8862375 9.5155250 134.4017625 R-Square Coeff Var 0.631586 6.448568 Source Mean Square F Value Pr > F 9.4318042 2.67 0.0487 3.5368232 Root MSE 1.880644 DF Anova SS 0.67307500 84.21316250 NHAC NT CSB Mean 29.16375 Mean Square F Value Pr > F 0.33653750 12.03045179 0.10 3.40 0.9098 0.0244 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 3.53682 Number of Means Critical Range 3.293    3.451 3.548 3.614 3.661 3.694 3.720 92   Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A A B A B B B B B B B B B B B B 33.350 TNT 30.463 OA_T+48 29.607 OA_T+24 28.703 OA_T-48 28.413 OA_T-72 28.117 OA_T-24 27.490 OA_T+72 27.167 DC Kết phân tích biến lượng quan trắc đợt oxalic acid The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Source Model Error Corrected Total DF Squares Mean Square F Value Pr > F 110.0949417 12.2327713 3.31 0.0223 14 51.8063083 3.7004506 23 161.9012500 R-Square 0.680013 Source NHAC NT DF Coeff Var 6.746709 Root MSE 1.923656 CSB Mean 28.51250 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 3.1610250 1.5805125 0.43 0.6606 106.9339167 15.2762738 4.13 0.0116 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha    0.05 93   Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 3.700451 Number of Means Critical Range 3.369 3.530 3.629 3.697 3.744 3.779 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A A B A B B C B C B C C C C C C C C C    32.790 TNT 31.267 OA_T+48 28.117 OA_T+72 27.803 OA_T-48 27.197 OA_T-72 27.197 OA_T+24 27.190 OA_T-24 26.540 DC 3.805 94   Phụ lục 3.1: Số liệu thí nghiệm Bảng 7.6 Diễn biến tỉ lệ bệnh (%) trước sau lần xử lý thuốc (Số liệu arsin chuyển đổi sang ) Sau xử lý Thuốc LLL Lần (Trước xử lý) OA1 OA2 SA1 SA2 OC1 OC2 Ca He Ca+He DC    I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 63,43 53,13 50,77 66,42 50,77 48,45 55,55 55,55 50,77 66,42 55,55 66,42 66,42 58,05 46,15 69,73 60,67 48,45 73,57 58,05 58,05 69,73 66,42 50,77 60,67 69,73 53,13 55,55 53,13 63,43 Lần Lần Lần 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 9,82 10,02 9,82 10,02 9,82 10,02 9,82 9,82 9,82 9,62 9,82 9,82 9,62 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 9,82 10,02 9,41 9,62 9,62 9,77 9,62 9,82 9,51 9,82 9,19 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 9,82 10,02 10,02 10,02 9,51 10,02 10,02 9,82 9,82 9,82 9,82 10,02 10,02 10,02 95   Bảng 7.7 Diễn biến số bệnh (%) trước sau lần xử lý thuốc (Số liệu arsin chuyển đổi sang ) Sau xử lý Thuốc LLL Lần (Trước xử lý) OA1 OA2 SA1 SA2 OC1 OC2 Ca He Ca+He DC    Lần Lần Lần I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II 4,35 4,06 3,96 4,16 3,54 3,42 3,96 3,75 3,65 4,62 3,86 4,70 4,53 4,16 3,42 4,25 3,96 3,42 4,44 3,96 4,25 4,44 4,53 3,75 4,16 4,87 3,86 3,75 3,75 31,95 35,43 31,44 32,46 27,69 29,33 28,79 29,33 34,45 36,39 29,33 33,46 34,94 31,09 27,13 30,40 27,69 28,25 29,33 34,94 29,87 33,96 30,40 25,99 29,33 40,63 25,99 28,79 32,96 33,46 40,16 35,43 34,94 31,95 32,96 28,66 31,44 35,43 42,94 29,87 36,27 39,70 35,43 32,46 34,45 34,94 31,95 28,25 29,87 31,95 35,06 32,96 29,87 28,66 38,29 24,80 38,29 35,91 40,63 37,35 38,76 33,96 33,96 35,43 31,95 29,33 35,67 38,29 35,43 38,29 38,29 41,09 34,94 38,29 34,94 29,87 28,66 29,33 30,00 34,45 32,46 30,92 31,44 37,82 28,25 37,82 40,98 III 4,25 32,96 34,76 39,23 96   Phụ lục 3.2: Kết xử lý thống kê theo tỉ lệ bệnh (%) (Từ bảng7.6) Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLB Source DF Model Error Corrected Total 11 18 29 Sum of Squares 0.33866667 0.10933333 0.44800000 R-Square 0.755952 Source NHAC NT F Value Pr > F 0.03078788 0.00607407 Coeff Var 0.784068 DF Anova SS 0.02400000 0.31466667 Mean Square 5.07 0.0012 Root MSE TLB Mean 0.077936 9.940000 Mean Square F Value Pr > F 0.01200000 1.98 0.1676 0.03496296 5.76 0.0008 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for TLB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.006074 Number of Means 10 Critical Range 1337 1403 1444 1473 149 1510 1522 1532 1539 Means with the same letter are not significantly different    Duncan Grouping Mean N NT A A A A A A A 10.02000 SA1 10.02000 SA2 10.02000 DC 10.02000 OA2 97   A A A A A A A B A B B B B 10.02000 OA1 9.95333 OC2 9.95333 OC1 9.88667 Ca 9.75333 He 9.75333 Ca+He Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ hai The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLB Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 11 1.17691333 0.10699212 7.05 0.0002 Error 18 0.27335333 0.01518630 Corrected Total 29 1.45026667 R-Square 0.811515 Source NHAC NT DF Coeff Var 1.246453 Root MSE 0.123233 Anova SS Mean Square 0.00284667 0.00142333 1.17406667 0.13045185 TLB Mean 9.886667 F Value Pr > F 0.09 0.9110 8.59
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH CORYNESPORA Corynespora cassiicola (Berk. Curt.) Wei. CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH KHÁNG TRÊN CÂY CAO SU , KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH CORYNESPORA Corynespora cassiicola (Berk. Curt.) Wei. CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH KHÁNG TRÊN CÂY CAO SU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay