SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH CAO SU MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM TÂY NINH

82 15 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:53

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA NÔNG HỌC - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SƠ TUYỂN CÁC DỊNG VƠ TÍNH CAO SU MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM TÂY NINH NGÀNH : NƠNG HỌC NIÊN KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ THU THỦY Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii SƠ TUYỂN CÁC DỊNG VƠ TÍNH CAO SU MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM TÂY NINH Tác giả TRẦN THỊ THU THỦY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học HỘI ĐỒNG HƯỚNG DẪN: Th.S Lê Mậu Túy Th.S Trần Văn Lợt KS.Lê Đình Vinh Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 iii LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học tất Quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho suốt trình học trường  Ban lãnh đạo Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam, mơn Giống, phòng chức cho phép hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập rèn luyện quý quan  ThS Trần Văn Lợt tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt thời gian học trường thực tập tốt nghiệp  ThS Lê Mậu Túy Th.S Vũ Văn Trường, Bộ môn Giống - Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi bảo tận tình suốt thời gian tơi thực đề tài  KS Lê Đình Vinh ln nhiệt tình bảo, hướng dẫn có đóng góp quý báu cho thời gian thực tập  Tập thể cán công nhân viên môn Giống - Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực tập tốt nghiệp  Các bạn lớp DH07NHB chia sẻ vui buồn thời gian học động viên, giúp đỡ thời gian thực tập  Xin cảm ơn bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy bảo nên người Bố mẹ anh chị chỗ dựa vững tinh thần cho vượt qua khó khăn Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2011 TRẦN THỊ THU THỦY iv TĨM TẮT TRẦN THỊ THU THỦY, Đại học Nơng Lâm Hồ Chí Minh SƠ TUYỂN CÁC DỊNG VƠ TÍNH CAO SU MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM TÂY NINH Thời gian thực từ tháng 02/2011 đến tháng 07/2011 thí nghiệm sơ tuyển Tây Ninh 2005 lơ J9 thuộc nông trường Bến Củi - Tây Ninh, môn Giống, Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam Hội đồng hướng dẫn: ThS Lê Mậu Túy ThS Trần Văn Lợt KS Lê Đình Vinh Đối tượng nghiên cứu gồm 42 dòng vơ tính (dvt) cao su bố trí với lần lặp lại theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên thí nghiệm sơ tuyển nơng trường Bến Củi, xã Bến Củi - Dương Minh Châu - Tây Ninh trồng năm 2005 (ký hiệu STTN 05) với dvt nhập nội 40 dvt lai tạo Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam giai đọan 1993 1999 (viết tắt LH), dvt RRIV trồng làm dòng đối chứng Nội dung nghiên cứu: theo dõi, đánh giá tiêu nông học chủ yếu 42 dvt cao su (năng suất, sinh trưởng, khả kháng bệnh số tiêu phụ khác) nhằm chọn lọc dòng vơ tính ưu tú đưa sang giai đoạn tuyển chọn (giai đoạn chung tuyển) Kết đạt được: Nhiều dvt cao su lai tạo Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam tỏ có triển vọng dvt cao su nhập nội dvt RRIV trồng phổ biến Trong 42 dvt thí nghiệm STTN 05 gạn lọc dvt có triển vọng, thể ưu sinh trưởng sản lượng cá thể giai đoạn khai thác năm thứ hai Trong đó, hai dvt LH 99/349 LH 95/255 sinh trưởng tốt có sản lượng vượt trội Các dvt có triển vọng khác gồm: LH 99/363, LH 99/367, LH 99/558, LH 99/34, LH 99/559, LH 99/356 v MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách sơ đồ ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích - Yêu cầu - Giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc đặc điểm cao su 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc điểm cao su 2.1.2.1 Đặc điểm thực vật học 2.1.2.2 Đặc tính sinh thái 2.2 Nghiên cứu nước 2.2.1 Trong nước 2.2.2 Thế giới 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Thời gian thực 15 3.2.2 Địa điểm thực 15 3.2.3 Vật liệu nghiên cứu 16 vi 3.2.4 Bố trí thí nghiệm 16 3.2.5 Các tiêu quan trắc phương pháp thu thập số liệu 18 3.2.5.1 Sản lượng .18 3.2.5.2 Sinh trưởng 18 3.2.5.3 Bệnh hại 18 3.2.5.4 Hình thái .22 3.2.5.5 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Sinh trưởng tăng trưởng dòng vơ tính .25 4.1.1 Sinh trưởng 25 4.1.2 Tăng trưởng 29 4.1.3 Dày vỏ nguyên sinh 29 4.2 Sản lượng cá thể 32 4.2.1 Sản lượng cá thể dòng vơ tính tháng đầu năm khai thác thứ hai 32 4.2.2 Tổng hợp sản lượng cá thể sau tháng khai thác dvt thí nghiệm STTN 05 35 4.3 Bệnh hại dòng vơ tính 37 4.4.1 Bệnh phấn trắng 37 4.4.2 Bệnh nấm hồng 38 4.4.3 Bệnh Corynespora 39 4.5 Đánh giá dvt chọn lọc thí nghiệm STTN 05 .41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC 56 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT cs Cộng dvt Dòng vơ tính đ/c Đối chứng g/c/c gram/cây/lần cạo GU, TU Dòng vơ tính chọn lọc Nam Mỹ IRCA Institut de Recherches sur le caouchouc au Afrique (Viện Nghiên cứu Cao su Châu Phi) IRRDB International Rubber Research Development Board (Hiệp hội nghiên cứu phát triển cao su thiên nhiên giới) KTCB Kiến thiết LH Dòng vơ tính cao su lai hoa Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam lai tạo NT Nghiệm thức PB Prang Besar (Trạm nghiên cứu cao su, đồn điền Golden Hope, Malaysia) RRIV Rubber Research Institute of VietNam (Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam) RRIM Rubber Research Institute of Malaysia (Viện Nghiên cứu Cao Su Malaysia) RRIC Viện Nghiên cứu Cao Su Sri Lanka (Rubber Research Institute of Ceylon) STTN 05 Thí nghiệm sơ tuyển Tây Ninh trồng năm 2005 VRG Vietnam Rubber Group (tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Qui ước phân cấp bệnh phấn trắng 19  Bảng 3.2: Phân hạng mức độ nhiễm bệnh phấn trắng dựa vào cấp bệnh trung bình 19  Bảng 3.3: Qui ước phân cấp bệnh nấm hồng 20  Bảng 3.4: Qui ước phân cấp bệnh Corynespora 21  Bảng 3.5: Phân hạng mức độ nhiễm bệnh Corynespora cao su 21  Bảng 3.6: Bảng phân cấp sinh trưởng sản lượng theo Paardekooper 22  Bảng 4.1: Vanh thân tăng vanh dvt thí nghiệm STTN 05 27  Bảng 4.2: Dày vỏ ngyên sinh dvt thí nghiệm STTN 05 30  Bảng 4.3: Sản lượng cá thể tháng đầu năm 2011 dvt thí nghiệm STTN 05 33  Bảng 4.4: Kết sản lượng cá thể tháng khai thác dvt thí nghiệm STTN 05 36  Bảng 4.5: Mức độ nhiễm bệnh phấn trắng 42 dvt thí nghiệm STTN 05 38  Bảng 4.6: Mức độ nhiễm bệnh nấm hồng dvt thí nghiệm STTN 05 39  Bảng 4.7: Mức độ nhiễm bệnh Corynespora dvt thí nghiệm STTN 05 41  Bảng 4.8: Tóm tắt đặc điểm dvt triển vọng thí nghiệm STTN 05 42  ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: (a)(b): Đánh đơng lấy mủ vườn 23  Hình 3.2: (a) (b): phơi mủ; cân mủ thí nghiệm STTN 05 24  Hình 4.1: Dòng vơ tính LH 99/363 43  Hình 4.2: Dòng vơ tính LH 99/349 44  Hình 4.3: Dòng vơ tính LH 99/34 45  Hình 4.4: Dòng vơ tính LH 95/255 46  Hình 4.5: Dòng vơ tính LH 99/559 47  Hình 4.6: Dòng vơ tính LH 99/558 48  Hình 4.7: Dòng vơ tính LH 99/367 49  Hình 4.8: Dòng vơ tính LH 99/356 50  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cải tiến giống cao su Việt Nam 12  Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm vườn STTN 05 17  Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cây cao su công nghiệp dài ngày đánh giá loại trồng có hiệu kinh tế cao, ổn định đóng góp lớn việc cải thiện kinh tế, xã hội môi trường Việt Nam (Nguyễn Thị Huệ, 1997) Mủ cao su nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp đặc biệt ngành sản xuất vỏ, lốp xe Bên cạnh sản phẩm từ mủ, cao su cung cấp khối lượng gỗ có giá trị kinh tế cao sau chu kỳ kinh doanh Hơn nữa, cao su xem thành phần cấu trồng đáp ứng chủ trương phủ xanh đất trống, đồi trọc, tái tạo rừng cải tạo mơi sinh Nhận thức vai trò quan trọng cao su kinh tế quốc dân, Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam nỗ lực nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhiều lĩnh vực để phục vụ nhu cầu đa dạng sản xuất, cơng tác cải tiến giống đặc biệt quan tâm Hiện nay, cao su mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất lớn Việt Nam Tuy nhiên cao su thường xuyên đối diện với cạnh tranh công nghiệp khác, để tiếp tục phát triển, ngành cao su phải có biện pháp nhằm khơng ngừng nâng cao suất tăng sản lượng việc mở rộng địa bàn trồng cao su vùng truyền thống Trước u cầu cấp thiết đó, tập đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG) có dự án phát triển cao su lên vùng Tây Bắc (Lai Châu, Sơn La, Điện Biên), Tây Nguyên với quỹ đất địa bàn năm tỉnh: Kom Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắc Nông (Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam, 2008) Chủ trương tập đoàn từ 2015 - 2020 phát triển khoảng 100.000 khu vực Tây Bắc 200.000 nước láng giềng Lào Campuchia (Trần Thị Thúy Hoa, 2006) Chính 59 Phụ lục 3: Tăng vanh từ 7/2010 đến 3/2011 42 DVT thí nghiệm STTN 05 Vanh thân 07/2010 DVT Vanh thân 03/2011 Cm Tăng % % RRIV Cấp cm RRIV Cấp vanh LH 99/307 46,43 92,63 54,22 102,39 7,79 LH 97/351 42,74 85,28 49,34 93,17 6,59 LH 99/559 53,05 105,84 59,04 111,49 5,99 PB 235 48,53 96,82 54,29 102,53 5,76 LH 97/632 51,08 101,92 56,70 107,07 5,61 LH 96/347 45,62 91,02 51,20 96,69 5,58 LH 99/169 41,38 82,56 46,82 88,42 5,44 LH 99/668 43,39 86,57 48,68 91,93 5,29 LH 95/255 48,43 96,62 53,48 100,99 5,05 LH 97/691 46,22 92,22 51,27 96,82 5,05 LH 97/180 51,09 101,94 56,00 105,74 4,90 LH 99/245 42,18 84,15 47,02 88,79 4,84 LH 99/143 47,52 94,81 52,15 98,48 4,63 LH 97/592 50,51 100,77 55,13 104,11 4,62 LH 97/167 43,71 87,21 48,29 91,19 4,58 LH 97/164 39,09 77,99 43,58 82,31 4,50 LH 97/563 43,40 86,58 47,84 90,35 4,45 LH 99/234 43,69 87,16 48,12 90,86 4,43 PB 260 44,33 88,44 48,57 91,71 4,24 LH 99/781 47,52 94,81 51,57 97,38 4,05 LH 93/348 44,50 88,79 48,45 91,50 3,95 60 LH 99/201 48,82 97,40 52,72 99,56 3,90 LH 99/558 52,05 103,85 55,79 105,35 3,74 LH 99/7 47,67 95,10 51,03 96,36 3,36 LH 99/34 55,38 110,48 58,73 110,91 3,35 LH 95/96 49,85 99,45 53,13 100,32 3,28 LH 99/367 51,30 102,36 54,54 102,99 3,23 LH 99/182 49,13 98,03 52,32 98,80 3,18 LH 99/402 50,25 100,27 53,37 100,79 3,12 LH 99/731 45,91 91,60 48,93 92,40 3,02 LH 99/356 51,88 103,51 54,89 103,65 3,01 LH 99/469 46,41 92,60 49,41 93,30 3,00 LH 97/79 47,51 94,80 50,47 95,31 2,96 LH 99/349 53,45 106,65 56,38 106,48 2,93 LH 99/785 48,65 97,07 51,56 97,37 2,91 RRIV 50,12 100,00 52,95 100,00 2,83 LH 97/163 49,37 98,50 51,98 98,16 2,61 LH 99/276 47,93 95,63 50,52 95,40 2,59 LH 99/277 49,40 98,56 51,93 98,06 2,53 LH 99/396 47,71 95,19 49,64 93,74 1,93 LH 99/363 52,35 104,46 54,21 102,38 1,86 LH 94/93 46,06 73,41 46,15 87,15 0,09 Trung bình 47,75 51,72 61 Phụ lục 4: Bảng mã hóa nghiệm thức xử lý thống kê Mã hóa Nghiệm thức mã hóa Nghiệm thức RRIV 22 LH 99/201 LH 93/348 23 LH 99/234 LH 94/93 24 LH 99/245 LH 95/96 25 LH 99/276 LH 95/255 26 LH 99/277 LH 96/347 27 LH 99/307 LH 97/79 28 LH 99/349 LH 97/163 29 LH 99/356 LH 97/164 30 LH 99/363 10 LH 97/167 31 LH 99/367 11 LH 97/180 32 LH 99/396 12 LH 97/351 33 LH 99/402 13 LH 97/563 34 LH 99/469 14 LH 97/592 35 LH 99/558 15 LH 97/632 36 LH 99/559 16 LH 97/691 37 LH 99/668 17 LH 99/7 38 LH 99/731 18 LH 99/34 39 LH 99/781 19 LH 99/143 40 LH 99/785 20 LH 99/169 41 PB 235 21 LH 99/182 42 PB 260 62 Phụ luc 5: Kết xử lý thống kê ANOVA sinh trưởng vanh dvt thí nghiệm STTN 05 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 4.04 2.022 0.90 0.4118 nt 41 1451.19 35.395 15.70 0.0000 Error 82 184.84 2.254 0.84 0.839 81 184.00 2.272 Non-additivity Residual 0.37 -Total 125 1640.07 Grand Mean= 51.724 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6517.260 2.90% RANGE Error Mean Square = 2.254 Error Degrees of Freedom = 82 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.233 s_ = 0.8668 at alpha = 0.050 Ranked Order Mean 36 = 59.04 A Mean 18 = 58.73 AB Mean 15 = 56.70 ABC Mean 28 = 56.38 BC Mean 11 = 56.00 CD Mean 35 = 55.79 CDE Total Count= 126 63 Mean 14 = 55.13 CDEF Mean 29 = 54.89 CDEFG Mean 31 = 54.54 CDEFGH Mean 41 = 54.29 CDEFGHI Mean 27 = 54.22 CDEFGHI Mean 30 = 54.21 CDEFGHI Mean = 53.48 DEFGHIJ Mean 33 = 53.37 DEFGHIJK Mean = 53.12 DEFGHIJK Mean = 52.95 EFGHIJK Mean 22 = 52.72 FGHIJK Mean 21 = 52.32 FGHIJKL Mean 19 = 52.15 GHIJKLM Mean = 51.98 GHIJKLM Mean 26 = 51.93 HIJKLM Mean 39 = 51.57 IJKLMN Mean 40 = 51.57 IJKLMN Mean 16 = 51.27 JKLMNO Mean = 51.20 JKLMNOP Mean 17 = 51.03 JKLMNOPQ Mean 25 = 50.52 KLMNOPQR Mean = 50.47 KLMNOPQR Mean 32 = 49.64 LMNOPQRS Mean 34 = 49.41 LMNOPQRS Mean 12 = 49.33 MNOPQRS Mean 38 = 48.93 NOPQRST Mean 37 = 48.68 NOPQRST Mean 42 = 48.57 OPQRST Mean = 48.46 OPQRST Mean 10 = 48.29 PQRST Mean 23 = 48.12 QRST Mean 13 = 47.85 RST Mean 24 = 47.02 ST Mean 20 = 46.82 ST Mean = 46.15 T Mean = 43.58 U 64 Phụ lục 6: Kết xử lý thống kê ANOVA độ dày vỏ dvt thí nghiệm STTN 05 A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.05 0.025 0.75 0.4766 NT 41 13.55 0.331 9.72 0.0000 Error 82 2.79 0.034 0.03 0.032 81 2.76 0.034 Non-additivity Residual 0.95 -Total 125 16.39 Grand Mean= 5.095 Grand Sum= Coefficient of Variation= 641.960 3.62% RANGE Error Mean Square = 0.03400 Error Degrees of Freedom = 82 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2995 s_ = 0.1065 at alpha = 0.050 Ranked Order Mean = 6.023 A Mean = 5.617 B Mean 25 = 5.500 BC Mean 28 = 5.493 BC Mean 32 = 5.367 BCD Mean 23 = 5.353 BCD Mean = 5.330 BCD Total Count= 126 65 Mean 26 = 5.323 BCDE Mean 12 = 5.310 BCDE Mean 24 = 5.300 BCDE Mean 41 = 5.293 BCDE Mean 38 = 5.280 BCDE Mean 20 = 5.277 BCDE Mean 42 = 5.267 BCDE Mean = 5.253 CDE Mean = 5.243 CDE Mean 14 = 5.223 CDEF Mean 36 = 5.213 CDEF Mean 17 = 5.207 CDEF Mean 29 = 5.183 CDEF Mean 19 = 5.170 CDEF Mean 15 = 5.167 CDEFG Mean 18 = 5.147 CDEFGH Mean 37 = 5.100 DEFGHI Mean 40 = 5.070 DEFGHI Mean 11 = 5.063 DEFGHI Mean 35 = 5.060 DEFGHI Mean = 5.000 DEFGHIJ Mean 33 = 4.997 DEFGHIJ Mean 30 = 4.957 EFGHIJ Mean 27 = 4.863 FGHIJK Mean 34 = 4.810 GHIJK Mean = 4.800 HIJK Mean 39 = 4.797 HIJK Mean = 4.777 IJK Mean 31 = 4.773 IJK Mean 21 = 4.773 IJK Mean 22 = 4.677 JK Mean 16 = 4.663 JK Mean 10 = 4.557 K Mean 13 = 4.543 K Mean = 4.167 L 66 Phụ lục 7: Kết xử lý thống kê ANOVA sản lượng cá thể dvt thí nghiệm STTN 05 A N A L Y S I S O F Degrees of Source V A R I A N C E T A B L E Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3696.19 1848.095 85.95 0.0000 nt 41 11483.92 280.096 13.03 0.0000 Error 82 1763.17 21.502 Non-additivity Residual 81 646.7 646.782 11169 46.93 13.783 -Total 125 16943.28 Grand Mean= 15.231 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1919.120 30.44% RANGE Error Mean Square = 21.50 Error Degrees of Freedom = 82 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.532 s_ = 2.677 at alpha = 0.050 Ranked Order Mean 28 = 35.44 A Mean = 35.42 A Mean 30 = 34.20 A Mean 31 = 32.27 AB Mean 35 = 31.69 AB Mean 18 = 31.23 AB Total Count= 126 67 Mean 36 = 30.65 ABC Mean 22 = 25.56 BCD Mean 39 = 24.37 BCDE Mean 29 = 22.78 Mean = 21.62 Mean 37 = 16.85 Mean = 15.84 FGHI Mean 13 = 15.79 FGHI Mean 12 = 15.25 FGHI Mean 38 = 15.19 FGHI Mean 27 = 15.07 FGHI Mean 40 = 14.50 FGHIJ Mean 33 = 14.21 FGHIJK Mean 23 = 13.77 Mean = 12.37 HIJKLM Mean 24 = 12.17 HIJKLM Mean 26 = 11.83 HIJKLM Mean 32 = 11.52 HIJKLM Mean = 11.73 HIJKLM Mean 19 = 10.34 HIJKLM Mean 34 = 10.24 HIJKLM Mean 42 = 9.607 HIJKLM Mean 15 = 9.473 HIJKLM Mean = 9.267 HIJKLM Mean 25 = 8.533 HIJKLM Mean 10 = 7.580 HIJKLM Mean 20 = 7.050 IJKLM Mean 17 = 6.867 IJKLM Mean = 6.640 IJKLM Mean 21 = 5.730 JKLM Mean 11 = 5.563 JKLM Mean = 5.093 KLM Mean = 4.747 LM Mean 14 = 4.613 LM Mean 16 = 3.940 M Mean 41 = 3.110 M CDEF DEFG EFGH GHIJKL 68 Phụ lục 8: Cấp bệnh phấn trắng trung bình DVT thí nghiệm STTN 05 DVT Cấp bệnh trung bình Mức nhiễm LH 99/356 0,00 khơng LH 99/559 0,00 không LH 99/234 0,00 không LH 97/163 0,00 không LH 97/592 0,00 không LH 95/255 0,00 không LH 99/34 0,00 không LH 97/79 0,00 không LH 99/201 0,17 nhẹ LH 99/7 0,17 nhẹ LH 99/277 0,17 nhẹ LH 99/469 0,17 nhẹ LH 99/558 0,17 nhẹ LH 96/347 0,17 nhẹ LH 99/363 0,33 nhẹ LH 99/367 0,33 nhẹ LH 99/349 0,33 nhẹ LH 99/182 0,33 nhẹ LH 99/169 0,33 nhẹ LH 99/143 0,33 nhẹ PB 260 0,33 nhẹ LH 99/402 0,33 nhẹ LH 99/785 0,50 nhẹ LH 99/781 0,50 nhẹ 69 LH 95/96 0,50 nhẹ LH 99/245 0,67 nhẹ LH 94/93 0,67 nhẹ LH 97/180 0,67 nhẹ LH 99/731 0,83 nhẹ LH 97/351 0,83 nhẹ PB 235 0,83 nhẹ LH 99/668 1,00 nhẹ LH 93/348 1,33 nhẹ LH 97/691 1,33 nhẹ LH 97/632 1,50 nhẹ LH 97/563 1,67 nhẹ LH 99/307 1,67 nhẹ LH 97/167 1,67 nhẹ RRIV 1,67 nhẹ LH 99/396 2,17 trung bình LH 99/276 2,17 trung bình LH 97/164 2,33 trung bình 70 Phụ lục 9: Cấp bệnh Corynespora trung bình DVT thí nghiệm STTN 05 DVT Cấp bệnh trung bình mức nhiễm LH 99/363 0,00 khơng LH 95/255 0,00 không LH 99/182 0,00 không LH 97/163 0,00 không LH 99/781 0,00 không LH 99/785 0,00 không LH 97/691 0,00 không LH 96/347 0,00 không PB 260 0,00 không LH 99/234 0,00 không LH 99/245 0,00 không LH 94/93 0,00 không LH 97/632 0,04 nhẹ LH 99/367 0,04 nhẹ PB 235 0,04 nhẹ LH 99/307 0,04 nhẹ LH 99/143 0,04 nhẹ LH 99/469 0,04 nhẹ LH 97/351 0,04 nhẹ LH 99/201 0,08 nhẹ LH 99/277 0,08 nhẹ LH 93/348 0,29 nhẹ LH 99/34 0,33 nhẹ LH 97/180 0,33 nhẹ 71 LH 99/731 0,33 nhẹ LH 99/356 0,42 nhẹ LH 97/167 0,42 nhẹ LH 97/563 0,42 nhẹ LH 99/169 0,46 nhẹ LH 99/7 0,63 nhẹ LH 97/79 0,63 nhẹ LH 99/402 0,67 nhẹ LH 99/668 0,71 nhẹ LH 97/592 0,96 nhẹ LH 99/349 1,04 nhẹ RRIV 1,25 nhẹ LH 99/559 1,33 nhẹ LH 99/558 1,33 nhẹ LH 95/96 1,71 nhẹ LH 99/276 2,29 trung bình LH 99/396 3,29 nặng LH 97/164 4,00 nặng Phụ lục 10: Cấp bệnh nấm hồng trung bình DVT thí nghiệm STTN 05 DVT Tỷ lệ bệnh Mức nhiễm LH 96/347 0,0 LH 97/563 0,0 LH 99/731 0,0 PB 260 0,0 Không nhiễm - nhiễm LH 97/691 4,2 nhẹ LH 99/276 4,2 LH 99/781 4,3 LH 99/307 4,5 RRIV 8,3 LH 97/592 8,3 LH 99/34 8,3 LH 99/201 8,3 LH 99/245 8,3 LH 93/348 12,5 LH 97/180 12,5 LH 99/7 12,5 LH 99/143 12,5 LH 99/182 12,5 LH 99/367 12,5 LH 99/668 12,5 LH 97/167 13,0 LH 97/163 16,7 LH 99/169 16,7 nhiễm nhẹ nhiễm trung bình LH 99/356 16,7 LH 99/469 16,7 PB 235 16,7 LH 97/351 17,4 LH 97/79 20,8 LH 97/632 20,8 LH 99/402 20,8 LH 95/255 21,7 LH 95/96 25,0 LH 99/396 25,0 LH 97/164 27,3 LH 99/277 29,2 LH 99/558 29,2 LH 94/93 33,3 LH 99/559 33,3 LH 99/785 33,3 LH 99/234 37,5 LH 99/349 37,5 LH 99/363 45,8 nhiễm trung bình Dễ nhiễm Rất dễ nhiễm ... hấp thu) : Phát triển rộng tầng đất mặt, trưởng thành lan rộng khoảng - m, đến 10 - 15 m, cung cấp phần lớn chất dinh dưỡng để nuôi Rễ hấp thu phát triển theo mùa, tối đa vào giai đoạn non tối thi u... International Rubber Research Development Board (Hiệp hội nghiên cứu phát triển cao su thi n nhiên giới) KTCB Kiến thi t LH Dòng vơ tính cao su lai hoa Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam lai tạo NT Nghiệm... vườn STTN 05 17  Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Cây cao su công nghiệp dài ngày đánh giá loại trồng có hiệu kinh tế cao, ổn định đóng góp lớn việc cải thi n kinh tế, xã hội môi trường Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH CAO SU MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM TÂY NINH , SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH CAO SU MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay