SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRIỂN VỌNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011

60 23 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:52

`BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRIỂN VỌNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN 2011 Họ tên: Trần Thị Thanh Loan Khóa: 2007 - 2011 Chuyên ngành: Nông Học Tháng – 2011 SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRIỂN VỌNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN 2011 Tác giả TRẦN THỊ THANH LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: 1.PGS.TS Phan Thanh Kiếm 2.Ths Nguyễn Văn Chương Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Bốn năm ngồi giảng đường đại học khoảng thời gian quý báu quan trọng em Trong thời gian thầy cô tận tình dạy bảo, trang bị cho em kiến thức để em tự tin bước vào đời Kỳ thực tập tốt nghiệp khoảng thời gian để em vận dụng kiến thức kinh nghiệm mà thầy cô truyền đạt cho em năm học trường, để đạt điều em xin chân thành biết ơn quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Trong thời gian thực tập giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm, vận dụng kiến thức học vào thực tế, nâng cao hiểu biết lĩnh vực nơng nghiệp cho thân em Để em làm điều nhờ giúp đỡ nhiệt tình Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Nghiệm Nông Nghiệp Hưng Lộc, Nguyễn Văn Chương người hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập trung tâm Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Phan Thanh Kiếm người thầy tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức, giúp em hồn thành tốt khố luận Để có hơm em khơng thể quên công ơn nuôi dưỡng hy sinh khó nhọc cha mẹ, gia đình giúp đỡ nhiệt tình từ bạn, anh chị Xin nhận từ em lời chúc sức khoẻ thành đạt Đồng Nai, ngày tháng năm 2011 Trần Thị Thanh Loan ii TÓM TẮT Đề tàiSo sánh số giống đậu phộng (Arachis hypogaea L.) triển vọng Trảng Bom, Đồng Nai vụ Xuân 2011” thực Trung tâm Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Trảng Bom, Đồng Nai từ tháng 3/2011-5/2011 nhằm xác định giống có khả sinh trưởng, phát triển tốt, cho suất cao, phẩm chất tốt phù hợp với điều kiện canh tác địa phuơng Thí nghiệm có 12 nghiệm thức 12 giống đậu phộng: VD2-2-3, VD01-1, GV12, L9804, GV13, GV10, OMDP13, MD7, VD1, L9803-8, HL 25 giống Giấy địa phương, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD), lần lặp lại Kết thu được: - Về thời gian sinh trưởng: Giống GV13 giống có thời gian sinh trưởng ngắn (92 ngày), giống VD01-1, MD7 giống Giấy có thời gian sinh trưởng dài (96 ngày) - Về sinh trưởng: Giống VD1 giống có chiều cao cao (43,67 cm), thấp giống GV10 (36,0 cm) Số cành cấp nhiều giống GV10 (4,87 cành), thấp giống L9803-8 (4,07 cành) - Về sâu bệnh: Qua khảo sát thấy đa số giống nhiễm bệnh gỉ sắt đốm đen từ cấp 2- cấp Đối với bệnh gỉ sắt giống OMDP13, VD1 giống Giấy nhiễm nặng cấp 4, giống VD2-2-3, VD01-1, GV12, L9804, GV13, L98038 nhiễm nhẹ cấp bệnh đốm đen có giống OMDP13 nhiễm nặng cấp lại giống nhiễm nhẹ cấp - Về suất: Các giống GV10, GV12 GV13 giống có suất thực thu cao (39,6 tạ/ha, 36,9 tạ/ha 38,6 tạ/ha), vượt giống ĐC tương ứng 27,0%, 18,6% 24,1% Đó giống triển vọng nhất, khơng cho suất cao mà có trọng lượng 100 hạt cao, có khả kháng bệnh gỉ sắt, đốm đen iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựu i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 lược nguồn gốc lịch sử 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại 2.2 Đặc điểm thực vật 2.3 Nhu cầu sinh thái 2.3.1 Đất 2.3.2 Khí hậu 2.3.3 Ánh sáng iv 2.3.4 Nước 2.4 Một số kết nghiên cứu 2.4.1 Thế giới 2.4.2 Việt Nam 2.5 Tình hình sản xuất địa phương nghiên cứu 11 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13 3.2 Điều kiện thí nghiệm 13 3.2.1 Đất đai 13 3.2.2 Khí hậu thời tiết 13 3.3 Vật liệu nghiên cứu 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 15 3.4.2 Quy trình kĩ thuật canh tác áp dụng 16 3.4.2.1 Chuẩn bị đất hạt giống 16 3.4.2.2 Khoảng cách gieo 17 3.4.2.3 Phân bón cách bón 17 3.4.2.4 Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh 17 3.4.2.5 Thu hoạch 18 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 18 3.4.3.1 Các tiêu sinh trưởng phát triển 18 3.4.3.2 Năng suất yếu tố cấu thành suất 19 3.4.3.3 Chỉ tiêu chất lượng 19 3.4.3.4 Sâu bệnh 19 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 20 v CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Các tiêu đặc điểm hình thái 21 4.2 Các tiêu sinh trưởng phát triển 22 4.2.1 Thời gian sinh trưởng 22 4.2.2 Chiều cao số cành cấp giống 23 4.3 Các yếu tố cấu thành suất suất giống 24 4.3.1 Các yếu tố cấu thành suất 24 4.3.2 Năng suất 26 4.4 Tình hình sâu bệnh hại 28 4.5 Chỉ tiêu chất lượng: màu sắc độ hạt 28 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 32 5.1 Kết luận 32 5.2 Đề nghị 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 PHỤ LỤC 34 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt/kí hiệu Viết đầy đủ/ý nghĩa ĐC Đối chứng NSTT Năng suất thực thu NN Nông nghiệp NC Nghiên cứu KHKT Khoa học kĩ thuật TNNN Thực nghiệm nông nghiệp Nt Như vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang 2.1 Sản lượng đậu phộng số nước giới 2005-2008 2.2 Năng suất lạc số nước giới giai đoạn 2005-2008 2.3 Diện tích, suất sản lượng đậu phộng giới 2004-2009 2.4 Tình hình sản xuất đậu phộng Việt Nam 2005-2009 2.5 Tình hình sản xuất đậu phộng tỉnh Đông Nam Bộ năm 2008 11 3.1 Đặc điểm lý hố tính khu đất thí nghiệm 13 3.2 Đặc điểm thời tiết thời gian thí nghiệm 14 4.1 Dạng cây, tỷ lệ hạt hạt giống 21 4.2 Thời gian hoa thời gian sinh trưởng giống 22 4.3 Chiều cao số cành cấp 23 4.4 Các yếu tố cấu thành suất giống 25 4.5 Tỷ lệ chắc, tỷ lệ hạt/quả 27 4.6 Năng suất giống 28 4.7 Tình hình bệnh gỉ sắt bệnh đốm đen 29 4.8 Màu sắc độ đồng hạt giống 30 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình Tồn cảnh thí nghiệm 34 Hình Hạt giống GV10 34 Hình Hạt giống Giấy (ĐC) 35 Hình Hạt giống GV10 giống Giấy (ĐC) 35 Hình Hạt giống GV13 35 Hình Hạt giống GV12 35 Hình Hạt giống VD01-1 35 Hình Hạt giống HL25 35 Hình Hạt giống OMDP13 36 Hình 10 Hạt giống MD7 36 Hình 11 Hạt giống L9804 36 Hình 12 Hạt giống VD1 36 Hình 13 Hạt giống L9803-8 36 Hình14 Hạt giống VD2-2-3 36 ix Hình 9: Hạt giống OMDP13 Hình 10: Hạt giống MD7 Hình 11: Hạt giống L9804 Hình 12: Hạt giống VD1 Hình 13: Hạt giống L9803-8 Hình 14: Hạt giốngVD2-2-3 36 Phụ lục 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU Phụ lục 3.1: Kết xử lý thống kê tỷ lệ hạt giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: hat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.81 1.905 1.52 0.2405 nt 11 53.61 4.874 3.89 0.0032 Error 22 27.55 1.252 Non-additivity 0.14 0.135 0.10 Residual 21 27.41 1.305 -Total 35 84.97 -Grand Mean= 6.753 Grand Sum= Coefficient of Variation= 243.100 Total Count= 36 16.57% Phụ lục 3.2: Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ hạt giống đậu phộng Case Range : 38 - 49 Variable : hat Function : RANGE Error Mean Square = 1.252 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.575 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 6.033 5.967 6.733 5.567 8.567 5.667 6.200 6.500 5.667 9.367 6.467 8.300 Ranked Order BCD CD BCD D AB D BCD BCD D A BCD ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 37 = = = = = = = = = = = = 9.367 8.567 8.300 6.733 6.500 6.467 6.200 6.033 5.967 5.667 5.667 5.567 A AB ABC BCD BCD BCD BCD BCD CD D D D Phụ lục 3.3: Kết xử lý thống kê tỷ lệ hạt giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: qua hat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.09 0.043 2.31 0.1232 nt 11 731.93 66.539 3541.59 0.0000 Error 22 0.41 0.019 Non-additivity 0.17 0.168 14.32 Residual 21 0.25 0.012 -Total 35 732.43 -Grand Mean= 2.583 Grand Sum= Coefficient of Variation= 93.000 Total Count= 36 5.31% Phụ lục 3.4: Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ hạt giống đậu phộng Case Range : 39 - 50 Variable : qua hat Function : RANGE Error Mean Square = 0.01900 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3172 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.100 1.233 0.0000 2.233 0.9000 3.200 17.17 2.133 2.367 0.6667 0.0000 0.0000 Ranked Order DE D G C EF B A C C F G G Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 38 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 17.17 3.200 2.367 2.233 2.133 1.233 1.100 0.9000 0.6667 0.0000 0.0000 0.0000 A B C C C D DE EF F G G G Phụ lục 3.5: Kết xử lý thống kê chiều cao lúc hoa giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: cc hoa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 12.72 6.361 2.17 0.1385 nt 11 344.31 31.301 10.66 0.0000 Error 22 64.61 2.937 Non-additivity 18.51 18.506 8.43 Residual 21 46.11 2.195 -Total 35 421.64 -Grand Mean= 33.806 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1217.000 Total Count= 36 5.07% Phụ lục 3.6: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao lúc hoa giống đậu phộng Case Range : 37 - 48 Variable : cc hoa Function : RANGE Error Mean Square = 2.937 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.944 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 38.00 36.33 30.67 35.00 30.67 30.00 30.67 37.67 38.67 32.33 31.67 34.00 Ranked Order A AB DE ABC DE E DE AB A CDE CDE BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 39 = = = = = = = = = = = = 38.67 38.00 37.67 36.33 35.00 34.00 32.33 31.67 30.67 30.67 30.67 30.00 A A AB AB ABC BCD CDE CDE DE DE DE E Phụ lục 3.7: Kết xử lý thống kê chiều cao giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: ccc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.21 1.603 0.67 0.5201 nt 11 180.39 16.399 6.89 0.0001 Error 22 52.37 2.380 Non-additivity 10.05 10.054 4.99 Residual 21 42.31 2.015 -Total 35 235.96 -Grand Mean= 38.367 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1381.200 Total Count= 36 4.02% Phụ lục 3.8: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao giống đậu phộng Case Range : 37 - 48 Variable : ccc Function : RANGE Error Mean Square = 2.380 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.551 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 40.00 40.13 38.13 37.13 36.60 36.00 40.47 36.07 43.67 36.33 37.00 38.87 Ranked Order BC ABC BCD BCD CD D AB D A D BCD BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 40 = = = = = = = = = = = = 43.67 40.47 40.13 40.00 38.87 38.13 37.13 37.00 36.60 36.33 36.07 36.00 A AB ABC BC BCD BCD BCD BCD CD D D D Phụ lục 3.9: Kết xử lý thống kê số cành cấp giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: canh cap A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.19 0.094 2.40 0.1144 nt 11 1.37 0.124 3.19 0.0100 Error 22 0.86 0.039 Non-additivity 0.01 0.012 0.30 Residual 21 0.85 0.040 -Total 35 2.42 -Grand Mean= 4.489 Grand Sum= Coefficient of Variation= 161.600 Total Count= 36 4.40% Phụ lục 3.10 Trắc nghiệm phân hạng số cành cấp giống đậu phộng Case Range : 37 - 48 Variable : canh cap Function : RANGE Error Mean Square = 0.03900 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4545 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 4.533 4.467 4.400 4.533 4.600 4.867 4.467 4.600 4.600 4.067 4.533 4.200 Ranked Order AB ABC BC AB AB A ABC AB AB C AB BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 41 = = = = = = = = = = = = 4.867 4.600 4.600 4.600 4.533 4.533 4.533 4.467 4.467 4.400 4.200 4.067 A AB AB AB AB AB AB ABC ABC BC BC C Phụ lục 3.11: Kết xử lý thống kê số thu hoạch ô giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: scth A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 686.22 343.111 5.38 0.0125 nt 11 9539.64 867.240 13.60 0.0000 Error 22 1402.44 63.747 Non-additivity 5.97 5.969 0.09 Residual 21 1396.48 66.499 -Total 35 11628.31 -Grand Mean= 156.139 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5621.000 Total Count= 36 5.11% Phụ lục 3.12: Trắc nghiệm phân hạng số thu hoạch giống đậu phộng Case Range : 37 - 48 Variable : scth Function : RANGE Error Mean Square = 63.75 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 18.38 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 145.7 143.3 174.7 132.7 167.7 162.0 179.0 151.3 135.7 137.3 169.7 174.7 Ranked Order CDE DE A E AB ABC A BCD DE DE AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 42 = = = = = = = = = = = = 179.0 174.7 174.7 169.7 167.7 162.0 151.3 145.7 143.3 137.3 135.7 132.7 A A A AB AB ABC BCD CDE DE DE DE E Phụ lục 3.13: Kết xử lý thống kê số giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: qua chac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.60 0.802 0.31 0.7356 nt 11 230.26 20.933 8.13 0.0000 Error 22 56.66 2.575 Non-additivity 3.98 3.978 1.59 Residual 21 52.68 2.508 -Total 35 288.52 -Grand Mean= 23.678 Grand Sum= Coefficient of Variation= 852.400 Total Count= 36 6.78% Phụ lục 3.14: Trắc nghiệm phân hạng số giống đậu phộng Case Range : 38 - 49 Variable : qua chac Function : RANGE Error Mean Square = 2.575 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.693 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 24.23 22.33 20.53 24.07 25.70 28.13 23.10 27.30 25.20 20.13 23.20 20.20 Ranked Order BC CDE DE BCD ABC A CDE AB ABC E CDE E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 43 = = = = = = = = = = = = 28.13 27.30 25.70 25.20 24.23 24.07 23.20 23.10 22.33 20.53 20.20 20.13 A AB ABC ABC BC BCD CDE CDE CDE DE E E Phụ lục 3.15: Kết xử lý thống kê trọng lượng 100 giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: kl 100 qua A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 704.17 352.083 10.87 0.0005 nt 11 5402.08 491.098 15.16 0.0000 Error 22 712.50 32.386 Non-additivity 95.63 95.631 3.26 Residual 21 616.87 29.375 -Total 35 6818.75 -Grand Mean= 103.750 Grand Sum= 3735.000 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 5.49% Phụ lục 3.16: Trắc nghiệm phân hạng khối lượng 100 giống đậu phộng Error Mean Square = 32.39 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.10 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 110.0 96.67 108.3 86.67 96.67 123.3 113.3 123.3 96.67 100.0 106.7 83.33 Ranked Order BC DE BCD EF DE A AB A DE CD BCD F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 44 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 123.3 123.3 113.3 110.0 108.3 106.7 100.0 96.67 96.67 96.67 86.67 83.33 A A AB BC BCD BCD CD DE DE DE EF F Phụ lục 3.17: Kết xử lý thống kê trọng lượng 100 hạt giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: kl 100 hat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 28.39 14.194 1.38 0.2735 nt 11 498.89 45.354 4.40 0.0015 Error 22 226.94 10.316 Non-additivity 0.12 0.122 0.01 Residual 21 226.82 10.801 -Total 35 754.22 -Grand Mean= 43.222 Grand Sum= 1556.000 Total Count= 36 Coefficient of Variation= 7.43% Phụ lục 3.18: Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng 100 hạt giống đậu phộng Case Range : 37 - 48 Variable : kl 100 hat Function : Error Mean Square = 10.32 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.392 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 50.00 41.67 41.67 40.00 41.67 47.67 40.00 50.00 41.67 43.33 42.67 38.33 Ranked Order A BC BC C BC AB C A BC ABC ABC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 45 = = = = = = = = = = = = 50.00 50.00 47.67 43.33 42.67 41.67 41.67 41.67 41.67 40.00 40.00 38.33 A A AB ABC ABC BC BC BC BC C C C Phụ lục 3.19: Kết xử lý thống kê tỷ lệ giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: ty le chac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9.36 4.680 1.08 0.3567 nt 11 57.37 5.215 1.20 0.3401 Error 22 95.28 4.331 Non-additivity 0.03 0.030 0.01 Residual 21 95.25 4.536 -Total 35 162.01 -Grand Mean= 90.575 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3260.700 Total Count= 36 2.30% Phụ lục 3.20: Kết xử lý thống kê tỷ lệ hạt/quả giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: ty le hat/trai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.001 1.12 0.3452 nt 11 0.03 0.003 2.01 0.0785 Error 22 0.03 0.001 Non-additivity 0.00 0.001 0.42 Residual 21 0.03 0.001 -Total 35 0.06 -Grand Mean= 0.763 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.67% 46 27.460 Total Count= 36 Phụ lục 3.21: Kết xử lý thống kê suất khô ô giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: nsuat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.023 0.44 0.6527 nt 11 2.90 0.264 4.92 0.0007 Error 22 1.18 0.054 Non-additivity 0.01 0.007 0.13 Residual 21 1.17 0.056 -Total 35 4.13 -Grand Mean= 2.517 Grand Sum= Coefficient of Variation= 90.600 Total Count= 36 9.20% Phụ lục 3.22: Trắc nghiệm phân hạng suất khô ô giống đậu phộng Case Range : 39 - 50 Variable : nsuat Function : RANGE Error Mean Square = 0.05400 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5348 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 2.033 2.133 2.767 2.267 2.900 2.967 2.667 2.667 2.500 2.467 2.567 2.267 Ranked Order D CD AB BCD A A ABC ABC ABCD ABCD ABCD BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 10 12 47 = = = = = = = = = = = = 2.967 2.900 2.767 2.667 2.667 2.567 2.500 2.467 2.267 2.267 2.133 2.033 A A AB ABC ABC ABCD ABCD ABCD BCD BCD CD D Phụ lục 3.23: Kết xử lý thống kê suất khô giống đậu phộng Function: ANOVA-2 Data case to 36 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 12 Variable 3: ns kho tren A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10.53 5.267 0.26 0.7719 nt 11 500.42 45.493 2.26 0.0496 Error 22 442.31 20.105 Non-additivity 3.44 3.441 0.16 Residual 21 438.87 20.899 -Total 35 953.27 -Grand Mean= 33.656 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1211.600 Total Count= 36 13.32% Phụ lục 3.24: Trắc nghiệm phân hạng suất khô ô giống đậu phộng Case Range : 38 - 49 Variable : p kho tren Function : RANGE Error Mean Square = 20.11 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.593 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 27.10 28.43 36.90 30.20 38.63 39.53 35.57 35.57 33.77 32.87 34.20 31.10 Ranked Order E DE ABC CDE AB A ABCD ABCD ABCDE ABCDE ABCDE BCDE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 10 12 48 = = = = = = = = = = = = 39.53 38.63 36.90 35.57 35.57 34.20 33.77 32.87 31.10 30.20 28.43 27.10 A AB ABC ABCD ABCD ABCDE ABCDE ABCDE BCDE CDE DE E Phụ lục 4: Bảng phân cấp bệnh đốm đen (Cercospora personata) bệnh gỉ sắt (Puccinia arachidis) Bệnh đốm đen (Cercospora personata) Cấp bệnh Mức độ bệnh Mô tả (%) Không bị bệnh Các vết bệnh xuất thuộc tầng – chưa thấy tượng rụng Vết bệnh xuất rộng rãi tầng dưới, rãi rác – 10 tầng giữa, tượng rụng xuất vài chét tầng Vết bệnh xuất tầng tầng giữa; 11-20 nặng tầng dưới; tượng rụng xãy tầng Bệnh xuất tất tầng tầng giữa; 21 – 30 50% bị rụng tầng thấp Bệnh xuất nặng tầng tầng giữa; vết bệnh 31 – 40 xuất tầng cùng; tượng rụng lan rộng tầng vài chét tầng Vết bệnh xuất tất thuộc tầng 41 – 60 không nặng, tượng rụng xuất tất thuộc tầng thấp vài thuộc tầng Hiện tượng rụng xuất tất thuộc tầng 61 – 80 thấp tầng giữa; vết bệnh xuất nặng tầng bắt đầu có tượng rụng tầng Tất bị rụng, để lại cành trơ trọi, 80 – 100 lại vài chét đốm nặng 49 Bệnh gỉ sắt (Puccinia arachidis) Cấp bệnh Mức độ bệnh Mô tả (%) Không bị bệnh Các chấm bệnh phân bố rãi rác, lan rộng – thấp Nhiều chấm bệnh xuất tầng thấp, – 10 diện mô bị hủy hoại; chấm bệnh xuất tầng Nhiều chấm bệnh xuất tầng tầng 11 – 20 giữa; mô bị hại nặng thấp Mô bị hủy hoại nặng tầng tầng giữa; 21 – 30 vết bệnh bắt đầu xuất tầng không nặng Sự hủy hoại lan rộng tầng dưới, mô bị hủy 31 – 40 hoại tầng giữa; với phân bố dày đặc chấm bệnh; chấm bệnh bắt đầu lan rộng tầng Sự hủy hoại lan rộng tầng tầng giữa, 41 – 60 chấm bệnh phân bố dày đặc tầng Tất tầng dưới, tầng bị hại, chấm bệnh 61 – 80 tầng gây hủy hoại mô nặng Tất bị khô héo, cành trơ cọng 50 80 – 100 ... ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011 Tác giả TRẦN THỊ THANH LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: 1.PGS.TS Phan Thanh Kiếm 2.Ths Nguyễn Văn Chương Tháng... bạn, anh chị Xin nhận từ em lời chúc sức khoẻ thành đạt Đồng Nai, ngày tháng năm 2011 Trần Thị Thanh Loan ii TÓM TẮT Đề tài “ So sánh số giống đậu phộng (Arachis hypogaea L.) triển vọng Trảng Bom,... suất cao mà có trọng lượng 100 hạt cao, có khả kháng bệnh gỉ sắt, đốm đen iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựu i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRIỂN VỌNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011 , SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRIỂN VỌNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay