NGUYÊN tắc TRANH TỤNG TRONG bộ LUẬT TTDS 2015

23 18 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:48

nguyên tắc tranh trụng trong bộ luật tố tụng dân sự 2015. các điểm mới nổi bật trong bộ luật tố tụng dân sự 2015, một số bình luận chi tiết về nguyên tắc tranh tụng trong bộ luật tố tụng dân sự 2015......................................................................... A LỜI MỞ ĐẦU Bộ luật Tố tụng Dân 2015 số 92/2015/QH13 Quốc hội kỳ họp Khóa 10 thơng qua ngày 25/11/2015 thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (trừ quy định cụ thể hóa quy định có liên quan Bộ luật Dân năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) Bộ luật Tố tụng Dân 2015 bao gồm quy định nguyên tắc tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải vụ án tranh chấp dân nhiều điểm cập nhật thay cho Bộ luật Tố tụng Dân số 24/2004/QH11 Luật Tố tụng Dân số 65/2011/QH12 sửa đổi năm 2011 Nếu nói Bộ luật Dân 2015 quan trọng nội dung Bộ luật Tố tụng Dân 2015 lại Bộ luật quan trọng hình thức Bộ luật tố tụng dân năm 2015 thể chế chiến lược cải cách tư pháp, đổi mới, cải cách thủ tục tố tụng dân theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân; tháo gỡ khó khăn vướng mắc thực tiễn để giải vụ việc dân nhanh chóng kịp thời Bộ luật Tố tụng Dân quy định vấn đề liên quan đến: Những nguyên tắc tố tụng dân sự,trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải vụ án tranh chấp dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải việc yêu cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải vụ án dân sự, việc dân Tòa án; thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngồi, phán Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, cá nhân, quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân nhanh chóng, xác, công minh pháp luật Bộ luật Tố tụng Dân góp phần bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Bộ luật tố tụng dân 2015 có nhiều điểm bật tiêu biểu, có thay đổi lớn việc bổ sung nguyên tắc tranh tụng tố tụng dân Việc bổ sung nguyên tắc bảo đảm tranh tụng xét xử cụ thể hóa nguyên tắc quy định cụ thể BLTTDS năm 2015 sửa đổi quan trọng, ảnh hưởng xuyên suốt đến trình tố tụng, đến quyền nghĩa vụ chủ thể tố tụng B NỘI DUNG I Khái quát tranh tụng Tranh tụng nội dung quan trọng, mang tính đột phá cải cách tư pháp nước ta xác định Nghị 08NQ/TW Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Hiến pháp năm 2014 nhấn mạnh việc đảm bảo nguyên tắc tranh tụng Tranh tụng không thực thực tiễn tiến hành tố tụng vụ án, tranh tụng phải thực trình lập pháp, phải thể quy định pháp luật địa vị tố tụng người tiến hành, người tham gia tố tụng, thủ tục tố tụng bảo đảm pháp lý cho việc tranh tụng, v.v… Phải nói rằng, tranh tụng có vai trò quan trọng tố tụng Trước tiên, tranh tụng góp phần xác định thật khách quan vụ án Bởi vì, tranh tụng thực chất hình thức tố tụng mà bên tham gia tố tụng thực việc chứng minh tình tiết vụ án Tranh tụng việc cho phép bên tham gia tố tụng thực việc chứng minh, đặc biệt chứng minh phiên tòa Pháp luật tố tụng phải có quy định khơng cho phép chủ thể có trách nhiệm chứng minh quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ; mà cần quy định cho bên tham gia tố tụng khác quyền tố tụng để họ có đủ điều kiện tham gia chứng minh Chỉ sở nghe bên thực việc điều tra trình bày kết chứng minh mình, Tòa án nhận thức cách đầy đủ, xác, khách quan thật vụ án Đồng thời, tranh tụng có vai trò quan trọng góp phần giải khách quan, tồn diện vụ án Trực tiếp, công khai nguyên tắc xét xử phiên tòa Hiến pháp ghi nhận Tại phiên tòa, chứng xem xét công khai thủ tục xét hỏi; bên tranh luận, đưa quan điểm đánh giá chứng xem xét, điều khoản luật pháp cần áp dụng để giải vụ án đề xuất biện pháp cụ thể cho việc giải vụ án Ngồi ra, tranh tụng có vai trò giáo dục quan trọng Nhiệm vụ hoạt động tố tụng không giải đắn, khách quan vụ án, bảo vệ lợi ích xã hội, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, mà giáo dục cơng dân tn thủ luật pháp, ngăn ngừa vi phạm pháp luật Tranh tụng phiên tòa đòi hỏi có mặt người tham gia tố tụng Việc tranh luận trực tiếp, công khai phiên tòa khơng hạn chế thời gian, nơi người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng đánh giá hành vi vi phạm pháp luật pháp lý xã hội, phân tích quy định pháp luật cần áp dụng, giúp cho người tham gia tố tụng người tham dự phiên nâng cao nhận thức pháp luật, xác định định hướng giá trị hành vi, giúp cho việc tuân thủ luật pháp Phiên tòa tranh tụng không giáo dục công dân nâng cao nhận thức pháp luật, mà giáo dục lòng tin vào pháp luật hành vi tuân thủ pháp luật công dân Bằng phiên tồ dân chủ, cơng khai, người tham gia tố tụng tạo điều kiện để thực quyền tố tụng mình, xét hỏi, tranh luận cơng khai, định Tòa án đưa sở chứng xem xét cơng khai phiên tồ, việc xét xử Tòa án tạo người tham dự phiên tòa người tham gia tố tụng lòng tin vào pháp luật, vào hoạt động giải vụ án quan có thẩm quyền Lòng tin sở quan trọng để công dân tự giác tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia vào hoạt động phòng ngừa vi phạm pháp luật khác Sự đời phát triển khái niệm tranh tụng tố tụng gắn liền với hình thành phát triển tư tưởng dân chủ, tiến lịch sử tư tưởng nhân loại Tranh tụng không thành tựu pháp lý đơn thuần, mà cao thành tựu phát triển tư tưởng, văn minh nhân loại Trong xã hội đại, nước dù có tổ chức hệ thống tư pháp khác nhau, dù hệ thống luật án lệ (common law), hệ thống luật lục địa (legal law) hay hệ thống luật pha trộn (mixed law), hay nhiều thể khác nhau, hệ thống tố tụng có yếu tố tranh tụng Đây chế tố tụng có hiệu bảo đảm cho Toà án xác định thật khách quan vụ án, giải đắn vụ việc, đảm bảo công bảo vệ quyền lợi ích bên tham gia tố tụng Vì thế, khơng thể cho tranh tụng yếu tố đặc trưng tư pháp tư sản; tranh tụng biểu dân chủ tư sản hình thức khơng thể có chổ đứng hoạt động tư pháp xã hội chủ nghĩa; tư pháp xã hội chủ nghĩa có tố tụng xét hỏi kết hợp với tranh luận để giải vụ án v.v… Theo từ điển tiếng Việt, tranh tụng có nghĩa kiện cáo lẫn Theo nghĩa Hán Việt thuật ngữ tranh tụng ghép từ hai từ “tranh luận” “tố tụng” Tranh tụng hiểu tranh luận tố tụng, hoạt động bên tham gia xét xử đưa quan điểm tranh luận lại để bác bỏ phần toàn quan điểm phía bên Tranh tụng sở để Tòa án đánh giá tồn nội dung vụ án đưa phán cuối đảm bảo tính khách quan, người, tội, pháp luật Việc Bộ luật tố tụng dân năm 2015 ghi nhận Nguyên tắc đảm bảo tranh tụng xét xử mang nhiều ý nghĩa: Thứ nhất: quy định nguyên tắc đảm bảo tranh tụng xét xử thể chế hóa chủ trương Đảng Nhà nước cải cách tư pháp Từ trước tới vấn đề tranh tụng nâng cao chất lượng tranh tụng quan tâm đề cập tới nhiều Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương vấn đề này, cụ thể: Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới quy định: “… Nâng cao chất lượng công tố Kiểm sát viên phiên tòa, bảo đảm tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác Việc phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng ý kiến Kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, nhân chứng, nguyên đơn, bị đơn người có quyền, lợi ích hợp pháp để án, định pháp luật, có sức thuyết phục thời gian quy định” Tiếp đó, Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khẳng định: “Đổi việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ vị trí, quyền hạn trách nhiệm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính cơng khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp” Nghị 37/NQ-QH13 ngày 23/11/2012 yêu cầu: “… Tòa án nhân dân tối cao đạo Tòa án tiếp tục đẩy mạnh việc tranh tụng phiên tòa” Đến Hiến pháp năm 2013, nguyên tắc Hiến định Điều 103 khoản với nội dung “Nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm” Thứ hai: Việc ghi nhận nguyên tắc đảm bảo tranh tụng xét xử tạo tiền đề sở để bên tham gia tố tụng nói lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi góp phần nâng cao chất lượng cơng tác xét xử, đảm bảo phán Tòa án luật, mang lại công lý, niềm tin cho nhân dân xã hội tranh tụng góp phần xác định thật khách quan vụ án thông qua đương sự, vai trò tòa án đưa phán cuối dựa tranh luận bên Trong tố tụng có tham gia bên có quyền lợi ích trái ngược yêu cầu Tòa án phân xử Để có sở cho Tòa án phân xử, pháp luật quy định cho bên tham gia tố tụng quyền khởi kiện vụ việc trước Tòa án, chứng minh tranh luận để bảo vệ yêu cầu Như vậy, tranh tụng gắn liền với hoạt động tài phán Tòa án Xét xử hoạt động phân xử vụ kiện bên có quyền lợi ích khác Tại phiên tòa, Tòa án tiến hành xác định thật vụ án cách điều tra cơng khai, thức vụ việc, nghe bên tranh luận giải vụ án từ góc độ nội dung pháp luật áp dụng để phán Tuỳ theo tính chất vụ án mà chức tố tụng, địa vị pháp lý bên khác Trong khoa học pháp lý, tranh tụng phân thành tranh tụng hình sự, tranh tụng dân sự, tranh tụng kinh tế, tranh tụng hành Trong tất loại tranh tụng, Tòa án quan thực chức xét xử Tòa án thực chức trọng tài có địa vị độc lập với bên để phân xử cách khách quan, theo pháp luật Trong tố tụng, chức xét xử Toà án độc lập Cần phải khẳng định với tính chất tranh luận bên có quyền lợi ích khác nhau, tranh tụng ln ln có mặt hệ thống tố tụng khác Bởi vì, mục đích hệ thống tố tụng dân chủ, tiến giới đại xác định thật phán vụ án sở quy định pháp luật Tuy nhiên, hệ thống tố tụng lại có phương cách xác định thật khác nhau, sở pháp lý khác nên phạm vi, tính chất mức độ tranh tụng có điểm khác Căn vào phương cách mà tố tụng thực hiện, sở pháp lý cho việc thực phương cách đó, người ta phân tố tụng tư pháp thành hệ thống khác nhau: hệ thống tranh tụng, hệ thống xét hỏi (hay thẩm vấn) hệ thống pha trộn Và hệ thống đó, mức độ tranh tụng có khác Tố tụng nước ta thực theo hệ thống pha trộn thiên xét hỏi, tức yếu tố xét hỏi tố tụng nước ta rõ nét Việc nghiên cứu chất tranh tụng phiên nước ta phải xem xét từ góc độ tranh tụng tố tụng xét hỏi Tranh tụng bảo đảm pháp lý để người tham gia tố tụng thực đầy đủ quyền tố tụng mình; tranh tụng tham gia tố tụng bên có quyền lợi ích liên quan để bảo vệ lợi ích Vai trò tranh tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng thể điểm sau đây: - Thứ nhất, tranh tụng bảo đảm quan trọng để người tham gia tố tụng thực đầy đủ quyền tố tụng Trong trình tố tụng phiên toà, người tham gia tố tụng có quyền nghĩa vụ tố tụng tương ứng Thực tốt việc tranh tụng thực chất bảo đảm cho người tham gia tố tụng thực quyền tố tụng mà pháp luật quy định Đồng thời, thực việc tranh tụng có nghĩa quan tiến hành tố tụng, bên tham gia tranh tụng phải thực nghĩa vụ tố tụng để bảo đảm cho người tham gia tố tụng thực quyền tố tụng tương ứng Đặc điểm quan hệ tố tụng thể chỗ thơng thường quan hệ quyền chủ thể tương ứng với nghĩa vụ chủ thể ngược lại Chẳng hạn, vụ án dân sự, đương có quyền tự bảo vệ nhờ người khác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình; vậy, nghĩa vụ quan tiến hành tố tụng phải đảm bảo cho họ thực quyền đó, như: quy định nghĩa vụ giải thích quyền cho họ, nghĩa vụ yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý cử người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho họ trường hợp pháp luật quy định… Việc không bảo đảm quyền cho họ (trừ trường hợp họ từ chối) vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cần phải xác định để huỷ án, xét xử lại, v.v… - Thứ hai, trình tố tụngtranh tụng, người tham gia tố tụng có điều kiện pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án Tính tranh tụng cao điều kiện cho người tham gia tố tụng lớn việc sử dụng yếu tố tranh tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đạt hiệu cao Tranh tụng thực tồn q trình tố tụng đặc biệt tập trung phiên Trong giai đoạn tố tụng trước phiên toà, người tham gia tố tụng thực quyền tố tụng pháp luật quy định để chuẩn bị cho việc tranh tụng phiên tồ; họ có quyền đưa chứng yêu cầu Tại phiên sơ thẩm, người tham gia tố tụng tham gia tranh tụng giai đoạn xét hỏi tranh luận phiên Trong giai đoạn xét hỏi, người tham gia tố tụng hỏi, tham gia xét hỏi Việc khai báo trước Toà kết xét hỏi phương tiện cần thiết để người tham gia tố tụng thực việc chứng minh tình tiết vụ án liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp sở thực việc tranh luận bảo vệ quyền lợi ích phiên Tham gia tranh luận để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, cho thấy vai trò quan trọng việc tranh tụng phiên tòa.Tại phiên tồ tranh tụng, người tham gia tố tụng không bị hạn chế thời gian để trình bày ý kiến vụ án, đề nghị Toà án phán cụ thể liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp mình; không đồng ý với ý kiến tranh luận khác họ có quyền đối đáp Chỉ sở đánh giá chứng ý kiến tranh luận bên tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử có điều kiện cân nhắc, xem xét để định đắn, khách quan pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng II Nguyên tắc tranh tụng xét xử Quy định Bộ luật Tố tụng dân nguyên tắc tranh tụng Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khẳng định phải đổi việc tổ chức phiên tòa xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp Thể chế hóa chủ trương Đảng Nhà nước cải cách tư pháp,Điều 103 khoản Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định “Nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm” Bộ luật tố tụng dân năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm quyền tranh tụng xét xử sau: Điều 24 Bộ LTTDS năm 2015 sửa tên Điều 23a Bộ LTTDS năm 2011 Bảo đảm quyền tranh luận tố tụng dân thành Bảo đảm tranh tụng xét xử Khoản Điều 24 Bộ LTTDS năm 2015 bổ sung thêm quy định"Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh tụng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định Bộ luật Bộ LTTDS năm 2011 quy định chung “Trong trình giải vụ án dân sự, Tòa án bảo đảm để bên đương người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh luận để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự.” Điều 24 Bộ LTTDS năm 2015 quy định bổ sung khoản 2, quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ đương người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương việc xem xét, đánh giá tài liệu chứng cứ: Đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền thu thập, giao nộp tài liệu, chứng kể từ Tòa án thụ lý vụ án dân cónghĩa vụ thơng báo cho tài liệu, chứng giao nộp; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp bác bỏ yêu cầu người khác theo quy định Bộ luật Trong trình xét xử, tài liệu, chứng phải xem xét đầy đủ, khách quan, tồn diện, cơng khai, trừ trường hợp không công khai theo quy định khoản Điều 109 Bộ luật Tòa án điều hành việc tranh tụng, hỏi vấn đề chưa rõ vào kết tranh tụng để án, định Từ quy định quy định khác có liên quan tạo sở pháp lý cho việc tranh tụng bảo đảm như: Thứ nhất,Về thời điểm giai đoạn tranh tụng đương thực từ khởi kiện thụ lý vụ án giải xong vụ án; đương thực quyền tranh tụng giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Thứ hai,Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh tụng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng trường hợp Bộ luật quy định.Cơ quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thời hạn cho đương sựtài liệu, chứng mà lưu giữ, quản lý có yêu cầu đương theo quy định Bộ luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc cung cấp tài liệu, chứng đó; trường hợp khơng cung cấp phải thông báo văn nêu rõ lý cho đương Thứ ba,Đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền thu thập, giao nộp tài liệu, chứng kể từ Tòa án thụ lý vụ án dân sự; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp bác bỏ yêu cầu người khác theo quy định Bộ luật Tuy nhiên đương phải thực nghĩa vụ theo quy định Bộ luật này, không thực nghĩa vụ phải chịu hậu pháp lý theo quy định pháp luật Thứ tư,Việc xem xét chứng quyền tiếp cận chứng đương Trong trình tố tụng phiên Tòa chứng vụ án phải công khai trừ trường hợp không công khai quy định khoản Điều 109 Bộ luật tố tụng dân Các đương có quyền biết, ghi chép, chụp tài liệu, chứng đương khác xuất trình Tòa án thu thập (trừ tài liệu, chứng không công khai) Đương sựcó nghĩa vụ gửi cho đương khác người đại diện hợp pháp họ đơn khởi kiện tài liệu, chứng giao nộp cho Tòa án (trừ tài liệu, chứng khơng cơng khai) Như vậy, thấy Bộ LTTDS năm 2015 sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tranh tụng xét xử góp phần thực mục tiêu Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp hoạt động xét xử Tòa án nhằm bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Việc đảm bảo tranh tụng BLTTDS 2015 so với BLTTDS 2004 ( sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Vấn đề ghi nhận nguyên tắc Bảo đảm tranh tụng xét xử Năm 2011, sửa đổi bổ sung BLTTDS 2004, lần nguyên tắc đảm bảo tranh tụng xét xử Nhà nước ta ghi nhận điều 23a BLTTDS sửa đổi 2011 với nội dung: “Điều 23a Bảo đảm quyền tranh luận tố tụng dân sự: Trong trình giải vụ án dân sự, Tòa án bảo đảm để bên đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh luận để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự” Việc quy định bổ sung góp phần bảo đảm tính dân chủ, cơng khai minh bạch tố tụng dân sự, tạo hội cho đương bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ trước Tòa án, đồng thời tạo điều kiện cho việc giải vụ án dân Tòa án nhanh chóng đắn Bởi vì, đương thực quyền tranh luận tình tiết vụ án làm sáng tỏ, Tòa án có đầy đủ chứng để giải vụ án cách xác pháp luật Đây thay đổi quan trọng, mang tính đột phá cải cách tư pháp nước ta Tranh tụng không cần thực thực tiễn tiến hành tố tụng vụ án, tranh tụng mà phải thực trình lập pháp, phải thể quy định pháp luật Tuy nhiên, quy định BLTTDS sửa đổi năm 2011 bước đầu quy định quyền tranh luận đương xét xử chưa đề cập đến quyền liên quan khác việc thực quyền nào, giai đoạn tố tụng Gần Quốc hội khóa XIII 10 thông qua BLTTDS năm 2015, nguyên tắc bảo đảm tranh tụng quy định rõ ràng Cụ thể: “Điều 24 Bảo đảm tranh tụng xét xử: Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh tụng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định Bộ luật Đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền thu thập, giao nộp tài liệu, chứng kể từ Tòa án thụ lý vụ án dân có nghĩa vụ thơng báo cho tài liệu, chứng giao nộp; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp bác bỏ yêu cầu người khác theo quy định Bộ luật này…” Như khác với BLTTDS sửa đổi năm 2011 quy định quyền tranh luận đương sự, BLTTDS 2015 ghi nhận nhiều quyền đương trình tố tụng nhằm đảm bảo quyền tranh tụng đương như: - Quyền thu thập, giao nộp tài liệu, chứng trình xét xử, tài liệu, chứng phải xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện, công khai, trừ trường hợp không công khai theo quy định khoản Điều 109 BLTTDS 2015 - Quyền trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp bác bỏ yêu cầu người khác theo quy định phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Mặt khác, BLTTDS 2015 gắn trách nhiệm điều hành việc tranh tụng cho Tòa án, hỏi vấn đề chưa rõ vào kết tranh tụng để án, định Đây quy định quan trọng, tạo điều kiện cho việc xác định thật khách quan vụ án, cho phép bên tham gia tố tụng thực việc chứng minh, đặc biệt chứng minh phiên tòa Trên sở nghe bên thực việc 11 điều tra trình bày kết chứng minh mình, Tòa án nhận thức cách đầy đủ, xác, khách quan thật vụ án 3.1 Các quy định đảm bảo tranh tụng BLTTDS năm 2015 Quy định thời hạn giao nộp chứng đương Chứng nội dung quan trọng tố tụng nói chung tố tụng dân nói riêng Chứng mà đương đưa ra, cung cấp cho Tòa án phần lớn mang tính chất có lợi cho thân đương dự đó, nên việc hỏi tranh luận phiên tòa, xét đến cùng, xoay quanh chứng sẵn có, giải thích chứng cứ, dựa vào chứng để đưa lập luận, lý lẽ Vì vậy, đương tiếp cận cách xác đầy đủ tài liệu, chứng chứng minh điều có ý nghĩa đảm bảo tranh tụng tố tụng So sánh quy định Điều Nghị số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 84 Bộ luật tố tụng dân 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 khoản Điều 96 Bộ luật tố tụng dân 2015 ta thấy BLTTDS năm 2015 có thay đổi quy định thời điểm đương đưa chứng Nếu Bộ luật tố tụng dân 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 cho phép đương giao nộp chứng thời điểm q trình tố tụng mà khơng có hạn chế thời hạn Bộ luật tố tụng dân 2015 có đổi quy định thời hạn giao nộp chứng Cụ thể giai đoạn tố tụng (kể từ sau vụ việc tòa án thụ lý): ấn định thời hạn giao nộp tài liệu, chứng với điều kiện thời hạn khơng vượt q thời hạn chuẩn bị xét xử ( tức không vượt thời điểm Quyết định xét xử Quyết định mở phiên họp tòa án ban hành) Theo quy định Điều 165 BLTTDS năm 2011, khởi kiện, “ người khởi kiện phải gửi kèm theo đơn khởi kiện tài liệu, chứng để chứng minh cho u cầu có hợp pháp” Tức là, điều kiện khởi kiện khác theo quy định pháp luật, nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, người khởi kiện, người yêu cầu phải xuất trình cho tồ án tài liệu, chứng để 12 chứng minh có quyền khởi kiện chủ thể quan hệ pháp luật định Quy định nhằm đảm bảo cho việc khởi kiện, yêu cầu khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức có Tuy nhiên, xuất phát từ trình độ hiểu biết pháp luật người dân hạn chế, khơng phải đương đủ điều kiện kinh tế để nhờ người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thực tiễn lưu trữ, quản lí, cung cấp chứng cá nhân, quan, tổ chức nước ta nến Điều 84 BLTTDS năm 2011 quy định: “Trong q trình tồ án giải vụ việc dân sự, đương có quyền nghĩa vụ giao nộp chứng cho tồ án” Có thể thấy, việc chấp nhận chứng đương xuất trình thời điểm trình tố tụng có lợi cho bên đương bất lợi cho đương phía bên Quy định tạo lỗ hổng pháp luật, đương thường trì hỗn việc giao nộp chứng cứ, chọn thời điểm có lợi cho giao nộp chứng cứ, dẫn đến thời gian giải vụ án dân bị kéo dài, tăng chi phí tố tụng, không bảo đảm điều kiện để đương thực tranh tụng cơng khai phiên tồ Khắc phục hạn chế BLTTDS năm 2011, khoản Điều 96 BLTTDS năm 2015 quy định: “Thời hạn giao nộp tài liệu, chứng thẩm phán phân công giải vụ việc ổn định không vượt thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm thời hạn chuẩn bị giải việc dân theo quy định Bộ luật này” Việc quy định thời hạn giao nộp chứng đương thẩm phán xác định phù hợp với nguyên tắc giao nộp, cung cấp chứng nhiều nước giới thông thường sau có định đưa vụ án xét xử sơ thẩm, đương khơng có quyền cung cấp chứng Việc giới hạn thời hạn cung cấp chứng đương buộc đương phải có trách nhiệm việc thu thập, cung cấp chứng chứng minh cho yêu cầu đồng thời tránh trường hợp đương lợi dụng quy định có quyền cung cấp chứng giai đoạn trình tố tụng để kéo dài vụ kiện, tồ cấp sơ thẩm phải hỗn phiên tồ để thu thập chứng cứ, án cấp huỷ án án cấp đương xuất trình chứng 13 “Trường hợp sau có định đưa vụ án xét xử theo thủ tục sơ thẩm, định mở phiên họp giải việc dân sự, đương cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng mà án yêu cầu giao nộp đương khơng giao nộp có lí đáng đương phải chứng minh lí việc chậm giao nộp tài liệu, chứng Đối với tài liệu, chứng mà trước tồ án khơng u cầu đương giao nộp tài liệu, chứng mà đương biết trình giải vụ việc theo thủ tục sơ thẩm đương có quyền giao nộp, trình bày phiên tồ sơ thẩm, phiên họp giải việc dân giai đoạn tố tụng việc giải vụ việc dân sự” Như vậy, nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp thuộc đương sự, tồ án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng số trường hợp Nghĩa vụ chứng minh đương cần hiểu đương phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, đưa pháp lí, lí lẽ, lập luận để chứng minh cho u cầu có hợp pháp Điều có nghĩa, đương khơng thể tự thu thập chứng có đơn yêu cầu (hoặc trường hợp án buộc phải chủ động thu thập chứng giải vụ án) tồ án xác minh, thu thập chứng Mức độ hỗ trợ án hoạt động chứng minh đương phụ thuộc nhiều vào trình độ hiểu biết pháp luật đương sự, mức độ tham gia tố tụng người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, chế tố tụng điều kiện kinh tế-xã hội khác Vì vậy, tuỳ theo truyền thống tố tụng, điều kiện kinh tế-xã hội, trình độ hiểu biết pháp luật người dân mà pháp luật nước quy định mức độ hỗ trợ án việc thực nghĩa vụ chứng minh đương khác nhau, Ở nước có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển, trình độ hiểu biết đương mức độ cao mức độ hỗ trợ tồ án nước điều kiện khó khăn, trình độ đương thấp Theo quy định Điều BLTTDS năm 2015, với tư cách quan xét xử, tồ án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng trường hợp họ khơng thể tự thu thập chứng có yêu cầu trường hợp pháp luật quy định 14 Như vậy, hỗ trợ án việc thực nghĩa vụ chứng minh đương nhằm bảo đảm tìm chân lí, làm giảm hậu bất lợi cho đương trường hợp họ không thực nghĩa vụ chứng minh khơng phải tồ án làm thay đương 3.2 Quy định việc thông báo chứng vụ việc cho đương BLTTDS năm 2011 quy định việc người khởi kiện phải gửi hay thông báo chứng vụ việc cho bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan Sau thụ lý đơn khởi kiện nguyên đơn tồ án thơng báo danh sách tài liệu, chứng mà người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện cho bị đơn, cá nhân, quan, tổ chức có quyền, nghĩa vụ liên quan viện kiểm sát cấp Về logic, để trả lời án việc khởi kiện nguyên đơn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người bị kiện cần biết bị kiện vấn đề gì, bị kiện sở tài liệu, chứng Tuy nhiên, để có tài liệu, chứng này, đương phải làm đơn gửi án có thẩm quyền xin ghi chép, chụp Trên thực tế, đương hiểu có quyền ghi chép, chụp tài liệu, chứng thẩm phán giải thích cho đương rõ quyền chép, chụp tài liệu, chứng hướng dẫn cách thức để đương thực quyền Điều gây khó khăn cho đương sự, tạo chế xin - cho làm cản trở việc thực tranh tụng đương Thực tế chứng minh tranh tụng có hiệu đương có hiểu biết đầy đủ toàn diện yêu cầu lí lẽ chống lại Về logic, người ta đối đáp lại mà biết Vì vậy, khoản Điều 96 BLTTDS năm 2015 quy định: “Khi đương giao nộp tài liệu, chứng cho tồ án họ phải gửi tài liệu, chứng cho đương khác người đại diện hợp pháp đương khác; tài liệu, chứng quy định khoản Điều 109 Bộ luật tài liệu, chứng khơng thể gửi phải thơng báo văn cho đương khác người đại diện hợp pháp đương khác” Có thể hiểu khởi kiện, người khởi kiện phải có trách nhiệm gửi tài liệu, chứng cho đương khác người đại diện hợp pháp đương 15 khác Quy định BLTTDS năm 2015 bước tiến lớn việc bảo đảm tranh tụng xét xử phù hợp với quy định nhiều nước giới Tại Điều 196 BLTTDS năm 2015 thông báo việc thụ lý vụ án quy định, tồ án thơng báo văn cho ngun đơn, bị đơn, quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải vụ án, thông báo cho viện kiểm sát cấp danh mục tài liệu, chứng người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện Trường hợp nguyên đơn có đơn yêu cầu án hỗ trợ việc gửi tài liệu, chứng kèm theo thơng báo việc thụ lí vụ án, tồ án gửi cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tài liệu, chứng nguyên đơn cung cấp 3.3 Quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Theo quy định BLTTDS năm 2011, sau án thụ lý vụ việc dân sự, đương có quyền cung cấp chứng giai đoạn q trình TTDS nên khơng có quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Trong đó, để đảm bảo quyền tiếp cận yêu cầu đương phía đối lập, quyền trình bày ý kiến vấn đề mà người khác có u cầu mình, pháp luật nhiều nước giới quy định trước mở phiên sơ thầm dân sự, đương phải thực việc đưa yêu cầu chứng chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp Tại phiên tồ sơ thẩm dân sự, đương không đưa yêu cầu so với yêu cầu trước mở phiên tồ khơng có quyền cung cấp chứng mới, trừ trường hợp bất khả kháng Khắc phục hạn chế, bất cập BLTTDS năm 2011 tiếp thu kinh nghiệm nhiều nước giới, BLTTDS năm 2015 bổ sung điều luật) phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Theo đó, BLTTDS năm 2015 quy định thơng báo, thành phần, trình tự biên phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Đây phương thức để bảo đảm đương quyền biết tiếp cận tất tài liệu, chứng cứ; trao đổi 16 chứng cứ, bổ sung tài liệu, chứng (nếu có), xác định chứng giao nộp; đề nghị triệu tập người làm chứng người tham gia tố tụng khác vụ án trước án định đưa vụ án xét xử, giúp cho đương có đủ điều kiện chuẩn bị việc tranh tụng phiên Song, khác với pháp luật nước giới, phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng theo BLTTDS năm 2015 tiến hành với phiên hoà giải Theo đó, qua phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hồ giải, đương thoả thuận với vấn đề phải giải vụ án dân án lập biên hoà giải thành sở đó, tồ án định cơng nhận thoả thuận đương Quy định có ưu điểm tránh việc lặp lại nội dung phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng phiên hồ giải, tránh cho việc đường phải đến án nhiều lần, tiết kiệm chi phí tổ tung cho tồ án đương Mục đích phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hoà giải nhằm xác định yêu cầu phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập; vấn đề thống nhất, vấn đề chưa thống yêu cầu án giải quyết; tài liệu, chứng giao nộp cho án việc gửi tài liệu, chứng cho đương khác; bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu án thu thập tài liệu, chứng cứ; yêu cầu án triệu tập đường khác, người làm chứng người tham gia tố tụng khác phiên Như vậy, nguyên tắc, sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hồ giải cuối cùng, đương khơng có quyền cung cấp chứng cứ, khơng có quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu Tuy nhiên, theo quy định BLTTDS năm 2015, phiên sơ thẩm, hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương việc thay đổi, bổ sung yêu cầu họ không vượt phạm vị yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập ban đầu Như vậy, sau kết thúc phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hồ giải có định đưa vụ án xét xử sơ thẩm mà đương thay đổi, bổ sung yêu cầu họ việc thay đổi, bổ sung vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố u cầu độc lập ban đầu tồ án có chấp nhận khơng? Đây vấn đề mà BLTTDS năm 2015 chưa quy 17 định cụ thể Theo quy định khoản Điều 203 BLTTDS năm 2015, thời hạn tháng kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, án phải mở phiên tồ; trường hợp có lí đáng thời hạn tháng Trên thực tế, áp dụng BLTTDS năm 2011, có trường hợp thầm phán tiếp nhận chứng đương giao nộp thực việc thu thập chứng định công nhận thoả thuận đương Như vậy, sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hoà giải cuối kết thúc, đương không thoả thuận với vấn đề phải giải vụ án dân tồ án định đưa vụ án xét xử sơ thẩm; trường hợp này, hồ sơ vụ án “chốt” Để bảo đảm thực nguyên tắc tranh tụng, tình phát sinh sau án định đưa vụ án xét xử phải giải phiên sơ thẩm dân Vì vậy, Khoản Điều 244 BLTTDS năm 2015 quy định: “Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương việc thay đổi, bổ sung yêu cầu họ không vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập đưa trước án đưa vụ án xét xử sơ thẩm” 3.4 - Quy định phiên sơ thẩm theo hướng bảo đảm tranh tụng, đề cao vai trò bên đương Bỏ nguyên tắc xét xử liên tục Theo quy định khoản Điều 197 BLTTDS năm 2011, bên cạnh nguyên tắc quy định từ Điều đến Điều 24, phiên tồ sơ thẩm tiến hành theo nguyên tắc xét xử trực tiếp, liên tục lời nói Nhằm bảo đảm cho HĐXX người tham gia tố tụng dễ dàng theo dõi tình tiết vụ án, giải dứt điểm vụ việc phiên tồ sơ thẩm dân phải tiến hành liên tục, trừ thời gian nghỉ Các thành viên hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ bắt đầu kết thúc, tức thành viên hội đồng xét xử phải xét xử xong vụ án xét xử đến vụ án khác Trong trường hợp đặc biệt Bộ luật quy định, việc xét xử tạm ngừng khơng q 05 ngày làm việc Tuy vậy, BLTTDS năm 2011 văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành lại khơng quy định tạm ngừng phiên tồ, từ dẫn đến có 18 cách hiểu khác vấn đề Hơn nữa, thực tiễn xét xử cho thấy, phiên đương cung cấp chứng chứng cần có thời gian để xem xét, đánh giá rút giá trị chứng minh chứng thời gian tạm ngừng 05 ngày làm việc không đủ để quan, tổ chức thực việc giám định thu thập chứng Khắc phục hạn chế nêu trên, Điều 259 BLTTDS năm 2015 bỏ nguyên tắc xét xử liên tục đồng thời quy định cụ thể cứ, thủ tục tạm ngừng phiên sơ thẩm Theo đó, q trình xét xử, hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tồ trường hợp tình trạng sức khoẻ kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng khơng thể tiếp tục tham gia phiên tồ; thay đổi người giám định; xác minh, thu thập tài liệu, chứng bổ sung mà thực phiên toà; chờ kết giám định bổ sung, giám định lại; bên đương đề nghị án tạm ngừng phiên để bên đương tự hoà giải; cần phải báo cáo chánh án án để đề nghị sửa đổi, bổ sung bãi bỏ văn quy phạm pháp luật Quy định tạm ngừng phiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đương tham gia phiên toà, xuất trình đầy đủ chứng cứ, đồng thời khuyến khích đương tự hoà giải Đây nội dung bảo đảm nguyên tắc tranh tụng TTDS - Bổ sung nội dung phương thức tranh tụng phiên tồ BLTTDS năm 2015bổ sung quan trọng nội dung phương thức tranh tụng phiên tồ Theo đó, tranh tụng phiên tồ bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng cứ, tình tiết vụ án dân sự, quan hệ pháp luật tranh chấp pháp luật áp dụng để giải yêu cầu đương vụ án Việc tranh tụng phiên tiến hành theo điều khiển chủ tọa phiên tồ Chủ tọa phiên tồ khơng hạn chế thời gian tranh tụng, tạo điều kiện cho người tham gia tranh tụng trình bày kiến có quyền u cầu họ dừng trình bày ý kiến khơng có liên quan đến vụ án dân 19 Điều 222 BLTTDS năm 2011 quy định, chủ toạ phiên tồ người hỏi trước, sau đến hội thẩm nhân dân, người bảo vệ lợi ích hợp pháp đương sự, đương sự, người tham gia tố tụng khác kiểm sát viên người hỏi sau Có thể thấy, so với Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân năm 1989, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế năm 1994, Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động năm 1996 thứ tự người hỏi có thay đổi thẩm phán giữ vai trò chủ động, tích cực việc thu thập chứng kiểm tra chứng phiên toà, mang nặng dấu ấn mơ hình tố tụng xét hỏi Để đề cao vai trò đương tranh tụng phiên tồ, đặc biệt vai trò người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương đương việc xác định thật vụ việc dân sự, Điều 249 BLTTDS năm 2015 quy định: Sau nghe xong lời trình bày đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, theo điều hành chủ tọa phiên toà, thứ tự hỏi người thực sau: - Nguyên đơn, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn hỏi trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị đơn, sau người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; - Những người tham gia tố tụng khác; - Chủ tọa phiên toà, hội thẩm nhân dân; - Kiểm sát viên tham gia phiên Như vậy, việc giữ nguyên quy định BLTTDS năm 2011 thứ tự trình bày, nội dung trình bày phiên tồ sơ thẩm, BLTTDS năm 2015 có thay đổi đột phá thứ tự hỏi phiên toà, thể rõ tinh thần án điều hành việc tranh tụng, hội đồng xét xử hỏi vấn đề chưa rõ, đề cao vai trò bên đương Có thể thấy, việc bổ sung nội dung phương thức tranh tụng, thay đổi thứ tự hỏi phiên tồ sơ thẩm dân hợp lí nhằm bảo đảm tranh tụng xét xử Tuy nhiên, tác giả cho để bảo đảm việc thực quy định 20 này, cần có lộ trình trình độ hiểu biết pháp luật đa số đương chưa cao, việc đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề mấu chốt vụ việc dân đa số đương vấn đề đơn giản, đặc biệt vụ án khơng có người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tham gia Bên cạnh đó, kế thừa quy định BLTTDS năm 2011, Điều 255 BLTTDS năm 2015 quy định, phần hỏi, theo yêu cầu đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, người tham gia tố tụng khác, kiểm sát viên xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử cho nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chưa âm thanh, hình ảnh phiên tồ, trừ trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn phong mỹ tục dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người chưa thành niên Quy định nhằm đảm bảo tranh tụng, bảo đảm cho việc xem xét vụ án khách quan, toàn diện, tạo điều kiện cho đương cung cấp chứng cứ, chứng minh phiên III Đánh giá chung việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng BLTTDS 2015 số kiến nghị định hướng sau BLTTDS 2015 có hiệu lực Về việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng BLTTDS 2015 cụ thể hóa quy định Bộ luật tương đối cụ thể, rõ ràng, phù hợp với quy định văn kiện Đảng cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, thể kết hợp tố tụng xét hỏi với tố tụng tranh tụng Tuy nhiên quy định BLTTDS năm 2015 số điểm cần phải xem xét thêm, cụ thể: Thứ nhất, Mặc dù quy định phiên họp xem xét chứng BLTTDS năm 2015 quy định phiên tòa, đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền bổ sung chứng để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị chứng minh họ có lý đáng cho việc 10 chậm giao nộp tài liệu, chứng Việc quy định dường biên phiên họp xem xét chứng khơng có giá trị nhiều Mục đích việc có phiên họp xem 21 xét chứng để bên đương biết chủ động thực cơng việc Tuy nhiên BLTTDS 2015 quy định bổ sung chứng phiên tòa chứng minh lí đáng chậm giao nộp Vậy lí đáng? Nếu bên đương cố tình khơng đưa chứng phiên họp đưa lí tìm chứng liệu có xem lí đáng? Như ý nghĩa phiên họp xem xét chứng liệu có hay khơng? Vậy việc tranh tụng có đảm bảo hay không? Thứ hai, Về thời điểm giao nộp chứng cứ: BLTTDS năm 2015 quy định Giai đoạn từ vụ việc tòa án thụ lý trước tòa án Quyết định xét xử (đối với vụ án) hay Quyết định mở phiên họp (đối với việc) Giai đoạn Phiên tòa, phiên họp diễn đương giao nộp tài liệu chứng Tuy nhiên giai đoạn hai giai đoạn Giai đoạn từ Quyết định xét xử hay Quyết định mở phiên họp ban hành trước diễn Phiên tòa xét xử hay Phiên họp BLTTDS năm 2015 lại chưa có quy định cụ thể, rõ ràng việc giai đoạn tòa án tiếp tục nhận tài liệu, chứng đương giao nộp không, hay phải chờ đến phiên tòa, phiên họp diễn Theo quan điểm tôi, để tạo thống quy định BLTTDS năm 2015 nên quy định giai đoạn đương quyền giao nộp tài liệu, chứng cử cho Tòa án Thứ ba, Một điều đáng lưu ý phiên tòa, bên tiếp tục xuất trình chứng Điều Bộ luật năm 2015 trì kèm theo điều kiện định (khoản Điều 96) Tuy nhiên, để đảm bảo bên đương tiếp cận chứng nêu phần trên, liệu có nên tạm ngừng phiên tòa để đương khác có thời gian nghiên cứu, tiếp cận chứng cứ? Bộ luật dân năm 2015 chưa có chế ghi nhận đầy đủ việc giao nộp chứng phiên tòa, vấn đề cần quy định cụ thể có hướng dẫn rõ ràng văn hướng dẫn luật để đảm bảo BLTTDS năm 2015 có hiệu lực áp dụng thực tế không phát sinh vướng mắc vấn đề 22 Thứ tư, cần quy định chế tài đủ mạnh để buộc cá nhân, quan, tổ chức cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn vật khác liên quan đến việc giải vụ việc dân theo yêu cầu Tòa án (Thẩm phán phân công giải vụ án) C KẾT LUẬN Như vậy, thấy Bộ luật Tố tụng dân 2015 sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tranh tụng xét xử góp phần thực mục tiêu Đảng nhà nước ta cải cách tư pháp hoạt động xét xử Tòa án nhằm bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân./ MỤC LỤC 23 ... luật Bộ luật tố tụng dân 2015 có nhiều điểm bật tiêu biểu, có thay đổi lớn việc bổ sung nguyên tắc tranh tụng tố tụng dân Việc bổ sung nguyên tắc bảo đảm tranh tụng xét xử cụ thể hóa nguyên tắc. .. quan, người, tội, pháp luật Việc Bộ luật tố tụng dân năm 2015 ghi nhận Nguyên tắc đảm bảo tranh tụng xét xử mang nhiều ý nghĩa: Thứ nhất: quy định nguyên tắc đảm bảo tranh tụng xét xử thể chế hóa... quyền lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng II Nguyên tắc tranh tụng xét xử Quy định Bộ luật Tố tụng dân nguyên tắc tranh tụng Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN tắc TRANH TỤNG TRONG bộ LUẬT TTDS 2015, NGUYÊN tắc TRANH TỤNG TRONG bộ LUẬT TTDS 2015, I. Khái quát về tranh tụng, Quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về nguyên tắc tranh tụng, Các quy định đảm bảo tranh tụng trong BLTTDS năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay