BÌNH LUẬN về CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN TRONG bộ LUẬT dân sự 2015

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:46

BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015, NHỮNG ĐIỂM TIẾN BỘ VÀ BẤT CẬP Tóm tắt Chế định pháp nhân Bộ luật dân chế định pháp lý có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội Trong Bộ luật dân Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 1/1/2017 (BLDS 2015), pháp nhân quy định Chương IV gồm 23 Điều, từ Điều 74 đến Điều 96 Chế định pháp nhân lần sửa đổi Bộ luật Dân có nhiều điểm mới, chắn tồn nhiều quan điểm khác thành công hạn chế quy định Để hiểu rõ chế định pháp nhân quy định BLDS 2015 tơi xin trình bày tiểu luận với hai nội dung chính: điểm tiến BLDS 2015 quy định pháp nhân vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu BLDS 2015 pháp nhân, mục tiêu đánh giá thành công hạn chế quy định pháp nhân BLDS 2015 vấn đề đặt BLDS 2015 có hiệu lực áp dụng Những điểm tiến BLDS 2015 chế định pháp nhân Pháp nhân chủ thể quan hệ pháp luật dân với đặc thù tổ chức hoạt động kinh tế, thể tách bạch tài sản tạo nên chủ thể riêng biệt, độc lập Điều góp phần tạo cho chủ thể kinh doanh động, đa dạng, linh hoạt hoạt động kinh doanh Với tư tưởng đạo xây dựng Bộ luật dân thành luật có vị trí, vai trò luật chung hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hình thành sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập tài sản tự chịu trách nhiệm, có tính khái qt, tính dự báo tính khả thi để bảo đảm tính ổn định Bộ luật nên đổi cốt lõi Chương IV BLDS 2015 pháp nhân tập trung quy định vấn đề bản, đặc trưng cho tất loại pháp nhân, vấn đề liên quan đến loại pháp nhân cụ thể để luật chuyên ngành quy định (Bộ Tư pháp, 2014, tr8) Theo quan điểm quy định pháp nhân BLDS 2015 có thành cơng sau đây: Thứ nhất, chế định pháp nhân xây dựng BLDS 2015 góp phần với chế định khác Bộ luật thể tư tưởng đạo xây dựng Bộ luật dân (sửa đổi) Chính phủ (Bộ Tư pháp, 2014, tr 7-8) - Thể chế hóa đầy đủ, đồng thời tăng cường biện pháp để công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm tốt quyền người, quyền công dân lĩnh vực đời sống dân sự, tư tưởng, nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quyền sở hữu, quyền tự kinh doanh, quyền bình đẳng chủ thể thuộc hình thức sở hữu thành phần kinh tế ghi nhận trong Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị số 48-NQ/TW, Nghị số 49NQ/TW Bộ Chính trị đặc biệt Hiến pháp năm 2013; - Sửa đổi, bổ sung quy định bất cập, hạn chế thực tiễn thi hành để bảo đảm Bộ luật dân thực phát huy ba vai trò là: (1) Tạo chế pháp lý hữu hiệu để công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền dân cá nhân, pháp nhân, đặc biệt việc bảo vệ quyền, lợi ích bên yếu thế, bên thiện chí quan hệ dân sự; hạn chế đến mức tối đa can thiệp quan công quyền vào việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ dân sự; (2) Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội, bảo đảm thơng thống, ổn định giao lưu dân sự, góp phần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (3) Là công cụ pháp lý hữu hiệu để thúc đẩy hình thành phát triển thiết chế dân chủ xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; - Xây dựng Bộ luật dân thành luật nền, có vị trí, vai trò luật chung hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hình thành sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập tài sản tự chịu trách nhiệm; có tính khái qt, tính dự báo tính khả thi để mặt, bảo đảm tính ổn định Bộ luật, mặt khác, đáp ứng kịp thời phát triển thường xuyên, liên tục quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân sự; - Bảo đảm tính kế thừa phát triển quy định phù hợp với thực tiễn pháp luật dân sự, giá trị văn hóa, tập quán, truyền thống đạo đức tốt đẹp Việt Nam; có tham khảo kinh nghiệm xây dựng Bộ luật dân số nước, nước có truyền thống pháp luật tương đồng với Việt Nam Thứ hai, chế định pháp nhân cụ thể hóa theo hướng hợp lý hơn, phù hợp với quy định pháp luật liên quan, thể nội dung sau: - BLDS 2015 bổ sung quy định lực pháp luật dân pháp nhân, theo pháp nhân hình thành từ thời điểm đăng ký, chấm dứt từ thời điểm xóa tên sổ đăng ký thời điểm xác định định quan nhà nước có thẩm quyền pháp nhân phải đăng ký hoạt động (Điều 86, Điều 96) Quy định phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2014, theo Luật Doanh nghiệp doanh nghiệp nước ta làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp có tư cách pháp nhân phép vào hoạt động - BLDS 2015 quy định đại diện pháp nhân cá nhân, pháp nhân So với Bộ luật dân hành, BLDS 2015 mở rộng phạm vi người đại diện cho pháp nhân khơng đơn cá nhân, mà bao gồm pháp nhân, điểm đáng ghi nhận - Quy định cấu tổ chức pháp nhân, theo Điều 83 BLDS 2015 pháp nhân phải có quan điều hành Tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn quan điều hành pháp nhân quy định điều lệ pháp nhân định thành lập pháp nhân pháp nhân có quan khác theo định pháp nhân theo quy định pháp luật - Đối với giải thể pháp nhân, BLDS 2015 bổ sung quy định trường hợp pháp nhân bị giải thể, đồng thời quy địnhpháp nhân bị giải thể việc toán tài sản theo thứ tự ưu tiên tốn: Chi phí giải thể; Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác người lao động; Nợ thuế khoản nợ khác pháp nhân - Sửa đổi quy định hợp nhất, sáp nhập pháp nhân, Bộ luật dân 2005 hợp nhất, sáp nhập với pháp nhân loại theo BLDS 2015 bỏ quy định hợp nhất, sáp nhập với pháp nhân loại, theo pháp nhân khác loại hợp nhất, sáp nhập Quy định nhìn chung hợp lý, phù hợp quy định pháp luật liên quan Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh… Những điểm hạn chế BLDS 2015 pháp nhân Chế định pháp nhân BLDS 2015 bên cạnh thành công định tồn số điểm hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu thêm để chế định pháp nhân thực khoa học có tính khả thi cao Thứ nhất, khái niệm pháp nhân Điều 74 BLDS 2015 quy định: “Một tổ chức cơng nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây: a) Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; b) Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật này; c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; d) Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập” Sửa đổi lần BLDS 2015 không thay đổi cách tiếp cận so với Bộ luật Dân 2005 khái niệm pháp nhân, chưa có đột phá BLDS 2015 khái niệm pháp nhân tất vướng mắc liên quan đến khái niệm pháp nhân thực tế không xử lý Theo quy định này, pháp nhân tổ chức, thành lập theo qui định luật Thông thường, tổ chức tập thể người xếp hình thái (doanh nghiệp, cơng ty, bệnh viện, trường học, hợp tác xã ) phù hợp với chức lĩnh vực hoạt động, bảo đảm tính hiệu hoạt động loại hình tổ chức (Đinh Văn Thanh, 2006, tr 108) Như vậy, loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2014 pháp nhân mâu thuẫn so với quy định điều 74 Bên cạnh đó, BLDS 2015 BLDS hành chưa đưa khái niệm chung pháp nhân mà nêu điều kiện để coi pháp nhân Tại điểm c khoản điều 74 quy định điều kiện “pháp nhân có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình”, “công ty hợp danh”, “công ty con” theo Luật Doanh nghiệp 2014 coi pháp nhân không đáp ứng điều kiện Bên cạnh điều kiện “pháp nhân nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập” điểm d khoản Điều 74 xem không cần thiết điều kiện “Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập” hệ tất yếu pháp nhân, có sau pháp nhân công nhận điều kiện để hình thành xem xét cơng nhận pháp nhân Từ phân tích nêu trên, để giải vấn đề tác giả có góp ý sau: khái niệm pháp nhân, BLDS nên quy định theo hướng đưa khái niệm chung pháp nhân giúp BLDS 2015 có quy định khái quát chủ thể pháp luật dân Việt Nam, thay nêu điều kiện pháp nhân Việc đưa khái niệm chung đồng thời giải thực tế chủ thể coi pháp nhân không đáp ứng điều kiện luật quy định (như trường hợp công ty hợp danh, công ty nêu trên) Về khái niệm chung pháp nhân, tham khảo khái niệm pháp nhân đưa Hiệp định khung khu vực đầu tư ASEAN: “Pháp nhân có nghĩa thực thể pháp lý thành lập tổ chức cách hợp pháp theo luật hành, lợi nhuận khơng lợi nhuận, thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước, bao gồm cơng ty, tập đồn, liên danh, liên doanh, cơng ty chủ hiệp hội” (Điều 1) hay theo Điều 50 khoản Bộ luật Dân Liên bang Nga, quy định: “Các pháp nhân tổ chức, mà tìm kiếm lợi nhuận phái sinh với tư cách mục đích tổ chức (tổ chức thương mại), tổ chức mà khơng tìm kiếm lợi nhuận phái sinh với tư cách mục đích khơng phân phối lợi nhuận phái sinh thành viên tổ chức (tổ chức phi lợi nhuận)” Thứ hai, phân loại pháp nhân Điều 75, 76 BLDS 2015 chia pháp nhân thành hai loại chính: Pháp nhân thương mại pháp nhân phi thương mại Việc phân loại pháp nhân có thay đổi Nếu BLDS 2005 quy định loại pháp nhân dựa tiêu chí cấu tổ chức mục đích hoạt động pháp nhân BLDS 2015 chia pháp nhân thành hai loại pháp nhân thương mại pháp nhân phi thương mại Theo đó, pháp nhân thương mại pháp nhân hoạt động mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận Việc thành lập, hoạt động, tổ chức lại chấm dứt pháp nhân thương mại thực theo quy định luật có liên quan Pháp nhân phi thương mại pháp nhân hoạt động khơng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận không phân chia lợi nhuận cho thành viên Việc thành lập, hoạt động, tổ chức lại chấm dứt pháp nhân phi thương mại thực theo quy định luật có liên quan Thay đổi phân loại pháp nhân cho thấy tiến BLDS 2015 so với BLDS hành thể việc khơng liệt kê dạng pháp nhân, phù hợp với pháp luật pháp nhân số quốc gia giới Tuy nhiên, phân loại pháp nhân BLDS 2015 theo tiêu chí “mục đích tìm kiếm lợi nhuận” pháp nhân thương mại “khơng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, không phân chia lợi nhuận cho thành viên” pháp nhân phi thương mại chưa phù hợp: Một là, quy định “không phân chia lợi nhuận cho thành viên” trở thành rào cản lớn cho pháp nhân phi thương mại hoạt động phát sinh có lợi, khiến cho mục tiêu xã hội hóa hoạt động cơng ích ngày trở nên khó khăn xu hướng phát triển hoạt động cơng ích theo hướng diện chi ngân sách nhà nước dần thu hẹp, hệ thống doanh nghiệp hoạt động cơng ích với nguồn vốn xã hội hóa ngày tăng Hai là, Điều 76 BLDS 2015 quy định: “Pháp nhân phi thương mại pháp nhân hoạt động khơng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận không phân chia lợi nhuận cho thành viên” Điều 76 không bao quát pháp nhân hoạt động để tìm kiếm lợi nhuận sử dụng lợi nhuận mục tiêu, lợi ích chung hay lợi ích cơng, quy định đồng việc tìm kiếm lợi nhuận với mục tiêu hoạt động pháp nhân việc tìm kiếm lợi nhuận việc sử dụng lợi nhuận tìm kiếm hai vấn đề hoàn toàn khác Hiện Việt Nam có nhiều quỹ có tư cách pháp nhân hoạt động khơng mục đích lợi nhuận để phục vụ lợi ích cơng cộng “quỹ tài cơng ngồi ngân sách nhà nước”, ví dụ Quỹ Bảo trì đường bộ, Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ Dịch vụ viễn thơng cơng ích Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi công nghệ quốc gia, Quỹ Bảo vệ mơi trường Việt Nam, Quỹ Phòng chống thiên tai, Quỹ Phòng chống tội phạm… Các quỹ hoạt động phải bảo toàn vốn điều lệ tự bù đắp chi phí quản lý, nhiều quỹ cho phép sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư sinh lợi nhằm đáp ứng yêu cầu Như vậy, với quy định Điều 76 BLDS 2015, quỹ tài cơng ngồi ngân sách nhà nước có coi pháp nhân phi thương mại hay không chưa rõ ràng Mặc dù khoản Điều 76 BLDS 2015 có liệt kê số pháp nhân phi thương mại bao gồm quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội tổ chức phi thương mại khác Việc đưa khái niệm không rõ ràng khó khăn việc xác định pháp nhân phi thương mại khác quy định liệt kê khoản Điều 76 Theo tôi, việc phân chia pháp nhân theo tiêu chí phân mục đích hoạt động hợp lý hơn… theo “Pháp nhân phi thương mại hoạt động với mục đích hoạt động cơng ích, tự chịu trách nhiệm tài sản mình quản lý”, “Pháp nhân thương mại pháp nhân có mục đích lợi nhuận”, pháp nhân vừa có mục đích hoạt động cơng ích, vừa có mục đích lợi nhuận phần kinh doanh có lợi nhuận áp dụng quy định pháp nhân thương mại để tránh trường hợp số doanh nghiệp cơng ích lợi dụng ưu đãi Nhà nước để thực hoạt động kinh doanh có lợi nhuận lại hưởng quy chế tài chính, thuế loại hình kinh doanh phi lợi nhuận Ba là, đại diện pháp nhân BLDS 2015 quy định đại diện pháp nhân cá nhân, pháp nhân So với Bộ luật dân hành, BLDS 2015 mở rộng phạm vi người đại diện cho pháp nhân khơng đơn cá nhân, mà bao gồm pháp nhân, điểm đáng ghi nhận Theo Điều 85 BLDS 2015 “Đại diện pháp nhân đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền Người đại diện pháp nhân phải tuân theo quy định đại diện Chương IX Phần này” Khoản Điều 137 BLDS 2015: “Một pháp nhân có nhiều người đại diện theo pháp luật người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định Điều 140 Điều 141 Bộ luật này”, quy định phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 13) quy định đại diện mơ hình cơng ty nhiều người Những quy định mang tính đột phá BLDS 2015 vấn đề đại diện kể đến là: - Theo quy định Điều 134 BLDS 2015: bên đại diện bên đại diện cá nhân pháp nhân, theo pháp nhân có quyền đại diện theo pháp luật - Một pháp nhân có nhiều người đại diện theo pháp luật, theo Khoản Điều 137 BLDS 2015: “Một pháp nhân có nhiều người đại diện theo pháp luật người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định Điều 140 Điều 141 Bộ luật này” Quy định phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 13) quy định đại diện pháp nhân nhiều người - Một cá nhân, pháp nhân đại diện cho nhiều cá nhân pháp nhân khác theo khoản điều 141 BLDS - Người đại diện xác lập, thực giao dịch dân phạm vi đại diện theo sau đây: a) Quyết định quan có thẩm quyền; b) Điều lệ pháp nhân; c) Nội dung ủy quyền; d) Quy định khác pháp luật Trường hợp không xác định cụ thể phạm vi đại diện theo quy định người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực giao dịch dân lợi ích người đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác - Vấn đề phạm vi quyền đại diện giới hạn quyền đại diện quy định cụ thể, chi tiết Điều 141 BLDS 2015 - Quy định cụ thể thời hạn đại diện phương thức xác định thời hạn đại diện Điều 140 BLDS - Quy định trường hợp người khơng có quyền đại diện người giao dịch cố ý xác lập, thực giao dịch dân mà gây thiệt hại cho người đại diện phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại Nhìn chung, quy định có giá trị thực tiễn cao, góp phần giải nhiều vướng mắc thực tế đời sống dân nay, đồng thời đảm bảo đồng với quy định pháp luật có liên quan - Về phạm vi giới hạn quyền đại diện Khoản điều 141 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp không xác định cụ thể phạm vi đại diện theo quy định khoản Điều người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực giao dịch dân lợi ích người đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Quy định nên bổ sung thêm từ “hợp pháp” để phù hợp đồng với quy định có liên quan, cụ thể “thực giao dịch dân lợi ích hợp pháp người đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Khoản Điều 141 BLDS 2015 nên điều chỉnh lại để bao quát trường hợp đại diện không trùng lặp từ Cụ thể là: “Cá nhân, pháp nhân đại diện cho nhiều cá nhân, pháp nhân khác không nhân danh bên đại diện để xác lập, thực giao dịch dân với với bên thứ ba mà đại diện bên đó” - Về vấn đề khơng có quyền đại diện hậu pháp lý giao dịch dân bên khơng có quyền đại diện xác lập, thực Điều 142 BLDS 2015 quy định hậu giao dịch dân người khơng có quyền đại diện xác lập, thực Về điểm b khoản Điều 142 BLDS 2015, “Người đại diện biết mà không phản đối thời hạn hợp lý” quy định thời gian hợp lý khoảng thời gian không xác địnhdẫn đến nhiều cách hiểu khác áp dụng Thứ tư, lực pháp luật dân pháp nhân Quy định Khoản Điều 86 BLDS 2015 tiến BLDS hành quy định “Năng lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm quan nhà nước có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; pháp nhân phải đăng ký hoạt động lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký”, quy định phân định rõ thời điểm phát sinh lực pháp luật dân pháp nhân thực tế có pháp nhân quan nhà nước có thẩm quyền định cho phép thành lập, có pháp nhân đăng ký doanh nghiệp Tuy nhiên, quy định bỏ sót pháp nhân vừa quan nhà nước có định thành lập vừa phải đăng ký doanh nghiệp, pháp nhân dạng lực pháp luật dân phát sinh nào? Vì vậy, cần thiết có quy định hướng dẫn cụ thể pháp nhân dạng thời điểm phát sinh lực pháp luật dân nhằm tránh tùy tiện trình vận dụng luật Thứ năm, qui định thành lập, vận hành tổ chức lại pháp nhân Khoản Điều 74 BLDS 2015 khơng quan tâm tới việc thành lập pháp nhânpháp nhân dân hay pháp nhân phi lợi nhuận, theo cá nhân pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ pháp luật qui định khác, điều phù hợp với chế đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường pháp nhân theo hoạt động theo pháp luật doanh nghiệp Về chất, thành lập pháp nhân hành vi pháp lý Nếu pháp nhân thành lập ý chí người hành vi thành lập hành vi pháp lý đơn phương Nếu pháp nhân thành lập thống ý chí nhiều người hành vi thành lập hợp đồng thơng thường pháp luật đòi hỏi ý chí phải biểu lộ văn Theo Điều 77 qui định điều lệ pháp nhân xem cách thể ý chí thành lập pháp nhân Tuy nhiên yêu cầu bắt buộc điều lệ quy định Điều 77 nhiều nhiêu khê với 11 yêu cầu bắt buộc thực Về tổ chức lại pháp nhân, điều luật từ Điều 88 đến Điều 91 BLDS 2015 giải mối quan hệ pháp nhânpháp nhân hợp nhất, sáp nhập, chia tách chuyển đổi mà chưa đề cập đến giải mối quan hệ pháp nhânpháp nhân quyền lợi ích xác định trước thời điểm pháp nhân bên thứ ba Mặt khác, quy định liên quan đến tổ chức lại pháp nhân BLDS 2015 chưa đưa khái niệm tổ chức lại khái niệm hợp nhất, sáp nhập, chia tách chuyển đổi pháp nhân Điều quan trọng đảm bảo tính ổn định mang tính chất điều chỉnh chung pháp luật dân Trên số ý kiến nhận xét góp ý chế định pháp nhân BLDS 2015 Nhìn chung, chế định tương đối phức tạp có nhiều luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến việc thành lập hoạt động pháp nhân có nhiều quan điểm khác nhau, quan điểm tác giả quan điểm cá nhân với mong muốn góp phần xây dựng chế định pháp nhân thực hợp lý, khoa học có tính khả thi cao ... điều lệ pháp nhân định thành lập pháp nhân pháp nhân có quan khác theo định pháp nhân theo quy định pháp luật - Đối với giải thể pháp nhân, BLDS 2015 bổ sung quy định trường hợp pháp nhân bị giải... cách pháp nhân phép vào hoạt động - BLDS 2015 quy định đại diện pháp nhân cá nhân, pháp nhân So với Bộ luật dân hành, BLDS 2015 mở rộng phạm vi người đại diện cho pháp nhân không đơn cá nhân, ... hai, chế định pháp nhân cụ thể hóa theo hướng hợp lý hơn, phù hợp với quy định pháp luật liên quan, thể nội dung sau: - BLDS 2015 bổ sung quy định lực pháp luật dân pháp nhân, theo pháp nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: BÌNH LUẬN về CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN TRONG bộ LUẬT dân sự 2015, BÌNH LUẬN về CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN TRONG bộ LUẬT dân sự 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay