KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC ABEAM TOP 525SC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN, LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA,TỈNH LONG AN

113 34 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC ABEAM TOP 525SC PHỊNG TRỪ BỆNH ĐẠO ƠN, LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA,TỈNH LONG AN NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ THANH HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC ABEAM TOP 525SC PHỊNG TRỪ BỆNH ĐẠO ƠN, LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN Tác giả TRẦN THỊ THANH HỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành BẢO VỆ THỰC VẬT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS Nguyễn Thân KS Nguyễn Hữu Trúc Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình học khóa luận ngồi nỗ lực thân tơi có giúp đỡ kiến thức, vật chất, tinh thần nhiều cá nhân, quan Nay xin chân thành cảm ơn: Bố mẹ hết lòng u thương ni dạy nên người, người gia đình ln bên động viên khó khăn Thầy Nguyễn Hữu Trúc Th.S Nguyễn Thân tận tình bảo, hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm khoa Nơng Học tồn thể q thầy cô khoa Ban giám đốc cô, chú, anh, chị Trung tâm nghiên cứu phát triển nơng nghiệp Đồng Tháp Mười tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Hồ Thị Châu Ban giám đốc Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, K.S Nguyễn Hải Long tài trợ giúp đỡ nhiều suốt q trình thực khóa luận Tất bạn bè bên tôi, học tập trưởng thành Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2010 Sinh viên thực Trần Thị Thanh Hồng ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo nghiệm hiệu lực thuốc ABEAM TOP 525SC phòng trừ bệnh đạo ôn lem lép hạt lúa vụ Hè thu năm 2011 huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An” tiến hành từ 03/2011 đến 07/2011 nhằm xác định ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến tỉ lệ bệnh, số bệnh đạo ôn lem lép hạt ruộng lúa sạ đồng thời xác định ảnh hưởng thuốc đến yếu tố cấu thành suất suất lúa Thí nghiệm bố trí ngồi đồng theo kiểu đơn yếu tố khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên gồm nghiệm thức, lần lặp lại Kết thu sau: Trong điều kiện sản xuất vụ Hè Thu giống OM4900, nghiệm thức sử dụng thuốc Abeam top 525 SC có thành phần hoạt chất (Azoxystrobin 200 g/ l + Difenoconazole 125g/ l + Tricyclazole 200g/ l) giai đoạn đẻ nhánh, trước trổ sau trổ có khả phòng trừ bệnh đạo ôn vượt trội so với hỗn hợp thuốc nghiệm thức xử lý Amistar 250 SC (Azoxystrobin 200 g/ l + Difenoconazole 125g/ l) đồng thời cho kết tương đối tốt so với nghiệm thức xử lý Verygold 460 SC (Azoxystrobin 60 g/l + Tricyclazole 400g/l) nghiệm thức xử lý Cowboy 600 SE (Difenoconazole 150g/ l + Tricyclazole 450g/ l) Nghiệm thức xử lý thuốc Abeam top 525 SC (Azoxystrobin 200 g/ l + Difenoconazole 125g/ l + Tricyclazole 200g/ l) cho tỉ lệ số lem thấp nghiệm thức lại Đồng thời cho kết khả quan với tiêu liên quan đến suất làm tăng suất thực tế so với nghiệm thức đối chứng không phun thuốc iii MỤC LỤC TRANG TỰA i TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam .4 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa giới 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 2.2 Bệnh đạo ôn hại lúa .7 2.2.1 Lịch sử nghiên cứu nước .7 2.2.2 Triệu chứng bệnh 2.2.3 Tác nhân gây bệnh 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình phát sinh phát triển bệnh .10 2.2.5 Một số biện pháp phòng trừ nước 11 2.2.5.1 Biện pháp phòng trừ nước 11 2.2.5.2 Biện pháp phòng trừ ngồi nước 13 2.3 Bệnh lem lép hạt lúa .15 2.3.1 Phân bố 15 2.3.2 Triệu chứng bệnh 15 2.3.3 Tác nhân gây bệnh 15 iv 2.3.4 Tác hại 16 2.3.5 Biện pháp phòng trừ tổng hợp .17 2.4 Tổng quan ba hoạt chất Azoxystrobin, Difenoconazole, Tricyclazole số loại thuốc phòng trừ đạo ơn, lem lép hạt thị trường .18 2.4.1 Azoxystrobin 18 2.4.2 Difenoconazole .19 2.4.3 Tricyclazole 21 2.4.4 Một số thuốc thương phẩm đặc trị đạo ôn lem lép hạt .22 2.4.4.1 Beam 75WP 22 2.4.4.2 Fujione 40EC 24 2.4.4.3 Filia 525SE .24 2.4.4.4 Amistar top 325SC 25 2.4.4.5 Fuan 40EC 25 2.4.4.6 Bump gold 80WP 26 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .27 3.2.1 Điều kiện thời tiết 27 3.2.2 Điều kiện đất đai 28 3.3 Vật liệu nghiên cứu 28 3.3.1 Giống .28 3.3.2 Phân bón 28 3.3.3 Kỹ thuật canh tác .29 3.3.4 Thuốc sử dụng thí nghiệm 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu .29 3.4.1 Các nghiệm thức thí nghiệm 30 3.4.2 Bố trí thí nghiệm 30 3.4.3 Phương pháp đánh giá hiệu lực thuốc 31 3.4.3.1 Phương pháp xử lý thuốc 31 3.4.3.2 Đánh giá hiệu lực thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn, lem lép hạt .32 v 3.4.3.3 Ảnh hưởng thuốc đến tiêu cấu thành suất suất lúa .38 3.4.3.4 Xử lý số liệu 40 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Ảnh hưởng loại thuốc đến bệnh đạo ôn thời điểm xử lý thuốc .41 4.1.1 Ảnh hưởng loại thuốc đến bệnh đạo ôn 41 4.1.1.1 Ảnh hưởng loại thuốc đến tỉ lệ đạo ôn 41 4.1.2 Ảnh hưởng loại thuốc đến bệnh đạo ôn cổ 49 4.1.2.1 Ảnh hưởng loại thuốc đến tỉ lệ bệnh đạo ôn cổ 49 4.1.2.2 Ảnh hưởng loại thuốc đến số bệnh đạo ôn cổ 51 4.2 Hiệu lực bênh lem lép loại thuốc 55 4.5 Các yếu tố cấu thành suất 59 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Đề nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo Vệ Thực Vật Bộ NN PTNT: Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Ctv: cộng tác viên ĐB: Đồng ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long EC: Emulsifuable Concentrate FAO: Food and Agriculture Organization LD50: Letal Dosis NSXL: ngày sau xử lý thuốc NSS: ngày sau sạ NT: nghiệm thức OM 4900: Ơ Mơn 4900 WDG: Wetter Dispersible Granule WP: Wettable Powder vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Tồn cảnh lơ thí nghiệm ngày trước thu hoạch 31 Hình 3.2: Bảng so màu lúa 38 Hình 4.1: Vết bệnh đạo ơn ghi nhận ruộng 25 ngày sau sạ .47 Hình 4.2: Vết bệnh đạo ôn ghi nhận ruộng 30 ngày sau sạ .48 Hình 4.3: Vết bệnh đạo ôn cổ ghi nhận ruộng thí nghiệm 90 ngày sau sạ 55 Hình 4.4: Hạt lúa bị bệnh lem lép 57 Hình 4.5: Thu hoạch mẫu 62 Hình 4.6: 20 bơng thu hoạch ngẫu nhiên nghiệm thức 62 Hình 4.7: Phơi mẫu 63 Hình 4.8: Dụng cụ đếm hạt lúa cân điện tử 63 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình thời tiết, khí hậu vụ Hè thu năm 2011 27 Bảng 3.2: Các nghiệm thức thí nghiệm 30 Bảng 3.3: Phân cấp bệnh đạo ôn 33 Bảng 3.4: Phân cấp bệnh đạo ôn cổ 35 Bảng 3.5: Phân cấp bệnh lem hạt lúa 37 Bảng 3.6: Bảng phân cấp tính ngộ độc 39 Bảng 4.1: Ảnh hưởng loại thuốc đến tỉ lệ bệnh đạo ôn 41 Bảng 4.2: Ảnh hưởng loại thuốc đến số bệnh đạo ôn .43 Bảng 4.3: Hiệu lực loại thuốc bệnh đạo ôn .45 Bảng 4.4: Ảnh hưởng loại thuốc đến số bệnh đạo ôn cổ 49 Bảng 4.3: Hiệu lực loại thuốc bệnh đạo ôn 51 Bảng 4.6: Hiệu lực loại thuốc bệnh đạo ôn cổ 53 Bảng 4.7: Hiệu lực loại thuốc bệnh lem lép hạt .5 Bảng 4.8: Cấp độ ngộ độc lúa quan sát mắt thường sau lần xử lý thuốc 57 Bảng 4.9 : Ảnh hưởng thuốc tới màu sắc lúa sau lần xử lý thuốc .58 Bảng 4.10: Ảnh hưởng thuốc đến yếu tố cấu thành suất suất 59 ix Phụ bảng 21: Chỉ số bệnh đạo ôn cổ thời điểm ngày sau xử lý lần Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.04 0.021 1.48 0.2847 NT 4.12 1.029 73.50 0.0000 Error 0.11 0.014 Non-additivity 0.05 0.046 Residual 0.07 0.009 4.94 -Total 14 4.27 -Grand Mean= 1.127 Grand Sum= 16.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.50% Error Mean Square = 0.01400 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3242 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.7700 B Mean = 2.170 A Mean = 0.9300 B Mean = 0.9300 B Mean = 0.9300 B Mean = 0.9300 B Mean = 0.8300 B Mean = 0.8300 B Mean = 2.170 A Mean = 0.7700 B 89 Phụ bảng 22: Chỉ số bệnh đạo ôn cổ thời điểm ngày sau xử lý lần Bảng ANOVA-2 ANALYSIS Source OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.09 0.045 2.27 0.1655 NT 5.23 1.307 66.44 0.0000 Error 0.16 0.020 Non-additivity 0.10 0.102 Residual 0.06 0.008 12.74 -Total 14 5.47 -Grand Mean= 1.067 Grand Sum= 16.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 13.15% Error Mean Square = 0.02000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3874 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6300 B Mean = 2.230 A Mean = 0.9000 B Mean = 0.9000 B Mean = 0.8300 B Mean = 0.8300 B Mean = 0.7300 B Mean = 0.7300 B Mean = 2.230 A Mean = 0.6300 B 90 Phụ bảng 23: Chỉ số bệnh đạo ôn cổ thời điểm ngày sau xử lý lần Bảng ANOVA-2 ANALYSIS Source OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.22 0.109 1.56 0.2672 NT 9.32 2.331 33.54 0.0000 Error 0.56 0.070 Non-additivity 0.41 0.408 Residual 0.15 0.021 19.24 -Total 14 10.10 -Grand Mean= 1.147 Grand Sum= 17.200 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 22.99% Error Mean Square = 0.07000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7248 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6000 B Mean = 2.700 A Mean = 1.000 B Mean = 1.000 B Mean = 0.7700 B Mean = 0.7700 B Mean = 0.6700 B Mean = 0.6700 B Mean = 2.700 A Mean = 0.6000 B 91 Phụ bảng 24: Chỉ số bệnh đạo ôn cổ thời điểm trước thu hoạch Bảng ANOVA-2 ANALYSIS Source OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.009 0.10 0.9054 NT 13.78 3.446 39.99 0.0000 Error 0.69 0.086 Non-additivity 0.09 0.087 Residual 0.60 0.086 1.01 -Total 14 14.49 -Grand Mean= 1.207 Grand Sum= 18.100 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 24.33% Error Mean Square = 0.08600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8034 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.5300 B Mean = 3.100 A Mean = 1.000 B Mean = 1.000 B Mean = 0.7000 B Mean = 0.7000 B Mean = 0.7000 B Mean = 0.7000 B 92 Phụ bảng 25: Hiệu lực trừ bệnh đạo ôn cổ thời điểm ngày sau xử lý lần Bảng ANOVA-2 ANALYSIS Source OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 24.00 11.999 0.94 0.4406 nt 191.98 63.994 5.03 0.0447 Error 76.39 12.731 Non-additivity 0.11 0.107 Residual 76.28 15.256 0.01 Total 11 292.37 Grand Mean= 39.010 Grand Sum= 468.120 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 9.15% Error Mean Square = 12.73 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.129 s_ = 2.060 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 43.90 A Mean 1= 43.90 A Mean = 32.95 B Mean = 40.74 A Mean = 38.45 AB Mean = 38.45 AB Mean = 40.74 A Mean = 32.95 B 93 Phụ bảng 26: Hiệu lực trừ bệnh đạo ôn cổ thời điểm ngày sau xử lý lần Bảng ANOVA-2 ANALYSIS Source OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 321.13 160.565 13.22 0.0063 nt 410.04 136.680 11.26 0.0071 Error 72.86 12.144 Non-additivity 15.74 15.742 Residual 57.12 11.424 1.38 -Total 11 804.03 -Grand Mean= 46.508 Grand Sum= 558.100 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 7.49% Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.55 s_ = 2.012 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 52.27 A Mean 1= 52.27 A Mean = 36.91 B Mean = 49.84 A Mean = 47.01 AB Mean = 47.01 AB Mean = 49.84 A Mean = 36.91 B 94 Phụ bảng 27: Hiệu lực trừ bệnh đạo ôn cổ thời điểm ngày sau xử lý lần Bảng ANOVA-2 ANALYSIS Source OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 308.02 154.011 4.60 0.0616 nt 632.16 210.720 6.29 0.0278 Error 201.02 33.503 Non-additivity 5.20 5.204 Residual 195.82 39.163 0.13 -Total 11 1141.20 -Grand Mean= 55.208 Grand Sum= 662.490 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 10.48% Error Mean Square = 33.50 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 11.56 s_ = 3.342 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 59.73 A Mean 4= Mean = 42.77 B Mean = 59.73 A Mean = 57.69 A Mean Mean = 60.64 A Mean = 42.77 B 3= 60.64 A 57.69 A 95 Phụ bảng 28: Hiệu lực trừ bệnh đạo ôn cổ thời điểm trước thu hoạch Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Source Freedom Sum of Squares Mean Square F-value Prob -lll 143.78 71.890 0.76 0.5065 nt 569.77 189.922 2.02 0.2131 Error 565.02 94.170 Non-additivity 64.11 64.110 Residual 500.91 100.182 0.64 -Total 11 1278.56 -Grand Mean= 61.753 Grand Sum= 741.040 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 15.71% Phụ lục 2: Ảnh hưởng thuốc bệnh lem lép hạt Phụ bảng 29: Tỉ lệ hạt lem thời điểm thu hoạch Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.01 0.006 0.32 0.7321 NT 0.14 0.034 1.84 0.2150 Error 0.15 0.019 Non-additivity 0.01 0.007 Residual 0.14 0.020 0.35 Total 14 0.30 Grand Mean= 9.560 Grand Sum= 143.400 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.42% 96 Phụ bảng 30: Chỉ số hạt lem thời điểm thu hoạch Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.09 0.045 0.73 0.5122 NT 1.57 0.393 6.41 0.0129 Error 0.49 0.061 Non-additivity 0.00 0.005 Residual 0.49 0.069 0.07 Total 14 2.15 Grand Mean= 4.133 Grand Sum= 62.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.99% Error Mean Square = 0.06100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6766 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.800 B Mean = 4.670 A Mean = 4.330 AB Mean = 4.330 AB Mean = 3.870 B Mean = 4.000 AB Mean = 4.000 AB Mean = 3.870 B Mean = 4.670 A Mean = 3.800 B 97 Phụ bảng 31: Tỉ lệ hạt vàng sáng thời điểm thu hoạch Bảng ANOVA- ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.21 0.104 0.62 0.5642 NT 1.46 0.366 2.17 0.1636 Error 1.35 0.169 Non-additivity 0.20 0.199 Residual 1.15 0.165 1.21 -Total 14 3.02 -Grand Mean= 2.820 Grand Sum= 42.300 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 14.58% Phụ bảng 32: Hiệu lực trừ bệnh lem lép hạt Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF Source VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value -lll 384.66 192.331 16.23 0.0038 nt 90.89 30.297 2.56 0.1512 Error 71.10 11.849 Non-additivity 3.70 3.696 Residual 67.40 13.480 0.27 -Total 11 546.65 -Grand Mean= 31.538 Grand Sum= 378.450 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 10.91% 98 Prob Phụ lục 3: Ảnh hưởng thuốc đến suất yếu tố cấu thành suất Phụ bảng 33: Số bông/ m2 Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6928.93 3464.467 5.76 0.0282 NT 8910.00 2227.500 3.71 0.0543 Error 4808.40 601.050 Non-additivity 233.31 233.315 Residual 4575.09 653.584 0.36 -Total 14 20647.33 -Grand Mean= 433.667 Grand Sum= 6505.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.65% 99 Phụ bảng 34: Số hạt chắc/ Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 77.40 38.699 2.42 0.1509 NT 647.69 161.923 10.11 0.0032 Error 128.07 16.009 Non-additivity 59.87 59.869 Residual 68.20 9.743 6.14 -Total 14 853.16 -Grand Mean= 60.853 Grand Sum= 912.800 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.57% Error Mean Square = 16.01 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.96 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 68.27 A Mean 1= 68.27 A Mean = 62.20 A Mean 4= 63.80 A Mean = 61.40 A Mean 2= 62.20 A Mean = 63.80 A Mean 3= 61.40 A Mean = 48.60 B Mean = 48.60 B 100 Phụ bảng 35: Trọng lượng 1000 hạt Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.10 0.049 0.07 0.9291 NT 0.45 0.112 0.17 0.9470 Error 5.24 0.655 Non-additivity 1.10 1.097 Residual 4.15 0.592 1.85 -Total 14 5.79 -Grand Mean= 24.407 Grand Sum= 366.100 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.32% Phụ bảng 36: Tỉ lệ hạt lép Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.57 0.285 1.53 0.2742 NT 2.09 0.522 2.80 0.1002 Error 1.49 0.186 Non-additivity 0.09 0.087 Residual 1.40 0.201 0.43 -Total 14 4.15 -Grand Mean= 5.107 Grand Sum= 76.600 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.45% 101 Phụ bảng 37: Năng lý thuyết Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.70 0.350 2.92 0.1119 NT 9.08 269 18.91 0.0004 Error 0.96 0.120 Non-additivity 0.00 0.000 Residual 0.96 0.137 0.00 -Total 14 10.74 -Grand Mean= 6.340 Grand Sum= 95.100 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.46% Error Mean Square = 0.1200 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9490 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.070 A Mean 1= 7.070 A Mean = 6.500 AB Mean = 7.070 A Mean = 6.100 B Mean = 6.500 AB Mean = 7.070 A Mean = 6.100 B Mean = 4.970 C Mean = 4.970 C 102 Phụ bảng 38: Năng suất thực tế Bảng ANOVA-2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.005 0.10 0.9084 NT 3.48 0.871 18.15 0.0004 Error 0.38 0.048 Non-additivity 0.01 0.005 Residual 0.38 0.054 0.10 -Total 14 3.88 -Grand Mean= 4.787 Grand Sum= 71.800 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.58% Error Mean Square = 0.04800 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6002 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.300 A Mean 1= 5.300 A Mean = 4.800 AB Mean = 5.270 A Mean = 4.570 BC Mean = 4.800 AB Mean = 5.270 A Mean = 4.570 BC Mean = 4.000 C Mean = 4.000 C 103 ... gây bệnh lem lép hạt nhiều nguyên nhân gây bệnh hại quan trọng gây thi t hại nghiêm trọng (Ou, 1985) Mỗi năm giới bệnh làm thi t hại lượng lương thực ni sống 60 triệu người (IRRI, 2010) nghiêm... Lúa gạo cung cấp dinh dưỡng chính: tinh bột, vi lượng gạo lứt có nhiều dạng protein cần thi t, chất béo, thiamin, robiflavin, niacin, α-tecopherol, hoạt chất cần cho bệnh nhân huyết áp cao, chống... triệu người chết năm 1945 minh chứng Cách mạng xanh thực giới từ năm 1960 Việt Nam nước tiên phong phong trào Và đến năm 2000, diện tích lúa tưới chiếm 65 %, đạt 85 % nay; tiền đề quan trọng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC ABEAM TOP 525SC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN, LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA,TỈNH LONG AN , KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC ABEAM TOP 525SC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN, LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA,TỈNH LONG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay