ẢNH HƯỞNG CỦA 2 LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ 4 LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

66 45 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ HÀ THU Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH Tác giả TRẦN THỊ HÀ THU Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành NÔNG HỌC Giảng viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 i    LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính cơng ơn sinh thành, giáo dưỡng ba mẹ Anh chị em, người thân gia đình động viên tinh thần, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập Chân thành cảm ơn: ¾ Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông học quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập trường ¾ Q thầy khoa Nơng học tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình học tập trường ¾ Cơ ThS Nguyễn Thị Thanh Hương nhiệt tình hướng dẫn em trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp ¾ Tập thể lớp DH07NHB tất bạn bè giúp đỡ động viên sống, học tập q trình thực đề tài TP Hồ Chí Minh 08/2011 Trần Thị Hà Thu ii    TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng loại phân bón loại giá thể đến sinh trưởng phát triển hoa Dã Yên Thảo (Petunia hybrida) trồng Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh” thực từ tháng 03 đến tháng 06/2011, trại thực nghiệm khoa Nơng Học trường ĐH Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu Nhằm tìm loại phân bón giá thể thích hợp cho việc trồng hoa Dã Yên Thảo Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Thí nghiệm bố trí theo kiểu lơ phụ, yếu tố, lần lặp lại, nghiệm thức tạo loại phân bón A1 (Growmore 20 – 20 - 20 + TE); A2 (Đầu Trâu 009) loại giá thể B1 (1 tro trấu: xơ dừa: phân trùn); B2(1 tro trấu: xơ dừa: phân chuồng); B3 (1 tro trấu: xơ dừa: 1/2 phân trùn); B4 (1 tro trấu: xơ dừa: 1/2 phân chuồng Kết đạt Yếu tố phân bón có thành phần dinh dưỡng tương tự nên có ảnh hưởng lên tất tiêu theo dõi NT có khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Thời gian sinh trưởng hoa Dã n Thảo thí nghiệm khơng có khác biệt rõ ràng nghiệm thức, nhiên thấy thời gian sinh trưởng ngắn nghiệm thức A2B1(1 tro trấu: xơ dừa: phân trùn + Đầu trâu 009) dài nghiệm thức A1B2 (1 tro trấu: xơ dừa: phân chuồng + Growmore 20 – 20 - 20 +TE) Về tiêu sinh trưởng Chiều cao giá thể phát triển qua thời kì giá thể tro trấu: xơ dừa: 1/2 phân trùn có chiều cao tăng dao động (7,84- 8,84 cm) Số nghiệm thức giá thể tro trấu: xơ dừa: phân trùn cho số tăng cao (29,95- 30,82 lá/cây), nghiệm thức A1B1 (1 tro iii    trấu: xơ dừa: phân trùn + Growmore 20 - 20 - 20 + TE) cao so với A1B2 (1 tro trấu: xơ dừa: phân chuồng + Growmore 20 – 20 - 20 + TE) Chỉ tiêu số nhánh cho thấy nghiệm thức sử dụng giá thể tro trấu: xơ dừa: phân trùn có đẻ nhánh nhiều so với giá thể khác (20,49 22,29 nhánh), thấp giá thể tro trấu: xơ dừa: phân chuồng (17,25 22.21 nhánh/cây) Về tiêu phát triển Trong giai đoạn hình thành nụ, số nụ nhiều nghiệm thức giá thể tro trấu: xơ dừa: phân trùn (8,11 nụ/cây) thấp giá thể tro trấu: xơ dừa: 1/2 phân trùn (6,56 nụ/cây) tỉ lệ hoa nở đồng giá thể tro trấu: xơ dừa: 1/2 phân trùn cao nghiệm thức (5,67 hoa/cây), thấp giá thể tro trấu: xơ dừa: phân chuồng (4,44 hoa/cây) Đường kính hoa qua thí nghiệm cho thấy giá thể tro trấu: xơ dừa: phân trùn cho đường kính hoa lớn (8,67 cm) giá thể tro trấu: xơ dừa: 1/2 phân trùn cho đường kính nhỏ với (7,13 cm) Độ bền hoa nghiệm thức giá thể khác khơng có khác biệt thống kê, dao động khoảng 3,4 – ngày Về hiệu kinh tế Nghiệm thức sử dụng phân bón Đầu Trâu 009 giá thể tro trấu: xơ dừa: phân trùn cho hiệu kinh tế cao tất nghiệm thức iv    MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng biểu đồ ix Danh sách hình x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Yêu cầu – Giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa kiểng 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa kiểng giới 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa kiểng Việt Nam 2.2 Thuận lợi khó khăn sản xuất hoa Việt Nam 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.3 Phương hướng phát triển mục tiêu cụ thể cho sản xuất hoa Việt Nam 2.4 Giới thiệu sơ lược hoa Dã Yên Thảo 10 2.4.1 Nguồn gốc phân loại 10 2.4.2 Đặc điểm nông học 10 2.4.3 Các loại hoa Dã Yên Thảo 11 2.4.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 13 2.4.5 Quy trình kỹ thuật 14 2.4.5.1 Chuẩn bị đất 14 v    2.4.5.2 Gieo trồng 14 2.4.5.3 Chăm sóc 14 2.5 Giới thiệu phân bón sử dụng thí nghiệm 15 2.5.1 Phân bón Growmore 20 - 20 – 20 + TE 15 2.5.2 Phân bón Đầu Trâu 009 15 2.6 Các vật liệu dùng làm giá thể thí nghiệm 16 2.6.1 Tro trấu 16 2.6.2 Xơ dừa 16 2.6.3 Phân trùn 16 2.6.4 Phân chuồng 17 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18 3.1 Địa điểm thời gian 18 3.2 Điều kiện thí nghiệm 18 3.2.1 Điều kiện đất đai khu thí nghiệm 18 3.2.2 Điều kiện khí hậu thời tiết 18 3.3 Vật liệu thí nghiệm 19 3.4 Phương pháp thí nghiệm 20 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 20 3.4.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 21 3.4.2.1 Các tiêu theo dõi 21 3.4.2.2 Phương pháp theo dõi 21 3.4.3 Tính tốn hiệu kinh tế 22 3.4.4 Các têu phương pháp phân tích 22 3.5 Xử lý số liệu phân tích thống kê 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Các tiêu giá thể 24 4.2 Thời gian sinh trưởng phát triển 25 4.2.1 Giai đoạn vườn ươm 25 4.2.2 Giai đoạn sinh trưởng phát triển 26 4.2.2.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 27 4.2.2.2 Động thái tăng trưởng số tốc độ 31 vi    4.2.2.3 Động thái tăng trưởng số nhánh tốc độ phân nhánh 35 4.2.2.4 Số nụ 39 4.2.2.5 Số hoa 40 4.2.2.6 Đường kính hoa nở 40 4.2.2.7 Độ bền hoa 41 4.3 Tình hình sâu bệnh 42 4.4 Hiệu kinh tế 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 50 Tài liệu tham khảo 50 Phụ lục 52 Quy trình trồng chăm sóc hoa Dã n Thảo thí nghiệm 52 Một số hình ảnh thí nghiệm 54 Bảng xử lý thống kê 56 vii    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NST Ngày sau trồng NSG Ngày sau gieo TGST Thời gian sinh trưởng ST & PT Sinh trưởng phát triển NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn PBL Phân bón GT Giá thể BVTV Bảo vệ thực vật TT Tro trấu PT Phân trùn PC Phân chuồng XD Xở dừa   viii    DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 3.1 Số liệu khí tượng khu vực TP Hồ Chí Minh thời gian thí nghiệm 18 Bảng 4.1 Hàm lượng dinh dưỡng giá thể trồng trước sau thí nghiệm .24 Bảng 4.2 Thời gian (NST) tỉ lệ nẩy mầm (%) hoa Dã Yên Thảo 25 Bảng 4.3 Thời gian sinh trưởng phát triển hoa Dã Yên Thảo (NST) 26 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân bón giá thể đến chiều cao (cm) 28 Biểu đồ 4.1: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/7ngày) .30 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân bón giá thể đến số (lá/cây) 32 Biểu đồ 4.2: Tốc độ (lá/cây/7 ngày) 34 Bảng 4.6 Ảnh hưởng phân bón giá thể đến số nhánh (nhánh/cây) 36 Biểu đồ 4.3: Tốc độ phân nhánh (nhánh/cây/7 ngày) 38 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại phân bón giá thể đến số nụ ( nụ /cây) 39 Bảng 4.8 Ảnh hưởng loại phân bón giá thể đến số hoa ( hoa/cây) 40 Bảng 4.9 Ảnh hưởng loại phân bón giá thể đến đường kính hoa nở (cm) .41 Bảng 4.10 Ảnh hưởng loại phân bón giá thể đến độ bền hoa (ngày) 42 Bảng 4.11 Ảnh hưởng loại phân bón giá thể đến tình hình sâu bệnh 42 Bảng 4.12 Chi phí đầu tư giá thể thí nghiệm (VNĐ) 44 Bảng 4.13 Chi phí đầu tư phân bón thí nghiệm (VNĐ) 44 Bảng 4.14 Tổng chi phí đầu tư thí nghiệm 216 chậu hoa Dã Yên Thảo .45 Bảng 4.15 Tổng thu bình qn tính theo phẩm cấp hoa Dã Yên Thảo thí nghiệm .46 Bảng 4.16 Ảnh hưởng phân bón giá thể đến hiệu kinh tế hoa Dã Yên Thảo thí nghiệm 47 ix    Bảng 4.9 Ảnh hưởng loại phân bón giá thể đến đường kính hoa nở (cm) Phân bón Giá thể TB PBL B1 B2 B3 B4 A1 8,67 a 8,33 ab 7,13 c 8,07 abc 8,05 A2 7,50 bc 7,80 abc 7,63 bc 8,27 ab 7,80 8,08 8,07 7,38 8,17 TB GT P CV(%):6,16% GT PBL GT*PBL ns ns * Ghi chú: Các trị số có kí tự giống hàng cột khơng có khác biệt có ý nghĩa mặt thống k; ns :khơng có khác biệt; **:p
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA 2 LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ 4 LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH , ẢNH HƯỞNG CỦA 2 LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ 4 LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay