ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TƯỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CỎ CỦA SÂN GOLF THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

103 24 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TƯỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CỎ CỦA SÂN GOLF THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HỒI NGÀNH : NƠNG HỌC KHÓA : 2007-2011 Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TƯỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CỎ CỦA SÂN GOLF THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH HỒI Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS NGÔ ĐẰNG PHONG TP HỒ CHÍ MINH Tháng 7/2011 LỜI CẢM ƠN Con xin ghi lòng cơng sinh thành ni dưỡng cha mẹ! Chân thành biết ơn Thầy Ngô Đằng Phong - Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học tồn thể q thầy khoa Nơng Học tận tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến chị Phạm Thị Kim Thoa, ban quản lý sân bãi tồn thể anh chị em cơng nhân sân golf Thủ Đức, tạo điều kiên giúp đỡ tơi nhiều thời gian thực khóa luận Xin cám ơn bạn Phạm Thành Nhân, toàn thể bạn môn Thủy Nông bạn lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập trường thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Sinh viên Trần Thanh Hồi TĨM TẮT TRẦN THANH HỒI, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đề tài nghiên cứu “ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TƯỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CỎ SÂN GOLF THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Giáo viên hướng dẫn: TS Ngơ Đằng Phong Thí nghiệm tiến hành từ tháng 02 đến tháng 06/2011 với mục tiêu khảo sát đánh giá tình trạng hoạt động, mức độ hiệu hệ thống tưới khu Đông khu Tây sân golf Thủ Đức Từ xác định chế độ tưới nước phù hợp cho sân golf Thủ Đức Tham gia thí nghiệm gồm hệ thống tưới khu Đông khu Tây Khu Đông gồm green: green 1, green 5, green 14 Khu Tây gồm green: green 4, green 12B, green 14 Các green bố trí theo dọc theo trạm bơm, thí nghiệm ba lần lặp lại Kết đạt Tình trạng hoạt động hệ thống tưới khu Đơng bình thường khu Tây chưa tốt, vòi phun hoạt động khơng thiết kế Và hệ thống tưới khu Tây hoạt động hiệu khu Đơng vì: áp suất hoạt động, đường kính ống, cường độ phun hệ thống tưới khu Đông lớn khu Tây Mặt khác hệ thống tưới khu Đông xây dựng sau hệ thống tưới khu Tây năm vận hành hoàn toàn tự động khu Tây vận hành thủ công Mức độ hiệu trạng hệ thống tưới đánh giá thông qua số độ đồng nước tưới (DU) Độ đồng nước tưới (DU) khu Tây thấp khu Đơng Trung bình khu Tây 62 % khu Đơng 68 % Dựa chuẩn tổ chức IA (2007) độ đồng nước tưới khu Tây bình thường, khu Đơng tốt Do mức độ hiệu hệ thống tưới khu Đông cao khu Tây Nhu cầu nước cỏ sân golf tính tốn 4,15 mm/ngày Và dựa số liệu tính tốn khác chế độ tưới phù hợp cho khu Đông ngày tưới lần, lần tưới 20 phút Còn chế độ tưới phù hợp cho khu Tây ngày tưới lần, lần tưới 30 phút MỤC LỤC BÌA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc sơ lược lịch sử phát triển ngành golf 2.2 Golf phần cấu tạo sân golf 2.2.1 Khái niệm golf 2.2.2 Cấu tạo sân golf 2.3 Vai trò nước trồng 2.4 Các yếu tố hệ thống đất - nước - trồng 2.4.1 Các số nước đất (hay thang ẩm độ) 2.4.2 Bốc thoát nhu cầu nước trồng 2.4.3 Hiện tượng ngấm hút 2.5 Tính tốn chế độ tưới cho trồng cạn 2.6 Hệ thống tưới phun mưa 10 2.6.1 Các dụng cụ dùng hệ thống tưới phun mưa 10 2.6.2 Phân loại hệ thống tưới phun mưa 11 2.6.3 Thiết kế hệ thống tưới phun mưa 11 2.6.3.1 Nguyên tắc chung 11 2.6.3.2 Trình tự thiết kế hệ thống tưới phun mưa 11 2.7 Quản lý nguồn nước sân golf 12 2.8 Một số ngiên cứu liên quan 13 2.9 Nhìn chung kết nghiên cứu tính cấp thiết đề tài 13 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời gian, địa điểm điều kiện thí nghiệm 15 3.1.1 Thời gian địa điểm 15 3.1.2 Điều kiện thời tiết đất đai 15 3.1.3 Mơ tả Green thí nghiệm 15 3.1.3.1 Cấu thành phẩu diện green 15 3.1.3.2 Lịch sử cỏ trồng green sân golf 16 3.1.3.3 Cách trồng chế độ canh tác 16 3.1.3.4 Nguồn nước tưới 16 3.1.3.5 Đặc điểm vòi phun theo thiết kế green 16 3.1.3.6 Áp lực hoạt động hệ thống theo thiết kế 17 3.2 Vật liệu nghiên cứu 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.3.2 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 18 3.3.2.1 Phần khảo sát đánh giá hệ thống tưới sân golf 18 3.3.2.2 Phần khảo sát tưới green 18 3.3.2.2.1 Các tiêu vòi phun 18 3.3.2.2.2 Phân bố lượng nước mặt green 19 3.3.2.2.3 Động thái ẩm độ đất trồng cỏ (khả giữ nước đất) 19 3.3.2.2.4 Tình trạng dinh dưỡng vùng green 20 3.3.3 Phần tính toán 20 3.3.3.1 Các tiêu dẫn thủy sprinkler 20 3.3.3.1.1 Hệ số đồng CU (Christianse’ Coeffcient of Uniformity) 20 3.3.3.1.2 Mức độ phân phối độ đồng DU (Distribution of Uniformity) 21 3.3.3.1.3 Lượng nước tưới 22 3.3.3.1.4 Ẩm độ trước tưới 22 3.3.3.1.5 Ẩm độ sau tưới 22 3.3.3.2 Tính lượng nước cần tưới cho cỏ 22 3.3.3.3 Tính tốn chế độ nước tưới cho cỏ 23 3.3.3.3.1 Lớp nước tưới (I) 23 3.3.3.3.2 Chu kỳ tưới (n) 23 3.3.3.3.3 Thời gian tưới (Tt) 24 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Khảo sát hệ thống tưới 25 4.1.1 Hệ thống tưới khu Đông 25 4.1.2 Hệ thống tưới khu Tây 26 4.1.3 Chất lượng nguồn nước tưới 28 4.2 Khảo sát green 29 4.2.1 Các tiêu vòi phun khu Tây 29 4.2.2 Các tiêu vòi phun khu Đơng 30 4.2.3 Phân bố lượng nước ẩm độ mặt green 31 4.2.3.1 Các green khu Đông 31 4.2.3.1.1 Green 31 4.2.3.1.2 Green 33 4.2.3.1.3 Green 12 35 4.2.4.2 Các green khu Tây 37 4.2.4.2.1 Green 37 4.2.4.2.2 Green 12B 39 4.2.4.2.3 Green 14 41 4.2.4.3 Tổng hợp khu Đông khu Tây 43 4.3 Nhu cầu nước cỏ 43 4.4 Tính tốn cho hệ thống tưới 44 4.4.1 Chế độ tưới nước cho khu Đông 44 4.4.2 Chế độ tưới nước cho khu Tây 45 4.5 Tình trạng dinh dưỡng vùng green green 46 4.5.1 Tình trạng dinh dưỡng vùng green 46 4.5.2 Tình trạng dinh dưỡng green 47 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 15 17,5 34 18,5 28,0 17,5 17,5 33 16,7 25,1 20 17,5 35 16,5 26,2 22,5 17,5 38 12,8 23,3 25 17,5 43 22,5 30,6 12,5 20 31 18,0 33,8 15 20 32 13,8 22,6 17,5 20 29 18,7 24,2 20 20 31 22,3 29,7 22,5 20 35 16,8 28,8 Bảng Lượng nước ẩm độ green Tọa độ Lượng nước Ẩm độ trước tưới Ẩm độ sau tưới X Y (ml) (%) (%) 17 9,6 18,4 7,5 15 12,8 21,5 10 15 13,9 18,5 12,5 17 12,5 18,5 7,5 2,5 19 13,5 20,2 10 2,5 16 13,3 20,4 12,5 2,5 16 11,7 17,9 15 2,5 20 15,9 22,7 2,5 22 17,5 23,4 5 17 16,0 20,5 7,5 17 13,5 17,8 10 19 14,1 20,9 12,5 26 16,8 26,2 15 30 10,0 18,7 7,5 26 21,9 30,4 2,5 7,5 24 18,4 24,6 7,5 21 19,9 25,6 7,5 7,5 23 17,8 23,9 10 7,5 27 18,5 25,7 12,5 7,5 31 20,7 29,1 15 7,5 29 22,4 31,7 17,5 7,5 27 16,4 27,7 10 22 19,5 27,9 2,5 10 22 18,3 25,3 10 22 20,8 24,7 7,5 10 25 17,4 25,2 10 10 34 23,0 30,5 12,5 10 30 20,7 29,2 15 10 22 17,4 24,7 17,5 10 21 13,1 23,6 12,5 22 18,2 25,0 2,5 12,5 21 20,6 25,4 12,5 22 17,9 22,1 7,5 12,5 29 20,8 29,3 10 12,5 31 19,4 30,8 12,5 12,5 25 21,6 29,0 15 12,5 23 14,2 22,1 17,5 12,5 21 7,8 15,1 20 12,5 18 9,1 16,6 15 24 18,1 27,1 2,5 15 22 20,5 27,4 15 29 21,3 30,1 7,5 15 32 22,6 33,4 10 15 29 23,1 31,3 12,5 15 26 12,8 23,2 15 15 25 8,6 16,5 17,5 15 19 7,4 16,9 20 15 16 6,4 12,8 17,5 35 21,4 30,8 2,5 17,5 29 26,1 33,3 17,5 34 26,1 33,2 7,5 17,5 31 26,8 33,8 10 17,5 30 22,4 33,3 12,5 17,5 26 15,4 22,9 15 17,5 24 8,2 17,6 17,5 17,5 15 7,7 13,7 20 17,5 16 7,3 12,2 20 35 25,2 32,0 2,5 20 38 22,1 34,3 20 37 23,8 33,2 7,5 20 38 25,2 34,3 10 20 27 15,6 24,2 12,5 20 23 7,8 15,6 15 20 20 6,7 13,3 17,5 20 22 8,5 15,0 20 20 21 16,7 22,7 22,5 43 26,3 36,5 2,5 22,5 39 14,6 25,1 22,5 33 16,5 27,6 7,5 22,5 25 10,4 19,3 10 22,5 20 8,4 16,9 12,5 22,5 23 10,8 18,5 15 22,5 32 13,7 24,5 17,5 22,5 27 20,9 28,5 Bảng Lượng nước ẩm độ green 12 Tọa độ Lượng nước Ẩm độ trước tưới Ẩm độ sau tưới X Y (ml) (%) (%) 0 20 11,4 17,8 2,5 17 13,9 18,3 20 14,7 23,5 7,5 21 16,0 22,7 10 23 16,5 24,7 12,5 24 19,7 29,1 15 20 19,4 27,7 17,5 22 21,3 29,2 20 25 25,3 32,5 22,5 25 22,6 31,7 25 19 20,3 25,1 2,5 20 10,2 18,5 2,5 2,5 20 13,1 18,1 2,5 24 14,5 21,2 7,5 2,5 22 17,3 22,6 10 2,5 24 17,7 27,7 12,5 2,5 20 18,5 25,2 15 2,5 22 16,3 24,1 17,5 2,5 22 19,7 25,7 20 2,5 22 16,2 25,0 22,5 2,5 21 16,5 25,2 25 2,5 17 14,9 21,4 27,5 2,5 17 14,0 18,1 16 8,8 15,1 2,5 17 11,6 16,2 5 20 16,0 22,9 7,5 23 20,0 25,8 10 25 20,4 28,4 12,5 25 24,9 32,1 15 20 21,1 29,3 17,5 17 18,9 26,2 20 17 14,8 22,9 22,5 18 13,5 21,4 25 18 15,5 22,3 27,5 15 19,3 24,5 7,5 18 17,8 24,5 7,5 7,5 23 19,5 27,6 10 7,5 24 27,2 33,6 12,5 7,5 29 25,5 32,3 15 7,5 20 21,4 27,6 17,5 7,5 18 19,5 25,8 20 7,5 13 17,3 22,0 22,5 7,5 19 16,5 21,4 25 7,5 20 19,6 26,6 10 20 19,2 24,2 7,5 10 20 19,7 29,2 10 10 23 22,4 31,5 12,5 10 25 19,5 26,4 15 10 22 19,7 25,4 17,5 10 18 16,8 24,1 20 10 18 17,3 25,0 22,5 10 20 19,1 25,9 25 10 23 11,4 20,8 12,5 12,5 21 18,7 28,5 15 12,5 19 19,5 28,6 17,5 12,5 18 17,0 22,6 20 12,5 21 16,0 21,7 PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU DINH DƯỠNG CHO CÁC GREEN LAN 23:24 Thursday, July 18, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: lan Source DF Model Error Corrected Total Source Sum of Squares Mean Square 8.62242222 0.45080000 4.31121111 Pr > F 57.38 0.0001 0.07513333 9.07322222 R-Square Coeff Var Root MSE 0.950315 8.769788 0.274105 DF F Value Anova SS lan Mean 3.125556 Mean Square F Value Pr > F green 8.62242222 4.31121111 57.38 0.0001 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for lan NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.075133 Number of Means Critical Range 8297 8608 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping KALI Mean N green A A A 4.0333 G4I 3.5767 G14N B 1.7667 G12BTB 15:56 Thursday, July 17, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: kali Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square 31418.7878 76323.4161 15709.3939 Root MSE 0.291611 28.21464 112.7855 green 1.23 0.3555 107742.2039 Coeff Var DF Pr > F 12720.5694 R-Square Source F Value Anova SS 31418.78776 kali Mean 399.7411 Mean Square F Value Pr > F 15709.39388 1.23 0.3555 ĐẠM 15:56 Thursday, July 17, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: dam Source DF Model Error 0.02375556 0.44333333 Corrected Total 0.01187778 Root MSE 0.050859 6.709890 0.271825 green 0.16 Pr > F 0.8551 0.46708889 Coeff Var DF F Value 0.07388889 R-Square Source pH Sum of Squares Mean Square Anova SS 0.02375556 dam Mean 4.051111 Mean Square F Value Pr > F 0.01187778 0.16 0.8551 15:56 Thursday, July 17, 2011 11 The ANOVA Procedure Dependent Variable: pH Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 0.14228889 0.06080000 0.07114444 0.20308889 Coeff Var Root MSE 0.700624 1.520866 0.100664 DF green 0.0268 0.01013333 R-Square Source 7.02 Anova SS 0.14228889 pH Mean 6.618889 Mean Square F Value Pr > F 0.07114444 7.02 0.0268 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for pH NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.010133 Number of Means Critical Range 2011 2084 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping EC Mean N green A A A 6.74333 G12BTB 6.66667 G14N B 6.44667 G4I 15:56 Thursday, July 17, 2011 14 The ANOVA Procedure Dependent Variable: EC Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square 1934.000000 2546.000000 967.000000 Root MSE 0.431696 15.88639 20.59935 green DIEP LUC TO 2.28 0.1835 4480.000000 Coeff Var DF Pr > F 424.333333 R-Square Source F Value Anova SS 1934.000000 EC Mean 129.6667 Mean Square F Value Pr > F 967.000000 2.28 0.1835 15:56 Thursday, July 17, 2011 17 The ANOVA Procedure Dependent Variable: dieplucto Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square 5.75148889 2.84726667 Corrected Total F Value 2.87574444 6.06 Pr > F 0.0363 0.47454444 8.59875556 R-Square Coeff Var Root MSE dieplucto Mean 0.668875 18.09118 0.688872 Anova SS Mean Square F Value Pr > F Source DF green 5.75148889 2.87574444 3.807778 6.06 0.0363 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for dieplucto NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.474544 Number of Means Critical Range 1.376 1.426 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping MAT DO CO Mean N green A A A 4.5133 G4I 4.2200 G14N B 2.6900 G12BTB 15:56 Thursday, July 17, 2011 20 The ANOVA Procedure Dependent Variable: matdoco Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square 33.53555556 16.76777778 36.34666667 Corrected Total F Value Pr > F 2.77 0.1407 6.05777778 69.88222222 R-Square Coeff Var Root MSE 0.479887 8.330687 2.461255 Anova SS Mean Square F Value Pr > F Source DF green 33.53555556 16.76777778 matdoco Mean 29.54444 2.77 0.1407 PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU DINH DƯỠNG CHO CÁC VÙNG TRÊN GREEN LAN 22:57 Thursday, July 16, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: lan Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square 0.30535556 8.76786667 0.15267778 Root MSE 0.033655 38.67623 1.208847 green 0.10 0.9024 9.07322222 Coeff Var DF Pr > F 1.46131111 R-Square Source F Value Anova SS 0.30535556 lan Mean 3.125556 Mean Square F Value Pr > F 0.15267778 0.10 0.9024 KALI 22:57 Thursday, July 16, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: kali Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square 798.7089 399.3544 106943.0701 F Value Pr > F 0.02 0.9779 17823.8450 107741.7790 R-Square Coeff Var Root MSE 0.007413 33.39848 133.5060 Source DF Anova SS green DAM 22:57 Thursday, July 16, 2011 798.7088667 kali Mean 399.7367 Mean Square F Value Pr > F 399.3544333 0.02 0.9779 The ANOVA Procedure Dependent Variable: dam Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square 0.12408889 0.34300000 0.06204444 Root MSE 0.265664 5.901974 0.239096 green 0.3960 0.46708889 Coeff Var DF 1.09 Pr > F 0.05716667 R-Square Source F Value Anova SS 0.12408889 dam Mean 4.051111 Mean Square F Value Pr > F 0.06204444 1.09 0.3960 pH 22:57 Thursday, July 16, 2011 11 The ANOVA Procedure Dependent Variable: pH Source DF Model Error 0.05508889 0.14800000 Corrected Total 0.02754444 Root MSE 0.271255 2.372849 0.157056 green 1.12 Pr > F 0.3870 0.20308889 Coeff Var DF F Value 0.02466667 R-Square Source EC Sum of Squares Mean Square Anova SS 0.05508889 pH Mean 6.618889 Mean Square F Value Pr > F 0.02754444 1.12 0.3870 22:57 Thursday, July 16, 2011 14 The ANOVA Procedure Dependent Variable: EC Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square 944.666667 472.333333 3535.333333 589.222222 Coeff Var Root MSE 0.210863 18.72023 24.27390 DF green DIEP LUC TO Pr > F 0.80 0.4914 4480.000000 R-Square Source F Value Anova SS 944.6666667 EC Mean 129.6667 Mean Square F Value Pr > F 472.3333333 0.80 0.4914 22:57 Thursday, July 16, 2011 17 The ANOVA Procedure Dependent Variable: dieplucto Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square 1.43282222 7.16593333 Corrected Total 0.71641111 F Value 0.60 Pr > F 0.5788 1.19432222 8.59875556 R-Square Coeff Var Root MSE dieplucto Mean 0.166631 28.70048 1.092851 Anova SS Mean Square F Value Pr > F Source DF green 1.43282222 MAT DO CO 0.71641111 3.807778 0.60 0.5788 22:57 Thursday, July 16, 2011 20 The ANOVA Procedure Dependent Variable: matdo Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square 8.91628889 4.45814444 60.94346667 10.15724444 F Value 0.44 Pr > F 0.6639 69.85975556 R-Square Coeff Var Root MSE matdo Mean 0.127631 10.78242 3.187043 29.55778 Source DF green Anova SS 8.91628889 Mean Square F Value Pr > F 4.45814444 0.44 0.6639 ... đỡ suốt thời gian học tập trường thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Sinh viên Trần Thanh Hồi TĨM TẮT TRẦN THANH HỒI, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đề tài nghiên... THỐNG TƯỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CỎ CỦA SÂN GOLF THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH HỒI Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TƯỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CỎ CỦA SÂN GOLF THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TƯỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CỎ CỦA SÂN GOLF THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay