ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH, MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG CÀ CHUA ANNA TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

80 20 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:42

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH, MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG CÀ CHUA ANNA TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Họ tên sinh viên: TRẦN THANH HIỀN Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2007 – 2011 Tháng 08/2011         ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH, MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG CÀ CHUA ANNA TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả TRẦN THANH HIỀN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: ThS PHẠM HỮU NGUYÊN Tháng 08/2011 i       LỜI CẢM TẠ Chân thành biết ơn: Thầy Phạm Hữu Nguyên giáo viên hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Ban Giám Hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học, quý thầy tồn thể cán cơng chức trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Chú Phạm Xuân Khoa Trang trại Phong Thúy hỗ trợ giống, tư liệu, công lao động, sở vật chất cho tơi thực thí nghiệm Xin chân thành cảm ơn ông bà, cha mẹ, anh, chị, em sinh thành, nuôi nấng hỗ trợ suốt trình học tập thực đề tài Cảm ơn tất bạn lớp Nông Học ủng hộ giúp đỡ lúc thực đề tài Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thanh Hiền ii       TĨM TẮT Khóa luận “Ảnh hưởng khoảng cách, mật độ trồng lên sinh trưởng, phát triển suất giống cà chua ANNA trồng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng” tiến hành xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Thời gian tiến hành thí nghiệm từ tháng 01/2011 đến 05/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, đơn yếu tố, lần lặp lại, nghiệm thức: Nghiệm thức (NT1): 40.000 cây/ha (0,25 m x 1,0 m) Nghiệm thức (NT2): 37.037 cây/ha (0,30 m x 0,9 m) Nghiệm thức (NT3): 33.333 cây/ha (0,30 m x 1,0 m) nghiệm thức đối chứng Nghiệm thức (NT4): 28.571 cây/ha (0,35 m x 1,0 m) Nghiệm thức (NT5): 22.727 cây/ha (0,40 m x 1,1 m) Kết thí nghiệm: - Về sinh trưởng: mật độ 40.000 cây/ha có khả sinh trưởng mạnh với chiều cao đạt 173,6 cm, số đạt 25,8 - Về khả phát dục: mật độ 22.727 cây/ha có thời gian phát dục, thu hoạch sớm tỷ lệ đậu trung bình cao đạt 66,3 % - Về sâu bệnh hại: mật độ thí nghiệm, tỷ lệ sâu hại tương đối thấp, không đáng kể; bệnh xoăn cà chua gây hại nặng nhất, mật độ 33.333 (đc) cây/ha có tỷ lệ gây bệnh xoăn nhẹ mức 32,3 % - Về yếu tố cấu thành suất suất: mật độ 22.727 cây/ha có trọng lượng quả/cây cao đạt 3,07 kg Mật độ 40.000 cây/ha có suất thực tế cao đạt 50,07 tấn.ha-1 - Về phẩm chất quả: mật độ thí nghiệm, mật độ trồng có trái với hình dạng tròn dài Độ Brix mật độ 40.000 cây/ha cao đạt 5,4 % - Về hiệu kinh tế: mật độ 40.000 cây/ha đem lại lợi nhuận cao đạt 50.409.000 đồng Như vậy: mật độ trồng thí nghiệm, mật độ 40.000 cây/ha đem lại suất hiệu kinh tế cao iii       MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iiii MỤC LỤC ivv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ ix Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.1 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược cà chua 2.1.1 Nguồn gốc cà chua 2.1.2 Đặc tính thực vật học 2.2 Yêu cầu ngoại cảnh cà chua .5 2.3 Các loài sâu, bệnh hại cà chua .7 2.3.1 Sâu hại 2.3.2 Bệnh hại cà chua .8 2.4 Cở sở xác định khoảng cách, mật độ lên sinh trưởng phát triển cà chua trồng khác iv       2.4.1 Cơ sở xác định mật độ hợp lý 2.4.2 Một số kết nghiên cứu mật độ trồng cà chua giới 2.4.3 Một số kết khoảng cách, mật độ trồng cà chua Việt Nam 10 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 12 3.1 Vật liệu thí nghiệm 122 3.2 Phương pháp thí nghiệm .12 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 12 3.2.2 Qui mô thí nghiệm 133 3.2.3 Thời gian địa điểm thí nghiệm .133 3.3 Điều kiện khí hậu 14 3.4 Điều kiện đất đai 14 3.5 Qui trình canh tác cà chua 14 3.5.1 Chuẩn bị đất trồng 14 3.5.2 Phân bón phương pháp bón .15 3.5.3 Chăm sóc 16 3.5.4 Phòng trừ sâu bệnh hại 16 3.5.5 Thu hoạch .17 3.6 Các tiêu theo dõi 17 3.6.1 Các tiêu sinh trưởng 17 3.6.2 Các tiêu phát dục 17 3.6.3 Các tiêu sâu bệnh .18 3.6.4 Chỉ tiêu thành phần suất suất 18 3.6.5 Đặc điểm trái 188  3.7 Hiệu kinh tế 19 3.8 Phương pháp xử lý số liệu .199  v       Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Chỉ tiêu sinh trưởng 20  4.1.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao .20  4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao .21  4.1.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến động thái thân 232 4.1.4 Tốc độ thân 23 4.2 Ảnh hưởng mật độ trồng khả phát dục 244  4.2.1 Thời gian chùm nụ 244 4.2.2 Tốc độ chùm nụ 24 4.2.3 Thời gian chùm hoa 245  4.2.4 Tốc độ chùm hoa 26 4.2.5 Thời gian chùm 286 4.2.6 Tốc độ chùm 27 4.2.7 Khả đậu .28 4.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến trọng lượng trung bình chùm 29 4.4 Tình hình sâu bệnh hại 30  4.5 Ảnh hưởng mật độ trồng đến thành phần suất suất 32  4.6 Ảnh hưởng mật độ trồng đến phẩm chất .35  4.7 Hiệu kinh tế 355  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .377  5.1 Kết luận .377 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .38 PHỤ LỤC 40  vi       DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU NT: nghiệm thức ĐC: đối chứng NSLT: suất lý thuyết NSTT: suất thực tế NST: ngày sau trồng LLL: lần lặp lại H: chiều cao trái D: đường kính trái NST: ngày sau trồng CV: Coefficient of Variation LSD: Least Significant Difference Tes NS: Non significant **: mức ý nghĩa 0,01 *: mức ý nghĩa 0,05 vii       DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thời tiết, khí hậu thời gian làm thí nghiệm .143  Bảng 4.1: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm) 209  Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) .20  Bảng 4.3: Động thái thân (số lá) 221  Bảng 4.4: Tốc độ thân (cm/ngày) .232  Bảng 4.5: Ảnh hưởng mật độ đến thời gian chùm nụ (ngày) 243  Bảng 4.6: Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ chùm nụ (ngày) 25  Bảng 4.7: Ảnh hưởng mật độ đến thời gian chùm hoa (ngày) 264  Bảng 4.8: Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ chùm hoa (ngày) 285  Bảng 4.9: Ảnh hưởng mật độ đến thời gian chùm (ngày) 25  Bảng 4.10: Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ chùm (ngày) 296  Bảng 4.11: Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả đậu hoa, đậu 27  Bảng 4.12: Ảnh hưởng mật độ trồng đến trọng lượng trung bình chùm 28  Bảng 4.13: Tỷ lệ sâu bệnh hại .30  Bảng 4.14: Các yếu tố cấu thành suất suất mật độ 33 Bảng 4.15: Ảnh hưởng mật độ trồng đến phẩm chất 34 Bảng 4.16: Hiệu kinh tế 35 viii       DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Trang Hình 1: Tồn khu thí nghiệm 28 ngày sau trồng 68 Hình 2: Các nghiệm thức giai đoạn 45 ngày sau trồng 69 Hình 3: Bệnh xoăn 70 Hình 4: Sâu đục trái 70 Hình 5: Dòi đục 70 Hình 6: Quả bị sượng 70 Hình 7: Số 71 Hình 8: Hình dạng trái 71 Đồ thị 1:Động thái tăng trưởng chiều cao mật độ 65 Đồ thị 2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao mật độ 65 Đồ thị 3: Động thái thân mật độ 66 Đồ thị 4: Tốc độ thân mật độ 66 Đồ thị 5: Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất cà chua 67 ix       Phụ lục 21 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỒNG KÊ TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH CHÙM QUẢ Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 3189.12 1594.562 3.66 0.0744 nt 36066.21 9016.553 20.69** 0.0003 Error 3486.15 435.769 Non-additivity 168.50 168.502 0.36 Residual 3317.65 473.950 Total 14 42741.49 Grand Mean= 276.933 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4154.000 Total Count= 7.54% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Error Mean Square = 435.8 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 57.19 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Mean Mean Original Order = 304.5 = 181.8 = 280.7 = 299.9 = 317.8 A B A A A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 317.8 = 304.5 = 299.9 = 280.7 = 181.8 56   A A A A B 15     Phụ lục 22 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỒNG KÊ TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH CHÙM QUẢ Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 21600.23 10800.114 1.41 0.2988 nt 70630.43 17657.607 2.31ns 0.1463 Error 61275.15 7659.394 Non-additivity 49113.58 49113.577 28.27 Residual 12161.57 1737.368 Total 14 153505.81 Grand Mean= 170.067 Grand Sum= Coefficient of Variation= 51.46% 57   2551.000 Total Count= 15     Phụ lục 23 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỒNG KÊ TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH QUẢ Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.03 0.515 0.16 0.8570 NT 334.18 83.545 25.52** 0.0001 Error 26.19 3.274 Non-additivity 5.03 5.027 1.66 Residual 21.16 3.023 Total 14 361.40 Grand Mean= 74.889 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1123.340 Total Count= 2.42% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Error Mean Square = 3.274 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.957 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 69.60 73.09 71.03 78.70 82.02 B B B A A Mean Mean Mean Mean Mean 58   = = = = = 82.02 78.70 73.09 71.03 69.60 A A B B B 15     Phụ lục 24 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỒNG KÊ SỐ QUẢ TRUNG BÌNH CÂY Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 11.12 5.558 0.62 0.5638 NT 7.88 1.971 0.22ns 0.9207 Error 72.16 9.020 Non-additivity 0.38 0.376 0.04 Residual 71.78 10.255 Total 14 91.16 Grand Mean= 34.640 Grand Sum= Coefficient of Variation= 519.600 Total Count= 15 8.67% Phụ lục 25 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỒNG KÊ TRỌNG LƯỢNG QUẢ/CÂY Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 29229.55 14614.773 0.42 0.6701 NT 1211698.48 302924.621 8.73** 0.0051 Error 277661.11 34707.639 Non-additivity 2731.01 2731.009 0.07 Residual 274930.10 39275.729 Total 14 1518589.14 Grand Mean= 2601.039 Grand Sum= 39015.580 Coefficient of Variation= Total Count= 7.16% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Error Mean Square = 0.03600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5198 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Mean Mean Original Order = 2.367 = 2.333 = 2.467 = 2.800 = 3.067 B B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 3.067 = 2.800 = 2.467 = 2.367 = 2.333 59   A AB B B B 15     Phụ lục 26 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỒNG KÊ NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 30.13 15.065 0.45 0.6520 NT 943.72 235.931 7.07** 0.0097 Error 267.01 33.376 Non-additivity 4.96 4.965 0.13 Residual 262.04 37.435 -Total 14 1240.86 Grand Mean= 82.397 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1235.960 Total Count= 7.01% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Error Mean Square = 33.38 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 15.83 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 93.83 86.39 82.71 79.22 69.84 Ranked Order A A AB AB B Mean Mean Mean Mean Mean 60   = = = = = 93.83 86.39 82.71 79.22 69.84 A A AB AB B 15     Phụ lục 27 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỒNG KÊ NĂNG SUẤT THỰC TẾ Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.55 0.777 0.29 0.7527 NT 300.13 75.032 28.41** 0.0001 Error 21.13 2.641 Non-additivity 3.12 3.121 1.21 Residual 18.01 2.573 Total 14 322.81 Grand Mean= 44.499 Grand Sum= Coefficient of Variation= 667.490 Total Count= 15 3.65% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Error Mean Square = 2.641 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.452 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Mean Mean Original Order = 50.07 = 46.22 = 45.99 = 43.67 = 36.55 A AB AB B Mean Mean Mean Mean Mean C Ranked Order = 50.07 = 46.22 = 45.99 = 43.67 = 36.55 A AB AB B C Phụ lục 28 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ ĐỘ BRIX Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.10 0.051 1.41 0.2992 NT 0.22 0.056 1.56ns 0.2749 Error 0.29 0.036 Non-additivity 0.01 0.011 0.28 Residual 0.28 0.040 Total 14 0.61 Grand Mean= 5.175 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.67% 61   77.630 Total Count= 15     Phụ lục 29 Bảng ANOVA – KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ CHIỀU CAO/ĐƯỜNG KÍNH TRÁI (H/D) Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.00 0.001 1.82 0.2228 nt 0.00 0.000 0.98ns 0.4700 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.73 Residual 0.00 0.001 Total 14 0.01 Grand Mean= 1.175 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.88% 62   17.620 Total Count= 15     Phụ lục 30 200.0 Cm 180.0 40.000 160.0 37.037 140.0 33.333 (đc) 120.0 28.571 100.0 22.272 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 10 20 30 40 50 60 70 NST Đồ thị 1: Động thái tăng trưởng chiều cao mật độ 4.5 Cm/ngày 40.000 4.0 37.037 3.5 33.333 (đc) 3.0 28.571 2.5 22.272 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0  _ 10 10 _ 20 20 _ 30 30 _ 40 40 _ 50 50 _ 60 60 _ 70 NST Đồ thị 2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao mật độ 63       Phụ lục 31 Đồ thị 3: Động thái thân mật độ 0.70 lá/ngày 40.000 37.037 0.60 33.333 (đc) 0.50 28.571 0.40 22.272 0.30 0.20 0.10 0.00 0 _ 10 10 _ 20 20 _ 30 30 _ 40 40 _ 50 50 _ 60 Đồ thị 4: Tốc độ thân mật độ 64   60 _ 70 NST     Phụ lục 32 NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực tế Đồ thị 5: Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất cà chua 65       Phụ lục 33 Hình 1: Tồn khu thí nghiệm 28 ngày sau trồng Hình 2: Các nghiệm thức giai đoạn 45 ngày sau trồng 66       Hình 3: Bệnh xoăn Hình 4: Sâu đục trái armigera H.) Hình 3: Sâu đục(Heliothis trái Hình 5: Dòi đục (Liriomyza sp.) Hình 6: Quả bị sượng 67       Hình 7: Số Phụ lục 39 Hình 8: Hình dạng trái 68       Phụ lục 34 Bảng: tổng chi phí đầy đủ chung cho cà chua Hạng mục Đơn vị Số lượng Đơn giá (đồng) Chi phí (đồng) Thuốc sâu chai 15 38.000 570.000 Thuốc bệnh gói 35 25.000 875.000 Phân chuồng m2 30 180.000 5.400.000 NPK (16 - 16 -8) kg 300 10.500 3.150.000 NPK (20 - 20 -15 - 2TE) kg 300 15.000 4.500.000 NPK (15 - 15 - 20) kg 150 15.000 2.250.000 Vôi bao 50 20.000 1.000.000 Điện kg 2.000 1.600 3.200.000 Tổng (10.000 m2) 20.945.000 Bảng: chi phí riêng cho mật độ 40.000 cây/ha Hạng mục Đơn vị Số lượng Đơn giá (đồng) Chi phí (đồng) Nhân cơng cơng 120 80.000 9.600.000 Chà cắm bó 800 10.000 8.000.000 Dây đen cuộn 100 10.000 1.000.000 Giống 40.000 500 20.000.000 Tổng 38.600.000 Bảng: chi phí riêng cho mật độ 37.037 cây/ha Hạng mục Đơn vị Số lượng Đơn giá (đồng) Chi phí (đồng) Nhân cơng cơng 115 80.000 9.400.000 Chà cắm bó 740 10.000 7.400.000 Dây đen cuộn 80 10.000 800.000 Giống 37.037 500 18.518.500 Tổng 36.118.500 69       Bảng: chi phí riêng cho mật độ 33.333 cây/ha Hạng mục Đơn vị Số lượng Đơn giá (đồng) Chi phí (đồng) Nhân cơng Cơng 111 80.000 90.800.000 Chà cắm Bó 666 10.000 6.660.000 Dây đen Cuộn 70 10.000 700.000 Giống Cây 33.333 500 16.666.500 Tổng 32.106.500 Bảng: chi phí riêng cho mật độ 28.571 cây/ha Hạng mục Đơn vị Số lượng Đơn giá (đồng) Chi phí (đồng) Nhân cơng Cơng 107 80.000 8.760.000 Chà cắm Bó 571 10.000 5.710.000 Dây đen Cuộn 68 10.000 680.000 Giống Cây 28.571 500 14.285.500 Tổng 32.106.500 Bảng: chi phí riêng cho mật độ 22.727 cây/ha Hạng mục Đơn vị Số lượng Đơn giá (đồng) Chi phí (đồng) Nhân cơng Cơng 103 80.000 8.760.000 Chà cắm Bó 454 10.000 4.540.000 Dây đen Cuộn 64 10.000 640.000 Giống Cây 22.727 500 11.363.500 Tổng 24.983.500 70   ... mật độ trồng thí nghiệm, mật độ 40.000 cây/ha đem lại suất hiệu kinh tế cao iii       MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iiii MỤC LỤC ... chiều cao cà chua gia tăng mật độ tăng Do cạnh tranh ánh sáng, mật độ dày tán che phủ cho nên hấp thu ánh sáng vừa phải, có khuynh hướng vươn lên để tranh giành ánh sáng Mật độ thưa hấp thu ánh... Cảm ơn tất bạn lớp Nông Học ủng hộ giúp đỡ lúc thực đề tài Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thanh Hiền ii       TĨM TẮT Khóa luận “Ảnh hưởng khoảng cách, mật độ trồng lên sinh trưởng, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH, MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG CÀ CHUA ANNA TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG , ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH, MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG CÀ CHUA ANNA TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay