KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA UV ĐẾN HIỆU LỰC CỦA NẤM Beauveria bassiana (Balls) Vuill TRÊN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.)

56 26 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:42

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA UV ĐẾN HIỆU LỰC CỦA NẤM Beauveria bassiana (Balls) Vuill TRÊN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.) NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN PHÚ QUANG Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07/2011 i KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA UV ĐẾN HIỆU LỰC CỦA NẤM Beauveria bassiana (Balls) Vuill TRÊN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.) Tác giả TRẦN PHÚ QUANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ ĐÌNH ĐƠN Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2011 ii LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm ơn đến thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, thầy cô khoa Nông Học Những người thầy tận tâm truyền dạy kiến thức quý giá cho em suốt thời gian học tập trường Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Đình Đơn, người tận tình hướng dẫn em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp, thầy cô Viện Công Nghệ Sinh Học trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Sự dẫn nhiệt tình thầy, với kiến thức quý giá thầy cô truyền đạt giúp em hồn thành tốt đề tài luận văn Em xin cám ơn bạn bè giúp đỡ ủng hộ em thời gian qua Mặc dù cố gắng chắn không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô TP.HCM, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Trần Phú Quang iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: Khảo sát ảnh hưởng tia UV đến hiệu lực nấm Beauveria bassiana (Balls) Vuill rầy nâu thực trường ĐH Nông Lâm TP HCM Thời gian thực đề tài từ 15/2/2011 đến 15/6/2011 Đề tài thực với hai nội dung: Nội dung 1: Xử lý đột biến chọn lọc dòng nấm B bassiana đột biến thực Viện Công Nghệ Sinh Học Môi Trường – trường ĐH Nông Lâm TP HCM Nội dung 2: Khảo sát hiệu lực dòng nấm B bassiana rầy nâu thực nhà lưới - trại thực nghiệm khoa Nông học – trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Kết nghiên cứu cho thấy chiếu tia UV hai mức thời gian 30 phút làm cho hình thái đặc điểm nấm B bassiana không thay đổi Nấm chiếu UV sinh trưởng phát triển giống nấm không chiếu UV Khi chiếu tia UV làm cho nấm B bassiana bị đột biến Nấm sau bị chiếu tia UV có hiệu lực diệt trừ rầy nâu cao dòng nấm cũ khơng chiếu tia UV từ 10 – 20% iv MỤC LỤC TRANG TỰA i  LỜI CẢM TẠ ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC BẢNG vi  DANH SÁCH CÁC HÌNH vii  DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT viii  Chương 1: MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích nghiên cứu 2  1.3 Yêu cầu nghiên cứu 2  Chương 2: TỔNG QUAN 3  2.1 Sơ lược nấm kí sinh trùng 3  2.1.1 Điều kiện để nấm công côn trùng .3  2.1.2 Tác dụng gây bệnh nấm kí sinh trùng 3  2.2 Sơ lược nấm trắng (Beauveria bassiana (Balls) Vuill) 4  2.2.1 Đặc điểm hình thái nấm B bassiana 5  2.2.2 Độc tố diệt côn trùng nấm B bassiana 5  2.2.3 Cơ chế tác động nấm B bassiana lên côn trùng 6  2.3 Những nghiên cứu nước nấm B bassiana 7  2.4 Những nghiên cứu nước nấm B bassiana 9  2.5 Sơ lược rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) 14  2.5.1 Phân bố ký chủ 14  2.5.2 Triệu chứng gây hại 14  2.5.3 Đặc điểm hình thái sinh thái 15  v 2.6 Giới thiệu tia UV .15  Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17  3.1 Vật liệu nghiên cứu 17  3.1.1 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm 17  3.1.2 Vật liệu thực thí nghiệm .17  3.2 Phương pháp nghiên cứu 18  3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 18  3.2.2 Thí nghiệm 1: Xử lý đột biến chọn lọc dòng nấm B bassiana .21  3.2.3 Thí nghiệm 2: Khảo sát hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu .21  Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26  4.1  So sánh hình thái nấm B bassiana trước sau chiếu UV môi trường PGA .26  4.2 Đánh giá kết tỉ lệ chết rầy nâu nấm B bassiana ký sinh 27  4.3 Đánh giá kết hiệu lực nấm B bassiana rầy nâu 32  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36  5.1 Kết luận 36  5.2 Đề nghị .36  TÀI LIỆU THAM KHẢO 37  PHỤ LỤC .40  vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết nấm B bassiana thời điểm theo dõi 27  Bảng 4.2: Hiệu lực nấm B bassiana rầy nâu thời điểm .32  vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Cấu trúc độc tố beauvericin nấm B bassiana 6  Hình 2.2: Cơ chế xâm nhập nấm B bassiana vào thể trùng 7  Hình 3.3: Hình mơ tả cách đếm bào tử nấm theo đường zíc zắc 19  Hình 3.4: Hình mơ tả cách đếm bào tử cho trường hợp 19  Hình 3.5: Hình mơ tả cách đếm bào tử cho trường hợp 20  Hình 3.6: Hình mơ tả cách đếm bào tử cho trường hợp 20  Hình 3.7: Sơ đồ bố trí thí nghiệm nhà lưới .22  Hình 3.8: Quan cảnh bố trí thí nghiệm (A – Hình ảnh bên ngồi nhà lưới nhìn vào ; B – Hình bên nhà lưới) 23  Hình 3.9: Lòng thùng dùng nhân ni rầy nâu 25  Hình 3.10: Dung dịch bào tử nấm đặt tủ cấy trước chiếu UV 25  Hình 3.11: Tạo đột biến dung dịch bào tử nấm tia UV tủ cấy 25  Hình 3.12: Ngâm ủ hạt lúa dung dịch bào tử nấm 25   Hình 3.13: Đặt lòng lưới lên khay trồng lúa để cách ly rầy nâu 25  Hình 3.14: Ơ sở sử dụng thí nghiệm 25  Hình 4.1:Đặc điểm hình thái tản nấm, sợi nấm bào tử nấm dòng nấm B bassiana 26   Hình 4.2: Rầy nâu bị nấm B bassiana ký sinh 17 ngày sau phun nghiệm thức N-UV30 35   viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT A variegatum- Amblyomma variegatum ANOVA - ANALYSIS OF VARIANCE bt - Bào tử B bassiana - Beauveria bassiana B brongniati - Beauveria brongniati BVTV - Bảo vệ thực vật ctv - Cộng tác viên CV - Coefficient of Variation ĐBSCL - Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐC - Đối chứng M ansopliea - Metarhizium anisopliae NSKC - Ngày sau cấy NSP - Ngày sau phun N-KUV - Ngâm hạt giống dung dịch bào tử nấm không xử lý UV N-UV1 - Ngâm hạt giống dung dịch bào tử nấm xử lý UV (lần 1) N-UV30 - Ngâm hạt giống dung dịch bào tử nấm xử lý UV 30 phút (lần 1) P-KUV - Phun dung dịch nấm Beauveria bassiana không xử lý UV P-UV1 - Phun dung dịch nấm Beauveria bassiana xử lý UV (lần 2) P-UV30 - Phun dung dịch nấm Beauveria bassiana xử lý UV 30 phút (lần 2) UV - Ultraviolet radiation VSV - Vi sinh vật Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Côn trùng đối tượng gây tổn thất lớn sản lượng ngành trồng trọt Các nhà khoa học khắp nơi giới có nhiều nghiên cứu để phòng trừ đối tượng nguy hiểm Vấn đề lớn đặt cho nhà khoa học phòng trừ trùng gây hại mà không ành hưởng đến môi trường người Đã có nhiều nghiên cứu thành cơng đưa biện pháp phòng trừ trùng gây hại trồng Một số biện pháp sử dụng chế phẩm sinh Đây sản phẩm đạt cho nghiên cứu mặt sinh học sinh thái Hiện nay, thị trường có nhiều loại chế phẩm sinh học sử dụng nhiều loại nấm ký sinh côn trùng Nấm ký sinh trùng có hai loại Metarhizium Beauveria Qua nhiều nghiên cứu Metarhizium có hiệu lực phòng trừ trùng cao Beauveria từ 10 – 20% Với khoa học kỹ thuật tiên tiến để tạo chủng hay dòng cho sinh vật nhà khoa thường sử dụng biện pháp tạo đột biến có lợi Các loại đột biến thường làm thay đổi cấu trúc bên thể sinh vật Tiếp theo sau tạo đột biến cho sinh vật cần phải tiến hành thí nghiệm chọn lọc lại đột biến có lợi, loại bỏ đột biến khơng có lợi Nắm thơng tin nhằm nâng cao hiệu lực dòng nấm Beauveria nên tiến hành thí nghiệm: “Khảo sát ảnh hưởng tia UV đến hiệu lực nấm Beauveria bassiana (Balls) Vuill rầy nâu” 33 Ở thời điểm 13 NSP, khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa qua xử lý thống kê (Ftính **) Trắc nghiệm phân hạng nghiệm thức thí nghiệm mức 0,01 Ở nhóm nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa xếp theo hiệu lực nấm B bassiana rầy nâu (%) từ cao đến thấp A, B, C đó: Nhóm A: Giữa nghiệm thức N-UV30, P-KUV, N-UV1, N-KUV khác biệt khơng có ý nghĩa Nghiệm thức N-UV30 có khác biệt so với P-UV30, P-UV1 ĐC có ý nghĩa Nghiệm thức N-KUV P-KUV có khác biệt so với ĐC P-UV30 có ý nghĩa Nghiệm thức N-KUV, N-UV1 có khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Nhóm B: Giữa nghiệm thức P-KUV, N-UV1, N-KUV, P-UV1 khác biệt khơng có ý nghĩa Các nghiệm thức P-UV1, N-UV1 khác biệt so với P-UV30 ĐC khơng có ý nghĩa Nhóm C: Giữa nghiệm thức P-UV30, ĐC có khác biệt khơng có ý nghĩa Các nghiệm thức P-KUV, N-UV1, N-KUV, P-UV1 nghiệm thức trung gian chúng thuộc nhóm A, B, C Ở thời điểm 15 NSP, khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa (Ftính **) Trắc nghiệm phân hạng nghiệm thức thí nghiệm mức 0,01 Ở nhóm nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa xếp theo hiệu lực nấm B bassiana rầy nâu (%) từ cao đến thấp A, B, C D đó: Nhóm A: Giữa nghiệm thức N-UV30, P-KUV, N-UV1, N-KUV khác biệt khơng có ý nghĩa Nghiệm thức N-UV30 có khác biệt so với P-UV30, P-UV1 ĐC có ý nghĩa Nghiệm thức N-KUV, N-UV1, P-KUV có khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Nhóm B: Giữa nghiệm thức P-KUV, N-UV1, N-KUV, P-UV30, P-UV1 khác biệt khơng có ý nghĩa Nhóm C D: Các nghiệm thức P-UV1, P-UV30 có khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Các nghiệm thức P-KUV, N-UV1, N-KUV, P-UV1, PUV30 nghiệm thức trung gian chúng thuộc nhóm A, B, C Ở thời điểm 17 NSP, khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa (Ftính **) Trắc nghiệm phân hạng nghiệm thức thí nghiệm mức 0,01 Ở nhóm nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa xếp theo tỷ lệ (%) rầy nâu chết từ cao đến thấp A, B, C D đó: Nhóm A: Giữa nghiệm thức N-UV30, PKUV, N-UV1, N-KUV khác biệt khơng có ý nghĩa Nghiệm thức N-UV30 PKUV khác biệt so với P-UV30, P-UV1 ĐC có ý nghĩa Nghiệm thức N-UV1, 34 N-KUV có khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Nhóm B: Giữa nghiệm thức NKUV, N-UV1, P-UV1, P-UV30 khác biệt khơng có ý nghĩa Và nghiệm thức có khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Nhóm C: Giữa nghiệm thức P-UV1, P-UV30 có khác biệt khơng có ý nghĩa khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Các nghiệm thức N-UV1, N-KUV, P-UV1, P-UV30 nghiệm thức trung gian chúng thuộc nhóm A, B, C Ở thời điểm 19 NSP, khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa (Ftính **) Trắc nghiệm phân hạng nghiệm thức thí nghiệm mức 0,01 Ở nhóm nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa xếp theo tỷ lệ (%) rầy nâu chết từ cao đến thấp A, B, C D đó: Nhóm A: Giữa nghiệm thức N-UV30, PKUV, N-UV1 khác biệt khơng có ý nghĩa Nghiệm thức N-UV30 có khác biệt so với N-KUV, P-UV1, P-UV30, ĐC có ý nghĩa Nghiệm thức P-KUV có khác biệt so với P-UV30, P-UV1, ĐC có ý nghĩa Nghiệm thức N-UV1 khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Nhóm B: Giữa nghiệm thức P-KUV, N-UV1, N-KUV khác biệt khơng có ý nghĩa, nghiệm thức khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Nhóm C: Giữa nghiệm thức N-KUV, P-UV1, P-UV30 có khác biệt khơng có ý nghĩa nghiệm thức khác biệt so với ĐC có ý nghĩa Các nghiệm thức P-KUV, N-UV1, N-KUV nghiệm thức trung gian chúng thuộc nhóm A, B, C Ở thời điểm 21 NSP, khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa (Ftính **) Trắc nghiệm phân hạng nghiệm thức thí nghiệm mức 0,01 Ở nhóm nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa xếp theo tỷ lệ (%) rầy nâu chết từ cao đến thấp A, B, C, D E đó: Nhóm A: Giữa nghiệm thức N-UV30, PKUV khác biệt ý nghĩa Nghiệm thức N-UV30 có khác biệt so với NUV1, N-KUV, P-UV1, P-UV30, ĐC có ý nghĩa Nghiệm thức P-KUV có khác biệt so với N-KUV, P-UV1, P-UV30, ĐC có ý nghĩa Nhóm B: Giữa nghiệm thức P-KUV, N-UV1 khác biệt ý nghĩa Nghiệm thức N-UV1 khác biệt so với P-UV30 ĐC có ý nghĩa Nhóm C: Giữa nghiệm thức N-UV1, N-KUV, PUV1, P-UV30 có khác biệt khơng có ý nghĩa nghiệm thức khác biệt 35 so với ĐC có ý nghĩa Các nghiệm thức P-KUV, N-UV1, N-KUV, P-UV1 nghiệm thức trung gian chúng thuộc nhóm A, B, C, D Qua bảng 4.2 cho thấy nghiệm thức N-UV30 có hiệu lực diệt trừ rầy nâu cao (59,72%) nghiệm thức P-KUV có hiệu lực trừ rầy đứng thứ hai (50%) Nghiệm thức N-UV30 có hiệu lực trừ rầy nâu cao nhất, khác biệt so với ĐC có ý nghĩa 13, 15, 17, 19, 21 NSP Ngoài ra, nghiệm thức P-KUV nghiệm thức có hiệu lực đứng thứ hai khác biệt so với ĐC có ý nghĩa 13, 15, 17, 19, 21 NSP Bào tử nấm B bassiana chiếu UV lần 30 phút tạo dòng nấm có hiệu lực trừ rầy nâu cao (59,72%), cao nghiệm thức (50%) Ngoài ra, N-UV30 nghiệm thức áp dụng phương pháp ngâm ủ hạt giống Chứng tỏ dùng dòng nấm ngâm với hạt lúa khả diệt rầy nâu cao Tuy nhiên, nghiệm thức P-UV30 chiếu UV lần có hiệu lực (20,83%) thấp N-UV30 Ngun nhân chiếu lần tạo dòng nấm khác nghiệm thức N-UV30 Còn chiếu UV bào tử nấm B bassiana hiệu lực thấp nghiệm thức N-UV1 P-UV1 Hình 4.2: Rầy nâu bị nấm B bassiana ký sinh 17 ngày sau phun nghiệm thức N-UV30 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Việc chiếu tia UV lên bào tử nấm mức thời gian 30 phút không làm thay đổi đặc điểm hình thái sinh trưởng phát triển nấm B bassiana Nhưng làm thay đổi cấu trúc gen bên nấm làm cho nấm có hiệu lực cao Qua thí nghiệm khảo sát hiệu lực diệt trừ rầy nâu nấm B bassiana dòng nấm chiếu UV 30 phút có hiệu lực trừ rầy nâu cao Hai dòng nấm khơng chiếu UV dòng nấm chiếu UV có hiệu lực trừ rầy thấp dòng chiếu 30 phút 5.2 Đề nghị Nghiên cứu thành phần DNA để xác định đột biến xảy chiếu tia UV lên bào tử nấm Beauveria bassiana Nghiên cứu phương pháp ngâm ủ hạt lúa dung dịch bào tử nấm Beauveria bassiana thí nghiệm diện rộng Nghiên cứu phương pháp chiếu tia UV lên bào tử loại nấm ký sinh côn trùng để nâng cao hiệu lực diệt côn trùng 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Vệt Nguyễn Thị Chắt, 2006, Giáo trình sâu hại trồng, nông sản sau thu hoạch biện pháp phòng trị Chưa xuất bản; trang 23 – 26, 165 – 167 Tạ Kim Chỉnh, 2006 Nghiên cứu sản xuất ứng dụng số chủng nấm Metarhizum Beauveria để phòng trừ trùng đất hại trồng Chưa xuất bản; 167 trang Bùi Xuân Đồng Nguyễn Huy Văn, 2000 Vi nấm dùng công nghệ sinh học Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội, 201 trang Trần Văn Mão, 2004 Sử dụng vi sinh vật có ích: Ứng dụng nấm cộng sinh sinh vật phòng trừ sâu hại (tập 2) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Võ Thị Thu Oanh, 2009 Nghiên cứu đặc tính sinh học đánh giá độc tính mẫuphân lập nấm Beauveria Metarhizum côn trùng Luận án tiến sĩ Chưa xuất Trần Thị Thanh, 2007 Công nghệ vi sinh, tái lần Nhà xuất Giáo dục, trang 133 – 136 Tô Văn Thịnh, 2003 Thu thập khảo sát khả gây bệnh số loại nấm gây bệnh côn trùng tự nhiên Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông Học, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Chưa xuất 34 trang Phạm Thị Thùy, 2004 Công nghệ sinh học bảo vệ thực vật Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, trang 109 – 149 Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Cửu Thị Hương Giang, 1997 Bảo vệ trồng chế phẩm từ vi nấm Nhà xuất Nông nghiệp TP HCM, 158 trang 38 Phạm Văn Ty Nguyên Thành, 2007 Thuốc trừ sâu sinh học Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học môi trường (tập 5) Nhà xuất Giáo dục, trang 123 – 127 Danh Vũ, 2005 Khảo sát độc tính số nguồn nấm Beauveria bassiana Vuillmin ký sinh côn trùng gây hại Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông Học, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Chưa xuất bản, 60 trang Tài liệu tiếng Anh A J Cherry, P Abalo and K Hell, 2004 A loboratory assessment of the potential of different strains of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and Metarhizium anisopliae (Metschnokoff) to control Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) in stored cowpea http://www.sciencedirect.com/science Brett H Kirkland, Eun – Min Cho and Nemat O Kryhani, 2004 Differential susceptibility fo Amyblyoma maculatum and Amyblyomma amerianum (Acari: Ixodidae) to the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae http://www.sciencedirect.com/science Darwish E., and Zayed A., 2002 Pathogenicity of two entomopathogenic hyphomycetes, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae to the housefly (Musca domestica), L Egypt Soc Parasitol (3): 785 – 96 Kaaya G P., Mwangi E N., and Ouna E A., 1996 Prospects for biological control of liverstock ticks Rhipicephalus oppendiculatus and Amblyomma variegatum using the entomogenous fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae Ivertebn Pathol (1): 15 – 20 Kaaya G P and Hassan S., 2000 Entomogenous fungi as promising biopesticides for ticks control (Exp Appl Acarol) (12): 913 – 26 Orchinnikov, Y A., V T Ivanov and I I Mikhaleva (1971) Thesynthesis and some properties of beauvericin Tetrahebom Letter (2): 159 – 162 39 Roberto Eduardo Lecuona, Julio Daniel Edelstein, Marcelo Facundo Berretta, Francisco Ruben La Rossa, and Jorge Alfredo Arcas, 2000 Evaluation of Beauveria bassiana (Hyphomycestes) Strains as Potential Agents for Control of Triatoma infestans (Hemiptera: Riduviidae) Entomol (2): 172 – 179 S Padin, G Dal Bell, M Fabrizio, 2000 Grain loss caused by Tribolium castaneum, Sitophilus oryzae and Acanthoscelides obtectus in stoed durum wheat and beans treated with Beauveria bassiana http://www.elsevier.com/locate/jspr U Krauss, E Hidalgo, C Arroyo and S R Piper, (2004) Interaction Between the Entomopathogens Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and Paecilomyces fumosoroseus and the Mycoparasite Clonostachys spp., Tricoderma harzianum and Leacanicillium lecanii Biocontrol Secience and Technology; 331 – 346 Watson, C J Genden, S J Long, and D A Rutz, 1995 Efficacy of Beauveria bassiana for controlling the house fly and stable fly (Diptera: Muscidae) Biological Control (5); 405 – 411 http://www.entomology.wisc.edu/mbcn/kyf410.htm 40 PHỤ LỤC Bảng số liệu thô: Số lượng rầy nâu chết nhiễm nấm Beauveria bassiana qua ngày sau phun (NSP) NT LLL Số lượng rầy chết bị chết nhiễm nấm Beauveria bassiana (con/NSP) 11 NSP NSP NSP NSP NSP 13 NSP 15 NSP ĐC 0 1 1 N - KUV 1 3 5 N - UV30 2 3 N - UV1 1 P - KUV 1 2 6 P - UV30 0 1 P - UV1 0 1 ĐC 1 1 1 N - KUV 2 4 5 N - UV30 1 5 N - UV1 1 P - KUV 2 3 P - UV30 1 2 2 P - UV1 1 2 2 ĐC 1 1 1 N - KUV 2 6 N - UV30 9 10 11 N - UV1 1 1 P - KUV 0 P - UV30 1 2 P - UV1 3 Số lượng rầy nâu nghiệm thức trước xử lý 25 17 NSP 19 NSP 21 NSP 12 13 6 13 10 9 10 16 11 15 10 12 6 10 14 11 13 17 10 14 11 41 Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.157 0.026 3.028* 0.0411 Within 14 0.121 0.009 Total 20 0.279 Coefficient of Variation = 36.14% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1661 s_ = 0.05477 at alpha = 0.050 x Original Order Mean = 0.1400 C Mean Mean = 0.3500 AB Mean Mean = 0.4000 A Mean Mean = 0.2300 ABC Mean Mean = 0.2600 ABC Mean Mean = 0.1700 BC Mean Mean = 0.2600 ABC Mean Ranked Order = 0.4000 = 0.3500 = 0.2600 = 0.2600 = 0.2300 = 0.1700 = 0.1400 A AB ABC ABC ABC BC C Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.124 0.021 3.260* 0.0321 Within 14 0.089 0.006 Total 20 0.213 Coefficient of Variation = 25.77% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1356 s_ = 0.04472 at alpha = 0.050 x Original Order Mean = 0.2000 C Mean Mean = 0.3900 AB Mean Mean = 0.4500 A Mean Mean = 0.2800 BC Mean Mean = 0.3100 ABC Mean Mean = 0.2600 BC Mean Mean = 0.2800 BC Mean Ranked Order = 0.4500 = 0.3900 = 0.3100 = 0.2800 = 0.2800 = 0.2600 = 0.2000 A AB ABC BC BC BC C 42 Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết 11 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.193 0.032 5.944* 0.0029 Within 14 0.076 0.005 Total 20 0.269 Coefficient of Variation = 21.05% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết 11 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1238 s_ = 0.04082 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = 0.2000 D Mean = 0.5000 Mean = 0.4300 AB Mean = 0.4300 Mean = 0.5000 A Mean = 0.3900 Mean = 0.3700 ABC Mean = 0.3700 Mean = 0.3900 ABC Mean = 0.3000 Mean = 0.2600 CD Mean = 0.2600 Mean = 0.3000 BCD Mean = 0.2000 A AB ABC ABC BCD CD D Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết 13 NSP N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.294 0.049 11.429** 0.0001 Within 14 0.060 0.004 Total 20 0.353 Coefficient of Variation = 16.38% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết 13 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1537 s_ = 0.03651 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 0.2000 D Mean = 0.5700 Mean = 0.4500 ABC Mean = 0.4900 Mean = 0.5700 A Mean = 0.4500 Mean = 0.4200 ABC Mean = 0.4200 Mean = 0.4900 AB Mean = 0.3500 Mean = 0.2900 CD Mean = 0.2900 Mean = 0.3500 BCD Mean = 0.2000 A AB ABC ABC BCD CD D 43 Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết 15 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.346 0.058 8.403** 0.0005 Within 14 0.096 0.007 Total 20 0.442 Coefficient of Variation = 18.90% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết 15 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2034 s_ = 0.04830 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.2000 C Mean Mean = 0.4800 AB Mean Mean = 0.6100 A Mean Mean = 0.4900 AB Mean Mean = 0.5600 AB Mean Mean = 0.3500 BC Mean Mean = 0.3800 BC Mean Ranked Order = 0.6100 = 0.5600 = 0.4900 = 0.4800 = 0.3800 = 0.3500 = 0.2000 A AB AB AB BC BC C Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết 17 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.513 0.085 13.746** 0.0000 Within 14 0.087 0.006 Total 20 0.600 Coefficient of Variation = 16.17% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết 17 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1883 s_ = 0.04472 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.2000 C Mean Mean = 0.5100 AB Mean Mean = 0.7100 A Mean Mean = 0.5700 AB Mean Mean = 0.6100 A Mean Mean = 0.4000 B Mean Mean = 0.4000 B Mean Ranked Order = 0.7100 = 0.6100 = 0.5700 = 0.5100 = 0.4000 = 0.4000 = 0.2000 A A AB AB B B C 44 Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết 19 NSP N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.664 0.111 17.140** 0.0000 Within 14 0.090 0.006 Total 20 0.754 Coefficient of Variation = 14.84% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết 19 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1883 s_ = 0.04472 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 0.2000 D Mean = 0.7900 Mean = 0.5600 BC Mean = 0.7000 Mean = 0.7900 A Mean = 0.6100 Mean = 0.6100 ABC Mean = 0.5600 Mean = 0.7000 AB Mean = 0.4700 Mean = 0.4600 C Mean = 0.4600 Mean = 0.4700 C Mean = 0.2000 A AB ABC BC C C D Kết phân tích tỉ lệ (%) rầy nâu bị chết 21 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.939 0.157 28.416** 0.0000 Within 14 0.077 0.006 Total 20 1.016 Coefficient of Variation = 12.09% Kết trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ (%) rầy nâu chết 21 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1883 s_ = 0.04472 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 0.2000 D Mean = 0.9000 Mean = 0.6000 C Mean = 0.8100 Mean = 0.9000 A Mean = 0.7000 Mean = 0.7000 BC Mean = 0.6000 Mean = 0.8100 AB Mean = 0.5800 Mean = 0.5100 C Mean = 0.5100 Mean = 0.5800 C Mean = 0.2000 A AB BC C C C D 45 Kết phân tích hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 13 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.297 0.050 8.868** 0.0004 Within 14 0.078 0.006 Total 20 0.376 Coefficient of Variation = 21.05% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 13 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1883 s_ = 0.04472 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.2000 C Mean Mean = 0.4400 AB Mean Mean = 0.5300 A Mean Mean = 0.3700 ABC Mean Mean = 0.4500 AB Mean Mean = 0.2100 C Mean Mean = 0.2800 BC Mean Ranked Order = 0.5300 = 0.4500 = 0.4400 = 0.3700 = 0.2800 = 0.2100 = 0.2000 A AB AB ABC BC C C Kết phân tích hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 15 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.328 0.055 6.466** 0.0020 Within 14 0.118 0.008 Total 20 0.446 Coefficient of Variation = 23.02% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 15 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2174 s_ = 0.05164 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.2000 C Mean Mean = 0.4400 AB Mean Mean = 0.5800 A Mean Mean = 0.4500 AB Mean Mean = 0.5200 AB Mean Mean = 0.2900 BC Mean Ranked Order = 0.5800 = 0.5200 = 0.4500 = 0.4400 = 0.3200 = 0.2900 A AB AB AB BC BC 46 Mean = 0.3200 BC Mean = 0.2000 C Kết phân tích hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 17 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.490 0.082 10.344** 0.0002 Within 14 0.111 0.008 Total 20 0.601 Coefficient of Variation = 19.59% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 17 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2174 s_ = 0.05164 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.2000 C Mean Mean = 0.4700 AB Mean Mean = 0.6800 A Mean Mean = 0.5400 AB Mean Mean = 0.5900 A Mean Mean = 0.3500 BC Mean Mean = 0.3500 BC Mean Ranked Order = 0.6800 = 0.5900 = 0.5400 = 0.4700 = 0.3500 = 0.3500 = 0.2000 A A AB AB BC BC C Kết phân tích hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 19 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.643 0.107 14.832** 0.0000 Within 14 0.101 0.007 Total 20 0.744 Coefficient of Variation = 16.56% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 19 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2034 s_ = 0.04830 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 0.2000 D Mean = 0.7700 Mean = 0.5200 BC Mean = 0.6700 Mean = 0.7700 A Mean = 0.5900 Mean = 0.5900 ABC Mean = 0.5200 Mean = 0.6700 AB Mean = 0.4300 Mean = 0.4100 C Mean = 0.4100 Mean = 0.4300 C Mean = 0.2000 A AB ABC BC C C D Kết phân tích hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 21 NSP 47 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.910 0.152 23.753** 0.0000 Within 14 0.089 0.006 Total 20 0.999 Coefficient of Variation = 13.56% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực nấm Beauveria bassiana rầy nâu 21 NSP Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1791 s_ = 0.04472 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.2000 E Mean Mean = 0.5700 CD Mean Mean = 0.8900 A Mean Mean = 0.6700 BC Mean Mean = 0.7900 AB Mean Mean = 0.4700 D Mean Mean = 0.5500 CD Mean Ranked Order = 0.8900 = 0.7900 = 0.6700 = 0.5700 = 0.5500 = 0.4700 = 0.2000 A AB BC CD CD D E ... xử lý UV 30 phút (lần 1) P-KUV - Phun dung dịch nấm Beauveria bassiana không xử lý UV P-UV1 - Phun dung dịch nấm Beauveria bassiana xử lý UV (lần 2) P-UV30 - Phun dung dịch nấm Beauveria bassiana... để 22 phun dung dịch bào tử nấm sau lúa 20 ngày tuổi Trong khay có nghiệm thức Nghiệm thức (NT 5) nghiệm thức có phun dung dịch bào tử nấm khơng xử lý UV Nghiệm thức (NT 6) nghiệm thức có phun... nước nấm B bassiana Trên giới, việc sử dụng đấu tranh chống sâu hại có lịch sử lâu đời Metschnikoff (1984) người trình bày vấn đề sử dụng nấm đầu tranh 10 sinh học với sâu hại Dresnen (1949), thông
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA UV ĐẾN HIỆU LỰC CỦA NẤM Beauveria bassiana (Balls) Vuill TRÊN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.) , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA UV ĐẾN HIỆU LỰC CỦA NẤM Beauveria bassiana (Balls) Vuill TRÊN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay