KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI NGỌT (Brassica interfloria) TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG

60 51 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:41

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI NGỌT (Brassica interfloria) TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN NGUYỄN VÂN ANH KHOA: NƠNG HỌC KHĨA: 2007 – 2011 THÁNG 8/2011 i    KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI NGỌT (Brassica integrifolia) TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG Tác giả TRẦN NGUYỄN VÂN ANH Giảng viên hướng dẫn: TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS.NGÔ MINH DŨNG Khoa Nông Học Tháng 08 năm 2011 ii    LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn! Cha mẹ người thân gia đình nuôi dạy tạo điều kiện cho đượic học tập ngày hôm Cô Phạm Thị Minh Tâm tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Anh Ngơ Minh Dũng, cán phụ trách môn rau viện Khoa Học Kỹ Thuật Nơng Nghiệp Miền Nam tận tình hướng dân tơi thời gian thực khóa luận Chú Hồ Bửu, giám đốc trang trại rau Hồ Bửu Bình Dương cho phép tơi sử dụng hệ thống nhà màng, hồ thủy canh để thực thí nghiệm Chú Việt, cô Hà nhân viên trang trại truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm trồng rau theo phương thức thủy canh Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm khoa Nông Học Quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình truyền đạt trang bị cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Tập thể lớp DH07NH A, tất anh chị, bạn bè gắn bó giúp sức thời gian học tập thực khóa luận vừa qua Cuối lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! TP.HCM, tháng năm 2011 Sinh viên thực Trần Nguyễn Vân Anh iii    TÓM TẮT Trần Nguyễn Vân Anh, khoa Nơng học, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh ( tháng 7/2011) Đề tài ”Khảo sát ảnh hưởng giống mật độ trồng đến sinh trường suất cải (Brassica integrifolia) trồng theo phương thức thủy canh nhà màng” Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm, Ks Ngô Minh Dũng Mục tiêu thực đề tài: xác định giống mật độ trồng rau cải theo phương thức thủy canh cho khả sinh trưởng tốt suất cao Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên, gồm nghiệm thức với lần lặp lại Dung dịch dinh dưỡng sử dụng dung dịch Bradley Tabares điều chỉnh Giá thể hỗn hợp mụn xơ dừa, phân bò hoai tro trấu Đề tài gồm thí nghiệm: Thí nghiệm 1: : Khảo sát ảnh hưởng giống đến sinh trưởng suất cải trồng theo phương thức thủy canh nghiệm thức sử dụng giống cải công ty Trang Nông, công ty Phú Nông, công ty Đại Địa, công ty hạt giống số Thí nghiệm chọn giống Trang Nơng có suất cao (24,7 tấn/ha), phẩm chất tốt (thân cao, cứng cáp, to) Đây giống chọn để làm thí nghiệm Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng suất cải trồng theo phương thức thủy canh nghiệm thức mật độ 120 cây/m2, 100 cây/m2, 80 cây/m2 64 cây/m2 Thí nghiệm cho thấy mật độ trồng cao, hình thái trọng lượng nhỏ, nhiên mật độ thưa làm giảm hiệu kinh tế Thí nghiệm thu kết mật độ 100 cây/m2, cải cho suất cao (20,1 tấn/ha) tỷ lệ thương phẩm cao (89%) Vì trồng theo phương thức thủy canh nên sử dụng giống cải Trang Nông trồng với mật độ 100 cây/ m2 để sinh trưởng tốt cho suất cao iv    MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vI Danh sách bảng viI Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.3 Nội dung thực 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược rau cải 2.2 Khái niệm thủy canh 2.3 Lịch sử phát triển phương pháp trồng thủy canh 2.4 Ưu nhược điểm phương pháp trồng thủy canh 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 Nhược điểm 2.5 Một số hệ thống thủy canh thường gặp v    2.5.1 Hệ thống tuần hoàn 2.5.2 Hệ thống không tuần hoàn 2.6 Một số loại giá thể sử dụng thủy canh 2.6.1 Giá thể phi hữu 2.6.2 Giá thể hữu 2.7 Một số công thức dinh dưỡng dùng thủy canh 10 2.8 Ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến sinh trưởng phát triển môi trường thủy canh 12 2.9 Tình hình sản xuất số loại rau thủy canh giới Việt Nam 14 2.9.1 Trên giới 14 2.9.2 Tại Việt Nam .15 2.9.3 Một số nghiên cứu ứng dụng thủy canh nước ta 16 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Vật liệu 18 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.3.1 Thí nghiệm 19 3.3.1.1 Vật liệu thí nghiệm 19 3.3.1.2 Cách bố trí thí nghiệm 19 3.3.1.3 Các tiêu theo dõi 19 3.3.2 Thí nghiệm 20 3.3.2.1 Vật liệu thí nghiệm 20 vi    3.3.2.2 Bố trí thí nghiệm .20 3.3.2.3 Các tiêu theo dõi 21 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 21 3.5 Quy trình trồng cải hệ thống thủy canh nhà màng .21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thí nghiệm 23 4.1.1 Giai đoạn vườn ươm 23 4.1.2 Giai đoạn trồng vườn sản xuất 24 4.2 Thí nghiệm 32 4.2.1 Giai đoạn vườn ươm 32 4.2.2 Giai đoạn trồng vườn sản xuất 33 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 39 Tài liệu tham khảo 40 Phụ lục hình ảnh 42 Phụ lục số liệu .43 vii    DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CV: Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) ĐC: đối chứng NSG: ngày sau gieo NSLT: suất lý thuyết NSOTN: suất thí nghiệm NST: ngày sau trồng NSTT: suất thực tế NT: nghiệm thức TLTBC: trọng lượng trung bình TLTP: tỷ lệ thương phẩm viii    DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Công thức dinh dưỡng Hoagland Arnon, Morgan, Tabares, Faulkner Bảng 2.2: Nồng độ số nguyên tố dinh dưỡng dung dịch Bảng 2.3: Tình hình sản xuất cơng nghệ thủy canh giới năm 2001 Bảng 3.1:Công thức dinh dưỡng Bradley Tabares điều chỉnh, dùng công thức cho cải rau xà lách Bảng 4.1: Thời gian nảy mầm tỷ lệ nảy mầm giống cải vườn ươm Bảng 4.2: Chiều cao số trước trồng Bảng 4.3: Khả tăng trưởng chiều cao (cm/cây) giống cải tham gia thí nghiệm qua giai đoạn Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/5 ngày) giống cải qua giai đoạn  Bảng 4.5: Động thái tăng trưởng số (lá/cây) giống cải qua giai đoạn Bảng 4.6: Tốc độ giống cải Bảng 4.7: Các yếu tố cấu thành suất suất giống cải Bảng 4.8: Chiều cao số trước trồng Bảng 4.9: Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả tăng trưởng chiều cao (cm/cây) cải qua giai đoạn Bảng 4.10: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/5 ngày) cải qua giai đoạn Bảng 4.11: Động thái tăng trưởng số (lá/cây) cải qua giai đoạn Bảng 4.12: Tốc độ cải mật độ khác qua giai đoạn.  ix    Bảng 4.13: Các yếu tố cấu thành suất suất cải mật độ 36    Bảng 4.12: Tốc độ cải mật độ khác qua giai đoạn Giai đoạn sinh trưởng (NST) Nghiệm thức 0-5 5-10 10-15 15-20 120 cây/m2 0,9 0,6 0,2 0,7 100cây/m2 (ĐC) 1,2 0,4 0,3 0,7 80 cây/m2 0,7 1,1 0,3 0,8 64 cây/m2 1,0 0,8 0,2 0,7 4.2.2.5 Các yếu tố cấu thành suất suất cải Bảng 4.13: Các yếu tố cấu thành suất suất cải mật độ Nghiệm thức TLTBC NSÔTN NSLT NSTT TLTP (kg) (kg/m2) (tấn/ha) (tấn/ha) (%) 120 cây/m2 0,025bc 2,2a 29,7 21,9 87 100cây/m2 (ĐC) 0,023c 2,0ab 22,5 20,1 89 ab bc 80 cây/m 0,03 1,7 23,4 16,9 86 64 cây/m2 0,034a 1,6c 21,6 15,9 85 CV% 15,6 8,2 F tinh 5,4* 13,1** *Các ký tự phía sau giống đồng nghĩa với khơng có khác biệt mặt thống kê học Ở mật độ 120 cây/m2 cải cho suất thí nghiệm suất thực tế cao có số cây/m2 cao trọng lượng trung bình nhỏ so với mật độ 80 cây/m2 64 cây/m2 Nghiệm thức đối chứng có trọng lượng trung bình suất lý thuyết thấp so với nghiệm thức lại suất thực tế cao có tỷ lệ thành phẩm cao thí nghiệm (89 %) Điều trồng mật độ này, cải cạnh tranh mức độ vừa phải, có xu hướng phát triển thẳng đứng, hạn chế che bóng lẫn 37    Mật độ 80 cây/m2 cho suất thí nghiệm, suất thực tế tỷ lệ thương phẩm nhỏ đối chứng Năng suất trung bình suất lý thuyết cao đối chứng mật độ trồng thưa nên phát triển mạnh đối chứng Trọng lượng trung bình mật độ 64 cây/m2 cao mật độ trồng thấp, bị cạnh tranh dinh dưỡng nhiên điều dẫn đến suất thí nghiệm suất thực tế nghiêm thức bị giảm theo Mặt khác, mật độ trồng thưa, có xu hướng xòe rộng nên phía nhận ánh sáng để quang hợp dễ bị dập nát thu hoạch, điều làm cho tỷ lệ thương phẩm nghiệm thức thấp (85 %) (bảng 4.13) 38    Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng giống đến sinh trưởng, phát triển suất cải trồng theo phương thức thủy canh Chiều cao cây: thời điểm trước đưa xuống hồ, chiều cao giống tương đương nhau, sau 20 ngày giống cải Trang Nơng có mức tăng trưởng chiều cao mạnh so với giống lại (37,2cm) Số lá: khác biệt số nghiệm thức suốt thời gian sinh trưởng không đáng kể Các giống có số tương đương giai đoạn trước trồng - thời điểm thu hoạch Năng suất yếu tố cấu thành suất: suất lý thuyết suất thực tế nghiệm thức có khác biệt có ý nghĩa Tuy nhiên, giống Trang Nông giống dẫn đầu suất (24,7 tấn/ha) tỷ lệ thương phẩm (90,6%) Qua tiêu ta nhận thấy giống Trang Nơng thích hợp với điều kiện trồng phương thức thủy canh nhà màng Vì nên giống Trang Nông chọn để làm vật liệu cho thí nghiệm Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất cải trồng theo phương thức thủy canh Ở mật độ thí nghiệm 120 cây/m2, 100 cây/m2, 80 cây/m2, 64 cây/m2 giống Trang Nông nên khác biệt tiêu chiều cao số khơng có ý nghĩa mặt thống kê Vì kết thí nghiệm ta dựa vào tiêu suất yếu tố cấu thành suất để chọn mật độ tốt Qua thí nghiệm ta thấy, mật độ 100 cây/m2 cho suất (20,1 tấn/ha) thấp mật độ 120 cây/m (21,9 tấn/ha) 39    tỷ lệ thương phẩm lại cao vượt trội (89 %) nên mang lại hiệu kinh tế cao hình thái cải tốt đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng 5.2 Đề nghị - Cần có thí nghiệm cải để xây dựng quy trình sản xuất rau cải theo phương thức thủy canh nhà màng - Nên sử dụng giống cải Trang Nông trồng với mật độ 100 cây/m2 để sinh trưởng, phát triển tốt cho suất cao - Nên thí nghiệm với nhiều mơ hình thủy canh khác để xác định mơ hình thích hợp cho rau cải - Rau ăn trồng phương thức thủy canh dễ bị héo hư hại sau thu hoạch vách tế bào mỏng, nên cần có thử nghiệm khâu bảo quản sau thu hoạch để đảm bảo chất lượng rau đến tay người tiêu dùng 40    TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Giao Châu, 2000 Khảo sát sinh trưởng, phát triển giống cải bẹ xanh giống cải vườn sưu tập giống trồng trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa năm 1999 Luận văn tốt nghiệp đại học khoa Nông Học, trường Đại Học Nông Lâm Đường Hồng Dật, 2003 Kỹ thuật trồng rau ăn lá, rau ăn hoa, gia vị Nhà xuất Lao Động Xã Hội, 112 trang Đoàn Văn Duy, 2009 Khảo sát ảnh hưởng pH hệ thống thủy canh kiểu mao dẫn giá thể mụn dừa đến sinh trưởng phát triển cải Luận văn tốt nghiệp đại học khoa Công Nghệ Sinh Học, trường Đại Học Nông Lâm Nguyễn Hồng Đức, 2010 Xây dựng quy trình thủy canh rau tần Chrysanthemum coronarium L theo hướng an toàn Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Trần Khánh Nam, 2008 Áp dụng hệ thống thủy canh tự chế lựa chọn cơng thức dinh dưỡng thích hợp cho trồng cải Luận văn tốt nghiệp đại học khoa Công Nghệ Sinh Học, trường Đại Học Nông Lâm Nguyễn Thị Thúy Nga, 2008 Khảo nghiệm số công thức dinh dưỡng trồng cải giá thể xơ dừa dung hệ thống thủy canh kiểu mao dẫn Luận văn tốt nghiệp đại học khoa Nông Học, trường Đại Học Nông Lâm Phạm Hữu Nguyên, 2007 Bài giảng môn học rau Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đồn Quang Thanh, 2004 Nghiên cứu cải tiến hệ thống thủy canh hồi lưu nhỏ khảo sát ảnh hưởng kích cỡ ống đỡ đến sinh trưởng rau muống hạt môi trường dinh dưỡng Murashige Skoog hệ thống thủy canh hồi lưu nhỏ có cải tiến Luận văn tốt nghiệp đại học khoa Nông Học, trường Đại Học Nông Lâm Nguyễn Thị Kim Thư, 2005 Nghiên cứu sản xuất rau cải theo hướng hữu vùng đất xám Củ Chi Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học khoa Nông Học, trường Đại Học Nông Lâm 41    Tài liệu internet: Chất trồng Perlite Verticulite, Maymay, 2005 http://asimcofood.com/home.html?page=shop.product_details&flypage=1.tpl&product _id=481&category_id=160&vmcchk=1 Lê Quang Luân, 2009 Lịch sử phát triển kỹ thuật thủy canh http://www.saigonthuycanh.com.vn/VN/news.aspx?subid=1 Michael Straumietis, 2008 The History of Hydroponic The Ages http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&sl=en&u=http://www.articlesbas e.com/gardening-articles/the-history-of-hydroponics throughout-theages405950.html&ei=AN48Td2yIoW8cJOjhYUH&sa=X&oi=translate&ct=res ult&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof %2Bhydroponics%26hl%3Dvi%26biw%3D1253%26bih%3D592%26prmd%3 Divns Minh Huy, 2010 Hydroponics – giải pháp cho nông nghiệp đô thị, http://www.ued.edu.vn/khoasinh/Tin-SHTN-PPGD/HYDROPONICS-Giaiphap-cho-Nong-nghiep-do-thi.html Nguyễn Thị Thái Hà, 2011 Trồng dùng khoáng rockwool, http://www.muabanraovat.com/mua-ban/2320427/cach-am-trong-cay-dungbong-khoang-rockwool.html Nguyễn Thuận Phong, 2009 Thủy canh trồng http://svdanang.com/@pbkok/showthread.php?t=29991 VietgleTri thức Việt, Cây cải http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?pid=NzhDQzBDMDkwMA&key =Lo%C3%A0i%20integrifolia&type=A0 42    PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Tồn cảnh khu thí nghiệm Hình thái cải giống thí nghiệm A:Giống Trang Nông B: Giống Phú Nông C: Giống Đại Địa D: Giống cơng ty hạt giống số Hình thái cải mật độ trồng A: 120 cây/m2 B: 100 cây/ m2 C: 80 cây/ m2 D: 64 cây/ m2 43    PHỤ LỤC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM Chiều cao trước trồng THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class Levels Values NT 1234 Number of Observations Used 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: cc Source Model Error Corrected Total DF 12 15 Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 0.33681875 0.11227292 2.18 0.1439 0.61937500 0.05161458 0.95619375 R-Square 0.352249 Source NT DF Coeff Var 3.262151 Root MSE 0.227188 cc Mean 6.964375 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.33681875 0.11227292 2.18 0.1439 Chiều cao 5NST THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Used 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: cc Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 21.41347500 7.13782500 6.97 0.0057 12 12.29370000 1.02447500 15 33.70717500 R-Square Coeff Var 0.635279 9.467214 Source NT DF Root MSE 1.012164 cc Mean 10.69125 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 21.41347500 7.13782500 6.97 0.0057 44    THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for cc NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 1.024475 Critical Value of t 3.05454 Least Significant Difference 2.1862 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B B B Mean 12.6450 10.3000 10.1950 9.6250 N NT 4 4 Chiều cao 10 NST THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Used 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: cc Source Model Error Corrected Total DF 12 15 Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 67.3072750 22.4357583 4.72 0.0213 57.0843000 4.7570250 124.3915750 R-Square Coeff Var 0.541092 12.32325 Source NT Root MSE 2.181061 cc Mean 17.69875 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 67.30727500 22.43575833 4.72 0.0213 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for cc NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 4.757025 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 3.3603 Means with the same letter are not significantly different 45    t Grouping A B B B Mean 21.050 17.595 16.470 15.680 N 4 4 NT Chiều cao 15 NST THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Read 16 The ANOVA Procedure Dependent Variable: cc Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 95.4632000 31.8210667 4.79 0.0203 12 79.6408000 6.6367333 15 175.1040000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.545180 10.17451 2.576186 Source NT DF cc Mean 25.32000 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 95.46320000 31.82106667 4.79 0.0203 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for cc NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 6.636733 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 3.969 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B A B B Chiều cao 20 NST Mean 29.100 25.650 23.980 22.550 N 4 4 NT 46    THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Used 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: cc Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 140.1521000 46.7173667 5.53 0.0128 12 101.3806000 8.4483833 15 241.5327000 R-Square Coeff Var 0.580261 9.055566 Source NT DF Root MSE 2.906610 cc Mean 32.0975 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 140.1521000 46.7173667 5.53 0.0128 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for cc NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 8.448383 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 4.4781 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B B B Mean 37.205 30.745 30.410 30.030 N NT 4 4 Trọng lượng tổng số thí nghiệm THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Read 16 THE ANOVA PROCEDURE 47    Dependent Variable: tlcts Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 2251325.000 750441.667 5.20 0.0157 12 1733250.000 144437.500 15 3984575.000 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.565010 Source NT Coeff Var 20.89618 DF Root MSE tlcts Mean 380.0493 1818.750 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 2251325.000 750441.667 5.20 0.0157 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for tlcts NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 144437.5 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 585.52 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B B B Mean 2467.5 1632.5 1600.0 1575.0 N NT Trọng lượng trung bình THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Read 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: tltbc Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 329.4675000 109.8225000 3.83 0.0389 12 343.6700000 28.6391667 15 673.1375000 48    R-Square 0.489451 Source NT Coeff Var 21.37417 Root MSE tltbc Mean 5.351557 25.03750 DF Anova SS Mean Square 329.4675000 109.8225000 F Value Pr > F 3.83 0.0389 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for tltbc NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 28.63917 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 8.2449 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 32.000 B A 25.900 4 B 22.250 B 20.000 Thí nghiệm Chiều cao NST THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Used 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: CC Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 11.58200000 3.86066667 6.57 0.0071 12 7.05640000 0.58803333 15 18.63840000 R-Square Coeff Var 0.621405 6.798168 Source NT DF Root MSE 0.766833 CC Me 11.28000 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 11.58200000 3.86066667 6.57 0.0071 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for CC 49    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.588033 Critical Value of t 3.05454 Least Significant Difference 1.6563 Means with the same letter are not significantly different t Gruping Mean A A 12.5950 11.4150 10.7750 10.3350 B B B N NT 4 4 Số 15 NST THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Value 1234 Number of Observations Read 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: sl Source Model Error Corrected Total DF 12 15 R-Square 0.482219 Source NT DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 0.84750000 0.28250000 3.73 0.0421 0.91000000 0.07583333 1.75750000 Coeff Var 5.018288 Anova SS 0.84750000 Root MSE sl Mean 0.275379 5.487500 Mean Square 0.28250000 F Value Pr > F 3.73 0.0421 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for sl NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.075833 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 0.4243 50    Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 5.7000 A 5.7000 4 B A 5.4000 B 5.1500 Trọng lượng trung bình THE ANOVA PROCEDURE Class Level Information Class NT Levels Values 1234 Number of Observations Used 16 THE ANOVA PROCEDURE Dependent Variable: TLTBC Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 298.6875000 99.5625000 5.35 0.0143 12 223.2500000 18.6041667 15 521.9375000 R-Square Coeff Var Root MSE TLTBC Mean 0.572267 15.64900 4.313255 27.56250 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 298.6875000 99.5625000 5.35 0.0143 THE ANOVA PROCEDURE t Tests (LSD) for TLTBC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 18.60417 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 6.6452 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B A B C C Mean 33.750 29.250 24.750 22.500 N 4 4 NT ... Vì trồng theo phương thức thủy canh nên sử dụng giống cải Trang Nông trồng với mật độ 100 cây/ m2 để sinh trưởng tốt cho suất cao iv    MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm... điều cách áp dụng kỹ thuật thủy canh để trồng lương thực cho binh lính thủy thủ đồng thời kỹ thuật thủy canh ứng dụng rộng rãi cho vùng đất bị ô nhiễm chiến tranh (Straumiestis, 2008) Cùng với... năm 1980 đến 1990 có gia tăng nhanh chóng diện tích canh tác hình thức thủy canh Vào đầu năm 1970 người Úc trồng xà lách cà chua với quy mô nhỏ biện pháp thủy canh với biện pháp màng dinh dưỡng,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI NGỌT (Brassica interfloria) TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI NGỌT (Brassica interfloria) TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay