NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

79 161 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:41

NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG Tác giả TRẦN NGỌC HẬU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Quốc Cường ThS Võ Hiền Đức KS Nguyễn Hữu Trúc Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tôi xin chân thành cảm ơn: Thầy Nguyễn Hữu Trúc tồn thể thầy Khoa Nơng Học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học hồn thành luận văn tốt nghiệp ThS Lê Quốc Cường ThS Võ Hiền Đức Ban Giám Đốc anh chị cán viên chức Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trung Tâm Các bạn lớp DH07BV & DH07NH động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Thành kính ghi ơn ba má gia đình suốt đời tận tụy tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 02/08/2011 Sinh viên thực Trần Ngọc Hậu ii TÓM TẮT TRẦN NGỌC HẬU, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Quốc Cường, ThS Võ Hiền Đức, KS Nguyễn Hữu Trúc Đề tài tiến hành nghiên cứu Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011 nhằm đánh giá khả lưu tồn hạt cỏ dại đất trồng lúa Mẫu đất lấy hai xã trồng lúa huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang, xã thu 30 mẫu, mẫu cắt chia làm tầng – 10 cm 10 – 20 cm Như vậy, tổng cộng hai xã có 120 mẫu đất thuộc độ sâu khác Sau đó, 120 mẫu đất đem nhà lưới Trung Tâm BVTV Phía Nam nghiên cứu khảo sát Kết ghi nhận sau hồn tất q trình nghiên cứu đề tài sau: - Thành phần cỏ dại xuất hai xã gồm có 10 lồi thuộc ba nhóm cỏ Trong đó, nhóm cỏ hòa có lồi: Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli), cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis) lúa mọc lại (Oryza sativa), nhóm cỏ lác gồm có lồi: Cỏ chác (Fimbristylis miliacea) cỏ cháo (Cyperus difformis), nhóm cỏ rộng gồm có lồi: Rau mương đứng (Ludwigia octovalvis), rau mác bao (Monochoria vaginalis), lữ đằng (Lindernia procumbens), cóc mẳn (Hedyotis corymbosa) ráng gạc nai (Ceratopteris pteridroides) Số lượng loại cỏ hai xã có khác nhìn chung tần suất xuất lồi cỏ dại thuộc nhóm cỏ lác cao nhất, loài cỏ thuộc nhóm cỏ rộng cuối lồi cỏ thuộc nhóm cỏ hòa Trong ba nhóm cỏ cỏ cháo nhóm cỏ lác chiếm tỷ lệ cao 85,8% lữ đằng nhóm cỏ rộng chiếm tỷ lệ thấp 6,3% - Qua tháng theo dõi, nguồn hạt cỏ dại đất canh tác lớn tập trung tầng đất – 10 cm với 8.187,2 cây/m2 cao nhiều so với tầng đất 10 – 20 cm có 580,7 cây/m2 iii MỤC LỤC Nội dung Trang NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG .i TÓM TẮT iii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương GIỚI THIỆU - 1.1 Đặt vấn đề - 1.2 Mục đích - 1.3 Yêu cầu - Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU - 2.1 Nhận biết chung cỏ dại - 2.1.1 Định nghĩa cỏ dại - 2.1.2 Phân loại cỏ dại ruộng lúa - 2.1.3 Vai trò cỏ dại sản xuất đời sống - 2.1.3.1 Tác hại cỏ dại - 2.1.3.2 Lợi ích cỏ dại - 2.1.4 Một số đặc điểm cỏ dại ruộng lúa - 2.1.4.1 Cỏ dại có nhiều hình thức sinh sản - 2.1.4.2 Cỏ dại có khả sinh sản nhanh nhiều - 2.1.4.3 Cỏ dại có tính dễ rụng có nhiều hình thức lan truyền - 2.1.4.4 Cỏ dại có thời kỳ ngủ nghỉ (miên trạng) - 2.1.4.5 Cỏ dại có tượng nảy mầm khơng - 2.1.4.6 Cỏ dại có sức chống chịu khả giữ sức nảy mầm lâu - 2.1.4.7 Cỏ dại có tính biến động lớn - 2.1.4.8 Hạt cỏ nảy mầm tầng đất nông - 2.1.5 Đặc điểm số loại cỏ dại thường gặp ruộng lúa - iv 2.1.5.1 Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli L.) - 2.1.5.2 Cỏ đuôi phụng (Leptochloa chiensis L.) - 2.1.5.3 Cỏ cháo (Cyperus difformis L.) - 2.1.5.4 Cỏ chác (Fimbrisylis miliacea L.) - 10 2.1.5.5 Cỏ lác rận (Cyperus iria L.) - 10 2.1.5.6 Cỏ (Eleocharis dulcis - 10 2.1.5.7 Rau mác bao (Monochoria vaginalis Presl.) - 10 2.1.5.8 Rau mương (Ludwigia octovalvis) - 11 2.1.5.9 Cỏ xà (Sphenoclea zeylanica Gaertn.) - 11 2.2 Quỹ hạt cỏ đất - 12 2.2.1 Đặc điểm lưu tồn hạt cỏ đất - 12 2.2.2 Các nghiên cứu quỹ hạt cỏ đất - 13 2.2.2.1 Các nghiên cứu nước - 13 2.2.2.2 Các nghiên cứu nước - 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM - 18 3.1 Thời gian địa điểm - 18 3.2 Điều kiện tự nhiên huyện Tân Phước - 18 3.2.1 Ví trí địa lý - 18 3.2.2 Khí hậu thời tiết - 18 3.2.3 Đặc điểm đất đai huyện Tân Phước - 19 3.3 Vật liệu thí nghiệm - 20 3.4 Phương pháp thí nghiệm - 20 3.5 Chỉ tiêu theo dõi………….………………………………………………….- 20 3.6 Phương pháp định danh cỏ dại - 25 3.7 Phương pháp xử lý số liệu - 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN - 26 4.1 Thành phần tần suất xuất loài cỏ dại - 26 4.2 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ hòa (cây/m2) mẫu đất xã qua tháng theo dõi - 27 4.2.1 Mật số cỏ lồng vực (cây/m2) - 27 4.2.2 Mật số cỏ đuôi phụng (cây/m2) - 29 v 4.2.3 Mật số lúa mọc lại (cây/m2) - 30 4.2.4 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ hòa (cây/m2) - 31 4.3 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ lác (cây/m2) mẫu đất xã qua tháng theo dõi - 33 4.3.1 Mật số cỏ chác (cây/m2) - 33 4.3.2 Mật số cỏ cháo (cây/m2) - 33 4.3.3 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ lác (cây/m2) - 34 4.4 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ rộng (cây/m2) có mẫu đất xã qua tháng theo dõi - 38 4.4.1 Mật số rau mương đứng (cây/m2) - 38 4.4.2 Mật số rau mác bao (cây/m2) - 38 4.4.3 Mật số lữ đằng (cây/m2) - 39 4.4.4 Mật số cóc mẳn (cây/m2) - 40 4.4.5 Mật số ráng gạc nai (cây/m2) - 41 4.4.6 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ rộng (cây/m2) - 42 4.5 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) có mẫu đất xã qua tháng theo dõi - 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ - 47 5.1 Kết luận - 47 5.2 Đề nghị - 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 48 PHỤ LỤC - 52 - vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo Vệ Thực Vật Ctv: Cộng tác viên ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương Quốc Tế) Ha: Hecta IRRI: International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa Quốc Tế) IWM: Integrated Weed Management (Quản lý cỏ dại tổng hợp) TSXH: Tần suất xuất vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Điều kiện khí hậu thời tiết q trình tiến hành thí nghiệm - 19 Bảng 1: Thành phần tần suất xuất (%) loài cỏ dại - 26 Bảng 4.2: Mật số cỏ lồng vực (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 28 Bảng 4.3: Mật số cỏ đuôi phụng (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 29 Bảng 4.4: Mật số lúa mọc lại (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 30 Bảng 4.5: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Tân Hòa Thành huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 31 Bảng 4.6: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Phước Lập huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 32 Bảng 4.7: Mật số cỏ chác (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 33 Bảng 4.8: Mật số cỏ cháo (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 34 Bảng 4.9: Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ lác (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Tân Hòa Thành huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 35 Bảng 4.10: Mật số cỏ dại thuộc nhóm hòa (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Phước Lập huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 36 Bảng 4.11: Mật số rau mương đứng (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 38 Bảng 4.12: Mật số rau mác bao (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 39 Bảng 4.13: Mật số lữ đằng (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 40 – viii Bảng 4.14: Mật số cóc mẳn (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 41 Bảng 4.15: Mật số ráng gạc nai (cây/m2) mọc lên đất phèn xã huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 42 Bảng 4.16: Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ rộng (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Tân Hòa Thành huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 43 Bảng 4.17: Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ rộng (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Phước Lập huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 43 Bảng 4.18: Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Tân Hòa Thành huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 44 Bảng 4.19: Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) mọc lên đất phèn xã Phước Lập huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang qua tháng - 45 Bảng 4.20: Tổng số loài cỏ dại (cây/ha) qua tháng theo dõi - 45 - ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cỏ lồng vực - 17 Hình 2.2 Cỏ chác (giai đoạn trưởng thành) - 17 Hình 2.3 Cỏ phụng (giai đoạn trưởng thành) - 17 Hình 3.1 Khoan kim loại để lấy mẫu đất - 21 Hình 3.2 Thu mẫu ngồi đồng - 21 Hình 3.3 Mẫu đất chia làm tầng – 10 cm (bên trái) tầng 10 – 20 cm (bên phải) -21Hình 3.4 Đất sau phơi khô, băm nhỏ - 21 Hình 3.5 Tồn cảnh khu thí nghiệm xã Tân Hòa Thành - 22 Hình 3.6 Tồn cảnh khu thí nghiệm xã Phước Lập - 22 Hình 3.7 Tầng đất -10 cm xã Tân Hòa Thành (a) xã Phước Lập (b) - 23 Hình 3.8 Tầng đất 10 -20 cm xã Tân Hòa Thành (a) xã Phước Lập (b) - 24 Hình 4.1 Cỏ chác (Fimbristylis miliacea) - 36 Hình 4.2 Cỏ cháo (Cyperus difformis) - 36 Hình 4.3 Rau mương đứng (Ludwigia octovalvis) - 37 Hình 4.4 Cóc mẳn (Hedyotis corymbosa) - 37 Hình 4.5 Rau mác bao (Monochoria vaginalis) - 46 Hình 4.6 Ráng gạc nai (Ceratopteris pteridroides) - 46 - x Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 30.010 plus or minus 2.653 (27.357 through 32.663) Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm rộng SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 28.08 17.55 4.19 4.41 19.34 4.40 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1022 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7952 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.0617 Standard Deviation of the difference: 1.0304 t Value: 22.9752 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 23.673 plus or minus 2.107 (21.566 through 25.781) Bảng T-TEST tổng mật số cỏ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 49.90 13.73 3.71 9.78 34.27 5.85 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.4965 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0163 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.3691 Standard Deviation of the difference: 1.1701 t' Value: 34.2858 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t': 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 40.117 plus or minus 2.393 (37.724 through 42.510) - 55 - 1.1.3 T-TEST số liệu tháng thứ Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm hòa SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 11.04 41.60 6.45 2.57 11.84 3.44 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.5122 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0011 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 2.0532 Standard Deviation of the difference: 1.4329 t' Value: 5.9135 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t': 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 8.473 plus or minus 2.931 (5.543 through 11.404) Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm cỏ lác SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 25.17 15.90 3.99 3.63 15.37 3.92 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0343 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.9284 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.0960 Standard Deviation of the difference: 1.0469 t Value: 20.5751 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 21.540 plus or minus 2.141 (19.399 through 23.681) - 56 - Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm rộng SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 19.30 6.39 2.53 2.30 10.59 3.25 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6566 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1801 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.4909 Standard Deviation of the difference: 0.7006 t Value: 24.2647 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 17.000 plus or minus 1.433 (15.567 through 18.433) Bảng T-TEST tổng mật số cỏ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 34.24 17.45 4.18 6.34 21.27 4.61 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2189 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5974 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.7285 Standard Deviation of the difference: 1.3147 t Value: 21.2213 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 27.900 plus or minus 2.689 (25.211 through 30.589) - 57 - 1.1.4 T-TEST số liệu tháng thứ Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm hòa SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.40 33.56 5.79 1.50 5.96 2.44 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.6315 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0000 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.4185 Standard Deviation of the difference: 1.1910 t' Value: 4.1170 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t': 0.0003 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 4.903 plus or minus 2.436 (2.467 through 7.339) Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm cỏ lác SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 13.58 20.84 4.57 2.15 11.28 3.36 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.8473 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1040 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.3334 Standard Deviation of the difference: 1.1547 t Value: 9.8926 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 11.423 plus or minus 2.362 (9.062 through 13.785) - 58 - Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm rộng SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 16.47 12.08 3.48 2.30 10.59 3.25 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1406 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7255 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.8243 Standard Deviation of the difference: 0.9079 t Value: 15.6075 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 14.170 plus or minus 1.857 (12.313 through 16.027) Bảng T-TEST tổng mật số cỏ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 23.38 14.34 3.79 3.90 23.77 4.88 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6579 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1794 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.2455 Standard Deviation of the difference: 1.1160 t Value: 17.4550 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 19.480 plus or minus 2.282 (17.198 through 21.762) - 59 - 1.2 Xã Phước Lập 1.2.1 T-TEST số liệu tháng thứ Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm hòa SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 20.74 12.20 3.49 3.67 22.96 4.79 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.8825 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0939 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.4657 Standard Deviation of the difference: 1.2107 t Value: 14.0942 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 17.063 plus or minus 2.476 (14.587 through 19.539) Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm cỏ lác SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 42.99 38.38 6.20 13.78 7.50 2.74 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.1148 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0000 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.2544 Standard Deviation of the difference: 1.1200 t' Value: 26.0773 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t': 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 29.207 plus or minus 2.291 (26.916 through 31.497) - 60 - Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm rộng SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 40.11 10.01 3.16 7.01 30.36 5.51 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.0320 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0038 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.1787 Standard Deviation of the difference: 1.0857 t' Value: 30.4877 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t': 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 33.100 plus or minus 2.220 (30.880 through 35.320) Bảng T-TEST tổng mật số cỏ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 62.61 27.10 5.21 17.12 18.18 4.26 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4909 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2879 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.9314 Standard Deviation of the difference: 0.9651 t Value: 47.1321 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 45.487 plus or minus 1.974 (43.513 through 47.460) - 61 - 1.2.2 T-TEST số liệu tháng thứ Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm hòa SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 18.26 10.58 3.25 3.63 15.37 3.92 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4527 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3203 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.8505 Standard Deviation of the difference: 0.9222 t Value: 15.8637 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 14.630 plus or minus 1.886 (12.744 through 16.516) Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm cỏ lác SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 34.22 20.67 4.55 8.07 29.43 5.42 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4236 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3470 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.5391 Standard Deviation of the difference: 1.2406 t Value: 21.0815 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 26.153 plus or minus 2.537 (23.616 through 28.691) - 62 - Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm rộng SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 28.08 10.01 3.16 5.13 25.30 5.03 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.5266 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0150 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.1296 Standard Deviation of the difference: 1.0628 t' Value: 21.5996 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t': 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 22.957 plus or minus 2.174 (20.783 through 25.130) Bảng T-TEST tổng mật số cỏ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 48.16 14.37 3.79 12.00 28.63 5.35 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9919 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0685 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.9097 Standard Deviation of the difference: 0.9538 t Value: 37.9155 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 36.163 plus or minus 1.951 (34.213 through 38.114) - 63 - 1.2.3 T-TEST số liệu tháng thứ Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm hòa SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 14.06 20.24 4.50 2.57 11.84 3.44 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7092 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1548 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.0741 Standard Deviation of the difference: 1.0364 t Value: 11.0932 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 11.497 plus or minus 2.120 (9.377 through 13.616) Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm cỏ lác SAMPLE ONE: -Variable : TANG1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 22.79 26.88 5.18 3.19 18.52 4.30 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4512 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3216 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.8059 Standard Deviation of the difference: 0.8977 t Value: 21.8327 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 19.600 plus or minus 1.836 (17.764 through 21.436) - 64 - Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm rộng SAMPLE ONE: -Variable : TANG1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 19.22 7.07 2.66 2.30 10.59 3.25 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4986 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2818 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.5891 Standard Deviation of the difference: 0.7675 t Value: 22.0450 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 16.920 plus or minus 1.570 (15.350 through 18.490) Bảng T-TEST tổng mật số cỏ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 33.48 18.74 4.33 5.73 29.02 5.39 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5483 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2451 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.9229 Standard Deviation of the difference: 0.9607 t Value: 28.8926 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 27.757 plus or minus 1.965 (25.792 through 29.721) - 65 - 1.2.4 T-TEST số liệu tháng thứ Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm hòa SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.25 23.70 4.87 1.23 4.12 2.03 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.7529 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0000 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.9915 Standard Deviation of the difference: 0.9958 t' Value: 7.0432 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t': 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.013 plus or minus 2.037 (4.977 through 9.050) Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm cỏ lác SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 19.38 24.20 4.92 2.63 16.75 4.09 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4448 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3273 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.3617 Standard Deviation of the difference: 1.1669 t Value: 14.3539 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 16.750 plus or minus 2.387 (14.363 through 19.137) - 66 - Bảng T-TEST mật số cỏ nhóm rộng SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 11.39 12.02 3.47 1.77 7.65 2.77 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5706 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2301 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.6992 Standard Deviation of the difference: 0.8362 t Value: 11.5127 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 9.627 plus or minus 1.710 (7.916 through 11.337) Bảng T-TEST tổng mật số cỏ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 24.72 20.65 4.54 4.09 22.22 4.71 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0761 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.8448 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.5696 Standard Deviation of the difference: 1.2528 t Value: 16.4694 Effective degrees of freedom: 29 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 20.633 plus or minus 2.562 (18.071 through 23.196) - 67 - Số liệu sau chuyển đổi sang X + 0.5 Bảng 1: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) tầng đất – 10 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 25,6 19.8 11 6,4 Phước Lập 20,8 18,3 14,1 8,3 Bảng 2: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác (cây/m2) tầng đất – 10 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 42,1 35,4 25,2 13,6 Phước Lập 43 34,2 22,8 19,4 Bảng 3: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng (cây/m2) tầng đất – 10 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 37,4 28,1 19,3 16,5 Phước Lập 40,1 28,1 19,2 11,4 Bảng 4: Tổng mật số cỏ dại (cây/m2) tầng đất – 10 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 62,5 49,9 34,2 23,4 Phước Lập 62,6 48,2 33,5 24,7 Bảng 5: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) tầng đất 10 – 20 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 6,5 4,2 2,6 1,5 Phước Lập 3.7 3,6 2,6 1,2 Bảng 6: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác (cây/m2) tầng đất 10 – 20 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 9,4 5,4 3,6 2,2 Phước Lập 13,8 8,1 3,2 2,6 - 68 - Bảng 7: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng (cây/m2) tầng đất 10 – 20 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 5,4 4,4 2,3 2,3 Phước Lập 7,0 5,1 2,3 1,8 Bảng 8: Tổng mật số cỏ dại (cây/m2) tầng đất 10 – 20 cm Xã Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tân Hòa Thành 14,6 9,8 6,4 3,9 Phước Lập 17,1 12,0 5,7 4,1 - 69 - ... cm với 8.187,2 cây/m2 cao nhiều so với tầng đất 10 – 20 cm có 580,7 cây/m2 iii MỤC LỤC Nội dung Trang NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH... Integrated Weed Management (Quản lý cỏ dại tổng hợp) TSXH: Tần suất xuất vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Điều kiện khí hậu thời tiết trình tiến hành thí nghiệm - 19 Bảng 1: Thành phần... - 45 Bảng 4.20: Tổng số loài cỏ dại (cây/ha) qua tháng theo dõi - 45 - ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cỏ lồng vực - 17 Hình 2.2 Cỏ chác (giai đoạn trưởng thành) -
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG , NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay