KHẢO SÁT NẢY MẦM VÀ ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN CÂY CON CỦA GIỐNG GẤC TẺ TẠI TÁM ĐIỂM ĐIỀU TRA Ở TÂY NINH

70 40 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KHẢO SÁT NẢY MẦM ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN CÂY CON CỦA GIỐNG GẤC TẺ TẠI TÁM ĐIỂM ĐIỀU TRA TÂY NINH NGÀNH: NÔNG HỌC KHÓA: 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: THÁI THỊ THU DIỄM Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2011 i KHẢO SÁT NẢY MẦM ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN CÂY CON CỦA GIỐNG GẤC TẺ TẠI TÁM ĐIỂM ĐIỀU TRA TÂY NINH Tác giả THÁI THỊ THU DIỄM Khóa luận đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Lê Quang Hưng Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ - Trân trọng cảm ơn PGS.TS Lê Quang Hưng, giảng viên khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô giảng dạy công tác Trường Đại học Nơng Lâm nói chung q thầy khoa Nơng Học nói riêng, giảng dạy giúp đỡ tơi trình học tập - Cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ người sinh tơi, có cơng ơn ni dưỡng, giáo dục thành người người bạn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Thủ Đức ngày 10/07/2011 Thái Thị Thu Diễm iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát nảy mầm đánh giá sinh trưởng giai đoạn giống gấc tẻ tám điểm điều tra Tây Ninh tiến hành thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh” Thời gian từ ngày 15/03/2011 đến ngày 15/05/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu thí nghiệm hồn tồn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lập lại Điều tra đặc điểm sinh trưởng theo dõi hình thái trái giống gấc tẻ từ tám điểm khác Tây Ninh, tiến hành thu trái, lấy hạt, xử lý miên trạng hạt, xác định khả nảy mầm hạt gấc phòng thí nghiệm Cơng nghệ hạt giống , 15 ngày sau nảy mầm tiến hành vô bầu đem trồng nhà lưới trại Khoa Nông Học trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tiến hành theo dõi đánh giá khả sinh trưởng giai đoạn tháng tuổi Kết thu được: Qua q trình tiến hành thí nghiệm cho thấy: Tỷ lệ nảy mầm giống gấc tẻ điểm điều tra tương đối cao đồng (>80%) Riêng điểm DX có tỷ lệ nảy mầm thấp (45,53%) Thời gian nảy mầm trung bình dao động khoảng 6-9 ngày Chiều cao giống gấc tẻ tám điểm tham gia thí nghiệm tăng qua giai đoạn nhiên tốc độ tăng khơng Nhìn chung giống gấc tẻ điểm HA2016 có chiều cao trội điểm khác Số lá/ giống gấc tẻ tám điểm tham gia thí nghiệm tăng tương đối qua giai đoạn phát triển Giống gấc tẻ điểm HA2016 có số nhiều nhất, thấp điểm LI2018 TH2030 Số lóng khoảng cách lóng: tăng qua giai đoạn phát triển gấc,sự tăng trưởng khoảng cách lóng giống gấc tẻ tương đối đồng tám điểm Điểm HA2016 có khoảng cách số lóng nhiều thấp điểm TH2030 Tình hình sâu bệnh: giống có bị số trùng sâu hại mức độ nhẹ (từ 1-2%) iv MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu-yêu cầu-giới hạn đề tài 1.2.1 Mục tiêu .2 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất ứng dụng gấc Việt Nam 2.2 Giới thiệu gấc 2.2.1 Đại cương gấc 2.2.2 Đặc điểm thực vật học 2.3 Những yêu cầu cho nảy mầm hạt 2.3.1 Độ chín hạt 2.3.2 Các yếu tố môi trường 2.4 Miên trạng hạt biện pháo khắc phục miên trạng 2.4.1 Miên trạng hạt 2.4.2 Các biện pháp khắc phục miên trạng 2.5 Cường lực hạt 2.5.1 Sự nảy mầm 2.5.2 Chiều dài rễ 2.6 Yêu cầu ngoại cảnh gấc .9 2.7 Phòng trừ sâu bệnh Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 11 3.1 Giai đoạn 11 v 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 11 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 11 3.1.2.1 Thu thập mẫu 11 3.1.2.2 Các tiêu phương pháp nghiên cứu .11 3.2 Giai đoạn 12 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 12 3.2.2 Phương pháp thí nghiệm 12 3.2.2.1 Chuẩn bị giống xử lý hạt 12 3.2.2.2 Bố trí thí nghiệm .13 3.2.2.3 Chăm sóc nhà lưới .14 3.3 Xử lý số liệu 15 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16 4.1 Kết giai đoạn .16 4.1.1 Thu thập giống gấc tẻ tám điểm điều tra 16 4.1.2 Đặc điểm hình thái giống gấc tẻ tám điểm điều tra .17 4.1.3 Tương quan màng cơm tiêu theo dõi 21 4.1.4 Xếp nhóm gấc điểm điều tra dựa vào tiêu theo dõi .22 4.2 Kết giai đoạn .25 4.2.1 Tỷ lệ nảy mầm thời gian nảy mầm trung bình 25 4.2.1.1 Tỷ lệ nảy mầm 25 4.2.1.2 Thời gian nảy mầm trung bình .25 4.2.2 Chiều dài mầm gấc 26 4.2.3 Chiều dài rễ mầm .28 4.2.4 Số rễ mầm 29 4.2.5 Kết theo dõi sinh trưởng gấc 30 4.2.5.1 Chiều cao 30 4.2.5.2 Đặc điểm hình thái số gấc 31 4.2.5.2.1 Đặc điểm hình thái .31 4.2.5.2.2 Số gấc .32 vi 4.2.5.3 Số lóng khoảng cách lóng 33 4.2.5.3.1 Số lóng 34 4.2.5.3.2 Khoảng cách lóng 35 4.2.5.4 Tình hình sâu bệnh 36 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .37 5.1 Kết luận .37 5.1.1 Giai đoạn .37 5.1.2 Giai đoạn .37 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ Bảng Trang Bảng 4.1 Chiều cao chiều dài lóng gấc điểm điều tra 19 Bảng 4.2 Chiều dài chiều rộng gấc điểm điều tra 20 Bảng 4.3 Đặc điểm hình thái giống gấc tẻ tám điểm điều tra 21 Bảng 4.4 Đặc điểm giống gấc tẻ tám điểm điều tra 22 Bảng 4.5 Tương quan giữu màng cơm tiêu giống gấc tẻ tám điểm điều tra 23 Bảng 4.6 Kết xử lý xếp nhóm gấc điểm điều tra 24 Bảng 4.7 Tỷ lệ thời gian nảy mầm trung bình giống gấc tẻ tám điểm điều tra tham gia thí nghiệm 28 Bảng 4.8 Chiều dài mầm gấc qua giai đoạn 29 Bảng 4.9 Chiều dài rễ mầm sau gieo 30 Bảng 4.10 Số rễ mầm qua giai đoạn 31 Bảng 4.11 Chiều cao gấc qua giai đoạn phát triển 32 Bảng 4.12 Số gấc qua giai đoạn phát triển 34 Bảng 4.13 Số lóng gấc qua giai đoạn phát triển 36 Bảng 4.14 Khoảng cách lóng gấc qua giai đoạn phát triển 37 Biểu đồ sơ đồ Biểu đồ 4.1: Chiều dài chiều rộng giống gấc tẻ tám điểm điều tra 18 Sơ đồ 4.2: Sơ đồ xếp nhóm gấc địa điểm điều tra 23 Sơ đồ 4.3: Phân tích đa hướng xếp nhóm gấc địa điểm điều tra 24 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CMV : Vius Cucumber Mosaic NSG : Ngày sau gieo UBND : Ủy ban nhân dân UPGMA: Unweighted Pair-Group Method Using Arithmethic Average D17: Đỗ tổ 17 DX: Đỗ Xuân TH2032: Thảo, số nhà 2032 CA302: Cẩm, số nhà 302 HA2016: Hai, số nhà 2016 SY: Sỹ TU: Tú LI2038: Liên, số nhà 2038 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Gấc có tên khoa học Momordica cochinesis, thân thảo dây leo thuộc họ bầu bí Là loại mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, tinh thần đời sống ngày người, ngồi thảo dược quý Tại Việt Nam, thịt gấc sử dụng chủ yếu để nhuộm màu loại xơi, sắc đỏ nên xơi gấc chuộng ngày đình đám vào dịp lễ tết hay cưới hỏi Không mang lại giá trị tinh thần cho người mà thành phần hóa học có gấcgiá trị dinh dương tác dụng chữa bệnh: Nhân hạt gấc có khoảng 6% nước; 8,9% chất vô cơ; 55,3% acid béo; 16,5% protein; 2,9% đường; 1,8% tanin; 2,8% cellulose số enzym Hạt gấc chứa acid momordic, gypsogenin, acid oleanolic, acid a- elacostearic, có acid amin, alcol Dầu gấc chứa acid oleic 44,4%; acid linoleic 14,7%; acid stearic 7,89%; acid palmatic 33,8% Màng hạt gấc chứa chất dầu màu đỏ mà có thành phần gồm : Nước 77%, protein 2,1%; Lipid 7,9%; Glucide 10,5%; Xơ 1,8%; muối khoáng 0,7%; Lượng beta caroten 0,046%; lycopen 0,038% Thân củ chứa chondrillasterol, cucurbitadienol, glycoprotein glycosid có tác dụng hạ huyết áp Rễ chứa momordin saponin triterpenoid; chiết xuất cồn có sterol, bessisterol tương đương với spinastero Vừa thực phẩm thuốc chữa bệnh, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, mặt khác loại trồng dễ thích nghi với điều kiện khác nhau, sâu bệnh “nhìn chung trồng gấc đơn giản, đầu tư thấp trồng lần thu nhiều năm, hiệu Số liệu kết xử lý thống kê 2.1 Kết điều tra ccc daila rongla dailong sotrai Pqua Pvoqua D17 5.67 13.87 12.03 8.10 4.00 1210.00 910.00 Diem Pmang Rongqu Phat Daiqua 200.00 100.00 26.00 23.00 com a DX 13.67 11.30 10.03 7.60 14.00 501.00 301.00 120.00 80.00 18.00 16.00 TH2030 12.17 12.60 9.47 7.10 6.33 625.00 450.00 95.00 80.00 19.50 18.50 CA302 14.75 10.40 9.50 8.00 8.50 820.00 540.00 192.50 87.50 17.00 18.50 HA2016 9.17 13.30 11.33 7.50 4.67 1800.00 1200.00 400.00 200.00 19.50 24.00 SY 7.25 15.40 14.30 7.80 5.00 1500.00 950.00 400.00 150.00 26.00 15.40 TU 19.83 12.20 11.73 8.50 7.33 866.67 534.00 170.67 162.00 18.75 12.20 LI2038 6.33 12.47 11.23 7.50 3.33 1200.00 680.00 360.00 160.00 22.00 21.00 2.1.1 Chiều cao                                          Sum of          Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     483.5000000      69.0714286      30.00     F           T                            7     483.5000000      69.0714286      30.00     F           Model                        7     2006407.333      286629.619      21.81    0.0018           Error                        5       65716.667       13143.333           Corrected Total             12     2072124.000                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Q Mean                            0.968285      10.64479      114.6444      1077.000           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     2006407.333      286629.619      21.81    0.0018                                   Duncan's Multiple Range Test for Q    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                   Alpha                           0.01                                   Error Degrees of Freedom           5                                   Error Mean Square           13143.33                                   Harmonic Mean of Cell Sizes 1.371429                                     NOTE: Cell sizes are not equal.       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       558.2      576.9      586.3      591.3      593.7      594.6      594.6                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                         A        1800.0      1    HA2016                                       A                                  B    A        1650.0      2    SY                                  B                                  B    C        1210.0      1    D17                                  B    C                                  B    C        1200.0      1    LI2038                                       C                                  D    C        1020.0      2    CA302                                  D    C                                  D    C         866.7      3    TU                                  D    C                                  D    C         675.0      2    TH2030                                  D                                  D              501.0      1    DX   2.1.4 Trọng lượng vỏ                                            The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2030 TU                                 Number of Observations Read          13                                 Number of Observations Used          13  Dependent Variable: V                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7      983655.231      140522.176      10.24    0.0105           Error                        5       68586.000       13717.200           Corrected Total             12     1052241.231                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        V Mean                            0.934819      16.50836      117.1205      709.4615           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     983655.2308     140522.1758      10.24    0.0105                                    Duncan's Multiple Range Test for V    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                   Alpha                           0.01                                   Error Degrees of Freedom           5                                   Error Mean Square            13717.2                                   Harmonic Mean of Cell Sizes 1.371429                                    NOTE: Cell sizes are not equal.       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       570.3      589.4      599.0      604.0      606.5      607.5      607.4                       Means with the same letter are not significantly different.                             Duncan Grouping           Mean      N    T                                       A             1200.0      1    HA2016                                       A                             B         A             1125.0      2    SY                             B         A                             B         A    C         910.0      1    D17                             B         A    C                             B    D    A    C         680.0      1    LI2038                             B    D    A    C                             B    D    A    C         640.0      2    CA302                             B    D         C                             B    D         C         534.0      3    TU                                  D         C                                  D         C         500.0      2    TH2030                                  D                                  D                   301.0      1    DX 2.2 Kết phòng thí nghiệm 2.2.1 Tỷ lệ nảy mầm                                           The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2030 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24                                          The ANOVA Procedure  Dependent Variable: N                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     5747.173333      821.024762       6.40    0.0010           Error                       16     2051.340000      128.208750           Corrected Total             23     7798.513333                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean                            0.736958      13.44500      11.32293      84.21667           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     5747.173333      821.024762       6.40    0.0010                                                                               Duncan's Multiple Range Test for N    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        128.2088       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       27.00      28.16      28.92      29.47      29.89      30.21      30.48                        Means with the same letter are not significantly different.                       Duncan Grouping          Mean      N    T                                     A       100.000      3    HA2016                                     A                                     A        94.433      3    CA302                                     A                                     A        88.867      3    TH2030                                     A                                     A        88.867      3    D17                                     A                                     A        88.867      3    TU                                     A                                     A        83.867      3    LI2038                                     A                                     A        83.300      3    SY                                       B        45.533      3    DX  2.2.2 Thời gian nảy mầm trung bÌnh                                           The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     G                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2030 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: N                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     16.87792917      2.41113274      53.00     F           G                            7     16.87792917      2.41113274      53.00     F           Model                        7      9.23673333      1.31953333       4.01    0.0102           Error                       16      5.26666667      0.32916667           Corrected Total             23     14.50340000                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        S Mean                            0.636867      21.21000      0.573730      2.70500           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7      9.23673333      1.31953333       4.01    0.01                                     Duncan's Multiple Range Test for S    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        0.329167       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       0.993      1.041      1.072      1.092      1.107      1.118      1.127                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        3.6000      3    TH2030                                       A                                  B    A        3.0333      3    DX                                  B    A                                  B    A        3.0000      3    D17                                  B    A                                  B    A        2.9767      3    SY                                  B    A                                  B    A        2.9100      3    TU                                  B                                  B    C        2.4233      3    HA2016                                  B    C                                  B    C        2.3067      3    CA302                                       C                                       C        1.3900      3    LI2038  2.2.4 Chiều dài mầm 10NSG                                                        Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2030 TU                                Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          2  Dependent Variable: M                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     290.0547333      41.4363905       5.87    0.0017             Error                       16     112.8874000       7.0554625           Corrected Total             23     402.9421333                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        M Mean                            0.719842      26.32085      2.656212      10.09167           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     290.0547333      41.4363905       5.87    0.0017                                                                          Duncan's Multiple Range Test for M    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        7.055463       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       6.335      6.607      6.785      6.914      7.011      7.088      7.150                        Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping          Mean      N    T                                     A             16.953      3    D17                                     A                                B    A             13.037      3    HA2016                                B    A                                B    A    C        11.093      3    TH2030                                B    A    C                                B    A    C        10.897      3    TU                                B         C                                B         C         8.547      3    DX                                B         C                                B         C         7.990      3    SY                                B         C                                B         C         6.717      3    CA302                                          C                                          C         5.500      3    LI2038  2.3 Kết theo dõi sinh trưởng giai đoạn con  2.3.1 Chiều cao Điểm 15NSG 21NSG 27NSG 33NSG 39NSG 45NSG D17 19.68 61.5 91.44 151.82 173.52 185.82 DX 7.6 34.6 53 121.05 153.1 175.25 TH2030 18.75 29.17 41.75 85.6 101.87 172.82 CA302 6.85 32.25 50.67 109.97 158.05 162.2 HA2016 39.02 76.95 106.6 158.05 174.55 166.5 SY 23.1 78.2 91.62 151.4 157.64 172.82 TU 27.18 84.2 115.54 150.3 169.06 130 LI2038 14.48 25.93 34.93 83.9 96.08 96.8 D17 20.78 67.8 89.32 132.27 147.97 133.84 DX 20.44 61.1 81.83 119.28 145.08 193.05 TH2030 13.26 28.14 40.64 64.14 72.1 186.4 CA302 21.82 70 98.5 164.88 177.3 156.13 HA2016 33.62 89.13 109.97 150.3 161.25 188.48 SY 19.88 72.14 104.3 132.28 135.62 173.47 TU 25.35 86.2 122.63 162.68 172.3 183.05 3.18 35.38 67.3 121.7 142.2 185.34 D17 39.9 94.24 116.06 148.94 162.36 156.76 DX 25.02 58.3 93.46 119.66 162.36 171.22 TH2030 22.98 36.34 42.24 96.7 120.88 183.04 CA302 26.18 75.12 104.83 134.63 141.53 173.05 LI2038 HA2016 25.55 74.2 89.65 138.48 162.6 174.7 SY 12.62 49.64 62.48 114.7 122.88 148.25 TU 22.33 80.2 93.18 128.37 144.26 157.34 LI2038 16.72 57.98 80.38 133.54 161.66 170.84 21NSG                                          The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24    Dependent Variable: C                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7      7564.71863      1080.67409       5.23    0.0030           Error                       16      3304.00227       206.50014           Corrected Total             23     10868.72090                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        C Mean                            0.696008      23.64299      14.37011      60.77958           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     7564.718629     1080.674090       5.23    0.0030                                    Duncan's Multiple Range Test for C    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        206.5001       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       34.27      35.74      36.71      37.40      37.93      38.35      38.68                        Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping          Mean      N    T                                     A              83.53      3    TU                                     A                                       A              80.09      3    HA2016                                     A                                B    A              74.51      3    D17                                B    A                                B    A    C         66.66      3    SY                                B    A    C                                B    A    C         59.12      3    CA302                                B    A    C                                B    A    C         51.33      3    DX                                B         C                                B         C         39.76      3    LI2038                                          C                                          C         31.22      3    TH2032  27NSG The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: C                                                Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     10916.16120      1559.45160       4.31    0.0074           Error                       16      5788.92053       361.80753           Corrected Total             23     16705.08173                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        C Mean                            0.653464      23.02906      19.02124      82.5966           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     10916.16120      1559.45160       4.31    0.0074                                   Duncan's Multiple Range Test for C    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        361.8075       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       45.36      47.31      48.59      49.51      50.21      50.76      51.20                       Means with the same letter are not significantly different                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        110.45      3    TU                                       A                                       A        102.07      3    HA2016                                       A                                       A         98.94      3    D17                                       A                                  B    A         86.13      3    SY                                  B    A                                  B    A         84.67      3    CA302                                  B    A                                  B    A         76.10      3    DX                                  B    A                                  B    A         60.87      3    LI2038                                  B                                  B              41.54      3    TH2032  33NSG  The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: R                                                 Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     10669.12307      1524.16044       4.78    0.0046           Error                       16      5101.52593       318.84537           Corrected Total             23     15770.64900                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        R Mean                        0.676518      13.93821      17.85624      128.1100           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F         T                            7     10669.12307      1524.16044       4.78    0.0046                                     Duncan's Multiple Range Test for R    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        318.8454       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       42.58      44.41      45.61      46.48      47.13      47.65      48.07                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        148.94      3    HA2016                                       A                                       A        147.12      3    TU                                       A                                       A        144.34      3    D17                                       A                                       A        136.49      3    CA302                                       A                                       A        132.79      3    SY                                       A                                  B    A        120.00      3    DX                                  B    A                                  B    A        113.05      3    LI2038                                  B                                  B              82.15      3    TH2032  39NSG                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: C                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     10812.47752      1544.63965       4.27    0.0077           Error                       16      5792.79867       362.04992           Corrected Total             23     16605.27618                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        C Mean                            0.651147      12.98732      19.02761      146.5092           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     10812.47752      1544.63965       4.27    0.0077                                     Duncan's Multiple Range Test for C    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        362.0499       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       45.38      47.33      48.61      49.52      50.22      50.77      51.22                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        166.13      3    HA2016                                       A                                       A        161.87      3    TU                                       A                                       A        161.28      3    D17                                       A                                       A        158.96      3    CA302                                       A                                       A        153.51      3    DX                                       A                                  B    A        138.71      3    SY                                  B    A                                  B    A        133.31      3    LI2038                                  B                                  B              98.28      3    TH2032          2.3.2 Số Điểm 15NSG 21NSG 27NSG 33NSG 39NSG 45NSG D17 2.83 8.6 13.8 18 23.2 DX 11 14 18 25 TH2030 6.67 13.67 16.5 18 CA302 1.33 4.67 9.67 14.33 20 24 HA2016 5.2 10 13.67 18 21.17 22.67 SY 4.4 10.2 13.8 17.8 19 20.2 TU LI2038 D17 23.2 3.8 10.2 13.8 15.8 17 19.4 2.25 5.25 7.75 10.25 14.25 18.5 3.5 9.5 13.17 16.83 20 22.83 22.25 DX 3.2 9.5 12.75 16 19.75 TH2030 2.8 8.4 8.4 11 12.6 14.8 CA302 3.2 8.6 12.8 18.6 21.2 21.6 HA2016 5.33 1.5 14.2 18 20 20 SY 9.6 13.2 14.4 15.4 16 TU 4.33 11.83 16 18.5 19 20 LI2038 0.75 6.2 12.60 15.8 18.4 20.2 D17 4.8 9.8 14 15.4 18 21 DX 4.8 10 13.2 15.6 17 17.8 TH2030 2.4 7.4 6.4 11.2 15.6 18.2 CA302 4.33 10.67 14.17 16.83 17.5 19.5 HA2016 5.67 9.83 12.5 18.33 22.67 25 SY 2.5 9.6 11.2 15 17 21.8 TU 3.17 9.83 12.33 14.67 18.4 22.8 3.2 6.2 12.00 16 21 24 LI2038 27NSG                                          The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: S                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7      82.7452625      11.8207518       4.35    0.0071           Error                       16      43.4497333       2.7156083           Corrected Total             23     126.1949958                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        S Mean                            0.655694      13.57189      1.647910      12.14208           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     82.74526250     11.82075179       4.35    0.0071                                       Duncan's Multiple Range Test for S    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        2.715608       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       3.930      4.099      4.210      4.289      4.350      4.397      4.436                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        14.043      3    TU                                       A                                       A        13.657      3    D17                                       A                                       A        13.457      3    HA2016                                       A                                       A        12.733      3    SY                                       A                                       A        12.317      3    DX                                       A                                       A        12.213      3    CA302                                       A                                  B    A        10.783      3    LI2038                                  B                                  B              7.933      3    TH2032    33NSG The ANOVA Procedure e 27, 2011   1                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24    Dependent Variable: S                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7      75.1815625      10.7402232       3.13    0.0280           Error                       16      54.9660000       3.4353750           Corrected Total             23     130.1475625                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        S Mean                            0.577664      11.89365      1.853476      15.58375           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     75.18156250     10.74022321       3.13    0.0280                                                                                 Duncan's Multiple Range Test for S    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        3.435375       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       3.208      3.364      3.462      3.529      3.577      3.613      3.640                        Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping          Mean      N    T                                     A             18.110      3    HA2016                                     A                                B    A             16.743      3    D17                                B    A                                B    A             16.587      3    CA302                                B    A                                B    A             16.323      3    TU                                B    A                                B    A             15.733      3    SY                                B    A                                B    A    C        15.200      3    DX                                B         C                                B         C        14.017      3    LI2038                                          C                                          C        11.957      3    TH2032  39NSG                                          The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: S                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7      83.5664667      11.9380667       2.79    0.0423           Error                       16      68.4792667       4.2799542           Corrected Total             23     152.0457333                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        S Mean                            0.549614      11.21709      2.068805      18.44333           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     83.56646667     11.93806667       2.79    0.0423                                     Duncan's Multiple Range Test for S    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        4.279954       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       3.581      3.755      3.864      3.939      3.992      4.033      4.063                        Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping          Mean      N    T                                     A             21.280      3    HA2016                                     A                                B    A             20.400      3    D17                                B    A                                B    A             19.567      3    CA302                                B    A                                B    A    C        18.250      3    DX                                B    A    C                                B    A    C        18.133      3    TU                                B    A    C                                B    A    C        17.883      3    LI2038                                B         C                                B         C        17.133      3    SY                                          C                                          C        14.900      3    TH2032          2.3.3 Số lóng Điểm 15NSG 21NSG 27NSG 33NSG 39NSG 45NSG D17 2.4 6.17 12 17 22.2 DX 1.5 4.5 10 13 24 24 TH2030 2.8 5.67 12.67 17 17 CA302 0.83 8.67 15 23 23 HA2016 4.2 9.67 12.67 17 21.67 21.67 SY 3.2 8.6 12.8 16.8 19.2 19.2 18.4 TU 22.2 9.2 12.8 14.8 18.4 1.5 4.5 6.75 9.25 17 17.5 D17 2.17 12.17 15.83 31.83 21.83 DX 21.25 LI2038 2.25 8.5 11.75 15 21.25 TH2030 1.8 7.4 7.4 10 13.8 13.8 CA302 2.2 7.8 12.2 17.6 20.4 20.6 HA2016 4.33 10.5 13.17 17 19 19 SY 8.6 12.2 13.4 15 15 TU 3.17 10.83 14.83 17.5 19 19 0.5 5.2 11.6 14.8 19.2 19.2 D17 8.8 13 14.4 20 20 DX 3.6 12.2 14.6 16.8 16.8 TH2030 1.8 6.2 5.4 10.2 17.2 17.2 CA302 3.17 9.67 13.17 15.83 18.5 18.5 HA2016 4.67 8.83 11.5 17.33 24 24 SY 4.6 10.20 14 20.8 20.8 TU 3.33 9.17 11.33 13.67 21.8 21.8 2.4 5.4 11 15 22.4 23 LI2038 LI2038 15NSG                                                      The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: L                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     19.01245000      2.71606429       6.04    0.0014           Error                       16      7.19033333      0.44939583           Corrected Total             23     26.20278333                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        L Mean                            0.725589      26.80586      0.670370      2.500833           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     19.01245000      2.71606429       6.04    0.0014                                   Duncan's Multiple Range Test for L    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        0.449396       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       1.599      1.667      1.712      1.745      1.769      1.789      1.805                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        4.4000      3    HA2016                                       A                                  B    A        3.1667      3    TU                                  B                                  B             2.5233      3    D17                                  B                                  B             2.4500      3    DX                                  B                                  B             2.4000      3    SY                                  B                                  B             2.1333      3    TH2032                                  B                                  B             1.4667      3    CA302                                  B                                  B             1.4667      3    LI2038  27NSG                                          The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 T                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24    Dependent Variable: L                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7      79.9152292      11.4164613       4.20    0.0083           Error                       16      43.5330667       2.7208167           Corrected Total             23     123.4482958                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        L Mean                            0.647358      14.83743      1.649490      11.11708           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     79.91522917     11.41646131       4.20    0.0083                                    Duncan's Multiple Range Test for L    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        2.720817       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       3.934      4.103      4.214      4.293      4.354      4.402      4.440                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                         A        12.987      3    TU                                       A                                       A        12.447      3    HA2016                                       A                                       A        12.390      3    D17                                       A                                       A        11.733      3    SY                                       A                                       A        11.347      3    CA302                                       A                                       A        11.317      3    DX                                       A                                  B    A         9.783      3    LI2038                                  B                                  B              6.933      3    TH2032  33NSG  The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24    Dependent Variable: L                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7      79.3447333      11.3349619       3.68    0.0147           Error                       16      49.2880000       3.0805000           Corrected Total             23     128.6327333                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        L Mean                            0.616832      11.97772      1.755135      14.65333           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     79.34473333     11.33496190       3.68    0.0147                                     Duncan's Multiple Range Test for L    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square          3.0805       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       3.038      3.186      3.278      3.341      3.387      3.421      3.447                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        17.110      3    HA2016                                       A                                  B    A        16.143      3    CA302                                  B    A                                  B    A        15.743      3    D17                                  B    A                                  B    A        15.323      3    TU                                  B    A                                  B    A        14.733      3    SY                                  B    A                                  B    A        14.200      3    DX                                  B                                  B    C        13.017      3    LI2038                                       C                                       C        10.957      3    TH2032    1.3.4 Khoảng cách lóng  Điểm 15NSG 21NSG 27NSG 33NSG 39NSG 45NSG D17 3.95 5.56 7.26 7.55 8.14 DX 1.5 4.73 6.13 6.98 8.52 8.07 TH2030 2.39 2.91 5.05 7.02 8.3 8.32 CA302 0.93 2.92 6.16 7.46 7.6 7.75 HA2016 4.97 6.34 7.58 7.88 7.76 7.88 SY 3.43 6.98 7.39 7.36 8.22 7.52 TU 4.18 6.28 7.78 8.25 7.13 7.21 LI2038 1.29 2.55 4.7 6.15 6.68 6.70 D17 3.38 6.75 7.63 8.46 7.39 7.29 DX 3.16 6.14 6.83 7.66 7.63 7.83 TH2030 2.08 2.64 5.76 6.12 8.15 7.83 CA302 3.44 5.89 7.63 8.27 7.94 7.98 HA2016 5.18 6.99 7.25 7.98 7.9 8.03 SY 2.07 7.61 7.77 7.78 8.07 8.15 TU 3.41 6.75 7.73 7.88 7.66 8.13 LI2038 0.86 5.41 7.68 7.75 7.85 D17 4.38 6.81 7.45 7.91 7.9 7.78 DX 2.63 5.4 6.6 7.57 7.62 7.75 TH2030 2.21 3.68 6.4 7.75 8.39 8.47 CA302 2.68 7.23 7.82 7.82 8.14 8.27 HA2016 4.05 6.88 7.42 8.18 8.57 8.48 SY 1.84 4.68 6.45 7.36 7.31 7.56 TU 2.94 6.48 7.45 8.15 7.58 7.78 LI2038 2.28 5.28 6.70 7.58 7.61 7.69 15NSG The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24  Dependent Variable: K                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     20.10626667      2.87232381       6.74    0.0008           Error                       16      6.81893333      0.42618333           Corrected Total             23     26.92520000                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        K Mean                            0.746745      25.15712      0.652827      2.595000           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     20.10626667      2.87232381       6.74    0.0008                                                                               Duncan's Multiple Range Test for K    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        0.426183       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       1.557      1.624      1.668      1.699      1.723      1.742      1.757                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        4.4000      3    HA2016                                       A                                  B    A        3.2033      3    D17                                  B    A                                  B    A        3.1667      3    TU                                  B                                  B             2.4300      3    DX                                  B                                  B             2.4000      3    SY                                  B                                  B             2.2267      3    TH2032                                  B                                  B             1.4667      3    CA302                                  B                                  B             1.4667      3    LI2038    21NSG                                        The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24    Dependent Variable: K                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     33.66916250      4.80988036       3.40    0.0202           Error                       16     22.62933333      1.41433333           Corrected Total             23     56.29849583                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        K Mean                            0.598047      21.47805      1.189257      5.537083           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     33.66916250      4.80988036       3.40    0.0202                                                                         Duncan's Multiple Range Test for K    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        1.414333       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       2.058      2.159      2.221      2.264      2.295      2.318      2.336                       Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    T                                       A        6.7367      3    HA2016                                       A                                  B    A        6.5033      3    TU                                  B    A                                  B    A        6.4233      3    SY                                  B    A                                  B    A        6.3733      3    D17                                  B    A                                  B    A        5.4233      3    DX                                  B    A                                  B    A        5.3467      3    CA302                                  B                                  B    C        4.4133      3    LI2038                                       C                                       C        3.0767      3    TH2030 27NSG      The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                     Class         Levels    Values                     T                  8    CA302 D17 DX HA2016 LI2038 SY TH2032 TU                                 Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24    Dependent Variable: K                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                        7     10.20371667      1.45767381       3.31    0.0226           Error                       16      7.05386667      0.44086667           Corrected Total             23     17.25758333                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE        K Mean                            0.591260      9.603152      0.663978      6.914167           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           T                            7     10.20371667      1.45767381       3.31    0.0226                                     Duncan's Multiple Range Test for K    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       16                                    Error Mean Square        0.440867       Number of Means          2          3          4          5          6          7          8       Critical Range       1.149      1.205      1.240      1.264      1.281      1.294      1.304                        Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping          Mean      N    T                                     A             7.6533      3    TU                                     A                                     A             7.4467      3    D17                                     A                                     A             7.4167      3    HA2016                                     A                                B    A             7.2033      3    CA302                                B    A                                B    A             7.2033      3    SY                                B    A                                B    A    C        6.5200      3    DX                                B         C                                B         C        6.1333      3    LI2038                                          C                                          C        5.7367      3    TH2032      ... Using Arithmethic Average D17: Đỗ tổ 17 DX: Đỗ Xuân TH2032: Thảo, số nhà 2032 CA302: Cẩm, số nhà 302 HA2016: Hai, số nhà 2016 SY: Sỹ TU: Tú LI2038: Liên, số nhà 2038 Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt... phẩm thu c chữa bệnh, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, mặt khác loại trồng dễ thích nghi với điều kiện khác nhau, sâu bệnh “nhìn chung trồng gấc đơn giản, đầu tư thấp trồng lần thu. .. điểm khác Tây Ninh Xác định khả nảy mầm giống gấc tẻ thu qua tám điều tra Theo dõi so sánh tốc độ sinh trưởng giai đoạn giống gấc tẻ tám địa điểm thu thập 1.2.3 Giới hạn đề tài Do thời gian thực
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT NẢY MẦM VÀ ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN CÂY CON CỦA GIỐNG GẤC TẺ TẠI TÁM ĐIỂM ĐIỀU TRA Ở TÂY NINH , KHẢO SÁT NẢY MẦM VÀ ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN CÂY CON CỦA GIỐNG GẤC TẺ TẠI TÁM ĐIỂM ĐIỀU TRA Ở TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay