KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NĂM GIỐNG BẮP LAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC

84 38 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:34

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA NĂM GIỐNG BẮP LAI VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHÍ THỊ NHUNG NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 - 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng /2011 KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA NĂM GIỐNG BẮP LAI VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả PHÍ THỊ NHUNG Luận văn tốt nghiệp đệ trình, để hồn thành u cầu cấp Kỹ Nông Nghiệp (ngành Nông Học) GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thạc sĩ Trần Thị Dạ Thảo Tp Hồ Chí Minh, tháng /2011 CẢM TẠ Xin trân trọng biết ơn: -Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh -Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học -Q thầy truyền đạt kiến thức quí báu suốt thời gian học trường Với lòng biết ơn sâu sắc: Cơ Trần Thị Dạ Thảo, giảng viên mơn lương thực khoa Nông Học trực tiếp hướng dẫn, tận tâm bảo giúp thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn lớp DH07NHB, bạn khóa sau bố mẹ người thân, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài TPHCM, ngày 20-7-2011 Phí Thị Nhung TĨM TẮT Phí Thị Nhung, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 2011 Đề tài: Khảo sát sinh trưởng phát triển suất năm giống bắp lai vụ Xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Trần Thị Dạ Thảo Bắp lương thực quan trọng nông nghiệp nước ta giới Diện tích bắp lai ngày tăng theo nhu cầu lượng hạt giống bắp lai tăng theo, nhiên giống chịu ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh Vì vậy, cần phải thí nghiệm để đánh giá khả thích nghi giống với điều kiện vùng nhằm tuyển chọn giống bắp laisuất cao, nhiễm sâu bệnh nhẹ thích nghi với điều kiện huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước mở rộng khu vực Đông Nam Bộ Đề tài thực từ tháng - 2011 đến tháng - 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố (giống) gồm nghiệm thức tương ứng với giống thực lần lặp lại Các giống thí nghiệm HL1, HL2, HL3, HL4 NK66 (đ/c) Phương pháp theo dõi thực theo quy trình Quy phạm khảo nghiệm giống ngơ 10TCN: 1998 Các tiêu theo dõi bao gồm: thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, số lá, diện tích lá, số diện tích lá, trọng lượng chất khơ, tốc độ tích lũy chất khơ, tình hình nhiễm sâu bệnh hại, yếu tố cấu thành suất suất Kết thí nghiệm sơ suất thấp nên chưa chọn giống thích hợp với địa phương DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCĐT/CCC: Chiều cao đóng trái chiều cao ĐK: Đường kính đ/c: Đối chứng hh: Hữu hiệu L kết hạt: Chiều dài kết hạt LLL: Lần lập lại NSG: Ngày sau gieo NSLT: Năng suất lí thuyết NSTT: Năng suất thực tế NT: Nghiệm thức Nts : Đạm tổng số P: Trọng lượng P.1000: Trọng lượng 1000 hạt P2O5 ts: Lân tổng số TB: Trung bình CV: Hệ số biến động (*): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 0,05 (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 0,01 ns: khơng có ý nghĩa thống kê MỤC LỤC Trang Trang tựa ………… i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Danh sách chữ viết tắt iv Mục lục v Danh sách bảng, hình biểu đồ viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển bắp 2.2 Tầm quan trọng bắp 2.2.1 Bắp làm lương thực cho người 2.2.2 Bắp làm thức ăn gia súc 2.2.3 Bắp làm thực phẩm 2.2.4 Bắp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 2.2.5 Bắp nguồn hàng hóa xuất 2.3 Tình hình sản xuất bắp giới nước 2.3.1 Tình hình sản xuất bắp giới 2.3.2 Tình hình sản xuất bắp nước 2.3.3 Tình hình sản xuất bắp tỉnh Bình Phước 2.4 Tình hình nghiên cứu giống bắp Chương 3:VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 12 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành 12 3.2.Điều kiện tự nhiên 12 3.2.1.Khí hậu thời tiết thuỷ văn 12 3.2.2 Mô tả địa điểm thí nghiệm 12 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 13 3.3.1 Giống 13 3.3.2 Phân bón 13 3.3.3 Phương pháp thí nghiệm 13 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 14 3.4.1 Thời gian sinh trưởng 14 3.4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 15 3.4.3 Số tốc độ 15 3.4.4 Diện tích số diện tích 15 3.4.5 Khối lượng chất khơ (g/cây) tốc độ tích luỹ chất khơ (g/cây/ngày) 16 3.4.6 Đặc điểm hình thái thân 16 3.4.7 Tình hình sâu bệnh hại 16 3.4.8 Các yếu tố cấu thành suất suất 17 3.5 Các biện pháp kỹ thuật áp dụng thí nghiệm 18 3.5.1 Kỹ thuật trồng chăm sóc 18 3.5.2 Thu hoạch 18 3.6 Chương trình máy tính 19 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Thời gian sinh trưởng 20 4.2 Chiều cao 23 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 24 4.4 Số tốc độ 26 4.4.1 Số 26 4.4.2 Tốc độ 28 4.5 Diện tích số 30 4.5.1 Diện tích giống bắp 30 4.5.2 Chỉ số diện tích giống bắp 31 4.6 Trọng lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khô 33 4.7 Đặc điểm hình thái thân 33 4.8 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại 35 4.9 Đặc điểm trái giống bắp 36 4.10 Các yếu tố cấu thành suất suất 37 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 44 DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình hình sản xuất bắp số nước lớn giới năm 2008 Bảng 2.2 Một số nước giới có suất bắp cao năm 2008 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất bắp Việt Nam giai đoạn 2004 2009 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất bắp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.1 Khí hậu thời tiết từ tháng đến tháng năm 2011 12 Bảng 3.2 Thành phần lý hóa tính đất trước thí nghiệm 13 Bảng 3.3 Kí hiệu giống thí nghiệm 13 Bảng 4.1 Thời gian sinh trưởng phát dục (NSG) giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 20 Bảng 4.2 Chiều cao (cm) giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 23 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống bắp (cm/cây/ngày) vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 25 Bảng 4.4 Số (lá/cây) giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 27 Bảng 4.5 Tốc độ (lá/cây/ngày) giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 28 Bảng 4.6 Diện tích (dm2/cây) giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 30 Bảng 4.7 Chỉ số diện tích (m2 /m2 đất) giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 32 Bảng 4.8 Khối lượng chất khô tốc độ tích lũy chất khơ giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 33 10 Bảng 4.9 Đặc điểm thân giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 34 Bảng 4.10 Tình hình sâu bệnh hại giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 35 Bảng 4.11 Đặc điểm trái giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 38 Bảng 4.12 Các yếu tố cấu thành suất giống bắp vụ xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 38 70 nt 0.02 0.005 1.11 0.3960 Error 12 0.05 0.004 Non-additivity 0.02 0.016 5.29 Residual 11 0.03 0.003 -Total 19 0.13 -Grand Mean= 0.610 Grand Sum= 12.200 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 10.61% Means for variable (sla) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 0.550 0.560 0.674 0.656 Means for variable (sla) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 0.602 0.585 0.623 0.578 0.662 ======================================================================== PHỤ LỤC 2.16: DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 28 NSG Function: ANOVA-2 Data case to Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sla A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.29 1.096 6.07 0.0093 nt 4.27 1.069 5.92 0.0072 Error 12 2.17 0.180 Non-additivity 0.08 0.082 0.43 Residual 11 2.08 0.189 -Total 19 9.73 71 Grand Mean= 4.721 Grand Sum= 94.430 Coefficient of Variation= 9.00% Means for variable (sla) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 4.500 4.226 4.850 5.310 Means for variable (sla) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 4.507 4.373 4.965 4.253 5.510 Total Count= 20 PHỤ LỤC 2.16: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 28 NSG RANGE Error Mean Square = 0.1800 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9164 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 4.510 B Mean = 5.510 A Mean = 4.370 B Mean = 4.970 AB Mean = 4.970 AB Mean = 4.510 B Mean = 4.250 B Mean = 4.370 B Mean = 5.510 A Mean = 4.250 B ======================================================================== PHỤ LỤC 2.17: DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 42 NSG Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (t) with values from to and over variable (n) with values from to Variable 3: s A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -t 75.31 25.103 15.52 0.0002 n 43.85 10.962 6.78 0.0043 Error 12 19.41 1.618 Non-additivity 1.78 1.782 1.11 Residual 11 17.63 1.603 -Total 19 138.57 72 -Grand Mean= 19.707 Grand Sum= 394.140 Coefficient of Variation= 6.45% Means for variable (s) for each level of variable (t): Var Var Value Mean 20.598 17.246 18.624 22.360 Means for variable (s) for each level of variable (n): Var Var Value Mean 20.033 18.193 20.132 18.077 22.100 Total Count= 20 PHỤ LỤC 2.17: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 56 NSG RANGE Error Mean Square = 1.618 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.747 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 20.03 AB Mean = 22.10 Mean = 18.19 B Mean = 20.13 Mean = 20.13 AB Mean = 20.03 Mean = 18.08 B Mean = 18.19 Mean = 22.10 A Mean = 18.08 A AB AB B B ======================================================= PHỤ LỤC 2.18: DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 56 NSG Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtich A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.0567 nt 0.0875 Error Non-additivity 85.90 28.634 3.32 90.44 22.609 2.62 12 103.39 1.50 8.616 1.500 0.16 73 Residual 11 101.89 9.263 Total 19 279.73 Grand Mean= 47.538 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6.17 Means for variable for each level Var Var Value Mean 47.870 45.204 46.346 50.732 Means for variable for each level Var Var Value Mean 47.475 44.898 48.233 45.980 51.105 950.760 Total Count= 20 (dtich) of variable (lll): (dtich) of variable (nt): PHỤ LỤC 2.19: DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 70 NSG Title: Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtich A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 52.95 17.649 2.34 0.1249 nt 142.39 35.596 4.72 0.0161 Error 12 90.49 7.541 Non-additivity 1.47 1.474 0.18 Residual 11 89.02 8.093 Total 19 285.83 Grand Mean= 43.569 Grand Sum= 871.380 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 6.30% Means for variable (dtich) for each level of variable (lll): 74 Var Var Value Mean 43.704 42.354 42.046 46.172 Means for variable (dtich) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 42.525 40.635 44.168 42.110 48.408 PHỤ LỤC 2.19: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 70 NSG Error Mean Square = 7.541 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.231 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 42.53 B Mean = 48.41 Mean = 40.64 B Mean = 44.17 Mean = 44.17 B Mean = 42.53 Mean = 42.11 B Mean = 42.11 Mean = 48.41 A Mean = 40.64 A B B B PHỤ LỤC 2.20: DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 84 NSG Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (t) with values from to Variable 3: s A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 32.88 10.961 1.72 0.2151 t 208.69 52.173 8.21 0.0020 Error 12 76.30 6.358 Non-additivity 0.02 0.016 0.00 Residual 11 76.28 6.934 -Total 19 317.87 -Grand Mean= 36.374 Grand Sum= 727.480 Total Count= 20 75 Coefficient of Variation= 6.93% Means for variable (s) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 36.354 34.950 35.772 38.420 Means for variable (s) for each level of variable (t): Var Var Value Mean 35.745 33.667 37.598 32.918 41.942 PHỤ LỤC 2.20: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG DIỆN TÍCH LÁ THỜI KÌ 84 NSG RANGE Error Mean Square = 6.358 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.446 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 35.75 B Mean = 41.94 A Mean = 33.67 B Mean = 37.60 AB Mean = 37.60 AB Mean = 35.75 B Mean = 32.92 B Mean = 33.67 B Mean = 41.94 A Mean = 32.92 B ======================================================================== == PHỤ LỤC 2.21: ĐƯỜNG KÍNH THÂN Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dk A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.01 0.004 1.12 0.3809 nt 0.18 0.046 12.91 0.0003 Error 12 0.04 0.004 Non-additivity 0.00 0.002 0.49 Residual 11 0.04 0.004 Total 19 0.24 76 Grand Mean= 1.700 Grand Sum= 34.000 Coefficient of Variation= 3.52% Means for variable (dk) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 1.660 1.700 1.720 1.720 Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 1.700 1.625 1.750 1.575 1.850 Total Count= 20 PHỤ LỤC 2.21: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG ĐƯỜNG KÍNH THÂN Error Mean Square = 0.004000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1366 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.700 BC Mean = 1.850 Mean = 1.630 BC Mean = 1.750 Mean = 1.750 AB Mean = 1.700 Mean = 1.580 C Mean = 1.630 Mean = 1.850 A Mean = 1.580 A AB BC BC C PHỤ LỤC 2.22: CHIỀU CAO THÂN CHÍNH Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 75.52 25.174 0.97 0.4403 nt 341.25 85.312 3.27 0.0493 Error 12 312.61 26.051 Non-additivity 31.23 31.228 1.22 Residual 11 281.38 25.580 - 77 Total 19 729.38 Grand Mean= 135.590 Grand Sum= 2711.800 Coefficient of Variation= 3.76% Means for variable (cc) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 136.480 138.340 133.520 134.020 Means for variable (cc) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 134.850 129.300 134.500 137.300 142.000 Total Count= 20 PHỤ LỤC 2.22: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG CHIỀU CAO THÂN CHÍNH Error Mean Square = 26.05 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.02 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 134.9 AB Mean = 142.0 Mean = 129.3 B Mean = 137.3 Mean = 134.5 AB Mean = 134.9 Mean = 137.3 AB Mean = 134.5 Mean = 142.0 A Mean = 129.3 A AB AB AB B ========================================================= = PHỤ LỤC 2.23: CHIỀU CAO ĐÓNG TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 25.73 8.576 0.92 0.4627 nt 124.25 31.062 3.31 0.0477 Error 12 112.45 9.371 Non-additivity 27.53 27.529 3.57 78 Residual 11 84.92 7.720 Total 19 262.43 Grand Mean= 63.765 Grand Sum= 1275.300 Coefficient of Variation= 4.80% Means for variable (cc) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 62.480 62.820 65.120 64.640 Means for variable (cc) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 63.050 62.475 64.100 60.900 68.300 Total Count= 20 PHỤ LỤC 2.23: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG CHIỀU CAO ĐÓNG TRÁI Error Mean Square = 9.371 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.716 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 63.05 B Mean = 68.30 Mean = 62.48 B Mean = 64.10 Mean = 64.10 AB Mean = 63.05 Mean = 60.90 B Mean = 62.48 Mean = 68.30 A Mean = 60.90 A AB B B B ============================================================ PHỤ LỤC 2.24: CHIỀU DÀI KẾT HẠT Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: l A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob - 79 lll 8.11 2.702 6.48 0.0074 nt 7.04 1.760 4.22 0.0232 Error 12 5.00 0.417 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 11 5.00 0.455 Total 19 20.15 Grand Mean= 16.450 Grand Sum= 329.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 3.93% Means for variable (l) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 16.740 15.400 16.560 17.100 Means for variable (l) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 16.375 16.425 16.825 15.425 17.200 PHỤ LỤC 2.24: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG CHIỀU DÀI KẾT HẠT Error Mean Square = 0.4170 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9949 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 16.38 AB Mean = 17.20 A Mean = 16.43 A Mean = 16.83 A Mean = 16.83 A Mean = 16.43 A Mean = 15.43 B Mean = 16.38 AB Mean = 17.20 A Mean = 15.43 B ======================================================================== = PHỤ LỤC 2.25: ĐƯỜNG KÍNH TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dk 80 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.01 0.003 0.12 0.9457 nt 1.05 0.262 10.04 0.0008 Error 12 0.31 0.026 Non-additivity 0.01 0.008 0.30 Residual 11 0.30 0.028 Total 19 1.37 Grand Mean= 4.205 Grand Sum= 84.100 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 3.84% Means for variable (dk) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 4.200 4.200 4.240 4.180 Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 4.125 4.475 4.200 3.825 4.400 PHỤ LỤC 2.25: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG ĐƯỜNG KÍNH TRÁI Error Mean Square = 0.02600 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3483 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 4.130 BC Mean = 4.480 Mean = 4.480 A Mean = 4.400 Mean = 4.200 AB Mean = 4.200 Mean = 3.830 C Mean = 4.130 Mean = 4.400 AB Mean = 3.830 A AB AB BC C ========================================================= = 81 PHỤ LỤC 2.26: ĐƯỜNG KÍNH LÕI Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dk A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.23 0.077 1.28 0.3263 nt 0.93 0.232 3.87 0.0305 Error 12 0.72 0.060 Non-additivity 0.01 0.007 0.11 Residual 11 0.71 0.065 Total 19 1.88 Grand Mean= 2.990 Grand Sum= 59.800 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 8.19% Means for variable (dk) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 3.000 3.160 2.920 2.880 Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 2.800 2.700 3.000 3.250 3.200 PHỤ LỤC 2.26: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG ĐƯỜNG KÍNH LÕI Error Mean Square = 0.06000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3774 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 2.800 B Mean = 3.250 Mean = 2.700 B Mean = 3.200 Mean = 3.000 AB Mean = 3.000 A A AB 82 Mean Mean = = 3.250 3.200 A A Mean Mean = = 2.800 2.700 B B ======================================================= PHỤ LỤC 2.27: SỐ HÀNG TRÊN TRÁI Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: shat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.09 0.029 0.08 0.9683 nt 1.81 0.452 1.27 0.3350 Error 12 4.27 0.356 Non-additivity 0.08 0.084 0.22 Residual 11 4.19 0.381 Total 19 6.17 Grand Mean= 13.060 Grand Sum= 261.200 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 4.57% Means for variable (shat) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 13.120 13.040 13.120 12.960 Means for variable (shat) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 13.000 13.500 13.300 12.700 12.800 ======================================================================== ==PHỤ LỤC 2.28: SỐ HẠT TRÊN HÀNG Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: hat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of 83 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 24.81 8.269 2.84 0.0828 nt 56.42 14.105 4.84 0.0148 Error 12 34.97 2.914 Non-additivity 0.94 0.945 0.31 Residual 11 34.03 3.093 Total 19 116.20 Grand Mean= 33.300 Grand Sum= 666.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 5.13% Means for variable (hat) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 34.400 31.440 33.720 33.640 Means for variable (hat) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 33.000 34.800 35.250 30.500 32.950 PHỤ LỤC 2.28: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG SỐ HẠT TRÊN HÀNG Error Mean Square = 2.914 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.630 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 33.00 AB Mean = 35.25 Mean = 34.80 A Mean = 34.80 Mean = 35.25 A Mean = 33.00 Mean = 30.50 B Mean = 32.95 Mean = 32.95 AB Mean = 30.50 A A AB AB B PHỤ LỤC 2.29: NĂNG SUẤT THỰC THU Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ns A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 84 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 925677.82 308559.275 1.63 0.2348 nt 5283260.37 1320815.093 6.97 0.0039 Error 12 2273552.68 189462.723 Non-additivity 807.85 807.851 0.00 Residual 11 2272744.83 206613.166 Total 19 8482490.88 Grand Mean= 3944.800 Grand Sum= 78896.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 11.03% Means for variable (ns) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 4216.840 4066.300 3650.740 3845.320 Means for variable (ns) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 3503.325 4066.500 4063.050 3311.800 4779.325 PHỤ LỤC 2.29: BẢNG TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT THỰC THU RANGE Error Mean Square = 1.895e+005 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 940.1 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3503 B Mean = 4779 Mean = 4067 AB Mean = 4067 Mean = 4063 AB Mean = 4063 Mean = 3312 B Mean = 3503 Mean = 4779 A Mean = 3312   A AB AB B B ... dân số giới Các nước Trung Mỹ, Nam Á, Châu Phi sử dụng bắp làm lương thực Các nước khác sử dụng bắp làm lương thực như: Đông Nam Phi (85%), Tây Trung Phi (80%), Đông Nam Á Thái Bình Dương (39%)... thân, động viên, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài TPHCM, ngày 20-7-2011 Phí Thị Nhung TĨM TẮT Phí Thị Nhung, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng – 2011 Đề tài: Khảo sát sinh trưởng... iv Mục lục v Danh sách bảng, hình biểu đồ viii Chương 1: GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.2.1 Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NĂM GIỐNG BẮP LAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC , KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NĂM GIỐNG BẮP LAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay