ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN LÁ CHỨA CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

92 36 0
 • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN CHỨA CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum L.) TẠI XUÂN ĐỊNH HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHAN VĂN LY NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN CHỨA CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum L.) TẠI XUÂN ĐỊNH HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả PHAN VĂN LY Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Th.S.THÁI NGUYỄN DIỄM HƯƠNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011   i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình học tập luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, q thầy (cơ), đặc biệt thầy cô khoa Nông học Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ suốt thời gian học tập - Gia đình Bùi Văn Lập ấp Bảo Định, Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận văn Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Th.S Thái Nguyễn Diễm Hương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn - Anh chị, bạn bè ngồi lớp - Lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến ba mẹ sinh thành, nuôi dưỡng; anh chị em gia đình ln động viên, khích lệ ủng hộ mặt Xin chân thành cảm ơn Phan Văn Ly   ii TÓM TẮT Phan Văn Ly, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tháng năm 2011 Đề tài:“Ảnh hưởng loại phân bón chứa canxi đến suất phẩm chất chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Đai” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Thái Nguyễn Diễm Hương Thí nghiệm nhằm chọn loại phân phân bón chứa canxiảnh hưởng tốt đến suất, phẩm chất mang lại hiệu kinh tế cao cho chôm chôm năm tuổi trồng đất đỏ Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm tiến hành từ tháng 2/2011 đến 6/2011, bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên (đơn yếu tố) gồm loại phân bón lần lặp lại Các loại phân bón tham gia thí nghiệm: AminoQuelant – Ca; Calcium cloride; Siêu Calcium Calcium Bo Kết thí nghiệm: Phân bón Calcium Bo cho suất thương phẩm cao, chất lượng tốt mang lại hiệu kinh tế cao Vì thế, nên khuyến cáo nơng dân sử dụng phân bón Calcium Bo sản xuất chôm chôm để cải thiện thu nhập   iii MỤC LỤC Trang Cảm tạ i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc phân bố chôm chôm 2.2 Đặc điểm thực vật học chôm chôm 2.3 Tình hình sản xuất chơm chôm giới nước 2.4 Sinh thái chôm chôm 2.5 Kỹ thuật trồng trọt 2.6 Vai trò canxi với trồng 14 2.6.1 Canxi đất 14 2.6.2 Canxi 16 2.7 Hiệu lực phân canxi trồng 20   iv 2.8 Các nguồn phân canxi CHƯƠNG 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 25 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 25 3.2 Điều kiện thí nghiệm 25 3.2.1 Điều kiện đất đai 25 3.2.2 Điều kiện khí hậu 26 3.2.3 Đặc điểm canh tác chôm chôm 27 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 28 3.4 Phương pháp thí nghiệm 30 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 30 3.4.2 Phương pháp tiến hành 31 3.4.3 Một số tiêu theo dõi 31 3.4.4 Hiệu kinh tế 33 3.4.5 Nhận xét chung tình hình sâu bệnh hại 33 3.4.6 Xử lý số liệu 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Các đặc tính nơng học 34 4.1.1 Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến đặc tính nơng học 34 4.1.2 Diễn biến đậu qua giai đoạn 36 4.2 Các tiêu đặc tính phẩm chất 37 4.2.1 Các tiêu vật lý 37 4.2.1.1 Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến phát triển 37 4.2.1.2 Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến kích thước lúc thu hoạch 38   v 4.2.1.3 Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến độ cứng vỏ, độ cứng thịt, độ dày vỏ, độ dày thịt quả, màu sắc vỏ râu chôm chôm 39 4.2.2 Các tiêu hóa học 41 4.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 42 4.3.1 Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến trọng lượng chùm, trọng lượng quả/chùm, trọng lượng quả, tỉ lệ vỏ, tỉ lệ hạt thịt 42 4.3.2 Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến tỉ lệ bị bệnh, bị bệnh, bị nứt dị dạng 44 4.3.3 Năng suất thương phẩm 46 4.4 Thời gian tồn trữ tỉ lệ hư hỏng 47 4.5 Ảnh hưởng canxi đến chất lượng cảm quan 48 4.6 Hiệu kinh tế 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 56   vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ctv.: cộng tác viên CV: Coefficient of Variation: Hệ số biến động LLL: Lần lặp lại ns: Non significant: khơng có khác biệt mặt thống kê NT: Nghiệm thức ppm: part per million = 1/106 TSS: Total Soluble Solid: Tổng chất rắn hòa tan VCR : Value Cost Ratio: Lợi nhuận bón phân/chi phí phân bón         vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Kết phân tích đất khu vực thí nghiệm 26 Bảng 3.2: Tình hình thời tiết, khí hậu huyện Xn Lộc, tỉnh Đồng Nai 27 Bảng 3.3: Đặc điểm chơm chơm trước thí nghiệm 28 Bảng 3.4: Các nghiệm thức thí nghiệm 31 Bảng 4.1: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến đặc tính nông học 35 Bảng 4.2: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến kích thước 38 Bảng 4.3: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến độ cứng vỏ, độ cứng thịt, độ dày vỏ, độ dày thịt quả, màu sắc vỏ râu chôm chôm 39 Bảng 4.4: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến tiêu hóa học 41 Bảng 4.5: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến trọng lượng chùm, trọng lượng quả/chùm, trọng lượng quả, tỉ lệ vỏ, tỉ lệ hạt thịt 42 Bảng 4.6: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến tỉ lệ bị bệnh, bị nứt dị dạng 45 Bảng 4.7: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến suất thương phẩm 46 Bảng 4.8: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến thời gian tồn trữ tỉ lệ hư hỏng sau thu hoạch 47 Bảng 4.9: Ảnh hưởng loại phân bóncanxi đến chất lượng cảm quan 48 Bảng 4.10: Hiệu kinh tế sử dụng loại phân bóncanxi 49   viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 30 Hình 4.1: Diễn biến đậu chôm chôm qua giai đoạn 36 Hình 4.2: Ảnh hưởng canxi đến tăng trưởng đường kính chơm chơm 37 Hình 7.1: Quả cắt ngang nghiệm thức 56 Hình 7.2: Cách đo độ dày thịt chôm chôm 56 Hình 7.3: Cách đo độ dày vỏ 56 Hình 7.4: Màu sắc vỏ chôm chôm nghiệm thức 57 Hình 7.5: Bệnh phấn trắng giai đoạn 14 85 ngày sau đậu 58 Hình 7.6: Triệu chứng chơm chơm nứt chín 58 68 3.240 Means for variable (do day vo) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 3.200 3.067 3.267 3.067 3.067 ============================================================================== Variable 8: Độ dày thịt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.76 1.382 8.19 0.0116 nt 0.44 0.111 0.66 0.6391 Error 1.35 0.169 Non-additivity 0.07 0.065 0.36 Residual 1.28 0.183 -Total 14 4.56 -Grand Mean= 7.060 Grand Sum= Coefficient of Variation= 105.900 Total Count= 15 5.82% Means for variable (do day thit) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 7.280 7.440 6.460 Means for variable (do day thit) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 7.167 6.900 7.100 6.833 7.300 =============================================================== Variable 3: Độ brix 69 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.24 0.121 0.57 0.5878 nt 5.38 1.344 6.33 0.0134 Error 1.70 0.212 Non-additivity 0.28 0.279 1.38 Residual 1.42 0.203 -Total 14 7.32 -Grand Mean= 16.847 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : 252.700 Total Count= 15 2.74% Trắc nghiệm phân hạng độ Brix Error Mean Square = 0.2120 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8669 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 17.77 16.60 16.43 16.13 17.30 A BC BC C AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 17.77 17.30 16.60 16.43 16.13 A AB BC BC C Variable 4: Hàm lượng acid tổng số A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.001 2.22 0.1712 nt 0.00 0.001 0.76 0.5788 Error 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.001 0.98 Residual 0.00 0.001 -Total 14 0.01 -Grand Mean= 0.551 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.69% 8.270 Total Count= 15 70 Means for variable (chua) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 0.570 0.536 0.548 Means for variable (chua) for each level of variable (nt): Var Value Variable 5: Var Mean 0.553 0.560 0.550 0.563 0.530 Tỉ lệ brix/acid hữu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 12.74 6.371 1.54 0.2722 nt 35.49 8.872 2.14 0.1668 Error 33.14 4.142 Non-additivity 0.75 0.750 0.16 Residual 32.39 4.627 -Total 14 81.37 -Grand Mean= 30.673 Grand Sum= Coefficient of Variation= 460.100 6.64% Means for variable (brix/acid) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 29.380 31.460 31.180 Means for variable (brix/acid) for each level of variable (nt): Total Count= 15 71 Var Var Value Mean 32.233 29.800 29.967 28.667 32.700 ============================================================================== Variable 3: Số quả/chùm lúc thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.07 0.033 0.24 0.7930 nt 7.42 1.854 13.55 0.0012 Error 1.09 0.137 Non-additivity 0.01 0.008 0.05 Residual 1.09 0.155 -Total 14 8.58 -Grand Mean= 7.047 Grand Sum= Coefficient of Variation= 105.700 Total Count= 15 5.25% Data File : Trắc nghiệm phân hạng số quả/chùm lúc thu hoạch Title : Case Range : 16 - 20 Variable : so qua 91ngay Function : RANGE Error Mean Square = 0.1370 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.014 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.900 7.467 7.900 6.633 7.333 Ranked Order C AB A BC AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.900 7.467 7.333 6.633 5.900 A AB AB BC C ============================================================================== 72 Data file: Trọng lượng chùm nghiệm thức A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1885.45 942.725 14.08 0.0024 nt 6720.83 1680.208 25.10 0.0001 Error 535.61 66.951 Non-additivity 144.62 144.617 2.59 Residual 390.99 55.856 -Total 14 9141.89 -Grand Mean= 234.773 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3521.600 Total Count= 15 3.49% Means for variable (trong luong chum) Data File : Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng chùm Title : Case Range : 16 - 20 Variable : luong qua tren chum Function : RANGE Error Mean Square = 86.18 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 25.43 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 185.4 214.7 227.6 180.1 231.4 Ranked Order B A A B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 231.4 227.6 214.7 185.4 180.1 A A A B B ============================================================================== Variable 3: trọng lượng quả/chùm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1370.10 685.050 7.95 0.0126 nt 6788.52 1697.131 19.69 0.0003 73 Error 689.43 86.179 Non-additivity 75.28 75.281 0.86 Residual 614.15 87.736 -Total 14 8848.06 -Grand Mean= 207.840 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3117.600 Total Count= 15 4.47% Data File : Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng chùm Error Mean Square = 86.18 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 25.43 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 185.4 214.7 227.6 180.1 231.4 B A A B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 231.4 227.6 214.7 185.4 180.1 A A A B B ============================================================================== Data file: Trọng lượng trọng lượng Variable 3: A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 15.91 7.955 1.37 0.3088 nt 41.53 10.383 1.78 0.2255 Error 46.60 5.825 Non-additivity 4.71 4.706 0.79 Residual 41.89 5.984 -Total 14 104.04 -Grand Mean= 29.587 Grand Sum= Coefficient of Variation= 443.800 8.16% Means for variable (tl qua) for each level of variable (lll): Var Value - Var Mean - Total Count= 15 74 28.360 30.880 29.520 Means for variable (tl qua) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 31.467 28.867 28.800 27.267 31.533 ============================================================================== Data file: Tỉ lệ vỏ, hạt thịt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 73.16 36.582 0.74 0.5057 nt 21.61 5.403 0.11 0.9756 Error 393.75 49.219 Non-additivity 5.38 5.381 0.10 Residual 388.37 55.481 -Total 14 488.52 -Grand Mean= 39.880 Grand Sum= Coefficient of Variation= 598.200 17.59% Means for variable ( tl vo) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 42.300 40.380 36.960 Means for variable ( tl vo) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 37.967 40.900 40.033 39.200 41.300 Total Count= 15 75 Variable 4: tỉ lệ hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.87 0.435 0.47 0.6402 nt 0.89 0.222 0.24 0.9071 Error 7.37 0.921 Non-additivity 0.80 0.798 0.85 Residual 6.57 0.939 -Total 14 9.13 -Grand Mean= 7.193 Grand Sum= Coefficient of Variation= 107.900 Total Count= 15 13.34% Means for variable (tl hat) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 7.420 7.300 6.860 Means for variable (tl hat) for each level of variable (nt): Var Value Variable 5: Var Mean 6.767 7.400 7.100 7.267 7.433 tỉ lệ thịt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 90.32 45.158 0.79 0.4876 nt 30.30 7.574 0.13 0.9662 Error 459.13 57.391 Non-additivity 16.21 16.207 0.26 Residual 442.92 63.275 -Total 14 579.74 76 Grand Mean= 52.920 Grand Sum= Coefficient of Variation= 793.800 Total Count= 15 14.32% Means for variable (tl thit) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 50.260 52.320 56.180 Means for variable (tl thit) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 55.267 51.733 52.867 53.500 51.233 ============================================================================== Variable 3: Tỉ lệ bị bệnh phấn trắng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.25 0.127 0.36 0.7063 NT 18.14 4.534 13.01 0.0014 Error 2.79 0.348 Non-additivity 1.26 1.257 5.75 Residual 1.53 0.219 -Total 14 21.18 -Grand Mean= 2.290 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : 34.350 Total Count= 25.78% Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ bị bệnh phấn trắng Error Mean Square = 0.3480 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.616 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order 15 77 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.933 1.690 1.377 3.260 1.190 A BC C AB C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.933 3.260 1.690 1.377 1.190 A AB BC C C =============================================================== Variable 4: Tỉ lệ bị thối A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.22 0.110 2.34 0.1580 NT 0.03 0.008 0.18 0.9419 Error 0.38 0.047 Non-additivity 0.03 0.026 0.51 Residual 0.35 0.050 -Total 14 0.63 -Grand Mean= 1.189 Grand Sum= Coefficient of Variation= 17.830 Total Count= 15 18.23% Means for variable (Q THOI) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 1.324 1.212 1.030 Means for variable (Q THOI) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 1.263 1.170 1.137 1.223 1.150 ============================================================================== Variable 5: Tỉ lệ nứt A N A L Y S I S Source Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Squares Mean Square T A B L E F-value Prob 78 -LLL 0.02 0.008 0.09 0.9167 NT 2.46 0.615 6.61 0.0118 Error 0.74 0.093 Non-additivity 0.09 0.090 0.96 Residual 0.65 0.093 -Total 14 3.22 -Grand Mean= 2.151 Grand Sum= 32.270 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 14.17% Means for variable (Q NUT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 2.108 2.158 2.188 Means for variable (Q NUT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 2.827 2.357 2.043 1.840 1.690 ============================================================================== Variable 6: Tỉ lệ dị dạng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.40 0.198 9.42 0.0079 NT 0.02 0.006 0.28 0.8849 Error 0.17 0.021 Non-additivity 0.04 0.041 2.25 Residual 0.13 0.018 -Total 14 0.59 -Grand Mean= 1.301 Grand Sum= Coefficient of Variation= 19.520 11.13% Means for variable (Q DI DANG) for each level of variable (LLL): Var Var Total Count= 15 79 Value Mean 1.514 1.270 1.120 Means for variable (Q DI DANG) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 1.333 1.360 1.263 1.290 1.260 =============================================================== Data file: Năng suất thương phẩm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1094.53 547.267 3.13 0.0988 nt 4635.60 1158.900 6.64 0.0117 Error 1396.80 174.600 Non-additivity 91.82 91.815 0.49 Residual 1304.98 186.426 -Total 14 7126.93 -Grand Mean= 188.933 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2834.000 Total Count= 15 6.99% Data File : Trắc nghiệm phân hạng suất thương phẩm Error Mean Square = 174.6 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 24.88 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 164.0 C Mean = 210.3 A Mean = 195.3 AB Mean = 202.0 A Mean = 202.0 A Mean = 195.3 AB Mean = 173.0 BC Mean = 173.0 BC Mean = 210.3 A Mean = 164.0 C ============================================================================== 80 Data file: Tỉ lệ hư hỏng sau ngày A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 49.94 24.968 1.70 0.2427 nt 519.80 129.951 8.84 0.0049 Error 117.56 14.695 Non-additivity 4.43 4.429 0.27 Residual 113.13 16.161 -Total 14 687.30 -Grand Mean= 31.560 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : 473.400 Total Count= 15 12.15% Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ hư hỏng sau ngày Error Mean Square = 14.70 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.50 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 37.20 31.00 26.60 39.13 23.87 A AB B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 39.13 37.20 31.00 26.60 23.87 A A AB B B ============================================================================== Variable 4: ngày A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 13.33 6.667 0.44 0.6561 nt 360.00 90.000 6.00 0.0156 Error 120.00 15.000 Non-additivity 0.56 0.556 0.03 Residual 119.44 17.063 -Total 14 493.33 -Grand Mean= 92.667 Grand Sum= 1390.000 Total Count= 15 81 Coefficient of Variation= Data File : 4.18% Trắc nghiệm phân hạng sau ngày bảo quản Error Mean Square = 15.00 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.880 at alpha = 0.10 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 100.0 90.00 90.00 96.67 86.67 A B B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 100.0 96.67 90.00 90.00 86.67 A A B B B 82 ... dưỡng; anh chị em gia đình ln động viên, khích lệ ủng hộ mặt Xin chân thành cảm ơn Phan Văn Ly   ii TÓM TẮT Phan Văn Ly, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tháng năm 2011 Đề tài:“Ảnh hưởng loại... QUẢ CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả PHAN VĂN LY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Th.S.THÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN LÁ CHỨA CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN LÁ CHỨA CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay