KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM BÀO NGƯ Pleurotus sp.

81 80 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM BÀO NGƯ Pleurotus sp Sinh viên thực hiện: Phan Thị Thu Dung Ngành : Nơng học Niên khóa : 2007 – 2011 Tháng 07/2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM BÀO NGƯ Pleurotus sp Tác giả PHAN THỊ THU DUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM THỊ NGỌC Tháng 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều từ thầy cô, bạn bè người thân Trước hết, cảm ơn ba mẹ người thân gia đình dạy bảo hết lòng quan tâm, động viên bước đường học tập Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Khoa Nông học tạo điều kiện để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Nơng Lâm Bình Dương tạo điều kiện tốt để em hồn thành khóa luận Em chân thành biết ơn thầy, cô nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho em nhũng kiến thức quý báu Và hết, em chân thành biết ơn cô Phạm Thị Ngọc trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận Qua đây, xin gửi lời cảm ơn tập thể lớp ĐH07NHGL động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Sinh viên thực Phan Thị Thu Dung ii TÓM TẮT PHAN THỊ THU DUNG, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011, “Khảo sát ảnh hưởng phân trùn quế đến sinh trưởng suất nấm bào ngư Pleurotus sp.” Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Ngọc Đề tài thực từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011 trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương nhằm xác định ảnh hưởng phân trùn quế đến sinh trưởng, phát triển nấm bào ngư qua đó, xác định mức độ phân trùn quế thích hợp bổ sung vào chất trồng nấm để có suất hiệu kinh tế cao Thí nghiêm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức sau: T1: không bổ sung phân trùn quế (ĐC) T2: bổ sung % phân trùn quế T3: bổ sung % phân trùn quế T4: bổ sung % phân trùn quế T5: bổ sung 12 % phân trùn quế Bố trí thí nghiệm chất gồm: mùn cưa cao su + % vôi + 0,1 % MgSO4 Kết thí nghiệm cho thấy: Về sinh trưởng phát triển: phân trùn quế có tác động lên sinh trưởng phát triển nấm bào ngư Nghiệm thức có bổ sung 12 % phân trùn quế có đặc tính sinh trưởng tốt (tơ ăn nhanh nhất, thời gian tơ phủ kín bịch phơi sớm nhất, thời gian hình thành thể sớm số chùm thể bịch nhiều nhất) Khả sinh trưởng phát triển hệ tơ nghiệm thức không bổ sung phân trùn quế (ĐC) Về suất: suất tăng dần theo mức độ phân trùn quế bổ sung vào chất Nghiệm thức bổ sung 12 % phân trùn quế có trọng lượng trung bình chùm iii thể cao nhất, số chùm thể bịch nhiều nhất, đó, suất lý thuyết nghiệm thức cao Hơn nữa, suất ô thí nghiệm suất thực thu nghiệm thức cao Kết thí nghiệm cho thấy có tương quan chặt suất bịch lượng chất bị tiêu hao Năng suất bịch cao lượng chất bị tiêu hao nhiều Về hiệu kinh tế: tất nghiệm thức thu lợi nhuận cao so với nghiệm thức đối chứng Nghiệm thức bổ sung 12 % phân trùn quế cho lợi nhuận cao tỷ suất lợi nhuận cao Nghiệm thức đối chứng nghiệm thức bổ sung % phân trùn quế cho tỷ suất lợi nhuận thấp Về tình hình nhiễm bệnh: giai đoạn ni ủ tơ, tỷ lệ hư nhiễm % tất nghiệm thức Vào thời kỳ cuối giai đoạn chăm sóc, có xuất cơng trùng cách ly phòng trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến suất nấm Tóm lại, với tỷ lệ phối trộn phân trùn quế vào chất trồng nấm tỷ lệ 12 % thích hợp iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược nấm ăn 2.2 Nhu cầu dinh dưỡng nấm 2.3 Giá trị dinh dưỡng loài nấm ăn 2.4 Giá trị dược liệu nấm 2.5 Tình hình sản xuất tiêu thụ nấm nước nước 2.5.1 Tình hình sản xuất nấm giới 2.5.2 Tình hình sản xuất nấm nước .12 2.6 Giới thiệu nấm bào ngư .14 2.6.1 Đặc điểm sinh học .16 2.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển nấm bào ngư 16 v 2.7 Kỹ thuật trồng nấm bào ngư 19 2.7.1 Chuẩn bị nguyên liệu 19 2.7.2 Vô bịch 19 2.7.3 Cấy meo giống .20 2.7.4 Nuôi ủ tơ 20 2.7.5 Chuẩn bị nhà trồng 20 2.7.6 Rạch bịch tưới đón nấm 210 2.7.7 Thu hái nấm 21 2.8 Chế biến bảo quản nấm bào ngư 21 2.9 Một số nguyên nhân gây tượng thất thu biện pháp phòng trừ .22 2.10 Một số lưu ý để đảm bảo an toàn trồng nấm bào ngư 23 2.11 Tác dụng phân trùn quế 24 Chương VẬT LỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 26 3.1.1 Thời gian 26 3.1.2 Địa điểm 26 3.2 Vật liệu thí nghiệm 26 3.2.1 Giống 26 3.2.2 Giá thể dinh dưỡng bổ sung 26 3.2.3 Dụng cụ trang thiết bị .26 3.3 Phương pháp thí nghiệm .27 3.3.1 Kiểu thí nghiệm 27 3.3.2 Quy mơ thí nghiệm 27 3.4 Quy trình kỹ thuật 28 3.5 Phương pháp thu thập số liệu tiêu theo dõi 29 vi 3.5.1 Chỉ tiêu sinh trưởng .29 3.5.2 Chỉ tiêu suất 29 3.5.3 Hiệu kinh tế 29 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 30 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .31 4.1 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng .31 4.1.1 Sự tăng trưởng chiều dài sợi tơ 31 4.1.2 Thời gian tơ nấm phủ kín bịch phôi 33 4.1.3 Tỷ lệ bịch phơi có tơ phủ kín giai đoạn 25 NSC 34 4.1.4 Thời gian hình thành thể .34 4.1.5 Số chùm thể bịch 35 4.1.6 Số thể chùm 36 4.2 Kết tiêu suất 37 4.2.1 Trọng lượng trung bình chùm thể 37 4.2.2 Năng suất trung bình thí nghiệm suất thực thu 38 4.2.3 Năng suất lý thuyết nghiệm thức 39 4.2.4 Trọng lượng bịch phôi sau thời gian thu hoạch 40 4.2.5 Sự tương quan suất bịch lượng chất bị tiêu hao 40 4.3 Hiệu kinh tế 42 4.4 Tình hình nhiễm bệnh .42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC .46 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (kí hiệu) Viết đầy đủ CV Coefficient of Variation (hệ số biến động) Ctv Cộng tác viên ĐC Đối chứng IAA Indol Acetic Acid NSC Ngày sau cấy P.E Polyethylene P.P Polypropylene T Treatment (nghiệm thức) Vit Vitamin viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Danh sách bảng Trang Bảng 2.1: Giá trị dinh dưỡng số loài nấm Bảng 2.2: Sản lượng nấm nuôi trồng 11 Bảng 2.3: Sản lượng nấm ăn giới 12 Bảng 2.4: Sản lượng nấm Miền Bắc 14 Bảng 2.5: Hàm lượng vitamin chứa hai loài nấm bào ngư P sajo – caju P floridanus 15 Bảng 2.6: Thành phần dinh dưỡng phân trùn nguyên chất 25 Bảng 3.1: Điều kiện thời tiết, khí hậu 26 Bảng 3.2: Quy trình thực thí nghiệm 28 Bảng 4.1: Động thái tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm nghiệm thức 31 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều dài sợi tơ 32 Bảng 4.3: Thời gian tơ nấm phủ kín bịch phơi 33 Bảng 4.4: Tỷ lệ bịch phơi có tơ phủ kín 25 ngày sau cấy 34 Bảng 4.5: Thời gian hình thành thể 35 Bảng 4.6: Số chùm thể bịch phôi 35 Bảng 4.7: Động thái thể 36 Bảng 4.8: Trọng lượng trung bình chùm thể 37 Bảng 4.9 Năng suất trung bình thí nghiệm suất thực thu 38 Bảng 4.10: Năng suất lý thuyết 39 Bảng 4.11 Trọng lượng bịch sau thời gian thu hoạch 40 Bảng 4.12: Lượng chất bị tiêu hao suất trung bình bịch 41 Bảng 4.13: Tổng thu, tổng chi lợi nhuận đạt nghiệm thức 42 ix Chiều dài tơ nấm 10 ngày sau cấy Title: Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 262.66 87.553 3.02 0.0718 nt 497.10 124.275 4.28 0.0221 Error 12 348.33 29.027 Non-additivity 29.24 29.240 1.01 Residual 11 319.09 29.008 Total 19 1108.09 Grand Mean= 66.020 Grand Sum= 1320.400 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 8.16% Case Range : 87 - 91 Variable : cdai Function :RANGE Error Mean Square = 29.03 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.301 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 59.17 63.17 65.07 68.90 73.78 Ranked Order C BC BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean 55 = = = = = 73.78 68.90 65.07 63.17 59.17 A AB BC BC C Chiều dài tơ nấm 15 ngày sau cấy Title: Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cdai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 234.19 78.063 3.65 0.0444 nt 1586.52 396.631 18.55 0.0000 Error 12 256.58 21.382 Non-additivity 33.16 33.165 1.63 Residual 11 223.42 20.311 -Total 19 2077.30 -Grand Mean= 126.975 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2539.500 Total Count= 9.64% Case Range : 36 - 40 Variable : cdai Function :RANGE Title : chieu dai to nam 15 nsc Error Mean Square = 21.38 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.987 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 111.6 127.8 126.0 130.3 139.1 Ranked Order C B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean 56 = = = = = 139.1 130.3 127.8 126.0 111.6 A AB B B C 20 Chiều dài tơ nấm 20 ngày sau cấy Title: Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cdai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 242.63 80.877 0.77 0.5303 nt 1542.10 385.525 3.69 0.0350 Error 12 1252.88 104.406 Non-additivity 14.77 14.766 0.13 Residual 11 1238.11 112.556 -Total 19 3037.61 -Grand Mean= 168.660 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3373.200 Total Count= 6.06% Case Range : 55 - 59 Variable : cdai Function :RANGE Error Mean Square = 104.4 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 22.07 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 157.6 162.5 168.1 171.7 183.4 Ranked Order B AB AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean 57 = = = = = 183.4 171.7 168.1 162.5 157.6 A AB AB AB B 20 Title: Thời gian tơ nấm phủ kín bịch phơi Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tg A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 37.59 12.529 6.58 0.0070 nt 25.24 6.309 3.31 0.0477 Error 12 22.85 1.904 Non-additivity 0.00 0.003 0.00 Residual 11 22.84 2.077 -Total 19 85.67 -Grand Mean= 25.480 Grand Sum= Coefficient of Variation= 509.600 Total Count= 8.42% Case Range : 189 - 193 Variable : tg Function :RANGE Error Mean Square = 1.904 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.126 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 26.75 26.02 25.50 24.98 23.65 Ranked Order A AB AB AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 58 26.75 A 26.02 AB 25.50 AB 24.98 AB 23.65 B 20 Title: Tỷ lệ bịch phơi có tơ phủ kín 25 ngày sau cấy Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tile A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 585.00 195.001 4.43 0.0257 nt 3478.62 869.655 19.76 0.0000 Error 12 528.07 44.006 Non-additivity 9.87 9.874 0.21 Residual 11 518.19 47.108 -Total 19 4591.69 -Grand Mean= 66.660 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1333.200 Total Count= 9.95% Case Range : 48 - 52 Variable : tile Function :RANGE Error Mean Square = 44.01 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.33 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 45.80 60.42 68.72 72.93 85.43 Ranked Order C B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean 59 = = = = = 85.43 72.93 68.72 60.42 45.80 A AB B B C 20 Title: Thời gian hình thành thể Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tg A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.93 0.643 3.19 0.0627 nt 58.86 14.716 73.04 0.0000 Error 12 2.42 0.201 Non-additivity 0.19 0.191 0.94 Residual 11 2.23 0.202 -Total 19 63.21 -Grand Mean= 10.916 Grand Sum= Coefficient of Variation= 218.310 Total Count= 4.11% Case Range : 43 - 47 Variable : tg Function :RANGE Error Mean Square = 0.2010 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9683 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 13.45 11.60 11.18 10.10 8.252 Ranked Order A B B C D Mean Mean Mean Mean Mean 60 = = = = = 13.45 11.60 11.18 10.10 8.252 A B B C D 20 Số chùm thể bịch Title: Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SCHUM A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.66 0.554 3.59 0.0464 NT 6.98 1.744 11.31 0.0005 Error 12 1.85 0.154 Non-additivity 0.09 0.094 0.59 Residual 11 1.76 0.160 -Total 19 10.49 -Grand Mean= 4.545 Grand Sum= Coefficient of Variation= 90.900 Total Count= 8.64% Case Range : 70 - 74 Variable : SCHUM Function :RANGE Error Mean Square = 0.04500 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4582 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.750 3.975 4.775 4.900 5.325 Ranked Order C C B AB A Mean Mean Mean Mean Mean 61 = = = = = 5.325 4.900 4.775 3.975 3.750 A AB B C C 20 Title: Số thể chùm ngày sau hình thành Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: rt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.36 0.121 0.70 0.5681 nt 1.35 0.337 1.97 0.1639 Error 12 2.06 0.171 Non-additivity 0.09 0.091 0.51 Residual 11 1.97 0.179 -Total 19 3.77 -Grand Mean= 17.335 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2.39% 62 346.700 Total Count= 20 Số thể chùm ngày sau hình thành Title: Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: qthe A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4.44 1.480 4.12 0.0318 nt 129.20 32.299 89.91 0.0000 Error 12 4.31 0.359 Non-additivity 0.15 0.155 0.41 Residual 11 4.16 0.378 -Total 19 137.95 -Grand Mean= 11.795 Grand Sum= Coefficient of Variation= 235.900 Total Count= 8.08% Case Range : 148 - 152 Variable : qthe Function :RANGE Error Mean Square = 0.3590 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.294 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.550 10.63 12.23 13.90 14.68 Ranked Order D C B A A Mean Mean Mean Mean Mean 63 = = = = = 14.68 13.90 12.23 10.63 7.550 A A B C D 20 Số thể chùm ngày sau hình thành Title: Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sqt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6.82 2.273 5.23 0.0154 nt 79.29 19.822 45.59 0.0000 Error 12 5.22 0.435 Non-additivity 0.39 0.385 0.88 Residual 11 4.83 0.439 -Total 19 91.32 -Grand Mean= 8.030 Grand Sum= Coefficient of Variation= 160.600 Total Count= 8.21% Case Range : 235 - 239 Variable : sqt Function : RANGE Error Mean Square = 0.4350 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.425 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.450 6.425 7.825 9.550 10.90 Ranked Order C BC B A A Mean Mean Mean Mean Mean 64 = = = = = 10.90 9.550 7.825 6.425 5.450 A A B BC C 20 Title: Trọng lượng trung bình chùm thể Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tltb A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 301.59 100.529 1.29 0.3221 nt 1419.43 354.856 4.56 0.0180 Error 12 933.95 77.829 Non-additivity 497.71 497.708 12.55 Residual 11 436.24 39.658 -Total 19 2654.96 -Grand Mean= 94.400 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1888.000 Total Count= 9.35% Case Range : 27 - 31 Variable : tltb Function : RANGE Error Mean Square = 77.83 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.59 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 85.93 87.28 91.45 98.60 108.8 Ranked Order B B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean 65 = = = = = 108.8 98.60 91.45 87.28 85.93 A AB B B B 20 Title: Năng suất thí nghiệm Title: nsotn Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ns A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.93 0.310 3.62 0.0455 nt 21.15 5.288 61.62 0.0000 Error 12 1.03 0.086 Non-additivity 0.28 0.284 4.19 Residual 11 0.75 0.068 -Total 19 23.11 -Grand Mean= 3.199 Grand Sum= Coefficient of Variation= 63.987 Total Count= 9.16% Case Range : 57 - 61 Variable : ns Function : RANGE Error Mean Square = 0.08600 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6334 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.04 2.14 3.10 3.95 4.72 Ranked Order D D C B A Mean Mean Mean Mean Mean 66 = = = = = 4.72 3.95 3.10 2.14 2.04 A B C D D 20 Title: Năng suất lý thuyết Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nslth A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 29476.35 9825.451 3.58 0.0468 nt 194268.36 48567.089 17.69 0.0001 Error 12 32949.41 2745.784 Non-additivity 7702.77 7702.767 3.36 Residual 11 25246.64 2295.149 -Total 19 256694.12 -Grand Mean= 436.440 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8728.800 Total Count= 12.01% Case Range : 74 - 78 Variable : nslth Function : RANGE Error Mean Square = 2746 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 113.2 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 305.1 360.2 430.4 506.9 579.7 Ranked Order D CD BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean 67 = = = = = 579.7 506.9 430.4 360.2 305.1 A AB BC CD D 20 Title: Trọng lượng bịch phôi sau thời gian thu hoạch Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.025 2.96 0.0752 nt 0.39 0.096 11.35 0.0005 Error 12 0.10 0.008 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 11 0.10 0.009 -Total 19 0.56 -Grand Mean= 1.114 Grand Sum= Coefficient of Variation= 22.290 Total Count= 10.27% Case Range : 22 - 26 Variable : tl Function : RANGE Error Mean Square = 0.008000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1932 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.253 1.240 1.180 0.9900 0.9100 Ranked Order A A AB BC C Mean Mean Mean Mean Mean 68 = = = = = 1.253 1.240 1.180 0.9900 0.9100 A A AB BC C 20 Phụ lục 4: Chi phí sử dụng cho sản xuất 1.000 bịch phơi nấm Đối tượng Mùn cưa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Giá thành (đồng) (đồng) khối 2,5 200.000 500.000 Vôi kg 2.000 14.000 MgSO4 kg 0,7 10.000 7.000 Bịch kg 55.000 385.000 Cổ nút kg 50.000 50.000 Nút kg 45.000 45.000 Thun kg 25.000 25.000 Meo giống chai 30.000 210.000 Công lao động công 80.000 560.000 Thuê nhà xưởng 500.000 Chi phí khác 200.000 Tổng cộng Phân trùn quế 2.496.000 kg 2.000 T1 0 T2 21 42.000 T3 42 84.000 T4 63 126.000 T5 84 168.000 69 ... tập thể lớp ĐH07NHGL động viên, giúp đỡ suốt trình học tập Sinh viên thực Phan Thị Thu Dung ii TÓM TẮT PHAN THỊ THU DUNG, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011, “Khảo sát ảnh... thực thu 38 Bảng 4.10: Năng suất lý thuyết 39 Bảng 4.11 Trọng lượng bịch sau thời gian thu hoạch 40 Bảng 4.12: Lượng chất bị tiêu hao suất trung bình bịch 41 Bảng 4.13: Tổng thu, ... 4.2.2 Năng suất trung bình thí nghiệm suất thực thu 38 4.2.3 Năng suất lý thuyết nghiệm thức 39 4.2.4 Trọng lượng bịch phôi sau thời gian thu hoạch 40 4.2.5 Sự tương quan suất bịch
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM BÀO NGƯ Pleurotus sp. , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM BÀO NGƯ Pleurotus sp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay