KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG GÂY HẠI TRÊN LÚA CỦA RẦY PHẤN TRẮNG Aleurocybotus sp. (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE)

82 25 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:34

i KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC KHẢ NĂNG GÂY HẠI TRÊN LÚA CỦA RẦY PHẤN TRẮNG Aleurocybotus sp (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) Tác giả PHAN THỊ HẠNH TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn Th.S Lê Cao Lượng (ĐH Nông Lâm tpHCM) Th.S Lâm Thị Mỹ Nương (TTBVTV phía Nam) Tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Th.S Lê Cao Lượng, giảng viên khoa Nông học, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, dạy tơi suốt q trình thực đề tài Th.S Lâm Thị Mỹ Nương, trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam hướng dẫn giúp đỡ thời gian thực đề tài Kỹ sư Huỳnh Thị Ngọc Diễm, nhân viên phòng kỹ thuật Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Ban giám đốc Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài trung tâm Cán nhân viên Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam giúp đỡ thời gian thực đề tài Gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ Tiền Giang, ngày tháng năm 2011 Phan Thị Hạnh Trang iii TÓM TẮT Tác giả: Phan Thị Hạnh Trang Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Khảo sát đặc điểm sinh học khả gây hại lúa rầy phấn trắng Aleurocybotus sp (Homoptera: Aleyrodidae)” tiến hành Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thời gian từ 02/2011 đến 06/2011 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Cao Lượng (ĐH Nông Lâm HCM) Th.S Lâm Thị Mỹ Nương (TTBVTV phía Nam) Nội dung nghiên cứu gồm phần: - Khảo sát đặc điểm sinh học rầy phấn trắng Aleurocybotus sp Thí nghiệm ni phòng thí nghiệm - Nghiên cứu ảnh hưởng mật số rầy phấn trắng Aleurocybotus sp đến yếu tố cấu thành suất lúa Thí nghiệm thực nhà lưới, bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên gồm nghiệm thức: ĐC (không thả rầy), 10 con/cây, 20 con/cây, 30con/ cây, 50 con/cây lần lặp lại Kết thu được: - Rầy phấn trắng Aleurocybotus sp lồi rầy nhỏ có vòng đời 19,40 ± 1,32 ngày, , đực nhỏ Trứng hình bầu dục, hình lê, thời gian trứng 6,50 ± 0,50 ngày, tỉ lệ trứng nở 99,40 % Ấu trùng hình bầu dục có tuổi: tuổi 3,00 ± 0,32 ngày, tuổi 2,75 ± 0,39 ngày, tuổi 3,15 ± 0,35 ngày Thời gian nhộng giả 3,05 ± 0,30 ngày, tỉ lệ hóa nhộng 68,40 % Tỉ lệ vũ hóa 89,60% Tuổi thọ thành trùng đực 15,45 ngày, 17,65 ngày - Tỉ lệ lúa bị xoắn tỉ lệ bị ấu trùng hại nghiệm thức có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê, mật độ thả nhiều tỉ lệ bị hại cao Như mật số 50 con/cây tỉ lệ bị hại cao Với mật số gây hại giai đoạn 21 NSS lúakhả phục hồi nên không ảnh hưởng đến chiều cao lúa iv Ở giai đoạn lúa 21NSS, mật số 10 con/cây khơng ảnh hưởng khả đẻ nhánh, từ mật số 20 con/cây trở ảnh hưởng đến khả đẻ nhánh Mật số rầy cao khả đẻ nhánh thấp Các yếu tố cấu thành suất nghiệm thức có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê, mật độ thả nhiều suất giảm Ở mật số 10 con/cây, 20 con/cây, có khác biệt khơng có ý nghĩa với đối chứng Ở mật số 30 con/cây, 50 con/cây có khác biệt có ý nghĩa với đối chứng v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng biểu ix Danh sách hình x Chương Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Giới thiệu lúa 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.2 Một số sâu hại phổ biến lua 2.2.1 Rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) 2.2.2 Rầy xanh (Green leafhopper: Nephotettix spp.) 2.2.3 Sâu đục thân (Stemborrer, gọi sâu nách hay sâu ống) 2.2.4 Sâu nhỏ (Leaf roller: Cnaphalocrosis medinalis) 2.2.5 Sâu lớn (Leaf roller: Parnara guttata Bremer & Grey) 2.2.6 Sâu phao (sâu đeo) (Caseworm: Nymphula depunctalis) 2.2.7 Bù lạch (bọ trĩ) (Thrips: Baliothrips biformis) 2.2.8 Bọ xít (Bồ hút) (Rice bug: Leptocorisa acuta Thunberg) 10 2.2.9 Bọ xít đen (Rice black bug: Scotinophora lurida) 11 vi 2.2.10 Muỗi gây hành (sâu năn) (Gall midge: Orseolia oryzae) 12 2.2.11 Nhện gié (Steneostarsonemus spinki Smiley) 12 2.2.12 Rầy phấn trắng (Aleurocybotus sp.) 13 2.3 Bộ cánh (Homoptera) 13 2.4 Tình hình nghiên cứu rầy phấn trắng giới Việt Nam 15 2.4.1 Trên giới 15 2.4.2 Ở Việt Nam 17 Chương Phương tiện phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Thời gian địa điểm 19 3.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết 19 3.3 Vật liệu 20 3.4 Nội dung nghiên cứu 20 3.5 Phương pháp nghiên cứu 20 3.5.1 Khảo sát đặc điểm hình thái sinh học rầy phấn trắng Aleurocybotus sp 20 3.5.1.1 Phương pháp 21 3.5.1.2 Chỉ tiêu theo dõi 21 3.5.1.3 Lịch theo dõi 22 3.5.2 Nghiên cứu ảnh hưởng mật số rầy phấn trắng Aleurocybotus sp đến yếu tố cấu thành suất lúa 22 3.5.2.1 Phương pháp 22 3.5.2.2 Chỉ tiêu theo dõi 22 3.6 Xử lí số liệu 24 Chương kết thảo luận 25 4.1 Đặc điểm hình thái sinh học rầy phấn trắng Aleurocybotus sp 25 4.1.1 Đặc điểm hình thái rầy phấn trắng Aleurocybotus sp 25 4.1.2 Thời gian phát triển pha thể vòng đời rầy phấn trắng Aleurocybotus sp 30 4.1.3 Một số đặc điểm sinh học khác 33 vii 4.2 Ảnh hưởng mật số rầy phấn trắng Aleurocybotus sp đến yếu tố cấu thành suất lúa 34 4.2.1 Khả gây hại rầy phấn trắng Aleurocybotus sp lúa 34 4.2.2 Một số tiêu nông học 37 4.2.2.1 Ảnh hưởng mật số rầy phấn trắng Aleurocybotus sp đến chiều cao theo thời gian 37 4.2.2.1 Ảnh hưởng mật số rầy phấn trắng Aleurocybotus sp đến số nhánh theo thời gian 39 4.2.3 Các yếu tố cấu thành suất 41 Chương Kết luận đề nghị 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 Tài liệu tham khảo 45 Phụ lục 47 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT IRRI (International Rice Research Institute) : Viện nghiên cứu lúa quốc tế NT : Nghiệm thức LLL : Lần lặp lại ĐC : Đối chứng NST: Ngày sau thả TB: Trung bình : Giá trị trung bình SD: độ lệch tiêu chuẩn CV (Coefficient of variation): Hệ số biến động LSD (Least Significant Diffrence Test): Trắc nghiệm phân hạng ix DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Nhiệt độ ẩm độ vùng thí nghiệm 19 Bảng 4.1: Kích thước giai đoạn phát triển rầy phấn trắng Aleurocybotus sp 26 Bảng 4.2: Thời gian phát triển pha thể vòng đời rầy phấn trắng Aleurocybotus sp 30 Bảng 4.3: Một số đặc điểm sinh học khác 33 Bảng 4.4: Tỉ lệ lúa bị ấu trùng hại 34 Bảng 4.5: Tỉ lệ lúa bị xoắn 35 Bảng 4.6: Ảnh hưởng mật số rầy phấn trắng Aleurocybotus sp đến chiều cao theo thời gian 37 Bảng 4.7: Ảnh hưởng mật số rầy phấn trắng Aleurocybotus sp đến số nhánh theo thời gian 39 Bảng 4.8: Các yếu tố cấu thành suất 41 x DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Chậu lúa nuôi rầy 20 Hình 4.1: Mạch cánh thành trùng 27 Hình 4.2: Bụng thành trùng (a) đực (b) 28 Hình 4.3: Trứng 28 Hình 4.4: Ấu trùng tuổi 28 Hình 4.5: Ấu trùng tuổi 29 Hình 4.6: Ấu trùng tuổi 29 Hình 4.7: Nhộng 29 Hình 4.8: Vỏ nhộng 29 Hình 4.9: Thời gian phát triển vòng đời rầy phấn trắng Aleurocybotus sp 32 Hình 4.10: Triệu chứng lúa bị xoắn 28 NST 36 Hình p1.1: Cây lúa 35 NST 47 Hình p1.2: Lồng lưới trồng lúa 47 58 Chi-square = 14.151 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.007 RANGE Error Mean Square = 0.006000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2004 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.7100 E Mean = 1.790 D Mean = 2.240 C Mean = 3.430 B Mean = 4.640 A Ranked Order Mean = 4.640 Mean = 3.430 Mean = 2.240 Mean = 1.790 Mean = 0.7100 A B C D E Phụ lục Kết phân tích chiều cao ANOVA phân hạng LSD Chiều cao 21 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 221.025 55.256 15.863 0.0002 Within 10 34.833 3.483 Total 14 255.858 Coefficient of Variation = 2.53% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 242.000 80.667 1.15 1.08 3.00 223.000 74.333 0.88 1.08 3.00 217.750 72.583 2.45 1.08 3.00 212.000 70.667 2.43 1.08 3.00 209.750 69.917 1.84 1.08 -Total 15.00 1104.500 73.633 4.27 1.10 Within 1.87 Bartlett's test - 59 Chi-square = 2.368 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.668 RANGE Error Mean Square = 3.483 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.829 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 80.67 Mean = 74.33 Mean = 72.58 Mean = 70.67 Mean = 69.92 A B B B B Ranked Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = 80.67 74.33 72.58 70.67 69.92 A B B B B Chiều cao 28 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 349.942 87.485 51.336 0.0000 Within 10 17.042 1.704 Total 14 366.983 Coefficient of Variation = 1.69% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 248.500 82.833 1.13 0.75 3.00 240.750 80.250 0.90 0.75 3.00 238.000 79.333 0.58 0.75 3.00 218.000 72.667 1.44 0.75 3.00 210.250 70.083 2.01 0.75 -Total 15.00 1155.500 77.033 5.12 1.32 Within 1.31 Bartlett's test Chi-square = 2.678 Number of Degrees of Freedom = 60 Approximate significance = 0.613 RANGE Error Mean Square = 1.704 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.378 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 82.83 Mean = 80.25 Mean = 79.33 Mean = 72.67 Mean = 70.08 A AB B C C Ranked Order Mean = 82.83 A Mean = 80.25 AB Mean = 79.33 B Mean = 72.67 C Mean = 70.08 C Chiều cao 35 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 147.538 36.885 20.632 0.0001 Within 10 17.878 1.788 Total 14 165.416 Coefficient of Variation = 1.68% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 249.500 83.167 0.72 0.77 3.00 246.750 82.250 2.38 0.77 3.00 242.250 80.750 1.32 0.77 3.00 230.750 76.917 0.72 0.77 3.00 225.080 75.027 0.68 0.77 -Total 15.00 1194.330 79.622 3.44 0.89 Within 1.34 Bartlett's test Chi-square = 4.482 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.345 RANGE 61 Error Mean Square = 1.788 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.460 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 83.17 Mean = 82.25 Mean = 80.75 Mean = 76.92 Mean = 75.03 Ranked Order A Mean = 83.17 A Mean = 82.25 A Mean = 80.75 B Mean = 76.92 B Mean = 75.03 A A A B B Chiều cao 42 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 52.733 13.183 22.928 0.0001 Within 10 5.750 0.575 Total 14 58.483 Coefficient of Variation = 0.92% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 254.750 84.917 0.29 0.44 3.00 252.000 84.000 0.75 0.44 3.00 246.750 82.250 1.25 0.44 3.00 241.750 80.583 0.63 0.44 3.00 240.250 80.083 0.52 0.44 -Total 15.00 1235.500 82.367 2.04 0.53 Within 0.76 Bartlett's test Chi-square = 3.467 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.483 RANGE Error Mean Square = 0.9200 Error Degrees of Freedom = 10 62 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.482 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 84.92 Mean = 84.00 Mean = 82.25 Mean = 80.58 Mean = 80.08 Ranked Order A Mean = 84.92 A AB Mean = 84.00 AB BC Mean = 82.25 BC C Mean = 80.58 C C Mean = 80.08 C Chiều cao 49 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.025 1.506 2.204 0.1417 Within 10 6.833 0.683 Total 14 12.858 Coefficient of Variation = 0.97% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 257.750 85.917 1.13 0.48 3.00 256.750 85.583 0.38 0.48 3.00 256.000 85.333 0.52 0.48 3.00 253.250 84.417 0.63 0.48 3.00 253.000 84.333 1.15 0.48 -Total 15.00 1276.750 85.117 0.96 0.25 Within 0.83 Bartlett's test Chi-square = 2.878 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.578 Phụ lục Kết phân tích chiều số nhánh ANOVA phân hạng LSD 63 Số nhánh NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.417 0.104 2.273 0.1333 Within 10 0.458 0.046 Total 14 0.875 Coefficient of Variation = 6.12% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 11.250 3.750 0.00 0.12 3.00 10.250 3.417 0.14 0.12 3.00 10.500 3.500 0.25 0.12 3.00 9.750 3.250 0.25 0.12 3.00 10.750 3.583 0.29 0.12 -Total 15.00 52.500 3.500 0.25 0.06 Within 0.21 Bartlett's test Chi-square = 17.172 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.002 Số nhánh 14 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11.608 2.902 17.859 0.0002 Within 10 1.625 0.163 Total 14 13.233 Coefficient of Variation = 8.70% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE 64 3.00 17.750 5.917 0.63 0.23 3.00 16.000 5.333 0.38 0.23 3.00 13.500 4.500 0.43 0.23 3.00 11.250 3.750 0.25 0.23 3.00 11.000 3.667 0.14 0.23 -Total 15.00 69.500 4.633 0.97 0.25 Within 0.40 Bartlett's test Chi-square = 3.474 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.482 RANGE Error Mean Square = 0.1650 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.051 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 5.920 Mean = 5.330 Mean = 4.500 Mean = 3.750 Mean = 3.670 Ranked Order A Mean = 5.920 A AB Mean = 5.330 AB BC Mean = 4.500 BC C Mean = 3.750 C C Mean = 3.670 C Số nhánh 21 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 27.392 6.848 74.705 0.0000 Within 10 0.917 0.092 Total 14 28.308 Coefficient of Variation = 5.52% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 23.000 7.667 0.38 0.17 3.00 19.000 6.333 0.29 0.17 65 3.00 15.250 5.083 0.38 0.17 3.00 12.750 4.250 0.25 0.17 3.00 12.250 4.083 0.14 0.17 -Total 15.00 82.250 5.483 1.42 0.37 Within 0.30 Bartlett's test Chi-square = 1.719 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.787 RANGE Error Mean Square = 0.09200 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7849 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.670 A Mean = 7.670 A Mean = 6.330 B Mean = 6.330 B Mean = 5.080 C Mean = 5.080 C Mean = 4.250 D Mean = 4.250 D Mean = 4.080 D Mean = 4.080 D Số nhánh 28 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 34.208 8.552 37.318 0.0000 Within 10 2.292 0.229 Total 14 36.500 Coefficient of Variation = 6.84% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 26.750 8.917 0.38 0.28 3.00 24.000 8.000 0.43 0.28 3.00 20.500 6.833 0.88 0.28 3.00 20.500 6.833 0.14 0.28 3.00 13.250 4.417 0.14 0.28 Var 66 -Total 15.00 105.000 7.000 1.61 0.42 Within 0.48 Bartlett's test Chi-square = 7.059 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.133 RANGE Error Mean Square = 0.2290 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.238 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 8.920 Mean = 8.000 Mean = 6.830 Mean = 6.830 Mean = 4.420 A AB B B C Ranked Order Mean = 8.920 A Mean = 8.000 AB Mean = 6.830 B Mean = 6.830 B Mean = 4.420 C Số nhánh 35 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 63.933 15.983 41.247 0.0000 Within 10 3.875 0.388 Total 14 67.808 Coefficient of Variation = 6.74% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 35.000 11.667 0.29 0.36 3.00 34.000 11.333 0.63 0.36 3.00 27.000 9.000 0.90 0.36 3.00 24.000 8.000 0.50 0.36 3.00 18.500 6.167 0.63 0.36 67 Total 15.00 138.500 9.233 Within 0.62 Bartlett's test Chi-square = 1.987 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.738 2.20 0.57 RANGE Error Mean Square = 0.3880 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.612 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 11.67 Mean = 11.33 Mean = 9.000 Mean = 8.000 Mean = 6.170 A A B B C Ranked Order Mean = 11.67 Mean = 11.33 Mean = 9.000 Mean = 8.000 Mean = 6.170 A A B B C Số nhánh 42 NST ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 48.936 12.234 43.280 0.0000 Within 10 2.827 0.283 Total 14 51.762 Coefficient of Variation = 6.33% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 31.750 10.583 0.38 0.31 3.00 29.750 9.917 0.63 0.31 3.00 26.550 8.850 0.88 0.31 3.00 20.500 6.833 0.14 0.31 3.00 17.500 5.833 0.29 0.31 -Total 15.00 126.050 8.403 1.92 0.50 68 Within 0.53 Bartlett's test Chi-square = 5.259 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.262 RANGE Error Mean Square = 0.2830 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.377 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 10.58 A Mean = 10.58 A Mean = 9.920 AB Mean = 9.920 AB Mean = 8.850 B Mean = 8.850 B Mean = 6.830 C Mean = 6.830 C Mean = 5.830 C Mean = 5.830 C Phụ lục 10 Kết phân tích yếu tố cấu thành suất ANOVA phân hạng LSD Số bông/bụi ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 28.692 7.173 41.988 0.0000 Within 10 1.708 0.171 Total 14 30.400 Coefficient of Variation = 6.67% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 23.500 7.833 0.63 0.24 3.00 21.750 7.250 0.25 0.24 3.00 19.500 6.500 0.25 0.24 3.00 16.500 5.500 0.25 0.24 3.00 11.750 3.917 0.52 0.24 69 Total 15.00 93.000 6.200 Within 0.41 Bartlett's test Chi-square = 2.859 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.582 1.47 0.38 RANGE Error Mean Square = 0.1710 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.070 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 7.830 Mean = 7.250 Mean = 6.500 Mean = 5.500 Mean = 3.920 Ranked Order A Mean = 7.830 A AB Mean = 7.250 AB BC Mean = 6.500 BC C Mean = 5.500 C D Mean = 3.920 D Tỉ lệ hạt lép ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 997.568 249.392 304.146 0.0000 Within 10 8.200 0.820 Total 14 1005.768 Coefficient of Variation = 3.67% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 51.850 17.283 0.50 0.52 3.00 53.180 17.727 0.86 0.52 3.00 57.300 19.100 1.63 0.52 3.00 102.060 34.020 0.63 0.52 3.00 105.660 35.220 0.28 0.52 70 Total 15.00 Within 370.050 24.670 0.91 8.48 2.19 Bartlett's test Chi-square = 5.378 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.251 RANGE Error Mean Square = 0.8200 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.343 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 17.28 17.73 19.10 34.02 35.22 Ranked Order B Mean = B Mean = B Mean = A Mean = A Mean = 35.22 34.02 19.10 17.73 17.28 A A B B B Số hạt chắc/bông ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2016.556 504.139 129.981 0.0000 Within 10 38.786 3.879 Total 14 2055.342 Coefficient of Variation = 2.45% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 271.000 90.333 2.46 1.14 3.00 269.830 89.943 1.84 1.14 3.00 266.500 88.833 0.68 1.14 3.00 204.830 68.277 2.69 1.14 71 3.00 192.420 64.140 1.50 1.14 -Total 15.00 1204.580 80.305 12.12 3.13 Within 1.97 Bartlett's test Chi-square = 2.897 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.575 RANGE Error Mean Square = 3.879 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.097 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 90.33 Mean = 89.94 Mean = 88.83 Mean = 68.28 Mean = 64.14 Ranked Order A Mean = 90.33 A Mean = 89.94 A Mean = 88.83 B Mean = 68.28 B Mean = 64.14 A A A B B Trọng lượng 1000 hạt ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.291 0.073 2.233 0.1381 Within 10 0.326 0.033 Total 14 0.617 Coefficient of Variation = 0.66% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 82.970 27.657 0.28 0.10 3.00 82.890 27.630 0.08 0.10 3.00 82.100 27.367 0.09 0.10 3.00 82.100 27.367 0.21 0.10 72 3.00 82.040 27.347 0.17 0.10 -Total 15.00 412.100 27.473 0.21 0.05 Within 0.18 Bartlett's test Chi-square = 3.579 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.466 ... tài Gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ Tiền Giang, ngày tháng năm 2011 Phan Thị Hạnh Trang iii TÓM TẮT Tác giả: Phan Thị Hạnh Trang Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Khảo sát... với đối chứng Ở mật số 30 con/cây, 50 con/cây có khác biệt có ý nghĩa với đối chứng v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục ... lột xác thành muỗi đục lỗ phía đọt tròn mà chui ra, chồi bị chết Chúng sống cỏ dại lây lan nhanh gây thi t hại nặng trà lúa muộn (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008) Hiện tượng tiêu biểu ống tròn giống hành
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG GÂY HẠI TRÊN LÚA CỦA RẦY PHẤN TRẮNG Aleurocybotus sp. (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG GÂY HẠI TRÊN LÚA CỦA RẦY PHẤN TRẮNG Aleurocybotus sp. (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay