BÌNH LUẬN các QUY ĐỊNH về bồi THƯỜNG

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:29

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Luật Đất đai công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết mối quan hệ đất đai Qua gần 10 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2003 phát huy tốt vai trò ổn định mối quan hệ đất đai Tuy nhiên, bộc lộ hạn chế định, dẫn đến việc thực thi pháp luật đất đai nhiều bất cập, ảnh hưởng khơng tốt đến tình hình an ninh trị, trật tự an toàn xã hội Do vậy, cần thiết phải ban hành Luật Đất đai thay Luật Đất đai năm 2003 Ngày 29/11/2013, Quốc hội thông qua Luật Đất đai năm 2013, Luật có hiệu lực kể từ 01/7/2014 So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng chương 66 điều, khắc phục, giải tồn tại, hạn chế phát sinh trình thi hành Luật đất đai năm 2003 Đây đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến trị, kinh tế, xã hội đất nước, thu hút quan tâm rộng rãi nhân dân Luật Đất đai năm 2013 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa quy định phù hợp vào sống Luật Đất đai năm 2003, đồng thời sửa đổi, bổ sung số quy định định nhằm tháo gỡ hạn chế, bất cập Luật Đất đai năm 2003 Theo đó, Luật Đất đai năm 2013 có nhiều đổi bản, ảnh hưởng sâu rộng, có điểm đổi quan trọng quy chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Tại chương IV Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo cách công khai, minh bạch quyền lợi người có đất thu hồi nhằm khắc phục, loại bỏ trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích người sử dụng đất đồng thời khắc phục cách có hiệu trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên dư luận xấu xã hội Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, luật quy định: "Nhà nước thu hồi đất với dự án Quốc hội định chủ trương đầu tư; dự án Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, định đầu tư số trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét qua chủ trương thu hồi đất" Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2013 quy định chế tài mạnh để xử lý trường hợp không đưa đất giao, cho thuê vào sử dụng chậm đưa đất vào sử dụng; quy định đầy đủ, rõ ràng trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi; quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất Những điểm mới: Nhằm bảo đảm tốt quyền lợi ích hợp pháp cho người bị thu hồi đất, khắc phục bất cập điều tiết cách hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất nhà đầu tư, đồng thời nhằm giảm thiểu khiếu kiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, Luật Đất đai 2013 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa quy định phù hợp vào sống pháp luật đất đai năm 2003, đồng thời sửa đổi, bổ sung số quy định nhằm tháo gỡ hạn chế, bất cập pháp luật Đất đai năm 2003, đưa sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nghị 19/NQ-TW vào sống Có thể khái quát số nội dung chủ yếu mang tính đổi lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt quy định Luật Đất đai năm 2013 so với Luật Đất đai năm 2003 Cụ thể sau: Quy định nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Các chế định bồi thường đất, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Luật Đất đai năm 2003 thực tế chế, truyền tải hết quy định mang tính nguyên tắc để thực thống xử lý vấn đề phức tạp phát sinh thực tiễn thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa phương, bộ, ngành Khắc phục hạn chế này, Luật Đất đai năm 2013 tách nguyên tắc bồi thường đất nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh Nhà nước thu hồi đất thành 02 điều riêng biệt (Điều 74 Điều 88) Trong đó, quy định cụ thể nguyên tắc bồi thường đất nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất để bộ, ngành, địa phương người thu hồi đất vào thống thực cụ thể: “ Nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất (Điều 74 Luật Đất đai) Người sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện bồi thường quy định Điều 75 Luật bồi thường Việc bồi thường thực việc giao đất có mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, khơng có đất để bồi thường bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất Việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời quy định pháp luật.” “Nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh Nhà nước thu hồi đất (Điều 88 Luật Đất đai) Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại tài sản bồi thường Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại bồi thường thiệt hại.” Quy định cụ thể làm rõ điều kiện để bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng loại đối tượng mà Nhà nước thu hồi đất Trong đó, Luật bổ sung thêm 02 trường hợp bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất quy định Điều 75, cụ thể: - Bổ sung bồi thường trường hợp sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê nhằm đảm bảo bình đẳng người sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền lần cho thời gian thuê với người giao đất có thu tiền sử dụng đất (có nghĩa vụ tài nhau) - Bổ sung bồi thường trường hợp sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất mà đất Nhà nước giao, cho thuê có Giấy chứng nhận có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa cấp Đây điểm Luật Đất đai năm 2013 mà Luật Đất đai 2003 chưa quy định rõ, quy định giải vướng mắc việc việc bồi thường, hỗ trợ đất đất sở tôn giáo sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, làm sở hoạt động từ thiện, đất Nhà nước giao mà có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho hợp pháp khai hoang trước ngày 01 tháng năm 2004 Ý nghĩa điểm chương IV Luật Đất đai 2013: Thứ nhất: Bổ sung trường hợp thu hồi đất có nguy đe dọa tính mạng người để chia thành nhóm để có quy định riêng chế xử lý đất thu hồi, tài sản đất thu hồi phù hợp với tính chất nhóm, gồm: + Nhóm 1: Thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 61); + Nhóm 2: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng (Điều 62); + Nhóm 3: Thu hồi đất vi phạm pháp luật (Điều 64); đặc biệt trường hợp không đưa đất giao, cho thuê vào sử dụng chậm đưa đất vào sử dụng, Luật Đất đai năm 2013 quy định chế tài mạnh để xử lý trường hợp này; cụ thể là: ”Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư mà không sử dụng thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư kể từ nhận bàn giao đất thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp khơng đưa đất vào sử dụng chủ đầu tư gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực dự án thời gian này; hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường đất tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng” (Điểm i Khoản Điều 64) + Nhóm 4: Thu hồi đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy đe dọa tính mạng người (Điều 65) => Nhằm đảm bảo lợi ích tổng thể nhân dân đất nước Thứ hai, Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo chế sau: + Cơ chế Nhà nước thu hồi đất dự án sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng Nhằm cụ thể quy định Điều 54 Hiến pháp năm 2013, dự án quy định chi tiết theo hướng kiểm soát chặt chẽ thu hẹp trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng Cụ thể là: Nhà nước thu hồi đất dự án Quốc hội định chủ trương đầu tư; dự án Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, định đầu tư số trường hợp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất (Điều 62); + Cơ chế Nhà nước không thu hồi đất mà chủ đầu tư người sử dụng đất tự thỏa thuận việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, th, nhận góp vốn quyền sử dụng đất (Điều 73) => Quy định góp phần đảm bảo cơng khai, minh bạch dân chủ, giảm khiếu kiện phát sinh từ chế sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh; đặc biệt từ quy định này, Luật Đất đai năm 2013 làm rõ trường hợp Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất bồi thường theo giá đất Nhà nước xác định, trường hợp lại (Nhà nước khơng thu hồi đất) người sử dụng đất chủ đầu tư trả tiền theo giá đất bên thỏa thuận Thứ ba, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất, quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh định thu hồi đất trường hợp khu đất thu hồi có tổ chức hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất =>Để cải cách hành thực dự án Thứ tư, Luật Đất đai năm 2013 quy định bổ sung trình tự, thủ tục thu hồi đất Điều 69, 70 71, đặc biệt trình tự cưỡng chế kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình tự cưỡng chế thu hồi đất =>Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch dân chủ; đảm bảo quyền lợi người có đất thu hồi; tăng cường tham gia trực tiếp Nhân dân; trách nhiệm đối thoại giải trình quan nhà nước có thẩm quyền người dân chưa có ý kiến đồng thuận việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thứ năm, Luật Đất đai năm 2013 không quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất mà giao Chính phủ quy định =>Nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành điều kiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin q trình thực Thứ sáu, Luật Đất đai năm 2013 bổ sung quy định trưng dụng đất (Điều 72) => nhằm thể chế quy định Hiến pháp năm 2013 theo hướng trưng dụng đất khác với trưng dụng tài sản, quy định trường hợp trưng dụng đất, thời hạn trưng dụng đất, bồi thường thiệt hại việc trưng dụng đất gây Thứ bảy, Luật Đất đai năm 2013 tách nguyên tắc bồi thường đất nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh Nhà nước thu hồi đất thành 02 điều riêng biệt (Điều 74 Điều 88) Trong đó, quy định cụ thể nguyên tắc bồi thường đất nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất để bộ, ngành, địa phương người thu hồi đất vào thống thực => Nhằm khắc phục thực tế thể chế, truyền tải đầy đủ quy định mang tính nguyên tắc để thực thống xử lý vấn đề phức tạp phát sinh thực tiễn thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa phương, bộ, ngành Thứ tám, Bổ sung bồi thường trường hợp sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê => Nhằm đảm bảo bình đẳng người sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền lần cho thời gian thuê với người giao đất có thu tiền sử dụng đất (có nghĩa vụ tài nhau) Thứ chín, Bổ sung bồi thường trường hợp sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất mà đất Nhà nước giao, cho thuê có Giấy chứng nhận có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa cấp => Nhằm khắc phục vướng mắc thực tế (Luật đất đai 2003 khơng có quy định này) Thứ mười, Bổ sung trường hợp thu hồi đất khu vực bị ô nhiễm mơi trường có nguy đe dọa tính mạng người, đất có nguy sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng người người có đất thu hồi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để ổn định đời sống, sản xuất theo quy định Chính phủ - Đối với dự án đầu tư Quốc hội định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa cộng đồng, dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tướng Chính phủ định khung sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Đối với dự án sử dụng vốn vay tổ chức quốc tế, nước mà Nhà nước Việt Nam có cam kết khung sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực theo khung sách => nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho Nhân dân Thứ mười một, Về hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất, Luật Đất đai năm 2013 có số quy định sau: - Quy định nguyên tắc hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất (Khoản Điều 83): - Quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp mà khơng có đất nơng nghiệp để bồi thường (Khoản Điều 84) - Quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ (Khoản Điều 84) => Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học nghề, tiếp cận vốn để phát triển sống bị thu hồi đất Cuối cùng, Luật Đất đai năm 2013 có quy định sau: + Bổ sung quy định cụ thể lập thực dự án tái định cư (Điều 85) theo hướng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập thực dự án tái định cư trước thu hồi đất Quy định khu tái định cư tập trung phải xây dựng sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán vùng, miền Quy định việc thu hồi đất thực sau hoàn thành xây dựng nhà sở hạ tầng khu tái định cư + Sửa đổi bổ sung quy định bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ (Điều 86): Người có đất thu hồi bố trí tái định cư chỗ khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư có điều kiện bố trí tái định cư Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi người có cơng với cách mạng Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất nơi tái định cư, giá bán nhà tái định cư Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh định Quy định trường hợp người có đất thu hồi bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua suất tái định cư tối thiểu Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua suất tái định cư tối thiểu Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu phù hợp với điều kiện vùng, miền địa phương =>Nhằm khắc phục tình trạng số khu tái định cư chất lượng thấp, khơng đồng hạ tầng, chưa đảm bảo có điều kiện phát triển tốt nơi cũ Nhiều địa phương chưa lập khu tái định cư chung cho dự án địa bàn nên nhiều dự án chưa có khu tái định cư thực thu hồi đất ở, chí có dự án mà người có đất bị thu hồi phải thuê nhà nhiều năm mà chưa bố trí vào khu tái định cư Những tồn giải pháp hoàn thiện: Tuy nhiên, bên cạnh mặt tiến tồn tại, vướng mắc tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt vấn đề giá đền bù, gây tác động tiêu cực thị trường bất động sản Để góp phần vào việc thực tốt vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần làm tốt vấn đề sau: Một là, đảm bảo tính thống nhất, quán sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tránh tình trạng địa phương, dự án, cơng trình có mức bồi thường hỗ trợ khác nhau, từ làm nảy sinh ý tưởng so sánh quyền lợi từ phía người dân Khẩn trương hồn thiện quy định pháp luật, theo hướng dựa sở thị trường để giải vấn đề bồi thường cho người bị thu hồi đất Hai là, nâng cao chất lượng cơng trình quy hoạch tái định cư; ý đến yếu tố văn hóa, tập quán, thói quen đồng bào dân tộc xây khu tái định cư Ba là, nâng cao lực thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ban, ngành địa phương đơn vị tư vấn, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, cán thực thi việc kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án đền bù Bốn là, có kế hoạch dài hạn với nguồn tài đảm bảo nhiều năm để thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khống chế cách nghiêm chỉnh quy mô thu hồi đất; xác định tiêu chuẩn bồi thường cách hợp lý hoàn thiện quy trình thu hồi đất Năm là, khắc phục khó khăn việc xác định nguồn gốc đất dẫn đến khó khăn việc xác định điều kiện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân Sáu là, xác định hài hòa mối quan hệ lợi ích nhà nước, người sử dụng đất người hưởng lợi từ việc thu hồi đất việc bồi thường tái định cư nhà nước thu hồi đất Thứ bảy, lập quy hoạch tổng thể thực xây dựng khu tái định cư tập trung đồng bộ, hạ tầng trước định thu hồi đất nhằm đảm bảo ổn định nơi đời sống người dân bị thu hồi đất Thứ tám, xác lập giá bồi thường hỗ trợ tái định cư theo chết thị trường Thứ chín, xác lập chế xử lý người vi phạm thỏa thuận trước nhà nước thu hồi đất bồi thường tái định cư Thứ mười, xác định giải hài hòa mối quan hệ lợi ích nhà nước, người sử dụng đất người hưởng lợi từ việc thu hồi đất việc bồi thường tái định cư nhà nước thu hồi đất hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường giải phóng mặt nói riêng phải đảm bảo tính thống đồng nội dung quy định, cụ thể: - Sửa đổi bổ sung quy định giá đất bồi thường xác định thời điểm quan nhà nước có thẩm quyền đinh thu hồi đất; việc xác định thời điểm bồi thường thời điểm có định thu hồi chưa hợp lý vì: việc bồi thường giải tỏa đa số khiếu kiện liên quan đến giá đất theo quy định hành người dân dược bồi thường theo phương án quan nhà nước phê duyệt có định thu hồi đất mà làm xong thủ tục để người dân nhận tiền bồi thường có năm Khi giá đất thời điểm bồi thường khác xa giá thời điểm thu hồi người bị thu hồi ln bị chịu thiệt thòi - Bên cạnh quy định giải công ăn việc làm đảm bảo đời sống người nông dân bị đất sản xuất; nhà nước nên xây dựng bổ sung quy định việc thành lập quỹ trợ cấp thất nghiệp, quỹ giải việc làm cho người nông dân bị đất nơng nghiệp phần kinh phí doanh nghiệp hưởng lợi từ việc thu hồi đất - Bổ sung quy định điều tiết phần địa tô chênh lệch tạo từ việc chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp sang mục đích khác cho người bị thu hồi đất hưởng Mười một, tiếp tục sửa đổi bổ sung quy định khung giá đất cho phù hợp với thực tế, theo chế thị trường Mười hai, xác lập chế pháp lý cho doanh nghiệp dịch vụ bồi thường giải phóng mặt hoạt động Tóm lại, vấn đề nảy sinh thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tránh khỏi quốc gia nào, đặc biệt nước phát triển Khắc phục tồn đảm bảo ổn định, nâng cao điều kiện sống cho người dân khu vực có đất bị thu hồi, góp phần vào ổn định đời sống người dân qua góp phần vào phát triển đất nước./ ... lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt quy định Luật Đất đai năm 2013 so với Luật Đất đai năm 2003 Cụ thể sau: Quy định nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Các chế định bồi thường đất,... bổ sung quy định giá đất bồi thường xác định thời điểm quan nhà nước có thẩm quy n đinh thu hồi đất; việc xác định thời điểm bồi thường thời điểm có định thu hồi chưa hợp lý vì: việc bồi thường. .. tài đảm bảo nhiều năm để thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khống chế cách nghiêm chỉnh quy mô thu hồi đất; xác định tiêu chuẩn bồi thường cách hợp lý hồn thiện quy trình thu hồi đất Năm là,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÌNH LUẬN các QUY ĐỊNH về bồi THƯỜNG, BÌNH LUẬN các QUY ĐỊNH về bồi THƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay