ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CHE PHỦ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG 4 GIỐNG TIÊU VĨNH LINH, TIÊU LỘC NINH, TIÊU SẺ, TIÊU TRÂU

78 39 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CHE PHỦ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG GIỐNG TIÊU VĨNH LINH, TIÊU LỘC NINH, TIÊU SẺ, TIÊU TRÂU Họ tên sinh viên: Phan Thị Duyên Ngành : Nơng học Niên khóa : 2007 - 2011 Tháng 8/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CHE PHỦ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG GIỐNG TIÊU VĨNH LINH, TIÊU LỘC NINH, TIÊU SẺ, TIÊU TRÂU Tác giả PHAN THỊ DUYÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ QUANG HƯNG Tháng 8/2011 i LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm Khoa Nông học Quý Thầy Cơ tận tình dạy dỗ, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập trường Lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Lê Quang Hưng trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Thành kính tri ân cơng ơn Cha Mẹ ni dưỡng dạy dỗ để có ngày hơm Thân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị gia đình tất bạn bè lớp DH07NHGL ngồi lớp động viên, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Gia Lai, tháng năm 2011 Sv Phan Thị Duyên ii TÓM TẮT PHAN THỊ DUYÊN, trường Đại học Nông Lâm TP HCM 8/2011 Đề tài ‘‘ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE PHỦ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG GIỐNG TIÊU VĨNH LINH, TIÊU LỘC NINH, TIÊU SẺ, TIÊU TRÂU’’ Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ QUANG HƯNG Đề tài tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 xã Nghĩa Hưng huyện Chưpăh - tỉnh Gia lai Thí nghiệm bố trí theo kiểu lơ phụ (Split plot), gồm giống chế độ che phủ với lần lặp lại Lô phụ: giống (V): V1: Tiêu Sẻ, V2: Tiêu Vĩnh Linh, V3: Tiêu Lộc Ninh, V4: Tiêu Trâu Lơ : Chế độ che (D) : D1: không che, D2: che 50 %, D3: che 90 % Giâm 40 hom nghiệm thức, gồm 36 nghiệm thức Kết thí nghiệm đạt sau : Nghiệm thức sử dụng chế độ che ảnh hưởng rõ rệt đến rễ hom tiêu so với nghiệm thức không sử dụng chế độ che, nghiệm thức che 90 % có tỷ lệ cao (51,04 %) Nghiệm thức không che có tỷ lệ rễ thấp (39,59 %) Yếu tố giống ảnh hưởng rõ rệt đến rễ hom tiêu nghiệm thức giống Vĩnh Linh ảnh hưởng mạnh đến chiều dài rễ (5,10 cm), tỷ lệ rễ (51,94 %) số rễ (2,16 rễ) Nghiệm thức giống tiêu Sẻ ảnh hưởng đến chiều dài rễ (3,44 cm), tỷ lệ rễ (34,44 %) số rễ (1,80 rễ) Nghiệm thức chế độ che phủ ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ sống hom tiêu nghiệm thức không sử dụng chế độ che, nghiệm thức che 90 % có tỷ lệ sống cao (89,38 %), nghiệm thức khơng sử dụng chế độ che có tỷ lệ sống thấp (85,21 %) Yếu tố giống ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống hom tiêu.Trong nghiệm thức giống tiêu Vĩnh Linh có tỷ lệ sống cao (90,83 %), nghiệm thức giống tiêu Sẻ có tỷ lệ sống thấp (83,89 %) iii Hiệu kinh tế nghiệm thức giống tiêu Vĩnh Linh chế độ che 90 % đạt lợi nhuận cao (1.679.167 đồng/1000 hom), nghiệm thức giống tiêu Sẻ không sử dụng chế độ che đạt lợi nhuận thấp (1.325.000 đồng/1000 hom) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Chương 1: Giới thiệu chung 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu…… 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: Tổng quan tài liệu 2.1 Nguồn gốc phân bố 2.2 Phân loại…… 2.3 Đặc điểm thực vật học 2.4 Đặc điểm sinh thái 2.5 Tình hình sản xuất, tiêu thụ nước giới 2.6 Giống hồ tiêu 2.7 Nhân giống hồ tiêu 2.8 Ứng dụng phương pháp che phủ sản xuất nông nghiệp Chương 3:Vật liệu phương pháp nghiên cứu 11 3.1 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm 11 3.2 Vật liệu thí nghiệm 11 3.3 Phương pháp thí nghiệm 11 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 12 v 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi số liệu 12 3.5.1 Thời gian rễ hom tiêu 12 3.5.2 Số rễ hom tiêu 12 3.5.3 Chiều dài rễ hom tiêu 12 3.5.4 Thời gian chồi 13 3.4.5 Chiều cao chồi 13 3.5.6 Số chồi 13 3.5.7 Tỷ lệ sống hom tiêu 13 Chương 4: Kết thảo luận 14 4.1 Các tiêu sinh trưởng 14 4.1.1 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến tỷ lệ sống hom tiêu 15 4.1.2 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến chiều dài rễ hom tiêu 16 4.1.3 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến tỷ lệ rễ hom tiêu 18 4.1.4 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến số rễ hom tiêu 21 4.1.5 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến chiều cao chồi hom tiêu 22 4.1.6 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến tỷ lệ nảy chồi hom tiêu 27 4.1.7 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến số hom tiêu 30 4.2 Tương quan 32 4.2.1 Tương quan tỷ lệ sống với tiêu sinh trưởng 32 4.2.2 Tương quan nhiệt độ ẩm độ với tiêu sinh trưởng thời điểm theo dõi………… 33 4.3 Hiệu kinh tế thí nghiệm 36 4.4 Quy trình nhân giống Hồ tiêu 37 Chương 5: Kết luận đề nghị 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 Tài liệu tham khảm 41 Phụ lục…………………………………………………………………………….43 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật CV: Coeficient of variation (Hệ số biến động) Ctv: Cộng tác viên FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức Lương Nông giới) IPC: International Pepper Community (Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế) Kg: Kilogam NSG: Ngày sau giâm (V): Giống (D): Chế độ che phủ ns: Non significant (khơng có nghĩa) ∑ Tổng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thị trường xuất Hồ tiêu Việt Nam Bảng 4.1 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến tỷ lệ sống 15 Bảng 4.2 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến chiều dài rễ 17 Bảng 4.3 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến tỷ lệ rễ 19 Bảng 4.4 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến số rễ 21 Bảng 4.5 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến chiều cao chồi 23 Bảng 4.6 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến tỷ lệ nảy chồi 27 Bảng 4.7 Ảnh hưởng chế độ che phủ đến số 31 Bảng 4.8 Tương quan tỷ lệ sống (%) với tiêu theo dõi 33 Bảng 4.9 Tương quan nhiệt độ ẩm độ với tỷ lệ rễ 30 NSG 33 Bảng 4.10 Tương quan nhiệt độ ẩm độ với tỷ lệ rễ 40 NSG 34 Bảng 4.11 Tương quan nhiệt độ ẩm độ với tỷ lệ nảy chồi, tỷ lệ rễ 50 NSG 35 Bảng 4.12 Chi phí đầu tư 36 Bảng 4.1 Lợi nhuận vườn ươm tiêu thí nghiệm 37 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Hồ tiêu có tên khoa học Piper nigrum L loại gia vị dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao giới ưa chuộng Đây loại trồng truyền thống công nghiệp mũi nhọn nước ta Vụ tiêu năm 2009 đánh giá năm thành công lớn ngành tiêu Việt Nam với khối lượng tiêu xuất đạt 134.264 tấn, kim ngạch 348 triệu USD Đặc biệt từ đầu năm 2010 giá tiêu liên tục tăng cao từ 43000đ/kg đến 53000đ/kg tạo dấu hiệu đáng mừng cho nông dân trồng tiêu Ngồi nước ta nằm vùng có khí hậu nhiệt đới thích hợp cho tiêu sinh trưởng phát triển nên khuyến khích nơng dân mở rộng diện tích trồng tiêu.Tuy nhiên khí hậu tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh hại tiêu phát triển tuyền trùng, chết nhanh dây tiêu làm ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng sản phẩm Những vấn đề cho thấy việc sử dụng giống chất lượng tốt, bệnh áp dụng biện pháp kĩ thuật nhân giống giúp hom tiêu rễ nhanh, phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng điều kiện tiên cho vườn Hồ tiêu bền lâu hiệu Từ việc áp dụng biện pháp kĩ thuật để nhân giống đáp ứng nhu cầu số lượng hom tiêu cho sản xuất phân công khoa Nông Học, xin thực đề tài “Ảnh hưởng chế độ che phủ đến rễ hom tiêu trình nhân giống giống tiêu Vĩnh Linh, tiêu Lộc Ninh, tiêu Sẻ, tiêu Trâu” 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm chế độ che phủ thích hợp để tăng rễ tỉ lệ sống hom tiêu mang lại hiệu cao nhân giống tiêu So sánh khả hình thành rễ giống tiêu: Lộc Ninh, Vĩnh Linh, Tiêu Trâu, Tiêu Sẻ C 34.444 Phụ lục 3.3: Số rễ nghiệm thức Thời điểm 20 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 1.85888889 0.10934641 4.69 0.0011 0.42000000 0.02333333 2.27888889 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.815700 9.580298 0.152753 1.594444 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 0.42888889 0.21444444 9.19 0.0018 D 0.20222222 0.10111111 4.33 0.0291 KHOI*D 0.13777778 0.03444444 1.48 0.2508 V 0.96333333 0.32111111 13.76 F 1599.826389 94.107435 9.14 F KHOI 462.8472222 231.4236111 22.47 F KHOI 0.04222222 0.02111111 0.66 0.5275 D 0.20222222 0.10111111 3.17 0.0659 KHOI*D 0.23777778 0.05944444 1.87 0.1603 V 0.87555556 0.29185185 9.16 0.0007 D*V 0.17111111 0.02851852 0.90 0.5191 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F D 0.20222222 0.10111111 1.70 0.2920 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.031852 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.1531 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N D A 2.01667 12 A B A 1.91667 12 B B 1.83333 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.031852 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.1768 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 2.08889 A A 2.06667 B 1.77778 B B 1.75556 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 Thời điểm 50 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 1.89888889 0.11169935 4.37 0.0016 0.46000000 0.02555556 2.35888889 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.804993 8.015317 0.159861 1.994444 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 0.22888889 0.11444444 4.48 0.0264 D 0.16222222 0.08111111 3.17 0.0660 KHOI*D 0.29777778 0.07444444 2.91 0.0508 V 0.95444444 0.31814815 12.45 0.0001 D*V 0.25555556 0.04259259 1.67 0.1867 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F D 0.16222222 0.08111111 1.09 0.4191 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.025556 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.1371 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N D A 2.05000 12 A B A 2.03333 12 B B 1.90000 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 56 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.025556 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.1583 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 2.15556 A A 2.15556 B 1.86667 B B 1.80000 Phụ lục 3.4 Tỷ lệ sống nghiệm thức Thời điểm 50 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 17 323.9583333 19.0563725 4.17 0.0022 Error 18 82.2916667 4.5717593 Corrected Total 35 406.2500000 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.797436 2.343197 2.138167 91.25000 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 1.0416667 0.5208333 0.11 0.8930 K 40.6250000 20.3125000 4.44 0.0270 KHOI*K 20.8333333 5.2083333 1.14 0.3697 V 236.8055556 78.9351852 17.27 F K 40.62500000 20.31250000 3.90 0.1149 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 4.571759 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 1.8339 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 92.7083 12 B 90.8333 12 B B 90.2083 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 4.571759 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 2.1176 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 95.000 B 91.944 B C B 90.000 C C 88.056 Thời điểm 60 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 17 397.3958333 23.3762255 7.34 F KHOI 19.7916667 9.8958333 3.11 0.0692 K 38.5416667 19.2708333 6.05 0.0098 KHOI*K 22.9166667 5.7291667 1.80 0.1729 V 232.4652778 77.4884259 24.35 F K 38.54166667 19.27083333 3.36 0.1390 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 3.18287 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 1.5302 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 91.6667 12 B 89.5833 12 B B 89.3750 12 The GLM Procedure 57 t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 3.18287 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 1.7669 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 93.8889 B 91.1111 C 88.6111 C C 87.2222 The GLM Procedure Duncan's Multiple Range Test for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 22 Error Mean Square 3.645833 Number of Means 10 11 12 Critical Range 3.233 3.395 3.498 3.571 3.625 3.666 3.699 3.725 3.746 3.764 3.778 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N KV A 95.833 D3V2 A B A 94.167 D1V2 B A B A C 92.500 D2V4 B C B D C 91.667 D3V4 B D C B D C 91.667 D2V2 D C D C 90.000 D1V3 D C D C 90.000 D3V3 D C E D C 89.167 D3V1 E D C E D C 89.167 D1V4 E D E D 88.333 D2V1 E E F 85.833 D2V3 F F 84.167 D1V1 Thời điểm 70 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 631.2500000 37.1323529 3.82 0.0036 175.0000000 9.7222222 806.2500000 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.782946 3.513293 3.118048 88.75000 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 7.2916667 3.6458333 0.38 0.6925 K 87.5000000 43.7500000 4.50 0.0260 KHOI*K 42.7083333 10.6770833 1.10 0.3875 V 375.6944444 125.2314815 12.88 F K 87.50000000 43.75000000 4.10 0.1076 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 9.722222 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 2.6743 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 90.417 12 A B A 89.167 12 B B 86.667 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 9.722222 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 3.0881 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 93.056 A B A 90.278 B B C 87.222 C C 84.444 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 58 Thời điểm 80 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 Sum of Squares 669.6180556 203.1250000 872.7430556 Mean Square 39.3892974 11.2847222 F Value 3.49 Pr > F 0.0059 R-Square 0.767257 Coeff Var Root MSE Y Mean 3.817959 3.359274 87.98611 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 8.6805556 4.3402778 0.38 0.6862 104.5138889 52.2569444 4.63 0.0239 54.8611111 13.7152778 1.22 0.3388 388.0208333 129.3402778 11.46 0.0002 113.5416667 18.9236111 1.68 0.1841 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 104.5138889 52.2569444 3.81 0.1185 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 11.28472 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 2.8812 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 90.000 12 A B A 88.125 12 B B 85.833 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 11.28472 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 3.327 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 92.778 B 88.889 B C B 86.389 C C 83.889 Source KHOI K KHOI*K V K*V Thời điểm 90 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 522.9166667 30.7598039 2.66 0.0233 208.3333333 11.5740741 731.2500000 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.715100 3.906682 3.402069 87.08333 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 19.7916667 9.8958333 0.85 0.4418 K 107.2916667 53.6458333 4.63 0.0238 KHOI*K 63.5416667 15.8854167 1.37 0.2827 V 228.4722222 76.1574074 6.58 0.0034 K*V 103.8194444 17.3032407 1.50 0.2357 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 107.2916667 53.6458333 3.38 0.1383 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 11.57407 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 2.9179 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 89.375 12 A B A 86.667 12 B B 85.208 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 11.57407 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 3.3694 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 90.833 A B A 87.500 B Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 59 B C C C 86.111 83.889 Phụ lục 3.5 Chiều cao chồi nghiệm thức Thời điểm 40 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 17 73.46678889 4.32157582 4.01 0.0027 18 19.39680000 1.07760000 35 92.86358889 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.791126 58.96293 1.038075 1.760556 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 10.01762222 5.00881111 4.65 0.0236 K 19.13148889 9.56574444 8.88 0.0021 KHOI*K 3.14397778 0.78599444 0.73 0.5835 V 31.13603333 10.37867778 9.63 0.0005 K*V 10.03766667 1.67294444 1.55 0.2180 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 19.13148889 9.56574444 12.17 0.0199 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 1.0776 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.8904 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 2.7883 12 B 1.3167 12 B B 1.1767 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 1.0776 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 1.0281 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 2.8667 A A 2.4222 B 1.2200 B B 0.5333 Source Model Error Corrected Total Thời điểm 50 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 99.9783000 5.8810765 6.75 F KHOI 14.93180000 7.46590000 8.57 0.0024 K 23.86140000 11.93070000 13.69 0.0002 KHOI*K 10.98940000 2.74735000 3.15 0.0395 V 42.67558889 14.22519630 16.33 F K 23.86140000 11.93070000 4.34 0.0994 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.871267 Critical Value of t 2.87844 Least Significant Difference 1.0969 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 5.3767 12 B 3.8417 12 B B 3.5067 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.871267 Critical Value of t 2.87844 Least Significant Difference 1.2666 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 5.6867 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 60 A A B B B C C C 4.7311 3.7956 2.7533 Thời điểm 60 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 62.22406667 3.66023922 5.92 0.0002 11.12713333 0.61817407 73.35120000 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.848303 11.71163 0.786240 6.713333 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 9.80346667 4.90173333 7.93 0.0034 K 17.73686667 8.86843333 14.35 0.0002 KHOI*K 6.78806667 1.69701667 2.75 0.0607 V 22.74640000 7.58213333 12.27 0.0001 K*V 5.14926667 0.85821111 1.39 0.2724 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 17.73686667 8.86843333 5.23 0.0766 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.618174 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.6744 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 7.6817 12 B 6.4183 12 B B 6.0400 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.618174 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.7787 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 7.8244 A A 7.0778 B 6.1644 B B 5.7867 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 Thời điểm 70 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 20.52508889 1.20735817 2.77 0.0193 7.85860000 0.43658889 28.38368889 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.723130 7.946998 0.660749 8.314444 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 6.90948889 3.45474444 7.91 0.0034 K 2.52882222 1.26441111 2.90 0.0812 KHOI*K 2.46897778 0.61724444 1.41 0.2696 V 7.15933333 2.38644444 5.47 0.0075 K*V 1.45846667 0.24307778 0.56 0.7587 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 2.52882222 1.26441111 2.05 0.2440 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.436589 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.5667 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 8.6483 12 A B A 8.2950 12 B B 8.0000 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.436589 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.6544 Means with the same letter are not significantly different Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 61 t Grouping Mean N V A A A A A 8.8178 8.6000 8.1933 7.6467 B B B Thời điểm 80 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 21.00678889 1.23569346 3.52 0.0056 6.32320000 0.35128889 27.32998889 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.768635 5.891288 0.592696 10.06056 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 1.68862222 0.84431111 2.40 0.1188 K 7.43508889 3.71754444 10.58 0.0009 KHOI*K 2.88017778 0.72004444 2.05 0.1302 V 6.99861111 2.33287037 6.64 0.0033 K*V 2.00428889 0.33404815 0.95 0.4844 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 7.43508889 3.71754444 5.16 0.0780 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.351289 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.5084 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 10.6833 12 B 9.8867 12 B B 9.6117 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.351289 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.587 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 10.5578 A A 10.4244 B 9.7467 B B 9.5133 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 Thời điểm 90 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 18.84902222 1.10876601 2.45 0.0339 8.16026667 0.45334815 27.00928889 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.697872 5.225319 0.673311 12.88556 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 2.48215556 1.24107778 2.74 0.0916 K 4.44495556 2.22247778 4.90 0.0200 KHOI*K 5.73357778 1.43339444 3.16 0.0392 V 5.27337778 1.75779259 3.88 0.0267 K*V 0.91495556 0.15249259 0.34 0.9087 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 4.44495556 2.22247778 1.55 0.3173 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.453348 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.5775 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 13.3633 12 B 12.7650 12 B B 12.5283 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.453348 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.6668 Means with the same letter are not significantly different Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 62 t Grouping A A B A B B C C C Mean 13.3267 N V 13.1978 12.5800 12.4378 Phụ lục 3.6 Tỷ lệ rễ nghiệm thức Thời điểm 40 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 17 8154.51389 479.67729 4.07 0.0025 18 2121.87500 117.88194 35 10276.38889 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.793519 47.09210 10.85735 23.05556 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 437.847222 218.923611 1.86 0.1848 K 2523.263889 1261.631944 10.70 0.0009 KHOI*K 965.277778 241.319444 2.05 0.1306 V 3268.055556 1089.351852 9.24 0.0006 K*V 960.069444 160.011574 1.36 0.2840 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 2523.263889 1261.631944 5.23 0.0766 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 117.8819 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 9.3123 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 34.792 12 B 18.542 12 B B 15.833 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 117.8819 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 10.753 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 33.611 A A 30.556 B 18.056 B B 10.000 Source Model Error Corrected Total Thời điểm 50 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 11877.43056 698.67239 12.13 F KHOI 884.722222 442.361111 7.68 0.0039 K 3056.597222 1528.298611 26.54 F Model Error Corrected Total 17 7954.513889 467.912582 12.01 F KHOI 885.763889 442.881944 11.37 0.0006 K 1896.180556 948.090278 24.34 F 1942.013889 114.236111 6.98 F KHOI 181.597222 90.798611 5.54 0.0133 K 527.430556 263.715278 16.10 F 730.7291667 42.9840686 3.11 0.0108 248.9583333 13.8310185 979.6875000 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.745880 4.240199 3.719008 87.70833 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 13.5416667 6.7708333 0.49 0.6208 K 51.0416667 25.5208333 1.85 0.1867 KHOI*K 66.6666667 16.6666667 1.21 0.3429 V 528.2986111 176.0995370 12.73 0.0001 K*V 71.1805556 11.8634259 0.86 0.5436 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 51.04166667 25.52083333 1.53 0.3208 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 13.83102 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 3.1898 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 89.375 12 A A 87.083 12 A A 86.667 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 13.83102 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 3.6832 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 92.778 A A 89.722 B 85.556 B B 82.778 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 Phụ lục 3.7 Số nghiệm thức Thời điểm 50 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 8.59555556 0.50562092 3.27 0.0084 2.78666667 0.15481481 11.38222222 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.755174 82.35317 0.393465 0.477778 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 0.38222222 0.19111111 1.23 0.3145 K 2.77555556 1.38777778 8.96 0.0020 KHOI*K 0.48444444 0.12111111 0.78 0.5513 V 3.24000000 1.08000000 6.98 0.0026 K*V 1.71333333 0.28555556 1.84 0.1466 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 2.77555556 1.38777778 11.46 0.0221 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.154815 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.3375 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 0.8500 12 B 0.4000 12 B B 0.1833 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.154815 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 65 Critical Value of t Least Significant Difference 2.10092 0.3897 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 0.8444 A B A 0.6667 B B C 0.3333 C C 0.0667 Thời điểm 60 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Source Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square F Value 6.94888889 0.40875817 3.93 1.87333333 0.10407407 8.82222222 Coeff Var Root MSE Y Mean 25.24736 0.322605 1.277778 DF Type III SS Mean Square F Value 1.93555556 0.96777778 9.30 1.28222222 0.64111111 6.16 0.48444444 0.12111111 1.16 2.57333333 0.85777778 8.24 0.67333333 0.11222222 1.08 DF 17 18 35 R-Square 0.787657 Source KHOI K KHOI*K V K*V Pr > F 0.0031 Pr > F 0.0017 0.0092 0.3595 0.0012 0.4115 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 1.28222222 0.64111111 5.29 0.0752 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.104074 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.2767 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 1.5333 12 B 1.2167 12 B B 1.0833 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.104074 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.3195 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 1.6222 A A 1.4444 B 1.0889 B B 0.9556 Source K Thời điểm 70 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 3.97555556 0.23385621 4.13 0.0023 1.02000000 0.05666667 4.99555556 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.795819 12.60252 0.238048 1.888889 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 0.34888889 0.17444444 3.08 0.0708 K 1.06888889 0.53444444 9.43 0.0016 KHOI*K 0.57777778 0.14444444 2.55 0.0749 V 1.29777778 0.43259259 7.63 0.0017 K*V 0.68222222 0.11370370 2.01 0.1179 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 1.06888889 0.53444444 3.70 0.1231 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.056667 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.2042 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 2.11667 12 B 1.85000 12 B B 1.70000 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 66 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.056667 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.2358 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 2.1333 A B A 2.0000 B B C 1.7778 C C 1.6444 Thời điểm 80 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 4.05555556 0.23856209 2.67 0.0227 1.60666667 0.08925926 5.66222222 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.716248 12.33425 0.298763 2.422222 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F KHOI 0.53555556 0.26777778 3.00 0.0751 K 1.12888889 0.56444444 6.32 0.0083 KHOI*K 0.65777778 0.16444444 1.84 0.1647 V 1.48444444 0.49481481 5.54 0.0071 K*V 0.24888889 0.04148148 0.46 0.8253 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*K as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 1.12888889 0.56444444 3.43 0.1355 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.089259 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.2562 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N K A 2.6333 12 A B A 2.4333 12 B B 2.2000 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.089259 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.2959 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 2.6444 A B A 2.5778 B B C 2.3333 C C 2.1333 Source Model Error Corrected Total DF 17 18 35 Thời điểm 90 NSG The GLM Procedure Dependent Variable: Y Source Model Error Corrected Total R-Square 0.750465 Source Sum of Squares Mean Square F Value 3.58888889 0.21111111 3.18 1.19333333 0.06629630 4.78222222 Coeff Var Root MSE Y Mean 8.519581 0.257481 3.022222 DF Type III SS Mean Square F Value DF 17 18 35 KHOI D KHOI*D V D*V Pr > F 0.0096 Pr > F 0.53555556 0.26777778 4.04 0.0356 0.67555556 0.33777778 5.09 0.0176 0.75111111 0.18777778 2.83 0.0553 1.12888889 0.37629630 5.68 0.0065 0.49777778 0.08296296 1.25 0.3274 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for KHOI*D as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F D 0.67555556 0.33777778 1.80 0.2772 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.066296 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.2208 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N D A 3.2000 12 A B A 3.0000 12 67 B B 2.8667 12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.066296 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.255 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 3.2444 A A 3.0889 A B A 3.0000 B B 2.7556 Phụ lục 3.8 Tương quan tỷ lệ sống với tiêu Variable tls ccc tlnc sl cdr tlrr sr tls 1.00000 tls ccc 0.61512
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CHE PHỦ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG 4 GIỐNG TIÊU VĨNH LINH, TIÊU LỘC NINH, TIÊU SẺ, TIÊU TRÂU , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CHE PHỦ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG 4 GIỐNG TIÊU VĨNH LINH, TIÊU LỘC NINH, TIÊU SẺ, TIÊU TRÂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay