ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ VI SINH NÔNG LÂM BIOFER ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRAT (NO 3 ) TRÊN CẢI BẸ XANH TẠI VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU THỦ ĐỨC –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

54 38 1
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU VI SINH NÔNG LÂM BIOFER ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LƯỢNG NITRAT (NO3-) TRÊN CẢI BẸ XANH TẠI VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU THỦ ĐỨC –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: PHAN THỊ THI Ngành: NƠNG HỌC Lớp: DH07NHA Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/2011 i ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU VI SINH NÔNG LÂM BIOFER ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LƯỢNG NITRAT (NO3-) TRÊN CẢI BẸ XANH TẠI VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả PHAN THỊ THI Khóa luận đệ trình để dáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn Th.S PHẠM HỮU NGUYÊN Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Con xin cám ơn cha mẹ gia đình khơng quản bao khó khăn cực khổ để ni dưỡng tạo điều kiện cho ăn học để ngày Để điều kiện học tập trao dồi kiến thức hồn thành khóa luận tốt nghiệp xin chân thành cám ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học, tất quý Thầy truyền dạy kiến thức cho suốt trình học tập trường Thầy Phạm Hữu Nguyên tận tình hướng dẫn tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận Ban lãnh đạo tồn thể q Thầy anh chị Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ, Ban Giám Đốc Trung tâm Công nghệ Quản lý Môi trường Tài nguyên, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện suốt thời gian thực tập tất người bạn giúp đỡ tơi nhiệt tình thời gian thực đề tài Cho gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Phan Thị Thi iii TÓM TẮT Phan Thị Thi, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 Đề tài nghiên cứu: “Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến sinh trưởng, suất lượng nitrate (NO3-) cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) vùng đất xám bạc màu Thủ Đức – Thành Phố Hồ Chí Minh”, Ths Phạm Hữu Nguyên hướng dẫn Đề tài thực nhằm tìm hiểu ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến khả sinh trưởng, suất, lượng nitrat cải bẹ xanh Từ tìm lượng phân thích hợp mang lại hiệu kinh tế cao lượng NO3- ngưỡng cho phép Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, đơn yếu tố, lần lặp lại gồm nghiệm thức: NT1 (Đ/C): 57 kg N – 13 kg P2O5 – 10 kg K2O (nền) + phân bò hoai /ha NT2: + tấn/ha phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer NT3: + 3,5 tấn/ha phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer NT4: + tấn/ha phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer NT5: + 4,5 tấn/ha phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer Kết thu suất hiệu kinh tế nghiệm thức bón phân Nông Lâm Biofer cao so với nghiệm thức bón phân Nơng Lâm Biofer (Đ/C), lượng nitrat tất nghiệm thức ngưỡng cho phép NT1: suất đạt 3,29 tấn/ha, không cho lợi nhuận kinh tế NT 2: suất đạt 5,09 tấn/ha, cho lợi nhuận 6.570.000 đồng/ha NT 3: suất đạt 5,18 tấn/ha, cho lợi nhuận 5.950.000 đồng/ha NT 4: suất đạt 5,27 tấn/ha, cho lợi nhuận 5.330.000 đồng/ha NT 5: suất đạt 5,64 tấn/ha, cho lợi nhuận 6.670.000 đồng/ha Như vậy, khuyến cáo nên chọn lượng phân tấn/ha để canh tác cải bẹ xanh cho hiệu kinh tế cao iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu – giới hạn 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược rau an toàn .3 2.1.1 Khái niệm rau an toàn 2.1.2 Các nguyên nhân gây ô nhiễm trồng 2.1.2.1 Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật 2.1.2.2 Hàm lượng nitrat (NO3-) cao .4 2.1.2.3 Tồn kim loại nặng sản phẩm rau 2.1.2.4 Vi sinh vật gây hại rau .5 2.2 Sơ lược phân bón hữu vi sinh Nơng Lâm Biofer 2.2.1 Khái quát phân bón hữu vi sinh Nơng Lâm Biofer 2.2.2 Sơ lược thành phần chủ yếu phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer 2.2.2.1 Than bùn 2.2.2.2 Phân trùn quế 2.3 Đặc điểm cải bẹ xanh 2.4 Các kết nghiên cứu cải bẹ xanh v Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 11 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 11 3.1.1 Thời gian tiến hành thí nghiệm: 11 3.1.2 Địa điểm thực thí nghiệm: 11 3.2 Phương tiện 11 3.2.1 Vật liệu thí nghiệm .11 3.2.2 Dụng cụ, trang thiết bị: cuốc, cào cỏ, thước đo, cân, lưới che 11 3.3 Điều kiện tự nhiên 11 3.3.1 Đặc điểm đất đai 11 3.3.2 Điều kiện khí hậu thời tiết 12 3.4 Phương pháp thí nghiệm 12 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 12 3.4.2 Quy trình canh tác cải bẹ xanh .13 3.5 Các tiêu phương pháp thí nghiệm 14 3.5.1 Giai đoạn đồng 14 3.5.2 Các tiêu theo dõi .14 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16 4.1 Khả hồi xanh 16 4.2 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 17 4.3 Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến động thái tốc độ 20 4.4 Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến động thái tốc độ tăng trưởng diện tích .22 4.5 Thành phần sâu bệnh hại 24 4.6 Ảnh hưởng loại phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến yếu tố cấu thành suất 27 4.7 Ảnh hưởng loại phân bón hữu vi sinh Nơng Lâm Biofer đến lượng nitrat .28 4.8 Hiệu kinh tế việc bón phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer 29 vi Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .31 5.1 Kết luận 31 5.2 Đề nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC .34 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTB: Bảo vệ thực vật BNN: Bộ Nông Nghiệp BYT: Bộ Y tế CCC: Chiều cao Đ/C: Đối chứng NT: Nghiệm thức NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu NST: Ngày sau trồng WTO: Word Trade Organization viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thành phần lý, hóa tính khu đất thí nghiệm 11 Bảng 3.2: Thời tiết, khí hậu thời gian làm thí nghiệm 12 Bảng 4.1: Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến động thái tăng trưởng chiều cao 17 Bảng 4.2: Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến tốc độ tăng trưởng chiều cao 19 Bảng 4.3: Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến động thái 20 Bảng 4.4 Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến tốc độ 21 Bảng 4.5: Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến động thái tăng trưởng diện tích 22 Bảng 4.6: Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến tốc độ tăng trưởng diện tích 23 Bảng 4.7: Tỷ lệ sâu đục nõn (%) .25 Bảng 4.8: Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến yếu tố cấu thành suất .27 Bảng 4.9: Ảnh hưởng lượng phân bón hữu vi sinh Nơng Lâm Biofer đến lượng nitrat 28 Bảng 4.10: Ảnh hưởng lượng phân bón hữu vi sinh Nông Lâm Biofer đến 29 hiệu kinh tế 1ha ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Tồn khu thí nghiệm ngày sau trồng Hình 4.2: Cải bẹ xanh ngày sau trồng 16 .17 Hình 4.3: Chiều cao NT 22 NST 18 Hình 4.4: Sâu khoang (Spodoptera litura) 26 Hình 4.5: Bọ nhảy (Phyllotreta striolata) 26 Hình 4.6: Bệnh thối hạch (Sclerotinia sclerotioru) .26 Hình 4.7: Sâu đục nõn (Hellula undalis) .26 Hình 4.8: Tồn khu thí nghiệm 22 NST Hình 4.9: Cải bẹ xanh 22 NST .30 .30 30 Hình 4.8: Tồn khu thí nghiệm 22 NST Hình 4.9: Cải bẹ xanh 22 NST 31 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận + Về sinh trưởng Bón phân Nơng Lâm Biofer với lượng 4,5 tấn/ha ảnh hưởng tốt đến chiều cao cây, cung cấp dinh dưỡng cho cải bẹ xanh phát triển + Về tình hình sâu bệnh Việc bón phân Nơng Lâm Biofer ảnh hưởng tốt đến tỷ lệ sâu bệnh hại, lượng tấn/ha + Về suất Phân Nông Lâm Biofer với lượng 4,5 tấn/ha ảnh hưởng tốt đến trọng lượng cây, suất lý thuyết, suất thực thu cải bẹ xanh + Về hiệu kinh tế Phân Nông Lâm Biofer mang lại hiệu kinh tế cao với lượng phân bón 4,5 tấn/ha, tấn/ha 5.2 Đề nghị thể sử dụng phân Nơng Lâm Biofer canh tác cải bẹ xanh Khuyến cáo nên chọn lượng bón tấn/ha mang lại hiệu kinh tế cao Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng phân Nông Lâm Biofer liều lượng khác để tìm lượng phân cho suất cao đạt hiệu kinh tế cao 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt NGUYỄN THỊ BÌNH, 2007 Ảnh hưởng lượng phân hữu sinh học Anhumix đến sinh trưởng, suất lượng Nitrat (NO3-) cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN CƠ, 2002 Đánh giá hàm lượng dinh dưỡng số lọai phân hữu thử nghiệm ảnh hưởng chúng đến suất, hàm lượng nitrat số kim loại nặng cải bẹ xanh Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh TRƯƠNG VĨNH HẢI, 2003 Hiệu lực phân bón hữu sinh học suất chất lượng số rau vùng đất xám TP.Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN HỮU HẠNH, 2008 Xác định lượng phân hữu nguồn gốc than bùn để sản xuất cải bẹ xanh vùng đất xám Bình Dương Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh HUỲNH PHƯƠNG CHÍ HIẾU, 2005 Ảnh hưởng lượng phân trùn đến sinh trưởng, suất lượng Nitrat (NO3-) cải trồng vụ hè thu 2004 Long Trạch – Cần Đước – Long An Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh VÕ ĐÌNH NGÔ, 1999 Than bùn Việt Nam sử dụng than bùn nông nghiệp Nhà xuất TTKHTN Công nghệ quốc gia PHẠM HỮU NGUYÊN, 2007 Bài giảng môn học rau, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh CHUNG BỈNH PHƯỚC, 2004 Ảnh hưởng lượng phân trùn đến sinh trưởng, suất lượng Nitrat (NO3-) cải trồng vụ hè thu 2003 Đại Tâm – Mỹ Xuyên – Sóc Trăng Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh BỘ NN & PTNT, 2008 Quyết định số 99/2008/QĐ – BNN V/v ban hành Quy định quản lý sản xuất chứng nhận rau an toàn 33 10 BỘ NN & PTNT, 2010 Quyết định số 24/2010/QĐ – BNN (Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam) 11 PHẠM THỊ MINH TÂM, 2001 Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân đạm đến suất biến động hàm lượng nitrat cải bẹ xanh vùng đất xám TP.Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 12 NGUYỄN THỊ MỘNG THU, 2005 Ảnh hưởng lượng phân hữu sinh học (NL –P) đến sinh trưởng, suất lượng Nitrat (NO3-) cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) trồng mùa mưa Thị xã Bà Rịa Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 TRẦN THẾ TỤC, NGUYỄN NGỌC KÍNH, 2002 Kĩ thuật trồng số rau giàu Vitamin Nhà xuất Nông Nghiệp Tài liệu từ interniet 14 http://agriviet.com/nd/1922-an-giang:-san-xuat-phan-bon-huu-co-sinh-hocnguon-chat-thai-nuoi-thuy-san/ tu- 15 http://www.baomoi.com/Info/San-xuat-phan-vi-sinh-tu-than-bun-voi-giathanh-re/79/5337267.epi 16 http://giunquehanoi.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=20 17 http://www.daivietcorp.com/index.php/nguyen-lieu-phan-bon/153-thanbun.htm 18 http://www.daivietcorp.com/index.php/nguyen-lieu-phan-bon/153-than-bun.htm 19 http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=5595&ur=dothiloi 20 http://www.thiennhien.net/news/149/ARTICLE/11095/2010-04-13.html 21 http://www.thanhoattinh.vn/nd23/Than-Hoat-Tinh -Gioi-thieu-ve-Than-TreHoat-Tinh.html 22 http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vivn/61/158/1/15/15/23907/Default.aspx 23 http://www.mekofa.com/index.php?option=com_ebfaq&view=detail&Itemid=4 24 http://www.vietnamchemtech.com.vn/?Pl=Home&Me=Product&Cy=926a668cfd5f-44f3-b349-06c3f866feae&Pt=44c9afa8-0839-4064-a9a1-dc664d27ba9a 34 PHỤ LỤC Bảng Chi phí sản xuất cải bẹ xanh (chưa tính chi phí phân hữu cơ) Hạng mục Số lượng Cơng lao động Làm đất Cấy Tưới nước Bón phân Phun thuốc Thu hoạch Vận chuyển Vật tư Cây Ure Super lân Kali Clorua Actimax 50WDG Norshield 86,2WG Khấu hao lưới che Tổng cộng Đơn vị Đơn giá (đồng) Thành tiền (1.000 đồng) 20 30 30 10 10 10 10 Công “ “ “ “ “ “ 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 1.400 2.100 2.100 700 700 700 700 333.333 124 80 16 15 10 Cây Kg Kg Kg Gói Gói 30 10.000 5.000 13.000 8.100 18.700 9.999 1.240 400 208 122 187 1.000 21.556 Bảng 7.2 Chi phí phân hữu theo nghiệm thức Nghiệm thức Số lượng 5.000 3.000 3.500 4.000 4.500 Đơn vị Kg “ “ “ “ Đơn giá (đồng) 800 2.500 2.500 2.500 2.500 Thành tiền (1.000 đồng) 4.000 7.500 8.750 10.000 11.250 35 Năng suất (tấn/ha) 13.67 14 11.33 12 12 12.33 Biểu đồ: Năng suất cải bẹ xanh 10 7.67 5.09 5.18 5.27 5.64 NSLT Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng chiều cao cải bẹ xanh NSTT 3.29 2 Lượng phân (tấn/ha) Biểu đồ: Năng suất cải bẹ xanh cm/ ngày 3.5 2.5 3.5 0.5 4.5 1.5 – 10 10 – 13 13 – 16 16 – 19 19 – 22 NST Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng chiều cao cải bẹ xanh 36 cm/3 ngày 1.4 1.2 3.5 4.5 0.8 0.6 0.4 0.2 – 10 10 – 13 13 – 16 16 – 19 19 – 22 NST Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng số cải bẹ xanh cm / ngày 250 200 150 3.5 100 4.5 50 – 10 10 – 13 13 – 16 16 – 19 19 – 22 NST Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng diện tích cải bẹ xanh 37 Phân hạng ANOVA Chiều cao (7 NST) Data file: CHIỀU CAO CÂY (7NST) Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: CCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.31 0.155 0.73 0.5101 NT 0.43 0.107 0.50 0.7341 Error 1.70 0.212 Non-additivity 0.21 0.206 0.97 Residual 1.49 0.213 -Total 14 2.44 -Grand Mean= 11.243 Grand Sum= 168.650 Coefficient of Variation= 4.10% Means for variable (CCC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 11.040 11.336 11.354 Means for variable (CCC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 10.987 11.200 11.230 11.287 11.513 Total Count= 15 38 CHIỀU CAO CÂY (22 NST) Data file: CHIỀU CAO CÂY – L6 Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: CCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 12.65 6.326 5.58 0.0303 NT 21.05 5.262 4.64 0.0312 Error 9.06 1.133 Non-additivity 0.20 0.197 0.16 Residual 8.87 1.267 -Total 14 42.76 -Grand Mean= 25.270 Grand Sum= 379.050 Coefficient of Variation= 4.21% Means for variable (CCC) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 23.974 25.992 25.844 Means for variable (CCC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 23.133 25.143 25.593 25.767 26.713 Total Count= 15 39 PHÂN HẠNG CHIỀU CAO CÂY (22 NST) Data File : PHÂN HẠNG CCC Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 1.133 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.004 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 23.13 25.14 25.59 25.77 26.71 Ranked Order B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 26.71 25.77 25.59 25.14 23.13 A A A A B SỐ LÁ(7 NST) Data file: Số (7 NST) Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SOLA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.09 0.047 1.98 0.1998 NT 0.14 0.034 1.46ns 0.2993 Error 0.19 0.023 Non-additivity 0.01 0.011 0.43 Residual 0.18 0.025 -Total 14 0.42 -Grand Mean= 3.567 Grand Sum= 53.500 Coefficient of Variation= 4.29% Means for variable (SOLA) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 3.476 3.556 3.668 Means for variable (SOLA) for each level of variable (NT): Total Count= 15 40 Var Value Var Mean 3.467 3.483 3.540 3.617 3.727 SỐ LÁ (22 NST) Data file: SỐ LÁ SOLA Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SOLA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.53 0.766 5.02 0.0386 NT 0.77 0.192 1.26 0.3615 Error 1.22 0.152 Non-additivity 0.37 0.370 3.05 Residual 0.85 0.121 -Total 14 3.52 -Grand Mean= 6.539 Grand Sum= 98.090 Coefficient of Variation= 5.97% Means for variable (SOLA) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 6.990 6.342 6.286 Means for variable (SOLA) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 6.127 6.493 6.617 6.683 6.777 Total Count= 15 41 DIỆN TÍCH LÁ(22 NST) Data file: DIỆN TÍCH LÁ Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: DTLA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 18882.59 9441.293 1.40 0.3002 NT 81265.76 20316.440 3.02 0.0858 Error 53799.26 6724.908 Non-additivity 4804.28 4804.278 0.69 Residual 48994.99 6999.284 -Total 14 153947.61 -Grand Mean= 777.585 Grand Sum= 11663.770 Coefficient of Variation= 10.55% Means for variable (DTLA) for each level of variable (LLL): Var Value Total Count= Var Mean 732.804 780.372 819.578 Means for variable (DTLA) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 638.307 769.740 812.917 825.363 841.597 SÂU ĐỤC NÕN Data file: SÂU ĐỤC NÕN Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SAU 15 42 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 43.33 21.667 2.36 0.1561 NT 16.67 4.167 0.45 0.7673 Error 73.33 9.167 Non-additivity 16.03 16.026 1.96 Residual 57.31 8.187 -Total 14 133.33 -Grand Mean= 11.667 Grand Sum= 175.000 Coefficient of Variation= 25.95% Means for variable (SAU) for each level of variable (LLL): Var Value Total Count= 15 Var Mean 11.000 14.000 10.000 Means for variable (SAU) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 13.333 11.667 11.667 10.000 11.667 NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT Data file: NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NSLT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 21.95 10.973 4.07 0.0603 NT 63.67 15.917 5.91* 0.0163 Error 21.56 2.695 Non-additivity 1.92 1.917 0.68 Residual 19.64 2.806 -Total 14 107.17 43 Grand Mean= 11.333 Grand Sum= 170.000 Coefficient of Variation= 14.49% Means for variable (NSLT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 9.680 11.780 12.540 Means for variable (NSLT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 7.500 11.200 12.100 12.300 13.567 Total Count= 15 PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT Data File : PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT Keyboard Function :RANGE Error Mean Square = 2.695 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.512 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.500 11.20 12.10 12.30 13.57 Ranked Order B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 13.57 12.30 12.10 11.20 7.500 A A A A B NĂNG SUẤT THỰC THU Data file: suất thực tế Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (NT) with values from to and over variable (LLL) with values from to Variable 3: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 10.19 2.548 7.94** 0.0069 LLL 3.99 1.994 6.21 0.0235 Error 2.57 0.321 44 Non-additivity 0.17 0.168 0.49 Residual 2.40 0.343 -Total 14 16.75 -Grand Mean= 4.897 Grand Sum= 73.450 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 11.57% Means for variable (NSTT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 3.290 5.097 5.183 5.273 5.640 Means for variable (NSTT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 4.168 5.236 5.286 PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT THỰC THU Data File : phân hạng suất Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.3210 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.466 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.290 5.100 5.180 5.270 5.640 Ranked Order B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.640 5.270 5.180 5.100 3.290 A A A A B ... gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Phan Thị Bé Thi iii TÓM TẮT Phan Thị Bé Thi, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 Đề tài nghiên... .30 .30 Chương GIỚI THI U CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Rau xanh thực phẩm giàu khoáng chất, sinh tố chất xơ thi u phần ăn ngày gia đình, nguồn thực phẩm thi u thay Rau mang lại hiệu kinh... (NO3-) TRÊN CẢI BẸ XANH TẠI VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả PHAN THỊ BÉ THI Khóa luận đệ trình để dáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn Th.S
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ VI SINH NÔNG LÂM BIOFER ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRAT (NO 3 ) TRÊN CẢI BẸ XANH TẠI VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU THỦ ĐỨC –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ VI SINH NÔNG LÂM BIOFER ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRAT (NO 3 ) TRÊN CẢI BẸ XANH TẠI VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU THỦ ĐỨC –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay