NGHIÊN CỨU QUẦN THỂ RUỒI HẠI LÁ XÀ LÁCH VÀ ONG KÝ SINH SÂU NON CỦA CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

61 22 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:26

i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGHIÊN CỨU QUẦN THỂ RUỒI HẠI LÁCH ONG SINH SÂU NON CỦA CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG Sinh viên thực hiện: PHAN THÀNH LN Ngành : NƠNG HỌC Niên khóa : 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii NGHIÊN CỨU QUẦN THỂ RUỒI HẠI LÁCH ONG SINH SÂU NON CỦA CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả PHAN THÀNH LN Khóa luận đệ trình để hoàn thành yêu cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN GS.TS ARILD ANDERSEN TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 iii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn sâu sắc đến đấng sinh thành nuôi dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho học tập hồn thành luận văn Tơi - Phan Thành Luân chân thành biết ơn: • Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm quý thầy cô khoa Nông học trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường • Cơ Trần Thị Thiên An - Bộ mơn Bảo vệ thực vật - khoa Nông học trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kinh nghiệm thời gian học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp • Giáo sư Tiến sĩ Arild Andersen tạo điều kiện tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp • Các bác anh chị nơng dân vùng Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho thời gian thực đề tài • Ban Giám đốc tồn thể nhân viên Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho thời gian thực đề tài anh chị, bạn bè người thân yêu động viên giúp đỡ thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 Sinh viên thực Phan Thành Luân iv TÓM TẮT PHAN THÀNH LN, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 NGHIÊN CỨU QUẦN THỂ RUỒI HẠI LÁCH ONG SINH SÂU NON CỦA CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN GS.TS ARILD ANDERSEN Nhằm mục tiêu xác định phân bố quần thể ruồi đục ongsinh chúng vùng có cao độ, nhiệt độ khác tỉnh Lâm Đồng để làm sở khoa học thực tiễn nhằm góp phần xây dựng hệ thống biện pháp quản lý loài dịch hại này, đề tài thực từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 04 năm 2011 ba vùng Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng với nội dung nghiên cứu: điều tra thành phần ruồi đục ong sinh chúng rau lách, xác định tỷ lệ sinh ong sinh ruồi, so sánh thành phần loài ruồi đục ong sinh vùng có cao độ khác Lâm Đồng Kết thu đề tài: - Trên lách Lâm Đồng có lồi ruồi hại thuộc họ Agromyzidae Diptera Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativaea, Liriomyza trifolii Chromatomyia horticola Gây hại loài L huidobrensis chiếm 90,3% tổng số 3.088 ruồi vũ hóa - Có lồi ongsinh sâu non ruồi hại lách, loài thuộc họ Braconidae, loài thuộc họ Eucoilidae lồi thuộc họ Eulophilidae Ongsinh Opius spp thuộc họ Braconidae chiếm ưu phổ biến kí sinh ruồi đục với tỷ lệ diện 96,3% tổng số 714 ong sinh vũ hóa - Mật số quần thể ruồi hại lách ong sinh sâu non chúng điều kiện thời tiết có mưa (vụ 2) thấp khơng mưa (vụ 1) Ngược lại, tỷ lệ ong sinh sâu non ruồi hại lách vụ cao vụ Tóm lại, ruồi hại Liriomyza huidobrensis lồi gây hại tỉnh Lâm Đồng cần phải xây dựng biện pháp quản lý loài dịch hại nhằm đem lại hiệu kinh tế cao cho người sản xuất địa phương v MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ ix Danh sách hình x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài 1.3.1 Thời gian nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số nghiên cứu ruồi hại rau nước 2.1.1 Thành phần loài phân bố ruồi hại rau 2.1.2 Khả gây hại ruồi hại rau 2.1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quần thể ruồi hại rau đồng ruộng 2.1.4 Biện pháp phòng trừ ruồi hại rau 10 vi 2.2 Một số nghiên cứu ongsinh sâu non ruồi hại rau nước 12 2.2.1 Thành phần loài phân bố ongsinh sâu non ruồi hại rau 12 2.2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quần thể ongsinh sâu non ruồi hại rau đồng ruộng 13 2.3 Giới thiệu lách 14 2.4 Giới thiệu tỉnh Lâm Đồng 15 2.4.1 Vị trí địa lý 15 2.4.2 Khí hậu 15 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Dụng cụ thí nghiệm 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Điều tra thành phần ruồi hại lách 18 3.4.2 Điều tra thành phần ongsinh sâu non ruồi hại lách 19 3.4.3 Điều tra biến động quần thể ruồi hại ongsinh sâu non chúng lách 19 3.4.4 So sánh suất ruộng lách thí nghiệm có khơng sử dụng thuốc trừ sâu 20 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Thành phần ruồi hại lách Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc 21 4.1.2 Thành phần ruồi hại lách Đức Trọng 22 4.1.3 Thành phần ruồi hại lách Bảo Lộc 23 4.1.4 Thành phần ruồi hại lách Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc 23 vii 4.2 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc 28 4.2.1 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Đà Lạt 28 4.2.2 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Đức Trọng 28 4.2.3 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Bảo Lộc 29 4.2.4 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc 30 4.3 Biến động quần thể ruồi hại ong sinh lách Lâm Đồng 33 4.3.1 Biến động quần thể ruồi hại ong sinh lách Đà Lạt 33 4.3.2 Biến động quần thể ruồi hại ong sinh lách Đức Trọng 34 4.3.3 Biến động quần thể ruồi hại ong sinh lách Bảo Lộc 35 4.3.4 Biến động quần thể ruồi hại ong sinh lách Lâm Đồng 36 4.4 So sánh suất lách ruộng có khơng sử dụng thuốc trừ sâu 37 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 46 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT NST Ngày sau trồng OKS Ong sinh sâu non ruồi hại lách STT Số thứ tự TB Trung bình TP Thành phố TXSH Tần suất xuất ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Thành phần ruồi hại lách Đà Lạt 21 Bảng 4.2 Thành phần ruồi hại lách Đức Trọng 21 Bảng 4.3 Thành phần ruồi hại lách Bảo Lộc 22 Bảng 4.4 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Đà Lạt 28 Bảng 4.5 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Đức Trọng 29 Bảng 4.6 Thành phần ong sinh sâu non ruồi hại lách Bảo Lộc 29 Bảng 4.7 Năng suất lách thực tế ba vùng Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc 38 x DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Ruồi hại lách (a) triệu chứng gây hại lách (b) 27 Hình 4.2 Ruồi Liriomyza huidobrensis (a) Chromatomyia horticola (b) 27 Hình 4.3 Liriomyza sativae (a) Liriomyza trifolii (b) 27 Hình 4.4 Ong sinh Opius spp 32 Hình 4.5 Ong sinh Diglyphus isaea (a) Diglyphus minoes (b) 32 Hình 4.6 Ong sinh Gronotoma micromorpha (a) Hemiptarsenus varicornis (b)32 36 Biểu đồ 4.5 cho thấy quần thể ruồi hại lách ong sinh sâu non chúng tăng giảm theo hướng tăng túy lũy mật số quần thể cuối vụ có biến động rõ rệt thời điểm điều tra Trong vụ 1, mật số quần thể ruồi hại cao 114,3 con/50 giai đoạn 35 NST Sâu non ruồi hại lách có đỉnh cao tỷ lệ sinh 19,8% Trong vụ 2, mật số quần thể ruồi hại cao 102,3 con/50 giai đoạn 14 NST Sâu non ruồi hại lách có đỉnh cao tỷ lệ sinh 20,0% Kết điều tra cho thấy, mật số ruồi vũ hóa vụ cao vụ tỷ lệ sâu non bị sinh hai vụ biến động thấp Tháng 03 04 Bảo Lộc xuất nhiều mưa trái mùa với số ngày mưa đạt 28 ngày/2 tháng, tổng lượng mưa đạt 459 mm tháng 01 tháng 02 có ngày/2 tháng, tổng lượng mưa đạt 33,7 mm Điều ảnh hưởng đến khả hoạt động ruồi trưởng thành đồng ruộng nên mật số ruồi vũ hóa thấp vụ 4.3.4 Biến động quần thể ruồi hại ong sinh lách Lâm Đồng Thí nghiệm theo dõi biến động quần thể ruồi hại tỷ lệ ong sinh sâu non chúng ba vùng Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc thể biểu đồ 4.6 Vụ Chú thích: NST: ngày sau trồng; TB: trung bình Vụ Biểu đồ 4.6 Biến động quần thể ruồi hại lách ongsinh sâu non chúng Lâm Đồng 37 Biểu đồ 4.6 cho thấy quần thể ruồi hại lách ong ki sinh sâu non chúng tăng giảm theo hướng tăng túy lũy mật số quần thể cuối vụ có biến động rõ rệt thời điểm điều tra Trong vụ 1, mật số quần thể ruồi hại cao 66,4 con/50 giai đoạn 35 NST Sâu non ruồi hại lách có đỉnh cao tỷ lệ kí sinh 26,2% Trong vụ 2, mật số quần thể ruồi hại cao 59,1 con/50 giai đoạn 35 NST Sâu non ruồi hại lách có đỉnh cao tỷ lệ kí sinh 29,0% Qua kết điều ta cho thấy, mật số ruồi hại vụ cao vụ 2, ngược lại tỷ lệ sâu non bị sinh vụ cao so với vụ Nhiệt độ trung bình hàng tháng Lâm Đồng tăng dần từ tháng 01 đến tháng 04 lần lượt 20,1; 20,0 20,1 22,60C, điều thúc đẩy nhanh thời gian hồn thành vòng đời ruồi hại lách ong sinh sâu non chúng Tuy nhiên, tháng 03, tháng 04 xuất mua trái mùa, số ngày mưa đạt 23 ngày/2 tháng, tổng lượng mưa đạt 218,2 mm Trong đó, tháng 01 tháng 02 có số ngày mưa ngày/2 tháng, tổng lượng mua đạt 11,4 mm nên ảnh hưởng đến hoạt động ruồi ong sinh Trong tất giai đoạn điều tra, 21 35 NST mật số ruồi vũ hóa cao vụ 4.4 So sánh suất lách ruộng có khơng sử dụng thuốc trừ sâu Kết trình bày bảng 4.7, cho thấy suất lách thực tế ruộng có phun thuốc vùng cao so với ruộng khơng phun thuốc Qua kết phân tích T - test Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc suất thực tế lách hai ruộng có khác biệt có ý nghĩa thống kê 38 Bảng 4.7 Năng suất lách thực tế ba vùng Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc Năng suất (quy đổi kg/1000 m2) T - tính Prob Không phun thuốc trừ sâu Phun thuốc trừ sâu Đà Lạt 4.215 4.808 4,94 0,0043 Đức Trọng 4.635 4.940 4,03 0,0100 Bảo Lộc 3.456 3.721 3,73 0,0136 Kết bảng 4.7 cho thấy việc sử dụng thuốc trừ sâu giúp nông dân gia tăng suất lách, suất ruộng phun thuốc trừ sâu tăng từ 6,6% đến 14,1% so với ruộng không phun thuốc Giải thích gia tăng suất ruộng không phun thuốc trừ sâu loại thuốc có phổ rộng, thứ hai nơng dân sử dụng kết hợp việc xử lí đất phun trực tiếp từ đến lần/vụ nên tiêu diệt nhiều loại sâu hại ruộng, hạn chế phá hoại chúng đồng thời làm giảm khả lây lan loại bệnh rau lách Tuy nhiên, hiệu sử dụng thuốc chưa cao nên nông dân phải sử dụng thuốc nhiều lần vụ gây thiệt hại kinh tế cho người dân 39 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết điều tra đề tài thực từ tháng 01 đến tháng 04 Lâm Đồng, có số kết luận sau: - Trên lách Lâm Đồng có lồi ruồi hại thuộc họ Agromyzidae Diptera Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativaea, Liriomyza trifolii Chromatomyia horticola Gây hại lồi L huidobrensis chiếm 90,3% tổng số 3088 ruồi vũ hóa - Có loài ong sinh sâu non ruồi hại lách, lồi Opius spp thuộc họ Braconidae, loài Gronotoma micromorpha thuộc họ Eucoilidae loài Diglyphus isaea, D minoes Hemiptarsenus varicornis thuộc họ Eulophilidae Ongsinh Opius spp thuộc họ Braconidae chiếm ưu phổ biến sinh ruồi đục với tỷ lệ diện 96,3% tổng số 714 ong sinh vũ hóa - Mật số quần thể ruồi hại lách chúng điều kiện thời tiết có mưa (vụ 2) thấp khơng mưa (vụ 1) Ngược lại, tỷ lệ ong sinh sâu non ruồi hại lách vụ cao vụ 5.2 Đề nghị - Tiếp tục điều tra biến động quần thể ruồi hại ong sinh sâu non chúng lách rau khác - Nghiên cứu biện pháp quản lý lồi ruồi hại tỉnh Lâm Đồng loài Liriomyza huidobrensis - Nghiên cứu biện pháp bảo vệ nhân ni lồi ong sinh ruồi hại Lâm Đồng loài Opius spp 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Trần Thị Thiên An, 2003 Bài giảng côn trùng chuyên khoa Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 122 trang Trần Thị Thiên An, 2003 Tình hình gây hại ruồi đục rau Liriomyza sativae B (Agromyzidae: Diptera) Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2002 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, số 2/2003 Trần Thị Thiên An, 2007 Nghiên cứu số thiên địch phòng trừ ruồi đục rau Liriomyza (Agromyzidae - Diptera) Tp Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ nơng nghiệp, Đại học Nơng Lâm, thành phố Hồ Chí Minh Lê Ngọc Anh Đặng Thị Dung, 2006 Thành phần ongsinh ruồi đục họ Agromyzidae số đặc diểm sinh học loài ong Neochrysocharis formosa Westwood vụ xuân 2006 Hà Nội vùng phụ cận Trường Đại học Nông nghiệp I Nguyễn Thị Chắt, 2000 Bài giảng côn trùng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 266 trang Lê Minh Dũng, 2001 Một số nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh thái ruồi đục hại rau (Liriomyza sp.) khảo sát hiệu phòng trị chúng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, đại học Nông Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh Hồng Thị Hằng, 2009 Nghiên cứu thành phần phân bố nhóm ruồi đục Liriomyza spp (Agromyzidae; Diptera) rau màu vùng Hà Nội phụ cận; đặc điểm sinh học, sinh thái học biện pháp phòng chống lồi gây hại dưa chuột Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Trần Đăng Hòa, 2008 Thành phần ruồi đục rau ongsinh chúng tỉnh miền Trung Tạp chí Bảo Vệ Thực Vật, số 5/2008, trang - 14 41 Vy Trung Nghĩa, 2001 Điều tra thành phần kí chủ, thiên địch kí sinh ruồi đục rau (Liriomyza sp.) khảo sát hiệu số loại thuốc hóa học trừ ruồi đục dưa leo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Phạm Hữu Ngun, 2007 Bài giảng môn học rau Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Kim Phượng, 2003 Bước đầu nghiên cứu quần thể ongsinh ruồi đục rau họ bầu bí đặc điểm hình thái, sinh học ong sinh Chrysocharis sp kí sinh sâu non ruồi đục dưa leo Liriomyza sativae B Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 12 Trương Thị Thu Thủy, 2009 Ảnh hưởng số loại thuốc nông dược đến sâu non ruồi đục rau Liriomyza sativae Blanchard (Agromyzidae - Diptera) đậu côve Thành phố Hồ Chí Minh Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Tài liệu nước 13 Andersen Arild, Nordhus Einar, Vu Thi Thang, Tran Thi Thien An, Ha Quang Hung, Hofsvang Trond, 2002 Polyphagous Liriomyza Species (Diptera: Agromyzidae) In Vegetables In Vietnam Tropical Agriculture (Trinidad), Vol.79, Pp 241 - 246 14 Arild Andersen, Tran Thi Thien An Einar Nordhus, 2008, Distribution and importance of polyphagous Liriomyza species (Diptera, Agromyzidae) in vegetables in Vietnam Norwegian Journal of Entomology 15 Arild Andersen, 2011 Liriomyza and Chromatomyia course in PPD, Lam Dong 16 Antonio Masetti, Alberto Lanzoni, and Giovanni Burgio, 2010 Effects of flowering plants on parasitism of lettuce leafminers (Diptera: Agromyzidae) Biological Control Volume 54, Issue 3, Pages 263 - 269 42 17 Chow A Heinz KM, 2004 Biological control of leafminers on ornamental crops Biocontrol in Protected Culture (eds Heinz KM, Van Driesche RG Parrella MP), Ball Publishing, Batavia, Illinois, pp 221 - 238 18 Dang Hoa Tran, Thi Thien An Tran, Kazuhiko Konishi and Masami Takagi, 2006 Abundance of the Parasitoid Complex Associated with Liriomyza spp (Diptera : Agromyzidae) on Vegetable Crops in Central and Southern Vietnam J.Fac Agr., Kyushu Univ, 51 (1), 115 - 120 19 Dang Hoa Tran, Thi Thien An Tran, Lan Phuong Mai, Takatoshi Ueno and Masami Takagi, 2007 Seasonal Abundance of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) and its Parasitoids on Vegetables in Southern Vietnam J Fac Agr, Kyushu Univ, 52 (1), 49 - 55 20 Dang Hoa Tran, 2009 Agromyzid leafminers and their parasitoids on vegetables in central vietnam J Issaas vol 15, no 2:21-33 21 Hasan Sungur Civelek, Zeynep Yoldas and Phyllis Weintraub, 2002 The parasitoid complex of liriomyza huidobrensis in Cucumber greenhouse in Izmir province, Western Turkey Phytoparasitica Volume 30, Number 3, 285-287, DOI: 10.1007/BF03039996 22 H S Civeleka and P G Weintraub, 2003 Effects of bensultap on larval serpentine leafminers, Liriomyza tirfolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) in tomatoes Crop Protection, Volume 22, Issue 3, Pages 479 - 483 23 H.S Civelek, Z Yoldaş and M.R Ulusoy, 2004 Seasonal population trends of Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926) (Diptera: Agromyzidae) on cucumber (Cucumis sativus L.) in Western Turkey Journal of Pest Science Volume 77, Number 2, 85 - 89, DOI: 10.1007/s10340 - 003 - 0032 - 24 Ken F Haynes, Michael P Parrella, John T Trumble, Thomas A Miller, 1986 Monitoring insecticide resistance with yellow sticky card California agriculture 43 25 Lima TC, Geremias LD, Parra JR, 2009 Effect of temperature and relative- humidity on the development of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) in Vigna unguiculata Neotrop Entomol 38 (6): 727 - 33 26 L D Chandler, 1984 Parasites of Liriomyza sativae Blanchard on bell peppers in South Texas v 19(2) p 199 - 203 27 Mason Gail A, Johnson Marshall W, Tabashnik Bruce E, 1987 Susceptibility of Liriomyza sativae and L trifolii (Diptera: Agromyzidae) to Permethrin and Fenvalerate Journal of Economic Entomology, Volume 80, Number 6, pp 1262 - 1266 28 New M B Malipatil, P M Ridland, a Rauf, J Watung and D.Kandowangko, 2004 records of Liriomyza Mik (Agromyzidae: Diptera) leafminers from Indonesia Formosan Entomologist 24: 287 - 292 29 Michael P Parrella, Karen L Robb George D Christie, James A Bethke, 1982 Control of Liriomyza trifolii with biological agents and insect growth regulators California agriculture 30 Murphy S.T & La Salle J, 1999 Balancing biological control strategies in the IPM of New World invasive Liriomyza leafminers in field vegetable crops Biocontrol News and Information 20: 91N - 104N 31 Nicole Fisher & John La Salle, 2005 A new species of Neochrysocharis Kurdjumov (Hymenoptera: Eulophidae), a parasitoid of serpentine leafminers (Diptera: Agromyzidae) in Southeast Asia Zootaxa 1044: 27 - 34 32 Oatman, E R.; Kennedy, G G, 1976 Methomyl Induced Outbreak of Liriomyza sativaeon Tomato Journal of Economic Entomology, Volume 69, (5), pp 667-668 33 Parella, M.P, 1987 Biology of Liriomyza, Annual Review of Entomology 32: 201 - 224 34 Prijono D, Robinson M, Rauf A, Bjorksten T, Hoffmann AA, 2004 Toxicity of chemicals commonly used in Indonesian vegetable crops to Liriomyza huidobrensis 44 populations and the Indonesian parasitoids Hemiptarsenus varicornis, Opius sp., and Gronotoma micromorpha, as well as the Australian parasitoids Hemiptarsenus varicornis and Diglyphus isaea J Econ Entomol 97(4):1191 - 35 Rauf, A.; Shepard, B.M, 1999 Leafminers in vegetables in Indonesia: surveys of host crops, species composition, parasitoids and control practices Serdang, Malaysi CAB International Southeast Asia Regional Centre, pp 25 - 35 36 SHIAO S-F, 2004 Morphological diagnosis of six Liriomyza species (Diptera: Agromyzidae) of quarantine importance in Taiwan Applied Entomology and Zoology, vol: 39 issue: 1, page: 27 - 39 37 Sergey A Belokobylskij, Robert A Wharton, John La Salle, 2004 Australian species of the genus Opius Wesmael (Hymenoptera: Braconidae) attacking leafmining Agromyzidae, with the description of a new species from South - East Asia Australian Journal of Entomology Volume 43, Issue 2, pages 138 - 147 38 Sherpard Merle B; Samsudin S; Braun A R, 1998 Seasonal incidence of Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) and its parasitoids on vegetables in Indonesia International Journal of Pest Management, Volume 44, Number 1, pages 43 - 47 39 Spencer, K.A, 1973.Agromyzidae (Diptera) of economic importance 40 Thi Thien An Tran, Dang Hoa Tran, Kazuhiko Konishi And Masami Takagi, 2005 The Vegetable Leafminer Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) and its Parasitoids on Cucumber in the Ho Chi Minh Region of Vietnam J Fac Agr, Kyushu Univ, 50 (1), 119 - 124 41 Tracey A Bjorksten, Michelle Robinson, John La Salle, 2005 Species composition and population dynamics of leafmining flies and their parasitoids in Victoria Australian Journal of Entomology Volume 44, Issue 2, pages 186 - 191 45 42 Tran, An T.T (1), A Andersen (2) T.C Bui, 2006 Predation by Crossopalpus hirsutipes Collin (Diptera: Empididae) on adult Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) International Congress of Dipterology p 273 43 Tran DH, Ridland PM, Takagi M, 2007 Effects of temperature on the immature development of the stone leek leafminer Liriomyza chinensis (Diptera: Agromyzidae) Environ Entomol 36 (1): 40 - Tài liệu từ Internet 44 Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh, 2011 Ruồi đục Truy cập ngày 5/2/201 45 K.A Spencer, 1979 Agromyzidae (Diptera) of economic importance Truy cập ngày 5/2/2011 46 Danh mục thuốc Việt Nam Cây lách Truy cập ngày 5/2/2011 47 Điều kiện tự nhiên tỉnh Lâm Đồng Truy cập ngày 5/2/2011 46 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng khí hậu thời tiết từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2011 ba vùng Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng Thời gian Tháng Tháng Tháng Tháng Địa điểm Nhiệt độ trung bình Lượng mưa Số ngày mưa Đà Lạt 15,9 Đức Trọng 19,5 Bảo Lộc 20,5 20 Cát Tiên 24,3 4,7 Đà Lạt 16,5 0 Đức Trọng 20,2 0 Bảo Lộc 21,7 13,7 Cát Tiên 21,5 0 Đà Lạt 17,4 57,9 12 Đức Trọng 21,4 17,8 Bảo Lộc 21,6 215,2 15 Cát Tiên 25,8 40,6 14 Đà Lạt 18,6 99,5 Đức Trọng 22,3 96,5 Bảo Lộc 22,4 243,8 13 Cát Tiên 27,1 101,5 11 Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng 47 Bảng tỷ lệ diện loài (%) loài ruồi hại lách ba vùng Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt Đức Trọng Bảo Lộc Liriomyza huidobrensis 2669 2224 2611 Tần suất xuất (%) 89.4 89.1 97.5 20 27 0.1 0.8 1.0 30 Tần suất xuất (%) 0.2 0.2 1.1 Chromatomyia horticola 306 245 Tỷ lệ (%) 10.3 9.8 0.3 2984 2495 2677 Liriomyza sativae Tần suất xuất (%) Liriomyza trifolii Tổng số 48 Bảng tỷ lệ diện loài (%) loài ong sinh sâu non ruồi hại lách ba vùng Đà Lạt, Đức Trọng Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt Đức Trọng Bảo Lộc Opius spp 294 304 86 Tần suất xuất (%) 96.1 95.0 97.7 0 0.0 0.0 2.3 9 2.9 2.8 0.0 1.0 1.9 0.0 0.0 0.3 0.0 306 320 88 Gronotoma micromorpha Tần suất xuất (%) Diglyphus isaea Tần suất xuất (%) Diglyphus minoes Tần suất xuất (%) Hemiptarsenus varicornis Tần suất xuất (%) Tổng số 49 Phụ lục Một số hình ảnh thí nghiệm Chuẩn bị đất trước trồng Vườn lách sau trồng Trồng lách Thu hoạch lách 50 Một điểm lấy mẫu suất lách Lồng giữ mẫu lách Phương pháp thu bắt ruồi trưởng thành ruộng lách ... hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 Sinh viên thực Phan Thành Luân iv TÓM TẮT PHAN THÀNH LN, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 NGHIÊN CỨU QUẦN... sắc đến đấng sinh thành nuôi dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho học tập hồn thành luận văn Tơi - Phan Thành Luân chân thành biết ơn: • Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm quý thầy cô khoa Nông học trường... NGHIÊN CỨU QUẦN THỂ RUỒI HẠI LÁ XÀ LÁCH VÀ ONG KÝ SINH SÂU NON CỦA CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả PHAN THÀNH LN Khóa luận đệ trình để hoàn thành yêu cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUẦN THỂ RUỒI HẠI LÁ XÀ LÁCH VÀ ONG KÝ SINH SÂU NON CỦA CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG , NGHIÊN CỨU QUẦN THỂ RUỒI HẠI LÁ XÀ LÁCH VÀ ONG KÝ SINH SÂU NON CỦA CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay