SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI VỤ XUÂN HÈ 2011

82 28 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:26

i SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI VỤ XUÂN 2011 Tác giả PHAN MINH XN Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS TRẦN VĂN LỢT Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Ban Chủ nhiệm, tất quý Thầy cô khoa Nông học bảo, truyền đạt cho kiến thức quý báu - Chân thành biết ơn ThS Trần Văn Lợt tận tình hướng dẫn, truyền dạy kinh nghiệm để giúp đỡ tơi hồn thành đề tài - Chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Văn Chương, Trưởng môn Đậu Đỗ, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc giúp đỡ tơi q trình làm khóa luận tốt nghiệp - Xin cảm ơn anh chị, bạn bè ngồi lớp Nơng học động viên suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn - Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến bố mẹ sinh thành nuôi nấng, dạy dỗ nên người Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viện thực PHAN MINH XUÂN iii TÓM TẮT Phan Minh Xuân, tháng 7/2011, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu “ SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI VỤ XUÂN 2011” Giáo viên hướng dẫn: ThS TRẦN VĂN LỢT Thí nghiệm tiến hành từ 3/2011 đến tháng 6/2011, thực với giống đậu nành, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố (RCBD), lần lặp lại, với mức phân bón 30 N - 50 P2O5 - 50 K2O , khoảng cách trồng 40 x 20 cm Kết đạt được: Các giốnggiá trị cao tính trạng sinh lý, phát triển suất - Thời gian sinh trưởng ngắn: HL 10 - 4, HL 10 - 5, DT 2006, MTĐ 176 (từ 80 - 83 ngày) - Chiều cao trung bình: MTĐ 176, HL 10 - 5, HL 10 - 4, OMĐN 25 - 20 (từ 53,8 – 57,8 cm) - Số chắc: HL 10 - 5, OMĐN 25 - 20, MTĐ 176, HL 10 - (từ 27,1 – 28,2 quả/ cây) - Số hạt/cây: HL 10 - 5, OMĐN 25 - 20, MTĐ 176, HL 10 - (từ 61,1 – 64,6 hạt) - Trọng lượng 100 hạt: OMĐN 25 - 20, HL 10 - 4, DT 84, MTĐ 176 (từ 15,23 – 17,08 g) - Năng suất lý thuyết: DT 84, OMĐN 25 - 20, HL 10 - 4, MTĐ 176 (từ 3.241 – 3.622 kg/ha) - Năng suất thực thu: OMĐN 25 - 20, MTĐ 176, HL 10 - 5, HL 10 - (từ 1.869 – 2.134 kg/ha) Khả chống chịu sâu bệnh hại Kết theo dõi cho thấy giống MTĐ 176, HL 10 - 4, HL 10 - 5, OMĐN 25 20 có khả chống chịu sâu, bệnh hại tốt Kết xác định Trong giống thí nghiệm giống HL 10 - 4, HL 10 - 5, MTĐ 176, OMĐN 25 - 20 giống ưu tú triển vọng, có khả sinh trưởng, phát triển tốt, suất cao, đổ ngã khơng bung hạt ngồi đồng iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài .3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 lược nguồn gốc lịch sử 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại 2.1.2.1 Phân loại dựa vào hình thái thực vật học 2.1.2.2 Phân loại dựa vào chu kỳ sinh trưởng 2.2 Đặc điểm thực vật .5 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân, cành, 2.2.3 Hoa 2.2.4 Trái 2.2.5 Hạt 2.3 Nhu cầu sinh thái .6 2.3.1 Đất 2.3.2 Ánh sáng nhiệt độ v 2.3.3 Nước .7 2.4 Tình hình sản xuất đậu nành giới Việt Nam .7 2.4.1 Thế giới 2.4.2 Việt Nam .8 2.5 Một số kết nghiên cứu đậu nành giới Việt Nam 2.5.1 Thế giới 2.5.2 Việt Nam .9 2.6 Vai trò đậu nành 10 2.6.1 Sử dụng làm thực phẩm 10 2.6.2 Đậu nành sử dụng làm thức ăn gia súc 10 2.6.3 Vai trò lĩnh vực Y học 11 2.6.4 Sử dụng công nghiệp 11 2.6.5 Đậu nành cải tạo đất 11 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 12 3.2 Điều kiện thí nghiệm .12 3.2.1 Khí hậu thời tiết 12 3.2.2 Đất đai 13 3.3 Vật liệu thí nghiệm 13 3.3.1 Phân bón .13 3.3.2 Giống 14 3.3.3 Thuốc Bảo vệ thực vật 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 14 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 14 3.4.2 Quy trình kỹ thuật canh tác áp dụng 16 3.5 Cách lấy mẫu tiêu theo dõi .18 3.5.1 Cách lấy mẫu .18 3.5.2 Các tiêu theo dõi .18 3.5.2.1 Các thời kỳ sinh trưởng phát triển 18 3.5.2.2 Các tiêu hình thái nông học 18 3.5.2.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 19 vi 3.5.2.4 Các tiêu sâu bệnh hại 19 3.5.2.5 Các chi tiêu mức độ đổ ngã, bung hạt 21 3.6 hiệu kinh tế .21 3.7 Phương pháp xử lý số liệu .21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Các thời ký sinh trưởng phát triển 22 4.1.1 Sự tăng trưởng chiều cao .23 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao .25 4.2 Các tiêu hình thái nông học 27 4.2.1 Một số tiêu thân 27 4.2.2 Một số tiêu .28 4.2.3 Một số tiêu hoa 29 4.2.4 Một số tiêu 30 4.2.5 Một số tiêu hạt 32 4.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 32 4.4 Các tiêu sâu bệnh hại, đổ ngã, bung hạt .36 4.4.1 Các tiêu sâu hại 36 4.4.2 Các tiêu bệnh hại 36 4.4.3 Tính đổ ngã 39 4.4.4 Tính bung hạt 39 4.5 Xác định số giống triển vọng 39 4.6 hiệu kinh tế .40 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC .Error! Bookmark not defined vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV Coefficident of Variation LSD Least Significant Difference Test NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lý thuyết NSM Ngày sau mọc NSTT Năng suất thực thu RCBD Randomized Complete Block Design TB Trung bình TGST Thời gian sinh trưởng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng đậu nành giới giai đoạn 2002 – 2008 Bảng 2.2: Diện tích, suất sản lượng đậu nành Việt Nam Bảng 3.1: Diễn biến yếu tố thời tiết thí nghiệm 12 Bảng 3.2 Lượng phân bón khu thí nghiệm 13 Bảng 3.3: Tên nguồn gốc giống đậu nành tham gia thí nghiệm 14 Bảng 3.4: Quy trình kỹ thuật canh tác 16 Bảng 4.1: Thời kỳ sinh trưởng phát dục (ngày) .22 Bảng 4.2: Sự tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm (cm) .24 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) 26 Bảng 4.4: Một số tiêu thân 27 Bảng 4.5: Một số tiêu .28 Bảng 4.6: Một số tiêu hoa 29 Bảng 4.7: Một số tiêu 30 Bảng 4.8: Một số tiêu hạt 32 Bảng 4.9: Các yếu tố cấu thành suất suất .35 Bảng 4.10: Một số tiêu sâu bệnh hại, đổ ngã, bung hạt .37 Bảng 4.11: Một số giống triển vọng .40 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Gieo hạt .17 Hình 3.2: Đo chiều cao 17 Hình 1: Tồn cảnh khu thí nghiệm .47 Hình 2: Một số giống thí nghiệm 47 Hình 3: Thân số giống đậu nành 49 Hình 4: Một số sâu bệnh hại đậu nành 50 Hình 5: Quả hạt số giống đậu nành 51 x DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1: Động thái tăng trưởng chiều cao giống .45 Biểu đồ 3.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao 46 Biểu đồ 3.3: Năng suất lý thuyết suất thực thu giống 46 58 Phụ lục 4.6: Trắc nghiệm phân hạng hạt RANGE Error Mean Square = 1.805 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.353 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 10.60 9.100 12.06 9.530 9.830 11.20 10.73 7.900 Ranked Order AB BC A BC ABC AB AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 12.06 11.20 10.73 10.60 9.830 9.530 9.100 7.900 A AB AB AB ABC BC BC C 59 Phụ lục 4.7: Xử lý ANOVA trọng lượng 100 hạt Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: p100 hat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.79 0.393 3.03 0.0806 nt 23.51 3.359 25.88 0.0000 Error 14 1.82 0.130 Non-additivity 0.36 0.357 3.18 Residual 13 1.46 0.112 -Total 23 26.12 -Grand Mean= 15.219 Grand Sum= Coefficient of Variation= 365.250 2.37% Means for variable (p100 hat) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 15.269 15.411 14.976 Means for variable (p100 hat) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 17.080 14.790 13.983 15.233 16.190 15.623 14.810 14.040 Total Count= 24 60 Phụ lục 4.8: Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng 100 hạt Data File : Keyboar Function : RANGE Error Mean Square = 0.1300 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8764 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 17.08 14.79 13.98 15.23 16.19 15.62 14.81 14.04 Ranked Order A CD D C B BC CD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 17.08 16.19 15.62 15.23 14.81 14.79 14.04 13.98 A B BC C CD CD D D 61 Phụ lục 4.9: Xử lý ANOVA số cành hữu hiệu Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: so canh huu hieu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.71 0.353 2.44 0.1236 nt 2.91 0.415 2.87 0.0444 Error 14 2.03 0.145 Non-additivity 0.25 0.249 1.82 Residual 13 1.78 0.137 -Total 23 5.64 -Grand Mean= 3.454 Grand Sum= Coefficient of Variation= 82.900 11.02% Means for variable (canh huu hieu) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 3.500 3.225 3.638 Means for variable (canh huu hieu) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 3.733 2.933 3.233 3.467 3.067 3.400 3.800 4.000 Total Count= 24 62 Phụ lục 4.10: Trắc nghiệm phân hạng số cành hữu hiệu RANGE Error Mean Square = 0.1450 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6668 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 3.730 2.930 3.230 3.470 3.070 3.400 3.800 4.000 Ranked Order ABC D BCD ABCD CD ABCD AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 4.000 3.800 3.730 3.470 3.400 3.230 3.070 2.930 A AB ABC ABCD ABCD BCD CD D 63 Phụ lục 4.11: Xử lý ANOVA tổng trái chắc/cây Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tong trai chac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.17 1.087 0.39 0.6824 nt 61.09 8.727 3.15 0.0320 Error 14 38.73 2.766 Non-additivity 10.57 10.568 4.88 Residual 13 28.16 2.166 -Total 23 101.99 -Grand Mean= 26.229 Grand Sum= Coefficient of Variation= 629.500 6.34% Means for variable (tong trai chac) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 26.362 25.812 26.513 Means for variable (tong trai chac) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 27.733 24.433 24.900 27.533 25.900 28.233 27.333 23.767 Total Count= 24 64 Phụ lục 4.12: Trắc nghiệm phân hạng tổng trái chắc/cây Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 2.776 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.918 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 27.73 24.43 24.90 27.53 25.90 28.23 27.33 23.76 Ranked Order AB CD BCD AB ABCD A ABC D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 28.23 27.73 27.53 27.33 25.90 24.90 24.43 23.76 A AB AB ABC ABCD BCD CD D 65 Phụ lục 4.13: Xử lý ANOVA tổng số hạt/cây Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tong hat/cay A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 30.68 15.339 0.75 0.4904 nt 423.13 60.447 2.96 0.0401 Error 14 286.32 20.451 Non-additivity 8.75 8.750 0.41 Residual 13 277.57 21.351 -Total 23 740.13 -Grand Mean= 59.575 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1429.800 7.59% Means for variable (tong hat/cay) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 59.688 58.137 60.900 Means for variable (tong hat/cay) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 63.833 56.033 59.733 61.667 57.900 64.600 61.800 51.033 Total Count= 24 66 Phụ lục 4.14: Trắc nghiệm phân hạng tổng số hạt/cây Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 20.45 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.919 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 63.83 56.03 59.73 61.66 57.90 64.60 61.80 51.03 Ranked Order AB BC AB AB ABC A AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 64.60 63.83 61.80 61.66 59.73 57.90 56.03 51.03 A AB AB AB AB ABC BC C 67 Phụ lục 4.15: Xử lý ANOVA trọng lượng hạt/cây Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: luong hat/cay A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.35 0.175 0.65 0.5352 nt 20.39 2.913 10.87 0.0001 Error 14 3.75 0.268 Non-additivity 0.02 0.022 0.08 Residual 13 3.73 0.287 -Total 23 24.49 -Grand Mean= 9.009 Grand Sum= Coefficient of Variation= 216.220 5.75% Means for variable (trong luong hat/cay) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 8.869 8.995 9.164 Means for variable (trong luong hat/cay) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 10.350 8.337 8.250 9.360 9.270 10.033 9.113 7.360 Total Count= 24 68 Phụ lục 4.16: Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng hạt/cây Data File : RANGE Error Mean Square = 0.2680 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.258 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 10.35 8.340 8.250 9.360 9.270 10.03 9.110 7.360 Ranked Order A BC BC AB AB A AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 10.35 10.03 9.360 9.270 9.110 8.340 8.250 7.360 A A AB AB AB BC BC C 69 Phụ lục 4.17: Xử lý ANOVA suất lý thuyết Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nslt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 171799.00 85899.500 1.50 0.2572 nt 2478536.50 354076.643 6.18 0.0019 Error 14 802623.00 57330.214 Non-additivity 332.46 332.457 0.01 Residual 13 802290.54 61714.657 -Total 23 3452958.50 -Grand Mean= 3153.250 Grand Sum= 75678.000 Coefficient of Variation= 7.59% Means for variable (nslt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 3054.000 3145.000 3260.750 Means for variable (nslt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 3621.667 2921.667 2890.667 3276.333 3241.000 3510.000 3188.333 2576.333 Total Count= 24 70 Phụ lục 4.18: Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết Data File : Function : RANGE Error Mean Square = 57330 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 582.0 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 3622 2922 2891 3276 3241 3510 3188 2567 Ranked Order A BC BC AB AB A AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 3622 3510 3276 3241 3188 2922 2891 2567 A A AB AB AB BC BC C 71 Phụ lục 4.19: Xử lý ANOVA suất thực thu Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 18576.58 9288.292 0.27 0.7694 nt 809049.17 115578.452 3.32 0.0266 Error 14 486896.08 34778.292 Non-additivity 99933.25 99933.254 3.36 Residual 13 386962.83 29766.371 -Total 23 1314521.83 -Grand Mean= 1829.083 Grand Sum= 43898.000 Coefficient of Variation= 10.20% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1859.250 1835.875 1792.125 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1931.333 1772.333 1605.000 1884.000 1703.000 2134.333 2016.000 1586.667 Total Count= 24 72 Phụ lục 4.20: Trắc nghiệm phân hạng suất thực thu RANGE Error Mean Square = 34780 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 326.6 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 1931 1772 1605 1884 1703 2134 2016 1587 Ranked Order ABC BCD CD ABCD BCD A AB D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 2134 2016 1931 1884 1772 1703 1605 1587 A AB ABC ABCD BCD BCD CD D ... nấng, dạy dỗ nên người Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viện thực PHAN MINH XUÂN iii TÓM TẮT Phan Minh Xuân, tháng 7/2011, Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu “ SO SÁNH...ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh - Ban Chủ nhiệm, tất quý Thầy cô khoa Nông học bảo, truyền đạt cho kiến thức quý báu - Chân
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI VỤ XUÂN HÈ 2011 , SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI VỤ XUÂN HÈ 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay